Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)"

Transkript

1 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Finansdepartementet Stockholm Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Innehållet i förslaget Betänkandet innehåller förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), socialavgiftslagen (2000:980), skatteförfarandelagen (2011:1244) och skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Betänkandet behandlar beskattning av incitamentsprogram och innehåller förslag avseende personaloptioner, höjd schablonintäkt för avsättningar till periodiseringsfonder, vissa skatteförfarandefrågor samt skyldighet att betala socialavgifter för före detta anställda. Förslagen innebär att personaloptioner som uppfyller särskilda villkor, så kallade kvalificerade personaloptioner, befrias från förmånsbeskattning och endast beskattas i inkomstslaget kapital när de aktier som erhållits avyttras. Det förslås att ovanstående förslag finansieras genom ändrade regler för räntebeläggningen av periodiseringsfonder via en höjd schablonintäkt för periodiseringsfonder. Det förslås vidare att det införs en kontrolluppgiftsskyldighet vid värdepappersförvärv på grund av tjänst även när förvärvet bedöms ha skett på marknadsmässiga villkor samt att den som överlåter värdepapper på grund av tjänst även ska vara skyldig att dokumentera bedömningen av värdet. Skälen för Regelrådets ställningstagande Bakgrund och syfte med förslaget Av betänkandet framkommer att uppdraget har varit att göra en översyn av skattereglerna för finansiella instrument som tilldelas nyckelpersoner i ett företag, så kallade incitamentsprogram. Det framkommer att syftet har varit att åstadkomma konkurrenskraftiga regler för att öka möjligheterna att attrahera och behålla nyckelkompetens samt att främja tillväxt. Det framkommer vidare att syftet med incitamentsprogram är att påverka lojalitet och arbetsinsats hos den anställda. Programmen måste dock utformas på så vis att de ger önskad effekt och att de inte blir för högt beskattade i inkomstslaget tjänst. Av konsekvensutredningen framgår att de förändrade reglerna för kvalificerade personaloptioner syftar till att små, nystartade företag ska kunna rekrytera nyckelpersoner genom andra sätt än marknadsmässig lön. Därmed är syftet även att sysselsättningen ökar i de bolag som kan använda kvalificerade personaloptioner. Det framkommer även att förslaget avseende höjd schablonintäkt för periodiseringsfonder föreslås för att finansiera förslaget om kvalificerade personaloptioner. Postadress Webbplats E-post 1/7

2 Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av bakgrund och syfte med förslaget är godtagbar. Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Av betänkandet framkommer alternativa lösningar avseende olika delar av bestämmelserna. Det framkommer till exempel att förslagsställaren övervägt att reglerna om kvalificerade personaloptioner även skulle gälla för medelstora företag. Förslagsställaren bedömer dock att dessa företag redan genomgått en tillväxtperiod och att det därför kan ifrågasättas om de tillhör den primära målgruppen. Vidare anges även att reglerna innebär att statsstöd lämnas till de berörda företagen och att det sannolikt är enklare att få EU-kommissionens godkännanden om förslaget endast gäller för de företag för vilka det tydligast finns ett marknadsmisslyckande. I ett separat kapitel i betänkandet redogörs det även för förslag som förslagsställaren bland annat mottagit från andra intressenter men som förslagsställaren valt att inte gå vidare med. Av konsekvensutredningen framgår att det är svårt att bedöma vilka effekter förslaget kan få. Förslagsställaren bedömer att möjligheterna att använda kvalificerade personaloptioner kan vara betydelsefulla för ett mindre antal företag. Förslagsställaren förordar även att reglerna utvärderas efter tre till fem år för att pröva om reglerna använts på det sätt som det var tänkt och om önskade effekter uppstår och att det därmed kan finnas skäl för att utvidga tillämpningen till större företag eller till företag som enligt förslaget är undantagna. Det framgår även av betänkandet att när det gäller effekterna kan förslagsställaren inte redovisa något underlag som visar på att reglerna kommer leda till att vissa små företag kommer att växa bland annat till följd av förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner som förslaget ger, men att det är möjligt att det kommer fungera för vissa företag. Regelrådet saknar en redogörelse i konsekvensutredningen avseende alternativa lösningar men finner att det är tillräckligt redovisat i betänkandet som helhet. Enligt Regelrådet är det vidare oklart vad effekterna blir av om ingen reglering kommer till stånd, men med anledning av att det redogjorts att det är osäkert vad effekterna blir om regleringen kommer till stånd, finner Regelrådet likväl att redogörelsen är tillräcklig i konsekvensutredningen. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd är godtagbar. Förslagets överensstämmelse med EU-rätten Av betänkandet framkommer att reglerna på den direkta skattens område inte bara påverkas av direktiv och fördraget om Europeiska unionens funktionssätts (EUF-fördraget) bestämmelser om fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital utan även om fördragets bestämmelser om statligt stöd. Det framkommer även att nya stödordningar ska anmälas till kommissionen. Av betänkandet framkommer att förslaget om kvalificerade personaloptioner utgör statligt stöd och att enligt EU:s statsstödsregler krävs att det samlade värdet av stödinsatsen är begränsat och att stödet är proportionerligt. I betänkandet resoneras även om hur förslaget bör utformas för att få ett godkännande av EUkommissionen eftersom regleringen inte kan tillämpas utan ett godkännande. Regelrådet saknar en explicit redogörelse av förslagets överensstämmelse med EU-rätten i konsekvensutredningen. Regelrådet anser att det likväl inte påverkar bedömningen med anledning av att det i betänkandet sker utförliga resonemang avseende statsstödsreglerna. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av förslagets överensstämmelse med EU-rätten är godtagbar. Postadress Webbplats E-post 2/7

3 Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser Av betänkandet framgår att det är angeläget att de föreslagna reglerna träder i kraft så snart som möjligt. Förslagsställaren uppger dock att med beaktande av remissförfarandets längd, skälig tid för hantering och bland annat för att det krävs ett statsstödsgodkännande från kommissionen förslås ändringarna träda ikraft den 1 januari Det framgår även att de ändrade reglerna bara ska tillämpas på avtal som ingåtts efter ikraftträdandet. Av konsekvensutredningen framgår att för Skatteverkets del kommer det att ställas krav på vissa insatser avseende förslagen om kvalificerade personaloptioner såsom att det kan behövas informationsinsatser till företag och anställda. Förslagsställaren bedömer att omfattningen av behovet är begränsat och ryms inom myndighetens allmänna anslag. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser är godtagbar. Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch Av konsekvensutredningen framgår att förslaget om kvalificerade personaloptioner är avsett för mindre företag med innovationskraft, men att samtliga företag som uppfyller de angivna villkoren kan använda sig av möjligheten med kvalificerade personaloptioner. Förslagsställaren har beräknat företagspopulationen, efter att tagit hänsyn till de undantagna branscherna, till cirka aktiebolag. Den siffran minskar dock med de företag som tillhör en koncern samt de som har fler än 50 anställda och en omsättning eller balansomslutning större än 80 miljoner kronor. Förslagsställaren anser dock att de företagen kan förväntas vara relativt få i sammanhanget. Av konsekvensutredningen framgår vidare att det finns aktiebolag i Sverige och att cirka har minst en anställd. Det framgår vidare att det antas att 3,5 procent av dessa använder någon typ av aktierelaterade incitamentsprogram varför det bedöms att cirka 7500 bolag berörs av den utökade kontrolluppgiftsskyldigheten och dokumentationsskyldigheten. Samtliga förvärv av värdepapper på grund av tjänst kommer medföra dessa skyldigheter oavsett om förvärvet gjorts på förmånliga villkor eller inte. Av konsekvensutredningen framgår även att ändringen av beräkningen av schablonintäkten för periodiseringsfonder berör juridiska personer. Det framgår att periodiseringsfonderna bedöms uppgå till cirka 318,7 miljarder kronor Av betänkandet framgår att enligt kartläggningen som gjorts avseende incitamentsprogram i Sverige är det främst de största bolagen som använder dem. Av studier som redovisats i betänkandet framgår att det främst är inom IT och hälsovård som det förslås nya incitamentsprogram men även inom finans och industrin samt att personaloptioner är vanligt inom finansbranschen. Förslaget innehåller vidare begränsningar genom att företag som ställer ut kvalificerade personaloptioner huvudsakligen ska bedriva annan verksamhet än bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, produktion av kol eller stål, handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument, uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder, tillhandahållande av juridisk rådgivning, skatterådgivning eller tjänster som avser redovisning eller revision. Regelrådet kan konstatera att det av betänkandet framgår vilka branscher samt storlek på företag som är undantagna från regleringen om kvalificerade personaloptioner. Regelrådet kan därmed av betänkandet som helhet bilda sig en uppfattning av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch Postadress Webbplats E-post 3/7

4 avseende förslaget om kvalificerade personaloptioner. Avseende förslaget som berör periodiseringsfonder saknas det enligt Regelrådet uppgift om antal berörda företag eftersom inte samtliga juridiska personer har ingående avsättningar till periodiseringsfonder. Regelrådet gör däremot bedömningen att avsaknaden av en sådan redovisning inte utgör en allvarlig brist i detta fall. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning avseende berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är godtagbar. Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet Administrativa kostnader Av konsekvensutredningen framgår att beskattningsnivån inte bör påverka den administrativa bördan för de bolag som kan använda och väljer att använda kvalificerade personaloptioner. Förslaget innebär dock en något ökad administrativ börda för företagen att avgöra om personaloptionerna är kvalificerade eller inte. Det framgår även att förslaget kan förväntas minska den administrativa bördan i några avseenden. Detta eftersom beskattningen skjuts fram och kommer att verkställas när andelarna avyttras vilket innebär att någon värdering inte behöver ske för skatteändmål för att avgöra om förvärvet är förmånligt vid den tidpunkten som optionerna utnyttjas. Förslagsställaren uppger även att företag som idag använder incitamentsprogram i högre grad anlitar extern konsulthjälp för att utforma programmen. Det uppges att med förslaget är det möjligt att behovet av konsulter minskar men att den administrativa bördan då istället bärs av de berörda företagen. Förslagsställaren uppger vidare att sammantaget bör förslaget om kvalificerade personaloptioner minska den administrativa bördan. Det uppges även att det är svårt att uppskatta och beräkna kostnaden för regelbördan vid införande av incitamentsprogram eftersom det är beroende av de enskilda företagens särskilda förutsättningar och programmens omfattning. Förslagsställaren har trots det angivna, använt sig av Regelräknaren för att uppskatta kostnaden av den administrativa bördan till mellan miljoner kronor sammantaget för de berörda företagen. Det anges även att beräkningen inte tar hänsyn till minskade kostnader för extern konsultation, på grund av att det är enklare att beskatta inkomsten vid avyttringen av andelarna än vid förvärvet av dessa. Sammantaget förväntas alltså de administrativa kostnaderna minska för företagen men att det är svårt att avgöra hur mycket. Av konsekvensutredningen framgår att företagens administrativa börda inte förväntas påverkas i någon betydande utsträckning av förslaget att höja schablonintäkten för avsättningar till periodiseringsfonder. Det framgår att beräkningen av schablonintäkten redan görs idag av de bolag som gör avsättningar till periodiseringsfond och att den enda förändringen administrativt gäller uppräkningskoefficienten av statslåneräntan som beräkningen av schablonintäkten grundar sig på. Av konsekvensutredningen framgår vidare att utökad kontrolluppgiftsskyldighet och skyldighet att dokumentera värdering kommer innebära att den administrativa bördan ökar för företagen. Det framkommer att samtliga förvärv av värdepapper på grund av tjänst kommer medföra en kontrolluppgifts- och dokumentationsskyldighet oavsett om förvärvet skett på förmånliga villkor eller inte. Förslagsställaren beräknar utifrån uppskattningen att 7500 företag berörs av den utökade kontrolluppgiftsskyldigheten och dokumentationsskyldigheten, samt andra olika antaganden från en enkätundersökning, att kontrolluppgiftsskyldigheten berör cirka värdepappersförväv per år varav hälften uppskattas ske på marknadsmässiga villkor. Med hjälp av databasen Malin har företagens administrativa kostnader uppskattats öka med totalt kronor. Baserat på antagandet att tidsåtgången för att lämna enstaka kontrolluppgift tar 11 minuter och kan utföras av bokförings- eller redovisningsassistenter till en kostnad av 224 kronor i timmen. Avseende dokumentationsskyldigheten framgår att själva värderingen inte innebär någon ökad börda för företagen eftersom en värdering ändå måste ske för att beräkna om värdepappersförvärvet är förmånligt eller inte. Det framgår vidare att det Postadress Webbplats E-post 4/7

5 är kravet på dokumentation som ökar företagens kostnader. Av konsekvensutredningen framgår att förslagsställaren uppskattar att cirka 3750 program ska dokumenteras. Det anges även att tidsåtgången uppskattas till två timmar per program. Förslagsställaren uppger vidare att dokumentationen borde upprättas av den som gjort värderingen. Det uppges även att enligt Tillväxtverkets databas Malin kan kostnaden för att dokumentera prissättning vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap beräknas till 477 kronor i timmen. Förslagsställaren uppger att kostnaden bör vara relevant även vid denna typ av dokumentation varför företagens administrativa kostnader för dokumentationen bedöms uppgå till kronor per år. Av betänkandet framgår även att en grundläggande bestämmelse om dokumentationsskyldighet införs i 39 kapitlet 18 skatteförfarandelagen. Det framgår att dokumentationen ska innehålla de uppgifter som är nödvändiga för att det ska kunna bedömas om förvärvet skett på förmånliga villkor och hur stor förmånen i så fall är. Det framgår vidare att bestämmelsen kompletteras med en regel i skatteförfarandeförordningen där det anges att dokumentationen ska innehålla uppgift om värdepappret, hur värdet bestämts och vilka värderingsparameterar som lagts till grund för bedömningen. Därtill ska avtal som gäller för överlåtelsen fogas. Det anges även att Skatteverket får meddela föreskrifter om uppgifter om värdepappret och om värderingsparametrarna samt om undantag från skyldigheten att dokumentera vissa förvärv. Regelrådet saknar en redogörelse avseende vilka antaganden som använts vid beräkningen för den sammantagna administrativa bördan för de berörda företagen till följd av regleringen om kvalificerade personaloptioner. Avseende förslagen om kontrolluppgiftsskyldighet och dokumentationsskyldighet saknar Regelrådet en redogörelse om det har skett en uppräkning för inflation med uppgifterna från databasen Malin. Enligt Regelrådet är det vidare otydligt om tidsangivelserna hämtats från Malin eller om det är förslagsställarens uppskattning. Regelrådet saknar därmed en utförlig motivering avseende uppskattade tidsåtgången. Detta eftersom det enligt Regelrådet inte är fullt möjligt att i detta skede uppge övertygande tidsangivelser. Regelrådet hade därav önskat ett försök till redogörelse som tydliggör vilka konsekvenser olika verkställighetsföreskrifter kan komma att ge eftersom det enligt bemyndigandet inte går att utesluta att kommande föreskrifter kan innebära nya ålägganden vilket i sin tur kan komma att påverka tidsåtgången och därmed kostnaden. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av förslagets administrativa kostnader är bristfällig. Andra kostnader och påverkan på företagens verksamhet Av konsekvensutredningen framgår att de offentliga finanserna förväntas försvagas med 180 miljoner kronor per år till följd av förslaget om kvalificerade personaloptioner. Detta eftersom förslaget innebär att förmånsbeskattningen slopas och att några sociala avgifter inte tas ut samt att basen för tjänstebeskattning minskar men att kapitalbeskattningen ökar i motsvarande mån. Det framgår även att företagen inte får göra avdrag för kostnaden för de kvalificerade personaloptionerna. Detta medför att bolagsskattebasen för personaloptioner ökar jämfört med vad som gäller idag, eftersom kostnaderna för programmen tidigare varit avdragsgill. Av konsekvensutredningen framgår även att förslaget om höjd räntebeläggning av periodiseringsfonder som föreslås för att finansiera ovan angivna förslag, beräknas förstärka de offentliga finanserna med 170 miljoner kronor genom intäkter från bolagsskatt. Det framgår vidare att det bedöms som mindre troligt att flera bolag väljer att lösa upp sina periodiseringsfonder på grund av höjningen av schablonintäkten eftersom det är en jämförelsevis liten höjning av schablonintäkten. Av konsekvensutredningen framgår vidare att företagens kostnader för att anställa nyckelkompetens förväntas sjunka kortsiktigt eftersom istället för marknadsmässig lön kan den anställda kompenseras Postadress Webbplats E-post 5/7

6 med kvalificerade personaloptioner. Företagens personalkostnader förväntas därmed minska och fler investeringar förväntas bli lönsamma på marginalen. Det framgår vidare att eftersom schablonintäkten höjs för periodiseringsfonder vilket leder till en högre effektiv skattesats för de bolag som använder periodiseringsfonder medför det att färre investeringar blir lönsamma på marginalen. Huruvida de totala investeringarna kommer att öka eller minska är enligt förslagsställaren svårt att bedöma. Enligt förslagsställaren är det dock sannolikt att förslagen leder till en omfördelning av ekonomiska tillgångar från större etablerade företag med positiva resultat till yngre mindre företag som inte nödvändigtvis gått med vinst. Förslagsställaren uppger även att det inte är möjligt att bedöma om förslagen sammantaget medför ökad eller minskad produktivitet men att det kan förväntas att sysselsättningen ökar i de företag som använder kvalificerade personaloptioner. Det framgår dock att sysselsättningen i de större bolagen kan minska om den höjda effektiva skatten på företagsvinster övervältras på lönerna, men att detta är svårt att bedöma. Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren redovisat beräkningar för minskade samt ökade skatteintäkter. Regelrådet saknar däremot motsvarande kostnadsangivelser för berörda företag. Det framgår dock utförliga motiveringar i konsekvensutredningen varför det enligt Regelrådet går att anta att de ökade respektive minskade intäkterna till staten motsvaras av kostnader respektive besparingar för företagen. Regelrådet finner likväl att förslagsställarens redovisning avseende förslagets andra kostnader och påverkan på företagens verksamhet är godtagbar. Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag Det anges i betänkandet att incitamentsprogram kan användas som komplement till kontant lön för att öka möjligheterna för kapitalsvaga, nystartade företag att konkurrera med väletablerade företag om nyckelkompetens. För att främja ekonomisk tillväxt bör reglerna i Sverige vara konkurrenskraftiga också för företag med begränsade resurser och ge även sådana företag likvärdiga möjligheter att attrahera och behålla nyckelkompetens. Av betänkandet framgår även generella skrivningar angående reformer som exempelvis att riktade åtgärder kan ge nackdelar för företag med anledning av att lagstiftningen blir mera komplicerad. Det framgår vidare att en gynnsam behandling av en viss typ av verksamhet riskerar att skapa en omotiverad omklassificering av verksamheter samt att gynnande av viss verksamhet även kan innebära att tröskeleffekter uppstår. Av betänkandet framgår vidare att det kan ifrågasättas varför tjänster som avser juridik, redovisning och revision är undantagna när vissa andra konsulttjänster inte är det. Förslagsställaren anger att det inte kan hävdas att dessa verksamheter är mer innovativa är de som uteslutits, men att det skett för att göra tillämpningen enkel. Regelrådet saknar en explicit redogörelse av påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag i konsekvensutredningen. Regelrådet kan likväl konstatera att konkurrensaspekter till viss del beaktats i betänkandet. Regelrådet saknar dock ett vidare resonemang avseende påverkan på konkurrensförhållanden för de företag som inte kan tillämpa reglerna om kvalificerade personaloptioner. Enligt Regelrådet går det inte att utesluta att de undantagna företagen kan komma att få sämre förutsättningar för att rekrytera nyckelpersoner. Regelrådet anser att det även hade varit önskvärt med en redogörelse avseende den eventuella påverkan på konkurrensförhållanden för de företag med periodiseringsfonder som kan få en högre effektiv skattesats jämfört med företag på den internationella marknaden. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av förslagets påverkan på konkurrensförhållanden för berörda företag är bristfällig. Postadress Webbplats E-post 6/7

7 Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden Av konsekvensutredningen framgår att när förslaget avseende höjd schablonintäkt på periodiseringsfonder kan resultera i att företag väljer att lösa upp sina periodiseringsfonder. Av betänkande framkommer även att skatteregler kan leda till beteendeförändringar. Förslaget har därmed vägts mot att inte vara för komplicerat samtidigt som det inte ska resultera i möjligheter att till exempel undgå reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12 reglerna. Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden är godtagbar. Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning I konsekvensutredningen saknas en särskild redogörelse avseende särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning. Regelrådet kan likväl konstatera att förslaget syftar till att små, nystartade företag ska kunna rekrytera nyckelpersoner genom andra sätt än marknadsmässig lön. Däremot saknar Regelrådet en redogörelse om särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning beaktats avseende exempelvis förslaget om dokumentationsskyldigheten. Detta eftersom det inte går att utesluta dokumentationsskyldigheten kan vara särskilt betungande för de förhållandevis mindre företagen. Regelrådet finner därmed att förslagsställarens redovisning av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning är bristfällig. Sammantagen bedömning Regelrådet anser att uppgifterna framförallt brister avseende förslagets administrativa kostnader vilket även slår igenom avseende uppgifterna om särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning. I den föreslagna lagstiftningen om dokumentationsskyldighet anges endast vissa grundläggande krav på dokumentation som sedan ska fyllas ut av föreskrifter från Skatteverket. Detta innebär att den verkliga administrativa kostnaden först kan bedömas när verkställighetsföreskrifterna utfärdas, vilket inte har beaktats av förslagsställaren. Därutöver brister även redovisningen avseende påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag. Resterande uppgifter är redovisade på ett tillräckligt sätt. Detta uppväger dock inte bristerna i konsekvensutredningen. Regelrådet anser också att det hade varit behjälpligt om informationen i remissen hade redovisats i konsekvensutredningen enligt dispositionen i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 22 juni I beslutet deltog Pernilla Lundqvist ordförande, Claes Norberg, Lennart Renbjer, Ebba Sjögren och Marie-Louise Strömgren. Ärendet föredrogs av Katarina Porko. Pernilla Lundqvist Ordförande Katarina Porko Föredragande Postadress Webbplats E-post 7/7

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Yttrande över promemorian avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget

Yttrande över promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Yttrande över Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan om Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

Yttrande över Skatteverkets hemställan om Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr 2015-03-02 RR-2015-0058 STY 2014-904, STY 2014-905 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer

Yttrande över Växa-stöd för den första anställda sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Yttrande över Växa-stöd för den första anställda sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Beskattning av incitamentsprogram

Beskattning av incitamentsprogram Beskattning av incitamentsprogram Betänkande av Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram Stockholm 2016 SOU 2016:23 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. 2015:2 Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015. Ändring av och

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Yttrande över Finansdepartementets förslag om utvidgat växastöd för den först anställda sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir.

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir. Kommittédirektiv Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Dir. 2012:116 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Sammanfattning En

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning

Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om assistansersättning Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2008/2857 103 33 Stockholm Stockholm, 2008-06-05 REMISSYTTRANDE FÖRÄNDRADE UNDERPRISREGLER FÖR HANDELSBOLAG M.M. INEDNING

Läs mer

Yttrande över Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk

Yttrande över Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt

Yttrande över Promemoria om sänkt reklamskatt Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

Yttrande över Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrift om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmaterial

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrift om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmaterial Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, och (B) säkringsåtgärder med anledning därav (punkterna 14 A-B på dagordningen) A. Införande av Programmet Styrelsen

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheter

Yttrande över Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45) Regelrådets ställningstagande

Yttrande över En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45) Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Återbostadisering

Yttrande över promemorian Återbostadisering Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6)

Yttrande över Entreprenörsansvar och svenska kollektivavtalsvillkor vid utstationering (Ds 2016:6) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria)

Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)

Yttrande över Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Yttrande över Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen (promemoria)

Yttrande över Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Yttrande över promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Yttrande över promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Yttrande över Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016 R-2005/1802 Stockholm den 30 mars 2006 Till Finansdepartementet Fi2005/6016 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Vissa företagsskattefrågor

Läs mer

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter

Yttrande över Revisorsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror (promemoria)

Yttrande över Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06)

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Till: Utredningen om översyn av 3:12-reglerna Stockholm 15 mars 2016 Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06) FAR har beretts tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

Yttrande över promemorian En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Yttrande över promemorian En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB)

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) MEMO/11/171 Bryssel den 16 mars 2011 Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) Vad är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen? CCCTB är en gemensam uppsättning regler

Läs mer

Yttrande över promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Yttrande över promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram 2006-06-07 I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram Nedan föreslås vissa ändringar i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella

Läs mer

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING * Skatteverket 1(7) Konsekvensutredning för Skatteverkets föreskrift om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Yttrande över Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga (promemoria)

Yttrande över Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga (promemoria) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om hantering av explosiva varor

Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om hantering av explosiva varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30 Närvarande: F.d. regeringsrådet Lars Wennerström, justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Eskil Nord. Skattefri kapitalvinst och utdelning

Läs mer

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen Promemoria 2008 12 08 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ulrika Hansson Telefon +46-08-405 1720 Mobil +46-070-624 5600 Uppdrag avseende översyn av mervärdesskattereglerna om yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Styrelsen föreslår härmed att Bolagets årsstämma 2015 beslutar att införa

Läs mer

FARs synpunkter till Incitamentsutredningen kring nya skatteregler för incitamentsprogram

FARs synpunkter till Incitamentsutredningen kring nya skatteregler för incitamentsprogram Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdeskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Stockholm 26 februari 2016 Till Incitamentsutredningen FARs synpunkter till Incitamentsutredningen

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/02/010 Er referens: Fi2016/00380/S1 2016-03-03 Skatte- och tullavdelningen/enheten för inkomstskatt och socialavgifter Att. Elisabeth Sheikh Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrift för elbusspremien

Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrift för elbusspremien Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll

Remiss EU-kommissions förslag till produktsäkerhetspaket i form av förordning om allmän produktsäkerhet samt förordning om marknadskontroll Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2012-02-21 Ju2013/1320/KO UD2012/41590/FIM ju.registrator@regeringskansliet.se ud.registrator@regeringskansliet.se anders.bagge@regeringskansliet.se

Läs mer

Introduktionsföreläsning till skatterätten

Introduktionsföreläsning till skatterätten Uppsala universitet Juridiska institutionen Mattias Dahlberg, prof. i finansrätt Introduktionsföreläsning till skatterätten Föreläsningens delar 1. Skatterättens grundfrågor 2. Skattefria inkomster 3.

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

RP 178/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

RP 178/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen RP 178/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 4 i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m.

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. 2015-11-27 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Dagens agenda (i stora drag) 1. Inledning 2. Grundläggande planering

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration

Yttrande över Skatteverkets promemoria om uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Yttrande över SOU (2015:100) Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd

Yttrande över SOU (2015:100) Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Regelrådets ställningstagande. Innehållet i förslaget. Finansinspektionen Box Stockholm

Regelrådets ställningstagande. Innehållet i förslaget. Finansinspektionen Box Stockholm Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande

Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande Särskilt yttrande vad gäller Aktiekontrolluppgiftsutredningens betänkande Sammanfattning Under de senaste decennierna har antalet privatpersoner i Sverige som äger aktier ökat. Mot bakgrund av att reglerna

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets promemoria OECD-standard och EU-direktiv för dokumentation vid internprissättning och utbyte av land-för-landrapporter

Yttrande över Skatteverkets promemoria OECD-standard och EU-direktiv för dokumentation vid internprissättning och utbyte av land-för-landrapporter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer