I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram"

Transkript

1 I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitaments- och sparprogram Nedan föreslås vissa ändringar i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella instrument ( missbrukslagen ) och lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa finansiella instrument ( anmälningslagen ). 1. Bakgrund Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och annan personal har blivit mycket vanliga i svenska aktiemarknadsbolag. Mer än hälften av alla aktiemarknadsbolag har ett eller flera aktierelaterade incitamentsprogram baserade på aktier, konvertibler, teckningsoptioner, syntetiska optioner, s.k. personaloptioner eller köpoptioner. I företag med en påtaglig internationell inriktning kräver inte minst de utländska ägarna många gånger att det ska finnas aktierelaterade incitamentsprogram. En trend under senare år, särskilt bland de större bolagen, har varit att i stället för konvertibel- eller optionsprogram använda direkt aktierelaterade program av olika slag. Det anses att sådana program på ett tydligare sätt gör medarbetarna delaktiga på samma villkor som övriga aktieägare. Flera företag, däribland Eniro, Ericsson, Investor och OMX, har aktiesparprogram där medarbetarna erbjuds att långsiktigt spara i arbetsgivarbolagets aktier med en möjlighet att under vissa förutsättningar erhålla ytterligare aktier i proportion till det antal aktier de sparat i inom ramen för programmet. Ericssons program redovisas i korthet i bilaga 1. I vissa fall, såsom t.ex. i H&M och Investor, innehåller programvillkoren inte bara en rättighet utan även en skyldighet för vissa befattningshavare att investera en del av lön, bonus eller annan ersättning i aktier. Flera företag har även aktieprogram, utan inslag av sparande, där tilldelning av aktier sker i förhållande till uppfyllande av vissa mål. Exempel på företag som har denna typ av program är Electrolux, SEB, Skanska och Volvo. På liknande sätt förekommer det att ersättning till anställda eller styrelseledamöter verkställs genom betalning i form av aktier. De flesta av de direkt aktierelaterade programmen riktar sig till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Såväl Ericssons ( anställda) som Eniros (4 700 anställda) aktiesparprogram riktar sig dock till samtliga anställda i respektive koncern. Det förefaller som allt fler bolag överväger att föreslå aktierelaterade program där samtliga eller bredare grupper av anställda erbjuds att delta. Det är, särskilt med hänsyn till det stora antalet företag och personer som berörs, angeläget att genomförande av denna typ av incitaments- och sparprogram kan ske utan vare sig bolagen eller deltagarna i programmen riskerar träffas av de straffbelagda förbuden mot insiderhandel eller av förbudet mot handel 30 dagar innan offentliggörande av delårsrapport.

2 2 Genom det tillämpningsområde lagstiftningen har sedan den 1 juli 2005 blir bestämmelserna emellertid tillämpliga även på vissa transaktioner inom ramen för incitaments- eller sparprogram trots att de inte kan anses innebära utnyttjande av insiderinformation. Bestämmelserna är numera tillämpliga oavsett om en transaktion sker genom handel på värdepappersmarknaden eller inte, vilket bl.a. medför att även ett bolags överlåtelse av aktier till anställd omfattas av bestämmelserna. Det föreligger en osäkerhet om bestämmelserna är tillämpliga även på vederlagsfria transaktioner. Vidare har det i artikel 2.3 marknadsmissbruksdirektivet (Direktiv 2003/6/EG) intagna undantaget för transaktioner som utförs för att uppfylla ett åtagande att förvärva eller avyttra finansiella instrument, när åtagandet följer av ett avtal som ingåtts innan personen ifråga kom att förfoga över insiderinformation, inte fullt ut implementerats i den svenska lagstiftningen. I denna promemoria föreslagna ändringar syftar till att säkerställa att transaktioner som sker inom ramen för aktierelaterade incitaments- och sparprogram, där det inte kan anses att insiderinformation utnyttjas, inte träffas av förbuden mot handel. De föreslagna ändringarna innefattar inte någon inskränkning av rekvisiten för insiderbrott i 2-4 missbrukslagen. 2. Internationella förhållanden I Storbritannien har artikel 2.3 i marknadsmissbruksdirektivet implementerats. Rörande frågan huruvida ett bolags förvärv på marknaden för den anställdes räkning omfattas av undantaget från förbudet mot insiderhandel, råder dock viss osäkerhet. Någon praxis har inte hunnit bildas sedan direktivet implementerades. Under förutsättning att löneavdraget görs automatiskt och oberoende av den anställdes beslut borde en sådan transaktion omfattas av undantaget i direktivet. Om den anställde erhåller insiderinformation efter inträdet i incitamentsprogrammet men före löneavdraget kan det dock krävas att den anställde träder ur programmet. Vid implementeringen uttalades emellertid att de faktorer som talar för att en transaktion inte har vidtagits på grund av insiderinformation ska vägas in i den slutliga bedömningen. En sådan faktor är att transaktionen utförts för att uppfylla ett åtagande som följer av ett avtal som ingåtts innan personen ifråga kom att förfoga över insiderinformationen. Artikel 2.3 har implementerats även i Frankrike. Då implementeringen skett nyligen och någon ny praxis ännu inte finns råder även här en viss osäkerhet kring undantagets tillämplighet. Oaktat den föreliggande osäkerheten är ståndpunkten att ett initialt förvärv av aktier för en anställds räkning borde omfattas av undantaget, trots eventuell förekomst av insiderinformation vid förvärvet. Det har tidigare i fransk praxis uttalats att förfogandet över insiderinformationen måste ha varit avgörande för beslutet att företa transaktionen för att denna ska träffas av förbudet. Detta uttalande utgör grund för tolkningen att en person med insiderinformation får vidta en transaktion om han haft ett legitimt intresse för sin handling och han kan visa att informationen inte varit avgörande för beslutet att företa transaktionen.

3 3 Tyskland har implementerat marknadsmissbruksdirektivet. Förvärv av aktier som sker automatiskt inom ramen för ett incitamentsprogram omfattas således av undantaget. Trots att artikel 2.3 inte återges ordagrant i den tyska lagen har det uttryckligen uttalats att artikeln ska utgöra en riktlinje vid tillämpningen av den nya bestämmelsen när det gäller användande av insiderinformation. Vad avser överlåtelse av aktier från bolaget till deltagare i incitamentsprogrammet råder i Storbritannien, av samma skäl som ovan, viss osäkerhet. Under förutsättning att aktierna faller ut automatiskt efter en förutbestämd tid och det inte krävs någon aktivitet från den anställde borde transaktionen omfattas av undantaget. Samma osäkerhet föreligger i Frankrike. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren kan återkalla den automatiska transaktionen och det inte kan hävdas att insiderinformationen påverkat arbetstagarens mottagande av aktierna, borde transaktionen omfattas av undantaget. I Tyskland är en automatisk överlåtelse av aktier från bolaget till deltagaren undantagen förbudet mot insiderhandel om den sker inom ramen för ett incitamentsprogram. En programdeltagares försäljning av egna aktier strider enligt insiderlagstiftningen i Frankrike mot förbudet mot insiderhandel om den anställde har insiderinformation vid överlåtelsen. I Finland har de situationer som redovisats ovan hanterats genom att vissa undantag från handelsförbudet införts som underlättar verkställande av transaktioner inom aktierelaterade program, jfr. GUIDELINES FOR INSIDERS utgiven av Helsinki Stock Exchange Bilaga 2. Således gäller handelsförbud t.ex. inte vid ett bolags överlåtelse av egna aktier till insider eller när en insider erhåller aktier som ersättning för arbete eller tjänst. Vidare kan t.ex en medlem av företagsledningen eller styrelseledamot ge instruktioner om försäljning av aktier erhållna inom ramen för ett skriftligt aktieprogram utan hinder av de restriktioner som handelsförbudet innebär, förutsatt att försäljningen inte innebär missbruk av insiderinformation. Slutligen kan en avgiven order beträffande köp eller försäljning av aktier, under vissa angivna förutsättningar, verkställas även om insidern efter orderns avgivande erhållit insiderinformation. När det gäller förvärv på marknaden för den anställdes räkning råder det i Norge viss osäkerhet för det fall att den anställde erhållit insiderinformationen efter löneavdraget men före aktieköpet. Under förutsättning att programmet är utformat så att den anställde efter löneavdraget inte kan återkalla köpordern är transaktionen troligtvis undantagen förbudet mot insiderhandel. En överlåtelse av vederlagsfria aktier från bolaget till deltagare i incitamentsprogram är tillåten i Norge.

4 4 3. Transaktioner i samband med incitamentsprogram 3.1 Köp av aktier i marknaden Bolags återköp Återköp av egna aktier kan i Sverige ske såväl inom som utom ramen för den s.k. safe harbour som framgår av 9 missbrukslagen. Safe harbour vid återköp innebär att bestämmelserna i 2-8 inte ska tillämpas på handel med egna aktier i återköpsprogram som uppfyller kraven i Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003. Undantaget gäller bl.a. vid återköpsprogram syftande till att uppfylla skyldigheter till följd av aktieoptionsprogram för anställda och andra tilldelningar av aktier till anställda hos emittenten eller närstående företag. Någon ändring i bestämmelserna i missbrukslagen om återköp av egna aktier föreslås ej i detta sammanhang. Det noteras dock att safe harbour vid återköp inte medför undantag från handelsförbudet i anmälningslagen. Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 innehåller ett sådant undantag vid tidsbegränsade återköpsprogram samt vid återköp som förvaltas av oberoende värdepappersinstitut. Det föreslås därför att motsvarande undantag införs i den svenska lagstiftningen Förvärv i marknaden för programdeltagares räkning Vissa incitamentsprogram har formen av en aktiesparplan. En sådan plan innebär att anställda investerar viss del av lönen i aktier i det noterade moderbolaget i arbetsgivarkoncernen. Om aktierna innehas och anställningen består efter viss i planen bestämd tid erhåller den anställde vederlagsfritt s.k. matchningsaktier från bolaget. Antalet matchningsaktier står i en viss avtalad relation till det antal aktier den anställde tidigare investerat i. Man kan också tänka sig aktiesparplaner utan inslag av matchningsaktier. Aktiesparplanen beslutas av bolagsstämman och verkställs i enlighet med villkor i aktiesparavtal mellan deltagaren och anställningsbolaget. Aktiesparavtalet reglerar utförligt villkoren för genomförande av planen såsom storlek på löneavdrag, storlek på och tidpunkt för inköp av aktier samt villkoren för erhållande av matchningsaktier. Verkställigheten av aktiesparplanen innebär följaktligen att bolaget på avtalade tider och i avtalad omfattning ombesörjer att förvärv av aktier sker på marknaden för den anställdes räkning. Den anställde har efter ingående av aktiesparavtal inte något inflytande över förvärven. Normalt kan deltagaren under pågående sparperiod endast stoppa ytterligare sparavdrag från lönen, men redan avdraget sparbelopp kan inte stoppas från investering. Med nuvarande bestämmelser torde nu nämnda förvärv kunna vara i strid med förbudet mot insiderhandel om den anställde har insiderinformation vid förvärvstidpunkten. Då förvärven sker utan något utnyttjande av insiderinformation och för att

5 5 fullgöra det aktiesparavtal som ingåtts bör bestämmelserna ändras genom införande av undantag från tillämplighet av 2-4 missbrukslagen. 3.2 Överlåtelse av aktier från bolaget till deltagare i programmet Inom ramen för aktiebaserade incitamentsprogram erhåller deltagarna vederlagsfritt aktier i bolaget genom överlåtelse från bolaget. Tilldelningen sker normalt vid på förhand bestämda tidpunkter. Med nuvarande reglering torde, om bolaget eller deltagarna har insiderinformation, en sådan transaktion kunna innebära överträdelse av 2-4 missbrukslagen. Om överlåtelse sker under 30 dagar före ordinarie delårsrapport torde även överträdelse av handelsförbudet i anmälningslagen kunna komma ifråga. Då transaktionerna sker utan något utnyttjande av insiderinformation, utan vederlag samt normalt även är baserade på fullgörande av tidigare ingånget avtal bör bestämmelserna ändras genom införande av undantag från tillämplighet av 2-4 missbrukslagen samt från anmälningslagen. 3.3 Deltagarnas försäljning av erhållna aktier Erhållande av aktier under aktiebaserade incitamentsprogram medför förmånsbeskattning för deltagaren och därmed också skyldighet för bolaget att innehålla preliminärskatt på lön. För en insynsregistrerad person eller annan plandeltagare med sådan ställning att denne tidvis innehar insiderinformation kan det vara problematiskt att realisera aktier i bolaget. För att kunna tillgodose deltagarnas intresse av att kunna avyttra en del av erhållna aktier för att täcka skatteeffekterna utan att komma i konflikt med insiderreglerna kan de från början avtalade villkoren för aktiesparprogram eller andra aktierelaterade incitamentsprogram innefatta en bestämmelse om att en viss del av tilldelade aktier försäljs för deltagarens räkning i anslutning till tilldelningen. Avtalet om denna försäljning är oåterkalleligt och deltagaren har således inte någon möjlighet att påverka transaktionens genomförande. Då transaktionerna sker utan något utnyttjande av insiderinformation samt innebär fullgörande av tidigare ingånget avtal bör bestämmelserna ändras genom införande av undantag från tillämplighet av 2-4 missbrukslagen samt från anmälningslagen. 4. Motiv för lagstiftningen 4.1 Utnyttjande av insiderinformation Förbud mot insiderhandel motiveras i allmänhet med att det är viktigt med ett stort förtroende för värdepappersmarknadens funktionssätt för att kunna behålla en gynnsam utveckling av marknaden. Detta motiv samt synpunkten att insiderhandel hindrar den fullständiga genomlysning av marknaden som för alla ekonomiska aktörer är en förutsättning för handel återfinns även i marknadsmissbruksdirektivet. Av artikel 2 i marknadsmissbruksdirektivet framgår att medlemsstaterna ska förbjuda person som förfogar över insiderinformation att utnyttja denna för att förvärva eller

6 6 avyttra finansiella instrument som omfattas av denna information. Artikel 2 p. 3 lyder: Denna artikel skall inte tillämpas på transaktioner som utförs för att uppfylla ett åtagande att förvärva eller avyttra finansiella instrument, när detta åtagande följer av ett avtal som ingåtts innan personen ifråga kom att förfoga över insiderinformation. I missbrukslagen kommer marknadsmissbruksdirektivets undantag avseende uppfyllande av åtaganden till uttryck i 5 p. 6. och 7.: Trots bestämmelserna i 2-4 får 6. den som utfärdar en option i samband med lösen avyttra eller förvärva den underliggande tillgång som optionen avser, 7. ingångna terminskontrakt fullgöras på slutdagen, För att möjliggöra verkställighet av aktierelaterade incitamentsprogram utan att riskera att komma i konflikt med reglerna om marknadsmissbruk bör en utvidgning av undantagen från handelsförbudet ske så att, även andra transaktioner som erfordras för fullgörande av aktierelaterade incitamentsprogram omfattas. 4.2 Vederlagsfria transaktioner Såväl artikel 2 i marknadsmissbruksdirektivet som 2 i missbrukslagen tar sikte på transaktioner som innebär förvärv eller avyttring. I marknadsmissbruksdirektivet (12) nämns att marknadsmissbruk består av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Ordalydelsen tyder närmast på att vederlagsfria transaktioner faller utanför det förbjudna området. Denna tolkning av ordalydelsen vinner även stöd av den tidigare lydelsen i 15 anmälningslagen. Under rubriken förbud mot korttidshandel innehöll bestämmelsen ett förbud att tidigare än tre månader efter förvärvet avyttra aktier mot vederlag. Sammantaget är det alltså flera olika tolkningsdata som starkt talar för att vederlagsfri tilldelning av aktier inte rimligen kan konstituera straffbart insiderbrott enligt missbrukslagen. Ett tydliggörande av detta förhållande i lagtexten erfordras dock i klarhetens intresse. Det finns inte några sakliga skäl för att handelsförbudet i anmälningslagen bör skilja sig från handelsförbudet i missbrukslagen varför motsvarande tydliggörande bör införas i anmälningslagen. 4.3 Aktierelaterade incitaments- och sparprogram Vid handel med egna aktier som uppfyller i 9 missbrukslagen angivna krav för återköpsprogram ska bestämmelserna i 2-8 missbrukslagen inte tillämpas. Det innebär att - om kraven för återköpsprogram är uppfyllda - bolag trots innehav av insiderinformation kan återköpa egna aktier på marknaden t.ex. för tilldelning av aktier till anställda. Reglerna om safe harbour för återköpsprogram är tillämpliga endast för ett bolags återköp av egna aktier och således inte möjliga att använda vid andra

7 7 transaktioner eller av transaktioner som utförs av anställda i bolaget även om dessa sker inom ramen för aktierelaterade incitaments- eller sparprogram För att aktierelaterade incitaments- och sparprogram för ledande befattningshavare och annan personal ska kunna genomföras på avsett sätt erfordras dels att bolaget verkställer återköp och avyttring av egna aktier, dels att den anställde genomför förvärv och i vissa fall även avyttring. Dessa transaktioner kan beroende på villkoren i det enskilda programmet ske såväl genom handel på värdepappersmarknaden som genom förfaranden som inte utgör sådan handel. Gemensamt för sådana aktierelaterade incitamentsprogram är att de beslutas av bolagsstämman, att de har en långsiktig karaktär samt att transaktioner inom ramen för programmen inte kan anses innebära utnyttjande av insiderinformation. För att aktierelaterade incitamentsprogram ska kunna genomföras i enlighet med villkoren för desamma utan att komma i konflikt med reglerna om marknadsmissbruk erfordras en utvidgning av undantagen från förbudet mot insiderhandel. Aktierelaterade incitaments- och sparprogram till anställda kan även riktas till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller annat företag i samma koncern. Emissioner till styrelseledamöter förekommer i flera länder där svenska företag är verksamma i betydande omfattning (se Aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:1 p.2.5). Leolagen liksom nuvarande 16 kapitlet aktiebolagslagen (2005:551) förutsätter också att en emission kan riktas till styrelseledamöter. Om bolagsstämma i behörig ordning beslutar att styrelseledamöter skall vara föremål för ett aktierelaterat incitaments- eller sparprogram bör föreslagna undantag från förbudet mot insiderhandel även omfatta denna situation. II. Förslag till lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Härigenom föreskrivs att 5 och 9 i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 Trots bestämmelserna i 2-4 får 1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d lagen (1991:981) om värdepappersrörelse fullgöra uppdrag som lämnats företaget att förvärva eller avyttra finansiella instrument samt, utan användande av insiderinformation, fullgöra verksamhet som följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller flera finansiella instrument eller att fullgöra uppdrag om rådgivning eller förvaltning, 2. finansiellt instrument förvärvas när insiderinformationen är ägnad att sänka priset på instrumentet och avyttras när informationen är ägnad att höja priset på instrumentet,

8 8 3. uppgifter fullgöras som någon har på grund av vad som föreskrivits i lag eller annan författning, 4. aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag förvärvas för en fysisk eller juridisk persons räkning, om insiderinformationen endast utgörs av information om en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande av den personen till en vidare krets om förvärv av aktier i bolaget, 5. den som innehar en option som har ett ekonomiskt värde vid löptidens slut avyttra optionen eller utnyttja den enligt dess villkor, 6. den som utfärdar en option i samband med lösen avyttra eller förvärva den underliggande tillgång som optionen avser, 7. ingångna terminskontrakt fullgöras på slutdagen, 8. den som innehar en tilldelad emissionsrätt eller inlösenrätt som har ett ekonomiskt värde avyttra rätten eller utnyttja den enligt dess villkor, 9. andra finansiella instrument än aktier förvärvas eller avyttras, om förvärvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation används, 10. finansiellt instrument mottas eller överlåtas när transaktionen är vederlagsfri. Det som föreskrivs om aktie i första stycket 4 och 9 skall också tillämpas på aktierelaterade finansiella instrument såsom teckningsrätt, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 9 Bestämmelserna i 2-8 skall inte tillämpas på handel med egna aktier vid återköpsprogram eller på stabilisering av finansiella instrument, förutsatt att handeln utförs i enlighet ned förordningen (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument. Bestämmelserna i 2-8 skall inte tillämpas på 1. handel med egna aktier vid återköpsprogram eller på stabilisering av finansiella instrument, förutsatt att handeln utförs i enlighet ned förordningen (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument, 2. förvärv eller avyttring av finansiella in-

9 9 strument, som inte omfattas av 1 ovan, och som följer av villkoren i aktierelaterade incitaments- eller sparprogram. Med sådana program avses i denna bestämmelse program för styrelseledamöter, ledande befattningshavare och annan personal som beslutas av bolagsstämman, har en långsiktig karaktär och som baseras på aktier, konvertibler, teckningsoptioner, syntetiska optioner eller köpoptioner. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1987) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument Härigenom föreskrivs att 16 i lagen (2000:1987) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Utan hinder av 15 får 1. aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier, 2. avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter samt andra liknande rätter såsom omvandlingsrätter. Utan hinder av 15 får 1. aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier, 2. avyttring ske av tilldelade emissionsrätter och inlösenrätter samt andra liknande rätter såsom omvandlingsrätter, 3. aktier mottas eller överlåtas när transaktionen är vederlagsfri, 4. aktier förvärvas eller avyttras vid aktiemarknadsbolags handel med egna aktier inom ramen för återköpsprogram eller som ett led i stabilisering av finansiella instrument, förutsatt att handeln utförs i enlighet ned förordningen (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument, 5. aktier förvärvas eller avyttras förutsatt att transaktionen följer av villkoren i aktie-

10 10 relaterade incitaments eller sparprogram. Med sådana program avses i denna bestämmelse program för styrelseledamöter, ledande befattningshavare och annan personal som beslutas av bolagsstämman, har en långsiktig karaktär och som baseras på aktier, konvertibler, teckningsoptioner, syntetiska optioner eller köpoptioner. III. Författningskommentar 1. Förslag till lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument 5 Genom bestämmelsen i punkten 10, som har fått nytt innehåll, undantas vederlagsfria transaktioner. Bestämmelsen är i det närmaste att anse som ett tydliggörande av gällande rätt eftersom vederlagsfria transaktioner inte kan anses strida mot grunderna för förbudet mot utnyttjande av insiderinformation. 9 Bestämmelsens nuvarande lydelse (som återfinns i punkten 1 i förslaget) har sin grund i artikel 8 och artikel 17.2 i marknadsmissbruksdirektivet och innebär ett undantag för bolagets handel med egna aktier i återköpsprogram. Genom bestämmelsen i punkten 2 införs ett undantag för förvärv och avyttringar av finansiella instrument som sker enligt villkoren i aktierelaterade incitaments- och sparprogram. Den nu föreslagna bestämmelsen har sin grund i artikel 2 i marknadsmissbruksdirektivet som ska förhindra innehavare av insiderinformation att utnyttja denna men gör undantag för förvärv eller avyttringar som sker till följd av uppfyllande av avtalsenliga förpliktelser. Genom den föreslagna bestämmelsen undantas samtliga förvärv eller avyttringar av finansiella instrument som bolaget eller den anställde utför inom ramen för aktierelaterade incitaments- eller sparprogram. På samma sätt som enligt punkten 1 gäller vid handeln inom återköpsprogram kan alltså förvärv eller avyttringar inom ramen för programmet ske även om förvärvaren eller avyttraren har insiderinformation. På grund av programmens långsiktiga karaktär kan transaktioner för fullgörande av programmen inte anses innebära utnyttjande av insiderinformation, oavsett förekomsten av sådan, utan endast ett fullgörande av åtaganden som följer av programmet. Den typen av avtalsenligt fullgörande undantogs inte tidigare från förbudet mot insiderhandel såvida det inte föll inom undantagen i 5 punkterna 6. eller 7. För att det nu föreslagna undantaget skall kunna tillämpas krävs att incitaments- eller sparprogrammet är riktat till styrelseledamöter eller anställda, att det beslutats av bolagsstämman, att det har en långsiktig karaktär och att det baseras på aktier, konvertibler, teckningsoptioner, syntetiska optioner eller köpoptioner.

11 11 2. Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1987) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument Det finns inte några sakliga skäl för att handelsförbudet i anmälningslagen bör skilja sig från handelsförbudet i missbrukslagen. De nu föreslagna tilläggen till bestämmelserna i 16 i anmälningslagen syftar till att undantagen avseende vederlagsfria transaktioner, handel med egna aktier i återköpsprogram som avses i 9 missbrukslagen samt förvärv eller avyttringar som sker enligt villkoren i aktierelaterade incitamentsoch sparprogram ska vara undantagna från handelsförbudet även i 15 anmälningslagen.

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram

I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram 2006-02-16 I. Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram 1. Bakgrund Nedan föreslås vissa ändringar i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel av finansiella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2011 Fullständigt förslag Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Bakgrund Vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2000:1087 Utkom från trycket den 8 december 2000 utfärdad den 30 november 2000. Enligt riksdagens

Läs mer

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM

STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM STYRELSENS I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL) (ORG NR. 556677-9871) ( BOLAGET ) FÖRSLAG TILL BESLUT GÄLLANDE PERSONALOPTIONPROGRAM Styrelsen föreslår att årsstämman, enligt vad som närmare framgår

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 Fullständigt förslag Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utformning av detta förslag. Bakgrund Vid

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2015 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Informationskrav i noterade företag, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 januari 2007 Mats Odell Lars Afrell (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman.

Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman. Punkt 18 Beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 Utspädningsberäkningarna är baserade på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen till årsstämman. Bakgrund Årsstämman i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27. Informationskrav i noterade företag, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27. Informationskrav i noterade företag, m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-02-27 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Informationskrav i noterade företag,

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 142 Målnummer: 8088-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-12-22 Rubrik: Lagrum: En av ett aktiebolag till delägare i bolaget utfärdad lånerevers har ansetts utgöra

Läs mer

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning Promemoria Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet Sammanfattning Rådets direktiv 77/91/EEG när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital (kapitaldirektivet)

Läs mer

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och

stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att stärka Bolaget långsiktigt, och Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, och (B) säkringsåtgärder med anledning därav (punkterna 14 A-B på dagordningen) A. Införande av Programmet Styrelsen

Läs mer

KAMMARRATTEN I SUNDSVALL

KAMMARRATTEN I SUNDSVALL YTTRANDE AdmD 51-2006-280 2007-02-07 Remiss nr 23/06 KAMMARRATTEN I SUNDSVALL Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Marknadsmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram

Läs mer

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01

Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare 2007-11-01 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 3 1.1 Bakgrund till föreslagna ändringar 3 1.2 Nya lagregler 3 1.3 Nuvarande regler

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Bolagets kommunikation ska vara korrekt och tydlig.

INFORMATIONSPOLICY. Bolagets kommunikation ska vara korrekt och tydlig. INFORMATIONSPOLICY Fastställd av styrelsen i Enorama Pharma AB (publ.), 2016-05-18 1 ALLMÄNT Enorama Pharma AB (publ.) ( Enorama eller Bolaget ) är ett publikt bolag vars aktier handlas på Nasdaq First

Läs mer

Avtal om Personaloptioner

Avtal om Personaloptioner BILAGA B Avtal om Personaloptioner Personaloptionsprogram 2015 i Medfield Diagnostics Aktiebolag 1 PARTER 1.1 Medfield Diagnostics Personnel AB, org. nr. 556788-2955, ett helägt dotterbolag till Medfield

Läs mer

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp.

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp. Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, (B) emission av teckningsoptioner samt (C) överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15) Styrelsen

Läs mer

A. Långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 ( Programmet )

A. Långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 ( Programmet ) Styrelsens för AB Volvo förslag till årsstämman 2014 om beslut om ett långsiktigt, aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Volvokoncernen omfattande åren 2014-2016 och om överlåtelse

Läs mer

INSIDERPOLICY FÖR EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB

INSIDERPOLICY FÖR EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB INSIDERPOLICY FÖR EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB Styrelsen för ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ), org.nr. 559033-3729, (nedan kallat Bolaget ) har vid sammanträde den 20.05.2016 beslutat fastställa följande

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Punkt 18. LTV 2016 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer.

Punkt 18. LTV 2016 bygger på en gemensam plattform, men består av tre separata planer. Punkt 18 Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2016 (LTV 2016) innefattande styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan

Läs mer

Marknadsmissbruk (insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan m.m.)

Marknadsmissbruk (insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan m.m.) Marknadsmissbruk (insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan m.m.) Reglernas syfte Marknadsmissbruk kan indelas i insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. I vetenskaplig litteraturen diskuteras

Läs mer

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015

Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Styrelsens för Addtech AB (publ) förslag till beslut på årsstämma den 27 augusti 2015 Punkt 9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår

Läs mer

Kallelse till Acando ABs extra bolagsstämma den 2 juli 2014

Kallelse till Acando ABs extra bolagsstämma den 2 juli 2014 Kallelse till Acando ABs extra bolagsstämma den 2 juli 2014 Aktieägarna i Acando AB (publ), org.nr. 556272-5092, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 juli 2014 kl. 10.00 på

Läs mer

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april

Läs mer

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015

Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 Förslag till dagordning Extra ordinarie bolagsstämma 28 september 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5.

Läs mer

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet.

För att genomföra LTI 2014 föreslås stämman besluta om riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet. Bilaga E Styrelsens för Indutrade Aktiebolag (publ) förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014) innefattande riktad emission samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2007:43 2007-12-03 Detta uttalande är såvitt avser fråga 1 meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2006:4). Uttalandet offentliggjordes

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-01-22 BESLUT Zamgate Investments Ltd. FI Dnr 14-7606 c/o Katarina Lif Burren Kendris Ltd. Mühlemattstrasse 56 5001 Aarau Schweiz Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för

Läs mer

Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Bakgrund

Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Bakgrund Punkt 18 a) Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 ( PSP 2015 ) inkluderar styrelsens förslag om beslut att implementera

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m.

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om inregistrering av fondpapper m.m. beslutade den 28 juni 1995 Finansinspektionen föreskriver¹ med stöd av

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Pressmeddelande 19 mars 2008

Pressmeddelande 19 mars 2008 Pressmeddelande 19 mars 2008 Kallelse till årsstämma i Know IT Aktiebolag (publ) Aktieägare i, 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 april 2008 klockan 16.00, i Bolagets

Läs mer

STYRELSENS FÖR AB FAGERHULT (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV PRESTATIONSAKTIEPROGRAM OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER UNDER PROGRAMMET

STYRELSENS FÖR AB FAGERHULT (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV PRESTATIONSAKTIEPROGRAM OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER UNDER PROGRAMMET STYRELSENS FÖR AB FAGERHULT (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV PRESTATIONSAKTIEPROGRAM OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER UNDER PROGRAMMET Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av

Läs mer

Kommentar till remissförslag till nya kodregler 9 kap. och avsnitt 11.3 2009-10-23

Kommentar till remissförslag till nya kodregler 9 kap. och avsnitt 11.3 2009-10-23 till remissförslag till nya kodregler 9 kap. och avsnitt 11.3 2009-10-23 Vänstra kolumnen återger förslag till nytt kap. 9 samt punkt 11.3 med ändringsmarkeringar från nu gällande kod enligt följande:

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7 i dagordningen Sammanläggning av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av Bolagets aktier i förhållandet 1:50, dvs. för varje

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM. Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM. Översiktlig beskrivning av programmet och motiv till förslaget m.m. FÖRSLAG TILL BESLUT OM KONVERTIBELBASERAT INCITAMENTSPROGRAM Styrelsen för Semcon AB (publ), org. nr 556539-9549, föreslår att extra bolagsstämma den 7 februari 2008 beslutar (i) att godkänna implementeringen

Läs mer

Punkt 11. Bilaga 6. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010 (LTV 2010)

Punkt 11. Bilaga 6. Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2010 (LTV 2010) Bilaga 6 Punkt 11 Styrelsens förslag till beslut om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan för nyckelpersoner och Resultataktieplan för högre chefer samt, under respektive plan, överlåtelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1

ERIK SJÖMAN. Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1 ERIK SJÖMAN Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 2008-09 NR 1 230 DEBATT Uppköpserbjudanden, irrevocables och flaggning 1. Inledning Det är vanligt att en budgivare redan före lämnandet av ett

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15. Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Lars Wennerström. Offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet

Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Punkt 18 Styrelsens förslag till långsiktigt aktiesparprogram 2015 (LTIP 2015), inklusive överlåtelse av aktier inom programmet Styrelsen föreslår härmed att Bolagets årsstämma 2015 beslutar att införa

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm

Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ÖVERKLAGANDE 2014-01-31 Dnr 57-58/2013 1 (7) Inges till Förvaltningsrätten i Stockholm Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 Stockholm Överklagande Klagande Konkurrensverket,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Intoi AB (publ) tisdagen den 4 maj 2010 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i Intoi AB (publ) tisdagen den 4 maj 2010 kl. 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Förslag

Läs mer

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. HFD 2015 ref 60 Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:29 2009-12-17 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 december 2009 en framställning från Advokatfirman Vinge KB som ombud för Nordic Mines AB. Framställningen rör en

Läs mer

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2016-02-01

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2016-02-01 VÄGLEDNING Börsbolag borsbolag@fi.se 2016-02-01 1 februari 2016 Dnr 11-1971 INNEHÅLL Förkortningar och begrepp 5 Börsinformation 8 Reglerad marknad 8 Hemmedlemsstat 8 Börsinfodatabasen 9 Sanktioner 10

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande, utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet, ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43)

Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. YTTRANDE 2011-08-25 Dnr 365/2011 1 (10) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Offentlig upphandling från eget företag?! och vissa andra frågor (SOU 2011:43) Fi2011/2235

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram för anställda inom Addnodekoncernen i enlighet med punkterna 20(a) - 20(e) nedan. STYRELSENS FÖR ADDNODE AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIESPARPROGRAM INNEFATTANDE BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV AKTIESPARPROGRAM; (B) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN; (C) BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Läs mer

1 (13) Bakgrund. Översikt av Seop 4

1 (13) Bakgrund. Översikt av Seop 4 1 (13) Styrelsens för Skanska AB förslag till beslut vid årsstämma den 6 april 2016 om ett långsiktigt aktiesparprogram för koncernens anställda samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2005 ref. 80 Målnummer: 2419-04 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2005-12-27 Rubrik: Förutsättningarna för prövning av en ansökan om förhandsbesked angående mervärdesskatt när

Läs mer

Incitamentsprogram 2016/2019

Incitamentsprogram 2016/2019 Incitamentsprogram 2016/2019 Bilaga 1 Skatteinformation Danmark Då konvertibeln köps till ett marknadsvärde sker ingen beskattning, vare sig vid köpet, utnyttjandet/konverteringen eller återbetalningen,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:20 2008-06-25 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 juni 2008 en framställning från Roschier Advokatbyrå AB. I framställningen ställs frågor rörande tillämpningen

Läs mer

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Punkt 17 i kallelsen: Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning

Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Kollegiet för svensk bolagsstyrning Box 768 103 95 Stockholm E-postadress info@bolagsstyrningskollegiet.se Remissvar; förslag till reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Bilaga 1: Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2010:1516 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om att komplettera rekommendationerna 2004/913/EG och 2005/162/EG när det gäller ordningen

Läs mer

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015 Punkt 17 Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2015 Detta är en sammanfattning av styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012

Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012 Punkt 17 Sammanfattning av föreslaget SKFs Prestationsbaserade Aktieprogram 2012 Detta är en sammanfattning av styrelsens förslag till beslut om ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:46 2008-11-18 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 november 2008 en framställning från Linklaters Advokatbyrå på uppdrag av Vodafone Europe B.V. Framställningen gäller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 28 augusti 2012 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006

Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006 Investor AB:s ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2006 Dagordningspunkt 16 Angående styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Remissyttrande. Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning

Remissyttrande. Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning 1 (8) Kollegiet för svensk bolagsstyrning Box 16050 103 21 STOCKHOLM SN Dnr 266/2009 2009-11-20 Remissyttrande Förslag till ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte.

Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 3 maj 2016. Bilaga 1. Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 3 maj 2016 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

R 10187/2002 Stockholm den 12 februari 2003

R 10187/2002 Stockholm den 12 februari 2003 R 10187/2002 Stockholm den 12 februari 2003 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 december 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Redovisning

Läs mer

Bolagsaktuellt 2011 (uppdateras löpande)

Bolagsaktuellt 2011 (uppdateras löpande) Bolagsaktuellt 2011 (uppdateras löpande) Sandvik lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till minoritetsaktieägarna i Seco Tools Sandvik lämnade 2011-11-07 ett rekommenderat offentligt erbjudande

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:31 2012-12-25 Detta uttalande är såvitt avser frågan om dispens från skyldigheten att inom fyra veckor upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i årsstämman

Läs mer

Introduktion till studiehandledningen

Introduktion till studiehandledningen 1 Introduktion till studiehandledningen Innehåll På kursen Börs- och värdepappersrätt är vi flera undervisande lärare och därmed finns också flera pedagogiska grepp representerade. Till de moment som jag

Läs mer

Årsstämma i Haldex AB (publ)

Årsstämma i Haldex AB (publ) Årsstämma i Haldex AB (publ) Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2007, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 6, Stockholm. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Vissa frågor om incitamentsprogram och börsers regelverk

Vissa frågor om incitamentsprogram och börsers regelverk Lagrådsremiss Vissa frågor om incitamentsprogram och börsers regelverk Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 februari 2009 Mats Odell Lars Gavelin (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014,

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 maj 2014, Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 23 april 2014 Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Traktorvägen 11 i

Läs mer

VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt.

VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt. VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av en ansvarsfriskrivning och ett meddelande om upphovsrätt. DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 10 mars 2011 (*) Begäran om

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 54 Målnummer: 1966-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2009-05-13 Rubrik: Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-09

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-09 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-09 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Aktieägares rättigheter Enligt

Läs mer