NSD. Skatte- och tullavdelningen Stockholm. Stockholm, INEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING"

Transkript

1 NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2008/ Stockholm Stockholm, REMISSYTTRANDE FÖRÄNDRADE UNDERPRISREGLER FÖR HANDELSBOLAG M.M. INEDNING I promemorian lämnas förslag om ett slopande av möjligheterna att med stöd av reglerna i 23 kap. inkomstskattelagen (IL) genomföra underprisöverlåtelser av tillgångar till och från handelsbolag samt särskilda övergångsbestämmelser om kapitalvinstberäkning på andelar i handelsbolag i vissa fall. Vidare föreslås förändringar i reglerna om beskattning av lagerandelar som innehas i byggnadsrörelse eller i handel med fastigheter. Syftet med förslagen är att motverka att de nu gällande reglerna utnyttjas för omfattande skatteplanering med avsevärt skattebortfall som följd. Regeringen har den 17 april 2008 i en skrivelse till riksdagen aviserat förslagen (skr. 2007/08:148) och förklarat att de föreslagna bestämmelserna ska tillämpas från och med dagen efter överlämnandet av skrivelsen. Enligt remitterad promemoria är det idag uppenbart att regelverket om underprisöverlåtelser såvitt avser handelsbolag inte uppfyller grundläggande krav på att en underprisöverlåtelse inte direkt eller indirekt ska medföra några otillbörliga skatteförmåner. Systemet anges kunna användas för att åstadkomma oavsedda skatteförmåner och en förändring anges därför vara nödvändig. I promemorian anges att de förändringar som görs måste vara effektiva i att förhindra fortsatt skatteplanering. Det förslag som sedan redovisas innebär ett fullständigt slopande av möjligheterna till underprisöverlåtelser av tillgångar till och från handelsbolag enligt 23 kap. IL. Alternativa och mindre ingripande åtgärder anges ha övervägts men de nu föreslagna åtgärderna har bedömts vara de som utgör de mest effektiva och ändamålsenliga.

2 2 Näringslivets skattedelegation anser inledningsvis att det hade underlättat för remissinstanserna om de alternativa, mindre ingripande, förslagen hade redovisats i promemorian. De ramar remissinstanserna ges vid ett remissförfarande är begränsande. Möjligheterna att bidra med konstruktiv kritik i förslag som berör komplexa områden av här aktuellt slag är mycket begränsade. Rättsläget vad gäller ett antal väsentliga frågor som direkt berör möjligheterna till sådan skatteplanering som förslagen i promemorian syftar till att förhindra är ännu inte klarlagt. Det hade enligt Näringslivets skattedelegation varit önskvärt att så hade varit fallet innan en sådan genomgripande förändring av beskattningen av handelsbolag som presenteras i promemorian genomförs. Näringslivets skattedelegation delar dock bedömningen att det finns motiv till en regelförändring. En sådan regelförändring som föreslås riskerar dock, enligt Näringslivets skattedelegation, att få konsekvenser som går långt utöver vad förslaget har som mål att uppnå. Det saknas, enligt Näringslivets skattedelegation helt stöd för slutsatsen i promemorian, att förslaget om ett slopande av möjligheterna till underprisöverlåtelser av tillgångar till och från handelsbolag enligt 23 kap. är det mest ändamålsenliga. En bedömning av om en lagändring är ändamålsenlig eller ej förutsätter ett beaktande av de motiv som legat till grund för införandet av den lagstiftning som berörs av ändringen. Av förarbetena (prop. 1998/99: 15) till de aktuella omstruktureringsreglerna framgår att målet med bestämmelserna är att omstruktureringar inte skall motverkas av att skatt utlöses. Ett antagande av det förslag som presenteras kan förväntas leda till att samhällsekonomiska önskvärda omstruktureringar inte genomförs. Till detta bidrar såväl slopande av möjligheten att genomföra underprisöverlåtelser till ett handelsbolag som slopandet av rätten att genomföra underprisöverlåtelser från ett handelsbolag. En ändring av skattelagstiftningen i enlighet med förslaget medför att ett redan existerande behov av en mer generell översyn av handelsbolagsbeskattningen ökar. Exempel på redan existerande behov är beskattning av utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar och skattemässig resultatutjämning genom koncernbidrag mellan aktiebolag i de fall det föreligger mellanliggande handelsbolag. Vidare föreligger behov av att utöka kvittningsmöjligheter vad gäller kapitalvinster och kapitalförluster på fastigheter. Vad gäller frågan om beskattning av näringsbetingade andelar kan hänvisas till att regeringen i proposition 2002/2003:96 undantog andelar i handelsbolag och andelar som innehas av sådana företag från reglerna om skattefrihet för utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar i avvaktan på en utredning om svenska handelsbolag bör bli skattesubjekt. Det kan konstateras att frågan om andelar i handelsbolag och andelar som innehas av sådana företag ska inkorporeras i systemet för skattefrihet för utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar ännu inte har blivit föremål för vidare beredning.

3 3 Näringslivets skattedelegation anser av anförda skäl att det föreligger ett stort behov av en generell översyn av handelsbolagsbeskattningen. Ett eventuellt genomförande av förslagen, såsom de är utformade i promemorian, medför ett sådant påtagligt behov att en översyn inte kan anstå. I avvaktan på att en sådan översyn sker måste det, även om föreslagna lagförslag justeras något, enligt Näringslivets skattedelegation införas en ventil som ger utrymme för att möjliggöra omstruktureringar utan beskattningskonsekvenser i sådana fall det föreligger särskilda skäl - En ventil av det slag som införts för att skalbolagsbeskattning inte ska ske om det föreligger särskilda skäl. I promemorian återfinns vidare ett förslag om att nedskrivning av en andel som utgör lagertillgång i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter till följd av en värdenedgång på sådana andelar eller en realiserad förlust på sådana andelar inte ska få dras av till den del värdenedgången motsvaras av skillnaden mellan marknadsvärdet och faktisk ersättning när en tillgång har avyttrats utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet. Reglerna för beskattning av byggnadsrörelser och handel med fastigheter har redan tidigare visat sig föranleda påtagliga tillämpningsproblem. Ett antagande av det förslag som nu presenteras kommer, enligt Näringslivets skattedelegation att öka tillämpningsproblemen ytterligare, varför det finns ett behov av genomgripande förändringar av beskattningen av här aktuell verksamhet. Ett framkomligt alternativ är enligt Näringslivets skattedelegations bedömning att alla andelar kapitalvinstbeskattas i enlighet med det förslag som har presenterats av 2002 års Företagsskatteutredning (FSU). Nedan lämnas mer utförliga synpunkter på och kommentarer till de enskilda förslagen. Slopandet av möjligheterna till underprisöverlåtelser enligt 23 kap. till ett handelsbolag I promemorian föreslås att de möjligheter till underprisöverlåtelser till handelsbolag som idag ges i inkomstskattelagen slopas helt. En sådan generell begränsning skulle dels medföra att möjligheterna för företag att välja den associationsform som, med ett bortseende från beskattningen, är mest lämplig för den aktuella verksamheten försämras, dels att ett betydande antal omstruktureringar som från ett samhällsekonomiskt perspektiv är önskvärda inte kan genomföras. Parter som avser att bedriva verksamhet tillsammans har att bestämma i vilken associationsform detta ska ske. Fördelar med handelsbolag som brukar lyftas fram i sådana sammanhang är enkelheten (medför lägre fullgörandekostnader), den flexibilitet som den civilrättsliga lagstiftningen för handelsbolag erbjuder, samt den transparenta beskattningen (beskattning på delägarnivå). Det vore olyckligt om struktureringar som, av andra skäl än sådan skatteplanering som det enligt promemorian är önskvärt att stoppa, inte blir av till följd av brister i skattelagstiftningen. Exempel på när lagstiftningen kan komma att förhindra utvecklingen av näringslivet är när företag önskar gå samman. Ett exempel som kan illustrera detta lämnas nedan.

4 4 Inom en kapitalintensiv sektor (exempelvis verkstadsindustrin) uppkommer med viss regelbundenhet behov av att genomföra nyinvesteringar i syfte att utveckla verksamheten och klara av framtida konkurrens. Om ett enskilt företag har svårt att på egen hand åstadkomma en rimlig riskavgränsning och/eller lämplig finansiering för de investeringar som krävs för en sådan utveckling kan ett samriskprojekt med annat företag skapa bättre förutsättningar för ett genomförande. Den lämpligaste associationsformen för denna typ av verksamhet är, av angivna skäl ofta, handelsbolag. Handelsbolagsformen ger vidare förutsättningar för ägarbolagen att, på samma sätt som gällt om de själva direkt hade gjort motsvarande investeringar, dra av löpande underskott, vilka nästan regelmässigt uppstår under ett uppbyggnadsskede. Denna möjlighet kan vara en förutsättning för att bolagen ska kunna konkurrera på samma villkor som andra aktörer inom sektorn. Ett samriskprojekt av detta slag kan vidare i många fall förväntas vara beroende av att redan befintlig verksamhet överförs till det nya samägda företaget. Kan inte detta ske utan att skatt utlöses kan det förväntas medföra att samriskprojekt som annars hade etablerats inte genomförs. I det fall förslaget om ett totalt slopande av möjligheterna av underprisöverlåtelser till handelsbolag genomförs, är det av bl.a. ovan angivna skäl av synnerlig vikt att det omgående skapas bättre förutsättningar för företag att bedriva samriskprojekt genom andra associationsformer. I slutbetänkandet från 2002 års företagsskatteutredning (SOU 2005:99, avsnitt 7.2.4) argumenteras för en möjlighet för företag som samverkar och bedriver verksamhet via ett annat företag att få möjlighet till skattemässig resultatutjämning. Vad som anförs i betänkandet kan användas som utgångspunkt vid utredning av ett förslag till sådana utökade möjligheter. En annan situation där handelsbolagen ofta används som associationsform är när det är fråga om etablering av en mindre verksamhet. Här kan antas att lägre fullgörandekostnader ofta spelat en stor roll. För närvarande pågår utredning och beredning av förslag som syftar till att minska fullgörandekostnaderna för aktiebolag med begränsad verksamhet. I det fall detta arbete leder till bättre förutsättningar för att bedriva verksamhet av mer begränsad omfattning i aktiebolag kan fullgörandekostnadernas betydelse för val av associationsform antas minska. Sammanfattningsvis anser Näringslivets skattedelegation att förslaget om att slopa möjligheten att med stöd av 23 kap. IL genomföra underprisöverlåtelser till handelsbolag är allt för vidsträckt och att det, om denna del av förslaget genomförs, är nödvändigt att utreda och genomföra kompenserande lagändringar. I annat fall hämmas utvecklingen av näringslivet på ett ur ett samhällsekonomiskt icke önskvärt sätt. Slopandet av möjligheterna till underprisöverlåtelser enligt 23 kap. från ett handelsbolag I promemorian föreslås att de möjligheter till underprisöverlåtelser från ett handelsbolag som idag ges i inkomstskattelagen slopas helt. Handelsbolag har ofta valts som organisationsform i samband med att en ny verksamhet startas. Skäl som kan ha bidragit till detta har redovisats ovan. I de fall det visar sig att affärsidén har kommersiell bärighet uppstår ofta behov av att omstrukturera verksamheten så att den fortsättningsvis kan be-

5 5 drivas genom ett aktiebolag. Skälet kan vara att detta skapar bättre förutsättningar för kapitalförsörjning, riskbegränsning och ägarbreddning. Behov av att överföra verksamhet till underpris från ett handelsbolag kan vidare aktualiseras i samband med samgåenden sammanläggningar av två verksamheter till en. Ett genomförande av förslaget skulle medföra att, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, önskvärda omstruktureringar av aktuellt slag inte genomförs. Den skatt som en överföring till marknadsvärden utlöser kan i många fall komma att utgöra ett direkt hinder mot en sådan omstrukturering. Det kan vidare uppstå situationer där en överföring är oundviklig. Det kan här handla om situationer för vilka lagen om handelsbolag och enkla bolag föreskriver likvidation. Situationen kan vara föranledd av omständigheter som endast berör annan bolagsman se avsnitt i promemorian. Ett generellt slopande av möjligheten att genomföra underprisöverlåtelser kan vid situationer av nämnda slag leda till betydande svårigheter för ägarna. Skattereglerna måste därför, enligt Näringslivets skattedelegation, ge utrymme för att en delägare i en sådan situation ges möjlighet att överföra en verksamhet eller en verksamhetsgren utan att skatt utlöses. Mot bakgrund av att det således föreligger ett betydande behov av möjligheter för handelsbolag att genomföra underprisöverlåtelser med stöd av 23 kap. IL är det, enligt Näringslivets skattedelegation, nödvändigt att ett klart behov av ett generellt slopande av denna rätt kan konstateras, innan ett sådant införs. Något sådant klart behov har, enligt Näringslivets skattedelegations uppfattning, inte redovisats i promemorian. Gemensamt för de former av skatteplanering som förslaget till lagstiftning syftar till att hindra är att de förutsätter att en underprisöverlåtelse har skett till ett handelsbolag. Det kan mot bakgrund av detta, enligt Näringslivets skattedelegation, ifrågasättas om det inte efter ett eventuellt generellt slopande av rätten att till handelsbolag överlåta verksamhet är möjligt att behålla handelsbolagens möjligheter i 23 kap. IL att till underpris överlåta verksamhet. Det är Näringslivets skattedelegations uppfattning att så kan ske, i vart fall om denna rätt kombineras med en regel som innebär att avdrag för en förlust på en andel i ett handelsbolag inte medges till den del den kan förklaras av att en underprisöverlåtelse skett från handelsbolaget. En sådan regel skulle framförallt underlätta för omstruktureringar av handelsbolag där hela eller den betydande delen av föreliggande värdereserv har uppstått under nuvarande ägares innehavstid. Värdering av lagerandelar i byggnadsrörelse eller handel med fastigheter I promemorian förslås att rätten till avdrag för nedskrivning av andelar som är lager enligt 27 kap IL begränsas i de fall det företag som andelarna hänför sig till överlåtit tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet. Förslaget omfattar även de fall sådan överlåtelse gjorts från annat företag som direkt eller indirekt ägs eller ägts av det företag som andelarna hänför sig till. I sådana fall får lagerandelen enligt förslaget inte tas upp till ett värde som understiger anskaffningsvärdet till den del som värdenedgången motsvarar andelsägarens del av skillnaden mellan marknadsvärdet och faktisk ersättning för den överlåtna tillgången. På motsvarande sätt föreslås en begränsning av avdragsrätten för förlust vid avyttring av andel.

6 års företagsskatteutredning (SOU 2005:99), FSU, föreslog genomgripande förändringar i beskattningen av byggnadsrörelse och handel med fastigheter för såväl juridiska som fysiska personer. När det gäller det aktuella problemet med avdrag för nedskrivning av lagerandelar skulle detta begränsas om förslaget från FSU genomfördes. När det gäller det nu framlagda förslaget har Näringslivets skattedelegation följande synpunkter i sak. Enligt promemorian ska de föreslagna reglerna gälla när tillgång överlåtits till underpris från företag i koncernen oavsett när detta skett. Detta kan föranleda problem vid företagsförvärv i de fall en koncern förvärvas och det i denna koncern någonstans finns dotterföretag som någon gång kan ha gjort en sådan överlåtelse. Enligt förslaget ska det inte spela någon roll att överlåtelsen skett innan koncernen förvärvades. Reglerna för beskattning av byggnadsrörelse och handel med fastigheter är redan förenade med ett flertal väl kända tillämpningsproblem. En komplettering av regelverket med en sådan bestämmelse som föreslås i promemorian leder till ytterligare brister, bl.a. vad gäller förutsebarhet. Detta talar för att en långsiktig lösning är en reformering av dessa regler sker utifrån de principer som föreslås i FSU:s förslag. Ett införande av de regler som föreslås i promemorian kan medföra orimliga konsekvenser i ett koncernperspektiv. Om ett bolag med en fastighet köps in till marknadsvärdet och fastigheten därefter säljs till underpris till ett annat bolag i koncernen så ska, enligt förslaget, avdrag för nedskrivning på andelarna inte medges till den del värdenedgången beror på underprisöverlåtelsen. Detta kan, utan kompenserande regler, medföra att det i en koncern uppstår en icke avsedd dubbelbeskattning. I det fall förslaget genomförs anser Näringslivets skattedelegation att reglerna måste kompletteras med en regel som justerar skattemässiga värden i det förvärvande ledet. Detta i syfte att tillse att nämnda slag av dubbelbeskattning inte uppstår. Övergångsbestämmelser Det föreslås att de föreslagna förändringarna av bestämmelserna i 23 kap. IL ska tillämpas på överlåtelser efter den 17 april I det fall en sådan andelsägare i ett handelsbolag som enligt 24 kap. 13 IL kan inneha näringsbetingade andelar äger andelar i ett handelsbolag och det senare, under andelsägarens innehavstid har överlåtit en tillgång med stöd av underprisreglerna i 23 kap. IL (ej tidigare än den 1 juli 2003), ska enligt förslaget den justerade anskaffningsutgiften för handelsbolagsandelen minskas med ett belopp som motsvarar delägarens del av skillnaden mellan ersättningen för den överlåtna tillgången och tillgångens marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Detta föreslås gälla beräkningar av justerad anskaffningsutgift som ska ske efter den 17 april Motsvarande justering föreslås för de fall andelen efter den 17 april 2008 övergår till ny ägare genom kvalificerad fusion eller fusion enligt 37 kap. IL, sådan verksamhetsyttring som regleras i 38 kap. IL eller sådan partiell fusion som regleras i 38 a kap. IL. Detta ska gälla om nämnda minskning av justerad anskaffningsutgift skulle ha skett om det överlåtande företaget själv hade avyttrat andelarna i handelsbolaget.

7 7 Införandet av dessa övergångsbestämmelser kommer att medföra att även ägare till handelsbolag som inte berörts av sådan skatteplanering som beskrivs i promemorian kan komma att bli föremål för en beskattning som innebär att en dubbelbeskattning uppstår. Övergångsbestämmelserna har vidare retroaktiva effekter som bl.a. ur ett förutsebarhetsperspektiv kan kritiseras. Det är mot bakgrund av det anförda av särskild betydelse att man vid den fortsatta beredningen ser över behovet av övergångsbestämmelserna och vid ett konstaterande av ett direkt behov utformar övergångsbestämmelserna så att de inte skadar skattelagstiftningens legitimitet. Ett införande av övergångsbestämmelser av sådan karaktär som föreslås i promemorian måste, enligt Näringslivets skattedelegation, förenas med en ventil som ger utrymme för att underlåta en minskning av den justerade anskaffningsutgiften i situationer där det föreligger skäl emot en sådan justering - En ventil av det slag som införts i reglerna om skalbolagsbeskattning (25 a kap. 10 IL). Avslutning Ett genomförande av förslagen såsom de är utformade i promemorian kommer att få konsekvenser som går långt utöver ett förhindrande av sådan skatteplanering som beskrivs i promemorian. En allvarlig konsekvens som kan förväntas uppstå är att samhällsekonomiska önskvärda och betydelsefulla omstruktureringar inte kommer att genomföras. Att de retroaktiva inslagen i övergångsbestämmelser även träffar ägare till sådana handelsbolag som inte genomfört sådana förfaranden som förslaget är inriktat på att förhindra kan vidare ha en särskild skadlig inverkan på skattelagstiftningens legitimitet. Av angivna skäl är det enligt Näringslivets skattedelegation av stor vikt att de lagförslag som presenteras i promemorian omarbetas och att ovan redovisade synpunkter därvid beaktas. Näringslivets skattedelegation Krister Andersson

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30. Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-09-30 Närvarande: F.d. regeringsrådet Lars Wennerström, justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Eskil Nord. Skattefri kapitalvinst och utdelning

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:35

Regeringens skrivelse 2014/15:35 Regeringens skrivelse 2014/15:35 Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 december 2014 Skr.

Läs mer

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-11-22 131 751278-10/113 Vissa förenklingar av reglerna i 40 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) www.skatteverket.se Postadress Telefon E-postadress 171

Läs mer

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016 R-2005/1802 Stockholm den 30 mars 2006 Till Finansdepartementet Fi2005/6016 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Vissa företagsskattefrågor

Läs mer

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande.

Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och får anföra följande. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tullavdelningen 190/2014 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Fi2014/3383 2015-02-16 Remissyttrande avseende betänkande Förenklade skatteregler för enskilda

Läs mer

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag

2004-02-02 Fi2004/475. 1 Bakgrunden till förslaget. 1.1 Ombildning till aktiebolag Promemoria 2004-02-02 Fi2004/475 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för företagsbeskattning, S1 Telefon vx 08-405 10 00 Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om beskattningen vid överlåtelser till underpris; SFS 1998:1600 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet Mars 2016 1 Sammanfattning Inför budgetpropositionen

Läs mer

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229)

Lagrum: 22 kap. 3 andra meningen, 5 kap. 1 och 3 och 14 kap. 10 och 13 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 30 Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget.

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:147

Regeringens proposition 2013/14:147 Regeringens proposition 2013/14:147 Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga Prop. 2013/14:147 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen

Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen Beloppsspärren i 40 kap Inkomstskattelagen Joakim Ekberg Vårterminen 2015 PM II Högre kurs i företagsskatterätt 747A06 1. Inledning Svensk företagsbeskattning är anpassad för att vara förenlig med stora

Läs mer

Regeringens skrivelse 2002/03:145

Regeringens skrivelse 2002/03:145 Regeringens skrivelse 2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser Skr. 2002/03:145 Regeringen överlämnar denna skrivelse till

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06)

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Till: Utredningen om översyn av 3:12-reglerna Stockholm 15 mars 2016 Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06) FAR har beretts tillfälle att yttra sig över

Läs mer

15 Underprisöverlåtelser

15 Underprisöverlåtelser 15 Underprisöverlåtelser Underprisöverlåtelser 1649 prop. 1998/99:15 s. 117-163, 270-275 och 295 1998/99: SkU5 s. 8-10 prop. 1998/99:113 s. 22-25, 1998/99:SkU23 s. 3 prop. 1999/2000:2 Del 2 s. 301-306,

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:39

Regeringens proposition 2005/06:39 Regeringens proposition 2005/06:39 Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Prop. 2005/06:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 2005 Göran

Läs mer

7 Tidigare års underskott

7 Tidigare års underskott 197 7 Tidigare års underskott 40 kap. IL, bet. 1960:BevU10, prop. 1960:30, SOU 1958:35, bet. 1989/90:SkU30, prop. 1989/90:110, SOU 1989:33 och 34, bet. 1993/94:SkU15, prop. 1993/94:50, SOU 1992:67, Ds

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) Dir. 2015:2 Beslut vid regeringssammanträde den 15 januari 2015. Ändring av och

Läs mer

2006-03-29 AdmD 2-2006. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

2006-03-29 AdmD 2-2006. Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRAND YTTRANDE 2006-03-29 AdmD 2-2006 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Vissa företagsbeskattningsfrågor (SOU 2005:99). Slutbetänkande av 2002 års företagsskatteutredning (Fi2005/6016)

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring

Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om vissa skattefrågor vid utbetalning från pensionsförsäkring 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Lagtext...4 2 Bakgrund...6 2.1 Livförsäkringar...6

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel.

4.1 4.2 Löner till anställda som metod att undanta vissa kvalificerade andelar från 3:12- beskattning och en utvidgad löneunderlagsregel. R-2005/0198 Stockholm den 29 mars 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/522 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över utredningen Reformerad ägarbeskattning

Läs mer

Handelsbolagslösningen omfattande skatteplanering leder till slopade möjligheter för underprisöverlåtelser till och från handelsbolag

Handelsbolagslösningen omfattande skatteplanering leder till slopade möjligheter för underprisöverlåtelser till och från handelsbolag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Pegreus Handelsbolagslösningen omfattande skatteplanering leder till slopade möjligheter för underprisöverlåtelser till och från handelsbolag Examensarbete

Läs mer

Förslaget till förändrade fåmansföretagsregler från 2014

Förslaget till förändrade fåmansföretagsregler från 2014 m at s tj e r n b e r g Förslaget till förändrade fåmansföretagsregler från 2014 I artikeln behandlas de i budgetpropositionen ingående förslagen till ändringar i de s.k. 3:12-reglerna. Avsikten med ändringarna

Läs mer

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir.

Kommittédirektiv. Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Dir. Kommittédirektiv Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag Dir. 2012:116 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 Sammanfattning En

Läs mer

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 261 9 Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag 56 kap. IL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 FiU 1996/97:20, prop. 1996/97:150 SkU 1998/99:5, prop. 1998/99:15 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 SkU

Läs mer

Koncernavdrag i vissa fall, m.m.

Koncernavdrag i vissa fall, m.m. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Koncernavdrag i vissa fall, m.m. september 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 63 Målnummer: 456-01 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2004-09-07 Rubrik: Fråga om kammarrätt i ett mål om inkomsttaxering utformat domslutet på ett sätt som omöjliggör

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:33

Regeringens proposition 2004/05:33 Regeringens proposition 2004/05:33 Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter Prop. 2004/05:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 2004 Göran Persson

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:182

Regeringens proposition 2008/09:182 Regeringens proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

2014 års 3:12-regler. Juridiska institutionen Höstterminen 2013. Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng. - en utvärdering

2014 års 3:12-regler. Juridiska institutionen Höstterminen 2013. Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng. - en utvärdering Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i skatterätt 30 högskolepoäng 2014 års 3:12-regler - en utvärdering Författare: Tobias Jonsson Handledare: Jur. dr Mikaela Sonnerby 1 1 2 Innehållsförteckning

Läs mer

16 Uttag ur näringsverksamhet

16 Uttag ur näringsverksamhet 16 Uttag ur näringsverksamhet 285 22 kap. IL 23 kap. IL 27 kap. 8 IL 61 kap. 2 IL Prop. 1989/90:110 s. 320 321, 556 558, 591 592, 655, 660 och 693, SkU30 Prop. 1990/91:166 s. 63 64, SkU29 Prop. 1990/91:167

Läs mer

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag

De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Bårdskär De nya 3:12-reglerna förändringar och dess konsekvenser för ägare av fåmansföretag Examensarbete 20 poäng Handledare: Christina Moëll Skatterätt

Läs mer

Slopade Lundinregler m.m.

Slopade Lundinregler m.m. Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopade Lundinregler m.m. Mars 2011 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagförslag...4 2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

16 Uttag ur näringsverksamhet

16 Uttag ur näringsverksamhet Uttag ur näringsverksamhet 1083 16 Uttag ur näringsverksamhet prop. 1989/90:110 s. 320-321, 556-558, 591-592, 655, 660 och 693, SkU30 prop. 1990/91:166 s. 63-64, SkU29 prop. 1990/91:167 s. 12-21, 24-27,

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 16 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART NASDAQ OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG AB Box 16106 103 23 Stockholm

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 DOM 2015-12-16 Meddelad i Stockholm Sida 1 (19) Mål nr 4928-14 KLAGANDE Kungsleden Fastighets AB, 556459-8612 Ombud: Skattejurist Kristina Tulldahl Box 70414 107 25 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

UTSKICK Nr 15 2014-10-13

UTSKICK Nr 15 2014-10-13 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Skattedagar 2014/15 Boka en dag fylld av skattenyheter. UTSKICK Nr 15 2014-10-13 Skatteförenklingsutredningen, SOU 2014:68, har lämnat sitt slutbetänkande.

Läs mer

Ändringar i systemet för avräkning av utländsk skatt en kommentar

Ändringar i systemet för avräkning av utländsk skatt en kommentar 8 SKATTENYTT 2009 Martin Berglund Ändringar i systemet för avräkning av utländsk skatt en kommentar En ny lagstiftning med ändringar i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt träder i kraft den

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/02/010 Er referens: Fi2016/00380/S1 2016-03-03 Skatte- och tullavdelningen/enheten för inkomstskatt och socialavgifter Att. Elisabeth Sheikh Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:28

Regeringens proposition 1998/99:28 Regeringens proposition 1998/99:28 Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta Prop. 1998/99:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 1998 Göran Persson

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare

Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare Promemoria 2000-02-22 Fi2000/627 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Promemoria om vissa skattefrågor för småföretagare Sammanfattning I promemorian föreslås vissa förenklingar av reglerna

Läs mer

2002-04-08 Fi2002/1565. Promemoria. Finansdepartementet. Uppskov med betalning av preliminär skatt för nystartade företag

2002-04-08 Fi2002/1565. Promemoria. Finansdepartementet. Uppskov med betalning av preliminär skatt för nystartade företag Promemoria 2002-04-08 Fi2002/1565 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skatteadministrativa enheten Uppskov med betalning av preliminär skatt för nystartade företag I promemorian föreslås att

Läs mer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Promemoria Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att samtliga periodiska publikationer, även gratisutdelade, som har karaktär av

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

2 Handelsbolag Sammanfattning

2 Handelsbolag Sammanfattning 77 2 Handelsbolag 5 kap. 1 och 3 IL Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, HBL SkU 1989/90:30, prop. 1989/90:110 s. 589 f, 592-596, 646-647, 766-767 SkU 1993/94:15, prop. 1993/94:50 s. 241

Läs mer

Beskattning av skalbolag - praktiska tillämpningsproblem

Beskattning av skalbolag - praktiska tillämpningsproblem JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Henjeby Beskattning av skalbolag - praktiska tillämpningsproblem Examensarbete 20 poäng Handledare Professor Sture Bergström Skatterätt VT 2004 Innehåll

Läs mer

Ändrad intäktsränta i skattekontot

Ändrad intäktsränta i skattekontot Fi2016/01094/S3 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändrad intäktsränta i skattekontot Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att intäktsräntan på skattekontot

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-17 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skatt på flygresor Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m.

Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. Fastighetsförvaltning som enskild näringsidkare olika strategier m.m. 2015-11-27 2015 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Dagens agenda (i stora drag) 1. Inledning 2. Grundläggande planering

Läs mer

1 Inledning. Hemvistprincipen. Källstatsprincipen

1 Inledning. Hemvistprincipen. Källstatsprincipen 21 1 Inledning Hemvistprincipen Källstatsprincipen Denna handledning behandlar internationell beskattning. Uttrycket innefattar de svenska interna reglerna för beskattning av i Sverige bosatta eller hemmahörande

Läs mer

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning

Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Examensarbete Våren 2011 Sektionen för Hälsa och Samhälle Handelsrätt Samma eller likartad verksamhet - Ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning Författare Anders Tykesson Nina Uusivirta Jenny Widell

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Introduktionsföreläsning till skatterätten

Introduktionsföreläsning till skatterätten Uppsala universitet Juridiska institutionen Mattias Dahlberg, prof. i finansrätt Introduktionsföreläsning till skatterätten Föreläsningens delar 1. Skatterättens grundfrågor 2. Skattefria inkomster 3.

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:121

Regeringens proposition 1999/2000:121 Regeringens proposition 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Prop. 1999/2000:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse

Läs mer

1 Huvudsakligt innehåll

1 Huvudsakligt innehåll Innehållsförteckning 1 Huvudsakligt innehåll...2 2 Författningstext...3 2.1 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)...3 3 Ärendet och dess beredning...6 4 Överväganden...8 4.1

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut

103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Bokföringsnämnden Box 7849 Vår referens/dnr: 67/2015 Er referens: 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens Allmänna råd och vägledning om årsbokslut, K2 Årsbokslut Stockholm 20150611 Remissvar Förslag till

Läs mer

Skatterättsliga konsekvenser av paketering av fastigheter vid försäljning

Skatterättsliga konsekvenser av paketering av fastigheter vid försäljning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Martin Steenbrink Skatterättsliga konsekvenser av paketering av fastigheter vid försäljning Examensarbete 30 ECTS poäng Handledare: Mats Tjernberg Ämnesområde:

Läs mer

Lagrådsremiss. Förhandsbesked i punktskattefrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Förhandsbesked i punktskattefrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Förhandsbesked i punktskattefrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 mars 2001 Bosse Ringholm Anita Saldén Enérus (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:55

Regeringens proposition 2007/08:55 Regeringens proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. Prop. 2007/08:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Delårsrapportering Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänna råd (BFNAR 2002:5)... 2 Tillämplighet... 2 Skyldighet

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

- Juris Kandidatuppsats, 20 poäng - Den nya CFC-lagstiftningens utformning och funktion samt dess förenlighet med EG-rätten. Helena Löwdell 2004-12-12

- Juris Kandidatuppsats, 20 poäng - Den nya CFC-lagstiftningens utformning och funktion samt dess förenlighet med EG-rätten. Helena Löwdell 2004-12-12 2004-12-12 - Juris Kandidatuppsats, 20 poäng - Den nya CFC-lagstiftningens utformning och funktion samt dess förenlighet med EG-rätten Helena Löwdell Handledare: Elleonor Fagerfjäll Skatterätt Juridiska

Läs mer

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen

Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Lagrådsremiss Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster inom äldre- och handikappomsorgen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 december 2003 Lars Engqvist

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Remissyttrande. Betänkande om skatt på vissa konsumentvaror som. innehåller kemikalier ($OU 2015:30)

Remissyttrande. Betänkande om skatt på vissa konsumentvaror som. innehåller kemikalier ($OU 2015:30) Er referens: SVENSKT NÄRiNGSLIV CONFEDERATION OF SWEOISH ENTERPIF diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, datorer, bärbara datorer, läsplattor, dammsugare, mobiltelefoner, vanliga telefoner, trådlösa

Läs mer

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN

Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 98 Skattesystemet är som ett hönshus. Täpper man igen ett hål i nätet så hittar hönsen snart ett annat. SKATTENÄMNDSLEDAMOT I SMÖGEN 6. SÄRSKILT OM FÖRETAGSBESKATTNING 99 6 Särskilt om företagsbeskattning

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Avdragsrätt vid representation Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Avdragsrätt vid representation Januari 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar av rätten till avdrag för representation

Läs mer

UTSKICK Nr 10 2014-06-24

UTSKICK Nr 10 2014-06-24 SKATTEHUSET INFORMATION Aktuellt hos Skattehuset Utlandskonferenser 2014 Våra utlandskonferenser i höst. Vi åker till: Rhodos, 14-21 sep Rhodos byråvecka, FULLBOKAD Medelhavskryssning, 4-12 okt FÅTAL PL

Läs mer

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt

1994 rd - RP 156. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt 1994 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 lagen om gottgörelse för bolagsskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att stadgandena

Läs mer

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag

Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag Skattemässiga konsekvenser vid byte till aktiebolag En undersökning av skillnaderna mellan de tre vanligaste bolagsformerna Jonathan Yarnold Aktuell termin HT 2015 Examensarbete, 15 hp Självständigt arbete

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART HSB Nordvästra Skåne ekonomisk förening Ombud: AA SET Konsulter KB Järnvägsgatan

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059 R-2008/1519 Stockholm den 9 mars 2009 Till Finansdepartementet Fi2008/7059 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Handelsbolagen

Läs mer

8 Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse

8 Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse 1457 8 Byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse 8.1 Byggnadsrörelse och handel med fastigheter 27 kap. IL 26 kap. 12 IL 17 kap. IL

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Uppföljning av kvittningsregeln för nystartade företag

Uppföljning av kvittningsregeln för nystartade företag Uppföljning av kvittningsregeln för nystartade företag ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-88398-89-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007 Förord Skatteutskottet bestämde sig hösten 2005 för att undersöka hur den

Läs mer

Beskattning av ägare till fåmansbolag

Beskattning av ägare till fåmansbolag Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Beskattning av ägare till fåmansbolag - effekter vid förändrade regler Författare: Maria Lanner och Katarina Sahlin

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Stockholm den 30 maj 2008 R-2008/0459. Till Finansdepartementet. Fi2008/2857

Stockholm den 30 maj 2008 R-2008/0459. Till Finansdepartementet. Fi2008/2857 R-2008/0459 Stockholm den 30 maj 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/2857 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 april 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förändrade underprisregler

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:149

Regeringens proposition 2003/04:149 Regeringens proposition 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. Prop. 2003/04:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2004 Göran

Läs mer