Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer"

Transkript

1 Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015

2 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare: Boverket maj 2015 Dnr: 92/2015 Boverket 2015

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Problembeskrivning och syftet med den föreslagna föreskriften m.m Bakgrund...5 Om utformningen av Boverkets förslag m.m....6 Beskrivning av förändringar... 7 En beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd...7 Nollaternativet... 7 Uppgifter om vilka som berörs av regleringen...7 Boverket... 7 Energimyndigheten... 7 Swedac... 8 Certifieringsorgan... 8 Utbildningsleverantörer... 8 Installatörer och företag... 8 Småhusägare... 8 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser som regleringen medför..8 Ändringarna i Boverkets föreskrift kommer inte att medföra några kostnader mer än för Boverket som genomför ändringen Regleringens överensstämmelse med EU-rätten...8 Tidpunkten för ikraftträdande och behovet av informationsinsatser...8 Antal företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i och storleken på företagen...9 Certifieringsorgan... 9 VVS-företag... 9 Elteknikföretag... 9 Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader...9 Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen...9 Regleringens eventuella påverkan på konkurrensförhållanden för företagen Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen10 Eventuellt behov av särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning Övrigt Författningsändringar med konsekvenser Rubriken till föreskriften Inledning

4 4 Sammanfattning I denna rapport redovisas de förväntade konsekvenserna av Boverkets förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (CIN1). Boverkets föreskrift CIN1 har sin grund i det så kallade förnybartdirektivet 1 som har resulterat i lag (2012:838) och förordning (2012:970) om certifiering av vissa installatörer. Dessa båda författningar har ändrats genom SFS 2014:273 respektive 2014:393. Härvid har lag och förordning ändrat namn till lag respektive förordning om certifiering av vissa tjänster på energiområdet. I samband med ändringen infördes även certifieringsregler för personer som förvaltar energitjänsteavtal 2. Den certifieringen hanteras av Energimyndigheten. Ändringarna i lagen innebär att 3 har upphävts och innehållet i 1 och 2 har ändrats. I förordningen har de tre ursprungliga paragraferna ändrats och det har tillkommit tre nya paragrafer. Materiellt har inte skett så stora ändringar men innehåll har flyttats från lag till förordning. Boverket berörs av namnbytet på lag och förordning och måste därför göra ändringar i rubriken till föreskriften där skrivningen om ackreditering tas bort. Hänvisningen till lagen i 1 i CIN 1 måste ändras. Vidare berörs Boverket av upphävandet av lagens 3 där Boverket (via förordningen) hade rätt att meddela föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för att bli ackrediterad enligt lagens 2. Boverket har inte längre denna rätt därför måste föreskriftens bestämmelser om ackreditering upphävas. Det är fråga om att 2 andra stycket upphävs och om ändringar i rubriken till 3. I förordningens 2 införs en regel om att certifieringar ska vara tidsbegränsade. Detta finns, med stöd av SS-EN ISI/IEC 14024:6, redan preciserat i 16 CIN1. Några andra ändringar i CIN1 föreslås inte. 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG. Kallas förnybartdirektivet eller RES (engelsk förkortning) 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG,

5 5 Problembeskrivning och syftet med den föreslagna föreskriften m.m. Bakgrund EU:s förnybartdirektiv syftar till att främja användandet av energi från förnybara energikällor. Målet är att 20 procent av gemenskapens bruttoenergianvändning ska tillgodoses genom energi från förnybara energikällor senast Målet anges även på medlemsstatsnivå. För Sveriges del anges att andelen energi från förnybara energikällor i den slutliga bruttoenergianvändningen ska vara 49 % senast Boverket bemyndigades att skriva föreskrifter för certifiering av vissa installatörer med fyra olika behörigheter. Den 19 mars 2013 beslutades Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering. En utförligare bakgrund redovisades i konsekvensutredningen som upprättades vid framtagandet av CIN1 (Boverkets dnr /2012). Bakomliggande lag (2012:838) och förordning (2012:970) om certifiering av vissa installatörer har ändrats genom SFS 2014:273 respektive 2014:393. Boverkets föreskrift CIN1 måste därför ändras. Föreskriften har varit i kraft i nästan två år utan att något certifieringsorgan har blivit ackrediterat för uppgiften. En förklaring kan vara att bestämmelsen om att certifieringsorganet ska tillhandahålla utbildning anses strida mot standarden för personcertifiering SS-EN ISO/IEC krav på oberoende. Även om det finns lösningar på detta oberoendehot har inget certifieringsorgan varit berett att göra en sådan ackreditering. De kontakter som Boverket genom samråden med certifieringsorgan för de övriga personcertifieringarna Boverket har föreskrivit om, ger uppfattningen att åtgärderna för att säkerställa ett oberoende i en sådan situation upplevs som krångliga. I Sverige tillhandahåller marknaden utbildningen, myndigheten ställer kraven och det ackrediterade certifieringsorganet kontrollerar att kraven är uppfyllda.

6 6 Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Tillhandahållande av utbildning samtidigt som man certifierar en person kan därför betraktas som en hybrid i det svenska systemet. Boverket hade ett förslag till ändring av föreskriften som var på remiss i februari Förslaget hade som inriktning att anpassa CIN till den modell som Boverket har för sina övriga personcertifieringar. Bland annat så föreslog Boverket att delvis avsteg skulle göras från förnybartdirektivets bilaga IV. Ett sådant avsteg skulle medföra att det var enklare att åstadkomma ackreditering av certifieringsorgan och i sin tur certifiering av installatörer. Syftet med direktivet skulle ändå vara uppfyllt. Kommerskollegium ställde sig tveksam till att ett sådant avsteg var förenligt med EU-rätten. Kollegiet påpekade att det fanns risk för att den certifierade installatören skulle få svårt att verka i andra medlemsstater om direktivet inte följdes fullt ut. I föreliggande förslag finns därför endast nödvändiga ändringar till följd av ändringarna i lagen och förordningen. Om utformningen av Boverkets förslag m.m. Under 2014 ändrades lagen och förordningen om certifiering av vissa installatörer till lagen om (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet samt förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Boverkets föreskrift måste anpassas efter dessa ändringar. Ändringarna innebär bland annat att Boverket inte längre har något bemyndigande att föreskriva om vilka krav som ska vara uppfyllda för att bli ackrediterad. Ytterligare ändringar görs av ingressen till föreskriften och 1, 2 och 3. Även huvudrubriken till 3 ändras.

7 7 Beskrivning av förändringar En beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Boverket är skyldig att anpassa den befintliga föreskriften CIN1 så den stämmer överens med de ändringar som har gjorts i lagen och förordningen om certifiering av vissa installatörer nu omdöpt till lag och förordning om certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Bestämmelserna i 1, 2 och 3 i CIN 1 som refererar till lagen respektive förordningen om certifiering av vissa installatörer måste ändras till det nya namnet, certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Bestämmelser om Boverkets bemyndigande om att föreskriva om ackreditering av certifieringsorgan finns inte med i den ändrade förordningen. Nollaternativet Om de föreslagna ändringarna att avskaffa bestämmelser om ackreditering samt anpassning till namnbytet av föreskriften inte genomförs har Boverket inte ha fullföljt sitt uppdrag att uppdatera föreskriften när förändringar i bakomliggande författningar görs. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen Boverket Boverket har ett bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka krav som installatörerna måste uppfylla för att bli certifierade. Energimyndigheten Det är Energimyndigheten som har ansvaret för implementeringen av förnybartdirektivet i Sverige och har även ett uppdrag att informera om systemet med certifiering av vissa energitjänster, bland annat installatörer.

8 8 Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Swedac Swedac berörs av de föreslagna föreskrifterna, eftersom det är den myndigheten som ackrediterar certifieringsorgan och därmed har att pröva om certifieringsorganen uppfyller kraven i föreskrifterna. Certifieringsorgan Certifieringsorgan, som önskar ackreditera sig för certifiering av aktuellt slag, kommer att beröras om än mycket marginellt av denna ändring. Utbildningsleverantörer Utbildningsleverantörer kommer att påverkas marginellt av denna ändring. Installatörer och företag Installatörer och företag berörs marginellt av denna ändring. Småhusägare Småhusägare berörs marginellt av denna ändring. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser som regleringen medför Ändringarna i Boverkets föreskrift kommer inte att medföra några kostnader mer än för Boverket som genomför ändringen. Regleringens överensstämmelse med EUrätten Den föreslagna regleringen bedöms överensstämma med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU och går inte utöver dem. Författningsförslaget kommer att anmälas enligt tjänstedirektivet. 3 Tidpunkten för ikraftträdande och behovet av informationsinsatser Den föreslagna föreskriften beräknas att träda i kraft den 1 juli Det är viktigt att informera certifieringsorganen om ändringarna i föreskriften. 3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

9 Beskrivning av förändringar 9 Antal företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i och storleken på företagen Certifieringsorgan Idag finns det fyra ackrediterade personcertifieringsorgan inom bygg- och energiområdet. För att certifieringsorgan ska vilja bli ackrediterade krävs att det finns förutsättningar för att certifieringssystemet ska fungera i en marknadsekonomi. En avgörande faktor är konsumenternas efterfrågan på certifierade installatörer. VVS-företag Totalt innehåller VVS-marknaden i Sverige cirka företag som utför installationer inom de berörda områdena. Antalet montörer per företag varierar mellan 1 och Av de berörda företagen är det företag som installerar värmepumpar. Inom solvärme finns uppskattningsvis företag. Även inom biobränsleeldade pannor och kaminer finns det uppskattningsvis företag. Det finns sammanlagt ca installatörer och montörer som kan vara aktuella för certifiering. 4 Elteknikföretag Elteknikbranschen innehåller cirka elteknikföretag i Sverige med montörer och tekniker. Antalet montörer och tekniker per företag varierar mellan 1och Företagen utför installationer inom främst solcellsområdet men även värmepumpar och ytnära jordvärmesystem. Uppskattningsvis är det företag som installerar dessa system. 5 Vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader Ändringarna i föreskriften bedöms inte medföra någon ökad tidsåtgång eller ökade administrativa kostnader för företagen. Vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen Ändringarna i föreskriften bedöms inte medföra andra kostnader för företagen eller förändringar i företagens verksamhet. 4 Certifiera installatörer, ER 2011:24, s. 23 f. 5 EIO

10 10 Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Regleringens eventuella påverkan på konkurrensförhållanden för företagen Ändringarna i föreskriften är inte av sådan vikt att någon påverkan på företagen kan väntas uppkomma. Hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen De föreslagna ändringarna förväntas inte i övrigt komma att påverka företagen. Eventuellt behov av särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning Det finns inte något behov av särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning. Övrigt De föreslagna reglerna förväntas inte medföra några konsekvenser i fråga om jämställdhet, tillgänglighet eller hälsa. Förslaget medför inte heller sådana konsekvenser som kräver regeringens medgivande enligt förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter.

11 11 Författningsändringar med konsekvenser Bakomliggande lag och förordning till föreskriften om certifiering av vissa installatörer har ändrats och därför måste även ändringar i föreskriften ske. Rubriken till föreskriften Ändring Rubriken ändras till Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av vissa installatörer. Motiv Bemyndigande för Boverket att föreskriva om ackreditering av certifieringsorgan finns, genom ändring i förordningen, inte längre kvar. Konsekvenser Ackrediteringsregler har tagits bort i föreskriften. Inledning 1 Ändring Hänvisningen till lagen har ändrats till 1 1 förordningen om vissa tjänster på energiområdet. Motiv Förordningen har ändrats. Konsekvenser Inga. 2 första stycket Ändring Hänvisningen till lagen har ändrats till 1 1 förordningen om vissa tjänster på energiområdet Motiv Förordningen har ändrats. Konsekvenser Inga.

12 12 Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer 2 andra stycket Ändring Motiv Konsekvenser Upphävs Boverket har inte längre rätt att föreskriva om ackreditering. Inga. 3 Ändring Motiv Konsekvenser Huvudrubriken ändras till Utbildning. Boverket har inte längre rätt att föreskriva om ackreditering. Inga Ändring Hänvisningen till lagen har ändrats till 1.1 förordningen om vissa tjänster på energiområdet. Motiv Förordningen har ändrats. Konsekvenser Inga.

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket juni 2014 Titel: Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket juni 2014 Dnr: 1201-2770/2013 Publikationen

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket oktober 203 Titel: Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket oktober 203 Dnr: 20-2770/203 Publikationen

Läs mer

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler, avsnitt 9 Utgivare: Boverket

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2

Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 2013-03-18 REMISSVERSION Författare Gunilla Kock Hansson Projektledare Gunilla Kock Hansson Översyn av föreskrifter och allmänna råd för 30 SvL - Del 2 Innehåll Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Författningsförslag

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:174

Regeringens proposition 2013/14:174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Prop. 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014

Kommittédirektiv. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal. Dir. 2014:162. Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Kommittédirektiv Upphandling och villkor enligt kollektivavtal Dir. 2014:162 Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978. Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:21 EM Dnr 2014-1978 Översyn av förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:21 EM Dnr 2014-1978

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anställning under viss kompletterande utbildning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 17 juni 2015 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer