Riksdagen har den 27 april 2011 gett till känna att regeringen bör förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning så snart det finns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksdagen har den 27 april 2011 gett till känna att regeringen bör förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning så snart det finns"

Transkript

1 Konsekvensutredning Landsbygdsdepartementet Konsekvensutredning till förslaget om ändring av 25 djurskyddsförordningen (1988:539) Sammanfattning I denna konsekvensutredning analyseras ett förslag om ändring i djurskyddsförordningen som innebär att kirurgisk kastrering av smågrisar endast får ske efter bedövning. I analysen ingår konsekvenser för grisuppfödare, veterinärer och berörda myndigheter. Förordningen föreslås träda i kraft tre år efter det att beslutet tas. Ändringen innebär initiala engångskostnader för utbildning av grisuppfödare och personal men även årliga löpande kostnader kopplade till bedövningen inkl. administration, behovet av utökad veterinärbesiktning samt utbildning av ny personal. Kostnaderna för veterinärerna bedöms som små eftersom förslaget innebär att arbetet med bedövning, smärtlindring resp. vaccinering läggs på grisuppfödarna. Myndigheterna bedöms inte påverkas i någon större omfattning. 1. Problembeskrivning Enligt 10 djurskyddslagen (1988:534) får operativa ingrepp på djur enbart ske om det är veterinärmedicinskt motiverat. Vid operativa ingrepp ska vidare, enligt 11, veterinär anlitas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock meddela föreskrifter om undantag från denna huvudregel. I 25 djurskyddsförordningen föreskrivs att kastrering av husdjur får äga rum utan att det är veterinärmedicinskt motiverat. Vidare föreskrivs att kastrering av hangrisar som inte har uppnått sju dagars ålder får göras utan att veterinär anlitas. För kastrering av grisar som uppnått sju dagars ålder ska veterinär anlitas och kastreringen ska vidare göras under bedövning. Hangrisar producerar ämnen som kan få köttet från dem att lukta motbjudande när det tillagas. Lukten kallas galtlukt och kan undvikas om hangrisarna kastreras. I dag kastreras i princip alla svenska hangrisar, som är avsedda för slakt, genom ett kirurgiskt ingrepp som djurhållaren utför när grisarna är yngre än en vecka. Ingreppet är smärtsamt och sker utan bedövning. Riksdagen har den 27 april 2011 gett till känna att regeringen bör förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning så snart det finns

2 2 alternativa metoder för att säkerställa kvaliteten på griskött och god djurhållning. En rad länder inom EU har på nationell nivå infört lagar och slutit branschöverenskommelser för att förbättra djurskyddet vid kastreringen av smågrisar. Den 16 december 2010 informerade Europeiska kommissionen om att en europeisk förklaring om alternativ till kirurgisk kastrering av grisar har antagits ( Bryssel-deklarationen ). Förklaringen har utarbetats och undertecknats av flertalet aktörer i den europeiska grissektorn, europeiska detaljhandlare och djurskyddsorganisationer. Förklaringen är en öppen uppmaning till alla aktörer i branschen att ansluta sig till detta frivilliga initiativ. I ett första steg ska en eventuell kirurgisk kastrering av grisar från den 1 januari 2012 utföras med långtidsverkande smärtlindring och/eller bedövning. I ett andra steg och på lång sikt bör kirurgisk kastrering av grisar upphöra senast den 1 januari Dessa åtgärder är alltså inte reglerade i EU-lagstiftningen, utan är ett frivilligt åtagande. Bakgrunden är främst djurens välbefinnande. Inom EU pågår utredningsarbete för att skatta kostnaderna för och nyttan med att upphöra med kirurgisk kastrering av grisar. Man undersöker även metoder som ska göra att det lättare går att upptäcka grisar med galtlukt redan i slakteriet så att dessa kan sorteras bort. Den svenska näringen har den 16 april 2011 tillkännagett att grisbranschen åtar sig att från den 1 januari 2012 ge grisarna smärtlindrande medel i samband med kastreringen. Kontroll av att detta verkligen utförs görs av en av näringen själv initierad tredjepartscertifiering. Det är skillnad mellan bedövning och smärtlindring. Vid bedövning hindras den smärta som uppstår vid själva operationen d.v.s. när testiklarna skärs bort. Vid smärtlindring lindras den smärta som uppstår när såret läker efter kastreringen. Smärtlindring lindrar inte vid själva kastreringstillfället. Vid smärtlindring används preparat av s.k. NSAIDpreparat motsvarande t.ex. Magnecyl och Ipren. Enbart smärtlindring är inte tillräckligt från djurvälfärdssynpunkt eftersom grisarna fortfarande kommer att känna smärta vid själva kastreringstillfället. För att minska lidandet vid kastreringen föreslås därför en ändring i 25 djurskyddsförordningen. Ändringen innebär att kastrering av hangrisar genom operativt ingrepp alltid ska ske under bedövning. 2. Alternativa lösningar eller att inte reglera Under överskådlig framtid bedöms att kastrering av hangrisar i någon form kommer att behöva utföras. Att fortsätta som i dag med kirurgisk kastrering utan vare sig bedövning eller smärtlindrande medel är inte djurskyddsmässigt acceptabelt.

3 Ett alternativ till lagstiftning är att branschöverenskommelser sluts och att näringen därigenom själva tar initiativ till att använda alternativ till den obedövade kirurgiska kastreringen. Näringens vilja att enbart ge grisarna smärtlindrande medel i samband med kastreringen är dock inte tillräcklig från djurvälfärdssynpunkt. Att underlåta att bedöva djuren bedöms vara ett dåligt alternativ eftersom djurvälfärden då inte kommer att ha förbättrats i tillräcklig mån. Riksdagen har vidare genom sitt tillkännagivande tydligt uttryckt att griskastrering utan föregående bedövning är ett problem som regeringen måste åtgärda. Ett alternativ till kirurgisk kastrering är att grisarna istället vaccineras mot galtlukt. Ett preparat för vaccinering mot galtlukt är sedan maj 2009 godkänt för användning inom EU och tillåtet att använda i Sverige. Då grisarna vaccineras stannar deras könsutveckling av. Detta innebär att risken för kött med galtlukt är lika låg som hos de kirurgiskt kastrerade grisarna. Behandlingen får utföras av veterinär eller av djurskötare. Behandlingen med vaccinering är betydligt dyrare än kirurgisk kastrering, med eller utan bedövning och smärtlindrande medel. Vissa djurhållare är dessutom tveksamma till vaccineringsalternativet från arbetarskyddssynpunkt och det är därför inte lämpligt att enbart tillåta det som kastreringsmetod. Hanteringen av vaccinerade grisar på slakteriet kommer att leda till behov av nya kontrollrutiner på slakterierna. Kontrollerna tar tid och resurser i anspråk på slaktlinjen, och blir därmed fördyrande. Sådana kostnader debiteras som regel leverantören, i detta fall grisuppfödarna. Praktiskt tillämpbara metoder för on-line-detektion av galtlukt håller på att utvecklas och kommer att göra analyserna snabbare och billigare. I nedanstående analys av kostnaderna ingår därför endast uppgifter om grisuppfödarna och veterinärerna eftersom slakterierna själva ser till att kompensera sina extra kostnader genom att reglera priset till grisleverantörerna. En beskrivning av vilka kostnader de olika alternativen bedöms medföra finns nedan under kapitel 4 Kostnader och andra konsekvenser. Ett krav på bedövning är det alternativ som utifrån den kunskap som finns i dag är mest kostnadseffektivt och som samtidigt ger en godtagbar nivå på djurskyddet. Att uttryckligen föreskriva om smärtlindring efter kastreringen bedöms onödigt eftersom branschen på eget initiativ har åtagit sig att använda sig av smärtlindring Berörda av regleringen Förslaget påverkar främst grisuppfödare och i viss mån veterinärer. Myndigheterna bedöms inte påverkas i någon större omfattning.

4 4. Kostnader och andra konsekvenser I nedanstående beräkningar görs följande antaganden: Antalet slaktade slaktgrisar uppgår till ca 2,8 miljoner per år varav häften (1,4 milj.) är handjur som behöver kastreras alt. vaccineras. Arbetskostnaden för en djurhållare är enligt näringen 230 kronor per timme. Alla företag med smågrisproduktion, ca 900 företag, ingår i systemet. Antalet veterinärer skattas till 200. Arbetskostnaden för en veterinär skattas till 473 kronor per timme. Veterinärerna fakturerar i genomsnitt 600 kronor per timme för planerade djurhälsobesök. 4 Tabell 1 Sammanfattning av de totala kostnaderna för grisuppfödarna fördelade på de olika alternativen Alternativ Tid: sek Rörlig kostnad: Kostnad veterinär: Kostnad administratio Kostnad utbildning: Summa kostnad: kronor per gris kronor per gris kronor n: kronor kronor Ingen bedövning (nollalternativet) 27 1, ,4 milj. per år Enbart Försumbar 3,6 milj.(initialt) 3,6 milj. (initialt) 38 2, per år smärtlindring kostnad per år per år 4,4 milj. per år Enbart 19 milj. (initialt) 19 milj. (initialt) bedövning 55 5, per år per år per år 8,2 milj. per år (huvudförslag) Bedövning och 19 milj. (initialt) 19 milj. (initialt) 66 6, per år per år smärtlindring per år 10 milj. per år Vaccination 90 31, milj. per år Gemensamma kostnader för vissa av analyserade alternativen Det finns några kostnadsposter som bedöms vara ungefär lika stora för olika analyserade alternativ. Det är kostnaden för kanyler och sprutor samt kostnaden för utbildning för villkorad användning av förskrivna läkemedel. Kostnaderna för dessa analyseras gemensamt nedan. Kostnad för kanyler och sprutor Kostnad för kanyler och sprutor utgår från priserna från Swevet Piab AB (inkl. moms). En engångskanyl (0,5 x 16 mm) kostar 0,48 kronor. Engångsspruta två-komponent kostar 0,49 kr/st. Den totala kostnaden beräknas till 0,11 kr/gris. Kostnad för utbildning för villkorad användning av förskrivna läkemedel För att djurhållaren ska få ge vissa förskrivna läkemedel till sina djur krävs att djurhållaren är godkänd för villkorad användning av förskrivna läkemedel. För att bli godkänd krävs en särskild utbildning. Många grisuppfödare är redan i dag godkända för villkorad användning av

5 5 förskrivna läkemedel för olika sjukdomar hos gris. En uppskattning är att 75 procent av företagen redan är godkända på detta sätt. För att ge vaccin krävs inte att företagen är godkända för villkorad användning av förskrivna läkemedel. Kostnaden för utbildningen kan delas upp i två delar, en initial engångskostnad för utbildning av redan anställd personal samt en årlig löpande kostnad för utbildning av ny personal. Den totala initiala kostnaden uppskattas bli ca 3,6 miljoner kronor och den årliga löpande kostnaden ca kr/år, som motsvarar 40 kronor per företag och år, vilket kan ses som försumbart. Administration kring användning av ytterligare läkemedel Det finns en viss administration kring villkorad läkemedelsanvändning t.ex. journalföring. Eftersom ytterligare läkemedel tillkommer ökar den administrativa bördan för företagen. Varje nytt läkemedel bedöms ge en kostnad för administration på ca 300 kronor per företag. Detta motsvarar en total kostnad för samtliga aktuella företag på ca kr/år. Veterinärkostnad vid villkorad läkemedelsanvändning Vid villkorad läkemedelsanvändning är det den förskrivande veterinären som har att bedöma om den enskilda djurhållaren har förutsättningar att klara en viss behandling på egen hand. I besättningar med villkorad läkemedelsanvändning ska veterinären göra återkommande besök var femte eller, i vissa fall var åttonde vecka. Eftersom uppskattningsvis 75 procent av företagen med grisuppfödning redan har villkorad läkemedelsanvändning kommer förslaget inte att innebära några större merarbeten för veterinärerna vid dessa besök och extrakostnaden bedöms därmed som försumbar. Dock innebär läkemedel för lokal bedövning ett viss ökat arbete för kontroll, se nedan under alternativet Enbart bedövning. Nollalternativ Den genomsnittliga tidsåtgången vid traditionell, obedövad kastrering uppgår till 27 sekunder per gris (enligt Jordbruksverket). Vilket ger en total kostnad på ca 2,4 milj. kr/år, som motsvarar kronor per företag och år. Enbart smärtlindring Den genomsnittliga tidsåtgången (exkl. ställtid, d.v.s. tid för bl.a. förflyttning, sortering och hämtning av grisar, hantering av läkemedel) vid kastrering med smärtlindring efter kastrering uppgår till 38 sekunder per gris (enligt Jordbruksverket).

6 Kostnaden för läkemedel för smärtlindring varierar något eftersom priset på läkemedel varierar mellan olika apoteksbolag. Enligt Apoteksgruppen kostar Metacam för nötkreatur och gris 100 kronor (5 mg/ml, 50 ml). Till detta kommer kostnaden för kanyler och sprutor, utbildning för att bli godkänd för villkorad användning av förskrivna läkemedel samt vissa administrativa kostnader, se kapitlet Gemensamma kostnader för vissa av analyserade alternativen. Den totala kostnaden för alternativet enbart smärtlindrande blir en initial engångskostnad på ca 3,6 miljoner kronor samt en årlig löpande kostnad på ca 4,4 miljoner kronor, vilket motsvarar kronor per företag och år. Branschen har som tidigare angivits redan åtagit sig att administrera smärtlindring vid kastrering av smågrisar från den 1 januari Enbart bedövning Den genomsnittliga tidsåtgången (exkl. ställtid, d.v.s. tid för bl.a. förflyttning, sortering och hämtning av grisar, hantering av läkemedel) vid bedövad kastrering uppgår till 55 sekunder per gris (enligt Jordbruksverket). Kostnad för bedövningsmedel tillkommer vid detta alternativ. Priserna varierar något mellan olika apoteksbolag. Enligt Apoteksgruppen kostar Xylocain adrenalin 10 mg/ml+5 µg/ml, 5x20 ml 169,50 kronor. Kostnad för påbyggnadsutbildningen som ger behörighet att hantera bedövningsmedel samt att bedöva genom injektion uppskattas till ca kr/deltagare. Till detta kommer kostnad för förlorad arbetstid. I besättningar med villkorad läkemedelsanvändning ska veterinären göra återkommande besök var femte eller, i vissa fall, var åttonde vecka. Det tillkommer alltså en kostnad för veterinärkontroll vid användning av läkemedel för lokal bedövning. En veterinär fakturerar i genomsnitt 600 kronor per timme för denna typ av planerade djurhälsobesök. Dessutom tillkommer kostnaden för kanyler och sprutor, utbildning för att bli godkänd för villkorad användning av förskrivna läkemedel samt vissa administrativa kostnader, se kapitlet Gemensamma kostnader för vissa av analyserade alternativen. Den totala kostnaden för alternativet enbart bedövning blir initialt en engångskostnad på ca 19 miljoner kronor samt en årlig löpande kostnad på ca 8,2 miljoner kronor, vilket motsvarar kronor per företag och år. Bedövning och smärtlindring Den genomsnittliga tidsåtgången (exkl. ställtid, d.v.s. tid för bl.a. förflyttning, sortering och hämtning av grisar, hantering av läkemedel)

7 vid smärtlindring efter kastrering och smärtlindring efteråt uppgår till 66 sekunder per gris (enligt Jordbruksverket). Kostnaderna för påbyggnadsutbildning för bedövning samt veterinärbesök tillkommer, se ovan under Enbart bedövning. Dessutom tillkommer kostnader för läkemedel, kanyler och sprutor (två omgångar), utbildning för att bli godkänd för villkorad användning av förskrivna läkemedel samt vissa administrativa kostnader, se kapitlen Gemensamma kostnader för vissa av analyserade alternativen, Enbart bedövning och Enbart smärtlindring. Den totala kostnaden för kastrering under bedövning och med smärtlindring blir initialt en engångskostnad på ca 19 miljoner kronor samt en årlig löpande kostnad på ca 10 miljoner kronor, vilket motsvarar kronor per företag och år. 7 Vaccinering mot galtlukt Ett alternativ är att ingen kirurgisk kastrering genomförs utan att grisarna istället vaccineras mot galtlukt. Den genomsnittliga tidsåtgången (exkl. ställtid, d.v.s. tid för bl.a. förflyttning, sortering och hämtning av grisar, hantering av läkemedel) vid vaccination uppgår till sekunder per gris och gång (enligt Jordbruksverket). Vaccinationen måste göras två gånger per gris och det behövs två personer vilket innebär en total tidsåtgång på 90 arbetssekunder per gris. Kostnaden för läkemedel för vaccination varierar något eftersom priset på läkemedel varierar mellan olika apoteksbolag. Enligt Apoteksgruppen kostar Improvac (10x100 ml) kronor. Dessutom tillkommer kostnaden för kanyler och sprutor (två omgångar), se kapitlet Gemensamma kostnader för vissa av analyserade alternativen. Notera att för att ge vaccin krävs inte att djurhållaren blir godkänd för villkorad användning av förskrivna läkemedel. Den totala kostnaden för grisuppfödarna för vaccination mot galtlukt blir ca 44 miljoner kronor per år, vilket motsvarar kronor per företag och år. Slakterierna har ännu inte rutiner för att hantera vaccinerade grisar. Eftersom de betraktas som unggaltar har i vissa fall samtliga vaccinerade grisar provtagits för galtlukt. Kostnaden för sådan provtagning har debiterats uppfödaren. Det är svårt att i dag skatta kostnaderna för en fullständig provtagning eftersom behovet av denna provtagning inte har utretts i Sverige eller i något annat land.

8 Slutsats Kostnaden för det alternativ som föreslås, att bedöva djuren, uppgår initialt till en engångskostnad på ca 19 miljoner kronor samt en årlig löpande kostnad på ca 8,2 miljoner kronor, vilket motsvarar kronor per företag och år. Av dessa kostnader är huvudparten rörliga kostnader, motsvarande 5,32 kronor per gris. Dessutom uppkommer fasta kostnader för extra administration, utökad veterinärbesiktning samt utbildning av ny personal, motsvarande 860 kronor per företag och år. Eftersom även smärtlindrande medel kommer att ges djuren, i enlighet med branschöverenskommelsen, kommer kostnaden för grisuppfödarna att totalt innebära en initial engångskostnad på ca 19 miljoner kronor samt en årlig löpande kostnad på ca 10 miljoner kronor, vilket motsvarar kronor per företag och år. Den rörliga merkostnaden för företagen blir 6,54 kronor per gris. Till detta kommer fasta kostnader för extra administration, utökad veterinärbesiktning samt utbildning av ny personal, motsvarande kronor per företag och år Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Djurskyddskrav vid hållande av gris finns i rådets direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid grishållning. I bilaga I till direktivet framgår att det är tillåtet att kastrera hangrisar. Kastreringen ska utföras av veterinär eller av en person som har fått viss utbildning. Om kastrering görs efter den sjunde levnadsdagen får dock ingreppen endast göras under bedövning och med långtidsverkande smärtlindring av en veterinär. Av artikel 12 framgår dock att medlemsstaterna i enlighet med de allmänna bestämmelserna i fördraget, inom sitt territorium, får bibehålla eller tillämpa striktare djurskyddsbestämmelser för grisar än den som fastställs i direktivet. Som framgår ovan är kravet på bedövning vid kastrering av grisar som inte uppnått sju dagar motiverade av ett gott djurskydd. Bestämmelsen är inte diskriminerande och den är såväl nödvändig som proportionerlig för att uppnå målet om ett gott djurskydd. Bestämmelsen är således förenlig med EU-lagstiftningen. Förordningsändringen kommer att notifieras enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

9 9 6. Ikraftträdande m.m. För att djurhållare ska få administrera bedövningsmedel till smågrisar, och för att de ska kunna lägga bedövningen på rätt sätt, behöver de utbildas. Utbildningen kan hållas av veterinärer i Svenska djurhälsovårdens regi eller i Distriktsveterinärernas regi. Eftersom det finns begränsningar i utbildningskapaciteten gör Landsbygdsdepartementet bedömningen att det kommer att ta ca 3 år innan alla har fått den nödvändiga utbildningen. Förordningsändringen föreslås därför träda i kraft tre år efter beslutet. 7. Berörda företag Förslaget påverkar främst grisuppfödare, effekterna för slakterier och veterinärer bedöms som små. Det finns ca företag med inriktning på gris (Jordbruksverket, Husdjur juni 2010). Av dessa är det drygt 900 som föder upp smågrisar. Totalt slaktades 2,8 miljoner slaktgrisar 2010 (Jordbruksverket, Animalieproduktion 2010). Antalet veterinärer som ansvarar för villkorad läkemedelsanvändning i grisbesättningar uppskattas (enligt Distriktsveterinärerna och Svenska Djurhälsovården) till ca 200 stycken. Dessa beräknas vara fördelade i ett medelstort företag (Jordbruksverket), ett litet företag (Svenska Djurhälsovården) och ca 30 mikroföretag (övrig djurhälsovård samt privatpraktiserande veterinärer). 8. Tidsåtgång och företagens administrativa kostnader Det finns en viss administration kring villkorad läkemedelsanvändning t.ex. journalföring. Eftersom ytterligare läkemedel tillkommer ökar den administrativa bördan. En skattning har gjorts att för varje nytt läkemedel som en grisuppfödare kan hantera tillkommer i genomsnitt 79 minuter per år i administration. Varje nytt läkemedel ger således en kostnad för administrationen på ca 300 kronor per företag. Detta motsvarar en total kostnad för samtliga aktuella företag på ca kr/år. 9. Andra kostnader och förändringar till följd av regleringen Kostnaderna för veterinärerna består av att godkänna djurhållarna för villkorad läkemedelsanvändning samt de besök (8-9 per år) som behöver göras med anledning av den villkorade läkemedelsanvändningen. Samtidigt innebär den villkorade läkemedelsanvändningen att veterinärerna inte behöver göra besök vid behandling av grisarna. Eftersom det är mycket vanligt att djurhållarna redan har villkorad läkemedelsanvändning innebär förslagen små tillkommande kostnader för veterinärerna för godkännandeförfarandet. Om vi antar att det tar två

10 timmar att godkänna en grisuppfödare och att 25 procent av företagen i dag inte har villkorad läkemedelsanvändning, innebär det en initial engångskostnad för veterinärerna på ca kronor vilket kan ses som försumbart. Om vi antar den årliga löpande kostnaden utgör en procent av den initiala kostnaden skulle det bli ca kr/år vilket också är en försumbar kostnad. I analyserna för grisuppfödarnas kostnader för bedövning antas veterinärbesöken vid användning av bedövningsmedel att ta ca 4 minuter längre tid än normalt vilket skulle innebära en kostnad för veterinärerna på ca kr/år en kostnad som täcks av avgifter som grisuppfödarna betalar om ca kr/år Påverkan på konkurrensförhållanden Förslaget innebär att grisuppfödarna får ökade kostnader för kastreringen, kostnader i form av ökad tidsåtgång, ökad administration, ytterligare veterinärbesök samt ökade kostnader för läkemedel. De grisuppfödare som i dag har små ekonomiska marginaler i sin verksamhet kommer att få det än svårare. Eftersom reglerna kommer att vara strängare än dagens EU-regelverk kan svenska grisuppfödares konkurrenskraft komma att försämras något, jämfört med grisproducenter i länder som tillåter icke bedövad kirurgisk kastrering. Grisuppfödarna kommar dock genom landsbygdsprogrammet att kostnadsfri utbildning för att få ge bedövning. Lantbrukarna ska även, enligt ett förslag som för närvarande förbereds, kunna ansöka om ersättning av statliga medel för bedövning och smärtlindring vid kirurgisk kastrering alternativt vaccination, inklusive arbetskostnader. Det ska vara möjligt för lantbrukarna att erhålla detta stöd från andra halvåret Förslaget innebär en höjd djurskyddsnivå vilket kan förbättra den svenska grisnäringens förtroende bland de konsumenter som anser att god djurvälfärd är viktigt. Detta kan leda till en ökad efterfrågan av svenskt griskött. 11. Övrig påverkan på företagen Genom att grisuppfödarna i större omfattning än i dag utbildas ökar deras kompetens vilket är till gagn för hela branschen. 12. Särskilda hänsyn till små företag Små företag är mer känsliga för ökade fasta kostnader. Konsekvenserna av förslaget består främst av ökade rörliga kostnader men t.ex. utbildningskostnaden samt de administrativa kostnaderna är till viss del fasta och de kommer att påverka små företag mer än stora. Inga särskilda hänsyn har tagits till de små företagen. Noteras bör att de flesta grisuppfödare är företag med färre än 5 anställda. Se även ovan under

11 punkten 10 om möjligheten för grisuppfödare att få kostnadsfri utbildning och att ansöka om statligt stöd för vissa kostnader. 11

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt Bilaga 2. slutlig Rådspromemoria 2006-06-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte den 19 juni 2006 Dagordningspunkt: 9 Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING 2014-10-20 Dnr 3.4.16-9853/14 Samordningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare

Yttrande över Transportstyrelsens utredningsuppdrag om regler för trafikskolor och förarutbildare Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Frå gor och svår om kåstrering

Frå gor och svår om kåstrering Frå gor och svår om kåstrering Bakgrund Den svenska lantbruksnäringen vill ha en lösning som ger reell välfärdsvinst för grisen och som är praktiskt genomförbar för grisbonden. Målet är att göra kastration

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar 1(10) 2014-05-06 Dnr 6.2.17-4464/14 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar Fastställd 2014-05-06 Jordbruksverket

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning. Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer. Boverket

Konsekvensutredning. Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer. Boverket Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket Titel: Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning 2010-08-30

Konsekvensutredning 2010-08-30 Konsekvensutredning 2010-08-30 Diarienummer 2010-4106 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare 1 Problembeskrivning I vissa av EU:s medlemsstater har det

Läs mer

om förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur;

om förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur; Myndighet Statens jordbruksverk Diarienummer 33-7004/12 Rubrik Konsekvensutredning K102 om förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:2) om bekämpande av salmonella hos djur;

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6

2005-12-09. Dagordningspunkt Punkt 6 Bilaga 1. Slutlig Rådspromemoria 2005-12-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte (jordbruks- och fiskerådet) den 20 22 december 2005 Dagordningspunkt Punkt 6 Rubrik: Aviär influensa

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare

Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Svar på motion nr 1 från Nordöstra Smålands Grisföretagare Sveriges Grisföretagare har en kontinuerlig kontakt med slakt och handel. Kritiken vi ofta får handlar bland annat om den höga spädgrisdödligheten

Läs mer

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1 (5) Promemoria Promemoria om ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen 1. Inledning Denna promemoria handlar

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM64. Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM64. Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial Landsbygdsdepartementet 2014-03-17 Dokumentbeteckning KOM (2014) 5 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2 Innehållsförteckning Djurskyddshäfte 1a Djurskyddslag (1988:534), L 1 sid Lagens tillämpningsområde 3 EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 3 Definitioner 3 Grundläggande bestämmelser om hur djur skall

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF.

Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF. Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF. 1 Vad händer egentligen med hästar i Sverige när de av någon anledning

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk försöksdjursstatistik år 2006

Svensk försöksdjursstatistik år 2006 1(5) RAPPORT 2007-12-06 Dnr 31-6761/07 Regeringskansliet Jordbruksdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svensk försöksdjursstatistik år 2006 SAMMANFATTNING I Sverige samlas varje år in statistik över det antal

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69

Kommittédirektiv. Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet. Dir. 2015:69 Kommittédirektiv Genomförande av nytt EU-direktiv om paketresor och översyn av resegarantisystemet Dir. 2015:69 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015. Sammanfattning EU väntas inom kort besluta

Läs mer

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1 (16) REMISS Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 1. Bakgrund 2. Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14) om särskilda

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY

KÄLLUNDAGRISENS LIV SUGGOR PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS SUGGAN & GALTEN SUGGOR & SMÅGRISAR UPPFÖDNING AV SLAKTGRISAR MOBILE ORGANIC PIGGERY I den här utställningen får du veta hur grisuppfödningen går till på Källunda Gård och hur vi arbetar för att grisarna ska ha det bra samtidigt som de kommer till nytta i jordbruket. På den här sidan ser

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå samhällsskydd och beredskap Konsekvensanalys 1 (6) Farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211/076 808 3311 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning för förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

Läs mer

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra.

1 Bakgrund. Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Djuromsorgspolicy 1 Bakgrund Skånemejeriers ambition är att leverera djuromsorg i världsklass. Mår korna bra, blir också mjölken bra. Om Skånemejerier Skånemejerier grundades år 1964 av skånska bönder

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning 2012-03-06 TFS 2012-644 Handläggare Lars Carlsson Skatte- och avgiftsavdelningen Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om elektroniska vägtullsystem

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Genom beslut den 22 december 1999 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra

Läs mer

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Landsbygdsdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Författningsförslag... 9 Förslag

Läs mer

Minister Johannes Koskinen

Minister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller/och persontransport på väg (yrkesutbildning av

Läs mer

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen 1(6) BILAGA TILL VÄGLEDNING MED DNR 38-4673/10 2010-04-16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Timkostnader för medarbetare

Timkostnader för medarbetare Timkostnader för medarbetare Räkna ut timkostnaden för en tänkt genomsnittlig medarbetare. Lönekostnader / år Årslön Arbetsgivaravgifter 40 % Summa lönekostnader Arbetstid i produktionen/ år Årsarbetstid

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636

Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Energimarknadsinspektionen MISSIVBREV 1(2) Swedish Energy Märkets Inspectorate Datum Diarienr 2014-05-21 2014-101636 Avdelningen för konsumenträtt Tor Ny 016-16 27 19 tor.ny@ei.se Svensk Energi 101 53

Läs mer

Kastrera den du älskar

Kastrera den du älskar Kastrera den du älskar En broschyr om hur du som kattägare tar hand om din katt på bästa sätt. Katten har inte nio liv Du som är kattägare har ansvar för din katt. Det är ett lagbrott och djurplågeri att

Läs mer

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv

Yttrande över Miljö- och energidepartementets utkast till förordning om effektreserv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror Mars 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Inget extra Enl. timtaxa --

Inget extra Enl. timtaxa -- KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 99-056 PM 2 1999-12-15 Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Östersunds kommun har vid upphandling av tjänster för

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS

IP SLAKT Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01. Sigill Kvalitetssystem AB IP SLAKT STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS Utgåva 2010:1 Giltig från 2010-01-01 Sigill Kvalitetssystem AB STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD SLAKT AV NÖT OCH GRIS GRAFISK FORM OCH PRODUKTION Sigill Kvalitetssystem AB Foto Hans Jonsson Sigill Kvalitetssystem

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG

Förslag till RÅDETS BESLUT. om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets direktiv 2006/112/EG EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.4.2012 COM(2012) 185 final 2012/0093 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 75 i rådets

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

RP 363/2014 rd. I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen RP 363/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 149 a i mervärdesskattelagen samt av 2 i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning PROPOSITIONENS

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

RAPPORT2010. K o n s u m e n t f ö r e n i n g e n S t o c k h o l m. Griskastrering. På vilket sätt? November 2010

RAPPORT2010. K o n s u m e n t f ö r e n i n g e n S t o c k h o l m. Griskastrering. På vilket sätt? November 2010 RAPPORT2010 K o n s u m e n t f ö r e n i n g e n S t o c k h o l m Griskastrering På vilket sätt? En undersökning i Konsumentföreningen Stockholms Medlemspanel November 2010 För mer information: Louise

Läs mer

Tidig vaccination mot galtlukt

Tidig vaccination mot galtlukt Populärvetenskaplig sammanfattning av Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2011:84 Tidig vaccination mot galtlukt Effekter på galtlukt, produktion och beteende Testiklar Galtlukt Problembeteende Ekonomi

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 12 i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen,

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen PROPOSITIONENS

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950)

2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet. Konsekvensutredning. Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) 2014-12-08 1 (21) Rapport från Riksantikvarieämbetet Konsekvensutredning Verkställighetsföreskrifter 2 kap. 1-20 kulturmiljölagen (1988:950) xx 2014-12-08 2 (21) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ;

6) godkännande av anläggning enligt 18 i hälsoskyddslagen; 8) intyg som beviljats med stöd av 6 (fartygskontroller); av anmälningar enligt 13 ; 1 (5) Miljöhälsovårdens taxa 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) De prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006) som åligger den kommunala 1) godkännande av anläggning och handläggning av

Läs mer

Djurskyddet Sverige menar att det av djurskyddsskäl är viktigt att behålla den svenska definitionen för djurförsök och inte införa EU-definitionen.

Djurskyddet Sverige menar att det av djurskyddsskäl är viktigt att behålla den svenska definitionen för djurförsök och inte införa EU-definitionen. Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Djurskyddet Sverige anser att de föreslagna förändringarna i stort sett är positiva. Särskilt positivt är att hela direktivet genomsyras av grundinställningen att

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING

* Skatteverket 1(7) KONSEKVENSUTREDNING * Skatteverket 1(7) Konsekvensutredning för Skatteverkets föreskrift om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel REMISS 1 (7) Området för strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 1. Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare remitterat ett förslag

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 slutlig 2001/0033 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

Vaccination mot galtlukt

Vaccination mot galtlukt Vaccination mot galtlukt Djurskydd, branschintresse och genomförbarhet Seminarium SLU 26 april 2013 Gunnar Johansson Svenska Djurhälsovården Galtlukt i köttet - Även djurskyddsaspekter Varför kastrera?

Läs mer

Vad är ett djurförsök?

Vad är ett djurförsök? Tillstånd att använda försöksdjur SJV och djurförsöksetisk nämnd Katarina Cvek Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Vad är ett djurförsök? Definitioner av djurförsök EU och Europarådet Användning av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.6.2009 SEK(2009) 777 slutlig C7-0035/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.6.2014 L 165/33 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Yttrande över Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)

Yttrande över Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer