Tillsyn vattenmätare 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn vattenmätare 2013"

Transkript

1 2013-xx xxxx Tillsyn vattenmätare 2013 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, Borås Tel

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Frågeställning 4 5. Urval 4 6. Metod Information inför tillsynen 5 7. Resultat Mätare tagna i bruk Nedtagning av mätare och genomförd återkommande kontroll Revidering av mätare för ytterligare utesittningstid Dokumentation över mätarbeståndet 8 8. Slutsatser vad fungerar väl och vad kan bli bättre? Behov av uppföljning Behov av informationsinsatser Metoden hur väl fungerar den? 10 Bilagor 1 Enkäten 2 Informationsbrev 2 (16)

3 1. Sammanfattning Tillsynen 2013 är den tredje tillsynen Swedac genomför på vattenmätarområdet. De två tidigare tillsynerna, 2009 och 2011, visade på brister i vattenmätarhanteringen. Den vanligaste bristen var båda dessa år att distributörerna inte tog ned mätare när mätarna suttit ute föreskriven maximal tid. Årets tillsyn visar att det fortfarande finns brister i vattenmätarhanteringen hos landets vattendistributörer. De mätare som sätts ut är förvisso godkända, men när mätarna sedan är i bruk låter flera distributörer mätarna sitta ute för länge. Mätare som tas ned genomgår heller inte återkommande kontroll i föreskriven omfattning. Bland de 34 kommuner, huvudsakligen i Svealand, som ingår årets tillsyn finns brister i vattenmätarhanteringen hos 13 stycken. Dessa distributörer kommer att anmodas att åtgärda sina brister. I ytterligare fyra kommuner behöver svaren följas upp för att säkerställa beskrivna åtgärder kommer till stånd. Fyra kommuner har inte svarat alls på tillsynsfrågorna. 2. Bakgrund Swedac har föreskrifts- och tillsynsansvar för vattenmätare. Det finns två föreskrifter som avser vattenmätare: Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare beskriver de krav som mätare ska uppfylla för att få sättas på marknaden och tas i bruk för mätning av förbrukning av kall- eller varmvatten som används i bostäder, butiksoch kontorslokaler samt lätta industrier. Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare innehåller krav på återkommande kontroll av vattenmätare som används för mätning av hushållsförbrukning av vatten. Användarna är distributörer av vatten, oftast kommunala förvaltningar eller kommunalförbund som hanterar vattendistributionen i flera kommuner. Swedac har genomfört tillsyn av hur användarna av vattenmätare efterlever reglerna vid två tillfällen tidigare och 2011 sändes frågeformulär ut till drygt 20 användare respektive år. Urvalet gjordes vid båda tillfällena så att en användare per län tillfrågades. Tillsynen 2009 avsåg vattenmätarhanteringen under 2008 och tillsynen 2011 avsåg Såväl 2009 som 2011 visade tillsynen att det fanns brister i efterlevnaden av reglerna i förhållandevis stor utsträckning. De mest slående bristerna var att användarna ofta inte tog ned mätare i rätt tid och heller inte lät dem som togs ned genomgå återkommande kontroll skötte bara drygt hälften av distributörerna sitt mätarbestånd på ett sådant sätt att kraven uppfylldes i detta avseende var resultaten än sämre då endast 25 % av de tillfrågade hade tagit ned samtliga mätare som skulle tagits ned och låtit dem genomgå återkommande kontroll i föreskriven omfattning. 3 (16)

4 Vid de uppföljningar som gjorts av de tidigare tillsynerna har bristerna visat sig bero på att det i vissa fall saknas kunskap om regelverket och i andra, många fall, att kommunerna inte prioriterat vattenmätarhanteringen och att resurserna för verksamheten inte räcker till. Tidigare tillsyner har alltså visat att efterlevnaden av reglerna är bristfällig. Swedac har därför bedömt att det är angeläget att även under 2013 göra tillsyn av vattenmätarhanteringen. 3. Syfte Tillsynen syftar till att ta reda på i vilken omfattning vattendistributörer efterlever regelverket för vattenmätare. I och med att frågor ställs sprids information och de distributörer som kanske inte har tillräckligt bra kunskaper om reglerna får anledning att skaffa sig det. På det sättet förbättras förutsättningarna för en bättre efterlevnad framledes. 4. Frågeställning I vilken utsträckning följer vattendistributörerna reglerna för vattenmätare? 5. Urval I Sverige finns det ungefär vattenmätare och ungefär 280 vattendistributörer. Vid årets tillsyn har ett 30-tal distributörer som inte tillsynats tidigare fått svara på frågor. Ett par distributörer som tidigare gett svar som visar på stora brister ingår också i årets tillsyn. Därutöver har kriterierna geografisk närhet och antal vattenmätare som varje distributör har använts vid urvalet. Utgångspunkten har varit att det är ändamålsenligt att fråga distributörer i en avgränsad region som tillsammas har flertalet mätare i regionen. Uppgifter om antalet mätare finns i den redovisning distributörerna har gjort till Swedac för faktureringen av tillsynsavgifter. Urvalet riktar in sig på distributörer i Svealand i huvudsak. Tillsammans har de distributörer som valts ut drygt mätare. Följande kommuner ingår i urvalet: Bollnäs Botkyrka Danderyd Ekerö Filipstad Finspång Forshaga Göteborg Hagfors Huddinge Hällefors Karlstad Knivsta Lidingö Lindesberg Ljusnarsberg Mönsterås Nacka Nora Norrköping Norrtälje Nyköping Nynäshamn Ovanåker Sigtuna Stockholm Södertälje Täby Uppsala Värmdö Vallentuna Vaxholm Västerås Österåker 4 (16)

5 6. Metod Tillsynen har genomförts med en webbaserad enkät i verktyget Enalyzer, (se frågeformuläret i bilaga 1). Eftersom några kommuner låter sin vattenhantering skötas av kommunalförbund eller annan aktör ställdes frågor till totalt 26 stycken distributörer. Enkäten sändes ut i början av maj. När svarstiden hade gått ut sändes en påminnelse till dem som inte svarat. 6.1 Information inför tillsynen Inför själva enkäten sändes informationsbrev (bilaga 2) till de utvalda respondenterna där tillsynen beskrevs och kontaktuppgifter efterfrågades. För att sprida information om tillsynen kontaktade Swedac branschorganisationen Svenskt Vatten. Svenskt Vatten har skrivit om tillsynen på sin webbplats. Swedac har också fått information om regelverket för vattenmätare spridd via Vi i Villa. Det har funnits information på Vi i Villas webb-plats och en tråd om vattenmätare på det forum för frågor och svar som finns där. 7. Resultat Av de totalt 26 vattendistributörer som tillfrågats har svar kommit in från 22 distributörer. Dessa distributörer hanterar vattenmätarna i 30 av de 34 utvalda kommunerna. I resultaten nedan redovisas svaren med totalsumman 28. Det beror på att fyra av de 30 kommunerna för vilka det kommit in svar hanteras av två distributörer som hanterar alla mätare som en population trots att verksamhetsområdet är två kommuner. 7.1 Mätare tagna i bruk 2012 Tog ni några nya mätare i bruk under 2012? Procent Antal Ja 93% 26 Nej 7% 2 100% 28 5 (16)

6 Uppfyllde alla de vattenmätare som togs i bruk under 2012 kraven i - 3 STAFS 2006:5 (dvs. var CE- och M- märkta) eller i - Övergångsbestämmelserna till STAFS 2006:5 (dvs. är godkända enligt Boverkets tidigare föreskrifter [BFS 1994:26])? Procent Antal Ja 100% 26 Nej 0% 0 100% 26 Alla distributörer som satt ut nya mätare under 2012 har satt ut godkända mätare. 7.2 Nedtagning av mätare och genomförd återkommande kontroll Tog ni ned alla de mätare som skulle ha tagits ned under 2012? Procent Antal Ja 18% 5 Nej 82% % 28 Här finns brister i mätarhanteringen. Av de enskilda svaren framgår att det är stor variation mellan distributörerna. Några har bytt nästan alla mätare, men har inte kommit in alla fastigheter. Andra distributörer ligger efter med bytena med flera hundra mätare. I två fall har ungefär 2000 mätare suttit ute för länge. Hur många av de mätare som togs ned genomgick återkommande kontroll? Procent Antal Alla 36% 10 Stickprov 64% % 28 6 (16)

7 Var antalet mätare i stickprovet minst 20% av de mätare som tagits ned och minst 50 st mätare? Procent Antal Ja 89% 16 Nej 11% 2 100% 18 Fanns det under 2012 mätarpartier som vid återkommande kontroll hade en andel felaktiga mätare som var större än 6,5%? Procent Ja 14% 4 Antal Nej 86% % 28 Det finns alltså fyra distributörer som har alltför stor andel felaktiga mätare för att kunna behålla den längsta tillåtna utesittningstiden. En distributör har lämnat information om att man håller på att se över en vattentäkt som står för problemet. De andra tre kommer att få uppföljningsfrågor för att säkerställa att man förkortar utesittningstiden enligt föreskriftens krav. 7.3 Revidering av mätare för ytterligare utesittningstid Lät ni under 2012 revidera vattenmätare för att sätta ut dem ytterligare en utesittningstid? Procent Antal Ja 46% 13 Nej 54% % 28 Utfördes allprov av alla reviderade mätare? Procent Nummer Ja 100% 13 Nej 0% 0 100% 13 7 (16)

8 7.4 Dokumentation över mätarbeståndet Vilka av följande uppgifter finns i er dokumentation? Kraven finns i 9 STAFS Procent Antal 2007:2. Serienummer eller eget identifikationsnummer på mätare 100% 28 Mätarens geografiska placering 93% 26 Flödesområde för mätare 86% 24 Fabrikat 93% 26 Typbeteckning 82% 23 Certifikatnummer eller motsvarande* 75% 21 Utsättningsdatum 96% 27 Datum för senast genomförda återkommande kontroll Provningsprotokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision 89% 25 96% 27 Det är förhållandevis goda resultat på frågan om vilka uppgifter som finns i distributörernas dokumentation. Av de enskilda svaren framgår att det är samma distributörer som har brister i dokumentationen på flera av de efterfrågade uppgifterna. När det gäller frågan om vilka kontrollorgan vattendistributörerna använder sig av för återkommande kontroll, eller eventuellt mätarrevision och kontroll efter revision, svarar samtliga att man anlitar ackrediterade kontrollorgan. 8. Slutsatser vad fungerar väl och vad kan bli bättre? Årets tillsyn visar att samtliga tillfrågade distributörer sätter ut godkända mätare när nya mätare sätts ut. Årets tillsyn visar emellertid också att det finns brister i vattenmätarhanteringen hos de distributörer som ingår i urvalet. Bristerna handlar oftast om att man inte tar ned alla de mätare som ska tas ned när de suttit ute maximalt tillåten utesittningstid. Man låter heller inte tillräckligt många mätare genomgå återkommande kontroll. När det gäller dokumentationen över mätarna finns också brister, och det är några få distributörer som står för nästa alla konstaterade brister. 8 (16)

9 8.1 Behov av uppföljning För att följa upp den här tillsynen kommer Swedac under hösten 2013 att ställa ytterligare frågor till de distributörer vars svar visar på brister i större eller mindre omfattning. Dessa distributörer är: Danderyd Ekerö Filipstad Göteborg Lidingö Mönsterås Norrköping Norrtälje Nynäshamn Stockholm Södertälje Vaxholm Det finns några distributörer som behöver följas upp för att säkerställa att beskrivna åtgärder också genomförs och/eller att utesittningstiden för mätare förkortas på föreskrivet sätt. Dessa distributörer är: Bollnäs (Helsingevatten AB) Botkyrka Nora (Bergslagens Kommunalteknik) Nyköping Ovanåker (Helsingevatten AB) De fyra distributörer som inte svarat alls på enkäten kommer att få tillsynsbesök eller på annat sätt uppmanas att komma in med svar på frågorna om sin mätarhantering. Dessa distributörer är: Hagfors Sigtuna Täby Värmdö 8.2 Behov av informationsinsatser Det verkar även vid denna tillsyn finnas brister i mätarhanteringen som kan ha att göra med att distributörerna inte har full kunskap om vilka regler som gäller. (Ett exempel är att man i några fall inte tycks veta hur många mätare man måste ta ned för att kunna göra stickprovsvisa återkommande kontroller.) Därför bör Swedac överväga att göra en informationsinsats till vattendistributörerna. Ett sätt kan vara att åter be branschorganisationen Svenskt Vatten om hjälp för att nå ut med information. 9 (16)

10 8.3 Metoden hur väl fungerar den? I den här tillsynen har distributörerna alltså fått svara på frågor i ett webbformulär. Insamlingsmetoden förefaller fungera förhållandevis väl när den person som ska svara på fråga väl är identifierad. Det finns förvisso ett bortfall som ännu inte helt analyserats. Att samla in information via ett formulär kan alltid ge upphov till frågor. Det har endast kommit ett par frågor under svarsperioden så frågorna verkar vara tydliga. Webbverktyget tycks också ha fungerat väl eftersom det har ställts endast ett fåtal frågor om hur svaren ska fyllas i rent praktiskt. Frågeformulär är samtidigt ett ganska trubbigt verktyg att samla in information med. Det finns därför som framgår ovan anledning att ställa följdfrågor till flera av distributörerna. 10 (16)

11 Frågeformuläret Bilaga 1 Tillsyn vattendistributörens mätarhantering Fyll i uppgifter om distributören Namn Organisationsnummer Adress Postadress Kontaktperson E-postadress kontaktperson 11 (16)

12 Hur många mätare fanns i ert bestånd den 1 januari 2013, både kall- och varmvattenmätare? Ange mätarstorlek och antal per mätarstorlek Tog ni några nya mätare i bruk under 2012? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 9 Nej - Gå till 11 Uppfyllde alla de vattenmätare som togs i bruk under 2012 kraven i - 3 STAFS 2006:5 (dvs. var CE- och M-märkta) eller i - Övergångsbestämmelserna till STAFS 2006:5 (dvs. är godkända enligt Boverkets tidigare föreskrifter [BFS 1994:26])? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 11 Nej - Gå till 10 Förklara varför ni satte ut mätare som inte uppfyllde föreskrivna krav? Hur många mätare skulle ha tagits ned under 2012 pga att de suttit ute maximal utesittningstid? Tog ni ned alla de mätare som skulle ha tagits ned under 2012? (Ange endast ett svar) Ja Nej 12 (16)

13 Hur många mätare togs ned under 2012? - Gå till 14 (Ange värde) Varför tog ni inte ned alla de mätare som skulle ha tagits ned under 2012? Hur många av de mätare som togs ned genomgick återkommande kontroll? (Ange endast ett svar) Alla - Gå till 18 Stickprov - Gå till 16 Var antalet mätare i stickprovet minst 20% av de mätare som tagits ned och minst 50 st mätare? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 18 Nej - Gå till 17 Varför gjordes inte återkommande kontroll av det antal mätare som föreskriften kräver? Fanns det under 2012 mätarpartier som vid återkommande kontroll hade en andel felaktiga mätare som var större än 6,5%? (Ange endast ett svar) Ja 13 (16)

14 Nej Lät ni under 2012 revidera vattenmätare för att sätta ut dem ytterligare en utesittningstid? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 20 Nej - Gå till 22 Utfördes allprov av alla reviderade mätare? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 22 Nej - Gå till 21 Varför utfördes inte allprov? Vilka av följande uppgifter finns i er dokumentation? Kraven finns i 9 STAFS 2007:2. (Ange gärna flera svar) Serienummer eller eget identifikationsnummer på mätare Mätarens geografiska placering Flödesområde för mätare Fabrikat Typbeteckning Certifikatnummer eller motsvarande* Utsättningsdatum Datum för senast genomförda återkommande kontroll Provningsprotokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision 14 (16)

15 *Certifikatnummer finns på mätare som godkänts enligt MID, mätinstrumentdirektivet, och består ofta av en bokstavs- och sifferkombination. Motsvarande på äldre mätare är typgodkännandenumret, oftast inskrivet i ett stort rundat E. Vilket ackrediterat kontrollorgan anlitade ni under 2012 för återkommande kontroll eller eventuellt mätarrevision och kontroll efter revision? Slutligen, om det finns något ni vill tillägga om era svar eller om ni har någon annan synpunkt om tillsynen på vattenmätarområdet som ni vill dela med er av till Swedac går det bra att göra det här: Skicka dina svar genom att klicka på "skicka". 15 (16)

16 Bilaga 2 Informationsbrev inför utskicket av frågeformuläret Hej! Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ska under våren 2013 göra en tillsyn på vattenmätarområdet. Det här meddelandet går till dig eftersom jag använder de kontaktadresser som rapporterats in i samband med redovisningen av antalet vattenmätare för debitering av tillsynsavgiften. Inför utskicket av frågeformuläret som inleder tillsynen behöver jag få uppgifter om vem i din organisation som ska vara mottagare för frågorna. Är det du eller någon annan? Jag antar att det kan vara enklast att det är den person som ska svara på frågorna om hur vattenmätarhanteringen sköts som får information och frågeformuläret. Jag ber nu därför om kontaktuppgifter till lämplig person i din organisation. Namn, telefonnummer och e-postadress sänds till mig senast den 19 april 2013, svara gärna per e- post. Tack på förhand! Med vänlig hälsning Ann Nilsson Frödeen 16 (16)

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016.

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Kommunerna kunde ansöka om statsbidrag för Komvux under hösten 2015, avseende bidragsåret

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare Undervisningsstödsenheten 1 (7) Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare och lärare i naturvetenskap och teknik 2016/17 Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Upplands-Väsby Österåker Täby Danderyd Vaxholm Roslagsvatten AB är ett VA-bolag

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 1 Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 2 Innehåll Sammanfattning Resultat per fråga Deltagarna i undersökningen Om undersökningen 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats.

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. 2015-10-14 SID 1/5 KÖREGLER FÖR FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. För att logga in på webbplatsen behöver

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009 MarkCheck ROT avdraget December 2009 Syfte och metod Medlemstidningen Villaägaren har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning bland landets hantverkare. Syftet med undersökningen är att

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM VÄGEN TILL EN NY BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på

Läs mer

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Statsbidragsenheten Dnr 2016:22 1 (6) Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick över vilka frågor vi ställer i ansökan.

Läs mer

BESLUT. Datum Dnr Sid

BESLUT. Datum Dnr Sid BESLUT Datum Dnr Sid -JO- 2012-01-30 6154-2011 1(2) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Kritik mot Liljevalchs Internationella Läroverk i Södertälje kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA Att ansöka om förtur till bostad Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

FAQ PDF-fakturor. Innehållsförteckning

FAQ PDF-fakturor. Innehållsförteckning FAQ PDF-fakturor I detta dokument har vi samlat vanliga frågor om vår PDF-fakturatjänst. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på mail info@lahega.se eller telefon 042-25 67

Läs mer

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se Bilaga 1 Avfallstransportörer Ett tillsynsprojekt 2012-2013 Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Dnr:2012-002439-642 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Victoria Beckman och Nanna Spett 3 (14) Sammanfattning

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SALA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Valet 2010 på facebook!

Valet 2010 på facebook! Ursäkta mig, hur kommer jag till Sosserian? Informationssidor från SAP it Helsingborg - 2010 Valet 2010 på facebook! Är det inte en valseger jag ser där borta? Informationssidor från SAP it Helsingborg

Läs mer

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet Bilaga 1 Metod och undersökningens tillförlitlighet Metod En omfattande enkätundersökning har under år 2003 genomförts bland de 30 kommuner som har den största flyktingmottagningen. Undersökningen är till

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Skapa kontrolluppgifter

Skapa kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter From v1 innehåller Xdesk lön även funktion för att skapa kontrolluppgifter för föregående år. Innan du väljer att arbeta med att skapa dina kontrolluppgifter, bör du kontrollera

Läs mer

Domarassistenten.com. - en introduktion för domare

Domarassistenten.com. - en introduktion för domare Domarassistenten.com - en introduktion för domare Innehåll 1. Introduktion 2. Vad förväntas av mig 3. Inloggningsuppgifter 4. Menyn 5. Återbudsmatcher 6. Mina matcher 7. Hur fungerar matchtillsättningen?

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Föreningar ska från och med 2015-01-01 uppdatera uppgifter via nätet. För att ni ska vara en godkänd/bidragsberättigad förening krävs att ni uppdaterar och

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 1 Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 Ändringar som berör dig som har en täktverksamhet Ingen utlevererad mängd Under lägg till typ mängduppgift finns nu möjlighet att välja levererat per användningsområde-

Läs mer

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh

Digital IUP med Skriftliga omdömen. Guide för Vh Digital IUP med Skriftliga omdömen Guide för Vh jan 2011 UNIKUM FÖR VÅRDNADSHAVARE I HALMSTAD KOMMUN Halmstad Kommun har valt att använda systemet Unikum för digital hantering av IUP med skriftliga omdömen.

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare

Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan pedagoger och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta

Läs mer

Manual. Viktigt! Det är också viktigt att beskrivningen av objektet är så utförligt och beskrivande som möjligt.

Manual. Viktigt! Det är också viktigt att beskrivningen av objektet är så utförligt och beskrivande som möjligt. Manual Viktigt! Det är viktigt att notera att Handlarbudet.se inte är någon auktions site utan att objekten kan tas bort när så säljaren vill, eller accepterar ett bud. Det är därför viktigt att man lägger

Läs mer

Kartläggning och tillsyn. av elmätare 2013 14:12014-01-281. SWEDAC REP 14:1 2014-02-18 Utgåva 1

Kartläggning och tillsyn. av elmätare 2013 14:12014-01-281. SWEDAC REP 14:1 2014-02-18 Utgåva 1 SWEDAC REP 14:1 2014-02-18 Utgåva 1 14:12014-01-281 Kartläggning och tillsyn av elmätare 2013 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Förord Denna

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

Namn: Skola: e-post: Telefon:

Namn: Skola: e-post: Telefon: PERSONLIG UTVECKLINGSPLAN Namn: Skola: e-post: Telefon: Uppgörandet av den personliga utvecklingsplanen inleds med att skolans kontaktperson och deltagarna i projektet Arbetslivssamverkan samlas och tillsammans

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län LVF 3:2004 Uppdaterad 2004-09-08 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2002 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2004 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp år 2002...

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer

Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2. Landstinget i Jönköpings län

Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2. Landstinget i Jönköpings län Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2 Välkomna! Idag jobbar vi vidare med våra processkartor. Vi jobbar med LÖKEN och börjar också samla på oss goda idéer/förändringsförslag

Läs mer

Lotusmamma.se 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-11-30

Lotusmamma.se 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-11-30 Lotusmamma.se 2012-10-01 Senast uppdaterad 2012-11-30 När yogaläraren Therese väntade dottern Lova hade hon svårt att komma iväg till en studio med gravidyoga. Tiderna passade inte och graviditeten var

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg

Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg Information för tillverkare - 6 steg till godkänd icke-automatisk våg 1. Regler om vågar i EU 2009/23/EG om icke-automatiska vågar Direktivet för icke-automatiska vågar/nawi Direktivet är genomfört i Sverige

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE

Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Undersökning av skolor: IKT och utbildning MANUAL FÖR SKOLSAMORDNARE Europeiska skoldatanätet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Innehåll Introduktion... 2 1. ÖVERSIKT AV STUDIENS ORGANISATION...

Läs mer

Krisplan för Equmenia Nords läger

Krisplan för Equmenia Nords läger Krisplan för Equmenia Nords läger 1 Innehållsförteckning: 1. Varför en krisplan? 2. Förberedelser innan lägret 3. Vid trafikolycka 4. Vid dödsfall 5. Vid övergrepp 6. Hur man går vidare 7. Vid brand 8.

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post KROKOM Januari 2013 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin?

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med peer support inom socialpsykiatrin. Att arbeta som peer supporter innebär att du

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

Checklista med Tips & råd för din webbplats

Checklista med Tips & råd för din webbplats Checklista med Tips & råd för din webbplats Din hemsida är navet i din marknadsföring. Den ska visa vem du är, vad du erbjuder och hur just du kan lösa dina kunders problem och den ska hjälpa dig sälja

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Välkommen till fritids

Välkommen till fritids Välkommen till fritids እ ን ቃ ዕ ና ብ መዘ ና ግ ዒ ( ፍ ሪ ቲ ድ ) ብ ደ ሓ ን መጻ እ ኩ ም Telefonnummer ቁ ጽ ሪ ተ ለ ፎ ን Fritids ፍ ሪ ቲ ድ (መዘ ና ግ ዒ መውዓ ሊ) Fritids är till för barn mellan 6och 12 år vars vårdnadshavare arbetar,

Läs mer

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i.

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i. Så här går det till 1 Håll ett årsmöte Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte. UNGiKÖR kan förse dig med de flesta handlingar som behövs för mötet: 2 Dagordning (Kopiera så att alla

Läs mer

KommITS 10 år! Internationell vårkonferens 10-11 maj 2006

KommITS 10 år! Internationell vårkonferens 10-11 maj 2006 KommITS 10 år! Internationell vårkonferens 10-11 maj 2006 Enkäten 57 lämnade svar! Utan påminnelse. 82% hade chefsbefattning. Ett ovärderligt underlag för styrelsens framtida planering!! Kontaktytor mot

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GOTLAND VÅRMÄTNING Juni 2014 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Instruktion för sökning i Tabellverket på nätet. Startsida

Instruktion för sökning i Tabellverket på nätet. Startsida Instruktion för sökning i Tabellverket på nätet Denna kortfattade instruktion hjälper dig att navigera i söksystemet och att göra sökningar på rätt sätt. Startsida Först kommer du till söksystemets startsida

Läs mer