Tillsyn vattenmätare 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn vattenmätare 2013"

Transkript

1 2013-xx xxxx Tillsyn vattenmätare 2013 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, Borås Tel

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Frågeställning 4 5. Urval 4 6. Metod Information inför tillsynen 5 7. Resultat Mätare tagna i bruk Nedtagning av mätare och genomförd återkommande kontroll Revidering av mätare för ytterligare utesittningstid Dokumentation över mätarbeståndet 8 8. Slutsatser vad fungerar väl och vad kan bli bättre? Behov av uppföljning Behov av informationsinsatser Metoden hur väl fungerar den? 10 Bilagor 1 Enkäten 2 Informationsbrev 2 (16)

3 1. Sammanfattning Tillsynen 2013 är den tredje tillsynen Swedac genomför på vattenmätarområdet. De två tidigare tillsynerna, 2009 och 2011, visade på brister i vattenmätarhanteringen. Den vanligaste bristen var båda dessa år att distributörerna inte tog ned mätare när mätarna suttit ute föreskriven maximal tid. Årets tillsyn visar att det fortfarande finns brister i vattenmätarhanteringen hos landets vattendistributörer. De mätare som sätts ut är förvisso godkända, men när mätarna sedan är i bruk låter flera distributörer mätarna sitta ute för länge. Mätare som tas ned genomgår heller inte återkommande kontroll i föreskriven omfattning. Bland de 34 kommuner, huvudsakligen i Svealand, som ingår årets tillsyn finns brister i vattenmätarhanteringen hos 13 stycken. Dessa distributörer kommer att anmodas att åtgärda sina brister. I ytterligare fyra kommuner behöver svaren följas upp för att säkerställa beskrivna åtgärder kommer till stånd. Fyra kommuner har inte svarat alls på tillsynsfrågorna. 2. Bakgrund Swedac har föreskrifts- och tillsynsansvar för vattenmätare. Det finns två föreskrifter som avser vattenmätare: Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare beskriver de krav som mätare ska uppfylla för att få sättas på marknaden och tas i bruk för mätning av förbrukning av kall- eller varmvatten som används i bostäder, butiksoch kontorslokaler samt lätta industrier. Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare innehåller krav på återkommande kontroll av vattenmätare som används för mätning av hushållsförbrukning av vatten. Användarna är distributörer av vatten, oftast kommunala förvaltningar eller kommunalförbund som hanterar vattendistributionen i flera kommuner. Swedac har genomfört tillsyn av hur användarna av vattenmätare efterlever reglerna vid två tillfällen tidigare och 2011 sändes frågeformulär ut till drygt 20 användare respektive år. Urvalet gjordes vid båda tillfällena så att en användare per län tillfrågades. Tillsynen 2009 avsåg vattenmätarhanteringen under 2008 och tillsynen 2011 avsåg Såväl 2009 som 2011 visade tillsynen att det fanns brister i efterlevnaden av reglerna i förhållandevis stor utsträckning. De mest slående bristerna var att användarna ofta inte tog ned mätare i rätt tid och heller inte lät dem som togs ned genomgå återkommande kontroll skötte bara drygt hälften av distributörerna sitt mätarbestånd på ett sådant sätt att kraven uppfylldes i detta avseende var resultaten än sämre då endast 25 % av de tillfrågade hade tagit ned samtliga mätare som skulle tagits ned och låtit dem genomgå återkommande kontroll i föreskriven omfattning. 3 (16)

4 Vid de uppföljningar som gjorts av de tidigare tillsynerna har bristerna visat sig bero på att det i vissa fall saknas kunskap om regelverket och i andra, många fall, att kommunerna inte prioriterat vattenmätarhanteringen och att resurserna för verksamheten inte räcker till. Tidigare tillsyner har alltså visat att efterlevnaden av reglerna är bristfällig. Swedac har därför bedömt att det är angeläget att även under 2013 göra tillsyn av vattenmätarhanteringen. 3. Syfte Tillsynen syftar till att ta reda på i vilken omfattning vattendistributörer efterlever regelverket för vattenmätare. I och med att frågor ställs sprids information och de distributörer som kanske inte har tillräckligt bra kunskaper om reglerna får anledning att skaffa sig det. På det sättet förbättras förutsättningarna för en bättre efterlevnad framledes. 4. Frågeställning I vilken utsträckning följer vattendistributörerna reglerna för vattenmätare? 5. Urval I Sverige finns det ungefär vattenmätare och ungefär 280 vattendistributörer. Vid årets tillsyn har ett 30-tal distributörer som inte tillsynats tidigare fått svara på frågor. Ett par distributörer som tidigare gett svar som visar på stora brister ingår också i årets tillsyn. Därutöver har kriterierna geografisk närhet och antal vattenmätare som varje distributör har använts vid urvalet. Utgångspunkten har varit att det är ändamålsenligt att fråga distributörer i en avgränsad region som tillsammas har flertalet mätare i regionen. Uppgifter om antalet mätare finns i den redovisning distributörerna har gjort till Swedac för faktureringen av tillsynsavgifter. Urvalet riktar in sig på distributörer i Svealand i huvudsak. Tillsammans har de distributörer som valts ut drygt mätare. Följande kommuner ingår i urvalet: Bollnäs Botkyrka Danderyd Ekerö Filipstad Finspång Forshaga Göteborg Hagfors Huddinge Hällefors Karlstad Knivsta Lidingö Lindesberg Ljusnarsberg Mönsterås Nacka Nora Norrköping Norrtälje Nyköping Nynäshamn Ovanåker Sigtuna Stockholm Södertälje Täby Uppsala Värmdö Vallentuna Vaxholm Västerås Österåker 4 (16)

5 6. Metod Tillsynen har genomförts med en webbaserad enkät i verktyget Enalyzer, (se frågeformuläret i bilaga 1). Eftersom några kommuner låter sin vattenhantering skötas av kommunalförbund eller annan aktör ställdes frågor till totalt 26 stycken distributörer. Enkäten sändes ut i början av maj. När svarstiden hade gått ut sändes en påminnelse till dem som inte svarat. 6.1 Information inför tillsynen Inför själva enkäten sändes informationsbrev (bilaga 2) till de utvalda respondenterna där tillsynen beskrevs och kontaktuppgifter efterfrågades. För att sprida information om tillsynen kontaktade Swedac branschorganisationen Svenskt Vatten. Svenskt Vatten har skrivit om tillsynen på sin webbplats. Swedac har också fått information om regelverket för vattenmätare spridd via Vi i Villa. Det har funnits information på Vi i Villas webb-plats och en tråd om vattenmätare på det forum för frågor och svar som finns där. 7. Resultat Av de totalt 26 vattendistributörer som tillfrågats har svar kommit in från 22 distributörer. Dessa distributörer hanterar vattenmätarna i 30 av de 34 utvalda kommunerna. I resultaten nedan redovisas svaren med totalsumman 28. Det beror på att fyra av de 30 kommunerna för vilka det kommit in svar hanteras av två distributörer som hanterar alla mätare som en population trots att verksamhetsområdet är två kommuner. 7.1 Mätare tagna i bruk 2012 Tog ni några nya mätare i bruk under 2012? Procent Antal Ja 93% 26 Nej 7% 2 100% 28 5 (16)

6 Uppfyllde alla de vattenmätare som togs i bruk under 2012 kraven i - 3 STAFS 2006:5 (dvs. var CE- och M- märkta) eller i - Övergångsbestämmelserna till STAFS 2006:5 (dvs. är godkända enligt Boverkets tidigare föreskrifter [BFS 1994:26])? Procent Antal Ja 100% 26 Nej 0% 0 100% 26 Alla distributörer som satt ut nya mätare under 2012 har satt ut godkända mätare. 7.2 Nedtagning av mätare och genomförd återkommande kontroll Tog ni ned alla de mätare som skulle ha tagits ned under 2012? Procent Antal Ja 18% 5 Nej 82% % 28 Här finns brister i mätarhanteringen. Av de enskilda svaren framgår att det är stor variation mellan distributörerna. Några har bytt nästan alla mätare, men har inte kommit in alla fastigheter. Andra distributörer ligger efter med bytena med flera hundra mätare. I två fall har ungefär 2000 mätare suttit ute för länge. Hur många av de mätare som togs ned genomgick återkommande kontroll? Procent Antal Alla 36% 10 Stickprov 64% % 28 6 (16)

7 Var antalet mätare i stickprovet minst 20% av de mätare som tagits ned och minst 50 st mätare? Procent Antal Ja 89% 16 Nej 11% 2 100% 18 Fanns det under 2012 mätarpartier som vid återkommande kontroll hade en andel felaktiga mätare som var större än 6,5%? Procent Ja 14% 4 Antal Nej 86% % 28 Det finns alltså fyra distributörer som har alltför stor andel felaktiga mätare för att kunna behålla den längsta tillåtna utesittningstiden. En distributör har lämnat information om att man håller på att se över en vattentäkt som står för problemet. De andra tre kommer att få uppföljningsfrågor för att säkerställa att man förkortar utesittningstiden enligt föreskriftens krav. 7.3 Revidering av mätare för ytterligare utesittningstid Lät ni under 2012 revidera vattenmätare för att sätta ut dem ytterligare en utesittningstid? Procent Antal Ja 46% 13 Nej 54% % 28 Utfördes allprov av alla reviderade mätare? Procent Nummer Ja 100% 13 Nej 0% 0 100% 13 7 (16)

8 7.4 Dokumentation över mätarbeståndet Vilka av följande uppgifter finns i er dokumentation? Kraven finns i 9 STAFS Procent Antal 2007:2. Serienummer eller eget identifikationsnummer på mätare 100% 28 Mätarens geografiska placering 93% 26 Flödesområde för mätare 86% 24 Fabrikat 93% 26 Typbeteckning 82% 23 Certifikatnummer eller motsvarande* 75% 21 Utsättningsdatum 96% 27 Datum för senast genomförda återkommande kontroll Provningsprotokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision 89% 25 96% 27 Det är förhållandevis goda resultat på frågan om vilka uppgifter som finns i distributörernas dokumentation. Av de enskilda svaren framgår att det är samma distributörer som har brister i dokumentationen på flera av de efterfrågade uppgifterna. När det gäller frågan om vilka kontrollorgan vattendistributörerna använder sig av för återkommande kontroll, eller eventuellt mätarrevision och kontroll efter revision, svarar samtliga att man anlitar ackrediterade kontrollorgan. 8. Slutsatser vad fungerar väl och vad kan bli bättre? Årets tillsyn visar att samtliga tillfrågade distributörer sätter ut godkända mätare när nya mätare sätts ut. Årets tillsyn visar emellertid också att det finns brister i vattenmätarhanteringen hos de distributörer som ingår i urvalet. Bristerna handlar oftast om att man inte tar ned alla de mätare som ska tas ned när de suttit ute maximalt tillåten utesittningstid. Man låter heller inte tillräckligt många mätare genomgå återkommande kontroll. När det gäller dokumentationen över mätarna finns också brister, och det är några få distributörer som står för nästa alla konstaterade brister. 8 (16)

9 8.1 Behov av uppföljning För att följa upp den här tillsynen kommer Swedac under hösten 2013 att ställa ytterligare frågor till de distributörer vars svar visar på brister i större eller mindre omfattning. Dessa distributörer är: Danderyd Ekerö Filipstad Göteborg Lidingö Mönsterås Norrköping Norrtälje Nynäshamn Stockholm Södertälje Vaxholm Det finns några distributörer som behöver följas upp för att säkerställa att beskrivna åtgärder också genomförs och/eller att utesittningstiden för mätare förkortas på föreskrivet sätt. Dessa distributörer är: Bollnäs (Helsingevatten AB) Botkyrka Nora (Bergslagens Kommunalteknik) Nyköping Ovanåker (Helsingevatten AB) De fyra distributörer som inte svarat alls på enkäten kommer att få tillsynsbesök eller på annat sätt uppmanas att komma in med svar på frågorna om sin mätarhantering. Dessa distributörer är: Hagfors Sigtuna Täby Värmdö 8.2 Behov av informationsinsatser Det verkar även vid denna tillsyn finnas brister i mätarhanteringen som kan ha att göra med att distributörerna inte har full kunskap om vilka regler som gäller. (Ett exempel är att man i några fall inte tycks veta hur många mätare man måste ta ned för att kunna göra stickprovsvisa återkommande kontroller.) Därför bör Swedac överväga att göra en informationsinsats till vattendistributörerna. Ett sätt kan vara att åter be branschorganisationen Svenskt Vatten om hjälp för att nå ut med information. 9 (16)

10 8.3 Metoden hur väl fungerar den? I den här tillsynen har distributörerna alltså fått svara på frågor i ett webbformulär. Insamlingsmetoden förefaller fungera förhållandevis väl när den person som ska svara på fråga väl är identifierad. Det finns förvisso ett bortfall som ännu inte helt analyserats. Att samla in information via ett formulär kan alltid ge upphov till frågor. Det har endast kommit ett par frågor under svarsperioden så frågorna verkar vara tydliga. Webbverktyget tycks också ha fungerat väl eftersom det har ställts endast ett fåtal frågor om hur svaren ska fyllas i rent praktiskt. Frågeformulär är samtidigt ett ganska trubbigt verktyg att samla in information med. Det finns därför som framgår ovan anledning att ställa följdfrågor till flera av distributörerna. 10 (16)

11 Frågeformuläret Bilaga 1 Tillsyn vattendistributörens mätarhantering Fyll i uppgifter om distributören Namn Organisationsnummer Adress Postadress Kontaktperson E-postadress kontaktperson 11 (16)

12 Hur många mätare fanns i ert bestånd den 1 januari 2013, både kall- och varmvattenmätare? Ange mätarstorlek och antal per mätarstorlek Tog ni några nya mätare i bruk under 2012? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 9 Nej - Gå till 11 Uppfyllde alla de vattenmätare som togs i bruk under 2012 kraven i - 3 STAFS 2006:5 (dvs. var CE- och M-märkta) eller i - Övergångsbestämmelserna till STAFS 2006:5 (dvs. är godkända enligt Boverkets tidigare föreskrifter [BFS 1994:26])? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 11 Nej - Gå till 10 Förklara varför ni satte ut mätare som inte uppfyllde föreskrivna krav? Hur många mätare skulle ha tagits ned under 2012 pga att de suttit ute maximal utesittningstid? Tog ni ned alla de mätare som skulle ha tagits ned under 2012? (Ange endast ett svar) Ja Nej 12 (16)

13 Hur många mätare togs ned under 2012? - Gå till 14 (Ange värde) Varför tog ni inte ned alla de mätare som skulle ha tagits ned under 2012? Hur många av de mätare som togs ned genomgick återkommande kontroll? (Ange endast ett svar) Alla - Gå till 18 Stickprov - Gå till 16 Var antalet mätare i stickprovet minst 20% av de mätare som tagits ned och minst 50 st mätare? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 18 Nej - Gå till 17 Varför gjordes inte återkommande kontroll av det antal mätare som föreskriften kräver? Fanns det under 2012 mätarpartier som vid återkommande kontroll hade en andel felaktiga mätare som var större än 6,5%? (Ange endast ett svar) Ja 13 (16)

14 Nej Lät ni under 2012 revidera vattenmätare för att sätta ut dem ytterligare en utesittningstid? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 20 Nej - Gå till 22 Utfördes allprov av alla reviderade mätare? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 22 Nej - Gå till 21 Varför utfördes inte allprov? Vilka av följande uppgifter finns i er dokumentation? Kraven finns i 9 STAFS 2007:2. (Ange gärna flera svar) Serienummer eller eget identifikationsnummer på mätare Mätarens geografiska placering Flödesområde för mätare Fabrikat Typbeteckning Certifikatnummer eller motsvarande* Utsättningsdatum Datum för senast genomförda återkommande kontroll Provningsprotokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision 14 (16)

15 *Certifikatnummer finns på mätare som godkänts enligt MID, mätinstrumentdirektivet, och består ofta av en bokstavs- och sifferkombination. Motsvarande på äldre mätare är typgodkännandenumret, oftast inskrivet i ett stort rundat E. Vilket ackrediterat kontrollorgan anlitade ni under 2012 för återkommande kontroll eller eventuellt mätarrevision och kontroll efter revision? Slutligen, om det finns något ni vill tillägga om era svar eller om ni har någon annan synpunkt om tillsynen på vattenmätarområdet som ni vill dela med er av till Swedac går det bra att göra det här: Skicka dina svar genom att klicka på "skicka". 15 (16)

16 Bilaga 2 Informationsbrev inför utskicket av frågeformuläret Hej! Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ska under våren 2013 göra en tillsyn på vattenmätarområdet. Det här meddelandet går till dig eftersom jag använder de kontaktadresser som rapporterats in i samband med redovisningen av antalet vattenmätare för debitering av tillsynsavgiften. Inför utskicket av frågeformuläret som inleder tillsynen behöver jag få uppgifter om vem i din organisation som ska vara mottagare för frågorna. Är det du eller någon annan? Jag antar att det kan vara enklast att det är den person som ska svara på frågorna om hur vattenmätarhanteringen sköts som får information och frågeformuläret. Jag ber nu därför om kontaktuppgifter till lämplig person i din organisation. Namn, telefonnummer och e-postadress sänds till mig senast den 19 april 2013, svara gärna per e- post. Tack på förhand! Med vänlig hälsning Ann Nilsson Frödeen 16 (16)

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Stockholms län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Kartläggning och tillsyn. av elmätare 2013 14:12014-01-281. SWEDAC REP 14:1 2014-02-18 Utgåva 1

Kartläggning och tillsyn. av elmätare 2013 14:12014-01-281. SWEDAC REP 14:1 2014-02-18 Utgåva 1 SWEDAC REP 14:1 2014-02-18 Utgåva 1 14:12014-01-281 Kartläggning och tillsyn av elmätare 2013 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Förord Denna

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se Bilaga 1 Avfallstransportörer Ett tillsynsprojekt 2012-2013 Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Dnr:2012-002439-642 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Victoria Beckman och Nanna Spett 3 (14) Sammanfattning

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016.

Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Ansökan nr 2 om statsbidrag för Komvux, bidragsåret 2016. Kommunerna kunde ansöka om statsbidrag för Komvux under hösten 2015, avseende bidragsåret

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats.

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. 2015-10-14 SID 1/5 KÖREGLER FÖR FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. För att logga in på webbplatsen behöver

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009

Villaägaren. MarkCheck ROT avdraget. December 2009 MarkCheck ROT avdraget December 2009 Syfte och metod Medlemstidningen Villaägaren har givit Mistat AB i uppdrag att genomföra en undersökning bland landets hantverkare. Syftet med undersökningen är att

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

BESLUT. Datum Dnr Sid

BESLUT. Datum Dnr Sid BESLUT Datum Dnr Sid -JO- 2012-01-30 6154-2011 1(2) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Kritik mot Liljevalchs Internationella Läroverk i Södertälje kommun för handläggningen av en begäran om utlämnande

Läs mer

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp

Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp Kostnadsfri rådgivning för dig med enskilt avlopp r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Upplands-Väsby Österåker Täby Danderyd Vaxholm Roslagsvatten AB är ett VA-bolag

Läs mer

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet

Bilaga 1. Metod och undersökningens tillförlitlighet Bilaga 1 Metod och undersökningens tillförlitlighet Metod En omfattande enkätundersökning har under år 2003 genomförts bland de 30 kommuner som har den största flyktingmottagningen. Undersökningen är till

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län LVF 3:2004 Uppdaterad 2004-09-08 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2002 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2004 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp år 2002...

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2

Om mig. Manual för genomförande. Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Om mig Ungdomsenkät för elever i Östergötland - grundskolan år 8 och gymnasieskolan åk 2 Manual för genomförande Länets kommuner i samverkan med Landstinget i Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SIGTUNA Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA Att ansöka om förtur till bostad Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2007-11-06 526-2007 Bostadsaktiebolaget Poseidon Box 1 424 21 Angered Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post SALA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM VÄGEN TILL EN NY BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på

Läs mer

Krisplan för Equmenia Nords läger

Krisplan för Equmenia Nords läger Krisplan för Equmenia Nords läger 1 Innehållsförteckning: 1. Varför en krisplan? 2. Förberedelser innan lägret 3. Vid trafikolycka 4. Vid dödsfall 5. Vid övergrepp 6. Hur man går vidare 7. Vid brand 8.

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare Undervisningsstödsenheten 1 (7) Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare och lärare i naturvetenskap och teknik 2016/17 Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning Datum Diarienr 2009-12-18 513-2009 Pliktverket Att: Karolinen 651 80 KARLSTAD Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling i anslutning till Pliktverkets e-tjänst för lämplighetsundersökning

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014

Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014 Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014 7 Gröna fält ska fyllas i Grå fält fylls i automatiskt Nya huvudmän börjar med

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec 2012-1 juni 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-25 KS-2012/1171.103 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Offentligt samråd inom vattenförvaltningen - 1 dec

Läs mer

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag

Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Att ordna en interaktiv diskussion för Raoul Wallenbergs dag Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom enastående ledarskap och kreativitet

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GOTLAND VÅRMÄTNING Juni 2014 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt

Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt BILAGA 1 LÖPANDE INSIKT 2016-02-16 Dnr: 15/2592 1 (7) Tillväxt och samhällsbyggnad Jan Torége Instruktioner för urval av ärenden till Löpande Insikt Er kommun har anmält sig till Löpande Insikt som är

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2012-02-06 790-2011 Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 1(7) Kampsportsdelegationen Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Sökanden: Svenska Taekwondoförbundet Organisationsnummer: 819001-4145 Adress: Västra

Läs mer

Skapa kontrolluppgifter

Skapa kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter From v1 innehåller Xdesk lön även funktion för att skapa kontrolluppgifter för föregående år. Innan du väljer att arbeta med att skapa dina kontrolluppgifter, bör du kontrollera

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder!

Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder! Datum 2015-04-09 Månadsbrev mars 2015 Våren har äntligen kommit och jag hoppas ni har haft en skön påskhelg med god mat och härligt väder! Under mars månad har jag träffat Olle Persson och Stefan Persson

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Teknisk rapport Stockholmsenkäten

Teknisk rapport Stockholmsenkäten SBG1000, v1.3, 2010-04-07 INDIVID- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Karin Hägglund 2012-07-24 1 (5) Teknisk rapport Stockholmsenkäten Bakgrund Sedan 2002 har Sundbybergs stad genomfört Stockholmsenkäten vartannat

Läs mer

»MÄLAREN Bff^W En sjö för miljoner

»MÄLAREN Bff^W En sjö för miljoner SOLLENTUNA KC.V s JM Kömmunslyrelse a MÄLARENS»MÄLAREN Bff^W En sjö för miljoner 2014-10-14 2014 -to- 1 8 0/3 Kommuner inom Mälarens avrinningsområde Mälaren en sjö för miljoner (MER) - nu är det dags

Läs mer

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5)

/(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) /(\ inspektionen för vård och omsorg 2015-04-13 Dnr 10.1-6462/2015 Z 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Riksdagens ombudsmän Jonas Widell Box 16327 Jonas.widell@ivo.se 103 26 Stockholm

Läs mer

Olga hittar Finn MARIE DUEDAHL

Olga hittar Finn MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Olgas mamma och pappa bor inte ihop, men nu ska Olga äntligen få en hel vecka, tillsammans med pappa. Hon är så glad, för att de ska ut och resa tillsammans. Men när pappa kommer,

Läs mer

Uppföljning Attendo familjerådgivning

Uppföljning Attendo familjerådgivning SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-04 SN-2012/1093.183 1 (3) HANDLÄGGARE Hellman, Therese 08-535 378 80 therese.hellman@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare

Upphandla med sociala hänsyn. En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Upphandla med sociala hänsyn En guide för kommunpolitiker och offentliga inköpare Innehåll Inledning upphandlingen som verktyg för att förbättra samhället 3 Vad är upphandling med sociala hänsyn? 4 Varför

Läs mer

Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2. Landstinget i Jönköpings län

Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2. Landstinget i Jönköpings län Välkomna till Utvecklingsarbetet Nykomna Svenskar Lärande seminarium 2 Välkomna! Idag jobbar vi vidare med våra processkartor. Vi jobbar med LÖKEN och börjar också samla på oss goda idéer/förändringsförslag

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning

Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning ISSN 1400-6138 10:034 Vägledning för Swedacs bedömare för bedömning av oberoende och opartiskhet för kontrollorgan typ A inom området fordonsbesiktning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

Förslag till allmänna råd om brandvarnare

Förslag till allmänna råd om brandvarnare Handläggare, direkttelefon Björn Albinson, 054-13 52 98 E-post bjorn.albinson@srv.se Projektbeteckning Konsekvensutredning 1 (5) 2006-11-07 173-788-2006 Förslag till allmänna råd om brandvarnare Bakgrund

Läs mer

DATUM. Tillsynsenkät avseende användning av antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt

DATUM. Tillsynsenkät avseende användning av antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt Bilaga 2 DATUM DIARIENR 2004-02-25 2003/0301-28 ERT DATUM ER BETECKNING 1 (2) Enligt sändlista Upphandlingsansvarig Tillsynsenkät avseende användning av antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2009-09-29 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msbmyndigheten.se

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Extra nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra nyhetsbrev från Kanslistöd Extra nyhetsbrev från Kanslistöd juni 2007 Innehållsförteckning Störningar på Kyrknätet fredag 15 juni... 2 Kyrkostyrelsens beslut om Organisationsregistret... 2 KBOK2003... 3 Rapportöversynen är äntligen

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet

Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Stockholm lyfter Sverige men 2 500 saknar behörighet Nära 22 000 elever gick ut grundskolan i Stockholms län våren 2012. Trots att drygt var tionde inte når behörighet till gymnasiet har huvudstadsregionen

Läs mer

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016

2016-04-04 1. Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 1 Vad kan få länets invånare att resa mer kollektivt? Sammanställning av invånarenkäten 2016 2 Innehåll Sammanfattning Resultat per fråga Deltagarna i undersökningen Om undersökningen 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Det hela började den dag jag

Det hela började den dag jag Teknik Macvarium Text och foto: Christian Alfredsson Det hela började den dag jag fyllde 25 år. Jag jobbade då som IT-samordnare för utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun. Mina kollegor hade sedan

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ALE Januari 2009 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GOTLAND Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret

Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-12-15 Dnr 47-2015 Polismyndighetens behandling av personuppgifter i signalementsregistret 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

"4.1) Länsstyrelserna. ANSÖKAN 2016-37-medel -med vägledning

4.1) Länsstyrelserna. ANSÖKAN 2016-37-medel -med vägledning "4.1) Länsstyrelserna ANSÖKAN 2016-37-medel -med vägledning Insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna 2016-2017 Sökande: Endast

Läs mer