Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsrapport 2013 Värmemätare"

Transkript

1 % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, Borås Tel

2 Förord Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter, till exempel vid mätning av förbrukad mängd värme till hushåll. Inom ramen för sitt tillsynsansvar bedriver Swedac årliga tillsynsprojekt där tillsynen huvudsakligen är inriktad på värmeleverantörernas hantering av mätare. I denna rapport presenteras resultat från ett tillsynsprojekt som har bedrivits under år Syftet med tillsynsprojektet är främst att kontrollera i vilken omfattning värmeleverantörer uppfyller föreskrivna krav vad gäller dokumentation, märkning och återkommande kontroll av mätare. Rapporten har utarbetats av Valentina Valestany, Swedac. Olga Caratier, Maria E Wallin och Valentina Valestany, Swedac, har ansvarat för planering och genomförande av tillsynsprojektet. Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, Borås Tel

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Utförande Resultat Enkätundersökning... 6 Mätarbestånd... 7 Nedtagning av mätare(del-enheter) och återkommande kontroll... 7 Antal felaktiga mätare (del-enheter)... 9 Funktionsstörningar... 9 Mätarrevision och allprov... 9 Dokumentation... 9 Ackrediterat kontrollorgan Tillsynsbesök Information från Swedac Upptäckta brister Föreläggande Diskussion och slutsatser Bilaga Bilaga

4 Sammanfattning Avdelningen för reglerad mätteknik vid Swedac har under 2013 bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera värmeleverantörernas mätarhantering. Detta som en uppföljning på det projekt som Swedac drev under 2012, där resultatet visade på stora brister i leverantörernas egenkontroll av mätare. Medan de tillfrågade fjärrvärmebolagen svarade att de har installerat godkända mätare har endast hälften av bolagen tagit ned sina flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar efter att utesittningstiden gått ut. Drygt hälften av de tillfrågade värmeleverantörerna har låtit mätarna genomgå återkommande kontroll i godkänd omfattning. 71 procent av de tillfrågade fjärrvärmeleverantörerna uppfyller kraven vad gäller den information som värmeleverantören enligt regleringen ska ha i sin dokumentation. Syftet med 2013 års tillsynsprojekt var främst att kontrollera att värmeleverantörerna följer gällande bestämmelser kring mätarhanteringen. Urvalet gjordes slumpmässigt med en viss spridning över landet. Undersökningen genomfördes genom att ett frågeformulär skickades till 80 av Sveriges ca 190 leverantörer. Frågorna avsåg leverantörernas mätarhantering under 2012 och behandlade bl.a. nedtagning av flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar, genomförd återkommande kontroll av dessa enheter, mätarrevision samt uppgifter i värmeleverantörernas dokumentation. Totalt fick Swedac svar från 82 värmeleverantörer. Vidare följde Swedac upp 6 värmeleverantörer av dem som var tillfrågade år Swedac kunde konstatera brister hos många de tillsynade företagen. Bristerna består framför allt av ofullständig dokumentation, överskridande utesittningstid av mätare samt inte utförd återkommande kontroll. Swedac anser att trots bestående brister i mätarhanteringen har tillsynsprojektet 2013, tillsammans med det föregående projektet, bidragit till en ökad kunskap om bestämmelser om mätarhanteringen hos de företag som ingick i projektet. Nivån på regelefterlevnaden bedömdes vara något högre jämfört med det tidigare tillsynsprojektet under En glädjande tendens till förbättrad medvetenhet om och bättre efterlevnad av gällande regelverk kan skönjas eftersom betydligt fler mätare lämnas för återkommande kontroll hos kontrollorgan. 3

5 1. Inledning I Sverige finns närmare 190 värmeleverantörer som tillsammans har omkring värmemätare som används för debitering av hushållens värmeförbrukning. Värmeleverantörernas mätarhantering regleras såväl i EU:s lagstiftning som i nationella lagar, förordningar och föreskrifter. De tekniska kraven på värmemätarer bygger på EU:s mätinstrumentdirektiv 1 (MID) som innehåller harmoniserade regler för flera olika mätinstrument och bland annat värmemätare. Direktivets krav har införlivats i svensk lagstiftning genom Swedacs föreskrifter (STAFS 2006:4) om mätinstrument samt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare. De nationella bestämmelserna om mätinstrument finns i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon, förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon samt förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare. Kraven på återkommande kontroll av värmemätare finns i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Värmeleverantörerna är skyldiga att följa föreskrivna krav vad gäller mätarhanteringen för att ge konsumenten en korrekt debitering av förbrukad värme. Mätare som används för debitering av värme för enskild konsument omfattas av STAFS 2006:8 om värmemätare samt STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Grundregeln är att alla värmemätare som används för att debitera privata hushåll omfattas av regelverket. Det gäller även om hushållet ingår som en liten del i en samdebitering med t.ex. kontors- eller affärslokaler. Mätare som enbart mäter förbrukning i industrier, lokaler, handel och offentlig verksamhet omfattas inte av regleringen. Tillsynen, enligt 10 förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare, ska huvudsakligen vara inriktad på mätaranvändarnas egenkontroll det vill säga fjärrvärmeleverantörens hantering av värmemätare genomförde Swedac sitt första tillsynsprojekt med inriktning på värmeleverantörer. Ett frågeformulär skickades till 21 slumpmässigt utvalda värmeleverantörer, en värmeleverantör i varje län. Alla tillfrågade energibolag har visserligen installerat godkända mätare. Men det är det många som inte uppfyller de krav som ställs vid hantering av mätarna. Undersökningen från förra året visar att bara hälften av värmeleverantörerna tagit ned sina mätare i godkänd omfattning och att endast hälften uppfyller de föreskrivna kraven på återkommande kontroll under ackreditering. 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument (EGT L 135, , s. 1, Celex 32004L0022). 4

6 2012 års tillsynsprojekt gav en tydlig indikation på att fler informations- och tillsynsinsatser är nödvändiga för att få en bättre efterlevnad av regelverket fick Swedacs svar från 82 värmeleverantörer genom en enkätundersökning. Vidare gjorde Swedac tillsynsbesök hos 6 värmeleverantörer av de 21 värmeleverantörer som var tillfrågade år Enligt Swedacs föreskrifter (STAFS 2013:15) om tillsynsavgifter för vatten- och värmemätare är leverantörer av värmeenergi skyldiga att betala en tillsynsavgift till Swedac för sina mätare. Syftet med avgifterna är att de ska täcka Swedacs kostnader för tillsyn av värmemätare. Avgiftsplikten avser endast mätare vars mätningar ligger till grund för debitering. Det innebär att om debitering sker på grundval av något annat än gjorda mätningar, t.ex. olika typer av schablondebitering, så behöver ingen avgift betalas för eventuella mätare som används för andra syften än för debitering. Tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften uppgår till kronor per värmeleverantör. Den rörliga avgiften uppgår till 4,28 kronor för varje mätare som leverantören har i drift för att mäta hushållsförbrukning av värmeenergi. 2. Utförande De företag som använder värmemätare för att debitera privata hushåll för förbrukad värme är skyldiga att systematiskt genomföra egenkontroll av sådana mätare. I sin kartläggande tillsyn strävade Swedac efter ett rikstäckande urval. Urvalet av företag för enkätundersökningen gjordes på ett sådant sätt att ca 4 värmeleverantörer från varje län slumpmässigt valdes ut. Totalt blev det 80 företag av landets ca 190 värmeleverantörer. De värmeleverantörer som var tillfrågade år 2012 valdes bort från undersökningen. Syfte med enkätundersökningen var att granska i vilken omfattning värmeleverantörer uppfyller föreskrivna krav vad gäller mätarhanteringen. Swedac valde att tillämpa en enkätundersökning eftersom det har visat sig att en sådan metod lämpar sig väl för tillsyn inriktad på en näringsidkares egenkontroll. Den är också en relativt kostnadseffektiv metod som ger möjlighet att kartlägga ganska många värmebolag på en någorlunda kort tid. För att inhämta den information från värmeleverantörerna som behövdes för att genomföra tillsynsprojektet skickades ett frågeformulär till 80 företag per e-post. Frågorna gällde främst de 5

7 mätare (del-enheter) som har tagits i bruk. Enkäten handlade om återkommande kontroll, revision, kontroll efter revision av mätare (del-enheter), statistiken kring antal mätare som har tagits ner på grund av funktionsstörningar och dokumentation om mätare (del-enheter), se frågeformulär i bilaga 1. Frågorna avsåg endast värmeleverantörernas egenkontroll av mätare under år Tillsammans med frågeformuläret fick värmeleverantörerna information om att undersökningen var en del av Swedacs tillsynsverksamhet och att myndigheten vid behov kunde begära in styrkande dokumentation samt göra tillsynsbesök, se bilaga 2. De värmeleverantörer som inte svarade inom angiven tid fick en påminnelse via e-post. Den skriftliga påminnelsen fick 23 värmeleverantörer. De som inte svarade i tid efter den utskickade påminnelsen blev påminda via telefon. Swedac fick ringa till 13 värmeleverantörer för att påminna om enkäten. Vidare gjorde Swedac tillsynsbesök hos 6 värmeleverantörer. Dessa bolag var föremål för enkätundersökningen år Urvalet gjordes utifrån de svar som värmeleverantörerna lämnade till Swedac i samband med enkätundersöknigen. Enligt svaren i enkäten har värmeleverantörerna inte följt upp de föreskrivna kraven. 3. Resultat 3.1 Enkätundersökning Från början omfattades 80 värmeleverantörer av enkätundersökningen. Det har visat sig att en värmeleverantör inte har några mätare som omfattas av kraven i Swedacs föreskrifter. Vidare har 3 värmeleverantörer hört av sig till Swedac för att frivilligt svara på enkäten. Totalt har Swedac fått svar från 82 energibolag. Enligt Swedacs uppgifter finns det ca värmemätare i Sverige. Det sammanlagda mätarbeståndet hos de värmeleverantörer som svarade på enkäten uppgår till ca mätare, vilket motsvarar ca 76 procent av Sveriges totala mätarbestånd. Enkätundersökningen indikerar att det finns följande brister vad gäller värmeleverantörernas egen kontroll av mätarna. Mätare (del-enheter ) tas inte ned alls eller efter utesittningstidens slut Återkommande kontroll av mätare (del-enheter) utförd i icke-godkänd omfattning Bristfällig dokumentation 6

8 Mätarbestånd För att få sättas på marknaden eller tas i bruk för att användas av en värmeleverantör för mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi ska en värmemätare eller en del-enhet uppfylla tillämpliga krav i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare eller övergångsbestämmelser till STAFS 2006:8, d.v.s. äldre bestämmelser i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1994:26) om vatten- och värmemätare. Alla leverantörerna svarade att de mätare som togs i bruk under 2012 uppfyllde de föreskrivna kraven. Nedtagning av mätare(del-enheter) och återkommande kontroll För att säkerställa att mätare fortsättningsvis levererar så korrekta mätvärden som möjligt finns krav avseende återkommande kontroll av mätare i STAFS 2007:2. Det är värmeleverantörens ansvar att låta mätare genomgå återkommande kontroll. Kontrollen ska utföras senast före den föreskrivna utesittningstidens slut där utesittningstiden är det tidsintervall från det att mätaren togs i bruk eller senast reviderades, tills den enligt föreskrifterna återigen ska kontrolleras. Denna kontroll ska också göras före reparation eller service och vid skrotning. Detta för att kunna avgöra om utesittningstiden behöver justeras. Värmeleverantörerna måste se till att en mätare tas ned före utgången av mätarens utesittningstid samt låta den genomgå återkommande kontroll. Alla de mätare (delenheter) som tas ner behöver inte kontrolleras. Partier, det vill säga mätare med samma funktionsprincip och nominella flöde, ska kontrolleras enligt följande. Partier med 50 mätare eller färre ska allkontrolleras. Om det handlar om 51 mätare eller fler ska stickprov på flödesgivare göras genom att minst 20 procent av de mätare som omfattas av den återkommande kontrollen slumpmässigt väljs ut för kontroll. Stickprov på integreringsverk och temperaturgivarpar ska göras på motsvarande sätt genom att minst 10 procent kontrolleras, dock minst 25 stycken integreringsverk eller temperaturgivarpar. Av 82 värmebolag svarade 37 (45%) att de har tagit ner färre flödesgivare under 2012 än vad det planerades från början. De andra värmeleverantörerna (40 stycken eller 49 procent) har tagit ner sina flödesgivare enligt planen. Fem bolag hade inte flödesgivare som var aktuella att ta ned år Med andra ord uppfyller ca 55 procent av de tillfrågade energibolagen föreskrivna krav på nedtagning av sina flödesgivare i tid. En schematisk presentation av resultatet framgår av diagram 1 nedan. 7

9 Diagram 1 Nedtagning av flödesgivare (antal företag) Inte planerat 6% Färre än det var planerat 45% Enligt planen 49% Även om flödesgivarna i vissa fall har tagits ner enligt föreskrivna krav svarade 32 (39%) av de tillfrågade 82 värmeleverantörerna att de inte har genomfört den återkommande kontrollen av flödesgivarna i godkänd omfattning. 47 (57,4%) energibolag kontrollerade flödesgivarna i godkänd omfattning. Tre värmebolag har inte planerat att genomföra den återkommande kontrollen. Detta innebär att endast 61 procent av de energibolag som svarade på frågorna uppfyller föreskrivna krav på återkommande kontroll av flödesgivare. En schematisk presentation av resultatet framgår av diagram 2 nedan. Diagram 2 Återkommande kontroll av flödesgivare (antal företag) Inte planerat 3,6% Inte godkänd omfattning 39% Godkänd omfattning 57,4% 8

10 Vad gäller nedtagning av integreringsverk och temperaturgivarpar uppgav 32 respektive 30 värmeleverantörer att de tog ner färre del-enheter än planerat. Detta innebär att 50 energibolag uppfyller kraven på nedtagning av integreringsverk och temperaturgivarpar, vilket motsvarar 60 procent av de tillfrågade värmeleverantörerna. Det ska nämnas i sammanhaget att omfattning av återkommande kontroll av integreringsverk och temperaturgivarpar återspeglar återkommande kontroll av flödesgivare. En del värmebolag har valt att ta ner fler mätare (del-enheter) än det har varit planerat enligt mätarnas utesittningstid. Vissa värmeleverantörer har återkommande kontrollerat betydligt fler mätare (del-enheter) än det antal som krävs enligt föreskrifterna minst skulle ha. Antal felaktiga mätare (del-enheter) 7 värmebolag rapporterade att det fanns partier vid återkommande kontroll som hade andel felaktiga mätare eller del-enheter större än 6,5 procent. Detta innebär att utesittningstider måste förkortas för mätare eller del-enheter som kommer att sättas upp. Funktionsstörningar På frågorna om det har tagits ner några mätare (del-enheter) på grund av funktionsstörningar svarade 56 (68%) värmebolag JA. Värmebolagen uppgav att huvudorsaken till funktionsstörningar var installationsfel. Några energibolag uppgav att de tog ner sina mätare på grund av yttre påverkan eller materialfel. Mätarrevision och allprov På frågan om revidering av mätare (del-enheter) svarade 44 (53,6%) värmeleverantörer JA och 37 (45%) värmeleverantörer svarade NEJ. Av de 44 energibolag som har reviderat sina mätare har 43 utfört allprov. Dokumentation Värmeleverantören ska enligt föreskrifterna ha ett antal specificerade uppgifter om varje mätare (del-enhet). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om den information som energibolag ska ha i sin dokumentation, såsom mätarens (del-enhetens) serienummer, geografiska placering, fabrikat, typbeteckning osv. 9

11 De flesta av de tillfrågade värmeleverantörerna uppgav att dokumentationen innehåller uppgifter om serienummer eller eget identifikationsnummer på mätare (del-enheter), mätarens (del-enhetens) geografiska placering, fabrikat samt utsättningsdatum och datum för senast genomförda återkommande kontroll. Uppgifter om flödesområdet för flödesgivare, temperaturdifferensområde för integreringsverk och temperaturgivarpar finns noterade hos 64 bolag. Provningskontroll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision finns hos 71 värmeleverantörer. 60 värmeleverantörer svarade att dokumentationen innehåller alla uppgifter som krävs enligt föreskrifterna, vilket motsvarar 73 procent av de 82 tillfrågade leverantörerna. Mer detaljerat resultat av undersökningen framgår av Tabell 1. Tabell 1 Uppgift Serienummer eller eget identifikationsnummer på mätare (del-enheter) 80 (97%) Mätarens (del-enhetens) geografiska placering 79 (96%) Flödesområde för flödesgivare, temperaturdifferensområde för 64 (78%) integreringsverk och temperaturgivarpar Fabrikat 80 (97%) Typbeteckning/Certifikatnummer eller motsvarande 75 (91%) Utsättningsdatum och datum för den senast genomförda återkommande 78 (95%) kontrollen Provningsprotokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter 71 (86%) mätarrevision Dokumentationen innehåller alla föreskrivna uppgifter 60 (73%) Antal värmeleverantörer Ackrediterat kontrollorgan Återkommande kontroll av mätare, mätarrevision och kontroll efter revision ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan typ A, B eller C. 75 (91%) värmeleverantörer som tog ned och återkommande kontrollerade sina flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar namngav det ackrediterade kontrollorgan man anlitar för återkommande kontroll. Fem värmebolag skulle inte ta ner några mätare (del-enheter) för återkommande kontroll under 2012 och därför uppgavs inget kontrollorgan i enkätsvaren. En värmeleverantör svarade att man håller på att upphandla tjänster från ett ackrediterat kontrollorgan. En annan värmeleverantör svarade att år 2012 hade värmebolaget inget upphandlat ackrediterat kontrollorgan. 10

12 3.2 Tillsynsbesök Swedac genomförde under 2012 en enkätundersökning med syfte att få en översikt över värmeleverantörernas hantering av egenkontroll av mätare under I undersökningen deltog 21 värmebolag. Som en uppföljning av kartläggningen gjorde Swedac tillsynsbesök hos 6 av de 21 tillfrågade värmeleverantörerna under hösten Urvalet gjordes utifrån de svar som företagen lämnade in. Enligt enkätsvaren hade bolagen brister vad gäller framför allt dokumentation och återkommande kontroll av mätare. Information från Swedac Vid besöken informerades energibolagen om att Swedac är en sektorsmyndighet för reglerad mätteknik med ansvar för att ta fram föreskrifter, tillsyna värmeleverantörernas egenkontroll av mätare och att delta i internationellt arbete. I tillsynsarbetet gör Swedac informationsinsatser, skickar ut enkäter, gör tillsynsbesök samt utredningar efter eventuella anmälningar som kommer in. Syftet med Swedacs tillsynsarbete är att skydda den enskilda konsumenten och att främst skapa dialog med värmeleverantörerna för att de ska uppnå föreskrivna krav. Vid besöken informerade Swedac om de enkäter för år 2012 och 2013 som har skickats ut för att kartlägga fjärrvärmeleverantörernas egenkontroll av mätare och visade utfallet från dem. Varje tillsynad värmeleverantör fick svara på frågorna utifrån den enkät som de svarade på år Besöket ägnades bland annat åt att gå igenom de svar som energibolagen lämnat i formuläret samt ställa kompletterande frågor utifrån tillsynsenkäten Det visade sig att det hos vissa energibolag finns missuppfattning angående certifikatnummer. Swedac informerade bland annat om vad certifikatnummer är. Certifikatnummer finns ofta på mätaren och/eller den dokumentation som medföljer mätaren och kan t.ex. vara DK-0200-MID I numret står DK för land (Danmark), 0200 är numret på det anmälda organ som har typgodkänt mätaren, MID04 står för bilaga 4 i MID-direktivet (värmemätare) och 012 står för mätarens tillverkningsår. Det bör påpekas att vid tillsynsbesöken berättade energiföretagen att köerna till kontrollorgan som kontrollerar mätarna har ökat. Detta kan tolkas som att fler värmeleverantörer har börjat skicka sina mätare på återkommande kontroll, vilket kan tyda på att energiföretagen har blivit bättre på att följa reglerna kring mätarhanteringen. 11

13 Upptäckta brister Under besöken kunde Swedac bland annat konstatera följande brister hos värmebolagen. Tydliga rutinbeskrivningar vid mätarhantering saknas Statististiken över antal mätare i drift saknas Statistiken över de antal mätare som skulle tas ner för att genomgå återkommande kontroll under 2011 och 2012 saknas Mätare (del-enheter), vars utesittningstid har gått ut, har inte tagits ner i tid Återkommande kontroll av mätare (del-enheter) är inte genomförd i tid Statistiken över de mätare som har tagits ner på grund av funktionsstörningar har inte dokumenterats Statistiken över partier som vid återkommande kontroll hade en andel felaktiga mätare (delenheter) större än 6,5 procent har inte dokumenterats Uppgifter om mätarnas certifikatnummer, flödesområde för flödesgivare, temperaturdifferensområde för integreringsverk och temperaturgivarpar, datum för senaste återkommande kontroll, protokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision saknas. Föreläggande Efter varje tillsynsbesök upprättade Swedac ett tillsynsprotokoll som det tillsynade företaget fick tillfälle att yttra sig över. Av de 6 besökta hade 5 värmeleverantörer en eller fler allvarliga avvikelser. Ett värmebolag inkom med kompletterande uppgifter om bolagets verksamhet samt en detaljerad beskrivning av hur bolaget planerar att åtgärda de konstaterade bristerna. Efter godkännande av tillsynsprotokollet fick de andra 4 bolagen ett föreläggande om att inkomma med kompletterande uppgifter och en detaljerad handlingsplan som visar hur bolagen avser att komma i fas med kontroller av mätare vars utesittningstid har gått ut. Av planen ska bland annat framgå när mätarna ska tas ner för att genomgå återkommande kontroll. Ärendena ska följas upp under Diskussion och slutsatser En förutsättning för en väl fungerade marknad för värmeenergi är att de mätvärden som ligger till grund för debitering av värme hos enskild konsument är korrekta. Både mätare och mätvärde behöver därför kvalitetssäkras genom föreskrivna kontroller och dokumentation av 12

14 mätarhanteringen. Brister i mätarhanteringen kan leda till ökade kostnader för värmeleverantörer och för dem som konsumerar värme. Vad gäller enkätundersökningen har endast 59 energibolag svarat på enkäten i tid. Med tanke på att energibolagen är skyldiga att underlätta tillsynsmyndighetens arbete borde svarsfrekvensen ha varit bättre. En sammanfattning av enkäterna och tillsynsbesöken visar att mätarna i drift uppfyller kraven vad gäller märkning, d.v.s. att mätarna uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet och är försedda med CE+M-märke eller godkända enligt Boverkets tidigare gällande föreskrifter BFS 1994:2, men att efterlevnaden av reglerna kring dokumentation och återkommande kontroll är bristfällig hos många värmeleverantörer. Vid återkommande kontroll, revision och kontroll efter revision ska ett ackrediterat kontrollorgan anlitas i syfte att upprätthålla kvalitet och tillförlitlighet i dessa moment. Här angav 92 procent av de granskade värmeleverantörerna att man har anlitat ett ackrediterat kontrollorgan. Resultatet är något bättre än det som visade sig år De tillsynade energibolagen uppgav också att köerna till kontrollorgan som provar mätarna har ökat, vilket kan tyda på att Swedacs tillsyns- och informationsinstaser under 2012 och 2013 har skapat bättre kännedom om reglerna på området samt initierat bättre efterlevnad av de föreskrivna kraven hos värmeleverantörerna. Swedac kan konstatera att det generellt finns brister i hur värmeleverantörerna efterlever Swedacs föreskrifter på området. Av de 82 tillfrågade och 6 besökta hade 75 värmeleverantörer en eller fler avvikelser. Värmeleverantörerna har brustit i rutinerna kring mätarhanteringen, framför allt återkommande kontroll av mätare och hantering av dokumentation. Av svaren på frågorna i tillsynsformuläret och den information som lämnades vid tillsynsbesöken kan Swedac konstatera att en del mätare (del-enheter) som skulle genomgå föreskriven återkommande kontroll år 2011 och 2012 fortfarande är drift och inte är kontrollerade. Eftersom den återkommande kontrollen av mätarna inte har varit genomförd i godkänd omfattning saknas statistik om partierna har haft en andel felaktiga mätare större än 6,5 procent. Dessa uppgifter är viktiga för att bolagen ska kunna säkerställa att de mätare (del-enheter) som är i drift är godkända att användas i sin tillämpning och om utesittningstiden för mätarna ska justeras. 13

15 Swedac konstaterar vidare att ca 61 procent av de granskade värmeleverantörerna uppfyller föreskrivna krav vad gäller nedtagning av flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar. Detta innebär att ca 39 procent eller nästan hälften av de tillfrågade energibolagen inte uppfyller kraven vad gäller nedtagning av mätarna efter utesittningstidens slut. Här ska emellertid nämnas att vissa av dessa värmeleverantörer tar ned sina del-enheter i nära nog godkänd omfattning (>95 % av mätarna) vilket bidrar till ett bättre resultat. De flesta av de tillfrågade värmeleverantörerna (73 procent) uppgav att de har fullständig dokumentation om sina mätare. Enstaka uppgifter saknades hos de övriga energibolagen. De uppgifter som mest frekvent saknades hos värmebolag var provningsprotokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision, certifikatnummer/ typbeteckning, mätarens (del-enhetens) geografiska placering samt flödesområde för flödesgivare, temperaturdifferensområde för integreringsverk och temperaturgivarpar. I och med att undersökningen är så pass omfattande, nästan hälften av landets värmeleverantörer och knappt 80 procent av mätarbeståndet, kan man dra slutsatsen att de svenska värmeleverantörerna inte uppfyller föreskrivna krav. Även om den återkommande kontrollen av mätare har blivit bättre kan man i stora drag säga att resultaten på nästan alla områden är otillfredsställande. Bidragande orsaker till de brister som konstateras är sannolikt okunskap om bestämmelserna och otillräckliga resurser från värmeleverantörernas sida. Det behövs omfattande tillsyns- och informationsinsatser från Swedacs sida för att öka kunskapen om regelverket och på så sätt komma tillrätta med de missförhållanden som råder på marknaden. 14

16 Bilaga 1 Enkäten avser värmeleverantörernas egenkontroll av värmemätare under 2012 Tillsyn av värmemätare i användning De uppgifter som Swedac begär i den här enkäten gäller endast de mätare som omfattas av Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare, samt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Uppgifterna ska kunna styrkas i distributörens dokumentation och ska kunna vara Swedac tillhanda på begäran eller vid eventuellt tillsynsbesök. Enkäten innehåller 28 frågor. I anslutning till frågorna finns de aktuella paragrafer som innehåller de bestämmelser frågorna handlar om. 1. Ange antal värmemätare som användes för mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi i ert mätarbestånd per Obs! Gäller ej mätare som används för att fördela kostnader mellan hushåll för värmeenergi som uppmätts med en huvudmätare. (Ange värde) Krav på värmemätare enligt STAFS 2006:8 3 En värmemätare eller en del-enhet skall uppfylla 1. tillämpliga krav i bilaga I till Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2006:4) om mätinstrument, samt 2. kraven i dessa föreskrifter, inklusive bilagan till dessa föreskrifter, för att få sättas på marknaden eller tas i bruk för att användas av en distributör för mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi. Detta krav gäller dock inte mätare som används för att fördela kostnader mellan hushåll för vatten som uppmätts med en huvudmätare. En värmemätare som avses i 1 får i övriga fall märkas med CE-märkning m.m. enligt 11 endast om den uppfyller kraven i första stycket och har genomgått bedömning av överensstämmelse enligt Övergångsbestämmelser till STAFS 2006:8 3. Utan hinder av denna författning får dock en värmemätare släppas ut på marknaden och tas i bruk för de syften som anges i 3 första stycket även om de inte uppfyller kraven i 3 5, förutsatt att den uppfyller kraven i Boverkets föreskrifter (BFS 1994:26) om vatten- och värmemätare. Detta undantag gäller endast så länge som värmemätarens typgodkännande är giltigt och i vart fall inte längre än till den 30 oktober En värmemätare som omfattas av 3 punkten i övergångsbestämmelserna till BFS 1998:25 får fortsätta att tas i bruk för de syften som anges i 3 första stycket så länge värmemätarens certifikat 15

17 gäller. 5. En värmemätare som omfattas av 4 punkten i övergångsbestämmelserna till BFS 1998:25 får inte sättas på marknaden eller tas i bruk för de syften som anges i 3 första stycket efter att dessa föreskrifter trätt i kraft. 2. Uppfyllde mätare som togs i bruk under 2012 kraven i: 3 STAFS 2006:8 (kraven i mätinstrumentdirektivet och försedda med CE + M-märke) eller övergångsbestämmelser till STAFS 2006:8 (godkända enligt Boverkets tidigare gällande BFS 1994:26) (Ange endast ett svar) Ja Nej (Om svaret är nej, ange orsak. Om ni inte tog några mätare alls i bruk under 2012, skriv det i fältet nedan) _ Krav på nedtagning av mätare för återkommande kontroll enligt STAFS 2007:2 4 Distributören skall se till att en mätare tas ned före utgången av den utesittningstid som framgår av 5. Mätaren skall därefter genomgå återkommande kontroll före revision eller skrotning enligt 6. 5 Utesittningstiden för värmemätare är längst 10 år för flödesgivare med ett nominellt flöde (qn) av högst 1,5 m3/h alternativt ett permanent flöde (qp) av högst 1,5 m3/h, 5 år för flödesgivare med ett nominellt flöde (qn) över 1,5 m3/h alternativt ett permanent flöde (qp) över 1,5 m3/h samt 10 år för integreringsverk och temperaturgivarpar. Om den återkommande kontrollen visar att andelen felaktiga mätare överstiger 6,5 procent skall distributören förkorta utesittningstiden med minst följande antal år. 6,6 10 %: minst ett år 10,1 20 %: minst två år 20,1 30 %: minst tre år 30,1 40 %: minst fyra år 40,1 % och uppåt: minst fem år 7 Distributören skall för varje år sammanställa resultatet av den återkommande kontrollen av mätare. Denna statistik skall visa andelen felaktiga mätare med lika lång utesittningstid och som använts under likvärdiga förhållanden. Mätare som tagits ned på grund av funktionsstörningar skall inte räknas med i statistiken. Antal funktionsstörningar och orsak till dessa skall dokumenteras. 16

18 3. Hur många flödesgivare skulle under 2012 ha tagits ned och genomgått återkommande kontroll? (Ange värde) 4. Hur många flödesgivare togs ned under 2012? (Ange värde) 5. Hur många av de flödesgivare som togs ned genomgick återkommande kontroll? (Ange värde) 6. Hur många integreringsverk skulle under 2012 ha tagits ned och genomgått återkommande kontroll? (Ange värde) 7. Hur många integreringsverk togs ned under 2012? (Ange värde) 8. Hur många av de integreringsverk som togs ned genomgick återkommande kontroll? (Ange värde) 9. Hur många temperaturgivarpar skulle under 2012 ha tagits ned och genomgått återkommande kontroll? (Ange värde) 10. Hur många temperaturgivarpar togs ned under 2012? (Ange värde) 17

19 11. Hur många av de temperaturgivarpar som togs ned genomgick återkommande kontroll? (Ange värde) 12. Fanns det under 2012 partier som vid återkommande kontroll hade en andel felaktiga mätare (del-enheter) större än 6,5 %? (Ange endast ett svar) Ja Nej Återkommande kontroll ej genomförd 13. Hade ni under 2012 flödesgivare som togs ned på grund av funktionsstörningar? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 14 Nej - Gå till Hur många flödesgivare togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av en yttre påverkan? (Ange värde mellan 0 och ) 15. Hur många flödesgivare togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett installationsfel? (Ange värde) 16. Hur många flödesgivare togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett materialfel? (Ange värde mellan 0 och ) 17. Hade ni under 2012 integreringsverk som togs ned på grund av funktionsstörningar? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 18 18

20 Nej - Gå till Hur många integreringsverk togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av en yttre påverkan? (Ange värde mellan 0 och ) 19. Hur många integreringsverk togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett installationsfel? (Ange värde mellan 0 och ) 20. Hur många integreringsverk togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett materialfel? (Ange värde mellan 0 och ) 21. Hade ni under 2012 temperaturgivarpar som togs ned på grund av funktionsstörningar? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 22 Nej - Gå till Hur många temperaturgivarpar togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av en yttre påverkan? (Ange värde mellan 0 och ) 23. Hur många temperaturgivarpar togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett installationsfel? (Ange värde mellan 0 och ) 24. Hur många temperaturgivarpar togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett materialfel? (Ange värde mellan 0 och ) 19

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare 1 Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Datum: 2012-04-19 Dnr 11-1803-123 Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2013 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012

Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012 Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella lagar och förordningar... 3 2.2. Swedacs föreskrifter...

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2012:5 Utkom från trycket den 23 augusti 2012 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-16 1 (12) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

SPT seminarium 10 mars 2015 Mätinstrumentdirektivet och bränslemätare (volymmätare) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SPT seminarium 10 mars 2015 Mätinstrumentdirektivet och bränslemätare (volymmätare) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SPT seminarium 10 mars 2015 Mätinstrumentdirektivet och bränslemätare (volymmätare) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Regler och krav på bensinpumpar och betalterminaler Mätinstrumentdirektivet (MID)

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift; SJÖFS 2014:X Utkom från trycket Den xx xx 2014 beslutade den xx xx 2014. Sjöfartsverket

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten

Info 15:01. Tillverkning och försäljning av. ädelmetallarbeten Info 15:01 Tillverkning och försäljning av ädelmetallarbeten Krav på ädelmetallarbeten Ädla metaller som guld och silver har varit människans ständiga följeslagare till makt, ära, rikedom och förbannelse.

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

INBJUDAN TILL TEKNIKSEMINARIER

INBJUDAN TILL TEKNIKSEMINARIER INBJUDAN TILL TEKNIKSEMINARIER Vattenmätarteknik och fjärravläsning Kan du läsa av vattenmätaren utan att lämna bilen? Har du rätt fjärravläsningssystem? Vad betyder de nya flödespunkterna enligt MID Q3,

Läs mer

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan.

Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. Om ansökan avser organisation med filialer skall denna bilaga fyllas i och lämnas för varje arbetsställe som omfattas av ansökan. OBS! Rödmarkerade fält är obligatoriska att fylla i. Arbetsställe/ort där

Läs mer

Boverkets marknadskontrollplan 2012

Boverkets marknadskontrollplan 2012 Datum 2011-11-14 Diarienummer 1202-4641/2011 1(9) Boverkets marknadskontrollplan 2012 Box 534, 371 23 Karlskrona Besök: Drottninggatan 18 Tel: 0455-35 30 00 Fax: 0455-35 31 00 E-post: registraturen@boverket.se

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om program för energieffektivisering; SFS 2004:1196 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

DLE Oslo Lars Hansson

DLE Oslo Lars Hansson DLE Oslo Lars Hansson Något om dagen Hur ser elsäkerhetsmyndigheten ut i Sverige Hur arbetar vi i Sverige Hur ser lagstiftningen ut i Sverige Hur ser hjälpmedlen ut i Sverige Hur når vi elsäkerhet i Sverige

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 VÄRMEMÄTARE TEKNISKA BRANSCHKRAV OCH RÅD OM MÄTARHANTERING Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 ISSN

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Ansvarig utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer beslutade den 28 september 2007. Med stöd av 3,

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6

Krav på kalibrering och spårbarhet för. ackrediterade organ. SWEDAC DOC 04:2 2014-09-10 Utgåva 6 Krav på kalibrering och spårbarhet för ackrediterade organ Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Definitioner

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet.

Utan hinder av första stycket får elinstallationsarbete utföras av den som genomgår utbildning eller fullgör praktik i syfte att få behörighet. Bilaga 1 1 (6) Förslag till Elinstallatörslag 1 Syftet med denna lag är att förebygga person- eller sakskada till följd av felaktigt eller bristfälligt elinstallationsarbete på elektriska anläggningar

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE

KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE KORT SAMMANFATTNING TEKNISK HARMONISERING OCH CE EG-rätten De lagar och regler som medlemsländerna antar kallas för EG-rätten och har sin rättsliga grund i EG- fördraget. Det är också främst inom EG-rätten

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden!

Europeiska kommissionen Näringsliv och industri. CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Europeiska kommissionen Näringsliv och industri CE-märkning öppnar dörren till EU-marknaden! Innehåll Vad är CE-märkning? Vad är CE-märkning? 3 Tillverkarens skyldighet enligt lag 4 Importörers och distributörers

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer