Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsrapport 2013 Värmemätare"

Transkript

1 % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, Borås Tel

2 Förord Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter, till exempel vid mätning av förbrukad mängd värme till hushåll. Inom ramen för sitt tillsynsansvar bedriver Swedac årliga tillsynsprojekt där tillsynen huvudsakligen är inriktad på värmeleverantörernas hantering av mätare. I denna rapport presenteras resultat från ett tillsynsprojekt som har bedrivits under år Syftet med tillsynsprojektet är främst att kontrollera i vilken omfattning värmeleverantörer uppfyller föreskrivna krav vad gäller dokumentation, märkning och återkommande kontroll av mätare. Rapporten har utarbetats av Valentina Valestany, Swedac. Olga Caratier, Maria E Wallin och Valentina Valestany, Swedac, har ansvarat för planering och genomförande av tillsynsprojektet. Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, Borås Tel

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Utförande Resultat Enkätundersökning... 6 Mätarbestånd... 7 Nedtagning av mätare(del-enheter) och återkommande kontroll... 7 Antal felaktiga mätare (del-enheter)... 9 Funktionsstörningar... 9 Mätarrevision och allprov... 9 Dokumentation... 9 Ackrediterat kontrollorgan Tillsynsbesök Information från Swedac Upptäckta brister Föreläggande Diskussion och slutsatser Bilaga Bilaga

4 Sammanfattning Avdelningen för reglerad mätteknik vid Swedac har under 2013 bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera värmeleverantörernas mätarhantering. Detta som en uppföljning på det projekt som Swedac drev under 2012, där resultatet visade på stora brister i leverantörernas egenkontroll av mätare. Medan de tillfrågade fjärrvärmebolagen svarade att de har installerat godkända mätare har endast hälften av bolagen tagit ned sina flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar efter att utesittningstiden gått ut. Drygt hälften av de tillfrågade värmeleverantörerna har låtit mätarna genomgå återkommande kontroll i godkänd omfattning. 71 procent av de tillfrågade fjärrvärmeleverantörerna uppfyller kraven vad gäller den information som värmeleverantören enligt regleringen ska ha i sin dokumentation. Syftet med 2013 års tillsynsprojekt var främst att kontrollera att värmeleverantörerna följer gällande bestämmelser kring mätarhanteringen. Urvalet gjordes slumpmässigt med en viss spridning över landet. Undersökningen genomfördes genom att ett frågeformulär skickades till 80 av Sveriges ca 190 leverantörer. Frågorna avsåg leverantörernas mätarhantering under 2012 och behandlade bl.a. nedtagning av flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar, genomförd återkommande kontroll av dessa enheter, mätarrevision samt uppgifter i värmeleverantörernas dokumentation. Totalt fick Swedac svar från 82 värmeleverantörer. Vidare följde Swedac upp 6 värmeleverantörer av dem som var tillfrågade år Swedac kunde konstatera brister hos många de tillsynade företagen. Bristerna består framför allt av ofullständig dokumentation, överskridande utesittningstid av mätare samt inte utförd återkommande kontroll. Swedac anser att trots bestående brister i mätarhanteringen har tillsynsprojektet 2013, tillsammans med det föregående projektet, bidragit till en ökad kunskap om bestämmelser om mätarhanteringen hos de företag som ingick i projektet. Nivån på regelefterlevnaden bedömdes vara något högre jämfört med det tidigare tillsynsprojektet under En glädjande tendens till förbättrad medvetenhet om och bättre efterlevnad av gällande regelverk kan skönjas eftersom betydligt fler mätare lämnas för återkommande kontroll hos kontrollorgan. 3

5 1. Inledning I Sverige finns närmare 190 värmeleverantörer som tillsammans har omkring värmemätare som används för debitering av hushållens värmeförbrukning. Värmeleverantörernas mätarhantering regleras såväl i EU:s lagstiftning som i nationella lagar, förordningar och föreskrifter. De tekniska kraven på värmemätarer bygger på EU:s mätinstrumentdirektiv 1 (MID) som innehåller harmoniserade regler för flera olika mätinstrument och bland annat värmemätare. Direktivets krav har införlivats i svensk lagstiftning genom Swedacs föreskrifter (STAFS 2006:4) om mätinstrument samt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare. De nationella bestämmelserna om mätinstrument finns i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon, förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon samt förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare. Kraven på återkommande kontroll av värmemätare finns i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Värmeleverantörerna är skyldiga att följa föreskrivna krav vad gäller mätarhanteringen för att ge konsumenten en korrekt debitering av förbrukad värme. Mätare som används för debitering av värme för enskild konsument omfattas av STAFS 2006:8 om värmemätare samt STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Grundregeln är att alla värmemätare som används för att debitera privata hushåll omfattas av regelverket. Det gäller även om hushållet ingår som en liten del i en samdebitering med t.ex. kontors- eller affärslokaler. Mätare som enbart mäter förbrukning i industrier, lokaler, handel och offentlig verksamhet omfattas inte av regleringen. Tillsynen, enligt 10 förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare, ska huvudsakligen vara inriktad på mätaranvändarnas egenkontroll det vill säga fjärrvärmeleverantörens hantering av värmemätare genomförde Swedac sitt första tillsynsprojekt med inriktning på värmeleverantörer. Ett frågeformulär skickades till 21 slumpmässigt utvalda värmeleverantörer, en värmeleverantör i varje län. Alla tillfrågade energibolag har visserligen installerat godkända mätare. Men det är det många som inte uppfyller de krav som ställs vid hantering av mätarna. Undersökningen från förra året visar att bara hälften av värmeleverantörerna tagit ned sina mätare i godkänd omfattning och att endast hälften uppfyller de föreskrivna kraven på återkommande kontroll under ackreditering. 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument (EGT L 135, , s. 1, Celex 32004L0022). 4

6 2012 års tillsynsprojekt gav en tydlig indikation på att fler informations- och tillsynsinsatser är nödvändiga för att få en bättre efterlevnad av regelverket fick Swedacs svar från 82 värmeleverantörer genom en enkätundersökning. Vidare gjorde Swedac tillsynsbesök hos 6 värmeleverantörer av de 21 värmeleverantörer som var tillfrågade år Enligt Swedacs föreskrifter (STAFS 2013:15) om tillsynsavgifter för vatten- och värmemätare är leverantörer av värmeenergi skyldiga att betala en tillsynsavgift till Swedac för sina mätare. Syftet med avgifterna är att de ska täcka Swedacs kostnader för tillsyn av värmemätare. Avgiftsplikten avser endast mätare vars mätningar ligger till grund för debitering. Det innebär att om debitering sker på grundval av något annat än gjorda mätningar, t.ex. olika typer av schablondebitering, så behöver ingen avgift betalas för eventuella mätare som används för andra syften än för debitering. Tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften uppgår till kronor per värmeleverantör. Den rörliga avgiften uppgår till 4,28 kronor för varje mätare som leverantören har i drift för att mäta hushållsförbrukning av värmeenergi. 2. Utförande De företag som använder värmemätare för att debitera privata hushåll för förbrukad värme är skyldiga att systematiskt genomföra egenkontroll av sådana mätare. I sin kartläggande tillsyn strävade Swedac efter ett rikstäckande urval. Urvalet av företag för enkätundersökningen gjordes på ett sådant sätt att ca 4 värmeleverantörer från varje län slumpmässigt valdes ut. Totalt blev det 80 företag av landets ca 190 värmeleverantörer. De värmeleverantörer som var tillfrågade år 2012 valdes bort från undersökningen. Syfte med enkätundersökningen var att granska i vilken omfattning värmeleverantörer uppfyller föreskrivna krav vad gäller mätarhanteringen. Swedac valde att tillämpa en enkätundersökning eftersom det har visat sig att en sådan metod lämpar sig väl för tillsyn inriktad på en näringsidkares egenkontroll. Den är också en relativt kostnadseffektiv metod som ger möjlighet att kartlägga ganska många värmebolag på en någorlunda kort tid. För att inhämta den information från värmeleverantörerna som behövdes för att genomföra tillsynsprojektet skickades ett frågeformulär till 80 företag per e-post. Frågorna gällde främst de 5

7 mätare (del-enheter) som har tagits i bruk. Enkäten handlade om återkommande kontroll, revision, kontroll efter revision av mätare (del-enheter), statistiken kring antal mätare som har tagits ner på grund av funktionsstörningar och dokumentation om mätare (del-enheter), se frågeformulär i bilaga 1. Frågorna avsåg endast värmeleverantörernas egenkontroll av mätare under år Tillsammans med frågeformuläret fick värmeleverantörerna information om att undersökningen var en del av Swedacs tillsynsverksamhet och att myndigheten vid behov kunde begära in styrkande dokumentation samt göra tillsynsbesök, se bilaga 2. De värmeleverantörer som inte svarade inom angiven tid fick en påminnelse via e-post. Den skriftliga påminnelsen fick 23 värmeleverantörer. De som inte svarade i tid efter den utskickade påminnelsen blev påminda via telefon. Swedac fick ringa till 13 värmeleverantörer för att påminna om enkäten. Vidare gjorde Swedac tillsynsbesök hos 6 värmeleverantörer. Dessa bolag var föremål för enkätundersökningen år Urvalet gjordes utifrån de svar som värmeleverantörerna lämnade till Swedac i samband med enkätundersöknigen. Enligt svaren i enkäten har värmeleverantörerna inte följt upp de föreskrivna kraven. 3. Resultat 3.1 Enkätundersökning Från början omfattades 80 värmeleverantörer av enkätundersökningen. Det har visat sig att en värmeleverantör inte har några mätare som omfattas av kraven i Swedacs föreskrifter. Vidare har 3 värmeleverantörer hört av sig till Swedac för att frivilligt svara på enkäten. Totalt har Swedac fått svar från 82 energibolag. Enligt Swedacs uppgifter finns det ca värmemätare i Sverige. Det sammanlagda mätarbeståndet hos de värmeleverantörer som svarade på enkäten uppgår till ca mätare, vilket motsvarar ca 76 procent av Sveriges totala mätarbestånd. Enkätundersökningen indikerar att det finns följande brister vad gäller värmeleverantörernas egen kontroll av mätarna. Mätare (del-enheter ) tas inte ned alls eller efter utesittningstidens slut Återkommande kontroll av mätare (del-enheter) utförd i icke-godkänd omfattning Bristfällig dokumentation 6

8 Mätarbestånd För att få sättas på marknaden eller tas i bruk för att användas av en värmeleverantör för mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi ska en värmemätare eller en del-enhet uppfylla tillämpliga krav i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare eller övergångsbestämmelser till STAFS 2006:8, d.v.s. äldre bestämmelser i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1994:26) om vatten- och värmemätare. Alla leverantörerna svarade att de mätare som togs i bruk under 2012 uppfyllde de föreskrivna kraven. Nedtagning av mätare(del-enheter) och återkommande kontroll För att säkerställa att mätare fortsättningsvis levererar så korrekta mätvärden som möjligt finns krav avseende återkommande kontroll av mätare i STAFS 2007:2. Det är värmeleverantörens ansvar att låta mätare genomgå återkommande kontroll. Kontrollen ska utföras senast före den föreskrivna utesittningstidens slut där utesittningstiden är det tidsintervall från det att mätaren togs i bruk eller senast reviderades, tills den enligt föreskrifterna återigen ska kontrolleras. Denna kontroll ska också göras före reparation eller service och vid skrotning. Detta för att kunna avgöra om utesittningstiden behöver justeras. Värmeleverantörerna måste se till att en mätare tas ned före utgången av mätarens utesittningstid samt låta den genomgå återkommande kontroll. Alla de mätare (delenheter) som tas ner behöver inte kontrolleras. Partier, det vill säga mätare med samma funktionsprincip och nominella flöde, ska kontrolleras enligt följande. Partier med 50 mätare eller färre ska allkontrolleras. Om det handlar om 51 mätare eller fler ska stickprov på flödesgivare göras genom att minst 20 procent av de mätare som omfattas av den återkommande kontrollen slumpmässigt väljs ut för kontroll. Stickprov på integreringsverk och temperaturgivarpar ska göras på motsvarande sätt genom att minst 10 procent kontrolleras, dock minst 25 stycken integreringsverk eller temperaturgivarpar. Av 82 värmebolag svarade 37 (45%) att de har tagit ner färre flödesgivare under 2012 än vad det planerades från början. De andra värmeleverantörerna (40 stycken eller 49 procent) har tagit ner sina flödesgivare enligt planen. Fem bolag hade inte flödesgivare som var aktuella att ta ned år Med andra ord uppfyller ca 55 procent av de tillfrågade energibolagen föreskrivna krav på nedtagning av sina flödesgivare i tid. En schematisk presentation av resultatet framgår av diagram 1 nedan. 7

9 Diagram 1 Nedtagning av flödesgivare (antal företag) Inte planerat 6% Färre än det var planerat 45% Enligt planen 49% Även om flödesgivarna i vissa fall har tagits ner enligt föreskrivna krav svarade 32 (39%) av de tillfrågade 82 värmeleverantörerna att de inte har genomfört den återkommande kontrollen av flödesgivarna i godkänd omfattning. 47 (57,4%) energibolag kontrollerade flödesgivarna i godkänd omfattning. Tre värmebolag har inte planerat att genomföra den återkommande kontrollen. Detta innebär att endast 61 procent av de energibolag som svarade på frågorna uppfyller föreskrivna krav på återkommande kontroll av flödesgivare. En schematisk presentation av resultatet framgår av diagram 2 nedan. Diagram 2 Återkommande kontroll av flödesgivare (antal företag) Inte planerat 3,6% Inte godkänd omfattning 39% Godkänd omfattning 57,4% 8

10 Vad gäller nedtagning av integreringsverk och temperaturgivarpar uppgav 32 respektive 30 värmeleverantörer att de tog ner färre del-enheter än planerat. Detta innebär att 50 energibolag uppfyller kraven på nedtagning av integreringsverk och temperaturgivarpar, vilket motsvarar 60 procent av de tillfrågade värmeleverantörerna. Det ska nämnas i sammanhaget att omfattning av återkommande kontroll av integreringsverk och temperaturgivarpar återspeglar återkommande kontroll av flödesgivare. En del värmebolag har valt att ta ner fler mätare (del-enheter) än det har varit planerat enligt mätarnas utesittningstid. Vissa värmeleverantörer har återkommande kontrollerat betydligt fler mätare (del-enheter) än det antal som krävs enligt föreskrifterna minst skulle ha. Antal felaktiga mätare (del-enheter) 7 värmebolag rapporterade att det fanns partier vid återkommande kontroll som hade andel felaktiga mätare eller del-enheter större än 6,5 procent. Detta innebär att utesittningstider måste förkortas för mätare eller del-enheter som kommer att sättas upp. Funktionsstörningar På frågorna om det har tagits ner några mätare (del-enheter) på grund av funktionsstörningar svarade 56 (68%) värmebolag JA. Värmebolagen uppgav att huvudorsaken till funktionsstörningar var installationsfel. Några energibolag uppgav att de tog ner sina mätare på grund av yttre påverkan eller materialfel. Mätarrevision och allprov På frågan om revidering av mätare (del-enheter) svarade 44 (53,6%) värmeleverantörer JA och 37 (45%) värmeleverantörer svarade NEJ. Av de 44 energibolag som har reviderat sina mätare har 43 utfört allprov. Dokumentation Värmeleverantören ska enligt föreskrifterna ha ett antal specificerade uppgifter om varje mätare (del-enhet). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om den information som energibolag ska ha i sin dokumentation, såsom mätarens (del-enhetens) serienummer, geografiska placering, fabrikat, typbeteckning osv. 9

11 De flesta av de tillfrågade värmeleverantörerna uppgav att dokumentationen innehåller uppgifter om serienummer eller eget identifikationsnummer på mätare (del-enheter), mätarens (del-enhetens) geografiska placering, fabrikat samt utsättningsdatum och datum för senast genomförda återkommande kontroll. Uppgifter om flödesområdet för flödesgivare, temperaturdifferensområde för integreringsverk och temperaturgivarpar finns noterade hos 64 bolag. Provningskontroll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision finns hos 71 värmeleverantörer. 60 värmeleverantörer svarade att dokumentationen innehåller alla uppgifter som krävs enligt föreskrifterna, vilket motsvarar 73 procent av de 82 tillfrågade leverantörerna. Mer detaljerat resultat av undersökningen framgår av Tabell 1. Tabell 1 Uppgift Serienummer eller eget identifikationsnummer på mätare (del-enheter) 80 (97%) Mätarens (del-enhetens) geografiska placering 79 (96%) Flödesområde för flödesgivare, temperaturdifferensområde för 64 (78%) integreringsverk och temperaturgivarpar Fabrikat 80 (97%) Typbeteckning/Certifikatnummer eller motsvarande 75 (91%) Utsättningsdatum och datum för den senast genomförda återkommande 78 (95%) kontrollen Provningsprotokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter 71 (86%) mätarrevision Dokumentationen innehåller alla föreskrivna uppgifter 60 (73%) Antal värmeleverantörer Ackrediterat kontrollorgan Återkommande kontroll av mätare, mätarrevision och kontroll efter revision ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan typ A, B eller C. 75 (91%) värmeleverantörer som tog ned och återkommande kontrollerade sina flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar namngav det ackrediterade kontrollorgan man anlitar för återkommande kontroll. Fem värmebolag skulle inte ta ner några mätare (del-enheter) för återkommande kontroll under 2012 och därför uppgavs inget kontrollorgan i enkätsvaren. En värmeleverantör svarade att man håller på att upphandla tjänster från ett ackrediterat kontrollorgan. En annan värmeleverantör svarade att år 2012 hade värmebolaget inget upphandlat ackrediterat kontrollorgan. 10

12 3.2 Tillsynsbesök Swedac genomförde under 2012 en enkätundersökning med syfte att få en översikt över värmeleverantörernas hantering av egenkontroll av mätare under I undersökningen deltog 21 värmebolag. Som en uppföljning av kartläggningen gjorde Swedac tillsynsbesök hos 6 av de 21 tillfrågade värmeleverantörerna under hösten Urvalet gjordes utifrån de svar som företagen lämnade in. Enligt enkätsvaren hade bolagen brister vad gäller framför allt dokumentation och återkommande kontroll av mätare. Information från Swedac Vid besöken informerades energibolagen om att Swedac är en sektorsmyndighet för reglerad mätteknik med ansvar för att ta fram föreskrifter, tillsyna värmeleverantörernas egenkontroll av mätare och att delta i internationellt arbete. I tillsynsarbetet gör Swedac informationsinsatser, skickar ut enkäter, gör tillsynsbesök samt utredningar efter eventuella anmälningar som kommer in. Syftet med Swedacs tillsynsarbete är att skydda den enskilda konsumenten och att främst skapa dialog med värmeleverantörerna för att de ska uppnå föreskrivna krav. Vid besöken informerade Swedac om de enkäter för år 2012 och 2013 som har skickats ut för att kartlägga fjärrvärmeleverantörernas egenkontroll av mätare och visade utfallet från dem. Varje tillsynad värmeleverantör fick svara på frågorna utifrån den enkät som de svarade på år Besöket ägnades bland annat åt att gå igenom de svar som energibolagen lämnat i formuläret samt ställa kompletterande frågor utifrån tillsynsenkäten Det visade sig att det hos vissa energibolag finns missuppfattning angående certifikatnummer. Swedac informerade bland annat om vad certifikatnummer är. Certifikatnummer finns ofta på mätaren och/eller den dokumentation som medföljer mätaren och kan t.ex. vara DK-0200-MID I numret står DK för land (Danmark), 0200 är numret på det anmälda organ som har typgodkänt mätaren, MID04 står för bilaga 4 i MID-direktivet (värmemätare) och 012 står för mätarens tillverkningsår. Det bör påpekas att vid tillsynsbesöken berättade energiföretagen att köerna till kontrollorgan som kontrollerar mätarna har ökat. Detta kan tolkas som att fler värmeleverantörer har börjat skicka sina mätare på återkommande kontroll, vilket kan tyda på att energiföretagen har blivit bättre på att följa reglerna kring mätarhanteringen. 11

13 Upptäckta brister Under besöken kunde Swedac bland annat konstatera följande brister hos värmebolagen. Tydliga rutinbeskrivningar vid mätarhantering saknas Statististiken över antal mätare i drift saknas Statistiken över de antal mätare som skulle tas ner för att genomgå återkommande kontroll under 2011 och 2012 saknas Mätare (del-enheter), vars utesittningstid har gått ut, har inte tagits ner i tid Återkommande kontroll av mätare (del-enheter) är inte genomförd i tid Statistiken över de mätare som har tagits ner på grund av funktionsstörningar har inte dokumenterats Statistiken över partier som vid återkommande kontroll hade en andel felaktiga mätare (delenheter) större än 6,5 procent har inte dokumenterats Uppgifter om mätarnas certifikatnummer, flödesområde för flödesgivare, temperaturdifferensområde för integreringsverk och temperaturgivarpar, datum för senaste återkommande kontroll, protokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision saknas. Föreläggande Efter varje tillsynsbesök upprättade Swedac ett tillsynsprotokoll som det tillsynade företaget fick tillfälle att yttra sig över. Av de 6 besökta hade 5 värmeleverantörer en eller fler allvarliga avvikelser. Ett värmebolag inkom med kompletterande uppgifter om bolagets verksamhet samt en detaljerad beskrivning av hur bolaget planerar att åtgärda de konstaterade bristerna. Efter godkännande av tillsynsprotokollet fick de andra 4 bolagen ett föreläggande om att inkomma med kompletterande uppgifter och en detaljerad handlingsplan som visar hur bolagen avser att komma i fas med kontroller av mätare vars utesittningstid har gått ut. Av planen ska bland annat framgå när mätarna ska tas ner för att genomgå återkommande kontroll. Ärendena ska följas upp under Diskussion och slutsatser En förutsättning för en väl fungerade marknad för värmeenergi är att de mätvärden som ligger till grund för debitering av värme hos enskild konsument är korrekta. Både mätare och mätvärde behöver därför kvalitetssäkras genom föreskrivna kontroller och dokumentation av 12

14 mätarhanteringen. Brister i mätarhanteringen kan leda till ökade kostnader för värmeleverantörer och för dem som konsumerar värme. Vad gäller enkätundersökningen har endast 59 energibolag svarat på enkäten i tid. Med tanke på att energibolagen är skyldiga att underlätta tillsynsmyndighetens arbete borde svarsfrekvensen ha varit bättre. En sammanfattning av enkäterna och tillsynsbesöken visar att mätarna i drift uppfyller kraven vad gäller märkning, d.v.s. att mätarna uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet och är försedda med CE+M-märke eller godkända enligt Boverkets tidigare gällande föreskrifter BFS 1994:2, men att efterlevnaden av reglerna kring dokumentation och återkommande kontroll är bristfällig hos många värmeleverantörer. Vid återkommande kontroll, revision och kontroll efter revision ska ett ackrediterat kontrollorgan anlitas i syfte att upprätthålla kvalitet och tillförlitlighet i dessa moment. Här angav 92 procent av de granskade värmeleverantörerna att man har anlitat ett ackrediterat kontrollorgan. Resultatet är något bättre än det som visade sig år De tillsynade energibolagen uppgav också att köerna till kontrollorgan som provar mätarna har ökat, vilket kan tyda på att Swedacs tillsyns- och informationsinstaser under 2012 och 2013 har skapat bättre kännedom om reglerna på området samt initierat bättre efterlevnad av de föreskrivna kraven hos värmeleverantörerna. Swedac kan konstatera att det generellt finns brister i hur värmeleverantörerna efterlever Swedacs föreskrifter på området. Av de 82 tillfrågade och 6 besökta hade 75 värmeleverantörer en eller fler avvikelser. Värmeleverantörerna har brustit i rutinerna kring mätarhanteringen, framför allt återkommande kontroll av mätare och hantering av dokumentation. Av svaren på frågorna i tillsynsformuläret och den information som lämnades vid tillsynsbesöken kan Swedac konstatera att en del mätare (del-enheter) som skulle genomgå föreskriven återkommande kontroll år 2011 och 2012 fortfarande är drift och inte är kontrollerade. Eftersom den återkommande kontrollen av mätarna inte har varit genomförd i godkänd omfattning saknas statistik om partierna har haft en andel felaktiga mätare större än 6,5 procent. Dessa uppgifter är viktiga för att bolagen ska kunna säkerställa att de mätare (del-enheter) som är i drift är godkända att användas i sin tillämpning och om utesittningstiden för mätarna ska justeras. 13

15 Swedac konstaterar vidare att ca 61 procent av de granskade värmeleverantörerna uppfyller föreskrivna krav vad gäller nedtagning av flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar. Detta innebär att ca 39 procent eller nästan hälften av de tillfrågade energibolagen inte uppfyller kraven vad gäller nedtagning av mätarna efter utesittningstidens slut. Här ska emellertid nämnas att vissa av dessa värmeleverantörer tar ned sina del-enheter i nära nog godkänd omfattning (>95 % av mätarna) vilket bidrar till ett bättre resultat. De flesta av de tillfrågade värmeleverantörerna (73 procent) uppgav att de har fullständig dokumentation om sina mätare. Enstaka uppgifter saknades hos de övriga energibolagen. De uppgifter som mest frekvent saknades hos värmebolag var provningsprotokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision, certifikatnummer/ typbeteckning, mätarens (del-enhetens) geografiska placering samt flödesområde för flödesgivare, temperaturdifferensområde för integreringsverk och temperaturgivarpar. I och med att undersökningen är så pass omfattande, nästan hälften av landets värmeleverantörer och knappt 80 procent av mätarbeståndet, kan man dra slutsatsen att de svenska värmeleverantörerna inte uppfyller föreskrivna krav. Även om den återkommande kontrollen av mätare har blivit bättre kan man i stora drag säga att resultaten på nästan alla områden är otillfredsställande. Bidragande orsaker till de brister som konstateras är sannolikt okunskap om bestämmelserna och otillräckliga resurser från värmeleverantörernas sida. Det behövs omfattande tillsyns- och informationsinsatser från Swedacs sida för att öka kunskapen om regelverket och på så sätt komma tillrätta med de missförhållanden som råder på marknaden. 14

16 Bilaga 1 Enkäten avser värmeleverantörernas egenkontroll av värmemätare under 2012 Tillsyn av värmemätare i användning De uppgifter som Swedac begär i den här enkäten gäller endast de mätare som omfattas av Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare, samt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Uppgifterna ska kunna styrkas i distributörens dokumentation och ska kunna vara Swedac tillhanda på begäran eller vid eventuellt tillsynsbesök. Enkäten innehåller 28 frågor. I anslutning till frågorna finns de aktuella paragrafer som innehåller de bestämmelser frågorna handlar om. 1. Ange antal värmemätare som användes för mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi i ert mätarbestånd per Obs! Gäller ej mätare som används för att fördela kostnader mellan hushåll för värmeenergi som uppmätts med en huvudmätare. (Ange värde) Krav på värmemätare enligt STAFS 2006:8 3 En värmemätare eller en del-enhet skall uppfylla 1. tillämpliga krav i bilaga I till Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2006:4) om mätinstrument, samt 2. kraven i dessa föreskrifter, inklusive bilagan till dessa föreskrifter, för att få sättas på marknaden eller tas i bruk för att användas av en distributör för mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi. Detta krav gäller dock inte mätare som används för att fördela kostnader mellan hushåll för vatten som uppmätts med en huvudmätare. En värmemätare som avses i 1 får i övriga fall märkas med CE-märkning m.m. enligt 11 endast om den uppfyller kraven i första stycket och har genomgått bedömning av överensstämmelse enligt Övergångsbestämmelser till STAFS 2006:8 3. Utan hinder av denna författning får dock en värmemätare släppas ut på marknaden och tas i bruk för de syften som anges i 3 första stycket även om de inte uppfyller kraven i 3 5, förutsatt att den uppfyller kraven i Boverkets föreskrifter (BFS 1994:26) om vatten- och värmemätare. Detta undantag gäller endast så länge som värmemätarens typgodkännande är giltigt och i vart fall inte längre än till den 30 oktober En värmemätare som omfattas av 3 punkten i övergångsbestämmelserna till BFS 1998:25 får fortsätta att tas i bruk för de syften som anges i 3 första stycket så länge värmemätarens certifikat 15

17 gäller. 5. En värmemätare som omfattas av 4 punkten i övergångsbestämmelserna till BFS 1998:25 får inte sättas på marknaden eller tas i bruk för de syften som anges i 3 första stycket efter att dessa föreskrifter trätt i kraft. 2. Uppfyllde mätare som togs i bruk under 2012 kraven i: 3 STAFS 2006:8 (kraven i mätinstrumentdirektivet och försedda med CE + M-märke) eller övergångsbestämmelser till STAFS 2006:8 (godkända enligt Boverkets tidigare gällande BFS 1994:26) (Ange endast ett svar) Ja Nej (Om svaret är nej, ange orsak. Om ni inte tog några mätare alls i bruk under 2012, skriv det i fältet nedan) _ Krav på nedtagning av mätare för återkommande kontroll enligt STAFS 2007:2 4 Distributören skall se till att en mätare tas ned före utgången av den utesittningstid som framgår av 5. Mätaren skall därefter genomgå återkommande kontroll före revision eller skrotning enligt 6. 5 Utesittningstiden för värmemätare är längst 10 år för flödesgivare med ett nominellt flöde (qn) av högst 1,5 m3/h alternativt ett permanent flöde (qp) av högst 1,5 m3/h, 5 år för flödesgivare med ett nominellt flöde (qn) över 1,5 m3/h alternativt ett permanent flöde (qp) över 1,5 m3/h samt 10 år för integreringsverk och temperaturgivarpar. Om den återkommande kontrollen visar att andelen felaktiga mätare överstiger 6,5 procent skall distributören förkorta utesittningstiden med minst följande antal år. 6,6 10 %: minst ett år 10,1 20 %: minst två år 20,1 30 %: minst tre år 30,1 40 %: minst fyra år 40,1 % och uppåt: minst fem år 7 Distributören skall för varje år sammanställa resultatet av den återkommande kontrollen av mätare. Denna statistik skall visa andelen felaktiga mätare med lika lång utesittningstid och som använts under likvärdiga förhållanden. Mätare som tagits ned på grund av funktionsstörningar skall inte räknas med i statistiken. Antal funktionsstörningar och orsak till dessa skall dokumenteras. 16

18 3. Hur många flödesgivare skulle under 2012 ha tagits ned och genomgått återkommande kontroll? (Ange värde) 4. Hur många flödesgivare togs ned under 2012? (Ange värde) 5. Hur många av de flödesgivare som togs ned genomgick återkommande kontroll? (Ange värde) 6. Hur många integreringsverk skulle under 2012 ha tagits ned och genomgått återkommande kontroll? (Ange värde) 7. Hur många integreringsverk togs ned under 2012? (Ange värde) 8. Hur många av de integreringsverk som togs ned genomgick återkommande kontroll? (Ange värde) 9. Hur många temperaturgivarpar skulle under 2012 ha tagits ned och genomgått återkommande kontroll? (Ange värde) 10. Hur många temperaturgivarpar togs ned under 2012? (Ange värde) 17

19 11. Hur många av de temperaturgivarpar som togs ned genomgick återkommande kontroll? (Ange värde) 12. Fanns det under 2012 partier som vid återkommande kontroll hade en andel felaktiga mätare (del-enheter) större än 6,5 %? (Ange endast ett svar) Ja Nej Återkommande kontroll ej genomförd 13. Hade ni under 2012 flödesgivare som togs ned på grund av funktionsstörningar? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 14 Nej - Gå till Hur många flödesgivare togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av en yttre påverkan? (Ange värde mellan 0 och ) 15. Hur många flödesgivare togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett installationsfel? (Ange värde) 16. Hur många flödesgivare togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett materialfel? (Ange värde mellan 0 och ) 17. Hade ni under 2012 integreringsverk som togs ned på grund av funktionsstörningar? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 18 18

20 Nej - Gå till Hur många integreringsverk togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av en yttre påverkan? (Ange värde mellan 0 och ) 19. Hur många integreringsverk togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett installationsfel? (Ange värde mellan 0 och ) 20. Hur många integreringsverk togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett materialfel? (Ange värde mellan 0 och ) 21. Hade ni under 2012 temperaturgivarpar som togs ned på grund av funktionsstörningar? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 22 Nej - Gå till Hur många temperaturgivarpar togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av en yttre påverkan? (Ange värde mellan 0 och ) 23. Hur många temperaturgivarpar togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett installationsfel? (Ange värde mellan 0 och ) 24. Hur många temperaturgivarpar togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett materialfel? (Ange värde mellan 0 och ) 19