Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsrapport 2013 Värmemätare"

Transkript

1 % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, Borås Tel

2 Förord Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter, till exempel vid mätning av förbrukad mängd värme till hushåll. Inom ramen för sitt tillsynsansvar bedriver Swedac årliga tillsynsprojekt där tillsynen huvudsakligen är inriktad på värmeleverantörernas hantering av mätare. I denna rapport presenteras resultat från ett tillsynsprojekt som har bedrivits under år Syftet med tillsynsprojektet är främst att kontrollera i vilken omfattning värmeleverantörer uppfyller föreskrivna krav vad gäller dokumentation, märkning och återkommande kontroll av mätare. Rapporten har utarbetats av Valentina Valestany, Swedac. Olga Caratier, Maria E Wallin och Valentina Valestany, Swedac, har ansvarat för planering och genomförande av tillsynsprojektet. Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, Borås Tel

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Utförande Resultat Enkätundersökning... 6 Mätarbestånd... 7 Nedtagning av mätare(del-enheter) och återkommande kontroll... 7 Antal felaktiga mätare (del-enheter)... 9 Funktionsstörningar... 9 Mätarrevision och allprov... 9 Dokumentation... 9 Ackrediterat kontrollorgan Tillsynsbesök Information från Swedac Upptäckta brister Föreläggande Diskussion och slutsatser Bilaga Bilaga

4 Sammanfattning Avdelningen för reglerad mätteknik vid Swedac har under 2013 bedrivit ett tillsynsprojekt för att kontrollera värmeleverantörernas mätarhantering. Detta som en uppföljning på det projekt som Swedac drev under 2012, där resultatet visade på stora brister i leverantörernas egenkontroll av mätare. Medan de tillfrågade fjärrvärmebolagen svarade att de har installerat godkända mätare har endast hälften av bolagen tagit ned sina flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar efter att utesittningstiden gått ut. Drygt hälften av de tillfrågade värmeleverantörerna har låtit mätarna genomgå återkommande kontroll i godkänd omfattning. 71 procent av de tillfrågade fjärrvärmeleverantörerna uppfyller kraven vad gäller den information som värmeleverantören enligt regleringen ska ha i sin dokumentation. Syftet med 2013 års tillsynsprojekt var främst att kontrollera att värmeleverantörerna följer gällande bestämmelser kring mätarhanteringen. Urvalet gjordes slumpmässigt med en viss spridning över landet. Undersökningen genomfördes genom att ett frågeformulär skickades till 80 av Sveriges ca 190 leverantörer. Frågorna avsåg leverantörernas mätarhantering under 2012 och behandlade bl.a. nedtagning av flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar, genomförd återkommande kontroll av dessa enheter, mätarrevision samt uppgifter i värmeleverantörernas dokumentation. Totalt fick Swedac svar från 82 värmeleverantörer. Vidare följde Swedac upp 6 värmeleverantörer av dem som var tillfrågade år Swedac kunde konstatera brister hos många de tillsynade företagen. Bristerna består framför allt av ofullständig dokumentation, överskridande utesittningstid av mätare samt inte utförd återkommande kontroll. Swedac anser att trots bestående brister i mätarhanteringen har tillsynsprojektet 2013, tillsammans med det föregående projektet, bidragit till en ökad kunskap om bestämmelser om mätarhanteringen hos de företag som ingick i projektet. Nivån på regelefterlevnaden bedömdes vara något högre jämfört med det tidigare tillsynsprojektet under En glädjande tendens till förbättrad medvetenhet om och bättre efterlevnad av gällande regelverk kan skönjas eftersom betydligt fler mätare lämnas för återkommande kontroll hos kontrollorgan. 3

5 1. Inledning I Sverige finns närmare 190 värmeleverantörer som tillsammans har omkring värmemätare som används för debitering av hushållens värmeförbrukning. Värmeleverantörernas mätarhantering regleras såväl i EU:s lagstiftning som i nationella lagar, förordningar och föreskrifter. De tekniska kraven på värmemätarer bygger på EU:s mätinstrumentdirektiv 1 (MID) som innehåller harmoniserade regler för flera olika mätinstrument och bland annat värmemätare. Direktivets krav har införlivats i svensk lagstiftning genom Swedacs föreskrifter (STAFS 2006:4) om mätinstrument samt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare. De nationella bestämmelserna om mätinstrument finns i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon, förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon samt förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare. Kraven på återkommande kontroll av värmemätare finns i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Värmeleverantörerna är skyldiga att följa föreskrivna krav vad gäller mätarhanteringen för att ge konsumenten en korrekt debitering av förbrukad värme. Mätare som används för debitering av värme för enskild konsument omfattas av STAFS 2006:8 om värmemätare samt STAFS 2007:2 om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Grundregeln är att alla värmemätare som används för att debitera privata hushåll omfattas av regelverket. Det gäller även om hushållet ingår som en liten del i en samdebitering med t.ex. kontors- eller affärslokaler. Mätare som enbart mäter förbrukning i industrier, lokaler, handel och offentlig verksamhet omfattas inte av regleringen. Tillsynen, enligt 10 förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare, ska huvudsakligen vara inriktad på mätaranvändarnas egenkontroll det vill säga fjärrvärmeleverantörens hantering av värmemätare genomförde Swedac sitt första tillsynsprojekt med inriktning på värmeleverantörer. Ett frågeformulär skickades till 21 slumpmässigt utvalda värmeleverantörer, en värmeleverantör i varje län. Alla tillfrågade energibolag har visserligen installerat godkända mätare. Men det är det många som inte uppfyller de krav som ställs vid hantering av mätarna. Undersökningen från förra året visar att bara hälften av värmeleverantörerna tagit ned sina mätare i godkänd omfattning och att endast hälften uppfyller de föreskrivna kraven på återkommande kontroll under ackreditering. 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument (EGT L 135, , s. 1, Celex 32004L0022). 4

6 2012 års tillsynsprojekt gav en tydlig indikation på att fler informations- och tillsynsinsatser är nödvändiga för att få en bättre efterlevnad av regelverket fick Swedacs svar från 82 värmeleverantörer genom en enkätundersökning. Vidare gjorde Swedac tillsynsbesök hos 6 värmeleverantörer av de 21 värmeleverantörer som var tillfrågade år Enligt Swedacs föreskrifter (STAFS 2013:15) om tillsynsavgifter för vatten- och värmemätare är leverantörer av värmeenergi skyldiga att betala en tillsynsavgift till Swedac för sina mätare. Syftet med avgifterna är att de ska täcka Swedacs kostnader för tillsyn av värmemätare. Avgiftsplikten avser endast mätare vars mätningar ligger till grund för debitering. Det innebär att om debitering sker på grundval av något annat än gjorda mätningar, t.ex. olika typer av schablondebitering, så behöver ingen avgift betalas för eventuella mätare som används för andra syften än för debitering. Tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften uppgår till kronor per värmeleverantör. Den rörliga avgiften uppgår till 4,28 kronor för varje mätare som leverantören har i drift för att mäta hushållsförbrukning av värmeenergi. 2. Utförande De företag som använder värmemätare för att debitera privata hushåll för förbrukad värme är skyldiga att systematiskt genomföra egenkontroll av sådana mätare. I sin kartläggande tillsyn strävade Swedac efter ett rikstäckande urval. Urvalet av företag för enkätundersökningen gjordes på ett sådant sätt att ca 4 värmeleverantörer från varje län slumpmässigt valdes ut. Totalt blev det 80 företag av landets ca 190 värmeleverantörer. De värmeleverantörer som var tillfrågade år 2012 valdes bort från undersökningen. Syfte med enkätundersökningen var att granska i vilken omfattning värmeleverantörer uppfyller föreskrivna krav vad gäller mätarhanteringen. Swedac valde att tillämpa en enkätundersökning eftersom det har visat sig att en sådan metod lämpar sig väl för tillsyn inriktad på en näringsidkares egenkontroll. Den är också en relativt kostnadseffektiv metod som ger möjlighet att kartlägga ganska många värmebolag på en någorlunda kort tid. För att inhämta den information från värmeleverantörerna som behövdes för att genomföra tillsynsprojektet skickades ett frågeformulär till 80 företag per e-post. Frågorna gällde främst de 5

7 mätare (del-enheter) som har tagits i bruk. Enkäten handlade om återkommande kontroll, revision, kontroll efter revision av mätare (del-enheter), statistiken kring antal mätare som har tagits ner på grund av funktionsstörningar och dokumentation om mätare (del-enheter), se frågeformulär i bilaga 1. Frågorna avsåg endast värmeleverantörernas egenkontroll av mätare under år Tillsammans med frågeformuläret fick värmeleverantörerna information om att undersökningen var en del av Swedacs tillsynsverksamhet och att myndigheten vid behov kunde begära in styrkande dokumentation samt göra tillsynsbesök, se bilaga 2. De värmeleverantörer som inte svarade inom angiven tid fick en påminnelse via e-post. Den skriftliga påminnelsen fick 23 värmeleverantörer. De som inte svarade i tid efter den utskickade påminnelsen blev påminda via telefon. Swedac fick ringa till 13 värmeleverantörer för att påminna om enkäten. Vidare gjorde Swedac tillsynsbesök hos 6 värmeleverantörer. Dessa bolag var föremål för enkätundersökningen år Urvalet gjordes utifrån de svar som värmeleverantörerna lämnade till Swedac i samband med enkätundersöknigen. Enligt svaren i enkäten har värmeleverantörerna inte följt upp de föreskrivna kraven. 3. Resultat 3.1 Enkätundersökning Från början omfattades 80 värmeleverantörer av enkätundersökningen. Det har visat sig att en värmeleverantör inte har några mätare som omfattas av kraven i Swedacs föreskrifter. Vidare har 3 värmeleverantörer hört av sig till Swedac för att frivilligt svara på enkäten. Totalt har Swedac fått svar från 82 energibolag. Enligt Swedacs uppgifter finns det ca värmemätare i Sverige. Det sammanlagda mätarbeståndet hos de värmeleverantörer som svarade på enkäten uppgår till ca mätare, vilket motsvarar ca 76 procent av Sveriges totala mätarbestånd. Enkätundersökningen indikerar att det finns följande brister vad gäller värmeleverantörernas egen kontroll av mätarna. Mätare (del-enheter ) tas inte ned alls eller efter utesittningstidens slut Återkommande kontroll av mätare (del-enheter) utförd i icke-godkänd omfattning Bristfällig dokumentation 6

8 Mätarbestånd För att få sättas på marknaden eller tas i bruk för att användas av en värmeleverantör för mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi ska en värmemätare eller en del-enhet uppfylla tillämpliga krav i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare eller övergångsbestämmelser till STAFS 2006:8, d.v.s. äldre bestämmelser i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1994:26) om vatten- och värmemätare. Alla leverantörerna svarade att de mätare som togs i bruk under 2012 uppfyllde de föreskrivna kraven. Nedtagning av mätare(del-enheter) och återkommande kontroll För att säkerställa att mätare fortsättningsvis levererar så korrekta mätvärden som möjligt finns krav avseende återkommande kontroll av mätare i STAFS 2007:2. Det är värmeleverantörens ansvar att låta mätare genomgå återkommande kontroll. Kontrollen ska utföras senast före den föreskrivna utesittningstidens slut där utesittningstiden är det tidsintervall från det att mätaren togs i bruk eller senast reviderades, tills den enligt föreskrifterna återigen ska kontrolleras. Denna kontroll ska också göras före reparation eller service och vid skrotning. Detta för att kunna avgöra om utesittningstiden behöver justeras. Värmeleverantörerna måste se till att en mätare tas ned före utgången av mätarens utesittningstid samt låta den genomgå återkommande kontroll. Alla de mätare (delenheter) som tas ner behöver inte kontrolleras. Partier, det vill säga mätare med samma funktionsprincip och nominella flöde, ska kontrolleras enligt följande. Partier med 50 mätare eller färre ska allkontrolleras. Om det handlar om 51 mätare eller fler ska stickprov på flödesgivare göras genom att minst 20 procent av de mätare som omfattas av den återkommande kontrollen slumpmässigt väljs ut för kontroll. Stickprov på integreringsverk och temperaturgivarpar ska göras på motsvarande sätt genom att minst 10 procent kontrolleras, dock minst 25 stycken integreringsverk eller temperaturgivarpar. Av 82 värmebolag svarade 37 (45%) att de har tagit ner färre flödesgivare under 2012 än vad det planerades från början. De andra värmeleverantörerna (40 stycken eller 49 procent) har tagit ner sina flödesgivare enligt planen. Fem bolag hade inte flödesgivare som var aktuella att ta ned år Med andra ord uppfyller ca 55 procent av de tillfrågade energibolagen föreskrivna krav på nedtagning av sina flödesgivare i tid. En schematisk presentation av resultatet framgår av diagram 1 nedan. 7

9 Diagram 1 Nedtagning av flödesgivare (antal företag) Inte planerat 6% Färre än det var planerat 45% Enligt planen 49% Även om flödesgivarna i vissa fall har tagits ner enligt föreskrivna krav svarade 32 (39%) av de tillfrågade 82 värmeleverantörerna att de inte har genomfört den återkommande kontrollen av flödesgivarna i godkänd omfattning. 47 (57,4%) energibolag kontrollerade flödesgivarna i godkänd omfattning. Tre värmebolag har inte planerat att genomföra den återkommande kontrollen. Detta innebär att endast 61 procent av de energibolag som svarade på frågorna uppfyller föreskrivna krav på återkommande kontroll av flödesgivare. En schematisk presentation av resultatet framgår av diagram 2 nedan. Diagram 2 Återkommande kontroll av flödesgivare (antal företag) Inte planerat 3,6% Inte godkänd omfattning 39% Godkänd omfattning 57,4% 8

10 Vad gäller nedtagning av integreringsverk och temperaturgivarpar uppgav 32 respektive 30 värmeleverantörer att de tog ner färre del-enheter än planerat. Detta innebär att 50 energibolag uppfyller kraven på nedtagning av integreringsverk och temperaturgivarpar, vilket motsvarar 60 procent av de tillfrågade värmeleverantörerna. Det ska nämnas i sammanhaget att omfattning av återkommande kontroll av integreringsverk och temperaturgivarpar återspeglar återkommande kontroll av flödesgivare. En del värmebolag har valt att ta ner fler mätare (del-enheter) än det har varit planerat enligt mätarnas utesittningstid. Vissa värmeleverantörer har återkommande kontrollerat betydligt fler mätare (del-enheter) än det antal som krävs enligt föreskrifterna minst skulle ha. Antal felaktiga mätare (del-enheter) 7 värmebolag rapporterade att det fanns partier vid återkommande kontroll som hade andel felaktiga mätare eller del-enheter större än 6,5 procent. Detta innebär att utesittningstider måste förkortas för mätare eller del-enheter som kommer att sättas upp. Funktionsstörningar På frågorna om det har tagits ner några mätare (del-enheter) på grund av funktionsstörningar svarade 56 (68%) värmebolag JA. Värmebolagen uppgav att huvudorsaken till funktionsstörningar var installationsfel. Några energibolag uppgav att de tog ner sina mätare på grund av yttre påverkan eller materialfel. Mätarrevision och allprov På frågan om revidering av mätare (del-enheter) svarade 44 (53,6%) värmeleverantörer JA och 37 (45%) värmeleverantörer svarade NEJ. Av de 44 energibolag som har reviderat sina mätare har 43 utfört allprov. Dokumentation Värmeleverantören ska enligt föreskrifterna ha ett antal specificerade uppgifter om varje mätare (del-enhet). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om den information som energibolag ska ha i sin dokumentation, såsom mätarens (del-enhetens) serienummer, geografiska placering, fabrikat, typbeteckning osv. 9

11 De flesta av de tillfrågade värmeleverantörerna uppgav att dokumentationen innehåller uppgifter om serienummer eller eget identifikationsnummer på mätare (del-enheter), mätarens (del-enhetens) geografiska placering, fabrikat samt utsättningsdatum och datum för senast genomförda återkommande kontroll. Uppgifter om flödesområdet för flödesgivare, temperaturdifferensområde för integreringsverk och temperaturgivarpar finns noterade hos 64 bolag. Provningskontroll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision finns hos 71 värmeleverantörer. 60 värmeleverantörer svarade att dokumentationen innehåller alla uppgifter som krävs enligt föreskrifterna, vilket motsvarar 73 procent av de 82 tillfrågade leverantörerna. Mer detaljerat resultat av undersökningen framgår av Tabell 1. Tabell 1 Uppgift Serienummer eller eget identifikationsnummer på mätare (del-enheter) 80 (97%) Mätarens (del-enhetens) geografiska placering 79 (96%) Flödesområde för flödesgivare, temperaturdifferensområde för 64 (78%) integreringsverk och temperaturgivarpar Fabrikat 80 (97%) Typbeteckning/Certifikatnummer eller motsvarande 75 (91%) Utsättningsdatum och datum för den senast genomförda återkommande 78 (95%) kontrollen Provningsprotokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter 71 (86%) mätarrevision Dokumentationen innehåller alla föreskrivna uppgifter 60 (73%) Antal värmeleverantörer Ackrediterat kontrollorgan Återkommande kontroll av mätare, mätarrevision och kontroll efter revision ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan typ A, B eller C. 75 (91%) värmeleverantörer som tog ned och återkommande kontrollerade sina flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar namngav det ackrediterade kontrollorgan man anlitar för återkommande kontroll. Fem värmebolag skulle inte ta ner några mätare (del-enheter) för återkommande kontroll under 2012 och därför uppgavs inget kontrollorgan i enkätsvaren. En värmeleverantör svarade att man håller på att upphandla tjänster från ett ackrediterat kontrollorgan. En annan värmeleverantör svarade att år 2012 hade värmebolaget inget upphandlat ackrediterat kontrollorgan. 10

12 3.2 Tillsynsbesök Swedac genomförde under 2012 en enkätundersökning med syfte att få en översikt över värmeleverantörernas hantering av egenkontroll av mätare under I undersökningen deltog 21 värmebolag. Som en uppföljning av kartläggningen gjorde Swedac tillsynsbesök hos 6 av de 21 tillfrågade värmeleverantörerna under hösten Urvalet gjordes utifrån de svar som företagen lämnade in. Enligt enkätsvaren hade bolagen brister vad gäller framför allt dokumentation och återkommande kontroll av mätare. Information från Swedac Vid besöken informerades energibolagen om att Swedac är en sektorsmyndighet för reglerad mätteknik med ansvar för att ta fram föreskrifter, tillsyna värmeleverantörernas egenkontroll av mätare och att delta i internationellt arbete. I tillsynsarbetet gör Swedac informationsinsatser, skickar ut enkäter, gör tillsynsbesök samt utredningar efter eventuella anmälningar som kommer in. Syftet med Swedacs tillsynsarbete är att skydda den enskilda konsumenten och att främst skapa dialog med värmeleverantörerna för att de ska uppnå föreskrivna krav. Vid besöken informerade Swedac om de enkäter för år 2012 och 2013 som har skickats ut för att kartlägga fjärrvärmeleverantörernas egenkontroll av mätare och visade utfallet från dem. Varje tillsynad värmeleverantör fick svara på frågorna utifrån den enkät som de svarade på år Besöket ägnades bland annat åt att gå igenom de svar som energibolagen lämnat i formuläret samt ställa kompletterande frågor utifrån tillsynsenkäten Det visade sig att det hos vissa energibolag finns missuppfattning angående certifikatnummer. Swedac informerade bland annat om vad certifikatnummer är. Certifikatnummer finns ofta på mätaren och/eller den dokumentation som medföljer mätaren och kan t.ex. vara DK-0200-MID I numret står DK för land (Danmark), 0200 är numret på det anmälda organ som har typgodkänt mätaren, MID04 står för bilaga 4 i MID-direktivet (värmemätare) och 012 står för mätarens tillverkningsår. Det bör påpekas att vid tillsynsbesöken berättade energiföretagen att köerna till kontrollorgan som kontrollerar mätarna har ökat. Detta kan tolkas som att fler värmeleverantörer har börjat skicka sina mätare på återkommande kontroll, vilket kan tyda på att energiföretagen har blivit bättre på att följa reglerna kring mätarhanteringen. 11

13 Upptäckta brister Under besöken kunde Swedac bland annat konstatera följande brister hos värmebolagen. Tydliga rutinbeskrivningar vid mätarhantering saknas Statististiken över antal mätare i drift saknas Statistiken över de antal mätare som skulle tas ner för att genomgå återkommande kontroll under 2011 och 2012 saknas Mätare (del-enheter), vars utesittningstid har gått ut, har inte tagits ner i tid Återkommande kontroll av mätare (del-enheter) är inte genomförd i tid Statistiken över de mätare som har tagits ner på grund av funktionsstörningar har inte dokumenterats Statistiken över partier som vid återkommande kontroll hade en andel felaktiga mätare (delenheter) större än 6,5 procent har inte dokumenterats Uppgifter om mätarnas certifikatnummer, flödesområde för flödesgivare, temperaturdifferensområde för integreringsverk och temperaturgivarpar, datum för senaste återkommande kontroll, protokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision saknas. Föreläggande Efter varje tillsynsbesök upprättade Swedac ett tillsynsprotokoll som det tillsynade företaget fick tillfälle att yttra sig över. Av de 6 besökta hade 5 värmeleverantörer en eller fler allvarliga avvikelser. Ett värmebolag inkom med kompletterande uppgifter om bolagets verksamhet samt en detaljerad beskrivning av hur bolaget planerar att åtgärda de konstaterade bristerna. Efter godkännande av tillsynsprotokollet fick de andra 4 bolagen ett föreläggande om att inkomma med kompletterande uppgifter och en detaljerad handlingsplan som visar hur bolagen avser att komma i fas med kontroller av mätare vars utesittningstid har gått ut. Av planen ska bland annat framgå när mätarna ska tas ner för att genomgå återkommande kontroll. Ärendena ska följas upp under Diskussion och slutsatser En förutsättning för en väl fungerade marknad för värmeenergi är att de mätvärden som ligger till grund för debitering av värme hos enskild konsument är korrekta. Både mätare och mätvärde behöver därför kvalitetssäkras genom föreskrivna kontroller och dokumentation av 12

14 mätarhanteringen. Brister i mätarhanteringen kan leda till ökade kostnader för värmeleverantörer och för dem som konsumerar värme. Vad gäller enkätundersökningen har endast 59 energibolag svarat på enkäten i tid. Med tanke på att energibolagen är skyldiga att underlätta tillsynsmyndighetens arbete borde svarsfrekvensen ha varit bättre. En sammanfattning av enkäterna och tillsynsbesöken visar att mätarna i drift uppfyller kraven vad gäller märkning, d.v.s. att mätarna uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet och är försedda med CE+M-märke eller godkända enligt Boverkets tidigare gällande föreskrifter BFS 1994:2, men att efterlevnaden av reglerna kring dokumentation och återkommande kontroll är bristfällig hos många värmeleverantörer. Vid återkommande kontroll, revision och kontroll efter revision ska ett ackrediterat kontrollorgan anlitas i syfte att upprätthålla kvalitet och tillförlitlighet i dessa moment. Här angav 92 procent av de granskade värmeleverantörerna att man har anlitat ett ackrediterat kontrollorgan. Resultatet är något bättre än det som visade sig år De tillsynade energibolagen uppgav också att köerna till kontrollorgan som provar mätarna har ökat, vilket kan tyda på att Swedacs tillsyns- och informationsinstaser under 2012 och 2013 har skapat bättre kännedom om reglerna på området samt initierat bättre efterlevnad av de föreskrivna kraven hos värmeleverantörerna. Swedac kan konstatera att det generellt finns brister i hur värmeleverantörerna efterlever Swedacs föreskrifter på området. Av de 82 tillfrågade och 6 besökta hade 75 värmeleverantörer en eller fler avvikelser. Värmeleverantörerna har brustit i rutinerna kring mätarhanteringen, framför allt återkommande kontroll av mätare och hantering av dokumentation. Av svaren på frågorna i tillsynsformuläret och den information som lämnades vid tillsynsbesöken kan Swedac konstatera att en del mätare (del-enheter) som skulle genomgå föreskriven återkommande kontroll år 2011 och 2012 fortfarande är drift och inte är kontrollerade. Eftersom den återkommande kontrollen av mätarna inte har varit genomförd i godkänd omfattning saknas statistik om partierna har haft en andel felaktiga mätare större än 6,5 procent. Dessa uppgifter är viktiga för att bolagen ska kunna säkerställa att de mätare (del-enheter) som är i drift är godkända att användas i sin tillämpning och om utesittningstiden för mätarna ska justeras. 13

15 Swedac konstaterar vidare att ca 61 procent av de granskade värmeleverantörerna uppfyller föreskrivna krav vad gäller nedtagning av flödesgivare, integreringsverk och temperaturgivarpar. Detta innebär att ca 39 procent eller nästan hälften av de tillfrågade energibolagen inte uppfyller kraven vad gäller nedtagning av mätarna efter utesittningstidens slut. Här ska emellertid nämnas att vissa av dessa värmeleverantörer tar ned sina del-enheter i nära nog godkänd omfattning (>95 % av mätarna) vilket bidrar till ett bättre resultat. De flesta av de tillfrågade värmeleverantörerna (73 procent) uppgav att de har fullständig dokumentation om sina mätare. Enstaka uppgifter saknades hos de övriga energibolagen. De uppgifter som mest frekvent saknades hos värmebolag var provningsprotokoll från senaste återkommande kontroll och kontroll efter mätarrevision, certifikatnummer/ typbeteckning, mätarens (del-enhetens) geografiska placering samt flödesområde för flödesgivare, temperaturdifferensområde för integreringsverk och temperaturgivarpar. I och med att undersökningen är så pass omfattande, nästan hälften av landets värmeleverantörer och knappt 80 procent av mätarbeståndet, kan man dra slutsatsen att de svenska värmeleverantörerna inte uppfyller föreskrivna krav. Även om den återkommande kontrollen av mätare har blivit bättre kan man i stora drag säga att resultaten på nästan alla områden är otillfredsställande. Bidragande orsaker till de brister som konstateras är sannolikt okunskap om bestämmelserna och otillräckliga resurser från värmeleverantörernas sida. Det behövs omfattande tillsyns- och informationsinsatser från Swedacs sida för att öka kunskapen om regelverket och på så sätt komma tillrätta med de missförhållanden som råder på marknaden. 14

16 Bilaga 1 Enkäten avser värmeleverantörernas egenkontroll av värmemätare under 2012 Tillsyn av värmemätare i användning De uppgifter som Swedac begär i den här enkäten gäller endast de mätare som omfattas av Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare, samt Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Uppgifterna ska kunna styrkas i distributörens dokumentation och ska kunna vara Swedac tillhanda på begäran eller vid eventuellt tillsynsbesök. Enkäten innehåller 28 frågor. I anslutning till frågorna finns de aktuella paragrafer som innehåller de bestämmelser frågorna handlar om. 1. Ange antal värmemätare som användes för mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi i ert mätarbestånd per Obs! Gäller ej mätare som används för att fördela kostnader mellan hushåll för värmeenergi som uppmätts med en huvudmätare. (Ange värde) Krav på värmemätare enligt STAFS 2006:8 3 En värmemätare eller en del-enhet skall uppfylla 1. tillämpliga krav i bilaga I till Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2006:4) om mätinstrument, samt 2. kraven i dessa föreskrifter, inklusive bilagan till dessa föreskrifter, för att få sättas på marknaden eller tas i bruk för att användas av en distributör för mätning av hushållsförbrukning av värmeenergi. Detta krav gäller dock inte mätare som används för att fördela kostnader mellan hushåll för vatten som uppmätts med en huvudmätare. En värmemätare som avses i 1 får i övriga fall märkas med CE-märkning m.m. enligt 11 endast om den uppfyller kraven i första stycket och har genomgått bedömning av överensstämmelse enligt Övergångsbestämmelser till STAFS 2006:8 3. Utan hinder av denna författning får dock en värmemätare släppas ut på marknaden och tas i bruk för de syften som anges i 3 första stycket även om de inte uppfyller kraven i 3 5, förutsatt att den uppfyller kraven i Boverkets föreskrifter (BFS 1994:26) om vatten- och värmemätare. Detta undantag gäller endast så länge som värmemätarens typgodkännande är giltigt och i vart fall inte längre än till den 30 oktober En värmemätare som omfattas av 3 punkten i övergångsbestämmelserna till BFS 1998:25 får fortsätta att tas i bruk för de syften som anges i 3 första stycket så länge värmemätarens certifikat 15

17 gäller. 5. En värmemätare som omfattas av 4 punkten i övergångsbestämmelserna till BFS 1998:25 får inte sättas på marknaden eller tas i bruk för de syften som anges i 3 första stycket efter att dessa föreskrifter trätt i kraft. 2. Uppfyllde mätare som togs i bruk under 2012 kraven i: 3 STAFS 2006:8 (kraven i mätinstrumentdirektivet och försedda med CE + M-märke) eller övergångsbestämmelser till STAFS 2006:8 (godkända enligt Boverkets tidigare gällande BFS 1994:26) (Ange endast ett svar) Ja Nej (Om svaret är nej, ange orsak. Om ni inte tog några mätare alls i bruk under 2012, skriv det i fältet nedan) _ Krav på nedtagning av mätare för återkommande kontroll enligt STAFS 2007:2 4 Distributören skall se till att en mätare tas ned före utgången av den utesittningstid som framgår av 5. Mätaren skall därefter genomgå återkommande kontroll före revision eller skrotning enligt 6. 5 Utesittningstiden för värmemätare är längst 10 år för flödesgivare med ett nominellt flöde (qn) av högst 1,5 m3/h alternativt ett permanent flöde (qp) av högst 1,5 m3/h, 5 år för flödesgivare med ett nominellt flöde (qn) över 1,5 m3/h alternativt ett permanent flöde (qp) över 1,5 m3/h samt 10 år för integreringsverk och temperaturgivarpar. Om den återkommande kontrollen visar att andelen felaktiga mätare överstiger 6,5 procent skall distributören förkorta utesittningstiden med minst följande antal år. 6,6 10 %: minst ett år 10,1 20 %: minst två år 20,1 30 %: minst tre år 30,1 40 %: minst fyra år 40,1 % och uppåt: minst fem år 7 Distributören skall för varje år sammanställa resultatet av den återkommande kontrollen av mätare. Denna statistik skall visa andelen felaktiga mätare med lika lång utesittningstid och som använts under likvärdiga förhållanden. Mätare som tagits ned på grund av funktionsstörningar skall inte räknas med i statistiken. Antal funktionsstörningar och orsak till dessa skall dokumenteras. 16

18 3. Hur många flödesgivare skulle under 2012 ha tagits ned och genomgått återkommande kontroll? (Ange värde) 4. Hur många flödesgivare togs ned under 2012? (Ange värde) 5. Hur många av de flödesgivare som togs ned genomgick återkommande kontroll? (Ange värde) 6. Hur många integreringsverk skulle under 2012 ha tagits ned och genomgått återkommande kontroll? (Ange värde) 7. Hur många integreringsverk togs ned under 2012? (Ange värde) 8. Hur många av de integreringsverk som togs ned genomgick återkommande kontroll? (Ange värde) 9. Hur många temperaturgivarpar skulle under 2012 ha tagits ned och genomgått återkommande kontroll? (Ange värde) 10. Hur många temperaturgivarpar togs ned under 2012? (Ange värde) 17

19 11. Hur många av de temperaturgivarpar som togs ned genomgick återkommande kontroll? (Ange värde) 12. Fanns det under 2012 partier som vid återkommande kontroll hade en andel felaktiga mätare (del-enheter) större än 6,5 %? (Ange endast ett svar) Ja Nej Återkommande kontroll ej genomförd 13. Hade ni under 2012 flödesgivare som togs ned på grund av funktionsstörningar? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 14 Nej - Gå till Hur många flödesgivare togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av en yttre påverkan? (Ange värde mellan 0 och ) 15. Hur många flödesgivare togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett installationsfel? (Ange värde) 16. Hur många flödesgivare togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett materialfel? (Ange värde mellan 0 och ) 17. Hade ni under 2012 integreringsverk som togs ned på grund av funktionsstörningar? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 18 18

20 Nej - Gå till Hur många integreringsverk togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av en yttre påverkan? (Ange värde mellan 0 och ) 19. Hur många integreringsverk togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett installationsfel? (Ange värde mellan 0 och ) 20. Hur många integreringsverk togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett materialfel? (Ange värde mellan 0 och ) 21. Hade ni under 2012 temperaturgivarpar som togs ned på grund av funktionsstörningar? (Ange endast ett svar) Ja - Gå till 22 Nej - Gå till Hur många temperaturgivarpar togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av en yttre påverkan? (Ange värde mellan 0 och ) 23. Hur många temperaturgivarpar togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett installationsfel? (Ange värde mellan 0 och ) 24. Hur många temperaturgivarpar togs ned på grund av funsktionsstörning som orsakades av ett materialfel? (Ange värde mellan 0 och ) 19

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2006:5 Utkom från trycket 2006-07-21 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:23 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Kartläggning och tillsyn. av elmätare 2013 14:12014-01-281. SWEDAC REP 14:1 2014-02-18 Utgåva 1

Kartläggning och tillsyn. av elmätare 2013 14:12014-01-281. SWEDAC REP 14:1 2014-02-18 Utgåva 1 SWEDAC REP 14:1 2014-02-18 Utgåva 1 14:12014-01-281 Kartläggning och tillsyn av elmätare 2013 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Förord Denna

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:20 Författningen upphävd

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:9 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Tillsyn vattenmätare 2013

Tillsyn vattenmätare 2013 2013-xx2013-08-xxxx Tillsyn vattenmätare 2013 Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 3 3.

Läs mer

Våganvändning inom stora dagligvarukedjor

Våganvändning inom stora dagligvarukedjor vågar i SWEDAC REP 16:1 2016-01-18 Dnr 2015/2029 Tillsynsrapport 2015 Våganvändning inom stora dagligvarukedjor Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS 2007:1) om återkommande kontroll av automatiska vågar Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:9 Tillämpningsområde

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2016:2 Utkom från trycket den 29 mars 2016 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2016:5 Utkom från trycket den 29 mars 2016 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare 1 Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123. Marknadskontrollrapport 2010. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt

Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123. Marknadskontrollrapport 2010. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt Datum: 2011-03-03 Dnr 10-1844-123 Marknadskontrollrapport 2010 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:8 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:2 Utkom från trycket den 12 februari 2015 Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten

Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Datum: 2012-04-19 Dnr 11-1803-123 Marknadskontrollrapport 2011 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Förord Swedac har bland annat till uppgift att skydda konsumenter från oriktiga mängduppgifter,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor;

Läs mer

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S.

1 Bakgrund. Vad avser tekniska egenskaper som transportabla tryckbärande anordningar ska uppfylla anges dessa i ADR-S och RID-S. 1 Bakgrund Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är behörig myndighet för landtransport av farligt gods, vilket innebär att MSB ska verka för att förebygga olyckor och tillbud i samband med

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Inledning Boverket har i sin rapport 2015:2 Genomförande av EU:s

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el Rubriken har denna lydelse genom

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012

Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012 Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella lagar och förordningar... 3 2.2. Swedacs föreskrifter...

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2008:10 Utkom från trycket 2008-10-07 Omtryck Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2013. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2013 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2016:3 Utkom från trycket den 29 mars 2016 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:6) om gasmätare

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:6) om gasmätare Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:6) om gasmätare och volymomvandlare Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:21 Författningen

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2014:XX 2014:16 Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor Avdelningen för juridik och inre marknad Kari Björkqvist Direktnr: 08-406 83 04 e-post: kari.bjorkqvist@swedac.se Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg; beslutade den 17 november 2003. SJÖFS 2003:17 Utkom från trycket

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om mätning och rapportering av överförd el i särskilda fall beslutade

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-16 1 (12) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:11) om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle;

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 1 juni 2011 Myndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra vissa kontroller

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer 1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Förvaltningsavdelningen. Direktnr: E-post:

Förvaltningsavdelningen. Direktnr: E-post: 2012-06-18 12-258-14 Förvaltningsavdelningen Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: föreskrifter med anledning av standarden EN ISO/IEC

Läs mer

Xxxxx Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Xxxxx Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar AFS 2014:XX 2014:21 Xxxxx Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd om (STAFS 2006:12) längdmått och volymmått för utskänkning Ändring införd: t.o.m. STAFS

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska byggprodukter vara märkta för

Läs mer

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451.

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451. RoHS Miljö En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SEK Handbok 451 Utgåva 1 SEK Handbok 451 Utgåva 1 Januari 2016 RoHS Miljö En handledning

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M.

KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M. KOMPETENS OCH UTRUSTNING HOS ORGAN SOM KONTROLLERAR OCH CERTIFIERAR ÖPPNA CISTERNER M.M. FÖR BRANDFARLIGA VÄTSKOR Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:7) om kompetens och utrustning hos organ

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Marknadskontroll av utrymningsbeslag

Marknadskontroll av utrymningsbeslag INFORMATION Datum 2015-10-29 Diarienummer 3091/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av panikutrymningsbeslag och nödutrymningsbeslag Marknadskontroll av utrymningsbeslag Allmänt om marknadskontroll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om leksakers säkerhet; SFS 2011:579 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva);

Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2016:35. TSFS 2011:70 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 11

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2006:7) om mätare för aktiv elenergi

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2006:7) om mätare för aktiv elenergi Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2006:7) om mätare för aktiv elenergi (Rubriken har denna lydelse genom STAFS 2015:1.) Ändring införd:

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer