Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012"

Transkript

1 Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012

2 Innehållsförteckning 1.Inledning Rättslig grund EU-lagstiftning samt nationella lagar och förordningar Swedacs föreskrifter WELMEC:s guider Principer för urval av produkter att kontrollera Omvärldsbevakning Riskanalys Kontrollmetoder Proaktiva och reaktiva kontroller Kontrollinsatser riktade mot näringsidkare Proaktiva och reaktiva informationsinsatser Samverkan Tidsperspektiv Rapportering Bilaga 1 Mall för projektbeskrivning

3 1.Inledning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva marknadskontroll. Marknadskontroll innebär att en ansvarig myndighet, genom direkta eller indirekta metoder, övervakar de produkter som släpps ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige. Marknadskontroll innebär också att myndigheten kan kräva korrigerande åtgärder, frivilliga eller tvingande, av en tillverkare eller importör om en produkt inte uppfyller ställda krav. Marknadskontrollen syftar till att skydda konsumenter och andra användares säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen. Medborgarna har rätt till ett likvärdigt skydd på hela den gemensamma marknaden, oberoende av produktens ursprung. Marknadskontrollen syftar även till att säkerställa likvärdiga konkurrensförhållanden mellan ekonomiska aktörer och därmed bidra till att förhindra illojal konkurrens. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar för tillsyn/marknadskontroll inom området reglerad mätteknik. För detta arbete har Swedac slagit fast följande aktivitetsmål: att genom behovsanpassad regelgivning tillgodose marknadens krav på regler i syfte att skydda konsumenter och för att skapa konkurrens på lika villkor, att såväl företag som konsumenter känner till Swedacs regler och att det görs tillsyn av att dessa efterlevs, att genom samarbete inom EU, International Organisation of Legal Metrology (OIML), European co-operation in Legal Metrology (WELMEC) och Ädelmetallkonventionen skapa förutsättningar för en effektiv inre marknad och en fungerande internationell handel. 2. Rättslig grund 2.1 EU-lagstiftning samt nationella lagar och förordningar Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat, vars genomförandebestämmelser finns i förordningen (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter, Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet, genomfört i Sverige genom produktsäkerhetslagen (2004:451) och produktsäkerhetsförordningen (2004:469), 3

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG av den 31 mars 2004 om mätinstrument, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/23/EG av den 23 april 2009 om icke-automatiska vågar. På nationell nivå finns bestämmelser om marknadskontroll bl.a. i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll samt i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor, där Swedac tilldelas särskilda uppgifter för samordning av marknadskontroll. Mer detaljerade regler om marknadskontroll och tillsyn för Swedacs del finns i bestämmelser om tillsyn i sektorslagstiftningen. I författningarna ges Swedac dels bemyndiganden att meddela närmare föreskrifter, dels mandat att utöva tillsyn. Swedac ansvarar för marknadskontroll av Vågar, bränslemätare, färdigförpackningar, vatten- och värmemätare samt måttenheter enligt lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon, förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon samt förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare Elmätare enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el Taxametrar enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och yrkestrafikförordningen (1998:779) Avgasmätare enligt lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening Gasmätare enligt naturgaslagen (2005:403) och naturgasförordningen (2006:1043) Ädelmetallarbeten enligt lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten samt förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten Swedacs föreskrifter Swedac har utfärdat föreskrifter inom respektive tillsynsområde. Swedacs föreskrifter är av tämligen skiftande karaktär. I de fall föreskrifterna baseras på EU-direktiv finns oftast krav på marknadskontroll. Direktiv 2004/22/EG genomförs genom: Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 2006:4) om mätinstrument råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare råd (STAFS 2006:6) om gasmätare och volymomvandlare råd (STAFS 2006:7) om mätare för aktiv elenergi 4

5 råd (STAFS 2006:8) om värmemätare råd (STAFS 2006:9) om mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten råd (STAFS 2006:10) om automatiska vågar råd (STAFS 2006:11) om taxametrar råd (STAFS 2006:12) om längdmått och volymmått för utskänkning råd (STAFS 2006:13) om dimensionsmätinstrument råd (STAFS 2006:14) om avgasmätare. 2.3 WELMEC:s guider WELMEC:s arbetsgrupp WG5 har tagit fram en guide om marknadskontroll. Guiden utgår från kraven i direktiv 2004/22/EG om mätinstrument och direktiv 2009/23/EG om icke-automatiska vågar. Guiden syftar till att harmonisera medlemsstaternas marknadskontrollaktiviteter. 3. Principer för urval av produkter att kontrollera Inom området reglerad mätteknik bedriver Swedac fyra typer av tillsyn/marknadskontroll: tillsyn över mätinstrument i drift, marknadskontroll av CE-märkta instrument, dvs mätinstrument som omfattas av unionens krav som produkterna ska uppfylla innan de släpps ut på marknaden, tillsyn över efterlevnaden av regler om färdigförpackningar, samt tillsyn över efterlevnaden av regler om handel med ädelmetallarbeten. 3.1 Omvärldsbevakning Bevakning inom området reglerad mätteknik sker både formellt och informellt. Det bör nämnas att Swedac deltar i OIML:s, WELMEC:s och Ädelmetallkonventionens arbete och får stora mängder information. Det sker ett löpande informationsutbyte inom organisationerna, såsom notifieringar, omröstningar, enkäter m.m. Övriga kanaler för omvärldsbevakning är främst följande källor: mediabevakning via sökordtjänst, 5

6 löpande kontakter med näringsliv och andra intressenter, samarbete med andra myndigheter, studiebesök, samt regelbundna erfarenhetsåterföringsmöten med kontrollorgan som arbetar inom respektive område. Genom frågor från företag och allmänhet får Swedac in exempel på hur marknadsförhållandena ser ut. 3.2 Riskanalys För att prioritera tillsynens inriktning har Swedac gjort en riskanalys, se Tabell 1 nedan. Riskanalysen baseras på resultat från tidigare kontroller samt från omvärldsbevakning. Riskanalysen ligger till grund för val av produkter för tillsyn. I vissa fall kan det finnas undergrupper inom en instrumentkategori som har högre risk än denna instrumentgrupp i allmänhet. På en skala från 1-3 ger siffran i Frekvens en uppskattning av hur vanligt det är att reglerna inte följs. (1 motsvarar relativt god efterlevnad, 2 motsvarar bristfällig efterlevnad och 3 motsvarar oacceptabelt låg efterlevnad). I kolumnen för Konsekvens anges hur allvarligt det är för de målgrupper som reglerna avser att skydda, att reglerna inte följs. Tabell 1 Mätinstrument Frekvens Konsekvens Riskfaktor Automatiska vågar Bränslemätare/bensin Bränslemätare/oljetankfordon Elmätare Förpackningar Gasmätare Icke automatiska vågar Taxametrar Vattenmätare Värmemätare Ädelmetall

7 4. Kontrollmetoder Swedacs marknadskontroll/tillsyn genomförs genom kontroller och informationsinsatser av såväl proaktiv som reaktiv natur. 4.1 Proaktiva och reaktiva kontroller Swedac använder sig av proaktiva kontroller för att ta reda på i vilken omfattning regelverket efterlevs. Företrädesvis utför Swedac generella stickprovskontroller. Insatserna kan innefatta både stickprovskontroller av instrument med avseende på väsentliga krav i direktiven och de nationella kraven på återkommande kontroll. Swedac använder sig även av systemgranskning, d.v.s. granskning av dokumentation av egenkontroll, främst inom området försörjningsmätare. Granskningen omfattar rutiner för provtagning, urval, resultat från provningsrapporter m.m. Vidare genomförs marknadskontroller i form av projekt eller kampanjer som är riktade mot tillverkare, importörer, distributörer eller användare av mätinstrument. Reaktiva kontroller genomförs efter information om att det finns brister i något avseende. Information kan komma från andra myndigheter, medlemsstater m.fl. eller tips från företag och allmänheten. 4.2 Kontrollinsatser riktade mot näringsidkare De planerade aktiviteterna för mätinstrument och icke-automatiska vågar under 2012 är av både proaktiv och reaktiv karaktär. Swedac ska både genomföra aktiviteter på områden där tillsyn inte utförts i stor omfattning och på områden där vi har information om vissa brister sedan tidigare insatser. Mätinstrument i drift kommer att vara föremål för tillsyn under 2012 om inget annat anges. Det innebär tillsyn av att näringsidkare använder godkända mätinstrument eller kombinationer av mätinstrument och tillsatsutrustningar. Swedac kommer att titta på om mätinstrumenten har genomgått föreskriven återkommande kontroll. Aktiviteter vad gäller inköp och provning av mätinstrument och vågar för provning finns inte i tillsynsplanen för Metoderna som används vid kontrollinsatserna är besök eller enkätundersökning. Efter utvärdering av information som inhämtats vid ett besök eller genom utskick av en enkät tillkommer vid behov ytterligare frågor per brev eller annan kontakt. På ädelmetallområdet handlar arbetet främst om marknadskontroll av proaktivt slag med besök i butiker. 4.3 Proaktiva och reaktiva informationsinsatser Swedacs informationsinsatser kan vara både av proaktiv och reaktiv karaktär. Proaktiva insatser är till exempel allmän information via en lämplig kanal om ett särskilt mätinstrument oavsett om mottagaren är distributör eller användare. Reaktiva informationsinsatser kan vara riktade till en särskild grupp av 7

8 distributörer eller användare när en tidigare tillsynsinsats uppmärksammat att det finns brister i något avseende. Under år 2012 planerar Swedac att se över behovet av ytterligare information om respektive mätinstrument på Swedacs webbplats. I samarbete med myndighetens informationsavdelning kommer Swedac att ta fram ett förslag till en särskild sida om myndighetens tillsynsarbete via webbplatsen. Swedac kommer att ta fram en informationsbroschyr om regler för bensinpumpar. En kommunikationsplan avseende informationsinsatser och tillsynsprojekt kommer att upprättas tillsammans med informationsavdelningen. 5. Samverkan Swedacs olika föreskrifter stöder sig på olika bemyndiganden i olika lagar. Den bakomliggande lagstiftningen för Swedacs föreskrifter varierar således. Eftersom regleringen av tillsynsfrågor har utformats olika i olika lagar varierar också Swedacs befogenheter avseende olika mätinstrument. Som exempel kan nämnas vågar och taxametrar. Swedacs föreskrifter om vågar är meddelade med stöd av lagen (1992:1514) och förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon. Vad avser just vågar kan Swedac t.ex. meddela förbud förenat med vite att använda en angiven våg, som inte uppfyller kraven i Swedacs föreskrifter. Vad gäller taxametrar finns i yrkestrafiklagen (1998:490) och yrkestrafikförordningen (1998:779) inga befogenheter alls för Swedac motsvarande dem i lagen (1992:1514) och förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon. Swedacs tillsyn och marknadskontroll inskränker sig till att samarbeta med Polismyndigheten, Skatteverket och Transportstyrelsen och hjälpa dessa myndigheter i deras tillsynsarbete. 6. Tidsperspektiv Under 2012 kommer Swedac att genomföra marknadskontroll och tillsyn inom följande områden: Icke-automatiska vågar (enbart vågar och kombination av våg och kassaregister [POS+NAWI]) Bränslemätare (tankstationer och oljetankfordon) Vattenmätare Värmemätare Elmätare Ädelmetaller Mer detaljerad beskrivning av de planerade tillsynsaktiviteterna för år 2012 framgår av Tabell 2 nedan. Tabell 2 Mätinstrument Fordonsvågar Aktivitet Besök 8

9 Projekt (dr.nr. 2010/1587) som påbörjades under 2010 ska slutföras. Projektets omfattning (totalt antal tillsynsobjekt) kommer att minskas från 15 till 5 dvs. 2 tillsynsbesök under Projektbeskrivningen kommer därför att revideras. Butiksvågar Icke-automatisk våg och kassaregister (POS) Bränlsemätare (bensinpump) Bränslemätare (oljetankfordon) Vattenmätare Värmemätare Elmätare Besök Uppföljning av Kontroll av vågar i handeln Swedac Rep 07:5 samt tillsynsbesök under 2011: Rikstäckande kontroll av butiksvågar i småbutiker. Kontrollen kommer att omfatta märkning, plombering och kontrollvägning. För tillsynsinsatsen upphandlas en kontrolltjänst. Besök Uppföljning av slutförd handlingsplan gällande korrigering av identifierade brister efter tillsynsbesök Tillsyn av två mindre livsmedelskedjor avseende kombination ickeautomatisk våg och kassaregister (POS) Besök Fokus kommer att ligga på självbetjäningsstationer, 2 st mindre kedjor. Kontroll av mätsystem (godkänd kombination dispenser och tillsatsanordning) samt utförd återkommande kontroll. Förfrågan och eventuellt besök. Uppföljning av enskilda åkare i tidigare ärenden, ca 5 st. Kontroll av mätsystemets utformning (jmf luftavskiljare, tillsatsutrustning) och av om de genomgått återkommande kontroll. Förfrågan/ Besök 1) Uppföljning av 2011 års enkätundersökning, dvs. korrigering av brister hos distributörer och eventuella handlingsplaner. 2) Besök hos 2 distributörer i 2011 års enkätundersökning: kontrollfrågor och uppvisande av dokumentation jmf. distributörens svar i enkäten, ev. hyr expert). Enkätundersökning; 1 distributör/ län Därutöver kan även besök komma att genomföras i de fall en vattendistributör också är värmedistributör. 1) Slutförande av 2011 års projekt vilket hade syfte att kategorisera nätägare m a p kontrollsystem för statistisk kontroll. 2) Enkätundersökning med syfte att identifiera nätägares kategoritillhörighet. 3) Begränsad enkätundersökning avseende hur nätägarnas mätarhantering uppfyller föreskrivna krav. Enkätundersökningen kommer att omfatta en av kategorierna och innehålla frågor om hur nätägarens mätarhantering uppfyller föreskrivna krav. 9

10 Ädelmetaller Stickprovskontroll av ädelmetallarbeten på marknaden i syfte att säkerställa att produkterna uppfyller krav på stämplar och angiven finhalt. Projektets omfattning är ca 40 försäljningsställen. Tillsynen kommer att riktas mot importörer. Uppföljningsbesök kommer att göras i några butiker hos Sveriges största butikskedjor som har varit föremål för tillsyn under En riskbedömning angående granskning av finhalter kommer att göras beroende på utfallet av förstörande provning av inköpta smycken av guld och silver. Varje planerad aktivitet som avser marknadskontroll och tillsyn ska ha en projektbeskrivning som följer en särskild mall, se bilaga 1. Projektbeskrivningen, inklusive upphandling, utförande och resultat ska diarieföras som ett ärende. Samtliga projektbeskrivningarna innehåller metod, omfattning, urval (grund för urval) och tidplan. Tidplan för Swedacs tillsynsaktiviteter för år 2012 framgår av Tabell 3 nedan. Tabell 3 Våg små butiker Våg POS Oljetank - fordon Tankstation F-våg Vatten Värme El ÄM Jan x x Feb x x x x Mars x x x x x April x x x x x x Maj x x x x x Juni x x x Juli x Aug x x x x Sept x x x Okt x x x x Nov x x x x Dec x x x x 7. Rapportering Marknadskontrollprojekt redovisas i rapporter. Rapporterna publiceras normalt på Swedacs webbplats och skickas till berörda. Ofta skickas det dessutom ut ett pressmeddelande. Vidare redovisas resultatet från aktiviteter i Marknadskontrollrådet och när det är relevant, till berörda arbetsgrupper inom WELMEC. 10

11 Bilaga 1 Mall för projektbeskrivning Diarienummer Projektnamn (typ av kontroll, instrument) Projektledare Beskrivning (riskanalys, urval, marknad m.m.) Effektmål (syftet/nyttan med projektet, kopplat till verksamhetsmål) Projektmål (huvudmål, delmål och avgränsningar) Budget Tidplan Administrativ plan (upphandling, instruktioner, datainsamlingsverktyg, rapportering m.m.) Handlingsplan (milstolpar och aktiviteter) Kommunikationsplan (förankring och informationsspridning) Samarbetspartners (externa) 11

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Datum 2014-12-16 Diarienummer 4144/2014 1(9) Marknadskontrollplan 2015 Box 534, 371 23 Karlskrona Besök: Drottninggatan 18 Tel: 0455-35 30 00 Fax: 0455-35 31 00 E-post: registraturen@boverket.se Webbplats:

Läs mer

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-11-04 Dnr. 6.6.3-2013-084516 Postadress/Postal

Läs mer

Boverkets marknadskontrollplan 2012

Boverkets marknadskontrollplan 2012 Datum 2011-11-14 Diarienummer 1202-4641/2011 1(9) Boverkets marknadskontrollplan 2012 Box 534, 371 23 Karlskrona Besök: Drottninggatan 18 Tel: 0455-35 30 00 Fax: 0455-35 31 00 E-post: registraturen@boverket.se

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Medicintekniska produkter Läkemedelsverket 2014-12-08 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag

Läs mer

Nationell marknadskontrollplan SVERIGE

Nationell marknadskontrollplan SVERIGE Nationell marknadskontrollplan 2015 SVERIGE Innehåll Inledning... 3 1 Marknadskontrollmyndigheterna och deras ansvarsområden... 3 2 Samordning och samarbete mellan nationella marknadskontrollmyndigheter...

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Dnr 2014-12-09 2014-7023 1 (15) Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektiva produkter Karolina Petersson 016-544 2065 karolina.petersson@energimyndigheten.se

Läs mer

Handlingsplan för marknadskontroll 2014

Handlingsplan för marknadskontroll 2014 Dnr:13/00405 Handlingsplan för marknadskontroll 2014 1 Myndighetens tillsynsarbete Myndigheten för radio och tv utövar tillsyn enligt radio-och tv-lagen (2010:696). Tillsynen grundas på myndighetens eget

Läs mer

Samarbete och marknadskontroll. Framgångsfaktorer för samarbeten

Samarbete och marknadskontroll. Framgångsfaktorer för samarbeten Samarbete och marknadskontroll Framgångsfaktorer för samarbeten Samarbete och marknadskontroll Framgångsfaktorer för samarbeten 1 2 Förord Teknikföretagen och Svensk Handel anser att marknadskontrollen

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Nationell marknadskontrollplan

Nationell marknadskontrollplan Nationell marknadskontrollplan 2014 Fastställd av Marknadskontrollrådet den 22 november 2013 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1. Allmänt om marknadskontroll... 3 1.2. Årets nationella marknadskontrollplan...

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:18 Utkom från trycket 2007-11-13 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24

Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24 Handläggarstöd vid energitillsyn 2015-04-24 Rapportnummer 2015:1 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se och

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2015-02-19 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address:

Läs mer

System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll

System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll Boverket System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll Redovisning av regeringsuppdraget bättre inomhusmiljö System för kvalitetssäkring av obligatorisk ventilationskontroll Redovisning

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Tillsyn 2/11 Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Kemikalieinspektionen www.kemi.se Best.nr. 510 999 Sundbyberg, februari 2011 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: CM Gruppen, Bo 11063,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram 2012-2014

Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram 2012-2014 Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. 2011-11-15 RET 2011/100183 1 (2) Avdelningen för regelarbete och expertstöd Jan Westman, 08-705 89 27 arbetsmiljoverket@av.se Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer