Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag"

Transkript

1 Till: Energimyndigheten Box Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen bedriver idag ett intensivt arbete för att spara energi och effektivisera energianvändningen. SABO har i tidigare remissyttrande över Näringsdepartementets promemoria om genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige tillstyrkt införandet av en ny lag om energikartläggning i stora företag, men samtidigt framhållit att upprättande av energideklarationer bör anses tillgodose kravet på energikartläggning i den del som avser företagets fastigheter. En energikartläggning ska innefatta en ingående översyn av energianvändningen i företaget och resultera i förslag på kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen. Detta överensstämmer väl med de krav som följer av lagen om energideklaration av byggnader. En sådan deklaration ska bland annat innehålla uppgifter om byggnadens energiprestanda och rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder som kan förbättra dessa. För ett bostadsföretag sker nästan all energianvändning i de byggander man äger, medan energianvändningen för transporter och andra verksamheter utgör en jämförelsevis närmast försumbar andel. I företag vars verksamhet handlar just om att äga och förvalta bostadshus så tillgodoses i praktiken syftet med

2 energikartläggningen genom att energideklarationer upprättas. I energideklarationerna har kostnadseffektiva åtgärdsförslag redan tagits fram för byggnader. Om dessa företag både måste låta upprätta energideklarationer och göra energikartläggningar som kräver platsbesök drabbas de av dubbla krav. Detta medför väsentligt ökade kostnader och kommer att ta personella resurser i anspråk, utan att det leder till mer energieffektivisering. Åtgärden är oproportionerlig i förhållande till nyttan. Det finns därför goda skäl att samordna enerdeklarationerna och energikartläggningarna. Förslaget till föreskrifter om energikartläggning i stora företag Inledning, ord och uttryck Energikartläggningens genomförande och innehåll I energieffektiviseringsdirektivets bilaga VI framgår att energikartläggningarna ska vara proportionella och tillräckligt representativa för att kunna ge en tillförlitlig bild av den totala energiprestandan och göra det möjligt att på ett tillförlitligt sätt identifiera de viktigaste möjligheterna till förbättringar. Enligt förslaget till förordning ska energikartläggningen omfatta en övergripande beskrivning av företagets totala energianvändning och en mer detaljerad energikartläggning av de verksamheter eller områden som motsvarar företagets betydande energianvändning. Avgränsningar och prioriteringar ska göras så att kartläggningen ger en representativ bild av företagets totala energianvändning. De kommunala bostadsföretagen i Sverige träffas endast i fem fall direkt av kravet på att genomföra energikartläggningar. Resterande företag är inte stora företag enligt definitionen i lagen om energikartläggning i stora företag. Flertalet av dessa företag ägs emellertid av kommuner vilka ska betraktas som stora företag och blir därmed skyldiga att göra energikartläggningar. Energimyndigheten har till SABO framfört att det är lämpligt att det allmännyttiga bostadsföretaget gör en egen energikartläggning som kan bifogas kommunens energikartläggning

3 I enlighet med lagen om energideklaration för byggnader upprättar de kommunala bostadsföretagen vart tionde år energideklarationer för alla byggnader. I samband med att en energideklaration upprättas görs platsbesök där kostnadseffektiva åtgärdsförslag identifieras. Energideklarationerna omfattar nästan hela bostadsföretagets energianvändning. Övrig energianvändning avser främst företagets transporter och verksamhetsenergi. SABO anser att eftersom energideklarationerna täcker nästan hela företagets energianvändning bör dessa sammantaget kunna anses uppfylla direktivets krav på att vara tillräckligt representativa för att kunna ge en tillförlitlig bild av den totala energiprestandan liksom förordningens krav på en mer detaljerad energikartläggning av de verksamheter eller områden som motsvarar företagets betydande energianvändning. En viktig del av energideklarationerna är att föreslå möjligheter att minska energianvändningen i byggnaderna. Därigenom blir det möjligt att tillfredsställa direktivets krav att på ett tillförlitligt sätt identifiera de viktigaste möjligheterna till förbättringar. En skillnad mellan regelverket för energikartläggningar och regelverket för energideklarationer är att kartläggningen ska göras vart fjärde år och deklarationerna vart tionde. Den olikheten kan överbryggas på följande sätt. Energideklarationerna upprättas på samma sätt som tidigare. När en energikartläggning ska göras sammanställs befintliga energideklarationer för samtliga byggnader i företagets aktuella bestånd. Sammanställningen uppdateras med uppgifter om energianvändningen fram till senast kända år samt uppgifter om genomförda åtgärder. Därmed tillgodoses förordningens krav om att uppgifterna om energianvändning ska vara aktuella. För byggander som genomgått en större ombyggnad kan det vara nödvändigt att upprätta en ny energideklaration. Sammanställningen kompletteras med uppgifter om företagets transporter och verksamhet om dessa står för en betydande del av företagets energianvändning. Ytterligare inventeringsåtgärder som till exempel platsbesök blir därmed inte nödvändiga för att uppnå syftet med energikartläggningen. Förhållandena i bostadshus är relativt statistiska och det är inte kostnadseffektivt att utöver den inventering som görs av byggnaderna vart tionde år när energideklarationerna upprättas också vart fjärde år inventera dessa för att även då ta fram förslag på - 3 -

4 åtgärder som spar energi eller effektiviserar energianvändningen. I bostadshus vidtas energiåtgärder oftast i samband med renoveringar, vilka sker med betydligt längre tidsintervall. SABO föreslog, som ovan nämnts, redan i sitt remissyttrande över promemorian om genomförande av energieffektiviseringsdirektivet att upprättande av energideklaration ska anses tillgodose kravet på energikartläggning i den del som avser företagets fastigheter. Regeringen skriver i propositionen att eftersom det handlar om olika tidsintervall, olika kravspecifikationer och olika omfattning, är det inte möjligt att genom reglering samordna kraven. Det är självklart att direktiven ska följas i det svenska regelverket, men det behöver enligt vår mening inte hindra att myndighetens tillämpningsföreskrifter utformas så att resursslösande dubbelarbete undviks, så länge resultatet inte avviker från kravet på en ingående översyn av energianvändningen i företaget och framtagande av förslag på kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen. I ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar med vägledning avseende energieffektiviseringsdirektivet (SWD(2013) 447 final) uppmuntras medlemsstaterna att, där det är relevant, utforska synergier mellan införlivandet och genomförandet av artikel 8 i direktivet om energieffektivitet å ena sidan, och genomförandet av direktiv 2010/31/EU (direktivet som ligger till grund för lagen om energideklarationer för byggander) å andra sidan, särskilt vad gäller de nationella tillsynsmyndigheter som inrättas för att se till att energibesiktningarna är kostnadseffektiva och utförs på ett oberoende och kostnadseffektivt sätt. Medlemsstaterna uppmuntras också att på motsvarande sätt utforska synergier och säkerställa konsekvens mellan kriterier och system för kvalificering/certifiering i dessa direktiv. Arbetsdokumentet har ingen rättslig status, men pekar på att det trots att kriterierna skiljer sig åt finns skäl för medlemsstaterna att försöka tillvarata synergieffekter. SABO anser också att om upprättande av energideklarationer inte kan anses tillgodose kravet på energikartläggning så leder det i praktiken till en snedvridning av konkurrensen. Kommunala bostadsföretag som klassas som små eller medelstora företag kommer då att tvingas genomföra kostsamma energikartläggningar av det enda skälet att deras ägare enligt definitionen är ett stort företag. Flertalet privata hyresvärdar som klassas som små eller medelstora företag kommer i stället att uppmuntras att genomföra energikartläggningar och i viss utsträckning kunna få stöd för att göra detta eftersom de ytterst sällan är ägda av stora före

5 tag. Men om upprättande av energideklaration anses tillgodose kravet på energikartläggning i den del som avser företagets fastigheter så försvinner denna konkurrenssnedvridning samtidigt som det underlättar för alla fastighetsägare. SABO föreslår att det i detta avsnitt av föreskrifterna läggs in en ny bestämmelse med i princip följande innebörd: För ett företag vars energianvändning i huvudsak är föremål för energideklarationer, ska en sammanställning av dessa deklarationer uppdaterad med aktuella uppgifter energianvändning och utförda åtgärder, komplettrad med uppgifter om annan energianvändning i fall denna är betydande, anses uppfylla kravet på en energikartläggning. SABO föreslår att Energimyndigheten och Boverket tillsammans gör en avstämning av föreskrifterna om energikartläggning och energideklaration för att se över om de behöver harmoniseras i någon del för att energideklarationer ska kunna uppfylla kravet på en energikartläggning. Rapport avseende energikartläggning SABO föreslår att det i detta avsnitt läggs in en bestämmelse om utformningen av en rapport avseende energikartläggning, i de fall den bygger på en sammanställning av energideklarationer. Certifiering av energiledningssystem och miljöledningssystem Krav på person som genomför energikartläggning SABO anser att kraven på personer som genomför energikartläggningar bör kunna anpassas till de typer av objekt som personen i fråga ska kartlägga. Att energikartlägga en industri är till exempel en helt annan uppgift än att energikartlägga ett bostadsföretag. Det skulle då bli möjligt att certifieras för att energikartlägga endast viss verksamhet. Vad gäller energikartläggning av bostadsföretag bör Energimyndigheten överväga att låta en certifiering som energiexpert för energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter, eventuellt med viss komplettering, anses tillräcklig för att personen ska certifieras för att energikartlägga just bostadsföretag. I Boverkets - 5 -

6 föreskrifter ställs tydliga krav på allmän teknisk kunskap, erfarenhet av praktiskt arbete, lämplighet och särskild kompetens på en rad områden. SABO anser att det är en stor fördel om energikartläggningen kan göras av egen personal. Inom bostadsföretagen finns i många fall experter anställda med uppgift att minska och effektivisera energianvändningen och det är värdefullt för företagen att kunna nyttja denna expertis. Det bör också leda till att kartläggningen kan göras till en lägre kostnad. Självklart ska anställda som gör energibesiktningar vara certifierade. I energieffektiviseringsdirektivets artikel 8.1 andra stycket framgår att energibesiktningar får göras av interna experter eller energibesiktningsmän, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har infört ett system för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll som i lämpliga fall kan inbegripa ett årligt slumpmässigt urval av minst en statistiskt signifikant procentandel av samtliga energibesiktningar som de gör. SABO föreslår att Energimyndigheten i föreskrifterna tydliggör att energibesiktningarna får genomföras av egen personal som är certifierad och att myndigheten följer upp detta genom att varje år kontrollera ett slumpmässigt urval av de energibesiktningar som genomförs på detta sätt. Av 9 förordning om energikartläggning i stora företag följer att Myndigheten får även begära in andra uppgifter som behövs för uppföljningen och utvärderingen. Certifiering av person som genomför energikartläggning Kompetenskrav avseende organ som ackrediteras för certifiering Stockholm den 5 september 2014 Kurt Eliasson VD - 6 -

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:174

Regeringens proposition 2013/14:174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Prop. 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promemorians huvudsakliga innehåll... 6 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Dagordningens punkt 16 Inkomna motioner Följande motioner har inkommit 1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:02 Författare:

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag kommunernas bostadsförsörjningsansvar tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader 2 tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader förord Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Stockholm den 26 januari 2012

Stockholm den 26 januari 2012 R-2011/1600 Stockholm den 26 januari 2012 Till Finansdepartementet Fi2011/4348 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 oktober 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över Solvens II-utredningens

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA REMISSPROMEMORIA Datum 2010-12-02 FI Dnr 10-9254 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Förslag till nya föreskrifter om ersättningssystem

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den Beatrice Ask Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer