Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m."

Transkript

1 Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Transportstyrelsens förslag: Då våra föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:27) om säkerhet i vägtunnlar nu har tillämpats under en tid, har vi följt upp konsekvenserna av dessa. Vi föreslår att två bestämmelser ändras. En bestämmelse, som gäller brandmotstånd för dörrar, behöver omformuleras och bli tydligare vad avser tillämpningen av flera tätt på varandra följande dörrar. I en annan bestämmelse vilken anger bredd för utrymningsvägar behöver kravet sänkas eftersom ett för högt värde anges i förhållande till vad som tillämpas för byggnader och det högre kravet inte kan motiveras. Om ingen ändring sker kommer dörrar i utrymningsvägar att dimensioneras för högre brandmotstånd än nödvändigt och utrymningsvägar kommer att vara bredare än nödvändigt. Sker ingen ändring resulterar detta i högre kostnader för byggande av vägtunnlar utan att säkerheten förbättras. A. Allmänt 1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Transportstyrelsen har 2015 meddelat föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar vilken införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 24 april Utöver att införliva direktivet tydliggör våra föreskrifter minimikraven utan att gå utöver direktivet. Då våra föreskrifter nu har tillämpats under en tid har vi följt upp konsekvenserna av föreskrifterna och de allmänna råden. Vi kan konstatera att två bestämmelser bör ändras. En bestämmelse, som gäller brandmotstånd för dörrar, behöver omformuleras och bli tydligare vad avser krav på flera tätt på varandra följande dörrar. En annan bestämmelse vilken anger bredd för utrymningsvägar behöver sänkas eftersom ett för högt värde anges i förhållande till vad som tillämpas för byggnader då det högre värdet inte kan motiveras. 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet.

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (7) 2. Vad ska uppnås? Två bestämmelser ska ändras för att erhålla tydligare krav och en bättre anpassad kravnivå. 3. Vilka är lösningsalternativen? 3.1. Effekter om ingenting görs Om ingen ändring sker kommer dörrar i utrymningsvägar att dimensioneras för högre brandmotstånd än nödvändigt och utrymningsvägar kommer att vara bredare än nödvändigt. Sker ingen ändring resulterar detta i högre kostnader för byggande av vägtunnlar utan att säkerheten förbättras Alternativ som inte innebär reglering Att ändra bestämmelser som trätt i kraft kan endast ske genom reglering. Att inte reglera är därför inget alternativ Regleringsalternativ Brandteknisk klass för dörrar Vid utformning av utrymningsvägar används idag flera på varandra tätt följande dörrar. I dag anges en brandteknisk klass EI 60-C, ett brandmotstånd på 60 minuter för dörr mot ett trafikutrymme. Det behöver tydliggöras i föreskrifterna att i de fall två eller flera tätt på varandra följande dörrar används är det tillåtet att dörrarna utformas i brandteknisk klass EI 30-C. Detta eftersom två dörrar med ett brandmotstånd på 30 minuter kan anses motsvara en dörr i klass EI 60-C. Förslaget är därför att ange att brandteknisk klass EI 30-C får tillämpas om två eller flera tätt på varandra följande dörrar finns i en utrymningsväg mot ett trafikutrymme. Bredd för utrymningsväg Förslaget är att reducera måttet på utrymningsvägens bredd efter passage av dörr från trafikutrymmet till utrymningsvägen. Mått på 1,3 meter vilket anges idag har felaktigt hämtats från Boverkets byggregler (BFS 2011:6) vad gäller tillgänglighet för andra utrymmen än utrymningsvägar. För utrymningsvägar gäller i Boverkets föreskrifter minimikravet 0,9 meter för utrymmen där mindre eller lika med 150 personer förväntas utrymma, och bredden 1,2 meter för utrymmen där fler än 150 personer förväntas utrymma. Det finns ingen skillnad mellan utrymning till fots ur en byggnad jämfört med utrymning till fots ur en vägtunnel, det högre kravet kan därför inte motiveras. Då förutsättningarna för hur många som förväntas utrymma i en vägtunnel varierar och det faktum att vi ställer minikrav är förslaget att ändra till en minsta bredd av 0,9 meter.

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (7) 4. Vilka är berörda? De som berörs av regleringen är stat, kommun och medborgare. 5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 5.1. Företag ( x ) för företagen beskrivs därför under 5.1. ( ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför ingen beskrivning under 5.1 utan samtliga konsekvenser för företagen beskrivs under avsnitt C. Regelrådet har i den tidigare remissen av grundförfattningen gjort bedömningen att förslaget bedöms ge begränsade effekter för företag och har därför avstått från att yttra sig Medborgare Förslaget innebär en oförändrad säkerhet för medborgare Staten, regioner eller landsting och kommuner Tunnelhållare som bygger tunnlar kommer att få tydligare och begripligare regler. Förenkling av regler och justering av minimikrav kommer att ge en besparing vid projektering och byggande. Förslaget innebär vidare besparingar vad gäller drift, underhåll och reinvesteringar för vägtunnlar. Detta på grund av att ändringen innebär billigare anläggningsdelar än de som nu är föreskrivna Externa effekter Förslaget innebär inga konsekvenser för samhället i stort som t.ex. i form av minskat antal olyckor. Detta på grund av att de föreslagna ändringarna berör konsekvensreducerande åtgärder och inte olycksförebyggande åtgärder. 6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till regleringen och varför anses regleringen vara det bästa alternativet? Brandteknisk klass för dörrar Två eller flera tätt på varandra följande dörrar i brandteknisk klass EI 30-C kan anses motsvara en dörr i klass EI 60-C. Förändringen innebär ingen reducering av säkerheten. Kostnaden för de olika dörrarna beroende på brandteknisk klass är i stort sett lika enligt leverantörerna så länge inga glaspartier finns i dörrarna. Forskning visar dock att trafikanters vilja att

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (7) utrymma ökar om man ser vad som finns på andra sidan av en dörr. På grund av det används idag större eller mindre glaspartier i dörrar i utrymningsvägar. Glaspartier för en dörr i klass EI 60-C blir ofta dyrare men även tyngre än en dörr i klass EI 30-C. En ökad tyngd kan innebära att det blir svårare att uppfylla kraven på öppningskrafter vilket i sin tur kan leda till ytterligare tekniska installationer för att minska öppningskraften. Sammanfattningsvis ger en brandteknisk klass EI 30-C för två eller flera tätt på varandra följande dörrar större möjlighet till val av teknisk lösning. Bredd för utrymningsväg En gällande felaktig kravnivå justeras. Ändringen innebär en besparing vid utformning av utrymningsvägar. I många projekt kommer troligtvis utrymningsvägen att utformas bredare än 0,9 meter, speciellt i bergtunnlar där utrymmen ofta blir större på grund av att det är svårt att bygga så litet när man spränger i berg. Däremot betyder minimikravet för bredden mer när utrymningsvägar konstrueras i platsgjuten betong. I dess fall kan besparingar bli ett antal miljoner per utrymningsväg beroende på utformning. Vid en försiktig bedömning kan antas att fem utrymningsvägar av större omfattning byggs under kommande 10-årsperiod som innebär en platsgjuten konstruktion. Om det antas att besparingen är 2 miljoner per utrymningsväg så ger detta en besparing på ca 10 miljoner kronor. 7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens beslutanderätt på? Myndighetens beslutanderätt grundar sig på 3 förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar samt 10 kap. 6 plan- och byggförordningen (2011:338). 8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler? Den föreslagna regleringen överenstämmer med EU-rättslig reglering och går inte utöver denna. 9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? Det är i praktiken enbart Trafikverket och kommunerna som använder föreskrifterna och därför ska vi rikta speciella informationsinsatser mot dem, till exempel i form av utskick.

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (7) B. Transportpolitisk måluppfyllelse Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet? Tydligare förutsättningar för byggande och transporter underlättar byggande och kan därför till viss del påverka funktionsmålet positivt. 11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? Alla tunnlar måste uppfylla grundläggande säkerhetskrav. Tydligare förutsättningar för alla vägtunnlar bidrar till fler anläggningar och därför indirekt till en bättre miljö för boende i närheten av trafikleder. C. Företag 12. Hur många företag berörs, i vilka branscher är de verksamma och hur stora är företagen? 13. Vilken tidsåtgång medför regleringen för företagen och vad innebär regleringen för företagens administrativa kostnader?

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (7) 14. Vilka andra kostnader medför regleringen för företagen och vilka förändringar i verksamheten kan de behöva vidta? 15. I vilken utsträckning kan regleringen komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen? 16. Hur kan regleringen i andra avseenden komma att påverka företagen? 17. Behöver särskilda hänsyn tas till små företag vid reglernas utformning? D. Sammanställning av konsekvenser Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade effekter (tkr) Kommentar Fördelar Nackdelar + / - Företag Medborgare Oförändrad säkerhetsnivå för medborgare. Staten m.fl. Större flexibilitet vid val av teknisk lösning. Reducerade kostnader för drift, underhåll och reinvesteringar Förslaget innebär justerade minimikrav utan påverkan på säkerheten. Externa effekter Totalt Större flexibilitet och reducerade kostnader Justerade minimikrav utan påverkan på säkerheten.

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (7) E. Samråd Innan remissen har samråd skett med Trafikverket. Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: Per Vedin Utredare anläggningskonstruktion och tunnelsäkerhet E-post. Tel Jonas Malmstig Verksjurist E-post. Tel

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7)

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Magnus Nyström Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Björn Englund Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsgodkännande Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort;

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort; Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Camilla Sundén Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg och järnväg Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Patrik Sveder Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om godkännande av mopeder

Konsekvensutredning av föreskrifter om godkännande av mopeder Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert/Ingela Sundin Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning av föreskrifter om godkännande av mopeder Transportstyrelsens förslag:

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens nya föreskrifter (TSFS 2019:XX) om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens nya föreskrifter (TSFS 2019:XX) om registrering av fordon med mera i vägtrafikregistret Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Louise Hagström Fordonsinformation Stabsenheten Konsekvensutredning av Transportstyrelsens nya föreskrifter (TSFS 2019:XX) om registrering av

Läs mer

1 Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (6)

1 Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Leila Kekkonen Hjalmarsson Väg och järnväg Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning av ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

Konsekvensutredning av ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring i Vägverkets

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran

Konsekvensutredning av föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Alexander Östman Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning av föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran Transportstyrelsens förslag:

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linnéa Ekström Sjö- och luftfart Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum

Läs mer

Konsekvensutredning om rapportering av uppgifter från besiktning av taxameterutrustning

Konsekvensutredning om rapportering av uppgifter från besiktning av taxameterutrustning Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning om rapportering av uppgifter från

Läs mer

Konsekvensutredning av nytryck av TSFS 2014:96 fartyg i inlandssjöfart

Konsekvensutredning av nytryck av TSFS 2014:96 fartyg i inlandssjöfart Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Stefan Eriksson Sjö- och luftfart Konsekvensutredning av nytryck av TSFS 2014:96 fartyg i inlandssjöfart Transportstyrelsens förslag: Att införliva

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om klimatbonusbilar

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om klimatbonusbilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning 2017-02-28 TSF 2017-169 Handläggare Jonny Geidne Fordonsinformation Stabsenheten Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om klimatbonusbilar

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd Konsekvensutredning Datum Handläggare 1 (7) Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om trafiktillstånd

Läs mer

A. Allmänt. 3. Vilka är lösningsalternativen?

A. Allmänt. 3. Vilka är lösningsalternativen? Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linnéa Ekström Sjö- och luftfart Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra

Läs mer

Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke

Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Monika Morén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:131 med anledning av reviderat Östersjöavtal

Konsekvensutredning av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:131 med anledning av reviderat Östersjöavtal Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Konsekvensutredning av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:131 med anledning av reviderat Östersjöavtal Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av - föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg

Konsekvensutredning av - föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Klas Berglund Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning av - föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (9)

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sara Magnusson Väg och järnväg Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av ändringar av Järnvägsinspektionens föreskrifter

Läs mer

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring i VVFS 2003:28

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr Handläggare Åke Larsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till införlivande av IMO-resolution MEPC.248(66) om krav på stabilitetsinstrument för oljetankfartyg

Konsekvensutredning av förslag till införlivande av IMO-resolution MEPC.248(66) om krav på stabilitetsinstrument för oljetankfartyg Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Nicklas Berndtsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för miljö Konsekvensutredning av förslag till

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (11)

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (11) Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning avseende Transportstyrelsens

Läs mer

Kompletterande konsekvensutredning om nya föreskrifter om trafikskolor

Kompletterande konsekvensutredning om nya föreskrifter om trafikskolor Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Kompletterande konsekvensutredning om nya föreskrifter om trafikskolor

Läs mer

Konsekvensutredning 2

Konsekvensutredning 2 Konsekvensutredning 2 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ingela Sundin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning 2 rättning och justering

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens nya föreskrifter om lastsäkring.

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens nya föreskrifter om lastsäkring. Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av Transportstyrelsens nya

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Transportstyrelsens förslag: Dessa föreskrifter

Läs mer

UTKAST. 1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

UTKAST. 1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Tatjana Olson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för miljö Konsekvensutredning av ändring och nytryck

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS)

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Morgan Sundell Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänster Konsekvensutredning av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (10) Dnr/Beteckning TSF

Konsekvensutredning 1 (10) Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lena Martell Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:131 med anledning av reviderat Östersjöavtal

Konsekvensutredning av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:131 med anledning av reviderat Östersjöavtal Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Konsekvensutredning av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2009:131 med anledning av reviderat Östersjöavtal Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Dnr/Beteckning Monika Morén Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Johan Vestlund Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion teknik järnväg Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om upphävandet

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om att bli utsett organ

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om att bli utsett organ Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Mikael Strömsöe Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion teknik järnväg Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll för nationella regler för fordon och fasta installationer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll för nationella regler för fordon och fasta installationer Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning 2018-09-07 TSF 2018-105 Handläggare Birger Nordfjell Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion teknik järnväg Konsekvensutredning av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås

Konsekvensutredning Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning Ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

Konsekvensutredning av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Fanny Granskog Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (10) påhängsvagnar mellan Falköping och Skara. Dnr/Beteckning TSF

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (10) påhängsvagnar mellan Falköping och Skara. Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Pär Ekström Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av förlängning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning ändringar i och nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg SJÖFS 1999:15

Konsekvensutredning ändringar i och nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg SJÖFS 1999:15 Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Pia Karlsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för sjöfartstillsyn Norrköping Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning av implementering av certifikatskrav för personal som tjänstgör på fartyg som omfattas av IGF-koden

Konsekvensutredning av implementering av certifikatskrav för personal som tjänstgör på fartyg som omfattas av IGF-koden Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Olle Thelaus Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Konsekvensutredning av implementering

Läs mer

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Samer Sada Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens förslag:

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (11) Dnr/Beteckning TSF

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (11) Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Björn Bengtsson Sjö- och luftfart Enheten för hållbar utveckling Sektionen för marknadstillsyn Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

Remiss. A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (8) Dnr/Beteckning TSF

Remiss. A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (8) Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Nariné Svensson Sjö- och luftfart Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för miljö Konsekvensutredning av införlivande av IMO:s regelverk

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar Konsekvensutredning 1 (28) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Datum Konsekvensutredning av revidering av Transportstyrelsens

Datum Konsekvensutredning av revidering av Transportstyrelsens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Saeed Mohebbi Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer, fartyg och luftfartyg Sektionen för sjövärdighet Konsekvensutredning av revidering av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (8) Dnr/Beteckning TSF

Konsekvensutredning 1 (8) Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lena Martell Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn

Konsekvensutredning av föreskrifter om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av föreskrifter om användning av bilbälten och

Läs mer

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Mats Willén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Nicklas Berndtsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för miljö Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (12)

Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (12) Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Patrik Sveder Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsgodkännande väg Konsekvensutredning om ändring av Vägverkets

Läs mer

Har meddelandeflagga. Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag till föreskrift och allmänna råd om klimatbonusbilar.

Har meddelandeflagga. Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag till föreskrift och allmänna råd om klimatbonusbilar. Från: Geidne Jonny Skickat: den 1 mars 2018 09:09 Till: info@bilsweden.se; info@bfbus.se; datainspektionen@datainspektionen.se; ekonomistyrningsverketregistrator@esv.se;

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (11)

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (11) Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Jenny Gustafsson Brandt Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för verksamhetsutveckling och stöd Sektion marknadstillsyn Konsekvensutredning av

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer

Nya föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer Konsekvensutredning 1 (16) Datum Dnr/Beteckning 2016-04-22 TSF 2015-146 Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Nya föreskrifter och

Läs mer

Konsekvensutredning av ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik

Konsekvensutredning av ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Kristian Karlernäs Sjö- och luftfart Konsekvensutredning av ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2002:17) om säkerheten på passagerarfartyg

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden. TSJ 2012-560 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för uppföljning och utvärdering av kollektivtrafikmarknaden. 1. Vad är problemet och vad

Läs mer

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Fredrik Montell Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion teknik järnväg Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om

Läs mer

A. Allmänt. 1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

A. Allmänt. 1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Johan Bång Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Konsekvensutredning av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Transportstyrelsen föreslår att ändringarna införlivas i form av ändringsföreskrifter. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (9)

Transportstyrelsen föreslår att ändringarna införlivas i form av ändringsföreskrifter. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Nicklas Berndtsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för miljö Konsekvensutredning av förslag till

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Transportstyrelsens föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer m.m.

Konsekvensutredning avseende Transportstyrelsens föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer m.m. Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning avseende Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

A. Allmänt. 1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

A. Allmänt. 1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Johan Bång Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Konsekvensutredning av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning symbol för vägmärke I2 turistområde. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning symbol för vägmärke I2 turistområde. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Monika Morén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning symbol för vägmärke I2 turistområde

Läs mer

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Lennart Johansson Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygcertifikat Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (10) Dnr/Beteckning TSF

Konsekvensutredning 1 (10) Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:98) om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:98) om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (6) Datum Diarienummer TSF 2013-53 Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:98)

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret Konsekvensutredning 1 (27) Datum Diarienummer 2018-01-30 TFS 2017-57 Handläggare Louise Hagström Avdelning Fordonsinformation Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage. TSL 2011-5241 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage. 1. Vad är problemet

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Mats Willén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil

Läs mer

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Vägverkets föreskrifter (VVSF

Läs mer

Etappmål efter år 2020 och sänkt bashastighet i tätort Maria Melkersson, Trafikanalys

Etappmål efter år 2020 och sänkt bashastighet i tätort Maria Melkersson, Trafikanalys 1 Etappmål efter år 2020 och sänkt bashastighet i tätort Maria Melkersson, Trafikanalys Tre regeringsuppdrag 1. Utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av sänkt bashastighet i tätort (20 oktober)

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon Missiv 1 (4) Datum Dnr/Beteckning 2017-06-16 TSF2017-39 Dnr RR 2017-191 Ankom 30/6 RR 23/8 HL Ludvig Senast 14/8 Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Sammanfattning från branschträff om PBFuppdraget

Sammanfattning från branschträff om PBFuppdraget Sammanfattning från branschträff om PBFuppdraget Transportstyrelsen Transportstyrelsens huvuduppgift och ansvar är regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning inom transportområdet.

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (9) Fel hänvisningar och upphävande av bestämmelser

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (9) Fel hänvisningar och upphävande av bestämmelser Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Hans Norén Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om övriga säkerhetsbestämmelser för trafik och arbete i järnvägsinfrastrukturen

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om övriga säkerhetsbestämmelser för trafik och arbete i järnvägsinfrastrukturen Konsekvensutredning Datum Dnr/Beteckning 2018-11-16 TSF 2018-32 Handläggare Tomas Sonesson Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om övriga

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 27. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 6:7412

Konsekvensutredning BBR 27. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 6:7412 Konsekvensutredning BBR 27 s föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 6:7412 Konsekvensutredning BBR 27 s föreskrifter om ändring i verkets byggregler

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Ändringar i Presstödsförordningen (1990:524) kommer att träda i kraft den 1 januari Ändringarna innebär bl.a. en namnändring av nämnden.

Ändringar i Presstödsförordningen (1990:524) kommer att träda i kraft den 1 januari Ändringarna innebär bl.a. en namnändring av nämnden. Myndighet Myndigheten för press, radio och tv Diarienummer 18/04050 Rubrik Föreskrifter om ändring i föreskrifter om presstöd (MPRTFS 2016:1) A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Regeringen

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (17)

Konsekvensutredning 1 (17) Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lotta Annerberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer