Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (12)"

Transkript

1 Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Patrik Sveder Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsgodkännande väg Konsekvensutredning om ändring av Vägverkets föreskrifter om nationellt typgodkännande av fordon, VVFS 2003:28 samt ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, TSFS 2009:59 Transportstyrelsens förslag: Transportstyrelsen föreslår ändringar i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:28) om nationellt typgodkännande av fordon samt i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret, av följande skäl: Antalsbegränsningen för fordonslagen personbilar och lätta lastbilar som tillverkas under nationella typgodkännanden justeras i enlighet med de nya nivåerna i EU-regleringen. Transportstyrelsen föreslår även en ändring så att Sverige kan inhämta och lämna de fordonsuppgifter som krävs i den årliga rapporteringen till EUkommissionen i syfte att övervaka CO 2 - (koldioxid) utsläppen. Idag ställer Transportstyrelsen inte krav på att tillverkarna eller importörerna av de fordon som omfattas av nationella typgodkännanden ska lämna in uppgifter i intyget om överensstämmelse som fullt ut behövs för koldioxidrapportering. Endast de uppgifter som regleras i VVFS 2003:28 behöver delges Transportstyrelsen. Som en följd av detta behövs ett tydliggörande av att de uppgifter som behövs för att fullgöra koldioxidrapporteringen också både ska lämnas in och föras in i vägtrafikregistret, enligt TSFS 2009:59. VVFS 2003:28 ändras också där orden andra varumärken byts ut till handelsbeteckning, för att harmonisera med EU-regleringen. Inledning Godkännande av hela personbilar, bussar, lastbilar och släpvagnar är styrt av ramdirektivet 2007/46/EG 1 som säger att det kan ske genom: EU-typgodkännande 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (12) Nationellt typgodkännande Nationellt enskilt godkännande (enstaka fordon). I direktiv 2007/46/EG redovisas de rättsakter med tekniska krav som gäller vid EU-typgodkännande av fordon. Det handlar om drygt 60 olika kravområden med specifika krav. Direktiv 2007/46/EG omfattar även nationellt typgodkännande och enskilt godkännande. Medlemsstaterna förväntas godkänna mot EU:s tekniska krav, som finns i direktivets bilaga IV, men tillåts även för de nationella godkännandeformerna ställa alternativa krav som ger motsvarande trafiksäkerhets- och miljöskyddsnivå. Medlemstaterna kan alltså ge undantag från en eller flera av de rättsakter som förtecknas i direktivets bilaga IV, under förutsättning att det finns alternativa krav som ger en trafiksäkerhets- och miljöskyddsnivå som motsvarar den nivå som bilagan anger. A. Allmänt 1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Nationellt typgodkännande En harmoniserad ram för regelverket inom EU rörande motorfordon och släpvagnar har fastställts genom direktiv 2007/46/EG. Genom kommissionens förordning (EU) nr. 1229/ samt kommissionens förordning (EU) nr. 1230/2012 3, som båda implementeras genom kommissionens förordning (EU) nr. 214/2014 4, så har antalsbegränsningen som tillåts för registrering, försäljning eller ibruktagande av fordon med nationellt typgodkännande i små serier justerats. De nya gränsvärdena för vad som kan anses vara småserie behöver ändras i våra föreskrifter. Koldioxidrapportering (CO 2 ) Idag så begär inte Transportstyrelsen inte in tillräckligt med information, från tillverkarna, i samband med typgodkännandet och registrering av nationellt typgodkända fordon, för att den koldioxidrapportering som ska göras till EU kommissionen ska kunna genomföras fullt ut. Därmed så blir 2 Kommissionens förordning (EU) nr. 1229/2012 om ändring av bilagorna IV och XII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 3 Kommissionens förordning (EU) nr. 1230/2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 661/2009 avseende krav för typgodkännande av vikter och mått för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG 4 Kommissionens förordning (EU) nr. 214/2014 om ändring av bilagorna II, IV, XI, XII och XVIII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (12) det ett problem då Sverige ska rapportera uppgifter för beräkning av genomsnittligt koldioxidutsläpp till EU-kommissionen. De uppgifter som levereras till EU-kommissionen måste vara kompletta för varje fordon vid inläsningen. Fordonsposter med ofullständiga uppgifter kan inte läsas in i systemet och refuseras därför. För att lösa problemet måste ändringar ske i VVFS 2003:28 och TSFS 2009:59 så att Sverige uppfyller kraven, i europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 443/ samt förordning (EU) nr. 510/ på rapporteringen av koldioxidutsläpp till EU-kommissionen. Genom VVFS 2003:28 fastställs de uppgifter som tillverkarna ska lämna som underlag för registrering av nationellt typgodkända fordon och genom TSFS 2009:59 så anges de uppgifter som ska registerföras i vägtrafikregistret. Redaktionell ändring Ytterligare en ändring i VVFS 2003:28, bilaga 5, pkt 0.2.1, som är av redaktionell karaktär, består av byte av orden andra varumärken till handelsbeteckning, för att harmonisera med direktiv 2007/46/EU. 2. Vad ska uppnås? Nationellt typgodkännande En harmoniserad ram för regelverket inom EU rörande motorfordon och släpvagnar har fastställts genom direktiv 2007/46/EG. Kommissionens förordning (EU) nr. 214/2014 har infört andra antalsbegränsningar för vissa kategorier av fordon som ska kunna tillämpa systemet för nationellt typgodkännande av fordon. För personbilar höjs antalsbegränsningen från 75 stycken fordon till 100 stycken fordon per år. För lätta lastbilar sänks antalsbegränsningen från 500 stycken fordon till 250 stycken fordon per år. Koldioxidrapportering (CO 2 ) För att den svenska koldioxidrapporteringen, som implementeras genom förordning (EG) nr. 443/2009, artikel 8 och Bilaga II, samt förordning (EU) nr. 510/2011, artikel 8 samt Bilaga II, till EU-kommissionen ska fungera måste kompletta uppgifter för varje fordon lämnas, i linje med direktiv 2007/46/EG. Eftersom våra svenska föreskrifter reglerar vilka uppgifter de tillverkare som har nationella typgodkännanden ska leverera, måste dessa uppgifter återges i föreskriftform. Ett flertal ändringar av direktiv 2007/46/EG har skett sedan det ursprungligen trädde ikraft och harmoniseringen med svenska regler har inte 5 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 443/2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 510/2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (12) riktigt hängt med. För koldioxidrapporteringen så har ett flertal ändringar skett som påverkar insamling och hantering av uppgifter. Genom kommissionens förordning (EU) nr. 1171/2014 7, införs tillägg om fordonsuppgifter för grundfordonet vid flerstegs byggda fordon. Genom europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 510/2011 anges att uppgifter om spårvidd ska registreras. Kommissionens förordning (EU) nr. 136/2014 8, ändrar hur motoreffekten ska anges i intyget om överensstämmelse. Speciellt fordon med flera olika drivkällor påverkas, då det varit svårt att ange korrekta data för dessa. Genom europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 443/2009 samt förordning (EU) nr. 510/2011 ställs krav om att hybridfordon ska ange viktade värden för bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Genom införlivande av kommissionens förordning (EU) nr. 195/ samt kommissionens förordning (EU) nr. 2015/45 10, införs uppgifter om miljöinnovationer så att tillverkare kan tillgodogöra dessa vid fastställande av fordonens koldioxidpåverkan. 3. Vilka är lösningsalternativen? Vad avser sänkningen av det högsta antal lätta lastbilar som kan godkännas enligt nationellt typgodkännande samt de uppgifter som måste lämnas i samband med koldioxidrapporteringen handlar det om att införliva tvingande internationella bestämmelser där handlingsutrymme helt och hållet saknas, i Svensk lagstiftning. Om inte detta görs, så brister Sverige i sina internationella förpliktelser. Vad avser höjningen av det högsta antalet personbilar som kan godkännas enligt nationellt typgodkännande, så är det inte ett krav att genomföra ökningen, då Sverige kan ha alternativa strängare krav. I det här fallet så finns det dock inga egentliga anledningar till att Sverige inte ska följa de 7 Kommissionens förordning (EU) nr. 1171/2014 om ändring och rättelse av bilagorna I, III, VI, IX, XI och XVII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon 8 Kommissionens förordning (EU) nr. 136/2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, kommissionens förordning (EG) nr. 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och kommissionens förordning (EU) nr. 582/2011 vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro VI) 9 kommissionens förordning (EU) nr. 195/2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och av kommissionens förordning (EG) nr. 692/2008 vad gäller innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från lätta personbilar och lätta nyttofordon 10 kommissionens förordning (EU) nr. 2015/45 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG och av kommissionens förordning (EG) nr. 692/2008 vad gäller innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (12) harmoniserade kraven från direktiv 2007/46/EU och de förordningar som ändrar direktivet. Vad avser byte av orden blir effekten att det blir inkonsekvent och otydligt om VVFS 2003:28 använder en annan vokabulär än direktiv 2007/46/EU samt föreskrift TSFS 2009: Vilka är berörda? Nationellt typgodkännande De som berörs av ändringarna rörande tillverkningsvolymer är främst tillverkare som färdigställer lätta lastbilar eller importörer av fordon som uppfyller kraven för nationella typgodkännanden. Idag finns 17 stycken nationella typgodkännanden, för lätta lastbilar utfärdade i Sverige. En del av dessa nationella typgodkännanden har förhållandevis litet antal registrerade fordon. Det enskilt största, med bred marginal, nationella typgodkännandet från 2015 av lätta lastbilar omfattar 468 fordon och den nya gränsen från och med 1 november 2016, kommer att vara 250 fordon. Under 2015 var det endast tre stycken av de nationella typgodkännandena som hade registrerade volymer över 250 fordon. Transportstyrelsen har informerat branschen sedan det blev känt genom kommissionens förordning (EU) nr. 214/2014 att förändringar av antalsbegränsningarna kommer att genomföras till det mindre, så att företagen, i god tid, har haft kännedom om kommande antalsbegränsning och därmed haft tid och möjlighet att vidta lämpliga åtgärder. För nationellt typgodkända personbilar är enligt direktiv 2007/46/EU gränsen 75 stycken fordon. Men med införlivande av kommissionens förordning (EU) nr. 214/2014 kommer antalsbegränsningen att öka till 100 stycken fordon. Idag finns endast ett nationellt typgodkännande rörande personbilar och tillverkaren använder redan idag den tillåtna maximala gränsen på 75 stycken tillverkade fordon, men använder också enskilda godkännanden för att få ut alla fordonen på marknaden. Koldioxidrapportering (CO 2 ) De kompletterande uppgifterna för kravet på koldioxidrapporteringen medför att respektive tillverkare måste lägga ned lite extra tid på att införa mer datauppgifter i sina intyg. Men alla de uppgifter som nu ska samlas in finns redan angivna från tillverkaren av grundfordonet på intyget om överensstämmelse (CoC). I praktiken finns redan de nya uppgifterna, men de har tidigare inte använts.

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (12) 5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 5.1. Företag ( X ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för företagen beskrivs därför under 5.1. ( ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför ingen beskrivning under 5.1 utan samtliga konsekvenser för företagen beskrivs under avsnitt C. Nationellt typgodkännande Ändringen av antalsbegränsningen träder ikraft Fram till det datumet får man registrera upp till 500 enheter av lätta lastbilar som nationellt typgodkända fordon. Efter det datumet så är det endast tillåtet att registrera 250 enheter. Eftersom inget av företagen har sådana produktionsvolymer att de är tvingade att minska dem under 2016, bedöms att effekten av införandet av de nya antalsbegränsningarna inte kommer att påverka företagen under För 2017 så är den tillåtna antalsbegränsningen mindre och för de tillverkare som har större tillverkningsvolymer än så, medför det att de får högre administrativa kostnader för registrering på de fordon som överskrider den tillåtna antalsbegränsningen. För 2015 så finns det tre nationella typgodkännanden med tillverkningsvolymer över 250 stycken fordon, nämligen 280 stycken fordon, 293 stycken fordon respektive 468 stycken fordon. Hur tillverkningsvolymerna utfaller för respektive typgodkännande för 2016 och de kommande åren är bara spekulativa. Tillverkarna har också egna planer, som inte är kända av Transportstyrelsen, för hur de ska hantera den nya antalsbegränsningen. Att ändringen av antalet tillåtna registrerade fordon enligt nationellt typgodkännande förläggs under ett kalenderår istället för vid ett årsskifte kan innebära administrativa problem för någon eller några tillverkare eller importörer. Om man registrerar alla fordonen i serien före , så får man registrera 500 fordon. Men om man, t ex registrerar 400 fordon före och det är ytterligare 100 fordon under tillverkning eller leverans till Sverige, så måste dessa fordon genomgå enskilda godkännanden istället för att registreras med stöd av det nationella typgodkännandet. Fordonen kan registreras på den svenska marknaden, men den administrativa kostnaden för ett enskilt godkännande är något högre än för ett godkännande baserat på ett nationellt typgodkännande. Ett nationellt typgodkännande kostar 1400 kronor/timme att administrera hos Transportstyrelsen och kostnaden för ett normalärende är ca kronor för inledande kontroll av tillverkaren och sedan ytterligare ca

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (12) kronor för respektive individuellt nationellt typgodkännande. Sedan tillkommer kostnaden för tillsyn på kronor per år för varje tillverkare. Dessa kostnader kan fördelas lika på alla de fordon som tillverkas inom den tillåtna antalsbegränsningen. Utöver detta så tillkommer kostnader för eventuella provningar hos teknisk tjänst, vilket ligger utanför Transportstyrelsens befogenheter. Kostnaden hos besiktningsföretagen för ett enskilt godkännande varierar, men kostar ungefär 1600 kronor/timme. Ett normalärende tar två till tre timmar att hantera och kostar ca 3000 till 5000 kronor, per individuellt fordon. Detta är kostnader som de individuella fordon som registreras utöver den tillåtna antalsbegränsningen i det nationella typgodkännandet måste själv bära. Som framgår ovan sänks antalsbegränsningen av lätta lastbilar genom kommissionens förordning (EU) nr. 1229/2012 och genom kommissionens förordning (EU) nr. 1230/2012 så införs även en uppåtjustering av antalsbegränsningen för personbilar. I fallet med personbilarna så blir det en ökning från 75 till 100 fordon. I det här fallet så ges möjligheten att öka produktionsvolymen på de nationellt typgodkända personbilarna. För tillfället så finns endast ett nationellt typgodkännande för personbil utfärdat av Transportstyrelsen. Den tillverkaren utnyttjar den tillåtna antalsbegränsningen av fordon maximalt. Men eftersom efterfrågan på fordonen är större än det antal fordon som ryms inom det nationella typgodkännandet, är tillverkaren också tvingad till att använda enskilda godkännanden för de fordon som överskrider antalsbegränsningen för nationellt typgodkända fordon. Med en höjning av den övre gränsen kan den tillverkaren släppa ut fler fordon på den svenska marknaden som är godkända enligt nationellt typgodkännande, med lägre administrativa kostnader som följd. Koldioxidrapportering (CO 2 ) Införandet av de extra fordonsdatauppgifterna beräknas inte medföra några nämnvärda extra kostnader för företagen, då uppgifterna redan är kända och tillgängliga hos företagen. Men det kan krävas omprogrammering av systemen för att få fram de nya uppgifterna. Storleken på den omprogrammeringen bedöms dock inte var högre än 10 timmar, vilket omfattar ca kr för företaget. Idag har dock de flesta tillverkarna och importörerna anpassat hela den administrativa apparaten enligt de rutiner som gäller för EU-typgodkännanden. Vilket innebär att Transportstyrelsen många gånger får mer uppgifter än vad som egentligen behövs för registerhållning av de nationellt typgodkända fordonen. Och eftersom de ändringar som nu ska föras in i intyget om överensstämmelse för de nationellt typgodkända fordonen, redan finns för de EU-typgodkända

8 Datum Dnr/Beteckning 8 (12) fordonen, så kan det innebära att det som föreslås i realiteten inte ger någon påverkan hos företagen Medborgare Medborgare bedöms inte påverkas av förslaget, eftersom ändringarna är av administrativ karaktär och riktar sig helt mot tillverkare och importörer. En möjlig effekt skulle kunna bli så att kostnaderna för ett enskilt godkännande läggs på priset för fordonet i fråga, om en tillverkare eller importör vill registrera fler fordon än vad som är tillåtet i och med förändringarna i antalsbegränsningen i det nationella typgodkännandet. De fordon som avses är de som godkänns med stöd av enskilt godkännande Staten, regioner eller landsting och kommuner Förslaget bedöms inte medföra någon större påverkan för nämnda aktörer mer än de systemförändringar som Transportstyrelsen måste vidta för att hantera de tillkommande uppgifterna för nationellt typgodkända fordon. I övrigt är förändringarna av administrativ karaktär och riktar sig helt mot tillverkare och importörer. Transportstyrelsen har redan förberett vägtrafikregistret vad gäller fordon som tas i bruk med stöd av EUhelfordonstypgodkännande och denna anpassning av IT-systemet bedöms även kunna hantera de meruppgifter som de nationella typgodkännandena tillför. En harmonisering av de administrativa rutinerna vid Transportstyrelsen medför en lägre kostnad för staten Externa effekter Förslaget som sådant bedöms i stort sett inte ge någon betydande påverkan, eftersom förändringarna är av administrativ karaktär och riktar sig helt mot tillverkare och importörer. Men som en konsekvens av att koldioxidrapporteringen blir mer omfattande och noggrann, samtidigt som tillverkarna belönas för miljöinnovationer som omsätts i de tillverkande fordonen, kan det påverka med lägre bränsleförbrukning och mindre avgasutsläpp vilket kan verka positivt för miljön. 6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till regleringen och varför anses regleringen vara det bästa alternativet? I det här fallet är det EU-gemensam och tvingande förordningar som omhändertas i svensk lagstiftning. Ramverket till lagstiftningen har sedan tidigare anammats i svensk lagstiftning i och med harmoniseringen mot ett EU-gemensamt regelverk. Nu införs några mindre justeringar för att dokumentation och regelverk för nationellt typgodkända fordon ska bättre harmonisera med dokumentation och regelverk för EU-typgodkända fordon.

9 Datum Dnr/Beteckning 9 (12) 7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens beslutanderätt på? Transportstyrelsens bemyndigande grundar sig på 8 kap. 16 fordonsförordningen (2009:211) och 20 kap. 1 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. 8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler? Den föreslagna regleringen ligger i linje med den EU-rättsliga regleringen. 9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser? De företag som tillverkar fordon med nationella typgodkännanden har kontinuerligt informerats av Transportstyrelsen sedan dess att innehållet i förordning (EU) nr. 214/2014 blev känt i början av 2014, om ändring av tillåtna produktionsvolymer. Företagen har därmed, under en längre tid, haft god kännedom om de regeländringar som träder i kraft , i och med införlivandet av förordning (EU) nr. 214/2014. De tillägg som krävs för fullgörande av kommissionens krav på koldioxidrapporteringen, påverkar tillverkarna i mycket liten omfattning i och med att de har alla uppgifter idag på de intyg om överensstämmelse som finns med grundfordonet. Endast ett fåtal tillverkare berörs. Många tillverkare levererar idag mer data än vad Transportstyrelsen begär i och med att de följer mallen för intyg om överensstämmelse för EUtypgodkända fordon baserat på direktiv 2007/46/EU, som Sverige nu tar ett steg närmare mot harmonisering, även för nationellt typgodkända fordon. B. Transportpolitisk måluppfyllelse Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

10 Datum Dnr/Beteckning 10 (12) Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet? Ingen påverkan, eftersom förändringarna är av administrativ karaktär och riktar sig helt mot tillverkare och importörer. 11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? Mindre påverkan, eftersom förändringarna är av administrativ karaktär och riktar sig helt mot tillverkare och importörer, men som en konsekvens av att koldioxidrapporteringen blir mer omfattande och noggrann, samtidigt som tillverkarna belönas för miljöinnovationer som omsätts i de tillverkande fordonen, kan det påverka med lägre bränsleförbrukning och mindre avgasutsläpp vilket kan verka positivt för miljön. C. Företag Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för företag beskrivs därför under punkt 5.1.

11 Datum Dnr/Beteckning 11 (12) D. Sammanställning av konsekvenser Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade effekter (tkr) Kommentar Företag Fördelar Nackdelar + / - De flesta företagen har redan idag implementerat den administrativa rutin som krävs. Ny rutin måste skapas om den inte finns. Kostnader för nationellt typgodkännande Mindre tillverkningsvolym inom typgodkännandet som medför extra kostnader för enskilda godkännanden vid övervolymer. Större tillverkningsvolym inom typgodkännandet Medborgare - Kan bli högre priser på vissa fordon, om de behöver godkännas via enskilt godkännande. Staten m.fl. Externa effekter Totalt Enhetliga administrativa rutiner för hantering av intyg om överensstämmelse Miljöeffekter lyfts fram Övervägande positiva administrativa effekter av harmoniseringen. Men -10 Beroende på om företaget levererar uppgifter till Transportstyrelsen enligt EU-typgodkännande rutin. -25 Kostnad för varje nationellt typgodkännande, tillfaller Transportstyrelsen -3 Kostnad per fordon i enskilt godkännande. Tillfaller det företag som godkänner fordonet. +75 Vinster för uteblivna kostnader för enskilt godkännande vid höjning av antalsbegränsningen -5 Kostnad per fordon, där kostnaden för enskilt godkännande omsätts i en uppskattad prisökning på försäljningspriset Administrativ intäkt till staten som är en kostnad för importören av fordonet. Tas ut för varje specifikt typgodkännande +15 Årlig tillsyn av typgodkännanden, vilket innebär en kostnad för företagen Svårt att göra en kvantifierbar bedömning

12 Datum Dnr/Beteckning 12 (12) om tillverkningsvolymerna överskrider det tillåtna inom ramen för det nationella typgodkännandet, då ökar de administrativa kostnaderna och effekterna blir negativa. då det är många okända variabler involverade. De företag som inte har anammat samma administrativa rutiner för EUtypgodkända fordon respektive nationellt typgodkända fordon måste modifiera rutinerna för godkännande och registrering av de nationellt typgodkända fordonen. Det blir en extra kostnad att införa nya rutiner samtidigt som det blir en rationalisering och harmonisering i arbetssätt. Nettoeffekten bedöms vara övervägande positiv då det minskar den administrativa belastningen inom organisationen, genom att en enhetlig hantering av intyg och uppgifter om överensstämmelse för alla lätta fordon sker. E. Samråd Sedan det blev känt att den övre gränsen för antalet nationellt typgodkända lätta lastbilar skulle sänkas har det varit en dialog mellan Transportstyrelsen och fordonstillverkarnas generalagenter, via flera olika kanaler. Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: Patrik Sveder, Sektion fordonsgodkännande Tel: , Mats Nygren, Sektion fordonsgodkännande Tel: ,

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning av ändring i VVFS 2003:28

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan av fordon i slutserie Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Björn Englund Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsgodkännande Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om anmälan

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2015:27) om säkerhet i vägtunnlar m.m. Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Per Vedin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon

Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Yvonne Wärnfeldt Väg och järnväg Konsekvensutredning av föreskrifter om tillstånd för försöksverksamhet med självkörande fordon Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Karin Wiese Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter för flygtrafikledningstjänst

Läs mer

Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke

Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Monika Morén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - symbol för vägmärke I3, landmärke

Läs mer

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga

I ramdirektivet 2002/24/EG 1 om typgodkännande av två- och trehjuliga Konsekvensutredning 1 (8) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Linda Norberg Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Vägverkets föreskrifter (VVSF

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll

Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning Ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet

Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ulf Wallman Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning av föreskrifter om luftvärdighet Transportstyrelsens förslag: Dessa föreskrifter

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning 1 föreskrifter om fotgängarskydd och frontskydd på bil

Konsekvensutredning 1 föreskrifter om fotgängarskydd och frontskydd på bil Konsekvensutredning 1 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ingela Sundin Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Konsekvensutredning 1 föreskrifter om fotgängarskydd

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (9)

Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar

Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om pyrotekniska artiklar MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet eller anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Mats Willén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (10) påhängsvagnar mellan Falköping och Skara. Dnr/Beteckning TSF

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (10) påhängsvagnar mellan Falköping och Skara. Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Pär Ekström Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av förlängning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9)

TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) TSF 2012-257 Konsekvensutredning 1(9) Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:87) om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98. MRV CO2 tunga fordon. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM98. MRV CO2 tunga fordon. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria MRV CO2 tunga fordon Miljö- och energidepartementet 2017-06-29 Dokumentbeteckning KOM (2017) 279 EP och rådets förordning om övervakning och rapportering av CO2-utsläpp

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m.

Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:14) om medicinska undersökningar m.m. Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Lennart Johansson Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för flygcertifikat Konsekvensutredning Ändringar i Transportstyrelsens

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2010 KOM(2010)280 slutlig 2010/0168 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om obligatorisk tillämpning av föreskrifter nr 100 från Förenta nationernas ekonomiska kommission

Läs mer

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Fredrik Montell Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion teknik järnväg Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart

Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Loella Fjällskog Sjö- och luftfartsavdelningen Konsekvensutredning - Ändringsföreskrift trafikregler för luftfart Ändringarna i föreskriften var

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den. TSFS 2012: Utkom från trycket den 2012 VÄGTRAFIK Transportstyrelsen föreskriver

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret; beslutade den 11 oktober 2012. TSFS 2012:110 Utkom från trycket den 31 oktober 2012 VÄGTRAFIK

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM33. Nya CO2-krav för lätta bilar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM33. Nya CO2-krav för lätta bilar. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Nya CO2-krav för lätta bilar Miljö- och energidepartementet 2017-12-20 Dokumentbeteckning KOM (2017) 676 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande

Läs mer

TSFS 2017:78. beslutade den 13 juli 2017.

TSFS 2017:78. beslutade den 13 juli 2017. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 ; TSFS 2017:78 Utkom från trycket

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Översiktlig konsekvensbeskrivning av författningsförslagen i Boverkets rapport 2015:2 Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Inledning Boverket har i sin rapport 2015:2 Genomförande av EU:s

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2009:231 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 26 mars 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet i vägtunnlar Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr Handläggare Åke Larsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och infrastruktur Sektion vägtrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhet

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG 3.5.2000 L 106/1 I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/7/EG av den 20 mars 2000 om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed.

(Text av betydelse för EES) (7) Bilaga IX till direktiv 2007/46/EG bör ändras i enlighet härmed. 13.5.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 118/13 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 385/2009 av den 7 maj 2009 om ersättande av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Malmö och Göteborg Konsekvensutredning 1 (8) Datum Handläggare Mats Willén Väg- och järnvägsavdelningen Enheten teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96)

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning 2014-09-22 TSF 2014-204 Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Den föreslagna

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 6 april 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 med stöd av

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om återföring av bensinångor steg II på bensinstationer 1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Konsekvensutredning rörande föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Konsekvensutredning rörande föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Ingela Darhammar Hellström Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet 072-233

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 28.1.2011 2010/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter.

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket Diarienummer 6.7.16-9902/14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

Läs mer

Typgodkännande av fordon inom EU. Allmänt om godkännande av fordon. Bakgrund och syfte

Typgodkännande av fordon inom EU. Allmänt om godkännande av fordon. Bakgrund och syfte Allmänt om godkännande av fordon Allmänt om godkännande av fordon Bakgrund och syfte EU har länge haft ett direktiv som behandlar typgodkännande av personbilar och motorcyklar. Under 2007 ersattes det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (17) körkort, senast ändrad genom kommissionens direktiv 2015/653/EU

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (17) körkort, senast ändrad genom kommissionens direktiv 2015/653/EU Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sara Magnusson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av ändring i Transportstyrelsens

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2015:933 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer