Checklista för ansökan om 90-konto

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista för ansökan om 90-konto"

Transkript

1 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning för att beviljas 90-konto är att den organisation som ansöker bedriver offentlig insamling, dvs. insamling bland allmänheten. I 1 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter framgår vilka former av insamling som finns. Att söka bidrag eller sponsring från företag, myndigheter eller stiftelser eller insamling bland släkt och vänner räknas inte som offentlig insamling. Om Er organisation är en insamlingsorganisation måste Ni kontrollera om organisationen och dess ledning uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav på vem som kan beviljas 90-konto. Kraven framgår av 2 i föreskrifterna. Observera även kraven i 5-8, och i föreskrifterna. Handlingar Följande handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll. 1. Blanketten Ansökan om 90-konto 2. Insamlingsorganisationens stadgar eller andra föreskrifter 3. Senaste årsredovisning (gäller inte nybildade organisationer) 4. Blankett avseende Mottagande organisation i Sverige och utlandet 5. Budget för insamlingsperioden/kommande verksamhetsår 6. Ansökan om att bli godkänd som innehavare av ett 90-konto hos PlusGirot och eventuellt om ett Bankgironummer 7. Beslut om organisationsnummer och registreringsbevis 8. Protokoll 9. Kreditupplysningar för samtliga ledamöter och suppleanter Observera samtliga handlingar som inges till Svensk Insamlingskontroll ska vara på svenska. 1. Blanketten Ansökan om 90-konto Var noggrann när Ni fyller i ansökningsblanketten och fyll i alla rutor. Om alla styrelseledamöter, suppleanter, revisorer eller firmatecknare inte får plats på ansökningsblanketten kan Ni ta ut extra blad på nätet eller begära att få en extra blankett från Svensk Insamlingskontroll och skicka in bägge blanketterna. Om alla uppgifter om verksamheten som Ni ska lämna nederst på sidan tre inte får plats kan dessa även lämnas under övriga upplysningar på samma sida eller i en särskild skrivelse som bifogas till ansökan.

2 Här följer några råd om hur blanketten ska fyllas i. 2 (7) 1.1 Organisation Här anges organisationens namn, organisationsnummer, besöks- och postutdelningsadress, telefonnummer som organisationen kan nås dagtid, eventuellt faxnummer, e-postadress och uppgifter om adressen till hemsidan. Enbart boxadress godkänns inte. OBS rutorna för PlusGirot och bankgironummer fylles inte i. Dessa ifylls av Svensk Insamlingskontroll när ansökan godkänts samt PlusGirot respektive bankgirot meddelat att kontona öppnats. Kontrollera att organisationens namn inte kan förväxlas med namnen på annan insamlingsorganisation som redan har 90-konto. Dessa finns på Svensk Insamlingskontroll hemsida under fliken 90-konton. Namnet ska inte heller gå att förväxla med namnet på en 90-kontoinnehavare som tidigare haft 90-konto. 1.2 Ombud/kontaktman Här anges den person som är och kommer att vara ansvarig för de löpande kontakterna med Svensk Insamlingskontroll. Den som uppges vara ombud/kontaktman ska vara en person som är lätt att nå och måste vara bosatt i Sverige. Om personen inte kan nås under en viss tid måste detta anmälas till Svensk Insamlingskontroll. Denna person måste också vara medveten om sin skyldighet att överlämna information från Svensk Insamlingskontroll till den eller de inom insamlingsorganisationen, som informationen berör. Glöm inte att skriva kontaktpersonens postutdelningsadress, telefonnummer dagtid, eventuellt faxnummer och e-postadress. 1.3 Juridisk status I rutan juridisk status anges vilken typ av juridisk person som ansöker. I princip kan endast juridiska personer med säte i Sverige som är stiftelser, ideella föreningar och trossamfund beviljas 90-konto (jfr 2 tredje stycket i föreskrifterna). 1.4 Styrelse Kontrollera att antalet styrelseledamöter och suppleanter i Er organisations styrelse inte är mindre än Svensk Insamlingskontrolls minimikrav och att bosättningskravet är uppfyllt (2 fjärde stycket i föreskrifterna). Det måste ingå minst tre ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter dvs. minst sex personer i styrelsen. Om en stiftelse har anknuten förvaltning dvs. förvaltas av en juridisk person ska detta anges. Under sådana förhållanden har Svensk Insamlingskontroll samma krav på den juridiska personens, förvaltarens styrelse som om organisationen skulle ha en egen styrelse. Det är då denna styrelse som ska antecknas i blanketten. Styrelseledamot och styrelsesuppleant kan vara bosatt i land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetesområdet (EES) under förutsättning att minst halva antalet ledamöter respektive suppleanter är bosatta inom nyss nämnda område; dock ska det i en organisation med säte i Sverige alltid finnas en här i landet delgivningsbar styrelseledamot. Kontrollera att alla styrelseledamöter och suppleanter uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav på lämplighet och kunnighet i ekonomiska frågor enligt 2 femte stycket i föreskrifterna. Personnummer, namn och telefonnummer där dessa kan nås dagtid ska anges. Glöm inte att ange hemadresserna på styrelseledamöter och suppleanter (boxadress godkänns inte) och gärna e-postadress. Om styrelsen förändras oavsett om det gäller ordinarie styrelseledamöter eller suppleanter innan ansökan är beviljad, måste denna förändring genast anmälas till Svensk Insamlingskontroll. Det avtal som ingås mellan Svensk Insamlingskontroll och insamlingsorganisationen är alltid med de personer som sitter i styrelsen.

3 3 (7) Svensk Insamlingskontroll prövar att styrelseledamöterna respektive suppleanterna uppfyller de krav som anges i föreskrifterna. Det är styrelsen som är ansvarig för att Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs. Förändringar av styrelsen ska därför alltid omedelbart anmälas till Svensk Insamlingskontroll jämför 17 i föreskrifterna). Styrelsens uppgifter kommer att dataregistreras hos Svensk Insamlingskontroll för intern handläggning. Uppgifterna om vad som står i registret kan lämnas ut till den registrerade. 1.5 Revisor Observera att enligt 2 sjunde stycket i föreskrifterna ska alla insamlingsorganisationer ha minst en av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor. Det är dennes eller dessas namn och adress (här uppges adressen till arbetsplatsen), personnummer, telefonnummer dagtid, namnet på eventuell revisionsbyrå, adressen till arbetet och gärna e-postadress som ska anges på blanketten. Även suppleanter ska anmälas. När Svensk Insamlingskontroll godkänt revisorn efter att denne har bekräftat uppdraget och förbundit sig att följa Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar vid sin granskning benämns revisorn kontorevisor (se 1 fjärde stycket i föreskrifterna). Eventuella förtroenderevisorer ska inte anges på blanketten. Revisorns uppgifter kommer att dataregistreras hos Svensk Insamlingskontroll för intern handläggning. Uppgifterna om vad som står i registret kan lämnas ut till den registrerade. 1.6 Firmatecknare Rutorna med firmatecknare ifylls om det inom organisationen har beslutats att någon annan än hela styrelsen ska kunna företräda organisationen utåt t.ex. en eller flera styrelseledamöter eller om någon utanför styrelsen (t.ex. en verkställande tjänsteman). Adressuppgifter och telefonnummer behöver endast anges här om någon utanför styrelsen anmäls som firmatecknare. Glöm inte att fylla i uppgifter om telefonnummer på vilket firmatecknaren kan nås dagtid. Firmatecknarens uppgifter kommer att dataregistreras hos Svensk Insamlingskontroll för intern handläggning. Uppgifterna om vad som står i registret kan lämnas ut till den registrerade. 1.7 Insamlingsändamål Glöm inte att fylla i insamlingsändamålet. Observera att insamlingsändamålet måste rymmas inom organisationens ändamål enligt dess stadgar eller stiftelseförordnande (3 första stycket föreskrifterna). Insamlingsändamålet får dessutom inte vara i strid med kraven i 2 första och andra stycket i föreskrifterna. Om avsikten är att insamling ska ske till organisationens ändamål går det bra att hänvisa till ändamålsparagrafen i stadgarna och/eller stiftelseförordnandet. En fyllig beskrivning av den verksamhet som organisationen bedriver eller har för avsikt att bedriva ska dessutom skickas med. Detta kan skickas med som en bilaga till ansökan. 1.8 Insamlingsform Glöm inte heller att ange vilken insamlingsform som organisationen ska tillämpa. Vilka insamlingsformer som finns framgår av 1 sista stycket i föreskrifterna. Observera att om organisationen vid försäljning eller insamling anlitar externa företag ska gällande avtal översändas för information till Svensk Insamlingskontroll (11 i föreskrifterna).

4 1.9 Beräknad omsättning När beräknad omsättning ifylls ska organisationens hela verksamhet innefattas (jfr 9 i föreskrifterna) och inte bara intäkter som beräknas komma från insamlingar eller på 90- konotot Insamlingstid Om insamlingarna avses vara kontinuerliga bör detta anges i rutan insamlingstid. Är insamlingarna endast av engångskaraktär under en kortare tid ska denna tid anges. 4 (7) 1.11 Mottagare Eventuella mottagare i Sverige eller utomlands av de medel som samlas in ska alltid redovisas i särskild blankett Mottagande organisation i Sverige och i utlandet. Här anges om sådana finns med en hänvisning till blanketten Anknytning till andra organisationer Glöm inte att fylla i här om organisationen är en moder-, dotter- eller systerorganisation till en annan svensk eller utländsk organisation. Detsamma gäller organisationer eller företag med vilka insamlingsorganisationen tecknat samarbetsavtal Datum för organisationens bildande Glöm inte att fylla i datum för organisationens bildande Försäkran och förbindelsen Samtliga personer som uppgetts vara styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare ska underteckna försäkran och förbindelsen m.m. i ansökan för att bekräfta sitt ansvar gentemot Svensk Insamlingskontroll. Varje styrelseledamot och suppleant ingår ett avtal med Svensk Insamlingskontroll med en försäkran att följa Svensk Insamlingskontrolls regler. Styrelseledamöterna och suppleanterna ska ha tillgång till Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter (finns att hämta på hemsidan under regler) och läsa igenom dessa innan undertecknandet sker. Innan undertecknandet måste alla också läsa igenom försäkran och förbindelsen på blanketten så att de förstår vilket ansvar de har gentemot Svensk Insamlingskontroll. Observera att styrelsen har bl.a. ett ansvar för att det råder god ordning i organisationen och att medlen går till ändamålet utan oskäliga kostnader Revisorsbekräftelse Det är den auktoriserade eller godkända revisorn som insamlingsorganisationen föreslår som kontorevisor samt suppleanter för dessa som ska underteckna bekräftelse på att denne/dessa åtar sig uppdraget samt förbinder sig att följa Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar (jfr 1 fjärde stycket och 3 andra stycket i föreskrifterna). Här ska således inte eventuella förtroenderevisorer skriva sin namnteckning. Glöm inte att informera den föreslagna kontorevisorn om att uppdraget som kontorevisor är mer omfattande än vad som gäller för en normal revision. Detta framgår av föreskrifterna och anvisningarna för kontorevisor som revisorn bör läsa innan han åtar sig uppdraget. 2. Insamlingsorganisationens stadgar eller stiftelseförordnade För stiftelser gäller att kopia av alla handlingar som upprättades i samband med stiftelsebildningen ska skickas med. Om stiftelsens föreskrifter har ändrats därefter ska beslut om permutation och andra handlingar inges som visar att ändringen skett i lagstadgad ordning. Ideella föreningar och trossamfund ska skicka med sina nu gällande stadgar. Observera kravet i 2 sista stycket i föreskrifterna.

5 5 (7) 3. Årsredovisning (gäller inte nybildade organisationer) Organisationer som upprättat årsredovisning respektive årsbokslut ska inge åtminstone den senaste redovisningen. 4. Blankett för mottagande organisation i Sverige och utlandet Organisationer som har mottagande organisationer i Sverige eller utomlands, ska komma in med en förteckning över dessa organisationer med uppgifter om deras ändamål, plats och land där de verkar samt en beskrivning av hur organisationen säkerställer att de medel som överlämnats till organisationerna används utan onödiga kostnader för att främja avsett ändamål. Svensk Insamlingskontroll tillhandhåller på hemsidan en blankett för anmälan av mottagande organisationer i Sverige och utlandet. Till blanketten finns en checklista. Anmälan kan i stället för i blanketten ske genom egna upprättade förteckningar med det innehåll som anges i paragrafen. Anmälan ska göras bara när medel överlämnas till andra organisationer, dvs. inte när privatpersoner är mottagare. Om den ansökande organisationen har flera mottagande organisationer och om dessa kontrolleras på samma sätt, behöver den inte ange för var och en hur dessa kontrolleras utan det räcker med en allmän beskrivning av hur den säkerställer att de medel som överlämnas till organisationerna används för avsett ändamål utan oskäliga kostnader (jfr 5 andra stycket i föreskrifterna). Bara aktuella mottagande organisationer ska anges. 5. Budget Budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Eftersom budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra en organisations ekonomi kräver Svensk Insamlingskontroll att varje organisation som ansöker om 90-konto upprättar en budget på blanketten som är avsedd för detta. Budgetblanketten med checklista finns att hämta på hemsidan under fliken blanketter. Budgeten ska upprättas för en period av minst ett år framåt i tiden även om den då sträcker sig över delar av flera verksamhetsår. Ange alltid vilken period budgeten omfattar i blanketten. Glöm inte att ordförande ska underteckna budgeten. 6. Ansökan om att bli godkänd som innehavare av ett 90-konto hos PlusGirot och Bankgirot Blanketterna Ansökan om att bli godkänd som innehavare av ett 90-konto hos PlusGirot och Ansökan om 90-bankgironummer till Bankgirot ska ifyllas och skickas in. Blanketterna ska vara undertecknade av firmatecknarna för organisationen. När Svensk Insamlingskontroll beviljat 90-konto skickas originalet tillbaka. Detta ska lämnas in till PlusGirot respektive Er bank i samband med att Ni ansöker om att få ett 90-konto respektive ett 90-nummer. När blanketterna fylls i se till att insamlingens ändamål på blanketterna är densamma som det ändamål som anges för insamlingen i ansökningsblanketten till Svensk Insamlingskontroll. Organisationen kan välja att bara ha ett 90-PlusGirokonto. Då ifylls endast en blankett. Däremot kan organisationen inte ha enbart ett 90-bankgironummer eftersom det då finns risk att en annan 90-kontoinnehavare får ett motsvarande PlusGironummer. Det är alltid PlusGirot respektive banken som på affärsmässiga grunder slutligen avgör om organisationen ska bli deras kunder. Observera att om organisationen ansöker om att få 90-konto både vad avser PlusGirot och Bankgirot samtidigt och Svensk Insamlingskontroll godkänner organisationen som innehavare av 90-konto kommer organisationen att få tillbaka den godkända ansökan avseende PlusGirot först. När organisationen därefter fått 90-konto med ett 90-nummer från PlusGirot kommer Svensk Insamlingskontroll att skicka tillbaka ansökan om 90-bankgironummer med ett

6 6 (7) motsvarande preliminärt 90-bankgironummer. Observera att enligt 4 andra stycket i föreskrifterna ska en ansökan om öppnande av ett 90-konto vara PlusGirot och/eller bank tillhanda senast 30 dagar efter datumet för Svensk Insamlingskontrolls beslut om godkännande. Om detta inte sker förfaller Svensk Insamlingskontrolls beslut att godkänna organisationen som innehavare av 90-konto. 7. Beslut om organisationsnummer och registreringsbevis Ideella föreningar och stiftelser ska bifoga Skatteverkets beslut om organisationsnummer. Stiftelser ska dessutom inge ett registreringsbevis från länsstyrelsen (registreringsmyndigheten) i det län där styrelsen eller förvaltaren har sitt säte. Registrerade trossamfund ska inge registreringsbevis från Kammarkollegiet. 8. Protokoll Insamlingsorganisationen ska inge protokoll som visar vilka som utsetts som styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare samt protokoll från konstituerande styrelsesammanträde som visar hur styrelsen är sammansatt. 9. Kreditupplysningar Till ansökan ska bifogas kreditupplysningar beträffande samtliga ledamöter och suppleanter. En sådan upplysning får inte vara äldre än fyra veckor. Kreditupplysningen ska vara utfärdad av ett företag som fått godkännande av Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet, se Kreditupplysning är gratis från kreditupplysningsföretag om den söks av styrelseledamot eller suppleant själv, men då kan det ta ett par veckor innan den kommer. Den person som det gäller får skriva till kreditupplysningsföretaget och hänvisa till sin rätt att enligt 26 i personuppgiftslagen få ett registerutdrag. Personen ska uppge sitt personnummer, namn och adress. Om organisationen vill begära att få kreditupplysningen själv eller vill ha en snabbare behandling tar upplysningsbyrån ut en avgift. Observera 2 femte stycket i föreskrifterna. En styrelseledamot eller en suppleant som har betalningsanmärkningar och/eller obetalda skatteskulder måste avgå ur styrelsen om organisationen ska kunna beviljas 90-konto. Uppläggningsavgift Om Svensk Insamlingskontroll beviljar en insamlingsorganisation ett 90-konto ska innehavaren enligt 16 i föreskrifterna erlägga en avgift för kontouppläggningen. Denna avgift är för närvarande kr. När innehavaren har öppnat 90-kontot skickar Svensk Insamlingskontroll en faktura på beloppet. Svensk Insamlingskontroll tar också ut en årlig avgift för granskningen, jfr 16 i föreskrifterna. Beviljande av 90-konto Enligt 4 i föreskrifterna beviljas 90-konto för viss tid, högst tre år. Normalt beviljas 90- konto för en ny organisation endast under kortare tid. Tiden för kontots giltighet kan efter skriftlig ansökan förlängas. Svensk Insamlingskontrolls hemsida När Svensk Insamlingskontroll fått besked från PlusGirot att 90-kontot är öppnat läggs organisationens namn ut på Svensk Insamlingskontrolls hemsida under rubrikerna 90-konton och nyheter. När även Bankgirot är öppnat anges även bankgironumret på hemsidan.

7 7 (7) Rapportering till Svensk Insamlingskontroll För Svensk Insamlingskontrolls granskning är det viktigt att 90-kontoinnehavarna sköter sin rapporteringsplikt. I annat fall kan Svensk Insamlingskontroll inte garantera allmänheten att 90-kontoinnehavaren är en seriös insamlingsorganisation. En ny organisation ska därför komma in med en delårsrapport senast sju månader efter det att Svensk Insamlingskontroll beviljat 90-kontot. Rapportens omfattning framgår av Svensk Insamlingskontrolls beslut. Blankett för delårsrapport med checklista finns att hämta på Svensk Insamlingskontrolls hemsida under fliken redovisning. Kontorevisorn granskning av rapporten ska ske enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar. Rapporten ska vara undertecknad av styrelseordföranden och kontorevisorn. Alla 90-kontoinnehavare är skyldiga att upprätta en årsredovisning och vid koncern koncernredovisning (se 11 i föreskrifterna). I förvaltningsberättelsen ska lämnas upplysningar om hur ändamålet främjats under räkenskapsåret. 90-kontoinnehavarna ska varje år utan anmodan snarast möjligt dock senast sex månader efter räkenskapsårets slut inge årsredovisningen, koncernredovisning, revisionsberättelse - i förekommande fall även en särskild berättelse över verksamheten - samt av Svensk Insamlingskontroll framställda blanketter för redovisning, se 13 i föreskrifterna. Om räkenskapsåret är kalenderår ska den vara inne senast den 30 juni. Någon påminnelse sänds således inte. Om denna redovisningsskyldighet inte fullgörs måste 90-kontoinnehavaren omgående betala en extra årsavgift, (14 i föreskrifterna). En sådan underlåtelse kan också få till följd att Svensk Insamlingskontroll beslutar att 90-kontot omedelbart dras in

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1(8) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Anvisningar för ansökan om 90-konto

Anvisningar för ansökan om 90-konto Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Kontrollera att organisationen och dess ledning uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav på vem som kan beviljas 90-konto. Kraven framgår av 2 i Svensk

Läs mer

Anvisningar för ansökan om 90-konto

Anvisningar för ansökan om 90-konto Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Kontrollera att organisationen och dess ledning uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav på vem som kan beviljas 90-konto. Kraven framgår av 2 i Svensk

Läs mer

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER 90 9O KONTO SVENSK INSAMLINGS KONTROLL SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO antagna den 1 7 maj 2006 av Svensk Insamlingskontrolls styrelse. Föreskrifterna ska tillämpas fr.o.rn. den 1

Läs mer

QoI SVENSK SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER. fir 90-KONTO. Inledande bestämmelser. Vem kan beviljas 90-konto?

QoI SVENSK SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER. fir 90-KONTO. Inledande bestämmelser. Vem kan beviljas 90-konto? Inledande bestämmelser fr.o.m. den 1 juli 2006. Senast reviderade den 16 december 2015. antagna den 17 maj 2006 av Svensk Insamlingskontrolls styrelse. föreskrifterna ska tillämpas fir 90-KONTO SVENSK

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas.

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas. 1 Registreringsanmälan stiftelseregistret Datum Sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Kom ihåg att bifoga! - Stiftelseförordnandet. Exempelvis: Testamente, gåvobrev eller protokoll.

Läs mer

ÄNDRINGSANMÄLAN. Sida 1 (3)

ÄNDRINGSANMÄLAN. Sida 1 (3) ÄNDRINGSANMÄLAN Sida 1 (3) Blanketten är avsedd för anmälan från samfällighetsförening (hit räknas även vägförening, vägsamfällighet) och LGA-samfällighet om ändring av styrelsens sammansättning, stadgar,

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 912 Kommanditbolag 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157)

Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Rubrik: Handelsregisterlag (1974:157) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget.

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget. 1 Ändringsanmälan stiftelseregistret Datum Anmälan sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Blanketten används till alla typer av stiftelser. (Anvisningar finns till blanketten.)

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Att starta en Förening ansluten till Svenska Bob och Rodelförbundet

Att starta en Förening ansluten till Svenska Bob och Rodelförbundet Att starta en Förening ansluten till Svenska Bob och Rodelförbundet Innehåll Instruktioner vid uppstartande av förening inom Bob och Rodelförbundet... 3 Föreningens Checklista vid uppstartande av förening....

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG BESTÄLLNING AKTIEBOLAG Datum Information s. 4-6. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen. Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Box 127 901 04 UMEÅ E-post: info@heinestams.se

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Skall ni dra igång en förening? Här finns viktig information Innehåll Varför bilda en förening?... 3 Vad krävs?... 3 Förberedelser... 4 Bildandemötet... 4 Styrelsen... 5 Det första

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö fredagen den 20 maj

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015

INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015 INFORMATION OM SJÖFARTSSTÖD 2015 Götgatan 15 Dnr DFS 15/1:1 Enligt förordning (SFS 2001:770) om sjöfartsstöd, ändrad senast (SFS 2014:232). Villkor för sjöfartsstöd Enligt 2 första stycket i förordningen

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Föreningar ska från och med 2015-01-01 uppdatera uppgifter via nätet. För att ni ska vara en godkänd/bidragsberättigad förening krävs att ni uppdaterar och

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Prop. 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning 18 februari 2011 Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan 15 oktober 2007 Antagen av Universitetsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2010:1516 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 2004:570 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7)

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 970 Försäkringsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL) Kallelse till årsstämma 2010-03-31 ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL) Aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835 ( Bolaget ), kallas till årsstämma i Bolagets lokaler, Haraldsgatan

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad)

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Det här är en sammanställning över de ansökningshandlingar som behöver fyllas i och skickas in för att teckna tjänstepension hos oss. Använd den här sidan som

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 904 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (6) Skicka till: Bolagsverket 851 81

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning

Skuldsanering. Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Så här ansöker du om skuldsanering. Kronofogdens bedömning I N F O R M A T I O N KFM 935 utgåva 7. Utgiven i MAJ 2008. Skuldsanering Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder? Om du inte kan betala dina skulder kanske du kan få skuldsanering. Med

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

Att bilda en elevförening

Att bilda en elevförening Att bilda en elevförening Bilda en elevförening En elevförening är en förening där alla elever på kulturskolan kan vara med, oavsett om man spelar, sjunger, dansar, drillar, målar eller spelar teater.

Läs mer

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto

Speciella villkor för 1 (5) för tidsbundet konto Speciella villkor för 1 (5) Inlåningsränta Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden. Beräkning och betalning av inlåningsränta Ränta beräknas från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive

Läs mer

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3.

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3. Sida 1 (10) STADGAR Sammanträdesdatum 2005-06-11 Sammanträdesledare Sven G Nilsson Ärende Kungsdalens Samfällighetsförening Organisationsnummer:716417-2673 2006-01-04 Registrerades i protokoll 2005-06-11

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens Firma är Bostadsrättsföreningen Mullvaden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarärenden

Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE I UPPDRAG SOM STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN Malmö stad Ej gällande god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 FB Avdelningen för överförmyndarärenden Redogörelse Slutredogörelse

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun.

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund.

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Revisorer och revision Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 mars 2016. Morgan Johansson Jacob Aspegren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Anno 1905. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress

Läs mer

Betala med autogiro eller e-faktura

Betala med autogiro eller e-faktura Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Kontaktperson i detta ärende Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer

Läs mer

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende

Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Inkomstförfrågan sid 1 av 5 Hemtjänst, trygghetslarm och särskilt boende Skickas till: Vård- och omsorgsförvaltningen 597 25 ÅTVIDABERG 1. Personuppgifter Namn, sökande Personnummer Telefon E-post Civilstånd

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10)

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är brostadsrättsföreningen Mallen 9. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Delårsrapportering Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Delårsrapportering Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänna råd (BFNAR 2002:5)... 2 Tillämplighet... 2 Skyldighet

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Anvisningar för årsräkning/sluträkning

Anvisningar för årsräkning/sluträkning Sida 1(7) Anvisningar för årsräkning/sluträkning Anvisning faställd: 2014-12-01 Dokumentansvarig: Kerstin Lindén Sida 2(7) Inledning Enligt föräldrabalken är ställföreträdare, d.v.s. gode män, förvaltare

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 869 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Sparbank och medlemsbank 1 (8) Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Organisationsnummer Företagsnamn 2. Kontaktperson i detta

Läs mer

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT

TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT TROSA KOMMUNS STYRDOKUMENT Reglemente för revisorerna i Trosa kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-22, 72, Dnr 2006/675 1 Revisionens roll Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer