Checklista för ansökan om 90-konto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista för ansökan om 90-konto"

Transkript

1 1(8) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning för att beviljas 90-konto är att den organisation som ansöker bedriver offentlig insamling, dvs. insamling bland allmänheten. I 1 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter framgår vilka former av insamling som finns. Att söka bidrag eller sponsring från företag, myndigheter eller stiftelser eller insamling bland släkt och vänner räknas inte som offentlig insamling. Om Er organisation är en insamlingsorganisation måste Ni kontrollera om organisationen och dess ledning uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav på vem som kan beviljas 90-konto. Kraven framgår av 2 i föreskrifterna. Observera även kraven i 3, 5-8, och i föreskrifterna. Handlingar Följande handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll. 1. Blanketten Ansökan om 90-konto 2. Insamlingsorganisationens stadgar eller andra föreskrifter 3. Beslut om organisationsnummer och registreringsbevis 4. Ansökan om att bli godkänd som innehavare av ett 90-PlusGirokonto hos Nordea Bank och eventuellt om ett Bankgironummer 5. Protokoll 6. Kreditupplysningar för samtliga ledamöter och suppleanter 7. Senaste årsredovisning eller liknande handling (gäller inte nybildade organisationer) 8. Budget för insamlingsperioden/kommande verksamhetsår 9. Blankett avseende Mottagande organisation i Sverige och utlandet 10. Blankett avseende ändamålsuppgifter Observera att samtliga handlingar som inges till Svensk Insamlingskontroll ska vara på svenska. 1. Blanketten Ansökan om 90-konto Var noggrann när Ni fyller i ansökningsblanketten och fyll i alla rutor. Om alla styrelseledamöter, suppleanter, revisorer eller firmatecknare inte får plats på ansökningsblanketten kan Ni hämta extra blad under fliken ansökan på hemsidan eller begära att få en extra blankett från Svensk

2 2(8) Insamlingskontroll samt skicka in ansökan och de extra blankettbladen. Om alla uppgifter om verksamheten som Ni ska lämna nederst på sidan tre inte får plats kan dessa även lämnas under övriga upplysningar på samma sida eller i en särskild skrivelse som bifogas till ansökan. Här följer några råd om hur blanketten ska fyllas i. 1.1 Organisation Här anges organisationens namn, organisationsnummer, besöks- och postutdelningsadress, telefonnummer som organisationen kan nås dagtid, E-postadress och uppgifter om adressen till hemsidan. Enbart box-adress godkänns inte som besöksadress utan det måste även finnas en gatuadress. OBS rutorna för PlusGirot och bankgironummer fylles inte i. Dessa ifylls av Svensk Insamlingskontroll när ansökan godkänts samt Nordea Bank respektive Bankgirocentralen meddelat att kontona öppnats. Kontrollera att organisationens namn inte kan förväxlas med namnen på annan insamlingsorganisation som redan har 90-konto. Andra 90-kontoinnehavare finns på Svensk Insamlingskontroll hemsida under fliken 90-konton. Namnet ska inte heller gå att förväxla med namnet på en 90-kontoinnehavare som tidigare haft 90-konto. 1.2 Ombud/kontaktman Här anges den person som är och kommer att vara ansvarig för de löpande kontakterna med Svensk Insamlingskontroll. Den som uppges vara ombud/kontaktman ska vara en person som är lätt att nå och måste vara bosatt i Sverige. Om personen inte kan nås under en viss tid måste detta anmälas till Svensk Insamlingskontroll. Denna person måste också vara medveten om sin skyldighet att överlämna information från Svensk Insamlingskontroll till styrelsen och den eller de inom insamlingsorganisationen, som informationen berör. Glöm inte att skriva kontaktpersonens postutdelningsadress, telefonnummer dagtid och E-postadress. 1.3 Juridisk status I rutan juridisk status anges vilken typ av juridisk person som ansöker. I princip kan endast juridiska personer med säte i Sverige som är stiftelser, ideella föreningar och trossamfund beviljas 90-konto (jfr 2 tredje stycket i föreskrifterna). 1.4 Styrelse Kontrollera att antalet styrelseledamöter och suppleanter i Er organisations styrelse inte är mindre än Svensk Insamlingskontrolls minimikrav och att bosättningskravet är uppfyllt (2 fjärde stycket i föreskrifterna). Det måste ingå minst tre ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter dvs. minst sex personer i styrelsen. Om en stiftelse har anknuten förvaltning dvs. förvaltas av en juridisk person ska detta anges. Under sådana förhållanden har Svensk Insamlingskontroll samma krav på den juridiska personens, förvaltarens styrelse som om organisationen skulle ha en egen styrelse. Det är då denna styrelse som ska antecknas i blanketten. Styrelseledamot och styrelsesuppleant kan vara bosatt i land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetesområdet (EES) under förutsättning att minst halva antalet ledamöter respektive suppleanter är bosatta inom nyss nämnda område; dock ska det i en organisation med säte i Sverige alltid finnas en här i landet delgivningsbar styrelseledamot.

3 3 (8) Kontrollera att alla styrelseledamöter och suppleanter uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav på lämplighet och kunnighet i ekonomiska frågor enligt 2 femte stycket i föreskrifterna. Personnummer, namn och telefonnummer där styrelseledamöter och suppleanter kan nås dagtid ska anges. Glöm inte att ange hemadresserna på dessa (boxadress godkänns inte) och gärna E-postadress. Om styrelsen förändras oavsett om det gäller ordinarie styrelseledamöter eller suppleanter innan ansökan är beviljad, måste denna förändring genast anmälas till Svensk Insamlingskontroll. Det avtal som ingås mellan Svensk Insamlingskontroll och insamlingsorganisationen är alltid med de personer som sitter i styrelsen. Svensk Insamlingskontroll prövar att styrelseledamöterna respektive suppleanterna uppfyller de krav som anges i föreskrifterna. Det är styrelsen som är ansvarig för att Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar följs. Förändringar av styrelsen ska därför alltid omedelbart anmälas till Svensk Insamlingskontroll (jämför 17 i föreskrifterna). Styrelsens uppgifter kommer att dataregistreras hos Svensk Insamlingskontroll för intern handläggning. Uppgifterna om vad som står i registret kan lämnas enbart ut till den registrerade. 1.5 Revisor Observera att enligt 2 sjunde stycket i föreskrifterna ska alla insamlingsorganisationer ha minst en av Revisorsnämnden auktoriserad revisor. Det är dennes eller dessas namn personnummer, telefonnummer dagtid, namnet på revisionsbyrå, adressen till arbetet och gärna E-postadress som ska anges på blanketten. Även suppleanter ska anmälas. När Svensk Insamlingskontroll godkänt revisorn efter att denne har bekräftat uppdraget och förbundit sig att följa Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar vid sin granskning benämns revisorn kontorevisor (se 1 fjärde stycket i föreskrifterna). Eventuella förtroenderevisorer ska inte anges på blanketten. Revisorns uppgifter kommer att dataregistreras hos Svensk Insamlingskontroll för intern handläggning. Uppgifterna om vad som står i registret kan lämnas ut till den registrerade. 1.6 Firmatecknare Rutorna med firmatecknare ifylls om det inom organisationen har beslutats att någon annan än hela styrelsen ska kunna företräda organisationen utåt t.ex. en eller flera styrelseledamöter eller om någon utanför styrelsen (t.ex. en verkställande tjänsteman). Adressuppgifter och telefonnummer behöver endast anges här om någon utanför styrelsen anmäls som firmatecknare. Glöm inte att fylla i uppgifter om telefonnummer på vilket firmatecknaren kan nås dagtid. Firmatecknarens uppgifter kommer att dataregistreras hos Svensk Insamlingskontroll för intern handläggning. Uppgifterna om vad som står i registret kan lämnas ut till den registrerade. 1.7 Verksamhet Insamlingsändamål Glöm inte att fylla i insamlingsändamålet. Observera att insamlingsändamålet måste rymmas inom organisationens ändamål enligt dess stadgar eller stiftelseförordnande (3 första stycket föreskrifterna). Insamlingsändamålet får dessutom inte vara i strid med kraven i 2 första och

4 4 (8) andra stycket i föreskrifterna. Om avsikten är att insamling ska ske till organisationens ändamål går det bra att hänvisa till ändamålsparagrafen i stadgarna och/eller stiftelseförordnandet. En fyllig beskrivning av den verksamhet som organisationen bedriver eller har för avsikt att bedriva ska dessutom skickas med. Detta kan skickas med som en bilaga till ansökan. 1.8 Verksamhet Insamlingsform Glöm inte heller att ange vilken insamlingsform som organisationen ska tillämpa. Vilka insamlingsformer som finns framgår av 1 sista stycket i föreskrifterna. Observera att om organisationen vid försäljning eller insamling anlitar externa företag ska gällande avtal översändas för information till Svensk Insamlingskontroll (11 i föreskrifterna). 1.9 Verksamhet Beräknad omsättning När beräknad omsättning ifylls ska organisationens hela verksamhet innefattas (jfr 9 i föreskrifterna) och inte bara intäkter som beräknas komma från insamlingar eller på 90- konotot. Om den som söker är ett moderföretag enligt årsredovisningslagens definition ska hela koncernens omsättning anges Verksamhet Insamlingstid Om insamlingarna avses vara kontinuerliga bör detta anges i rutan insamlingstid. Är insamlingarna endast av engångskaraktär under en kortare tid ska denna tid anges Verksamhet Mottagare Eventuella mottagande organisationer i Sverige eller utomlands av de medel som samlas in ska alltid redovisas i särskild blankett Mottagande organisation i Sverige och i utlandet. Här anges om mottagare finns. Om sådana finns ska den särskilda blanketten bifogas ansökan Verksamhet Anknytning till andra organisationer Glöm inte att fylla i här om organisationen är en moder-, dotter- eller systerorganisation till en annan svensk eller utländsk organisation eller på annat sätt har anknytning till en sådan organisation. Detsamma gäller organisationer eller företag med vilka insamlingsorganisationen tecknat samarbetsavtal Verksamhet Datum för organisationens bildande Glöm inte att fylla i datum för organisationens bildande Försäkran och förbindelsen Samtliga personer som uppgetts vara styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare ska underteckna försäkran och förbindelsen m.m. i ansökan för att bekräfta sitt ansvar gentemot Svensk Insamlingskontroll. Varje styrelseledamot och suppleant ingår ett avtal med Svensk Insamlingskontroll med en försäkran att följa Svensk Insamlingskontrolls regler. Styrelseledamöterna och suppleanterna ska ha tillgång till Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter (finns att hämta på hemsidan under ansökan) och läsa igenom dessa innan undertecknandet sker. Innan undertecknandet måste alla också läsa igenom försäkran och förbindelsen på blanketten så att de förstår vilket ansvar de har gentemot Svensk Insamlingskontroll. Observera att styrelsen har bl.a. ett ansvar för att det råder god ordning i organisationen och att medlen går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

5 5 (8) 1.15 Revisorsbekräftelse Det är den eller de auktoriserade revisor/erna som insamlingsorganisationen föreslår som kontorevisor samt suppleanter för dessa som ska underteckna bekräftelse på att denne/denna åtar sig uppdraget samt förbinder sig att följa Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar (jfr 1 fjärde stycket och 3 andra stycket i föreskrifterna). Här ska således inte eventuella förtroenderevisorer skriva sin namnteckning. Glöm inte att informera den föreslagna kontorevisorn om att uppdraget som kontorevisor är mer omfattande än vad som gäller för en normal revision. Detta framgår av föreskrifterna och anvisningarna för kontorevisor som revisorn bör läsa innan han åtar sig uppdraget. De finns att hämta under fliken regler på hemsidan 2. Insamlingsorganisationens stadgar eller stiftelseförordnade För stiftelser gäller att kopia av alla handlingar som upprättades i samband med stiftelsebildningen ska skickas med. Detta gäller också bevis om stiftarens upprop. Om stiftelsens föreskrifter har ändrats därefter ska beslut om permutation och andra handlingar inges som visar att ändringen skett i lagstadgad ordning. Ideella föreningar och trossamfund ska skicka med sina nu gällande stadgar. Observera kravet i 2 sista stycket i föreskrifterna. 3. Beslut om organisationsnummer och registreringsbevis Ideella föreningar och stiftelser ska bifoga Skatteverkets beslut om organisationsnummer. Stiftelser ska dessutom inge ett registreringsbevis från länsstyrelsen (registreringsmyndigheten) i det län där styrelsen eller förvaltaren har sitt säte. Registrerade trossamfund ska inge registreringsbevis från Kammarkollegiet. 4. Ansökan om att bli godkänd som innehavare av ett 90-PlusGirokonto hos Nordea Bank och ansökan om 90-bankgironummer Blanketterna Ansökan om att bli godkänd som innehavare av ett 90-PlusGirokonto hos Nordea Bank och Ansökan om 90-bankgironummer till Bankgirocentralen ska ifyllas och skickas in. Blanketterna ska vara undertecknade av firmatecknarna för organisationen. När Svensk Insamlingskontroll beviljat 90-konto skickas originalet tillbaka. Detta ska lämnas in till Nordea Bank respektive Er bank i samband med att Ni ansöker om att få ett 90-PlusGirokonto respektive ett 90-bankgironummer. När blanketterna fylls i se till att adressen och insamlingens ändamål på blanketterna är densamma som den adress och det ändamål för insamlingen som anges i ansökningsblanketten till Svensk Insamlingskontroll. Organisationen kan välja att bara ha ett 90-PlusGirokonto. Då ifylls endast en blankett. Däremot kan organisationen inte ha enbart ett 90-bankgironummer eftersom det då finns risk att en annan 90-kontoinnehavare får ett motsvarande PlusGironummer. Det är alltid banken som på affärsmässiga grunder slutligen avgör om organisationen ska bli deras kunder. Observera att om organisationen ansöker om att få 90-konto både hos Nordea Bank och Bankgirocentralen samtidigt och Svensk Insamlingskontroll godkänner organisationen som innehavare av 90-konto kommer organisationen att få tillbaka den godkända ansökan avseende PlusGirotkontot först. När organisationen därefter fått ett 90-PlusGirokonto med ett 90-nummer från Nordea Bank kommer Svensk Insamlingskontroll att skicka tillbaka ansökan om 90-bankgironummer med ett motsvarande preliminärt 90-bankgironummer. Observera att enligt 4 andra stycket i föreskrifterna ska en ansökan om öppnande av ett 90-konto vara

6 6 (8) banken tillhanda senast 30 dagar efter datumet för Svensk Insamlingskontrolls beslut om godkännande. Om detta inte sker förfaller Svensk Insamlingskontrolls beslut att godkänna organisationen som innehavare av 90-konto. 5. Protokoll Insamlingsorganisationen ska inge protokoll som visar vilka som utsetts som styrelseledamöter, suppleanter samt protokoll från konstituerande styrelsesammanträde som visar hur styrelsen är sammansatt och vilka som är firmatecknare. 6. Kreditupplysningar Till ansökan ska bifogas kreditupplysningar beträffande samtliga ledamöter och suppleanter. En sådan upplysning får inte vara äldre än fyra veckor. Kreditupplysningen ska vara utfärdad av ett företag som fått godkännande av Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet, se Kreditupplysning är gratis från kreditupplysningsföretag om den söks av styrelseledamot eller suppleant själv, men då kan det ta ett par veckor innan den kommer. Den person som det gäller får skriva till kreditupplysningsföretaget och hänvisa till sin rätt att enligt 26 i personuppgiftslagen få ett registerutdrag. Personen ska uppge sitt personnummer, namn och adress. Om organisationen vill begära att få kreditupplysningen själv eller vill ha en snabbare behandling tar upplysningsbyrån ut en avgift. Observera 2 femte stycket i föreskrifterna. En styrelseledamot eller en suppleant som har betalningsanmärkningar och/eller obetalda skatteskulder måste avgå ur styrelsen om organisationen ska kunna beviljas 90-konto. 7. Årsredovisning eller andra räkenskapshandlingar (gäller inte nybildade organisationer) Organisationer som upprättat årsredovisning respektive årsbokslut ska inge åtminstone den senaste redovisningen. 8. Budget Budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Eftersom budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra en organisations ekonomi kräver Svensk Insamlingskontroll att varje organisation som ansöker om 90-konto upprättar en budget på blanketten som är avsedd för detta. Budgetblanketten med checklista finns att hämta på hemsidan under fliken ansökan. Budgeten ska upprättas för en period av minst ett år framåt i tiden även om den då sträcker sig över delar av flera verksamhetsår. Ange alltid vilken period budgeten omfattar i blanketten. Glöm inte att ordförande ska underteckna budgeten. 9. Blankett för mottagande organisation i Sverige och utlandet Organisationer som har mottagande organisationer i Sverige eller utomlands, ska komma in med en förteckning över dessa organisationer med uppgifter om deras ändamål, plats och land där de verkar samt en beskrivning av hur organisationen säkerställer att de medel som överlämnats till organisationerna används utan onödiga kostnader för att främja avsett ändamål. Svensk Insamlingskontroll tillhandhåller under fliken ansökan på hemsidan en blankett för anmälan av mottagande organisationer i Sverige och utlandet. Till blanketten finns en checklista. Anmälan kan i stället för i blanketten ske genom egna upprättade förteckningar med det innehåll som anges i paragrafen (11 tredje stycket i föreskrifterna). Anmälan ska göras bara när medel överlämnas till andra organisationer, dvs. inte när privatpersoner är mottagare. Om den ansökande organisationen har flera mottagande

7 7 (8) organisationer och om dessa kontrolleras på samma sätt, behöver den inte ange för var och en hur dessa kontrolleras utan det räcker med en allmän beskrivning av hur den säkerställer att de medel som överlämnas till organisationerna används för avsett ändamål utan oskäliga kostnader (jfr 5 andra stycket i föreskrifterna). Bara aktuella mottagande organisationer ska anges. 10. Ändamålsuppgifter För att uppgifterna på vår hemsida ska bli korrekta ska Ni fylla i blanketten Ändamålsuppgifter. Blanketten finns att hämta under rubriken ansökan. Om möjligt bör Ni fylla i rutor i varje grupp dvs. verksam i, ändamål och verksamhetsområde. Uppläggningsavgift Om Svensk Insamlingskontroll beviljar en insamlingsorganisation ett 90-konto ska innehavaren enligt 16 i föreskrifterna erlägga en avgift för kontouppläggningen. Denna avgift är för närvarande kr. När innehavaren har öppnat 90-PlusGirokontot skickar Svensk Insamlingskontroll en faktura på beloppet. Svensk Insamlingskontroll tar också ut en årlig avgift för granskningen, jfr 16 i föreskrifterna. Beviljande av 90-konto Enligt 4 i föreskrifterna beviljas 90-konto för viss tid, högst tre år. Normalt beviljas 90- konto för en ny organisation endast under kortare tid. Tiden för kontots giltighet kan efter skriftlig ansökan förlängas. Svensk Insamlingskontrolls hemsida När Svensk Insamlingskontroll fått besked från Nordea att 90-PlusGirokontot och vald bank att 90-bankgirot är öppnade läggs organisationens namn ut på Svensk Insamlingskontrolls hemsida under rubrikerna 90-konton och nyheter. Svensk Insamlingskontroll skickar också ut ett pressmeddelande om att organisationen godkänts som en 90-kontoinnehavare. Rapportering till Svensk Insamlingskontroll För Svensk Insamlingskontrolls granskning är det viktigt att 90-kontoinnehavarna sköter sin rapporteringsplikt. I annat fall kan Svensk Insamlingskontroll inte garantera allmänheten att 90-kontoinnehavaren är en seriös insamlingsorganisation. En nybildad organisation ska därför komma in med en delårsrapport senast sju månader efter det att Svensk Insamlingskontroll beviljat 90-kontot. Rapportens omfattning framgår av Svensk Insamlingskontrolls beslut. Blankett för delårsrapport med checklista finns att hämta på Svensk Insamlingskontrolls hemsida under fliken redovisning. Kontorevisorn granskning av rapporten ska ske enligt Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och anvisningar. Rapporten ska vara undertecknad av styrelseordföranden och kontorevisorn. Alla 90-kontoinnehavare är skyldiga att upprätta en årsredovisning och vid koncern koncernredovisning (se 11 i föreskrifterna). I förvaltningsberättelsen ska lämnas upplysningar om hur ändamålet främjats under räkenskapsåret. 90-kontoinnehavarna ska

8 8 (8) varje år utan anmodan snarast möjligt dock senast sex månader efter räkenskapsårets slut inge (se 13 i föreskrifterna); årsredovisningen och, om KI är ett moderföretag, även koncernredovisningen, revisionsberättelsen, kontorevisorns rapportering (erinringar och PM) utöver revisionsberättelsen avseende iakttagelser vid revisionen för räkenskapsåret, de särskilda blanketterna för redovisning av resultat- och balansräkning, ifyllda enligt Svensk Insamlingskontrolls anvisningar, kontorevisorns bestyrkanderapport i fråga om de särskilda blanketterna för redovisning av resultat- och balansräkning, i förekommande fall den särskilda berättelsen över verksamheten och i förekommande fall rapporten från lekmanna/förtroenderevisor. Om räkenskapsåret är kalenderår ska räkenskapshandlingarna vara inne senast den 30 juni. Någon påminnelse sänds således inte. Om denna redovisningsskyldighet inte fullgörs måste 90-kontoinnehavaren omgående betala en extra årsavgift, (14 i föreskrifterna). En sådan underlåtelse kan också få till följd att Svensk Insamlingskontroll beslutar att 90-kontot omedelbart dras in

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto

Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Checklista för ansökan om förlängd giltighetstid för 90-konto Allmänt Enligt 4 i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) beviljas 90-konto för viss tid, högst

Läs mer

Anvisningar för ansökan om 90-konto

Anvisningar för ansökan om 90-konto Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Kontrollera att organisationen och dess ledning uppfyller Svensk Insamlingskontrolls krav på vem som kan beviljas 90-konto. Kraven framgår av 2 i Svensk

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas.

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas. 1 Registreringsanmälan stiftelseregistret Datum Sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Kom ihåg att bifoga! - Stiftelseförordnandet. Exempelvis: Testamente, gåvobrev eller protokoll.

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget.

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget. 1 Ändringsanmälan stiftelseregistret Datum Anmälan sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Blanketten används till alla typer av stiftelser. (Anvisningar finns till blanketten.)

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER 90 9O KONTO SVENSK INSAMLINGS KONTROLL SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO antagna den 1 7 maj 2006 av Svensk Insamlingskontrolls styrelse. Föreskrifterna ska tillämpas fr.o.rn. den 1

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret

Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret Alla stiftelser ska vara registrerade i det stiftelseregister som förs av länsstyrelserna. Enda undantaget gäller stiftelser vilkas tillgångar enligt

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Inbjudan till Svensk Insamlingskontrolls Informationsseminarium 2014, redovisning för 2013 ni.m. 1. Inbjudan till Informationsseminarium

Inbjudan till Svensk Insamlingskontrolls Informationsseminarium 2014, redovisning för 2013 ni.m. 1. Inbjudan till Informationsseminarium redovisning för 2013 ni.m. Inbjudan till Svensk Insamlingskontrolls Informationsseminarium 2014, kontorev isorer Stockhohu i december 20 l 3 Vill 90 kontoinnehavare och KONTO KONTROLL E mail: info@insamhngskonlroll.se

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

QoI SVENSK SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER. fir 90-KONTO. Inledande bestämmelser. Vem kan beviljas 90-konto?

QoI SVENSK SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER. fir 90-KONTO. Inledande bestämmelser. Vem kan beviljas 90-konto? Inledande bestämmelser fr.o.m. den 1 juli 2006. Senast reviderade den 16 december 2015. antagna den 17 maj 2006 av Svensk Insamlingskontrolls styrelse. föreskrifterna ska tillämpas fir 90-KONTO SVENSK

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL).

Uppgifterna används för administrativa ändamål och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). 1 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE OCH BIDRAG AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRITIDSHEM ELER PEDAGOGISK VERKSAMHET Denna blankett kan inte fyllas i elektroniskt utan måste skrivas ut Diarienummer Ansökan avser: Förskola

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7)

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 970 Försäkringsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Anvisningar till ansökningsblanketten för ansökan om godkännande av och bidrag till fristående förskola

Anvisningar till ansökningsblanketten för ansökan om godkännande av och bidrag till fristående förskola Anvisningar till ansökningsblanketten för ansökan om godkännande av och bidrag till fristående förskola I dessa anvisningar beskrivs vilka uppgifter ansökan ska innehålla. Varje rubrik i anvisningarna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Datum. - Stiftelseförordnandet. Det protokoll där arbetsgivaren beslutat att bilda stiftelsen.

Datum. - Stiftelseförordnandet. Det protokoll där arbetsgivaren beslutat att bilda stiftelsen. 1 Registreringsanmälan stiftelseregistret Pensions- och personalstiftelser Datum Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 Göteborg Kom ihåg att bifoga! - Stiftelseförordnandet. Det protokoll där arbetsgivaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2006:487 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening och bostadsförening 1 (7) Fyll i blanketten

Läs mer

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012

S T A D G A R. för TRYGG-STIFTELSEN. Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Bilaga A till Stiftelseurkunden S T A D G A R för TRYGG-STIFTELSEN Med ändringar beslutade av Trygg-Stiftelsens styrelse den 2 februari 2012 och den 31 maj 2012 1 Stiftelsens namn Stiftelsens namn är

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle

SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen 661 80 Säffle Datum Vårt dnr Ert dnr Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg (2a kap. 13 och 17

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING antagna vid förbundsmöte den 31 maj 1990 av dåvarande Svenska Försäkringsbolags Riksförbund gällande från och med verksamhetsåret 1991. Ändrade vid förbundsmötena den 6 maj

Läs mer

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete

Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Agerhed 2013-04-28 KS 2012/0636 Kommunfullmäktige Bildande av stiftelser för forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete Förslag till

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET

ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET sidan 1 av 5 Blanketten ska användas för årlig uppdatering av samfällighetsföreningsregistret. Det är styrelsens ansvar att anmäla ändringar till samfällighetsföreningsregistret

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO antagna den 17 maj 2006 av Svensk Insamlingskontrolls styrelse. Föreskrifterna ska tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2006. Senast reviderade den 17 december

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Denna arbetsordning fastställdes måndag 30 maj 2016 och utgör lekmannarevisionens granskningsplan, se även bilaga där vi sammanställt den information

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Uppdaterad 2013-01-14 1 STIFTELSER

Uppdaterad 2013-01-14 1 STIFTELSER Uppdaterad 2013-01-14 1 STIFTELSER Stiftelsen som juridisk form har gamla anor i Sverige. Under århundradens lopp har det anslagits betydande förmögenheter framför allt till förmån för sjuk- och fattigvård

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Utgivningsbevis för periodiska skrifter

Utgivningsbevis för periodiska skrifter Utgivningsbevis för periodiska skrifter Skydda dina idéer Periodisk skrift Med periodisk skrift menar lagen en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift samt de löpsedlar och bilagor som hör till. Skriften

Läs mer

ÄNDRINGSANMÄLAN. Sida 1 (3)

ÄNDRINGSANMÄLAN. Sida 1 (3) ÄNDRINGSANMÄLAN Sida 1 (3) Blanketten är avsedd för anmälan från samfällighetsförening (hit räknas även vägförening, vägsamfällighet) och LGA-samfällighet om ändring av styrelsens sammansättning, stadgar,

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer