Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress"

Transkript

1 Sundsvall Tfn: Fax: Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 914 1(4) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. När ärendet är registrerat skickar vi ett registreringsbevis. Skickas till: Bolagsverket Sundsvall Organisationsnummer Föreningens namn (firma) Anmälan avser Föreningens namn (firma) Verksamhet Annan stadgeändring Ekonomisk plan Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Verkställande direktör Vice verkställande direktör Särskilda firmatecknare Firmateckning Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor Andra ändringar Föreningens postadress Föreningens e-postadress Funktionärernas postadress Kontaktperson i detta ärende Glöm inte att fylla i kontaktpersonens telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta er. Företagsnamn Kontaktpersonens förnamn och efternamn Kontaktpersonens postadress Kontaktpersonens e-postadress Kontaktpersonens postort Kontaktpersonens telefonnummer dagtid Ändring av föreningens namn (firma) Variera förslagen. Förslag nr 1 Förslag nr 2 Förslag nr 3 Föreningens nya adress Kom ihåg att anmälan alltid ska undertecknas. Ny postadress E-postadress Styrelseledamöter Fylls i med personuppgifter för de nyvalda. Registreringsavgift Avgiften ska betalas samtidigt som anmälan skickas in. För att vi ska kunna registrera avgiften på rätt ärende, måste du ange organisationsnummer eller föreningens namn när du betalar. Avgiften återbetalas inte när vi har påbörjat handläggningen. Priser och avgifter finns på Avgiften betald, datum Betalt belopp Betalningssätt Bankgiro Plusgiro Check

2 Styrelseledamöter (forts.) 2(4) Styrelsesuppleanter Fylls i med personuppgifter för de nyvalda. Verkställande direktör (VD) om sådan utsetts. Kan inte utses i en bostadsrättsförening eller sambruksförening. Fyll i personuppgifter vid nyval.

3 Vice verkställande direktör (VVD) om sådan utsetts. Kan inte utses i en bostadsrättsförening eller sambruksförening. Fyll i personuppgifter vid nyval. 3(4) Särskild firmatecknare om sådan utsetts. Särskild delgivningsmottagare om sådan utsetts. Revisor Behöver inte alltid anmälas för registrering. Läs mer under rubriken "Revisor" i upplysningarna på sista sidan. Revisorssuppleant om sådan utsetts. Revisionsbolag om sådant utsetts. Namn, revisionsbolaget Organisationsnummer Huvudansvarig revisor Firmateckning ska alltid anges vid ändring av styrelse. Ange hur och av vem föreningens firma tecknas. 1) Firmateckningen kvarstår 3) Firman tecknas av styrelseledamöterna två i förening 5) Firman tecknas enligt nedan Fyll i eventuell egen firmateckning här 2) Firman tecknas av styrelsen (ordinarie styrelseledamöter) 4) Firman tecknas av styrelseledamöterna var för sig

4 Avgående funktionärer Följande personer har avgått, ange namn och befattning. Namn Befattning, t.ex. styrelseledamot, styrelsesuppleant, firmatecknare, revisor 4(4) Styrelsens sammansättning efter ändring Ange namn och befattning. Namn Befattning, t.ex. styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, firmatecknare Övrigt Försäkran och underskrift Anmälan ska vara undertecknad av en styrelseledamot, verkställande direktören eller av den anmälan gäller. Obs! Använd blå bläckpenna. Jag försäkrar på heder och samvete följande: - Samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktören, vice verkställande direktören och firmatecknare är inte i konkurs och har inte heller förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. - Föreningens revisorer uppfyller de i 8 kap. 3-5 lagen om ekonomiska föreningar angivna behörighetskraven, samt i förekommande fall, för kreditmarknadsförening de i 12 kap. 9 lagen om bank- och finansieringsrörelse angivna behörighetskraven. - Eventuell särskild delgivningsmottagare har inte förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. - De personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter och firmatecknare har åtagit sig uppdragen. - Val av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter och firmatecknare samt att uppgifter om hur firman tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat. Datum Namnteckning Namnförtydligande

5 Bilagor och upplysningar Stadgar Bilagor som ska följa med anmälan vid ändring av stadgarna: - Föreningsstämmoprotokoll (bestyrkt kopia), har beslutet om ändring fattats på två föreningsstämmor ska protokoll från båda stämmorna skickas med. - Stadgarna i dess nya lydelse (1 exemplar). Ekonomisk plan Bilagor som ska följa med vid anmälan av ekonomisk plan: - Ekonomisk plan (1 original). Styrelse Uppgift om hur firman ska tecknas ska alltid anges vid ändring av styrelse. Bilagor som i förekommande fall ska följa med vid ändring av styrelse: - Särskild delgivningsmottagare ska anmälas om föreningen saknar i Sverige bosatt behörig ställföreträdare. Den särskilda delgivningsmottagaren ska vara bosatt i Sverige. Anmälan kan göras på blanketten Särskild delgivningsmottagare, Tillstånd från Bolagsverket behövs om inte nedanstående villkor uppfylls. Minst hälften av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna (räknade var för sig) ska vara bosatta inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Verkställande direktör och vice verkställande direktörer ska vara bosatta inom EES. Minst en av firmatecknarna (som är styrelseledamot, styrelsesuppleant eller särskild firmatecknare) ska vara bosatt inom EES. Uppfylls inte dessa krav kan föreningen ansöka om dispens hos Bolagsverket, se 6 kap. 4 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. - Pass eller annan id-handling (bestyrkt kopia) ska skickas in för varje nyvald person som inte är folkbokförd i Sverige. Revisor Kvalificerad revisor krävs och ska anmälas för registrering om föreningen uppfyller kraven på att vara ett större företag. Se vidare 8 kap. 5 lagen om ekonomiska föreningar. Anmäl ny adress Observera att du alltid måste ändra adressen direkt hos Bolagsverket. Att enbart adressändra via exempelvis Svensk Adressändring eller Skatteverket räcker inte. Mallar med exempel och mer information finns på