Aktiebolag utan revisor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiebolag utan revisor"

Transkript

1 Aktiebolag utan revisor

2 Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår Vinstutdelning Styrelse och verkställande direktör Lämna in årsredovisningen...14 Anmäl till Bolagsverket

3 Driva aktiebolag utan revisor Den här broschyren vänder sig främst till dig som har ett aktiebolag, men ingen revisor. Mer information om aktiebolag hittar du på bolagsverket.se. På verksamt.se kan du med hjälp av våra e-tjänster anmäla ändringar i aktiebolaget till Bolagsverket och Skatteverket. Styrelsens uppgifter Det är många saker att komma ihåg för en styrelse. Styrelsen sköter företagets verksamhet och ansvarar bland annat för bokföringen aktieboken årsredovisningarna styrelsemöten (inklusive kallelse) årsstämmor (inklusive kallelse). Kom ihåg! Ansök om godkännande för F-skatt på Skatteverket. Skatteverket har även informationsträffar för aktiebolag. Mer information hittar du på skatteverket.se. Styrelsen ska också anmäla ändringar i företaget till Bolagsverket. 3

4 Aktiebolag I ett aktiebolag är aktieägarnas ansvar oftast begränsat till det kapital som de satsat i företaget, men det finns undantag. Du behöver därför sätta dig in i reglerna om aktiebolag. Läs mer......om revisorer och om hur du sköter bokföringen för aktiebolag på Bokföringsnämndens webbplats, bfn.se. Ditt personliga ansvar När ett aktiebolag registreras hos Bolagsverket blir det en juridisk person. Aktiebolaget kan därför exempelvis själv teckna avtal och ha anställda. Detta är då aktiebolagets ansvar, och du har inget personligt ansvar för det. Ditt och de andra styrelsemedlemmarnas personliga ansvar begränsas till det kapital som ni satsat i aktiebolaget (det vill säga de pengar som ni betalat för era aktier). I vissa undantagsfall kan ni dock vara tvungna att betala för aktiebolaget med egna pengar. Det kan till exempel ske i följande fall: När aktiebolagets egna kapital är mindre än hälften av aktiekapitalet, kan de som sitter i styrelsen och aktieägarna bli personligt ansvariga för att betala företagets skulder och ekonomiska skyldigheter om de inte följer reglerna om kontrollbalansräkningar. När aktiebolaget inte betalar sina skatter och avgifter i tid till Skatteverket, kan de som sitter i styrelsen bli ansvariga för att betala företagets skatteskulder. Aktiekapitalet minst kronor Ett aktiebolags aktiekapital ska vara minst kronor. Lägga ner ett aktiebolag Eftersom aktiebolaget är en egen juridisk person kan du inte själv välja att bara lägga ner aktiebolaget och få det avregistrerat. Det måste avvecklas på ett organiserat sätt och det finns särskilda regler för det. Likvidation Det vanligaste sättet att avveckla ett aktiebolag är genom likvidation. Mer information finns på bolagsverket.se. Konkurs Du ska ansöka om konkurs om företaget inte kan betala sina skulder i tid och denna situation inte beror på tillfälliga problem, utan på obestånd. Spara företagets handlingar Spara alla viktiga handlingar under minst 10 år efter det att du avvecklat aktiebolaget. Viktiga handlingar är bland annat aktiebok, bolagsstämmoprotokoll och styrelseprotokoll. Bokföringen ger dig kontroll över ekonomin Alla aktiebolag måste redovisa sin ekonomi i en bokföring. Genom bokföringen får du som ägare kontroll över ekonomin. Om företaget behöver ta ett lån kan också banken begära att få titta på bokföringen. Du måste spara bokföringen i minst 7 år. Skatteverket och andra myndigheter kan begära att få se bokföringen för att se att den stämmer och att företaget sköter den på rätt sätt. Att driva aktiebolag utan revisor Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha en revisor, men små företag behöver oftast inte det. Ett aktiebolag som 4

5 väljer att inte ha revisor måste registrera det hos Bolagsverket. Varje år, när styrelsen sammanställer årsredovisningen måste de bedöma om aktiebolaget enligt lag måste ha en revisor. Om styrelsen gör bedömningen att företaget är skyldigt att ha en revisor, måste ni ta kontakt med en revisor och välja in den på årsstämman. Revisorsintyg behövs ibland Även om ditt företag inte har någon revisor kan du i vissa fall behöva be en kvalificerad revisor om ett revisorsintyg och skicka det till Bolagsverket. Det gäller till exempel när först när bolagsordningen är registrerad som den är giltig. Bolagsordningen är en offentlig handling. Det betyder att Bolagsverket kan lämna ut den om någon vill titta på den. Organisationsnummer som id-beteckning När du registrerar ett aktiebolag hos Bolagsverket får det ett organisationsnummer. Organisationsnumret används för att identifiera företaget, exempelvis vid kontakter med myndigheter. aktiebolaget ökar sitt aktiekapital med hjälp av apportegendom i stället för kontanter aktiebolaget genomgår en fusion. Du behöver inte anmäla revisorn till Bolagsverket när du skickar in ett revisorsintyg. Företagsnamnet är skyddat När du registrerar ett aktiebolag hos Bolagsverket skyddas företagsnamnet i hela landet, inom den bransch som företaget är verksamt. Bolagsordningen Bolagsordningen är ett slags regelsamling som talar om hur verksamheten ska skötas. Ett exemplar av bolagsordningen ska finnas hos Bolagsverket och om ni uppdaterar den måste ni anmäla det till oss. Det är AB 5

6 Aktiebok och aktiebrev Alla aktiebolag måste ha en aktiebok. Alla aktieägare kan begära att få ett aktiebrev från företaget som ett bevis på att de äger aktier i det. Kom ihåg! Om ägarförhållanden av aktierna ändras måste ni anmäla det till Skatteverket. Du hittar information om det på skatteverket.se. Aktiebok Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare som är fysiska eller juridiska personer. De får vara bosatta i vilket land som helst. Vilka som äger aktierna i ett aktiebolag registreras inte av Bolagsverket. Däremot måste styrelsen ha en aktiebok med en aktuell förteckning över företagets aktier och aktieägare. Aktiebokens syfte är att ligga till grund för aktieägarnas rättigheter och skyldigheter. Dessutom ska aktieboken vara ett underlag för styrelsen för att kunna bedöma vem som äger aktier i bolaget. Aktieboken kan föras i en inbunden bok. Upprätta aktieboken så snart samtliga stiftare undertecknat stiftelseurkunden. Aktiebokens innehåll Aktieboken ska innehålla 1. varje akties nummer 2. aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer, samt postadress 3. uppgifter om hembud eller andra förbehåll (om det finns) 4. uppgifter om aktierna har getts ut med olika rättigheter (till exempel A- och B-aktier). Aktierna ska stå i nummerföljd. Styrelsen ansvarar för aktieboken Det är styrelsen som ansvarar för att uppdatera och bevara aktieboken. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska styrelsen se till att ändringen blir nedskriven i aktieboken. Aktieboken är offentlig och det är också styrelsens ansvar att hålla den tillgänglig för allmänheten hos företaget. Spara aktieboken Aktieboken ska finnas kvar så länge aktiebolaget är verksamt och i minst 10 år efter att du har avvecklat företaget. Aktiebrev Aktiebreven är viktiga handlingar, de är ett bevis på ägandet i aktiebolaget. Om en aktieägare ber om det måste du lämna ut aktiebrev till honom eller henne. I aktiebrevet ska det finnas uppgifter om den eller de aktier som aktieägaren har i företaget. Det ska också synas vilken aktieägare som aktiebrevet gäller. På bolagsverket.se hittar du exempel på hur ett aktiebrev kan se ut. Om du har ett aktiebrev och sedan säljer de aktier som aktiebrevet rör, måste du därför överlämna aktiebrevet till köparen. Det gör du genom att skriva exempelvis Överlåtes på [köparens namn] på aktiebrevet. Köparen ska sedan kontakta styrelsen för att bli inskriven i aktieboken. 6

7 Uppgifter om företag På ett aktiebolags fakturor, webbplats, brev och orderblanketter ska det finnas tydliga uppgifter om företaget, så att exempelvis kunderna vet vilket företag som de har kontakt med. Se till att uppgifterna är tydliga För att kunder och andra som kommer i kontakt med aktiebolaget ska veta vilket företag de har att göra med är det viktigt att företag identifierar sig på ett korrekt sätt. För aktiebolag finns det särskilda regler för detta. På fakturor, webbplats, brev och orderblanketter ska det finnas uppgifter om företagets namn, kommun (säte) och organisationsnummer. Tänk på att placera uppgifterna tydligt så att inga oklarheter kan uppstå. Företagsnamnet Skriv ut hela företagsnamnet som det är registrerat. Tänk till exempel på att skriva ut ordet aktiebolag om det är utskrivet i din registrering av företagsnamnet. Organisationsnummer Skriv ut företagets organisationsnummer, exempelvis eller momsregistreringsnumret, exempelvis SE Om företaget är skattskyldigt och registrerat på Skatteverket för mervärdesskatt (moms), ska momsregistreringsnumret finnas på företagets fakturor. Vite om det saknas tydliga uppgifter Om det inte finns tydliga uppgifter om ditt företag på fakturor, webbplats, brev och orderblanketter, kan företaget få betala vite (en sorts böter) till Bolagsverket. Kommun (säte) Skriv ut var styrelsen har sitt säte, det vill säga den kommun som står i den registrerade bolagsordningen och i aktiebolagsregistret. Om det registrerade sätet till exempel är Göteborgs kommun och företaget har skrivit postadressen Kungsgatan 11, Göteborg, behöver företaget inte skriva ut sätet särskilt. Men om företagets adress är i Västra Frölunda och det registrerade sätet är Göteborgs kommun, måste det också stå Säte: Göteborg även om Västra Frölunda ingår i Göteborgs kommun. Kom ihåg! Det finns fler regler om vilka uppgifter som ska finnas med på fakturor. På skatteverket.se hittar du mer information om det. 7

8 Bolagsstämma Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Företaget ska hålla en bolagsstämma (eller årsstämma) minst en gång per år. Årsstämma varje år Varje år ska styrelsen kalla aktieägarna till en ordinarie bolagsstämma, eller årsstämma. Den ska hållas inom sex månader efter utgången av företagets räkenskapsår. På årsstämman ska aktieägarna 1. välja ordförande för årsstämman 2. upprätta och godkänna en röstlängd 3. välja en eller flera justeringsmän 4. pröva om stämman blivit korrekt sammankallad 5. godkänna dagordningen 6. lägga fram årsredovisningen 7. besluta om fastställelse av resultat- och balansräkningen 8. besluta om hur aktiebolagets vinst eller förlust ska disponeras 9. besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören 10. välja styrelse 11. fastställa styrelsens arvoden. Extra bolagsstämma när det behövs Ibland kan aktiebolaget behöva hålla en bolagsstämma vid en annan tidpunkt under året. Då kallar styrelsen aktieägarna till en extra bolagsstämma. Man kan till exempel behöva kalla till en extra bolagsstämma när företaget ska fatta beslut om att ändra bolagsordningen att utse en ny styrelse hur företaget ska avvecklas. Dessa beslut kan naturligtvis också tas på årsstämman. Protokoll från bolagsstämman Ni måste föra protokoll vid bolagsstämman. Protokollet ska innehålla företagets namn och organisationsnummer; ort och datum för bolagsstämman; samt information om vilka beslut ni fattade på stämman. Antingen kan ordföranden för bolagsstämman föra protokollet, eller så kan ni välja någon annan till protokollförare. Protokoll ska sparas i minst 10 år efter det att aktiebolaget avslutats. Justera protokollet Protokollet ska justeras, det vill säga kontrolleras så att det stämmer överens med det som faktiskt beslutades. Om ordföranden förde protokollet ska ni på stämman utse minst en justerare som ska justera protokollet. Om någon annan förde protokollet ska ordföranden justera det tillsammans med minst en till justerare. 8

9 Om ordföranden eller protokollföraren ensam, eller de två tillsammans, företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justerare. Röstlängd ska finnas i protokollet I protokollet ska det också finnas en röstlängd. Röstlängden är en lista med namnen på de aktieägare som var med på stämman. Röstlängden ska visa hur många aktier och röster personen eller företaget företrädde. Kalla till bolagsstämma Det är styrelsen som kallar till bolagsstämman. Om du är ensam aktieägare och dessutom ensam styrelseledamot, eller om alla aktieägare är eniga kan ni hålla bolagsstämma utan att kalla till den. I alla andra fall ska styrelsen kalla till bolagsstämman enligt det som är bestämt i bolagsordningen. Kallelsen ska innehålla ett förslag till dagordning. Ni kan läsa mer om hur man kallar till bolagsstämma på bolagsverket.se. Det är viktigt att ni kallar på rätt sätt, annars kan bolagsstämman vara ogiltig. 9

10 Aktiebolagets räkenskapsår Ett företags räkenskapsår kan antingen följa kalenderåret, januari december, eller börja och sluta med någon annan av årets månader. Det första räkenskapsåret När du registrerade ditt företag fick du välja vilken räkenskapsår företaget skulle ha. Första räkenskapsåret började den dag som Bolagsverket registrerade aktiebolaget och alltså inte den dag du började med verksamheten. Det första räkenskapsåret får vara förlängt till max 18 månader. Därefter är räkenskapsåret alltid 12 månader. Brutet räkenskapsår Ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret kallas för brutet räkenskapsår. Räkenskapsår ska dock alltid börja första dagen i en kalendermånad. I bolagsordningen kan du se vilket räkenskapsår företaget har. Att ändra räkenskapsåret Om du behöver ändra företagets räkenskapsår måste du anmäla det till Bolagsverket. Grundregeln är att aktiebolag (med undantag för koncerner) alltid kan ändra ett brutet räkenskapsår till ett räkenskapsår som följer kalenderåret. Däremot måste du ha tillstånd från Skatteverket för att ändra från kalenderår till brutet räkenskapsår. Detsamma gäller om du ändrar från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet. I Bolagsverkets och Skatteverkets gemensamma broschyr Omläggning av räkenskapsår, som du hittar på bolagsverket.se, kan du läsa mer om hur du ändrar räkenskapsåret. Alternativ 1: Redovisa förlängt kalenderår (Okt Dec 2015) /10 1/1 Bolaget registreras Bolaget påbörjar sin verksamhet Alternativ 2: Redovisa förkortat kalenderår och (Okt Jan 2015) Kalenderår (Jan Dec 2015) 10

11 Vinstutdelning På varje årsstämma ska aktieägarna ta ställning till hur man ska hantera aktiebolagets vinst eller förlust, utifrån förslag från styrelsen. Ett sätt att disponera en vinst är att göra en vinstutdelning till aktieägarna. Kom ihåg! Stämman måste fastställa resultat- och balansräkningen innan ni kan fatta beslut om vinstutdelning. Läs mer......om Skatteverkets regler för beskattning av vinstutdelning på skatteverket.se. Bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning Det är bara bolagsstämman som kan fatta beslut om vinstutdelning och beslutet ska grunda sig på ett förslag om vinstutdelning från styrelsen. När bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning ska beslutet bland annat grundas på att alla aktier har samma rätt i bolaget. Detta kallas likhetsprincipen. När kan man fatta beslut om vinstutdelning? Det första räkenskapsåret måste avslutas innan man kan fatta beslut om en vinstutdelning. Det betyder att ni inte kan fatta beslut om vinstutdelning före den första årsstämman. Ni får bara fatta beslut om en vinstutdelning om det fortfarande finns full täckning för aktiebolagets bundna kapital efter utdelningen. Beräkningen ska grunda sig på den senast fastställda balansräkningen där ni ska ha tagit hänsyn till ändringar i det egna bundna kapitalet. Dessutom måste styrelsen ta hänsyn till om vinstutdelningen är försvarlig, dels med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet, dels med hänsyn till aktiebolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Denna regel kallas allmänt för försiktighetsregeln. Förslag om vinstutdelning i förvaltningsberättelsen Ni i styrelsen kan lämna ett förslag om vinstutdelning i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Om förslaget innebär vinstutdelning till aktieägarna, ska ni också upprätta ett förslag till beslut. Beslutet ska innehålla mer detaljerade upplysningar än förvaltningsberättelsen. Om det är någon annan än styrelsen som lämnar ett förslag till vinstutdelning, exempelvis en aktieägare, ska han eller hon upprätta förslaget. Förslag till beslut om vinstutdelning Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning ska innehålla utdelningsbelopp för varje aktie och det sammanlagda beloppet tidpunkt då vinstutdelningen ska utbetalas uppgift om vilken typ av egendom som ska delas ut (om utdelningen inte är i pengar). Bilaga till förslaget I en bilaga till förslaget ska ni i styrelsen lämna ett motiverat yttrande om hur den föreslagna vinstutdelningen förhåller sig till försiktighetsregeln. Ingen anmälan behövs Aktiebolag som har beslutat om vinstutdelning på årsstämman, behöver inte skicka in någon anmälan eller sitt årsstämmoprotokoll till Bolagsverket. 11

12 Styrelse och verkställande direktör Det är aktieägarna som utser styrelsen, och denna leder företagets verksamhet. Styrelsen utser en ordförande och en verkställande direktör om det behövs. Det är viktigt att anmäla ändringar i styrelsen till Bolagsverket för att dessa ska gälla. Styrelsen företräder aktiebolaget Ett aktiebolag företräds av en styrelse som aktieägarna utser på bolagsstämman. Ett aktiebolag kan också ha en verkställande direktör och ibland behövs en särskild delgivningsmottagare. Styrelsens ansvar Styrelsen har ett stort ansvar, ledamöterna kan i vissa fall bli personligt ansvariga för företagets skulder. Styrelsens uppgifter varierar beroende på företagets storlek och om det finns någon verkställande direktör. Om det finns en verkställande direktör utsedd är det den som i första hand ansvarar för den löpande förvaltningen. Styrelsens arbete Styrelsen ska protokollföra sina möten och föra protokollen i nummerordning (Tänk på att spara protokollen i minst 10 år efter det att aktiebolaget avslutats!) företräda företaget kalla aktieägarna till bolagsstämma se till att bokföringen sköts på ett korrekt sätt ansvara för att skatterna betalas in i tid upprätta och skicka in årsredovisningar till Bolagsverket anmäla ändringar i företaget till Bolagsverket. Firmateckning Styrelsen företräder aktiebolaget och är firmatecknare. Styrelsen får också ge en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan rätt att ensam, eller i förening med annan, företräda aktiebolaget och vara firmatecknare. Den personen får då alltså rätt att exempelvis skriva under avtal för företaget. Styrelseledamöter Styrelsen i ett aktiebolag kan bestå av en eller flera ledamöter. Om styrelsen har färre än tre ledamöter måste det finnas minst en suppleant. Uppdraget att vara styrelsens ledamot räcker vanligtvis fram till slutet av nästa årsstämma. Om de ordinarie ledamöterna inte kan fullfölja sina uppgifter, är det styrelsesuppleanterna som träder in i deras ställe. Styrelseordförande Om styrelsen består av mer än en ledamot, ska styrelsen alltid utse en av ledamöterna till ordförande. Ordföranden ska leda styrelsens arbete och se till att styrelsen utför sina arbetsuppgifter. Kom ihåg att anmäla styrelsens ordförande till Bolagsverket. Verkställande direktör Om det behövs kan styrelsen utse en verkställande direktör som får ansvar för förvaltningen av företaget. Kom ihåg att anmäla den verkställande direktören till Bolagsverket. 12

13 Anmäl ändringar direkt Om ni ändrar företagets styrelse, firmatecknare eller verkställande direktör måste ni anmäla det till Bolagsverket. När anmälan kommer in till oss börjar ändringarna att gälla. Fram till dess har de tidigare företrädarna fortfarande rätt att företräda företaget. Se därför till att anmäla ändringar direkt. Uppfyller ni bosättningskravet? Minst hälften av styrelseledamöterna, minst hälften av styrelsesuppleanterna, minst en av de särskilda firmatecknarna, den verkställande direktören och eventuella vice verkställande direktörer ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. Om ni inte uppfyller detta krav, det så kallade bosättningskravet, måste företaget ansöka om dispens hos Bolagsverket. Särskild delgivningsmottagare Om företaget inte har någon behörig ställföreträdare som bor i Sverige (det vill säga är folkbokförd här) ska styrelsen utse en särskild delgivningsmottagare, som är bosatt i Sverige. Om ni har en särskild delgivningsmottagare ska ni anmäla det till Bolagsverket. Behörig styrelse Det är viktigt att uppgifterna om ditt företag i Bolagsverkets register alltid är aktuella. Om aktiebolaget inte har en behörig styrelse, verkställande direktör och delgivningsmottagare när det behövs, kan Bolagsverket tvångslikvidera företaget. Avgång ur styrelsen En person som vill avgå ur företagets styrelse ska anmäla det till styrelsen. Styrelsen ska genast anmäla avgången till Bolagsverket. Om styrelsen blir obehörig i och med avgången ska styrelsen efter avgången kalla till en bolagsstämma för att välja en behörig styrelse. Om styrelsen inte gör anmälan kan styrelsemedlemmen själv anmäla egen avgång till Bolagsverket. Behöriga ställföreträdare är styrelseledamöter särskilda firmatecknare den verkställande direktören. 13

14 Lämna in årsredovisningen Ett aktiebolag ska skicka sin årsredovisning för varje räkenskapsår till Bolagsverket. Detta gäller även om företaget inte har drivit någon verksamhet under året. Aktiebolagets årsredovisning Varje räkenskapsår avslutar aktiebolaget bokföringen med en årsredovisning. I den redovisar styrelsen hur de skött verksamheten. Kraven på årsredovisningen är detsamma oavsett om företaget har någon revisor eller inte. Ni ska skicka årsredovisningen till Bolagsverket. Årsredovisningen är offentlig hos Bolagsverket vilket betyder att vem som helst får ta del av den. På så vis blir det möjligt för allmänheten att ha insyn i företaget. Årsredovisningen så går det till 1. Upprätta en årsredovisning som grundar sig på bokföringen efter räkenskapsårets slut. Årsredovisningen ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. 2. Gå igenom årsredovisningen på ett styrelsemöte. Sedan ska den verkställande direktören och samtliga ledamöter skriva under den. En ledamot kan inte vägra att skriva under. Om en ledamot inte tycker att årsredovisningen är korrekt, ska han eller hon ändå skriva under, men notera sina avvikande åsikter i en bilaga. 3. Kalla aktieägarna till en årsstämma. 4. Aktieägarna håller en årsstämma, alltså en ordinarie bolagsstämma, inom sex månader efter räken- skapsårets slut. Stämman ska fastställa balans- och resultaträkningen och besluta om hur vinsten eller förlusten ska disponeras. Stämman fattar också beslut om ifall styrelsen ska få ansvarsfrihet för året som gått. 5. Skicka en bestyrkt kopia av årsredovisningen till Bolagsverket när balans- och resultaträkningen har blivit fastställd på bolagsstämman. Årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket inom sju månader efter räkenskapsårets slut. Ni bestyrker kopian genom att skriva ett intyg om att kopian överensstämmer med originalet på årsredovisningen. Intyget ska vara underskrivet i original av minst en person. På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en ledamot eller den verkställande direktören skriva ett fastställelseintyg om att resultat- och balansräkningen har fastställts på årsstämman och att man där också fattat beslut om hur man ska göra med företagets vinst eller förlust. Datum för stämman ska finnas med i fastställelseintyget. Skriv intyget i original. Kom ihåg att skriva aktiebolagets namn och organisationsnummer och vilket räkenskapsår som årsredovisningen gäller på alla dokument, gärna på varje sida. 6. Spara originalet av årsredovisningen hos företaget. 14

15 Du hittar mer information om årsredovisningar och exempel på fastställelseintyg på bolagsverket.se. Kontrollera att årsredovisningen har kommit in Om du vill veta att årsredovisningen har kommit in till oss på Bolagsverket kan du använda e-tjänsten Söka ett ärende på bolagsverket.se. Förseningsavgifter om ni inte skickar in årsredovisningen i tid Om vi på Bolagsverket inte har fått in en fullständig och korrekt årsredovisning i tid från aktiebolaget, måste ni betala en förseningsavgift: Efter en dags försening kronor. Tvångslikvidation efter elva månader Om årsredovisningen inte kommit in till Bolagsverket efter elva månader från räkenskapsårets slut kan Bolagsverket besluta att aktiebolaget ska gå i likvidation. Detta kallas tvångslikvidation och det innebär att aktiebolaget avvecklas. Skicka årsredovisningen till Bolagsverket Årsredovisningar Sundsvall Efter mer än två månaders försening kronor till. Efter mer än fyra månaders försening kronor till. För fyra månaders försening blir det alltså totalt kronor. 15

16 Anmäl till Bolagsverket Om någon av de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket ändras ska ni i styrelsen så fort som möjligt anmäla det till Bolagsverket. Det gäller även sådan information som kan kännas som detaljer, exempelvis om företagets eller styrelseledamöternas och suppleanters adresser ändras. Anmäl ändringarna i e-tjänsten på verksamt.se Du kan anmäla ändringar i aktiebolaget med hjälp av våra e-tjänster på verksamt.se. Där får du hjälp att fylla i anmälan och kan vara säker på att alla uppgifter som behövs kommer med. Dessutom betalar du en lägre registreringsavgift än om du skickar in ett pappersärende. En styrelseledamot eller den verkställande direktören kan skriva under anmälan med hjälp av en e-legitimation. Kontrollera noga att den bolagsordning du skapar i e-tjänsten stämmer överens med det du vill anmäla till Bolagsverket. Anmäl ändringarna på en blankett Du kan också anmäla ändringar med hjälp av blanketter, som du skickar in i original. Blanketten ska skrivas under av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. Sätt in pengarna på Plusgiro: Bankgiro: Betala registreringsavgiften Samtidigt som du gör din ändringsanmälan ska du betala in registreringsavgiften till Bolagsverket. Vi börjar inte handlägga ärendet förrän betalningen har kommit in. Avgifterna hittar du på bolagsverket.se. Ändring av företagets adress Om företaget byter adress ska du anmäla det till Bolagsverket. Vi har ingen koppling mellan Svensk adressändring och Bolagsverket. Adressändringar kostar ingenting. Ändring av funktionärers adresser Om en styrelsemedlem eller någon annan av företagets funktionärer ändrar sin adress kan den personen anmäla det själv till Bolagsverket. Adressändringar kostar ingenting. Registrera företagets e-postadress hos oss Skydda ditt företag mot kapning! Om du registrerar företagets e-postadress hos Bolagsverket via verksamt.se, får du automatiskt ett e-postmeddelande från oss varje gång vi tar emot en anmälan om ändring i företaget. På så vis får du en omedelbar signal om att en ändring är på gång. Detta är ett enkelt sätt för dig att förhindra att någon obehörig tar kontroll över ditt företag. 16

17 17

18 Egna anteckningar 18

19 19

20 Bolagsverket maj Foto: Olle Melkerhed Sundsvall

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Nyregistrering 816 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Ta reda på om du har rätt till starta eget-bidrag Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan du under vissa förutsättningar ha rätt till ekonomiskt stöd när du startar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Omläggning av räkenskapsår

Omläggning av räkenskapsår Omläggning av räkenskapsår Denna broschyr innehåller en redogörelse för reglerna om omläggning av räkenskapsår. Broschyren beskriver även det praktiska förfarandet med dispensansökan hos Skatteverket och

Läs mer

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG

BESTÄLLNING AKTIEBOLAG BESTÄLLNING AKTIEBOLAG Datum Information s. 4-6. Jag vill att Heinestams kontaktar mig när ni har fått beställningen. Beställningen skickas med post, e-post eller fax till Box 127 901 04 UMEÅ E-post: info@heinestams.se

Läs mer

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut

i. Beskrivning av varan/tjänsten Identifiera och definiera målgruppen Kartlägg och beskriv hur marknaden för din produkt ser ut 1 (5) Checklista Starta Bolag Steg 1. Du har en idé Den här checklistan är tänkt att hjälpa dig som har en affärsidé och vill starta ett företag eller redan bedriver någon verksamhet under till exempel

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

2016 Bolagsstiftarna AB

2016 Bolagsstiftarna AB Bolagsstiftarna AB 2016 Charlotte Wiberg Vice VD Peter Carlborg Ansvarig lagerbolag Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lagerbolag - snabbt och enkelt Efter mer än 20 år i branschen har vi hjälpt

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål

Förslag till revidering 2015-11-23 BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål DANDERYDS KOMMUN Kommunal författningssamling Dokument Beteckning Bolagsordning 14.02.1 Organ Beslut av KF Djursholms AB 1992-12-14, 176 1999-06-04, 102 2007-12-17, 129 Förslag till revidering 2015-11-23

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 905 Näringsdrivande ideell förening 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 912 Kommanditbolag 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Polska AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årsstämma, tillika första kontrollstämma, den 7 mars 2014 kl. 16.30

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 25 april 2016 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening och bostadsförening 1 (7) Fyll i blanketten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2010:1516 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 mars 2014 kl. 10.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015 kl 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra

Läs mer

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Fastighets AB Vänersborg Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-10, 174 Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Styrelsens säte... 1 3 Föremål för bolagets verksamhet... 1 4 Ändamålet med bolagets verksamhet...

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till årsstämma onsdagen den 23 maj 2012 klockan 16.00 i Kungsträdgården i Stockholm.

Läs mer

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407

Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 15.45 CET / 2013-05-02 / AllTele (STO:ATEL) Aktieägarna i AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ), 556626-2407 kallas härmed till årsstämma fredagen den 31 maj 2013 kl. 14.00 på Telefonvägen

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7)

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 970 Försäkringsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

FINANSDEPARTEMENTET. Finansmarknadsavdelningen Juni 2007. Promemoria: Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.

FINANSDEPARTEMENTET. Finansmarknadsavdelningen Juni 2007. Promemoria: Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. FINANSDEPARTEMENTET Finansmarknadsavdelningen Juni 2007 Promemoria: Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller förslag om att handlingar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 15 april 2016 klockan 10.00 i konferenslokalen Birch, Hotel

Läs mer

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18

Stadgar Gerlesborg 2:1 ef 2015-11-18 Stadgar för Gerlesborg 2:1 ekonomisk förening 290754/08 Diarie nr. Bolagsverket Affärsidé: Uthyrning och underhåll av ändamålsenliga lokaler till olika kulturverksamheter som drivs av KKV-B och andra föreningar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/03 2003-06-02 Kf 6 1 Kf 190/09 2009-11-18 ändring Kf 78 2011-10-05 ändring BOLAGSORDNING FÖR YPRO YTTERHOGDALS PRODUKTER AKTIEBOLAG 1 Bolagets firma

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Att göra när du startar aktiebolag

Att göra när du startar aktiebolag Att göra när du startar aktiebolag Förbered inför registrering av aktiebolaget Du kan starta ett aktiebolag ensam eller tillsammans med en eller flera andra personer. Även företag och föreningar kan starta

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Pressmeddelande 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Aktieägarna i LightLab Sweden AB, org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 16.00

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB Pressmeddelande 2 april 2012 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 klockan 18.00 i Tessinsalen

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar QO SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Anvisningar för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs nogct igenom Svensk Inscl,nhil?gskontrollsflireskri/ierflir 90 konto (nedan benämnt fiireskrifier) inncm Ni ansöker

Läs mer

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 1 I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning. Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i VITROLIFE AB (publ) den 28 april

Läs mer

Bolagsordning Rail Point AB

Bolagsordning Rail Point AB Styrdokument Bolagsordning Rail Point AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.15) Godkänd av kommunfullmäktige, 7 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 7 2 (6) 3 (6) Bolagsordning

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), org nr 556511-2058 kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016, kl. 13.00 på Garnisonen

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 6 Bilaga 1 Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr 556863-3977 1 FIRMA Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt. 2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 3

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ) 4 april, 2016 Aktieägarna i Fingerprint Cards AB (publ), org. nr. 556154-2381 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 maj 2016, kl.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i IMMUNICUM Aktiebolag (publ), org.nr 556629-1786 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 december 2015 kl. 14:00 på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

Bolagsordning för NSR Produktion AB

Bolagsordning för NSR Produktion AB Antagen på den extra bolagsstämman 2013-12-18 Bolagsordning för NSR Produktion AB Organisationsnummer 556875-8493 1 Firma Bolagets firma är NSR Produktion AB. 2 Säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, den 12 november 2015, kl. 15.30 på Staffanstorps gästgivaregård, Stationsvägen 2, i Staffanstorp 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 28 november 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 december

Läs mer

Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB

Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB 1 Firma Bolagets firma är Stockholmsregionens Försäkring AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ) Pressmeddelande 2011-03-28 Kallelse till årsstämma i Orc Software AB (publ) Aktieägarna i Orc Software AB (publ), org. nr. 556313-4583, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2011 kl. 16.00 i

Läs mer

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496

Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 Konsortialavtal Norrtåg AB Org. nr 556758-3496 1. Parter Delägare l.1 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1.2 Länstrafiken i Jämtland AB 1.3 Länstrafiken i Västerbotten AB

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till årsstämma tisdagen den 14 april 2015 kl. 15.00 på Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Bolag Dividend Sweden AB (publ) Org nr 556939-8752 Plats Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm Tid 2015-06-03, kl 14.00 BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 1. Till ordförande för stämman valdes Sverker Littorin, som uppdrog

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246 Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 STADGAR för Bostadsföreningen 24 Åkermannen 24 u.p.a organisationsnummer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 14.00. Registrering från kl. 13.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014 Härmed

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

Bolagsordning för AB PiteEnergi

Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning för AB PiteEnergi Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning 2015-02-16, 24 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag (publ), org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö fredagen den 20 maj

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 915 Näringsdrivande ideell förening 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL) Aktieägarna i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr 556681-4652, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i lokal Palmstedtssalen,

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Amnode - Styrelsens Kallelse med beslutsförslag till extra bolagsstämman i Amnode AB 30 december 2015.

Amnode - Styrelsens Kallelse med beslutsförslag till extra bolagsstämman i Amnode AB 30 december 2015. Amnode - Styrelsens Kallelse med beslutsförslag till extra bolagsstämman i 30 december 2015. Kallelse till extra bolagsstämma Anmälan till info@amnode.se Styrelsen i, 556722-7318, kallar härmed till extra

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget.

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget. 1 Ändringsanmälan stiftelseregistret Datum Anmälan sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Blanketten används till alla typer av stiftelser. (Anvisningar finns till blanketten.)

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökan/Avtal

Läs mer