Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsmyndighet Bolagsverket"

Transkript

1 AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn

2 AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas uppdrag Bolagsverkets uppdrag Företag och företagande Företag och företagande Ingående myndigheter i utvecklingsområdet Aktörer Aktiviteter för att identifiera behov av myndighetsövergripande e-tjänster Tillhandahållande av bastjänster för informationsförsörjning 5

3 (6) 1 Utvecklingsmyndigheternas uppdrag Regeringen har satt som mål för utvecklingen av e-förvaltningen att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och utföra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. För att stödja det fortsatta arbetet inom e-förvaltning har regeringen utsett fyra utvecklingsmyndigheter, Bolagsverket inom området företag och företagande, Lantmäteriet avseende geografisk information och fastighetsinformation, Skatteverket avseende privatpersoner och Transportstyrelsen avseende fordon och förare. Enligt uppdraget (N2011/1368/ITP) ska utvecklingsmyndigheterna inom dess respektive område (sektor): Identifiera relevanta aktörer och myndighetsövergripande processer Identifiera myndighetsövergripande behov av e-tjänster som stödjer brukaren i dess kontakt eller informationsutbyte med det offentliga Ta fram handlingsplan, som grundar sig på ingående aktörers verksamhetsplaner, som identifierar möjligheter till besparingar och ökade nyttor genom en högre grad av samverkan inom e-förvaltningsområdet Beakta utvecklingen inom EU Beakta utvecklingen inom det internationella standardiseringsarbetet Främja användningen av öppna standarder. Vidare ska i enlighet med uppdraget, utvecklingsmyndigheterna verka för att: Koordinera e-förvaltningsprojekt och då främst de som har som syfte att producera: o Infrastrukturella tjänster o Bastjänster för information o E-tjänster i samverkan Aktörer inom området har verksamhetsplaner som inkluderar insatser inom e- förvaltningsområdet Aktiv samverkan mellan relevanta aktörer för att främja en innovativ utveckling och tredjepartsutveckling av e-förvaltningstjänster Gemensam kravställning mot leverantörer Samordnat erfarenhetsutbyte vad gäller teknik och test Stärka informationssäkerheten. Den 15 september 2011 ska det lämnas en första rapport, som särskilt ska redovisa: o Vilka myndigheter som ingår i utvecklingsområdet o Vilka initiativ som ska tas för att identifiera myndighetsövergripande behov av e- tjänster o Initial planering för tillhandahållandet av bastjänster för informationsförsörjning.

4 (6) Därefter ska det årligen senast den 1 februari lämnas en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet. Där ska det särskilt redovisas: Hur myndigheterna inom utvecklingsområdet lever upp till kravet i 6 myndighetsförordningen att genom samarbete med myndigheter och andra ta tillvara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt och för staten som helhet Hur arbetet har bidragit till att uppnå regeringens mål att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter och att ta del av förvaltningens service Hinder för utvecklingen och lämna förslag till lösningar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december Bolagsverkets uppdrag Företag och företagande Bolagsverket ansvarar för utvecklingsområdet Företag och företagande. Enligt uppdraget består området av: o De myndigheter som har företag som målgrupp för sina e-tjänster eller ska främja företagande genom sina e-tjänster o De myndigheter som bidrar med uppgifter inom utvecklingsområdet företag och företagande. Områdets omfattning styrs av målgruppens behov av myndighetsövergripande e-tjänster och de offentliga aktörer som går att finna därinom. 2.1 Företag och företagande Enligt uppdraget ska Bolagsverket avgränsa utvecklingsområdet genom att identifiera målgruppernas och intressenternas behov av myndighetsövergripande e-tjänster. För att strukturera denna del av uppdraget har Bolagsverket tänkt utgå ifrån ett företags livscykel och nyttja ett antal redan pågående aktiviteter. En företagare, en befintlig eller en nyföretagare, möter och har kontakt med ett stort antal aktörer i sin vardag. Olika former av behov och kontakt uppstår allt från den allra första tanken på att starta ett företag till att driva, utveckla för att sedan eventuellt avsluta företagets verksamhet. Under företagarens s.k. livscykeln är det en stor mängd aktiviteter och information som ska lämnas till eller inhämtas från offentliga myndigheter. Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har under lång tid arbetat med att förenkla och förbättra myndighetsservice riktad till blivande och befintliga företag. Myndigheterna, som ingår i Myndighetssamarbetet starta och driva företag 1, tillhandahåller idag flera bra produkter och e-tjänster (exempelvis branschguider, möjlighet att lämna årsredovisning och skattedeklaration elektroniskt). I takt med ett allt mer ökat kundfokus har det blivit mer 1 Starta och Driva företag är en samverkan mellan ett antal myndigheter i syfte att underlätta för näringsidkaren. I samarbetet deltar Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Tullen och Tillväxtverket.

5 (6) naturligt för myndigheterna att samverka runt myndighetsservice och allt fler tjänster tas nu fram i samverkan eller i samordning. Utvecklingen har under senare tid gått allt mer intensivt i riktning mot den elektroniska förvaltningen och inom det området har Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket gemensamt utvecklat företagarsajten verksamt.se 2 för att möta företagarnas önskemål om att få personligt anpassad information, vägledning och möjlighet att göra sina ärenden samlat på ett ställe. Verksamt.se innehåller information och e-tjänster för faserna Fundera, Starta, Driva, Utveckla och Avveckla företag. 2.2 Ingående myndigheter i utvecklingsområdet God myndighetsservice utgår från kunskap om företagens behov. Bolagsverket, Tillväxtverket och Skatteverket har var för sig och tillsammans i samverkansprojekt, undersökt hur behoven ser ut hos blivande och befintliga företagare inom området myndighetsservice. Behovsanalysen har genomförts med olika metoder som exempelvis enkätundersökningar, mätningar av administrativ kostnad, processkartläggning och fokusgrupper. Det har också tagits tillvara på forskningsresultat om vad som t.ex. krävs för att gå från idé till livskraftigt företag och utformat våra tjänster efter detta. Bland annat samarbetar Bolagsverket med Mittuniversitetet i ett projekt för att identifiera och klargöra hur kunddriven utveckling kan realiseras Aktörer Med utgångspunkt i ovanstående samarbeten så har Bolagsverket identifierat ett antal aktörer, som det kommer att föras en första initial dialog med. Myndigheter Arbetsförmedlingen Domstolsverket Finansinspektionen Försäkringskassan Kammarkollegiet Kommerskollegium Kronofogdemyndigheten Lantmäteriet Livsmedelsverket Patent- och registreringsverket Skatteverket Skogsstyrelsen Statens energimyndighet Statens jordbruksverk Statistiska centralbyrån Tillväxtverket 2 Verksamt.se är en samverkansportal för företagande. Deltagande myndigheter är idag Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Bolagsverket tillhandahåller till portalen information exempelvis rörande firmateckning.

6 (6) Transportstyrelsen Tullverket Vinnova Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Värmlands län Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Göteborgs stad Haparanda stad Hörby kommun Järfälla kommun Jönköpings kommun Malmö stad Nacka kommun Stockholms stad Sundsvalls kommun Trollhättans stad Täby kommun Upplands Väsby kommun Vellinge kommun Organisationer ALMI Bankföreningen FAR Företagarförbundet Företagarna Handelsbanken Lantbrukarnas Riksförbund Nordea Nyföretagarcentrum Sverige Näringslivets Regelnämnd Regelrådet SEB Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Stockholms handelskammare Swedbank Svenskt Näringsliv

7 (6) 2.3 Aktiviteter för att identifiera behov av myndighetsövergripande e-tjänster Det är ett löpande och ständigt pågående arbete att identifiera myndighetsövergripande processer, nödvändiga aktörer samt de myndighetsövergripande e-tjänster som det finns behov av. Bolagsverkets roll är här att samordna och skapa en arena för att identifiera behov och hitta lösningar. Dialog är högst väsentlig för Bolagsverket inom aktuellt uppdrag. Första steget är att skapa förutsättningar för en sådan mellan de aktörer som möter företagaren i dess vardag. Under hösten 2011 har Bolagsverket bjudit in ett flertal aktörer (se ovan) till ett antal möten för att påbörja arbetet med att identifiera behov och hitta lösningar. Det kommer att hållas totalt fyra dialogmöten under perioden 29 september och 24 oktober Intresset att delta är stort vilket borgar för goda diskussioner och gott inspel till ett vidare arbete. De frågor som kommer att behandlas är bl.a.: o Vad är den viktigaste insatsen som skulle underlätta i företagens vardag? Kan vi samordna det inom e-förvaltningen? o Hur säkerställer vi en kund- och behovsdriven utveckling? o Hur ska samordning och stöd för e-förvaltningsarbetet ske? o Finns det gränsdragningsfrågor till andra verksamheter och uppdrag hos andra myndigheter med anledning av detta regeringsuppdrag? I så fall vilka och hur kan de lösas? o För e-förvaltningen och i regeringsuppdraget talas det om infrastrukturtjänster, bastjänster för information och e-tjänster. Är det en relevant modell? Vilka system finns, men underutnyttjas idag? Vilka system saknas helt? o Hur går vi vidare med idéer? o Vad kan du bidra med i nästa steg? Parallellt med detta arbete pågår övriga initiativ för att inhämta företagarens behov. Som exempel kan nämnas den behovsanalys som görs inom Myndighetssamarbetet starta och driva företag som fokuserar på behovet inom delprocesserna driva och utveckla företag. Resultatet från ovan nämnde dialogmöten kommer, tillsammans med övrig inhämtad erfarenhet från de andra nämnda initiativen, att ge input till ett fortsatt arbete med att identifiera behov, lösningar och dialogmöten. Det sammanlagda resultatet kommer att utgöra grunden i en handlingsplan, som visar på behov, lösningar samt nödvändiga samarbeten och prioriteringar. 2.4 Tillhandahållande av bastjänster för informationsförsörjning I dagsläget är Bolagsverket och Skatteverket de i särklass största registerhållarna av näringsidkare. Ett mindre antal näringsidkare, vilka driver näring i företagsformer som inte registerhålls av Bolagsverket eller Skatteverket, finns att hitta hos Statistiska Centralbyrån, Länsstyrelserna, Finansinspektionen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Kammarkollegiet och Lantmäteriet.

8 (6) Bolagsverket tillhandahåller redan idag en stor mängd information gällande företagande, såväl till myndigheter som till privata aktörer. Det har identifierats ett behov av en samlad e-tjänst som tillhandahåller basinformation om samtliga näringsidkare. Med anledning av detta, genomfördes på uppdrag av e-delegationen en förstudie där det identifierades ett tydligt behov av en e-tjänst för att identifiera och tillgängliggöra grunddata avseende näringsidkare i samband med utfärdandet och nyttjandet av e-tjänstelegitimation. Syftet är att möjliggöra erforderlig behörighetskontroll, men tjänsten skulle kunna ha ett antal olika användningsområden. Respektive register, som idag är åtta till antalet, ska även fortsättningsvis återfinnas hos respektive registerhållare. Mer specifikt handlar det om attributshanteringen kopplat till interaktionen näringsidkare och myndigheters e-tjänster. Syftet är att möjliggöra en effektiv hantering av behörighetskontroller vad gäller att företräda ett företag. En samlad e-tjänst över näringsidkare skulle göra det möjligt att, förutom samverkan och samordning, även bidra till högre grad av kvalitet, säkerhet och ökad grad av effektivisering totalt sett. Tjänsten skapar förutsättningar för utveckling och tillhandahållande av än mer nyttoskapande e- tjänster för våra brukare genom att bidra till ett mer effektivt och smidigare informationsutbyte myndigheter emellan. Den nya tjänsten skulle vara en viktig del i att kunna utveckla e-tjänster mot näringsidkare på ett effektivt sätt. Det har identifierats ett antal aktörer och användare av tjänsten. Det rör de olika registerhållarna över näringsidkare, e-tjänsteleverantörna som erbjuder sina e- tjänster till olika näringsidkare samt e-legitimationsutfärdarna (CA) som ska agera identitetsutfärdare för e-tjänstelegitimationer. En första samlad e-tjänst utgår från Bolagsverkets leverans av information som idag sker via Verksamt.se. Den lösningen kommer att vidareutvecklas och utformas enligt samma grundläggande principer och struktur som för den nuvarande.

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande

Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande 1 (16) 1 (16) Klassificeringsid 1.1.1 Sektorns verksamhetsplaner Bolagsverkets utvecklingsansvar inom sektorn företag och företagande Diarienummer: AD 267/2013 Datum: 2013-12-19 Version: 1.0 Upprättad

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna

RiR 2009:18. IT-investeringar över gränserna RiR 2009:18 IT-investeringar över gränserna ISBN 978 91 7086 191 8 RiR 2009:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0098 Riksrevisionen

Läs mer

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

2010-03-19 Fi2010/000

2010-03-19 Fi2010/000 Promemoria 2010-03-19 Fi2010/000 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för statlig förvaltning Sammanställning över remissyttranden avseende Strategi för myndigheternas arbete

Läs mer

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning Betänkande av E-delegationen Stockholm 2009 SOU 2009:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Beteckning 100-15755-08

Beteckning 100-15755-08 YTTRANDE Datum 2008-11-28 Ert datum Beteckning 100-15755-08 Er beteckning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framtidens svenska e-legitimation. Vervas slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4 851 81 Sundsvall 2013-06-25 Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Yttrande AD 898/2013 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Klassificeringsid 1.2.1 1 (11)

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt ESV 2014:2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48

Regeringsuppdrag. Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag. Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 Regeringsuppdrag Rapport Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 1: Kartläggning av strategiska it-projekt med hög risk 2015:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Lätt att lämna rätt En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Version: 1.0 Caisa Bergman, SCB Nina Brede, Bolagsverket

Läs mer

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter

En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Dnr 2010-5865 2011-5611 RAPPORT En dörr in för skogsägare Skogsägarnas myndighetskontakter Lägesrapport per 2012-10-15 Författare Patrik André Thomas Mårtensson Camilla Kastner Lisbeth Bondeson Datum 2012-10-15

Läs mer