24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén"

Transkript

1 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

2 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är att utreda och utvärdera samt att bistå med förnyelse av statsförvaltningen. Vår verksamhet styrs av regeringens behov och efterfrågan. Vårt politik- och verksamhetsområde är: effektiv statsförvaltning ekonomisk styrning och utveckling av statsförvaltningen

3 24-timmarsmyndigheten står som symbol för en modern, effektiv och medborgarorienterad förvaltning - där myndigheter samverkar för att bättre möta medborgares och företags behov - som är öppen och tar tillvara medborgares och företagares åsikter om hur förvaltningen kan bli bättre och som effektiviserar och ständigt omprövar sin verksamhet. Alla tjänster som på ett kostnadseffektivt sätt kan, skall också tillhandahållas elektroniskt. (Regeringen)

4 Samverkan Förvaltningen måste kunna uppträda som en sammanhållen enhet gentemot den enskilde Ett ärende en kontakt God samhällsservice till alla och i hela landet (Regeringen, forts.)

5 Den stora utmaningen Ledarskap och verksamhetsutveckling - inte teknik

6 Statskontorets Utvecklingsområden Gemensam infrastruktur Samverkande e-tjänster Ekonomi och finansiering Lagstiftning

7 Ett nästa steg... *Från statsförvaltningen till hela offentliga sektorn *Nya samverkansformer mellan stat och kommun *Sambruksplattform

8 Statskontorets uppdrag.att stimulera och stödja utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten i samverkan med de statliga myndigheterna och i kontakt med kommunerna. Statens e-forum Arbetsmarknadsverket Bolagsverket Centrala studiemedelsnämnden Försäkringskassan Lantmäteriverket Länsstyrelserna Patent- och registreringsverket Rikspolisstyrelsen Skatteverket Statskontoret Tullverket Kommungruppen Bollnäs Sandviken Borlänge Storuman Botkyrka Uddevalla Göteborg + 20 nya Jönköping kommuner Kalix Karlskrona Malmö Nacka Numera Sambruk

9 Infratjänsten Tilldelningsbeslut 18 mars: Tieto Enator Public & Healthcare AB WM-Data Consulting AB Avtalstecknande 2 april 2004

10 Infratjänsten Funktioner i form av tjänster som driftas hos leverantör Kostnader efter nyttjande och vald servicenivå Ett alternativ till utveckling eller drift i egen regi lägre investerings- och driftkostnader lägre risk än vid egen utveckling/upphandling minskat behov av egen teknisk specialistkompetens kortare utvecklingstider för e-tjänster anpassning till standarder inom offentlig förvaltning

11 Avtalade tjänster Bastjänster Kontroll av e-leg. och e-underskrift Säker informationsöverföring SHS v. 1.2 Instegsvariant - strippat SHS Kan avropas omedelbart (efter godkännandeprov) Tilläggstjänster - funktionella Generella/Verksamhetsneutrala processer Mottagning och utskick (TE, WM) Diarieföring, ärendehantering, arkivering (TE, WM) Blanketthotell (TE, WM) Tjänster för användare av e-tjänst e-betalning (TE, WM) Dokumenthantering (TE) Behörighetshantering, anställda (TE, WM) Ska kunna avropas efter 3 mån (ev. ytterligare specifikation av Stkt.) Paketerade tjänster (TE) e-ansökan e-anmälan e-rapportering 22:a sjukdagen

12 e-id frågeställningar Sverige är r ett av de fåf länder där d r tillgången till eid inte längre l är r ett generellt hinder för f 24-timmars timmars-utvecklingen. De flesta som har Internet bank kan idag ladda ner ett eid gratis. Övriga kan skaffa eid t.ex. via NORDEA, Posten eller Telia.

13 SverigeDirekt + Lagrummet = Sverige.se + =

14

15 VISAMverkar en del av ett större utvecklingssammanhang Förvaltningspolitiska handlingsprogrammet Utvecklingen av 24-timmarsmyndigheter Samverkan en förutsättning för fortsatt förvaltningspolitisk utveckling

16 Regeringsuppdragets inriktning Berörda myndigheter och ev. andra intressenter skall: utveckla, pröva och etablera gemensamma kanaler för mötet med medborgare och företag pröva de långsiktiga möjligheterna att över myndighetsgränserna utveckla serviceorganisations- och arbetsformer som tar tillvara de effektivitetsvinster som en ökad samverkan kan ge

17 Utvecklingsarbetets förutsättningar Sex myndigheter ansvarar för utvecklingsarbetet AMS, CSN, Försäkringskassan, Skatteverket, Statskontoret, Tullverket Utvecklingsverksamhet i tre regioner Skåne, Västra Götaland, Västerbotten och Norrbotten Uppdraget har karaktären av ett öppet mandat Delprojekt och dessas inriktning växer fram över tiden Deltagande aktörer utökas när så är motiverat Redovisning av erfarenheter och slutsatser lämnas till regeringen i september 2005

18 Sverige har varit ledande i förvaltningsutveckling. o o o o o En hög och jämn utbildningsnivå En hög och jämn levnadsstandard En kultur som stöder innovationer och samverkan Stöd från ett dynamiskt näringsliv Självständigt ledda förvaltningsenheter

19 1 Nu behövs det en tydligare och aktivare politisk styrning och ledning från regeringens sida

20 2 Målet bör vara en sammanhållen elektronisk förvaltning som bygger på och använder gemensamma funktioner och resurser

21 3 Alla tjänster som kan tillhandahållas elektroniskt på ett kostnadseffektivt sätt bör tillhandahållas elektroniskt

22 4 All kommunikation som kan ske elektroniskt på ett kostnadseffektivt sätt bör ske elektroniskt

23 5 Det behövs sammanhållande standarder för att åstadkomma semantisk, organisatorisk och teknisk interoperabilitet

24 6 Det behövs förvaltningsgemensamma beslut om den elektroniska förvaltningens strukturer och processer

25 7 Det behövs ett politiskt engagemang i försörjningen med nätverksfunktioner, andra gemensamma funktioner samt normer och standarder

26 8 Inom dessa ramar bör varje förvaltningsenhet själv utforma och ansvara för sina egna system och lösningar

27 Visionen Offentlig sektor åtnjuter än högre förtroende och är än mer effektiv

28 Steg för steg Steg 3: Hämta och lämna personlig information Steg 4: Integrerade samhällstjänster Servicehöjd Steg 2: Webbplats med interaktiv information Steg1: Webbplats med paketerad information Teknikhöjd

29 De konkreta uttrycken Steg1: Webbplats med paketerad information Servicehöjd Teknikhöjd

30 De konkreta uttrycken Steg 2: Webbplats med interaktiv information Servicehöjd Teknikhöjd

31 De konkreta uttrycken Steg 3: Hämta och lämna personlig information Servicehöjd Teknikhöjd

32 De konkreta uttrycken Steg 4: Integrerade samhällstjänster Servicehöjd Teknikhöjd

33 De konkreta uttrycken Yrkestrafiktillstånd Länsstyrelsen Vägverket KFM PRV Skattev. Steg 4: Integrerade samhällstjänster Intyg Servicehöjd Sökande från 3 månader till 2 dagar Länsstyrelsen Skattev. KFM SHS PRV VV RPS Internet Sökande

34 Innebörd för myndigheten Steg 3: Hämta och lämna personlig information Krävs säker identifiering av sökanden? Krävs elektronisk underskrift? Krävs säkerhet i informationsöverföringen? Elektronisk legitimation! Servicehöjd Förvaltningen ska uppträda som en sammanhållen enhet gentemot den enskilde Samma e-legitimation e ska kunna användas ndas mot hela förvaltningenf Teknikhöjd

35 Innebörd för myndigheten Steg 4: Integrerade samhällstjänster Privatpersoner och företag ska inte själva behöva samla in uppgifter som redan finns lagrade i olika förvaltningars register Ett ärende en kontakt Servicehöjd Behövs uppgifter ur annan myndighets register? Krävs annan säker kommunikation med andra myndigheter? Behov av att utnyttja gemensamma lösningar

36 Innebörd för myndigheten Man skall kunna följa handläggningen av sitt ärende Servicehöjd Steg 3: Hämta och lämna personlig information Steg1: Webbplats med paketerad information Teknikhöjd Steg 4: Integrerade samhällstjänster Steg 2: Webbplats med interaktiv information Alla och hela landet får god samhällsservice (inte bara Internet) Fokus påp För r att myndigheten front-office ska kunna uppträda som en 24-timmarsmyndighet måste den bli en e-myndighet front-office office och back-office

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs

RiR 2009:19. E-legitimation en underutnyttjad resurs RiR 2009:19 E-legitimation en underutnyttjad resurs ISBN 978 91 7086 192 5 RiR 2009:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Finansdepartementet Datum: 2009-11-23 Dnr: 31-2009-0753

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet

Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst. En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Offentliga e-tjänster i medborgarens tjänst En diskussion om samordning, demokrati och legitimitet Innehåll Förord 3 1. Introduktion 4 Medborgare och e-tjänster 4 Syfte och frågor 5 Val av begrepp 5 Metoder

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Studie av egovernment i tre nordiska länder

Studie av egovernment i tre nordiska länder Lars Sjöström 2012-02-16 1(40) Studie av egovernment i tre nordiska länder VIRGOkonsult Tel +46 (0)70 575 96 36 Pg 47 47 22-6 Bg 303-2604 Stråkvägen 50 lars.sjostrom@virgokonsult.se Org.nr 916599-5755

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget

Telestrategi. Författningssamling. Uppdraget Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:2006-01-26 62 Reviderad: Telestrategi Uppdraget I november 2003, i samband med budgetbeslutet, gav kommunfullmäktige kommunledningskontoret i uppdrag att

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Ett myndighetsgemensamt servicecenter

Ett myndighetsgemensamt servicecenter Ett myndighetsgemensamt servicecenter Betänkande av Servicecenterutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

1 (27) 2014-01-15. Bertil Jansson. 2, Gävle.

1 (27) 2014-01-15. Bertil Jansson. 2, Gävle. L A N T M Ä T E R I E T LMV-RAPPORT 2014/1 Dnr 100-2008/1544 1 (27) 2014-01-15 Utvärdering av projektresultatet Bygga Villa Förstasida www.mittbygge.see Bertil Jansson Lantmäteriet Division Informationsförsörjning,

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer