Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket"

Transkript

1 Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

2 Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. 6 Myndigheten skall fortlöpande utveckla verksamheten. Myndigheten skall verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet.

3 Kundernas förväntningar Lös mitt ärende!

4 Varför samverka? En förutsättning för en innovativ och effektiv förvaltning Idag är du koordinatorn. I morgon är det förvaltningen som koordinerar.

5 Vad gör E-delegationen?

6 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL

7 Regeringens e-förvaltningsstrategi Enklare Öppnare Effektivare

8 Enklare Öppnare Effektivare Förälder Företagare Sjuk Nyanländ Arbetslös Student Bostadslös Efterlevande Enskilt Gemensamt Näringslivet Tjänster och information från en enskild organisation Gemensamma tjänster och information e-legitimation Mina fullmakter Mina ärenden Mina meddelanden E-arkiv och e- diarium Effektivare Infoförsörjning. xx xx xx Tjänster och information från privata sektorn Förutsättningar för samverkan (vägledningar, standarder, arkitektur, informationsförsörjning)

9 Metod för Utveckling i Samverkan

10

11 11

12 12

13 13

14 Skapa en gemensam problembild/målbild

15 Behovsdriven utveckling Utgå alltid från användarens behov Utgå inte från att vi känner till dem Involvera målgruppen Analysera vilket problem som ska lösas

16 Nyttorealisering Ta sikte på den förändring vi vill uppnå! Hur beräknar vi nyttan Vem är ansvarig för att nyttan uppnås - Förändringsledning! Arbeta med tidiga committments och anslutningsplaner!

17 Finansieringsmodell Hur delar vi på kostnaderna för utveckling och drift / förvaltning Vem betalar för användarnyttan Vilka avtal behöver vi skriva Finansieringsparadoxen

18 Rättsliga förutsättningar Använd juristen på rätt sätt Olika tolkningar av samma regelverk Vad gäller i samverkan för t.ex. Upphandling Diarieföring Dela handlingar Etc.. 18

19 Kommunikation Vem är avsändare Uppfattar kunden vilken myndighet som är ansvarig när gränserna suddas ut Olika strategier för att t.ex. finnas i sociala media, medverka på mässor etc. Hur - och när - säljer vi in den nya tjänsten 19

20 Arkitektur och återanvändning Använder vi samma begrepp för samma saker Gemensamma principer och standarder för hur vi bygger lösningen Vad finns det som vi kan återanvända

21 Informationssäkerhet Vem äger vilken information när i den gemensamma kundprocessen Olika skyddsnivåer för olika information

22 Gemensam förvaltning Ta höjd för förvaltningen redan vid projektstart Involvera de som ska ansvara för förvaltningen i projektet Ingår den gemensamma tjänsten i kärnverksamheten

23 Organisation och beslutsmodeller KONSENSUS STARKAST BESTÄMMER SVAGASTE LÄNKEN UTPEKAT ANSVAR

24 Resurser och kompetens Hantera olika kulturer Ta vara på olikheter Bemanna med rätt kompetens

25 Stöd: Metod för Utveckling i Samverkan

26 Identifiera behov Ta fram lösningsalternativ Detaljera vald lösning Initiera Utveckla Införa Etablera förvaltning Realisera nyttor Finansiering Finns förslag på hur kommande förstudie finansieras? Finns en idé om hur utvecklingen som helhet kan finansieras? H ar avstämning gjorts gentemot vägledning för Affärsmodell (är under framtagning) gällande alternativ för finansiering? H ar avstämning gjorts gentemot vägledning för Affärsmodell (är under framtagning) gällande alternativ för den utvecklade produkten/ tjänsten? Finns framtagna finansieringsförslag per i förstudien beskrivna lösningsalternativ? Finns konkretiserat förslag på finansiering för genomförande? Finns beslutad finansieringsmodell för utveckling och införande? Finns förankrat förslag för kostnadsfördelning mellan ingående parter? Finns förankrat förslag på affärsmodell för förvaltning? Finns beslutad kostnadsfördelning och förankrat åtagande hos ingående parter? Finns beslut på affärsmodell för produkten/tjänsten, med exempelvis prismodell och modell för finansiering av drift och förvaltning? Finns avtal kring anslutning upprättade mellan samverkanspartners? Finns avtal med nyttjare av produkten/ tjänsten? Finns etablerade finansieringsavtal med driftoch förvaltningsorganisation? Finns förslag på hur kommande nyttouppföljning ska finansieras? Finns beskrivning på effekt i relation till inversterat kapital? Förvaltning N / A Finns förslag på förvaltningsorganisation som innehållande ansvarsfördelning och finansiering? H ur säkerställs en förvaltningsbar lösning? Är förslag på förvaltningsorganisation förankrad med aktuella samverkanspartners? Finns det tydlig beskrivna objekten som ska lämnas över till förvaltning/ förvaltningar? Finns detaljerat förslag på förvaltningsorganisation som innehåller förslag på ansvarsfördelning och finansiering som är förankrad med aktuella samverkanspartners? Finns förslag på förvaltningsmodell som stödjer samverkan (för ärendehantering, incident, ändring, finansiering, planering, vidareutveckling, mm)? Finns ett tydligt, förstått och accepterat förvaltningsuppdrag för samtliga samverkanspartners? H ar det skett förändringar mot ursprunglig plan som påverkar förslag till förvaltning inom organisation, modell och objekt? Finns det en finansierad förvaltningsplan? Vilka krav ställer förvaltningsorganisationen på dokumentation? Finns det en tydlig tidsplan för när överlämning ska ske, från utvecklande/ införandeorganisation till förvaltningsorganisation? Finns en överlämningsplan till förvaltning framtagen? Finns etablerad styrning mellan samverkanspartners med kontinuerlig förbättring och utveckling? H ar förvaltningsorganisationen förstått och accepterad sin roll kopplat till beskriven nyttorealisering? Finns erforderlig dokumentation framtagen och överlämnad till förvaltning? N / A Finns en bemannad och resurssatt förvaltningsorganisation? Informationssäkerhet Finns informationslivscykeln dokumenterad? Är kontaktperson för informationssäkerhet utsedd i utvecklings-insatsen? Är målgruppernas behov av informationssäkerhet identifierat? H ar övergripande riskanalys genomförts ur ett samhällsperspektiv? Finns processen identifierad för informationshanteringen i utvecklad e-tjänst? Är analys av aggregerad information i synnerhet avseende informationens livcykel och ur ett juridiskt perspektiv genomförd? Är fördjupad riskanalys ur informationssäkerhetssynpunkt genomförd? Finns kravställningar ur informationssäkerhetssynpunkt på kunder/slutanvändare framtagna? Finns beskrivning av skyddsnivåer som krävs i tjänsten för att matcha målgruppernas behov av säkerhet (ska kunna matchas mot kundernas informationsklassning)? Är analys av beroenden mot andra tjänster och funktioner samt integrationer är genomförd? Finns krav på lagring och gallring framtagna med lösningsförslag? Finns beskrivning av ansvar för informationsägare och systemägare? Finns detaljerade beskrivningar över beroenden framtagna, inklusive beskrivning hur leverans från dessa beroenden ska säkerställas? Är analys av kompetensbehov gällande informationssäkerhet under hela informations livscykeln genomförd? Analys av behov av underleverantörer genomförd? H ar tillgänglighetskrav (kontinuitetsplanering för leverantör) tagits fram och finns överenskommelse? Finns detaljerade beskrivningar av skyddsnivåer framtagna? Är utformningen av säkerhetslösningar i nivå med kravställda säkerhetsnivåer? H ar styrande dokument för informationssäkerhet tagits fram för utvecklad tjänst? H ar avtalsvillkor ur informationssäkerhetssynpun kt tagits fram? H ar test och driftsgodkännande genomförts av säkerhetslösningar? Finns process för fortlöpande kravställning inom informationssäkerhet kund/ leverantör framtagen? H ar program för information och utbildning i informationssäkerhet kopplat till tjänsten tagits fram? H ar kommande förvaltningsorganisation tagit del av styrande dokument gällande informationssäkerhet och avtalat att följa dessa? H ar avtal/ överenskommelse slutits mellan leverantör och kunder i säkerhetsfrågor? H ar leveransgodkännande av tjänstens eller lösningens informationssäkerhet skett? H ar revisionsprogram gällande informationssäkerhet tagits fram för tjänsten? N / A

27 Vägledningar Digital samverkan Nyttorealisering Sociala medier Direktåtkomst Behovsdriven utveckling Webbutveckling Återanvändning av offentlig information (PSI) m.m.

28 Tack! Kontakt:

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - delrapport Diarienummer: 10444-2014/1221 Datum: 2015-02-23 Näringsdepartementet N2014/3415/ITP, N2013/3701/ITP Statens servicecenter FE15 801 71 Gävle Telefon:

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

20140603 GR-Västkom Göteborg

20140603 GR-Västkom Göteborg Arkiv Jag Född i Holland Bakgrund inom IT! Arkiv och e-arkiv - Eskilstuna stadsarkiv - projekt Elektroniskt bevarande - eard projekt Agenda e-arkivering Vad händer Helhetsbild Information Effektiv Långtidsarkivering

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt

Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt Rapport Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt ESV 2014:2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE

FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD. Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE FÖRSTUDIE E-ARKIV VÄSTERÅS STAD Beslutad av styrgruppen den 8 april 2014 EMMA RIMBE KONSULT & SERVICE SAMMANFATTNING Offentlig information är en gemensam samhällsresurs som ska hållas tillgänglig för olika

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10

FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 FÖRSTUDIE E-ARKIV INOM SKÅNE NORDOST 2014-12-10 Projektledare: Fr. 2014-03-03 t.o.m. 2014-08-31 Michaela Sarvik, Hässleholms kommun 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31 Tommy Bengtsson, EU-kontor Skåne Nordost/Hässleholms

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer