E-tjänst över näringsidkare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-tjänst över näringsidkare"

Transkript

1 E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn

2 Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden Sammanfattning Bakgrund 1 2. Användningsfall Användningsfall för e-tjänsteleverantörer Begär företagsinformation Skapa behörigetspolicy Behörighetskontroll Användningsfall för e-legitimationsutfärdare Utfärdande av e-tjänstelegitimation Identifierings- och signeringskontroll 5 3. Nytta och kostnad Utan en samlad e-tjänst En samlad e-tjänst Nytta Registerhållare E-tjänsteleverantörer E-legitimationsutfärdare CA Kostnad för e-tjänsten i dess första steg 8 4. Rekommendation Bilagor...10

3 Monica Grahn (10) 1. E-tjänst över näringsidkare noden 1.1 Sammanfattning Förstudiens förslag, enligt rapport 1 av den 16 december 2010 (delrapporten), utgår från Bolagsverkets leverans av information som idag sker via Verksamt.se 2. Den lösningen bör vidareutvecklas och utformas enligt samma grundläggande principer och struktur som för den nuvarande. Delrapporten kompletteras genom att en kommande utveckling och förvaltning av e- tjänsten beskrivs i aktuell rapport enligt följande: Användningsfall Nytta och kostnad Rekommendation Rekommendationen är att ett vidare arbete kring e-tjänsten, dess utveckling, förvaltning och drift omhändertas inom det samarbete som idag drivs under namnet Starta och Driva företag 3, där verksamt.se utgör en del tillsammans med andra initiativ allt för att underlätta för näringsidkare i dess process. I övrigt hänvisas till delrapporten, som även bifogas som en bilaga till aktuell rapport. 1.2 Bakgrund På uppdrag av e-delegationen har Bolagsverket, Skatteverket och Lantmäteriet tagit fram en förstudie gällande en samlad e-tjänst där det går att ställa frågor om grunddata rörande näringsidkare. Under förstudien, dess delrapport av den 16 december 2010 har det förts diskussioner med utredningen om bildande av en e-legitimationsnämnd 4 och Kammarkollegiet. 2. Användningsfall Det har identifierats två olika användare av den nya e-tjänsten. Den ena är e- tjänsteleverantören inom offentlig sektor som erbjuder sina e-tjänster till olika näringsidkare. Den andra användaren är e-legitimationsutfärdarna (CA) som ska agera identitetsutfärdare för e-tjänstelegitimationer. 1 Se E-tjänst över näringsidkare, förstudie rapport 1 2 Verksamt.se är en samverkansportal för företagande. Deltagande myndigheter är idag Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Bolagsverket tillhandahåller till portalen information exempelvis rörande firmateckning. 3 Starta och Driva företag är en samverkan mellan ett antal myndigheter i syfte att underlätta för näringsidkaren. I samarbetet deltar Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Tullen och Tillväxtverket. 4 Fi 2010:05

4 Monica Grahn (10) uc Övergripande Nyttjar e-tjänst Erbjuder e-tjänst Använder e-tjänst Näringsidkare e-tjänsteleverantör Samlad elektronisk näringsidkar information e-legs utfärdare Begär näringsidkarinformation Behörighetskontroll Skapa behörighetspolicy Hämta information Behörighetsvalidering Behörighetsregister Fullmaktsregister Bolagsverket infotjänst Skatteverket infotjänst Lantmäteriet infotjänst Ytterligare registerhållare av näringsidkare Bild 1 Användningsfall för samlad elektronisk näringsidkarinformation 2.1 Användningsfall för e-tjänsteleverantörer Som e-tjänsteleverantör finns det idag ett stort behov av att få en samlad bild över vilka företagsformer som en person är delaktiv i samt hur firmateckningen för dessa företag ska ske. Utifrån utredningen har tre huvudanvändningsfall identifierats: Begär näringsidkarinformation Behörighetskontroll Skapa behörighetspolicy Begär företagsinformation För att kunna erbjuda näringsidkare bra stöd i e-tjänster finns det ett stort behov av att få en samlad bild över de företag som näringsidkaren har en roll i. För detta ska e- tjänsteleverantörerna kunna anropa denna nya e-tjänst och begära näringsidkarinformation som avser behörighet för den aktuella användaren. E-tjänsten kan då få en samlad bild över personens deltagande från samtliga anslutna registerhållare och konvertera deras olika svarsformat till ett enhetligt standardiserat format Skapa behörigetspolicy För att e-tjänsteleverantörer ska slippa bygga avancerade tolkningar av firmateckningskontroller i flera e-tjänster så erbjuder den nya tjänsten möjlighet att skapa

5 Monica Grahn (10) en eller flera behörighetspolicys. Dessa policys används senare för att göra behörighetskontroller från e-tjänsterna. Genom detta användningsfall ges det till exempel möjlighet för alla kommuner att tillsammans skapa en behörighetspolicy som sedan kan återanvändas av alla e-tjänster som Sveriges olika kommuner erbjuder gentemot näringsidkare Behörighetskontroll För att e-tjänsteleverantörerna ska kunna släppa in näringsidkarna i deras tjänster krävs att en behörighetskontroll görs. Denna behörighetskontroll, d.v.s. kontroll av om aktuell person äger rätt att agera, sker genom att e-tjänsten anropar den nya tjänsten där näringsidkarinformation hämtas från registerhållaren och därefter appliceras den behörighetspolicy som e-tjänsteleverantören angett. Genom detta så behövs ingen tolkning i respektive e-tjänst utan ett Ja eller Nej svar kan uppnås från tjänsten samtidigt som beslutet är juridiskt hanterat utifrån e-tjänsteleverantörens beslut i behörighetspolicyn. 2.2 Användningsfall för e-legitimationsutfärdare De e-legitimationsutfärdare som ska agera identitetsutfärdare för e-tjänstelegitimationer har behov av att göra behörighetskontroller vid två olika identifierade tillfällen: Utfärdande av e-tjänstelegitimation Identifierings och signeringskontroll

6 Monica Grahn (10) uc Utfärdare av e-tjänstelegitimationer Använder e-tjänst för att identifiera sig eller signera handlingar Utfärdare av e-tjänstelegitimationer Näringsidkare Identifiering/signerings kontroll Begär e- tjänstelegitimation Utfärdar e-leg Skapar behörighetspolicy e-legitimationsnämnden Spärrkontroll Samlad elektronisk näringsidkarinformation Skapa behörighetspolicy Behörighetskontroll Behörighetsregister Behörighetsv alidering Begär näringsidkarinformation Översätt information till standardformat Hämta information Fullmaktsregister Skatteverket infotj änst Bolagsverket infotj änst Lantmäteriet infotj änst Ytterligare registerhållare av näringsidkare Figur 2 Användningsfall för utfärdare av e-tjänstelegitimationer Utfärdande av e-tjänstelegitimation För att kunna utfärda e-tjänstelegitimationer måste kontroller ske gentemot de olika registerhållarnas register för att kunna göra en firmateckningskontroll att den som begär e- tjänstelegitimation för en näringsverksamhet också är behöriga att företräda företaget. Genom den nya tjänsten kan dessa identitetsutfärdare göra en behörighetskontroll. I detta fall bör till exempel en behörighetspolicy godkänd av e-legitimationsnämnden användas för att göra en firmateckningskontroll för att identitetsutfärdare ska kunna erhålla ett svar om näringsidkaren är behörig att begära e-tjänstelegitimationer.

7 Monica Grahn (10) Identifierings- och signeringskontroll Då en näringsidkare vill identifiera sig eller signera en handling gör identitetsutfärdaren en kontroll gentemot sitt spärregister för att kontrollera att e-tjänstelegitimationen är giltig. I detta skede bör också en behörighetskontroll göras gentemot den nya tjänsten då statusen på näringsverksamheten kan ha förändrats vilket gör att e-tjänstelegitimationen kan vara obrukbar. Detta kan till exempel vara då en verksamhet är försatt i konkurs. 3. Nytta och kostnad Det finns ett allmänt behov av att utifrån Bolagsverkets register kunna kontrollera firmateckning för att på så sätt avgöra om en enskild person har rätt att komma åt uppgifter runt ett företag eller att kunna agera i företagets räkning. Bolagsverket och Skatteverket är idag de i särklass största registerhållarna av näringsidkare. En e-tjänst som bl.a. innefattar dessa två aktörers information gällande näringsidkare skulle skapa förutsättningar för en effektiv och smidig hantering kring attributintygsutfärdandet gällande företagandet. Komplettering av övriga registerhållares information gällande företrädare och behörighet rekommenderas ske stegvis efter att det tagits ställning till behov och eventuella utvecklingsbehov. Identifierat behov är kopplat till två olika slag av händelser: vid utfärdandet av e-tjänstelegitimation samt vid nyttjandet av e-tjänstelegitimation. En framtida lösning ska vara utformad på så sätt att e-tjänsten utgör en samlad länk till respektive registerhållares information. Det är här inte frågan om att skapa ett enhetligt register utan att samordna tillgängliggörandet av informationen från respektive register, som även fortsättningsvis kommer att återfinnas hos respektive registerhållare. En samlad e-tjänst över näringsidkare möjliggör förutom samverkan och samordning även högre grad av kvalitet, säkerhet och ökad grad av effektivisering totalt sett. Tjänsten skapar förutsättningar för utveckling och tillhandahållande av än mer nyttoskapande e-tjänster för våra brukar genom att bidra till ett mer effektivt och smidigare informationsutbyte myndigheter emellan. Den nya tjänsten skulle vara en viktig spelare för att kunna utveckla e-tjänster mot näringsidkare på ett effektivt sätt. Tjänster som verksamt.se och mina meddelanden är exempel på de som genast skulle få nytta av denna tjänst. Utöver e-tjänsten kan det konstateras att ett fullmaktsregister är en viktig pusselbit i den totala hantering av behörighetskontroller genom att det ges möjligheten att skapa ett centralt fullmaktsregister som kan återanvändas generellt bland myndigheterna och därigenom avsevärt förenkla för dagens näringsidkare i deras kontakt med olika myndigheter.

8 Monica Grahn (10) Infrastruktur Myndighetslager Tjänstelager Bild 3 Tjänstens förhållande till existerande och nya e-tjänster 3.1 Utan en samlad e-tjänst Som framkommit i delrapporten vore det önskvärt med en e-tjänst, som tillgodoser e- tjänsteleverantörernas behov av en samlad och enhetlig hantering av behörighetskontroll att företräda ett företag. Med e-tjänsteleverantör menas exempelvis en myndighet som tillhandahåller en e-tjänst till dess brukare samt en identitetsutfärdare d.v.s. CA. Avsaknad av en gemensam tjänst skulle kunna innebära att, varje e-tjänsteleverantör i sin hantering av behörighetskontroll får ett behov av att ställa frågor samt erhålla svar från flera aktörer, i dag finns det åtta stycken registerhållare. Antag att det är sju stycken e- tjänster som är i behov av att göra en behörighetskontroll mot samtliga åtta registerhållare. Det medför totalt sett 2 *(7*8) d.v.s. 112 st. kontakter innehållande fråga eller svar. Bild 4 Registerhållare E-tjänsteleverantörer

9 Monica Grahn (10) 3.2 En samlad e-tjänst En samlad e-tjänst skulle innebära dramatiskt färre kontakter totalt sett. Med en e-tjänst över näringsidkare hämtas relevanta uppgifter i ett enhetligt format från ett och samma ställe. En samlad e-tjänst över näringsidkare möjliggör förutom samverkan och samordning även högra grad av kvalitet, säkerhet och ökad grad av effektivisering totalt sett. Detta exempel medför totalt (8 * 2) + (7* 2) d.v.s. 30 st. kontakter innehållande fråga eller svar. Bild 5 Registerhållare E-tjänsteleverantörer 3.3 Nytta Federationen, som är kopplad till e-legitimationsnämnden, dess syfte och den kommande hanteringen av e-tjänstelegitimationer, utgörs av ett antal aktörer. Några av dessa aktörer är mer berörda än andra av e-tjänsten. Dessa aktörer kan grovt delas in i registerhållare, vars information tillhandahålls via tjänsten, e-tjänsteleverantörer som i sin tur är i behov och mottagare av informationen från respektive registerhållare samt e-legitimationsutfärdare (CA) Registerhållare Registerhållaren behöver endast ha en kontakt och det är med e-tjänsten. o Endast en fysisk kontakt d.v.s. ett protokoll mellan respektive registerhållare och e-tjänsten istället för att upprätta en kontakt mot varje tjänsteleverantör. Det skulle kunna erbjudas kontroll på antalet fråga och svar mellan respektive registerhållare och e-tjänsteleverantör. Vilket exempelvis skulle kunna nyttjas som underlag för statistik, betalningsströmmar o.s.v. E-tjänsten erbjuder en s.k. black box, som möjliggör ett mottagande data till e- tjänsten oberoende av leveransformaten. Detta innebär att leverantören kan levererar svar oavsett format, någon anpassning hos respektive leverantör behöver således inte ske E-tjänsteleverantörer E-tjänsteleverantören behöver endast ha en kontakt och det är med e-tjänsten. o Detta innebär att leverantören inte behöver ha kunskap om vem som är registerhållare och mottagare av respektive frågeställning. E-tjänsten erbjuder ett standardiserat format för e-tjänsteleverantörerna att ta emot svaret.

10 Monica Grahn (10) o Behöver endast utveckla en mottagningsfunktion. o En och samma mottagningsfunktion medför i sig en smidigare förvaltning, såväl tekniskt som resurs- och kompetensmässigt. o För att kunna ta emot leverans via e-tjänsten måste dock e- tjänsteleverantören utveckla alt. anpassa dess mottagningsfunktion utifrån det format som nyttjas av e-tjänsten E-legitimationsutfärdare CA En e-tjänst innebär i samtliga fall att CA endast behöver ha en kontakt, mot e- tjänsten. Vid utfärdandet av en e-tjänstelegitimation behöver CA göra endast en kontroll mot respektive registerhållare gällande behörighet samt företagets status. Vid nyttjandet av en e-tjänstelegitimation behöver, utöver egna kontroller, CA kontrollera företagets legala status, som exempelvis konkurs och likvidation. Denna kontroll underlättas genom att CA endast behöver ha en kontakt, mot e-tjänsten. Attributen är en absolut förutsättning för att kunna utfärda en e-tjänstelegitimation. Detta med anledning av att de är den grundläggande förutsättningen för ett vidare utfärdande inom respektive företag. Se även betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104). En s.k. realtidskontroll möjliggör en högre grad av säkerhet. 3.4 Kostnad för e-tjänsten i dess första steg Här nedan redovisas en grovt uppskattad kostnad för utredning, utveckling samt förvaltning och drift. Observera att detta avser endast utvecklingen av e-tjänsten i ett första steg, som avser mottagning av data, omformatering av dess format samt slutligen leverans av data. I och med detta skapas de grundläggande förutsättningarna för en enhetlig hantering av inhämtning och leverans av data från flera registerhållare. Utöver det skapas den absoluta förutsättningen för en effektiv och smidig hantering i kring utfärdandet av e- tjänstelegitimationer. Häri inkluderas dock inte övrig funktionalitet, som med fördel kan ingå i alternativt komplettera e-tjänsten. Som exempel kan nämnas en funktion som samordnar verksamhetsregler och - policies samt ett fullmaktsregister. Det som redovisas är kostnaden som sådan utan att det här tas ställning till vare sig vem som ska bekosta utvecklingen eller inom vilken tidsperiod den ska ske. Rekommendationen är att ett vidare ställningstagande kring bl.a. detta ska omhändertas av samverkansgruppen Starta och Driva företag. Roll Timmar Pris/h Kostnad UTVECKLING Beställare Projektledare Administratör Informatör Arkitekt Utvecklare

11 Monica Grahn (10) Test Resor TOTALT UTREDNING TOTALT Hårdvara Mjukvara FÖRVALTNING & DRIFT Uppskattas till 20 % av utvecklingskostnaden Rekommendation Rekommendationen är att ett vidare arbete kring den nya tjänsten för samlad elektronisk näringsidkarinformation, dess utveckling och förvaltning omhändertas inom det samarbete som idag drivs under namnet Starta och Driva företag 6, där verksamt.se utgör en del tillsammans med andra initiativ för att underlätta för näringsidkaren i dess totala process. Samverkansarbetet Starta och Driva har sin grund inom sektorn företagande, att underlätta för näringsidkaren i dess kontakter med statliga myndigheter. Inom samverkansarbetet finns en etablerad styrmodell, organisation (en virtuell sådan vars roller är bemannade av resurser från samverkande myndigheter) samt överenskommelse inklusive affärsmodell. Redan idag finns vissa delar av den nya tjänsten implementerad inom verksamt.se och delen Mina sidor. Denna funktion hämtar idag näringsidkarinformation från Bolagsverket och Skatteverket och sammanställer detta i näringsidkarens Mina sidor i verksamt.se portalen. För att ta till vara den investering som gjorts inom detta arbete skulle denna funktion kunna brytas ut och fungera som en grund för det fortsatta arbetet med att ansluta ytterligare registerhållare samt införa behörighetshanteringen centraliserat. Det pågår också ett arbete inom verksamt.se programmet som tittar på ett fullmaktsregister och utredningar har gjorts kring hur ett centralt fullmaktsregister skulle kunna fungera. Detta fullmaktsregister bör också ses som nästa steg i detta arbete då det är en mycket viktig pusselbit för att förenkla för näringsidkare i deras kontakt med myndigheter. 5 Avskrivningstid på fem år ger en kostnad på SEK per år. 6 Starta och Driva företag är en samverkan mellan ett antal myndigheter i syfte att underlätta för näringsidkaren. I samarbete deltar Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Tullen och Tillväxtverket.

12 Monica Grahn (10) uc Vad finns idag Samlad elektronisk näringsidkarinformation Delvis existerande funktioner i verksamt.se Skapa behörighetspolicy Behörighetskontroll Begär näringsidkarinformation Utvecklings- och utredningsbehov Behörighetsregister Behörighetsv alidering Existerande kopplingar inom verksamt.se Översätt information till standardformat Hämta information Nya kopplingar som kräver utveckling Fullmaktsregister Skatteverket infotj änst Bolagsv erket infotjänst Lantmäteriet infotjänst Ytterligare registerhållare av näringsidkare Figur 6 Beskrivning av existerande funktionalitet som kan vara en grund Utifrån figuren ovan kan alltså existerande funktionalitet brytas ur verksamt.se och skapa en grundstomme för den nya tjänsten. Resterande utredningar och utveckling bör lämnas till samverkansgruppen Starta och driva företag och att denna grupp samverkar med e- legitimationsnämnden då denna infrastruktur är av största vikt för att nämndens målsättning ska kunna infrias. 5. Bilagor E-tjänst över näringsidkare, förstudie rapport 1 Tekniskt PM Användningsfall från Kammarkollegiet

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Förstudie, rapport nr 1 Datum: 2010-12-07 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 2

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Förstudie om organisationslegitimering

Förstudie om organisationslegitimering Förstudie om organisationslegitimering Seminarium 1:4 Föreläsare Irene Andersson, Kammarkollegiet irene.andersson@kammarkollegiet.se Martin Brinnen, Kammarkollegiet martin.brinnen@kammarkollegiet.se Förstudie

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010 Roland Höglund E delegationen Hur det hela började 1999 EU:s Signaturdirektiv 2000 Svensk Signaturlag 2000 Upphandling av e identifieringstjänster 2001

Läs mer

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN Våren 2012 fick jag av regeringen uppdraget att leda en utredning som skulle presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga

Läs mer

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104)

Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) N2011/559/ITP TSG 2011-87 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet - E-legitimationsnämnden och Svensk E-legitimation (SOU 2010:104) Transportstyrelsen ställer

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för myndigheter och förmedlare Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av

Läs mer

E-legitimationer i Sverige idag

E-legitimationer i Sverige idag E-legitimationer i Sverige idag e-legitimation i Sverige är en framgång fler än 4 miljoner personer har en e-legitimation e-legitimationerna används nu mer än 250 miljoner gånger under ett år användningen

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten

Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Seminariespår 4 Välkomna!!! Syfte Att ge en bild av det utgångsläge e-legitimationsnämnden nu har när man tar över frågan om e-legitimering i tjänsten Identifiera

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-03-30 LS 1102-0163! LAND5TINGSSTYREISIN Dnr. Landstingsstyrelsen 1 I 1 "04" 11 * 039 Yttrande över betänkandet E-legitimationsnämnden

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 Innehåll Allmänt... 2 A. Generella krav... 2 Övergripande krav på verksamheten... 2 Säkerhetsarbete... 3 Granskning och uppföljning... 3 Kryptografisk säkerhet... 3

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation?

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Regeringsuppdraget och det fortsätta förstudiearbetet Eva Ekenberg, kanslichef E-legitimationsnämnden Ingvar Ritzén, projektledare HiQ Några hållpunkter

Läs mer

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Regionalt samarbete Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Innehåll 16 principer för samverkan Tillit Vad är en federation Samverkan SAMBI (nationellt) och Tillit(regionalt) 16

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Svensk e-legitimation Hearing om regelverksremiss

Svensk e-legitimation Hearing om regelverksremiss Svensk e-legitimation Hearing om regelverksremiss 2012-09-13 Erik Sandström Biträdande jurist T: +46 8 598 891 43 M: +46 703 791 981 E: erik.sandstrom@setterwalls.se 1 Leverantören ansvarar för hela leveranskedjan,

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69 Kommittédirektiv En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering Dir. 2010:69 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte

Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte PM Marknadsundersökning 1(13) Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte Innehåll 1 BAKGRUND... 2 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 3 AGENDA... 3 4 FRÅGESTÄLLNINGAR...

Läs mer

Normativ specifikation

Normativ specifikation 1 (6) Underskriftstjänst Svensk e-legitimation 2 (6) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Omfattning... 3 3 Tjänster... 3 3.1 Elektronisk underskrift (grundtjänst)... 4 3.1.1 Utställare av certifikat... 4 3.1.2

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer

e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer e-sens Electronic Simple European Networked Services E-förvaltningsdagarna 2016 Stockholm 2016-10-12 e-sens erfarenheter av utländska e-legitimationer presented by Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium

Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island maj E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Göran Kristiansson Nordisk El-Arkivseminar Island 25-27 maj 2011 E-delegationsuppdraget Förstudie e-arkiv och e-diarium Målbilder Målet för svensk e-förvaltning är att den ska vara så enkel som möjligt

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25

Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25 Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25 Sambi I korthet SAMverkan för Behörighet och Identitet inom hälsa, vård och omsorg. Ett samarbete mellan Apotekens Service

Läs mer

Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80)

Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80) REMISSYTTRANDE 1 (7) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80) Inledning Försäkringskassan anser att utredningens förslag

Läs mer

E-legitimationsdagen 2013-01-31

E-legitimationsdagen 2013-01-31 E-legitimationsdagen 2013-01-31 Agenda Sambi i korthet Federativ samverkan inom hälsa, vård & omsorg Sambi och Svensk e-legitimation Sambi i korthet Sambi I korthet Samverkan för Behörighet och Identitet

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104

E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 E-legitimationsutredningen SOU 2010:104 Thomas Nilsson thomas@certezza.net 2011-04-12 Utredningen Kommittédirektiv 2010:69 Regeringsbeslut 17 juni 2010 En myndighet för samordning av elektronisk identifiering

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Årsberättelse Dnr /113

Årsberättelse Dnr /113 Dnr 131-163906-13/113 Årsberättelse 2012 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Dnr 131-163906-13/113 2

Läs mer

Användarvillkor Mina meddelanden

Användarvillkor Mina meddelanden Användarvillkor Mina meddelanden 1. Allmänt 1.1 Skatteverket tillhandahåller i enlighet med 5 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte tjänsten Mina meddelanden för

Läs mer

1 av 7 2011-03-03 16:35

1 av 7 2011-03-03 16:35 1 av 7 2011-03-03 16:35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi

Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi Sista dag att lämna synpunkter är den 27 januari, 2013 Bakgrund Sambi är en federativ infrastrukturlösning för hela hälso-, vård- och omsorgssektorn, det vill säga en

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Strategi och e-legitimationer i ett kommunalt perspektiv

Strategi och e-legitimationer i ett kommunalt perspektiv e-delegationen Strategi och e-legitimationer i ett kommunalt perspektiv SOU: 2009:86 Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se

Läs mer

Svensk e-legitimation

Svensk e-legitimation Svensk e- 2013-03-14 18 mars 2013 1 E-snämnden i korthet Näringsdepartementet E-snämnden Kansliet 18 mars 2013 2 Svensk e- Användare med godkänd Svensk e- Utfärdare e- Utfärdare e- Utfärdare identitetsintyg

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

Läget på e-legitimationsområdet

Läget på e-legitimationsområdet Läget på e-legitimationsområdet - snart dags för utländska e-legitimationer! Inger Greve, E-legitimationsnämnden Lite om innehållet den här stunden 1. Digitalt först regeringens mål med offentlig sektors

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Apotekens Service. federationsmodell

Apotekens Service. federationsmodell Apotekens Service Federationsmodell Detta dokument beskriver hur Apotekens Service samverkar inom identitetsfederationer Datum: 2011-12-12 Version: Författare: Stefan Larsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se 2 (6) Denna årsberättelse för E-legitimationsnämnden

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost. * Skatteverket 1(6) Eva Sartorius Datum 010-574 87 86 2011-12-18 Konsekvensutredning Detta dokument beskriver identifierade konsekvenser av att införa föreslagen infrastruktur för säker elektronisk myndighetspost.

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

@ Regeri ngsbesl ut REGERINGEN N2016/01419/EF

@ Regeri ngsbesl ut REGERINGEN N2016/01419/EF ~ @ Regeri ngsbesl ut 111 3 REGERINGEN 2016-02-18 N2016/01419/EF Näringsdepartementet Lantmäteriet Lantm;~jtcriet 801 82 Gävle lnk. 2016-02- 2 5 0/ 2o{(o B3l 1 D nr............ Uppdrag att verka för digitalt

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

CeSam Programområde Näringsliv och arbete

CeSam Programområde Näringsliv och arbete CeSam Programområde Näringsliv och arbete KommITs och Sambruks höstkonferens 2012-11-14 Bengt Svenson Bengt.svenson@skl.se 070-685 30 24 CeSam Center för esamhället CeSam ska tillsammans med intresserade

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015

Tjänstespecifikation. Mina meddelanden. Gäller från december 2015 Mina meddelanden Gäller från december 2015 Sida 1 av 26 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation...3 1.1 Syfte...3 1.2 Dokumentbeskrivning...3 1.3 Avgränsningar...3 1.4 Versionshantering...5 1.5 Målgrupp...5

Läs mer

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform

Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Avtal om nyttjande av Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform Stiftet: Strängnäs stift, organisationsnr 252010-0047 Enheten:... Allmänt Detta avtal reglerar rätten att nyttja den gemensamma IT-plattformen,

Läs mer

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Sammanfattning REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Sammanfattning REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (11) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Näringsdepartementets dnr N2015/3074/FF Genom remiss den 22 juni 2015 har Försäkringskassan

Läs mer

Kopplingsregister eidas. Förstudie

Kopplingsregister eidas. Förstudie Kopplingsregister eidas Förstudie Agenda Bakgrund och uppdrag Tillvägagångssätt Behov Internationell jämförelse Lösningsförslag 3 sätt att åstadkomma koppling Vidare utredning Utvecklingskostnader Frågor

Läs mer

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28)

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2015-11-12 Bos 208 Dnr KS 264/2015 Digital tjänst för ekonomiskt bistånd, Sammansatt

Läs mer

Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11

Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11 Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11 Närvarande: Erling Sjöström, Tieto Ulf Solberg, Stockholms stad Hans Nilsson, Täby kommun Staffan Hagnell,.SE Robert Sundin,.SE Agneta Wistrand,.SE Uppdragspunkter

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Ökad tillgänglighet till data och information ü Har vi råd att inte vara smarta! ü Hur långt har vi kommit? Har vi en öppen attityd vad gäller data. Hur ser det egentligen ut ifrån ett kundperspektiv

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Sten Arvidson Cajsa Ekberg Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2011 för elektronisk legitimering och underskrift

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster 24-TIMMARSUPPDRAGET Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster Håkan Jönsson hakan.jonsson@o.lst.se Verva 28 sept 24-TIMMARSUPPDRAGET 24-timmarsuppdraget är en del av ett antal regeringsuppdrag För alla länsstyrelser

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Innehåll Bakgrund, mål och syfte Vad har vi gjort? Vad gör vi nu? Vad händer sen? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regeringen avser stärka styrningen av

Läs mer

verksamt.se/kommun för att skapa enklare företagande med digital förvaltning

verksamt.se/kommun för att skapa enklare företagande med digital förvaltning verksamt.se/kommun för att skapa enklare företagande med digital förvaltning Bengt Svenson Avdelningen för digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting 070-685 30 24 Bengt.svenson@skl.se Bakgrund: SKL

Läs mer

Information om Merit projektet

Information om Merit projektet Information om Merit projektet 2007-10-03 Merit Medborgarportal Effektivisering Rationalisering med IT 2007-10-03 Mål Förutom de funktionella målen skall följande frågor beaktas löpande under projektet:

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Kommittédirektiv Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen 1 Den enkla historien Vi erbjuder Privatpersoner

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Nationell nod för faktainformation behövs!

Nationell nod för faktainformation behövs! Remissvar 2009-03-20 D/Dnr. 013-2008-5974 Remissyttrande angående betänkandet Styr samverkan för bättre service Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med yttrande över delbetänkande

Läs mer

Svensk e-legitimation nu är det dags!

Svensk e-legitimation nu är det dags! Svensk e-legitimation nu är det dags! 2015-06-02 Eva Ekenberg, eva.ekenberg@elegnamnden.se Eva Sartorius, eva.sartorius@elegnamnden.se #offrum15, @elegnamnden 11 juni 2015 1 Vilka är egentligen E-legitimationsnämnden?

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86)

IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) 16 februari 2010 Finansdepartementet 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på Strategier för myndigheternas arbete med e- förvaltning. (SOU 2009:86) Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har beretts tillfälle

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Ditz Catrin Grapp Lena Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-1789 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller

Läs mer