E-tjänst över näringsidkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-tjänst över näringsidkare"

Transkript

1 E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn

2 Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden Sammanfattning Bakgrund 1 2. Användningsfall Användningsfall för e-tjänsteleverantörer Begär företagsinformation Skapa behörigetspolicy Behörighetskontroll Användningsfall för e-legitimationsutfärdare Utfärdande av e-tjänstelegitimation Identifierings- och signeringskontroll 5 3. Nytta och kostnad Utan en samlad e-tjänst En samlad e-tjänst Nytta Registerhållare E-tjänsteleverantörer E-legitimationsutfärdare CA Kostnad för e-tjänsten i dess första steg 8 4. Rekommendation Bilagor...10

3 Monica Grahn (10) 1. E-tjänst över näringsidkare noden 1.1 Sammanfattning Förstudiens förslag, enligt rapport 1 av den 16 december 2010 (delrapporten), utgår från Bolagsverkets leverans av information som idag sker via Verksamt.se 2. Den lösningen bör vidareutvecklas och utformas enligt samma grundläggande principer och struktur som för den nuvarande. Delrapporten kompletteras genom att en kommande utveckling och förvaltning av e- tjänsten beskrivs i aktuell rapport enligt följande: Användningsfall Nytta och kostnad Rekommendation Rekommendationen är att ett vidare arbete kring e-tjänsten, dess utveckling, förvaltning och drift omhändertas inom det samarbete som idag drivs under namnet Starta och Driva företag 3, där verksamt.se utgör en del tillsammans med andra initiativ allt för att underlätta för näringsidkare i dess process. I övrigt hänvisas till delrapporten, som även bifogas som en bilaga till aktuell rapport. 1.2 Bakgrund På uppdrag av e-delegationen har Bolagsverket, Skatteverket och Lantmäteriet tagit fram en förstudie gällande en samlad e-tjänst där det går att ställa frågor om grunddata rörande näringsidkare. Under förstudien, dess delrapport av den 16 december 2010 har det förts diskussioner med utredningen om bildande av en e-legitimationsnämnd 4 och Kammarkollegiet. 2. Användningsfall Det har identifierats två olika användare av den nya e-tjänsten. Den ena är e- tjänsteleverantören inom offentlig sektor som erbjuder sina e-tjänster till olika näringsidkare. Den andra användaren är e-legitimationsutfärdarna (CA) som ska agera identitetsutfärdare för e-tjänstelegitimationer. 1 Se E-tjänst över näringsidkare, förstudie rapport 1 2 Verksamt.se är en samverkansportal för företagande. Deltagande myndigheter är idag Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Bolagsverket tillhandahåller till portalen information exempelvis rörande firmateckning. 3 Starta och Driva företag är en samverkan mellan ett antal myndigheter i syfte att underlätta för näringsidkaren. I samarbetet deltar Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Tullen och Tillväxtverket. 4 Fi 2010:05

4 Monica Grahn (10) uc Övergripande Nyttjar e-tjänst Erbjuder e-tjänst Använder e-tjänst Näringsidkare e-tjänsteleverantör Samlad elektronisk näringsidkar information e-legs utfärdare Begär näringsidkarinformation Behörighetskontroll Skapa behörighetspolicy Hämta information Behörighetsvalidering Behörighetsregister Fullmaktsregister Bolagsverket infotjänst Skatteverket infotjänst Lantmäteriet infotjänst Ytterligare registerhållare av näringsidkare Bild 1 Användningsfall för samlad elektronisk näringsidkarinformation 2.1 Användningsfall för e-tjänsteleverantörer Som e-tjänsteleverantör finns det idag ett stort behov av att få en samlad bild över vilka företagsformer som en person är delaktiv i samt hur firmateckningen för dessa företag ska ske. Utifrån utredningen har tre huvudanvändningsfall identifierats: Begär näringsidkarinformation Behörighetskontroll Skapa behörighetspolicy Begär företagsinformation För att kunna erbjuda näringsidkare bra stöd i e-tjänster finns det ett stort behov av att få en samlad bild över de företag som näringsidkaren har en roll i. För detta ska e- tjänsteleverantörerna kunna anropa denna nya e-tjänst och begära näringsidkarinformation som avser behörighet för den aktuella användaren. E-tjänsten kan då få en samlad bild över personens deltagande från samtliga anslutna registerhållare och konvertera deras olika svarsformat till ett enhetligt standardiserat format Skapa behörigetspolicy För att e-tjänsteleverantörer ska slippa bygga avancerade tolkningar av firmateckningskontroller i flera e-tjänster så erbjuder den nya tjänsten möjlighet att skapa

5 Monica Grahn (10) en eller flera behörighetspolicys. Dessa policys används senare för att göra behörighetskontroller från e-tjänsterna. Genom detta användningsfall ges det till exempel möjlighet för alla kommuner att tillsammans skapa en behörighetspolicy som sedan kan återanvändas av alla e-tjänster som Sveriges olika kommuner erbjuder gentemot näringsidkare Behörighetskontroll För att e-tjänsteleverantörerna ska kunna släppa in näringsidkarna i deras tjänster krävs att en behörighetskontroll görs. Denna behörighetskontroll, d.v.s. kontroll av om aktuell person äger rätt att agera, sker genom att e-tjänsten anropar den nya tjänsten där näringsidkarinformation hämtas från registerhållaren och därefter appliceras den behörighetspolicy som e-tjänsteleverantören angett. Genom detta så behövs ingen tolkning i respektive e-tjänst utan ett Ja eller Nej svar kan uppnås från tjänsten samtidigt som beslutet är juridiskt hanterat utifrån e-tjänsteleverantörens beslut i behörighetspolicyn. 2.2 Användningsfall för e-legitimationsutfärdare De e-legitimationsutfärdare som ska agera identitetsutfärdare för e-tjänstelegitimationer har behov av att göra behörighetskontroller vid två olika identifierade tillfällen: Utfärdande av e-tjänstelegitimation Identifierings och signeringskontroll

6 Monica Grahn (10) uc Utfärdare av e-tjänstelegitimationer Använder e-tjänst för att identifiera sig eller signera handlingar Utfärdare av e-tjänstelegitimationer Näringsidkare Identifiering/signerings kontroll Begär e- tjänstelegitimation Utfärdar e-leg Skapar behörighetspolicy e-legitimationsnämnden Spärrkontroll Samlad elektronisk näringsidkarinformation Skapa behörighetspolicy Behörighetskontroll Behörighetsregister Behörighetsv alidering Begär näringsidkarinformation Översätt information till standardformat Hämta information Fullmaktsregister Skatteverket infotj änst Bolagsverket infotj änst Lantmäteriet infotj änst Ytterligare registerhållare av näringsidkare Figur 2 Användningsfall för utfärdare av e-tjänstelegitimationer Utfärdande av e-tjänstelegitimation För att kunna utfärda e-tjänstelegitimationer måste kontroller ske gentemot de olika registerhållarnas register för att kunna göra en firmateckningskontroll att den som begär e- tjänstelegitimation för en näringsverksamhet också är behöriga att företräda företaget. Genom den nya tjänsten kan dessa identitetsutfärdare göra en behörighetskontroll. I detta fall bör till exempel en behörighetspolicy godkänd av e-legitimationsnämnden användas för att göra en firmateckningskontroll för att identitetsutfärdare ska kunna erhålla ett svar om näringsidkaren är behörig att begära e-tjänstelegitimationer.

7 Monica Grahn (10) Identifierings- och signeringskontroll Då en näringsidkare vill identifiera sig eller signera en handling gör identitetsutfärdaren en kontroll gentemot sitt spärregister för att kontrollera att e-tjänstelegitimationen är giltig. I detta skede bör också en behörighetskontroll göras gentemot den nya tjänsten då statusen på näringsverksamheten kan ha förändrats vilket gör att e-tjänstelegitimationen kan vara obrukbar. Detta kan till exempel vara då en verksamhet är försatt i konkurs. 3. Nytta och kostnad Det finns ett allmänt behov av att utifrån Bolagsverkets register kunna kontrollera firmateckning för att på så sätt avgöra om en enskild person har rätt att komma åt uppgifter runt ett företag eller att kunna agera i företagets räkning. Bolagsverket och Skatteverket är idag de i särklass största registerhållarna av näringsidkare. En e-tjänst som bl.a. innefattar dessa två aktörers information gällande näringsidkare skulle skapa förutsättningar för en effektiv och smidig hantering kring attributintygsutfärdandet gällande företagandet. Komplettering av övriga registerhållares information gällande företrädare och behörighet rekommenderas ske stegvis efter att det tagits ställning till behov och eventuella utvecklingsbehov. Identifierat behov är kopplat till två olika slag av händelser: vid utfärdandet av e-tjänstelegitimation samt vid nyttjandet av e-tjänstelegitimation. En framtida lösning ska vara utformad på så sätt att e-tjänsten utgör en samlad länk till respektive registerhållares information. Det är här inte frågan om att skapa ett enhetligt register utan att samordna tillgängliggörandet av informationen från respektive register, som även fortsättningsvis kommer att återfinnas hos respektive registerhållare. En samlad e-tjänst över näringsidkare möjliggör förutom samverkan och samordning även högre grad av kvalitet, säkerhet och ökad grad av effektivisering totalt sett. Tjänsten skapar förutsättningar för utveckling och tillhandahållande av än mer nyttoskapande e-tjänster för våra brukar genom att bidra till ett mer effektivt och smidigare informationsutbyte myndigheter emellan. Den nya tjänsten skulle vara en viktig spelare för att kunna utveckla e-tjänster mot näringsidkare på ett effektivt sätt. Tjänster som verksamt.se och mina meddelanden är exempel på de som genast skulle få nytta av denna tjänst. Utöver e-tjänsten kan det konstateras att ett fullmaktsregister är en viktig pusselbit i den totala hantering av behörighetskontroller genom att det ges möjligheten att skapa ett centralt fullmaktsregister som kan återanvändas generellt bland myndigheterna och därigenom avsevärt förenkla för dagens näringsidkare i deras kontakt med olika myndigheter.

8 Monica Grahn (10) Infrastruktur Myndighetslager Tjänstelager Bild 3 Tjänstens förhållande till existerande och nya e-tjänster 3.1 Utan en samlad e-tjänst Som framkommit i delrapporten vore det önskvärt med en e-tjänst, som tillgodoser e- tjänsteleverantörernas behov av en samlad och enhetlig hantering av behörighetskontroll att företräda ett företag. Med e-tjänsteleverantör menas exempelvis en myndighet som tillhandahåller en e-tjänst till dess brukare samt en identitetsutfärdare d.v.s. CA. Avsaknad av en gemensam tjänst skulle kunna innebära att, varje e-tjänsteleverantör i sin hantering av behörighetskontroll får ett behov av att ställa frågor samt erhålla svar från flera aktörer, i dag finns det åtta stycken registerhållare. Antag att det är sju stycken e- tjänster som är i behov av att göra en behörighetskontroll mot samtliga åtta registerhållare. Det medför totalt sett 2 *(7*8) d.v.s. 112 st. kontakter innehållande fråga eller svar. Bild 4 Registerhållare E-tjänsteleverantörer

9 Monica Grahn (10) 3.2 En samlad e-tjänst En samlad e-tjänst skulle innebära dramatiskt färre kontakter totalt sett. Med en e-tjänst över näringsidkare hämtas relevanta uppgifter i ett enhetligt format från ett och samma ställe. En samlad e-tjänst över näringsidkare möjliggör förutom samverkan och samordning även högra grad av kvalitet, säkerhet och ökad grad av effektivisering totalt sett. Detta exempel medför totalt (8 * 2) + (7* 2) d.v.s. 30 st. kontakter innehållande fråga eller svar. Bild 5 Registerhållare E-tjänsteleverantörer 3.3 Nytta Federationen, som är kopplad till e-legitimationsnämnden, dess syfte och den kommande hanteringen av e-tjänstelegitimationer, utgörs av ett antal aktörer. Några av dessa aktörer är mer berörda än andra av e-tjänsten. Dessa aktörer kan grovt delas in i registerhållare, vars information tillhandahålls via tjänsten, e-tjänsteleverantörer som i sin tur är i behov och mottagare av informationen från respektive registerhållare samt e-legitimationsutfärdare (CA) Registerhållare Registerhållaren behöver endast ha en kontakt och det är med e-tjänsten. o Endast en fysisk kontakt d.v.s. ett protokoll mellan respektive registerhållare och e-tjänsten istället för att upprätta en kontakt mot varje tjänsteleverantör. Det skulle kunna erbjudas kontroll på antalet fråga och svar mellan respektive registerhållare och e-tjänsteleverantör. Vilket exempelvis skulle kunna nyttjas som underlag för statistik, betalningsströmmar o.s.v. E-tjänsten erbjuder en s.k. black box, som möjliggör ett mottagande data till e- tjänsten oberoende av leveransformaten. Detta innebär att leverantören kan levererar svar oavsett format, någon anpassning hos respektive leverantör behöver således inte ske E-tjänsteleverantörer E-tjänsteleverantören behöver endast ha en kontakt och det är med e-tjänsten. o Detta innebär att leverantören inte behöver ha kunskap om vem som är registerhållare och mottagare av respektive frågeställning. E-tjänsten erbjuder ett standardiserat format för e-tjänsteleverantörerna att ta emot svaret.

10 Monica Grahn (10) o Behöver endast utveckla en mottagningsfunktion. o En och samma mottagningsfunktion medför i sig en smidigare förvaltning, såväl tekniskt som resurs- och kompetensmässigt. o För att kunna ta emot leverans via e-tjänsten måste dock e- tjänsteleverantören utveckla alt. anpassa dess mottagningsfunktion utifrån det format som nyttjas av e-tjänsten E-legitimationsutfärdare CA En e-tjänst innebär i samtliga fall att CA endast behöver ha en kontakt, mot e- tjänsten. Vid utfärdandet av en e-tjänstelegitimation behöver CA göra endast en kontroll mot respektive registerhållare gällande behörighet samt företagets status. Vid nyttjandet av en e-tjänstelegitimation behöver, utöver egna kontroller, CA kontrollera företagets legala status, som exempelvis konkurs och likvidation. Denna kontroll underlättas genom att CA endast behöver ha en kontakt, mot e-tjänsten. Attributen är en absolut förutsättning för att kunna utfärda en e-tjänstelegitimation. Detta med anledning av att de är den grundläggande förutsättningen för ett vidare utfärdande inom respektive företag. Se även betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104). En s.k. realtidskontroll möjliggör en högre grad av säkerhet. 3.4 Kostnad för e-tjänsten i dess första steg Här nedan redovisas en grovt uppskattad kostnad för utredning, utveckling samt förvaltning och drift. Observera att detta avser endast utvecklingen av e-tjänsten i ett första steg, som avser mottagning av data, omformatering av dess format samt slutligen leverans av data. I och med detta skapas de grundläggande förutsättningarna för en enhetlig hantering av inhämtning och leverans av data från flera registerhållare. Utöver det skapas den absoluta förutsättningen för en effektiv och smidig hantering i kring utfärdandet av e- tjänstelegitimationer. Häri inkluderas dock inte övrig funktionalitet, som med fördel kan ingå i alternativt komplettera e-tjänsten. Som exempel kan nämnas en funktion som samordnar verksamhetsregler och - policies samt ett fullmaktsregister. Det som redovisas är kostnaden som sådan utan att det här tas ställning till vare sig vem som ska bekosta utvecklingen eller inom vilken tidsperiod den ska ske. Rekommendationen är att ett vidare ställningstagande kring bl.a. detta ska omhändertas av samverkansgruppen Starta och Driva företag. Roll Timmar Pris/h Kostnad UTVECKLING Beställare Projektledare Administratör Informatör Arkitekt Utvecklare

11 Monica Grahn (10) Test Resor TOTALT UTREDNING TOTALT Hårdvara Mjukvara FÖRVALTNING & DRIFT Uppskattas till 20 % av utvecklingskostnaden Rekommendation Rekommendationen är att ett vidare arbete kring den nya tjänsten för samlad elektronisk näringsidkarinformation, dess utveckling och förvaltning omhändertas inom det samarbete som idag drivs under namnet Starta och Driva företag 6, där verksamt.se utgör en del tillsammans med andra initiativ för att underlätta för näringsidkaren i dess totala process. Samverkansarbetet Starta och Driva har sin grund inom sektorn företagande, att underlätta för näringsidkaren i dess kontakter med statliga myndigheter. Inom samverkansarbetet finns en etablerad styrmodell, organisation (en virtuell sådan vars roller är bemannade av resurser från samverkande myndigheter) samt överenskommelse inklusive affärsmodell. Redan idag finns vissa delar av den nya tjänsten implementerad inom verksamt.se och delen Mina sidor. Denna funktion hämtar idag näringsidkarinformation från Bolagsverket och Skatteverket och sammanställer detta i näringsidkarens Mina sidor i verksamt.se portalen. För att ta till vara den investering som gjorts inom detta arbete skulle denna funktion kunna brytas ut och fungera som en grund för det fortsatta arbetet med att ansluta ytterligare registerhållare samt införa behörighetshanteringen centraliserat. Det pågår också ett arbete inom verksamt.se programmet som tittar på ett fullmaktsregister och utredningar har gjorts kring hur ett centralt fullmaktsregister skulle kunna fungera. Detta fullmaktsregister bör också ses som nästa steg i detta arbete då det är en mycket viktig pusselbit för att förenkla för näringsidkare i deras kontakt med myndigheter. 5 Avskrivningstid på fem år ger en kostnad på SEK per år. 6 Starta och Driva företag är en samverkan mellan ett antal myndigheter i syfte att underlätta för näringsidkaren. I samarbete deltar Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Tullen och Tillväxtverket.

12 Monica Grahn (10) uc Vad finns idag Samlad elektronisk näringsidkarinformation Delvis existerande funktioner i verksamt.se Skapa behörighetspolicy Behörighetskontroll Begär näringsidkarinformation Utvecklings- och utredningsbehov Behörighetsregister Behörighetsv alidering Existerande kopplingar inom verksamt.se Översätt information till standardformat Hämta information Nya kopplingar som kräver utveckling Fullmaktsregister Skatteverket infotj änst Bolagsv erket infotjänst Lantmäteriet infotjänst Ytterligare registerhållare av näringsidkare Figur 6 Beskrivning av existerande funktionalitet som kan vara en grund Utifrån figuren ovan kan alltså existerande funktionalitet brytas ur verksamt.se och skapa en grundstomme för den nya tjänsten. Resterande utredningar och utveckling bör lämnas till samverkansgruppen Starta och driva företag och att denna grupp samverkar med e- legitimationsnämnden då denna infrastruktur är av största vikt för att nämndens målsättning ska kunna infrias. 5. Bilagor E-tjänst över näringsidkare, förstudie rapport 1 Tekniskt PM Användningsfall från Kammarkollegiet

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen

En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010. Roland Höglund E delegationen En e legitimation för alla Offentliga rummet 2010 Roland Höglund E delegationen Hur det hela började 1999 EU:s Signaturdirektiv 2000 Svensk Signaturlag 2000 Upphandling av e identifieringstjänster 2001

Läs mer

E-legitimationer i Sverige idag

E-legitimationer i Sverige idag E-legitimationer i Sverige idag e-legitimation i Sverige är en framgång fler än 4 miljoner personer har en e-legitimation e-legitimationerna används nu mer än 250 miljoner gånger under ett år användningen

Läs mer

Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten

Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Seminariespår 4 Välkomna!!! Syfte Att ge en bild av det utgångsläge e-legitimationsnämnden nu har när man tar över frågan om e-legitimering i tjänsten Identifiera

Läs mer

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-03-30 LS 1102-0163! LAND5TINGSSTYREISIN Dnr. Landstingsstyrelsen 1 I 1 "04" 11 * 039 Yttrande över betänkandet E-legitimationsnämnden

Läs mer

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige

Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Mina meddelanden Förmedling av elektronisk post för myndigheter i Sverige Teknisk översikt för brevlådeoperatörer Version 1.2 Mina meddelanden är en myndighetsgemensam e-posttjänst förvaltad av Skatteverket

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4

Yttrande över Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppglftslämnande för företagen Dnr, 2013/4 1(5) SWEDISH E N V I R O N M E N T A L PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04558-13 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registtator@regeringskansliet.se Yttrande över Delbetänkande Ett

Läs mer

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Regionalt samarbete Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Innehåll 16 principer för samverkan Tillit Vad är en federation Samverkan SAMBI (nationellt) och Tillit(regionalt) 16

Läs mer

1 av 7 2011-03-03 16:35

1 av 7 2011-03-03 16:35 1 av 7 2011-03-03 16:35 Kommun som du representerar Antal svar: 14 Din funktion/roll Kommunledning 28.6% (4) Information/kommunikation 7.1% (1) IT-chef/strateg 42.9% (6) Verksamhetsansvarig 0.0% (0) Annan

Läs mer

Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte

Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte PM Marknadsundersökning 1(13) Marknadsundersökning avseende centrala tjänster för Svensk e-legitimation Inbjudan till möte Innehåll 1 BAKGRUND... 2 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 3 AGENDA... 3 4 FRÅGESTÄLLNINGAR...

Läs mer

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva

Svenska e-legitimationer och certifikat. Wiggo Öberg, Verva Svenska e-legitimationer och certifikat Wiggo Öberg, Verva Presentation av rapport och förslagets inriktning Historia och bakgrund Målbild Alternativa vägar Förslag Genomförande Frågor, synpunkter och

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3

BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 BILAGA 3 Tillitsramverk Version: 1.3 Innehåll Allmänt... 2 A. Generella krav... 2 Övergripande krav på verksamheten... 2 Säkerhetsarbete... 3 Granskning och uppföljning... 3 Kryptografisk säkerhet... 3

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster

Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster 24-TIMMARSUPPDRAGET Länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster Håkan Jönsson hakan.jonsson@o.lst.se Verva 28 sept 24-TIMMARSUPPDRAGET 24-timmarsuppdraget är en del av ett antal regeringsuppdrag För alla länsstyrelser

Läs mer

Beteckning 100-15755-08

Beteckning 100-15755-08 YTTRANDE Datum 2008-11-28 Ert datum Beteckning 100-15755-08 Er beteckning Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framtidens svenska e-legitimation. Vervas slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte

Läs mer

SAMSET dagsläget sommaren 2003

SAMSET dagsläget sommaren 2003 SAMSET dagsläget sommaren 2003 Behovet av elektronisk identifiering och underskrifter Medborgarna och företag ett har stort behov av att kunna ta kontakt med myndigheter snabbt och enkelt. Med Internet

Läs mer

Apotekens Service. federationsmodell

Apotekens Service. federationsmodell Apotekens Service Federationsmodell Detta dokument beskriver hur Apotekens Service samverkar inom identitetsfederationer Datum: 2011-12-12 Version: Författare: Stefan Larsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Skaffa en digital brevlåda och tjänsten Mina meddelanden och få post digitalt från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och

Läs mer

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning

E-leg, en förutsättning för e-förvaltning E-leg, en förutsättning för e-förvaltning Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Sundsvall 42 081015 1 Medborgarfokus?

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster Handling Datum 1 (13) Handbok för s e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 2 (13) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden för företag. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden för företag säker digital post från myndigheter och kommuner Med tjänsten Mina meddelanden kan ditt företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner istället för på papper.

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11

Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11 Anteckningar referensgruppens möte 2014-11-11 Närvarande: Erling Sjöström, Tieto Ulf Solberg, Stockholms stad Hans Nilsson, Täby kommun Staffan Hagnell,.SE Robert Sundin,.SE Agneta Wistrand,.SE Uppdragspunkter

Läs mer

Nationell nod för faktainformation behövs!

Nationell nod för faktainformation behövs! Remissvar 2009-03-20 D/Dnr. 013-2008-5974 Remissyttrande angående betänkandet Styr samverkan för bättre service Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har anmodats inkomma med yttrande över delbetänkande

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen 1 Den enkla historien Vi erbjuder Privatpersoner

Läs mer

Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam)

Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam) Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam) Vad finns idag? Landstingen har SITHS, HSA, Säkerhetstjänster,

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11

Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 Utredning om bildande av en E-legitimationsnämnd Workshop 4/11 4 November 2010 Workshop 4/11 Introduktion Presentera förslag till framtida modell för Svensk e-legitimation Synpunkter kring tänkt upplägg

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser

Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser 2007-08-23 1 (7) Produktbeskrivning F11_FunktionarerFirmateckningVakanser Frågan ställs med organisationsnummer. Produkten visar uppgifter om vilka funktionärer som finns på företag/föreningar. Produkten

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Vad pågår inom området bastjänster

Vad pågår inom området bastjänster Vad pågår inom området bastjänster Vägledning för automatiserad samverkan publicerad Tjänstetyper enligt e-delegationen Tjänstekatalog Tjänstetyper Egna e-tjänster Gemensamt producerade tjänster Myndighets

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation

Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Policy Underskriftstjänst Svensk e-legitimation Version 1.0 2014-04-15 1 (7) 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 1.1 AVGRÄNSNINGAR 3 1.2 DEFINITIONER 3 2 POLICYPARAMETRAR 4 2.1 DATALAGRING 4 2.1.1 LAGRING AV INFORMATION

Läs mer

Praktikfall i vården 2012-10-03

Praktikfall i vården 2012-10-03 Praktikfall i vården 2012-10-03 Praktikertjänst AB Praktikertjänst är ett aktiebolag men har en producentkooperativ ram där de 2120 aktieägarna själva arbetar på mottagningar runt om i landet Affärsområde

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Svensk e-legitimation

Svensk e-legitimation 1 (31) Svensk e-legitimation Modellbeskrivning Version 2012-04-19 2012-04-19 2 (31) Innehåll 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Begrepp och definitioner... 5 3 Helhetsvy... 7 4 Målbild... 8 5 Roller i modellen...

Läs mer

CeSam Programområde Näringsliv och arbete

CeSam Programområde Näringsliv och arbete CeSam Programområde Näringsliv och arbete KommITs och Sambruks höstkonferens 2012-11-14 Bengt Svenson Bengt.svenson@skl.se 070-685 30 24 CeSam Center för esamhället CeSam ska tillsammans med intresserade

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (14) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2014-03-07 2 (14) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard)

Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Projekt e-arkiv och e-diarium (eard) Förvaltningsgemensamma specifikationer Agenda 10:00 Mötets öppnande Riksarkivarie Björn Jordell 10:15 Projektets övergripande resultat Göran Kristiansson, Caspar Almalander

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande

Bolagsverket. Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Bolagsverket Vi registrerar och informerar för ett enkelt företagande Vision och verksamhetsidé Vision Tillsammans för ett enkelt företagande! Verksamhetsidé Bolagsverket granskar, registrerar och informerar

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Identifieringstjänst. del av projektet Infrastruktur 2.0 2014-05-13

Identifieringstjänst. del av projektet Infrastruktur 2.0 2014-05-13 Identifieringstjänst del av projektet Infrastruktur 2.0 2014-05-13 Identifieringstjänst Innehåll: Vad är ett SITHS-kort? Vad används SITHS-kort till? Varför kan man lita på SITHS-kort? SITHS konceptet

Läs mer

E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting

E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting E-tjänster - juridiska lösningar för kommuner och landsting Det behövs en helhetssyn - hur göra tekniska standarder och säkerhetslösningar, förvaltningspolitiska analyser och strävanden, rättsteoretiska

Läs mer

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Sid 1/17 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Introduktion... 4 4. Säkerhetslösning för Mina intyg... 5 5. Krav på andra lösningar och aktörer...

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

E-legitimationsdagen - Seminariepass - Spår 1

E-legitimationsdagen - Seminariepass - Spår 1 E-legitimationsdagen - Seminariepass - Spår 1 Del 2 Federationssamverkan 1 februari 2013 1 E-legitimationsdagen - eftermiddag 13.15-14.15 Seminarier Första passet Spår 1 Spår 2 Spår 3 Svensk e-legitimation

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07

Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Statens införande av e-faktura NEA forum 2008-03-07 Peter Norén Funktionsansvarig e-handel 08-690 4596 peter.noren@esv.se Bakgrund och mål med arbetet 2008-03-07 Sid 2 Mål med statens införande av e-faktura

Läs mer

BILAGA 4A. JURIDISK ANALYS AV MINA FULLMAKTER (PROMEMORIA)

BILAGA 4A. JURIDISK ANALYS AV MINA FULLMAKTER (PROMEMORIA) BILAGA 4A. JURIDISK ANALYS AV MINA FULLMAKTER (PROMEMORIA) Till Från Pensionsmyndigheten/Förstudien Mina fullmakter Sören Öman, Per Furberg och Erik Sandström Datum 27 mars 2012 Saken Rättsfrågor i anslutning

Läs mer

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem

2 Analys och samordning av kommunens utskriftsmiljö samt införande av ett centralt utskriftshanteringssystem Inriktningsmål Specifika aktiviteter enligt handlingsplanen Ansvarig(a) Klart till Status/Beslut/Finansiering Kommentarer 1 Skapa en gemensam och heltäckande hemsida med en ingång för medborgaren E-rådet

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Datum: 2013-01-30 Version: 1.0 Upprättad av: Hans Ekstål Hans Ekstål 2013-05-30 2 (18)

Läs mer

Intro Fördelar Så här fungerar det Starta VÄLKOMMEN till

Intro Fördelar Så här fungerar det Starta VÄLKOMMEN till VÄLKOMMEN till na med att använda DealerPad esign MYCKET ENKLARE Efter att du har fått en Godkänd Kreditansökan färdigställer du affären direkt i plattan. MYCKET SÄKRARE Hanteringen blir säkrare och snabbare

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Juridiska förutsättningar och rättsliga modellösningar. Johan Bålman och Per Furberg johan.balman@regeringskansliet.se per.furberg@ setterwalls.

Juridiska förutsättningar och rättsliga modellösningar. Johan Bålman och Per Furberg johan.balman@regeringskansliet.se per.furberg@ setterwalls. Juridiska förutsättningar och rättsliga modellösningar Johan Bålman och Per Furberg johan.balman@regeringskansliet.se per.furberg@ setterwalls.se Enklare Öppnare Effektivare Förälder Företagare Sjuk Nyanländ

Läs mer

Slutet av 60-talet. Från magnetband till direktåtkomst. Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se. Hur körde man?

Slutet av 60-talet. Från magnetband till direktåtkomst. Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se. Hur körde man? Slutet av 60-talet Från magnetband till direktåtkomst Johan Bålman Skatteverket johan.balman@skatteverket.se Länsstyrelsen (SKM) för på magnetband register över befolkningen i länet, 74 folkbokföringskungörelsen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

ERFARENHETSUTBYTE KRING FEDERATIVA IDENTITETSLÖSNINGAR

ERFARENHETSUTBYTE KRING FEDERATIVA IDENTITETSLÖSNINGAR ERFARENHETSUTBYTE KRING FEDERATIVA IDENTITETSLÖSNINGAR RIVAL 2012-02-15 RESULTAT I % Moderator: Staffan Hagnell Operatör Hovtek: Joel Bergström Tel: 0708-659240 Mail: joel@qenter.se Sparad 2012-02-16 Fråga

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad:

Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: I N T E R N T Säkerhetskrav på extern part För enskild individs direktåtkomst till Datum: 2011-02-10 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn: Säkerhetskrav på extern part

Läs mer

E-legitimation för säkra e-tjänster

E-legitimation för säkra e-tjänster E-legitimation för säkra e-tjänster Lägesrapport från 24-timmarsdelegationen Februari 2005 Till Statsrådet Sven-Erik Österberg 24-timmarsdelegationen (kallas i det följande normalt enbart delegationen

Läs mer

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS 2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Verksamt.se/Kommun Introduktion till förstudien Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Kommun Bygglovkontor Miljökontor Enheten för alkohol, tobak & spel Räddningstjänst VA-enhet Ansökan om bygglov,

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer