MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner"

Transkript

1 * Skatteverket 1(1) MISSIV Regeringskansliet, Näringsdepartementet Kopia till Finansdepartementet E-delegationen Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner Skatteverket har av regeringen fått i uppdrag att samordna och främja myndigheternas arbete med e-förvaltning inom utvecklingsområdet Privatpersoner. Uppdraget ska årligen, senast 1 feb, redovisas till Regeringskansliet. Ingemar Hansson Patrick Sjölinder Postadress Skatteverket E-postadress Solna

2

3 * Skatteverket Ver 1.0 1(11) Näringsdepartementet STOCKHOLM Cc: Finansdepartementet STOCKHOLM Utvecklingsområde Privatperson Postadress Skatteverket E-postadress Solna

4 * Skatteverket Ver 1.0 2(11) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING UTVECKLINGSOMRÅDE Skatteverkets tolkning av uppdraget SAMVERKAN MELLAN UTVECKLINGSMYNDIGHETERNA DIALOGDAGAR PLANERADE INSATSER Processer och samverkan Dialogdagar och fokusgrupper med privatpersoner Enkätfrågor Samverkan med Innovationsrådet En familjs behov behovsanalys i samverkan Arbete med kundmötesstrategi Tillhandahållande av information Aktiviteter som påbörjats och planeras Nyanlända Efterlevande Familj Aktiviteter som är identifierade men ej påbörjade MÅLUPPFYLLELSE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER Juridiska Finansiella... 11

5 * Skatteverket Ver 1.0 3(11) 1 SAMMANFATTNING Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att samordna och främja myndigheternas arbete med e-förvaltning inom utvecklingsområdet privatperson. Som utvecklingsansvarig myndighet ska Skatteverket identifiera aktörer och övergripande behov, nyttor, kostnader och möjligheter till besparingar genom ökad e-samverkan inom området. Skatteverket har även en koordinerande roll som främst omfattar de insatser som gemensamt planeras och initieras inom ramen för vårt utvecklingsansvar. En viktig uppgift ser vi är att skapa samarbetsforum/arenor för löpande informations- och erfarenhetsutbyte inom offentlig förvaltning. Lika viktigt är att finna lämpliga arenor för löpande dialog med privatpersoner, deras intresseorganisationer och andra privata aktörer. Den rapport som nu presenteras innehåller en beskrivning av vilka initiativ som Skatteverket, efter dialoger med flera intressenter, planerar att ta. Målsättningen för utvecklingsarbetet är att identifiera, förenkla och förbättra nyckelprocesser som är vanligt förekommande i privatpersoners vardag. Utifrån resultatet från dialogdagar med offentlig förvaltning har Skatteverket identifierat sju områden som vi ska analysera vidare: familj efterlevande till arbete studerande nyanlända boende pensionärer Områdena kan komma att förändras utifrån dialogen med olika intressenter om behoven. Av dessa sju områden har Skatteverket valt ut tre som vi går vidare med i ett första skede: nyanlända efterlevande familj Det är avgörande för resultatet att vi arbetar kundorienterat och utgår från medborgarnas upplevda behov. Ett antal tillvägagångssätt redovisas i rapporten. Ett utökat och standardiserat tillhandahållande av information inom offentlig förvaltning innebär att medborgarna slipper lämna samma uppgifter till flera olika aktörer, som istället hämtar informationen från varandra. Skatteverket har ett antal pågående uppdrag hänförliga till vårt utvecklingsområde.

6 * Skatteverket Ver 1.0 4(11) 2 UTVECKLINGSOMRÅDE I särskilt regeringsbeslut (N2011/1368/ITP) fick Skatteverket tillsammans med Bolagsverket, Lantmäteriet och Transportstyrelsen uppdrag att samordna och främja myndigheternas arbete med e-förvaltning. Uppdragen gäller fram till och med Skatteverket ska ansvara för utvecklingsområdet Privatpersoner. Det övergripande syftet med uppdraget är att förenkla vardagen för privatpersoner. Som utvecklingsansvarig myndighet ska Skatteverket identifiera: relevanta aktörer och myndighetsövergripande processer myndighetsövergripande behov av tjänster Det är viktigt att vi styrs av privatpersoners upplevda behov, att det blir så enkelt som möjligt för så många som möjligt att ta till vara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Vi ska också bevaka privatpersoners integritet. Skatteverket ska även verka för exempelvis att: planering av e-förvaltningsprojekt inom området och genomförandet av dessa koordineras en handlingsplan tas fram som visar behov, nyttor och möjligheter till besparingar med ökad e-samverkan en aktiv samverkan sker med kommuner, landsting, företag, organisationer och medborgare 2.1 Skatteverkets tolkning av uppdraget Skatteverkets uppdrag är att på övergripande nivå samordna och främja myndigheternas arbete med e-förvaltning inom området privatpersoner. Det innebär att identifiera aktörer och övergripande behov, nyttor, kostnader och möjligheter till besparingar genom ökad e-samverkan inom sektorn. Den koordinerande rollen omfattar främst de insatser som gemensamt planeras och initieras inom ramen för utvecklingsansvaret. En viktig uppgift tycker vi är att skapa samarbetsforum/arenor för löpande informations- och erfarenhetsutbyte inom offentlig förvaltning. Bidra till att sprida goda exempel. Lika viktigt är att finna lämpliga arenor för löpande dialog med privatpersoner, deras intresseorganisationer och andra privata aktörer. Utvecklingsområdet är mycket omfattande och Skatteverkets uppfattning är att det är angeläget att avgränsa och fokusera arbetet om det ska bli konkreta resultat.

7 * Skatteverket Ver 1.0 5(11) Avgränsningarna har ännu inte hittats fullt ut. Det är oklart vad utvecklingsmyndigheten har för roll i genomförandefasen, efter att aktörer, behov osv. har identifierats och övergripande planer finns framtagna. Utvecklingsmyndigheten saknar styrmandat och finansiering för att sätta igång konkreta utvecklingsinsatser. Skatteverket kan initiera sådana insatser men själva genomförandet kan organiseras, styras och finansieras på olika sätt, såsom samverkan i programform enligt Verksamts modell. Den aktör som får i uppdrag att leda ett gemensamt utvecklingsprojekt bör vara den med störst intresse och kunskap om området. Som Skatteverket nu tolkar uppdraget har vi enbart en koordinerande roll i genomförandet av de insatser som vi initierat som utvecklingsmyndighet. 3 SAMVERKAN MELLAN UTVECKLINGSMYNDIGHE- TERNA Utvecklingsmyndigheterna har medverkat i varandras dialoger med andra intressenter samt löpande stämt av pågående arbete. Samarbetet handlar också om att tillsammans identifiera sektorsöverlappande utvecklingsinsatser och att överföra kunskaper och idéer om arbetsmetoder. En nära samverkan med E- delegationen och de projekt som bedrivs inom ramen för delegationen är också avgörande. Flera pågående förstudier och genomförandeuppdrag, som exempelvis gemensam inloggning, Mina meddelanden och Min ärendeöversikt påverkar i högsta grad utvecklingsområdet privatpersoner. Samtidigt finns anledning att utveckla formerna för samverkan inom regeringskansliet, liksom former för styrning och finansiering av sektors- /myndighetsövergripande utvecklingsinsatser. 4 DIALOGDAGAR Skatteverket har genomfört tre dialogdagar, två dagar med ett 50-tal deltagare från offentlig förvaltning och en dag med privata aktörer såsom intresseorganisationer, IT-leverantörer och banker. Det övergripande syftet med dagarna har varit att ha en dialog om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att förenkla privatpersoners vardag. Generella önskemål från dagarna med offentlig förvaltning var: mer styrning anpassad lagstiftning långsiktiga finansieringslösningar Generella önskemål från dagen med privata aktörer var: flera vill vara med och dela med sig av sina erfarenheter fler dialogdagar efterfrågas

8 * Skatteverket Ver 1.0 6(11) uppdraget ska skapa ett positivt anslag runt området för att få en stark drivkraft med stor öppenhet mot kravställare och utveckling inom offentlig förvaltning För att kunna ha en bra löpande dialog med olika intressenter behövs det, som framgått ovan, arenor/samarbetsforum. Det har av olika skäl varit mycket svårt att finna lämpliga sådana. En del av det elektroniska samarbetsforumet behöver vara helt öppet så att det även innehåller möjlighet till medborgardialog. Krav på arkivering och gallring, inklusive regler för gallring, saknas förmodligen för dessa typer av forum. Krav på diarieföring vid begäran om allmän handling kan också bli aktuellt. Skatteverket har bland annat tittat på projektplatsen men behöver utreda frågan bättre. 5 PLANERADE INSATSER 5.1 Processer och samverkan Målsättningen för utvecklingsarbetet är att identifiera, förenkla och förbättra nyckelprocesser som är vanligt förekommande för privatpersoners vardag. Utifrån resultatet från dialogdagarna med offentlig förvaltning har Skatteverket identifierat sju områden som vi ska analysera vidare: familj efterlevande till arbete studerande nyanlända boende pensionärer Områdena kan mycket väl komma att förändras utifrån dialogen med olika intressenter om behoven. För att arbeta kundorienterat och utgå från medborgarnas upplevda behov kommer Skatteverket att använda olika tillvägagångssätt: Dialogdagar och fokusgrupper med privatpersoner Utöver ovannämnda forum för samverkan och dialog med offentlig förvaltning, privatpersoner och andra aktörer, planerar vi fler dialogdagar. Vi kommer att ta med oss privatpersoner i arbetet, t.ex. via olika fokusgrupperingar. Ett stort antal personer har anmält sitt intresse, men för att få en helhetsbild av behoven behöver vi träffa både de som anmäler intresse för att

9 * Skatteverket Ver 1.0 7(11) delta och de som tillfrågas i andra sammanhang. Här är det angeläget att få med även de som inte är digitalt inkluderade Enkätfrågor För att förstå vilken inställning privatpersoner har till den tänkta infrastrukturen för elektronisk myndighetspost genomförs en serie av enkätförfrågningar under våren Mätningarna berör dels viktiga funktionella egenskaper, dels vilka typer av meddelanden som bör prioriteras för tidig anslutning. Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Transportstyrelsen genomförs även en kortare enkät bland slumpvist utvalda besökare på våra webbplatser under januari-februari. De som svarar på den kortare enkäten ombeds även lämna e-postadress om de vill hjälpa till att genom sina synpunkter utveckla e-tjänster inom offentlig sektor. Härigenom får vi tillfälle att bygga upp mer långsiktiga relationer till olika referensgrupper och ökar både mätningskvalitén och förtroendet för myndigheternas vilja att ge god service. Det innebär också möjlighet att skapa fokusgrupper och andra personliga möten. Privatpersonsenkäterna ska återanvändas av Skatteverket inom vårt utvecklingsområde Samverkan med Innovationsrådet Skatteverket har haft två möten med Innovationsrådet avseende livshändelser och ett ev. genomförande av en livshändelseundersökning. Parallella initiativ pågår och en nära samverkan är angelägen. Med större insikt i vilka livshändelser som har stor påverkan i vardagen kan utvecklingsområdet välja ut och arbeta med övergripande processer som ger stor nytta för privatpersoner En familjs behov behovsanalys i samverkan Skatteverket har påbörjat dialog med Försäkringskassan. Ett förslag är att göra en fördjupad analys av processen att få barn. Det är en kundresa från det man ska få barn till att behöva barnomsorg. Det finns ännu ingen finansiell plan för behovsanalysen Arbete med kundmötesstrategi Ett arbete pågår inom Skatteverket för att ta fram en kundmötesstrategi. Syftet är att få vägledning till hur vi kan förbättra kontakter och vår relation med företag och privatpersoner, bl.a. när det gäller att skapa och vidareutveckla tjänster. En viktig del i strategin är att öka förståelsen för vad som verkligen är viktigt i t.ex. kontakten med en myndighet som Skatteverket. Strategin bygger på tre olika perspektiv:

10 * Skatteverket Ver 1.0 8(11) Kundperspektiv (erfarenheter, situationer, förväntningar) Organisatoriskt perspektiv (kultur, kunskap, intern dialog för att öka förståelsen) Lärdomar från forskning och andra organisationers arbete (erfarenheter/forskning, validering, framtida möjligheter) En pilotstudie i form av djupintervjuer har genomförts, genomgång har också gjorts av tidigare undersökningar, synpunkter som lämnats från allmänheten, erfarenheter från skatteupplysningen m.m. Tanken är att resultatet av arbetet även ska kunna vara till nytta för andra organisationer. Många av de erfarenheter som hittills kunnat konstateras är sannolikt lika relevanta när privatpersoner och företag har kontakt med andra organisationer än Skatteverket. Arbetet beräknas vara klart under våren 2012 och vi kommer att ta med oss kunskaperna inom vårt utvecklingsområde i samverkan med övriga aktörer. 5.2 Tillhandahållande av information Många av de hittills identifierade behoven av information är relaterade till Skatteverket. Ett utökat och standardiserat tillhandahållande av information inom offentlig förvaltning innebär att medborgarna slipper lämna samma uppgifter till flera olika aktörer, som istället hämtar informationen från varandra. Handläggarprocessen inom offentlig förvaltning kan på så sätt också snabbas upp och effektiviseras till nytta för alla parter. Skatteverket har ett antal pågående uppdrag hänförliga till utvecklingsområdet. Vi arbetar med att utveckla en gemensam infrastruktur och vi ser över våra externa basinformationstjänster i syfte att standardisera dem, beskriva deras innehåll och publicera i tjänstekatalogen. Vi ser samtidigt över de externa behoven av information för att ta fram en plattform för att på ett effektivt sätt tillhandahålla nya tjänster som efterfrågas. Exempelvis pågår ett arbete att effektivisera informationsutlämnandet från Skatteverkets beskattningsverksamhet till externa parter såsom kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd. Om finansieringsfrågan kan lösas ligger i detta arbete även att på sikt kunna tillhandhålla folkbokföringsuppgifter till andra myndigheter avgiftsfritt. Ett kostnadsfritt Navet skulle med all säkerhet minska de totala kostnaderna för samhället. Ett kontinuerligt arbete pågår för att minska uttaget av personuppgifter på papper (personbevis) och istället tillhandahålla dessa uppgifter till andra myndigheter och

11 * Skatteverket Ver 1.0 9(11) andra intressenter digitalt. Inom arbetets ramar tittar vi bl.a. på tillgänglighet, uppgiftsbehov, dubbellagring och frågor om gränssnitt. Vidare pågår arbete för att utöka personuppgifterna som kan göras tillgängliga på egen skrivare. Skatteverket har även ett pågående förberedande arbete inför en ev. lagstiftning om månadsuppgifter. Genom ett genomförande skulle processen ekonomiskt bistånd få aktuella inkomstuppgifter från arbetsgivaren, som då ska lämna elektroniska uppgifter månatligen per individ istället för på årsbasis. 5.3 Aktiviteter som påbörjats och planeras Av de sju identifierade områden som vi ska analysera, har vi valt tre som vi går vidare med i ett första skede: nyanlända efterlevande familj Nyanlända Anmälan om inflyttning till Sverige Skatteverket arbetar tillsammans med Migrationsverket mot en gemensam målbild för att få en snabbare process. Migrationsverket informerar nyanlända vid beslut om beviljat uppehållstillstånd om vikten av att omgående ansöka om folkbokföring. Om den enskilde anmäler inflyttning omgående förkortas processen. För detta krävs personnummer eller samordningsnummer. Skatteverket utvecklar en elektronisk tjänst för rekvisition av samordningsnummer som preliminärt beräknas vara klar under andra tertialet Anmälan om inflyttning bör kunna göras redan vid meddelande om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Tillståndet vidarebefordras sedan elektroniskt till Skatteverket istället för att det krävs ytterligare ett besök av den enskilde (se vidare under juridiska hinder). Utökade möjligheter för privatpersoner att få e-legitimation är av central betydelse. Ett exempel är att personer med samordningsnummer som är tillräckligt säkert identifierade bör kunna få skaffa e-legitimation. Skatteverket har fått uppdrag i regleringsbrev att tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen vidare utreda handläggningstider som avser nyanlända invandrare.

12 * Skatteverket Ver (11) Efterlevande Arbetet har påbörjats. I första steget har erfarna jurister inom bouppteckning arbetat i workshops. Nyttor har tagits fram och en övergripande informationsmodell finns framme. I nästa steg ska organisationer som har kontakt med efterlevande med syfte att ge stöd och hjälpa till med praktiska frågor intervjuas. Tre myndigheter har kontaktats för eventuell samverkan. Ett nu- och nyläge ska tas fram gemensamt med alla aktörer för att fånga både sakkunskap och behov. Efter en fördjupad nylägesbeskrivning kommer en kostnads- och nyttoanalys genomföras Familj Diskussion om samverkan mellan Skatteverket och Försäkringskassan har påbörjats. Förslaget är att göra en fördjupad analys för att få mer kunskap om processen att få barn fram till att ansöka om barnomsorg. Syftet är att förstå behoven av förenkling för att underlätta för familjer. Analysen ska utgå från en kundresa Att få barn. SKL kommer att kontaktas för eventuell samverkan runt kundresan som kommer att beröra både landsting och kommuner. Inga finansiella beslut är tagna. 5.4 Aktiviteter som är identifierade men ej påbörjade Uppdraget planerar att fortsätta arbetet med områdena: till arbete studerande boende pensionärer Efter vidare analyser av behoven kan dessa områden komma att förändras. 6 MÅLUPPFYLLELSE Skatteverket samverkar generellt med många aktörer inom många olika områden. I vår roll som utvecklingsmyndighet pågår nu flera dialoger med syfte att identifiera behov och samverkansområden för att förenkla för privatpersoner. 7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER 7.1 Juridiska Som framgått ovan bör anmälan om inflyttning kunna göras redan vid meddelande om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Tillståndet vidarebefordras sedan elektroniskt till Skatteverket istället för att det krävs ytterligare ett besök av den enskilde. Detta går dock inte idag på grund av att Migrationsverket och Skatteverket har olika sekretessregler. Migrationsverket har

13 * Skatteverket Ver (11) inte rätt att skicka dessa uppgifter. Den viktigaste utvecklingen i processen som påverkar förenklingen går därmed inte att genomföra. Fler hinder kommer förmodligen att identifieras när Ny-lägesprocesser har tagits fram för de områden vi nu har valt att arbeta vidare med. I Nyläget ska både nyttor och hinder identifieras. 7.2 Finansiella Som framgått ovan saknar utvecklingsmyndigheterna styrmandat och särskild finansiering för att genomföra konkreta utvecklingsinsatser. När flera aktörer ska vara delaktiga i en utveckling för att förenkla för medborgarna kan nyttan vara hänförlig till ett fåtal av aktörerna eller till endast medborgarna. Andra kanske enbart får tillkommande kostnader vid ett genomförande. Vid sådan utveckling, som ska baseras på tydliga kostnads- och nyttokalkyler, kan en extern finansiering vara angelägen för att få rätt incitament för att uppnå konkreta resultat för medborgarna. När omfattande och långsiktiga samverkansinsatser ska göras behövs lösningar som garanterar en långsiktig finansiering. En finansiering baserad enbart på de ingående aktörerna är sårbar om någon/några drar sig ur samverkan.

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (13) Datum 2012-01-26 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utvecklingsområde: Fordon och Förare 1 februari 2012 Transportstyrelsen Transportregisteravdelningen 701 88 Örebro Besöksadress Tunnlandsgatan

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande

RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET. Utvecklingsområdet företag och företagande AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Från Bolagsverket Utvecklingsområdet företag och företagande 1 februari 2012 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 UTVECKLINGSOMRÅDE... 3 2.1 Utvecklingsområdet

Läs mer

Dialogmöten Företag och företagande

Dialogmöten Företag och företagande AD 340/2011 Dialogmöten Företag och företagande Rapport från genomförda dialogmöten hösten 2011 Datum: 2012-02-01 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn och Daniel Sjöberg AD 340/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad

Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Mina Meddelanden säker digital post Från vision till verkstad Håkan Johansson Skatteverket Hakan.l.johansson@skatteverket.se 1 Vårt uppdrag - Mina meddelanden Vårt uppdrag är att skapa en ny infrastruktur

Läs mer

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012

Förslag från E-delegationens Förstudier. Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Förslag från E-delegationens Förstudier Plattform för esamhället Sambruk Vårkonferens 2012 Vilka är med i E-delegationen? 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL Vision 2020 Digitala välfärdstjänster

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

@ Regeri ngsbesl ut REGERINGEN N2016/01419/EF

@ Regeri ngsbesl ut REGERINGEN N2016/01419/EF ~ @ Regeri ngsbesl ut 111 3 REGERINGEN 2016-02-18 N2016/01419/EF Näringsdepartementet Lantmäteriet Lantm;~jtcriet 801 82 Gävle lnk. 2016-02- 2 5 0/ 2o{(o B3l 1 D nr............ Uppdrag att verka för digitalt

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

E-delegationens arbete. Claes Thagemark

E-delegationens arbete. Claes Thagemark E-delegationens arbete Claes Thagemark claes.thagemark@enterprise.ministry.se Vad är e-fövaltning? Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska* förändringar

Läs mer

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning

Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för verksamhetsplanering med avseende på e-förvaltning Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: Att bidra till att offentlig förvaltning planerar

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Agenda Inledning och bakgrund till arbetet Samverkan men

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Innehåll Bakgrund, mål och syfte Vad har vi gjort? Vad gör vi nu? Vad händer sen? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regeringen avser stärka styrningen av

Läs mer

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Magnus Enzell Bakgrund 2006: 24-timmarsmyndigheten hade nått vägs ände beslut på koncernnivå efterfrågades Regeringen ville stärka

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Innehåll Bakgrund, mål och syfte Vad har vi gjort? Vad gör vi nu? Vad händer sen? Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket

Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller. Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vägen till framgång? Är det den vi kör på, eller Magnus Gunnarsson Ekonomistyrningsverket Vi tar fram kunskap Kunskap utredningar Idéer erfarenhetsutbyte Principer utveckling i samverkan Metoder informationsutbyte

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare

Lotta Ruderfors. Sambruk 2004 Jönköpings kommun. Projektkoordinator. Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Mina meddelanden Lotta Ruderfors Sambruk 2004 Jönköpings kommun Projektledare Metodansvarig processer Teamledare Projektkoordinator Projektledare Webbansvarig Information SKL/CeSam SKL CeSams handlingsplan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Regeringsbeslut III 8 2016-12-14 Fi2016/04554/EF Finansdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 10430 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt

Läs mer

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se 2 (6) Denna årsberättelse för E-legitimationsnämnden

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Datum: 2013-01-30 Version: 1.0 Upprättad av: Hans Ekstål Hans Ekstål 2013-05-30 2 (18)

Läs mer

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN

UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN UPPGIFTSLÄMNARSERVICE FÖR FÖRETAGEN Våren 2012 fick jag av regeringen uppdraget att leda en utredning som skulle presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga

Läs mer

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14

Arkitektur- och säkerhetsfrågor. Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Arkitektur- och säkerhetsfrågor Ulf Palmgren, Samordnare infrastruktur 2012-11-14 Agenda Kort om CeSam, Grundläggande strukturella förutsättningar Kort om e-delegationen och arkitekturarbetet Center för

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Ditz Catrin Grapp Lena Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-1789 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets remiss: En förvaltning som håller

Läs mer

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Rådet. ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Rådet ITS Ökad tillgänglighet till data och information 1 Uppdrag Etablera en gemensam myndighets-/näringslivssyn på vad som är trafikslagsövergripande data och hur dessa ska tillgängliggöras mellan

Läs mer

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning

Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Med medborgaren i centrum Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning Produktion Näringsdepartementet Illustration Blomquist Foto Matton Collection/Johnér omslag, Kristian Pohl s

Läs mer

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Beslutsförslag 2015-11-12 Kanslienheten Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Anta remissvar En förvaltning som håller ihop och översända

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden

Årsberättelse för. E-legitimationsnämnden Årsberättelse 1(5) Datum Dnr 2016-02-22 Årsberättelse 2015 för E-legitimationsnämnden www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Läs mer

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor

Innehåll. Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Innehåll Om uppdraget Om Mina meddelanden Anslutning Hur fungerar det? Tillgängligt stöd Vad händer nu? Frågor Om uppdraget Skatteverket har ett regeringsuppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation?

Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Vad händer med översynen av Svensk e-elegitimation? Regeringsuppdraget och det fortsätta förstudiearbetet Eva Ekenberg, kanslichef E-legitimationsnämnden Ingvar Ritzén, projektledare HiQ Några hållpunkter

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter Kommunikationsavdelningen/Produktionsavdelningen PM59100 PM59008 2.1 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Metod för att utveckla former för dialog och inflytande... 3 Metoder för dialog... 3 Myndighetssamarbete...

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson,

Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, Vad är en e-legitimation och hur kan den användas? Presentation vid Arena den 28 september 2007, Irene Andersson, ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Fysisk ID-handling Elektronisk ID-handling

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Årsberättelse Dnr /113

Årsberättelse Dnr /113 Dnr 131-163906-13/113 Årsberättelse 2012 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Dnr 131-163906-13/113 2

Läs mer

Läget på e-legitimationsområdet

Läget på e-legitimationsområdet Läget på e-legitimationsområdet - snart dags för utländska e-legitimationer! Inger Greve, E-legitimationsnämnden Lite om innehållet den här stunden 1. Digitalt först regeringens mål med offentlig sektors

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-1121 Landstingsstyrelsen Yttrande över E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66)

Läs mer

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten. Del 3 - Upphandling

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten. Del 3 - Upphandling Daniel Antonsson Sida: 1 (6) Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten Del 3 - Upphandling Jag vill Vad finns? Projektdirektiv Daniel Antonsson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Svensk e-legitimation nu är det dags!

Svensk e-legitimation nu är det dags! Svensk e-legitimation nu är det dags! 2015-06-02 Eva Ekenberg, eva.ekenberg@elegnamnden.se Eva Sartorius, eva.sartorius@elegnamnden.se #offrum15, @elegnamnden 11 juni 2015 1 Vilka är egentligen E-legitimationsnämnden?

Läs mer

1 bilaga. Avsiktsförklaringen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse.

1 bilaga. Avsiktsförklaringen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och Sveriges Kommuner och Landstings styrelse. Utdrag Protokoll III 5 vid regeringssammanträde 2015-10-29 N2015/07455/EF Näringsdepartementet Godkännande och undertecknande av avsiktsförklaring mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet

Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning 1(10) Yttrande /112. Finansdepartementet 1(10) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu (Fi2017/01289/DF) Sammanfattning Kronofogden delar utredningens bedömning att Sverige har halkat efter jämförbara

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Behovsdriven utveckling. en vägledning

Behovsdriven utveckling. en vägledning Behovsdriven utveckling en vägledning esam Vägledning för behovsdriven utveckling 1.0 2 (84) Vägledning för behovsdriven utveckling Sammanfattning Många myndigheter använder sig idag av behovsanalyser

Läs mer

Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80)

Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80) REMISSYTTRANDE 1 (7) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Slutbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80) Inledning Försäkringskassan anser att utredningens förslag

Läs mer

Säkerställd digitalisering. Magnus Gunnarsson Mats Goffhé

Säkerställd digitalisering. Magnus Gunnarsson Mats Goffhé Säkerställd digitalisering Magnus Gunnarsson Mats Goffhé ESV:s uppdrag och roll 2 Regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige 2016-2018 3 Regeringsuppdrag till ESV Uppdrag att ge

Läs mer

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant.

Göteborgs Stad bedömer såväl omvärldsanalysen (Kapitel 3) som de perspektiv betänkandet tar sin utgångspunkt i som relevant. Till Näringsdepartementet s.registratoregeringskansliet.se s.fsegeringskansliet.se Yttrande till Näringsdepartementet - Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden, SOU 2015:91 (Regeringskansliets

Läs mer

FSPOS Strategisk plan

FSPOS Strategisk plan FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Strategisk plan 2018-2020 Version 0.95, 2017-03-31 Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND FSPOS 3 UTVÄRDERING AV FSPOS ARBETE 3 STRATEGIWORKSHOP

Läs mer

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Maria Rydqvist Boverket Bild 1 av 32 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Det går att komma fram

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Utökat elektroniskt informationsutbyte

Utökat elektroniskt informationsutbyte 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utökat elektroniskt informationsutbyte Uppdraget Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vilka är med

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 RAPPORT TILL REGERINGSKANSLIET Klassificeringsid: 1.2.1 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Datum: 2014-01-30 Version: 0.9 Upprättad av: Hans Ekstål Hans

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor

Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor Plenar 2 Föreläsare Dan Ericsson Förnyelse och innovationskraft i offentlig sektor Offentliga Rummet 25-27 maj 2009 Dan Ericsson Tillväxt, arbetstillfällen,

Läs mer

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11

Bolagsverket. NNR den 8 maj 2015. Annika Bränström Generaldirektör 2015-05-11 Bolagsverket NNR den 8 maj 2015 Annika Bränström Generaldirektör Bolagsverket Registreringsmyndighet för svenska företag Företagsinteckningsmyndighet Näringslivsregistret Stor informationskälla Säljer

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Rembsvar SOU 207:23. Finansdepartementet Stockholm

Rembsvar SOU 207:23. Finansdepartementet Stockholm Rena issyttrande Datum Vårt Dnr 2017-06-16 2017/373 Ert Dnr F12017/01289/DF Finansdepartementet 103 33 Stockholm Rembsvar SOU 207:23 Konsumentverket tillstyrker utredningens förslag. De kommentarer Konsumentverket

Läs mer

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39

Kommittédirektiv. Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Kommittédirektiv Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01) Dir. 2016:39 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen Datum 2014-03-27 1(7) Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för en Utveckla e-tjänster En dörr in Gemensam inlämningspunkt Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion

Läs mer

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Sten Arvidson Cajsa Ekberg Marknaden år 2011 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2011 för elektronisk legitimering och underskrift

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Olle Datum 2017-05-15 Diarienummer KSN-2017-1683 Kommunstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92)

Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre service för medborgarna (SOU 2009:92) 851 81 Sundsvall 2010-04-13 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Diarienr AD 46/2010 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Lars

Läs mer

ITS Ökad tillgänglighet till data och information

ITS Ökad tillgänglighet till data och information ITS Ökad tillgänglighet till data och information ü Har vi råd att inte vara smarta! ü Hur långt har vi kommit? Har vi en öppen attityd vad gäller data. Hur ser det egentligen ut ifrån ett kundperspektiv

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013. Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting

Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013. Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013 Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting E-tjänster i kommunerna Sveriges kommuner och landstings (SKL) enkät 2011

Läs mer

SKL. 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman

SKL. 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman SKL 1. Vad gör vi bra idag? 2. Vad kan vi göra bättre? Brittmarie Boman IT-chef Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-452 74 26 Brittmarie.boman@skl.se 1 Vervas

Läs mer

Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017

Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017 Säker digital kommunikation Inbjudan till informationsmöte 12 december 2017 Välkommen till en dag där din organisation kan ta del av resultatet från etableringen av projektet Säker digital kommunikation.

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Digitalisering av det offentliga Sverige

Digitalisering av det offentliga Sverige Digitalisering av det offentliga Sverige 2016-08-28 Frukostseminarium Mål för digitaliseringen av det offentliga Sverige Förvaltningspolitik It-politik Digital förvaltning Digitalt först En innovativ och

Läs mer

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69

Kommittédirektiv. En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering. Dir. 2010:69 Kommittédirektiv En myndighet för samordning av elektronisk identifiering och signering Dir. 2010:69 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

Digital agenda för Sverige

Digital agenda för Sverige Digital agenda för Sverige en gemensam kraftsamling för digitaliseringens möjligheter Svenskt inflytande Lars Lundqvist Utmaningar: Att omvandla Europa till det kunskapssamhälle som behövs i en globaliserad

Läs mer

Var med och påverka utvecklingen!

Var med och påverka utvecklingen! Var med och påverka utvecklingen! Inspel till fortsatt strategiarbete Bengt Svenson Lena Warstrand Caroline Andersson 2012-05-31 Inledning Offentliga rummet är en mötesplats för alla oss som arbetar med

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer