* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi"

Transkript

1 * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010

2 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende för myndigheten och anser att vårt bemötande är bra samtidigt som Skattefelet halveras. Kanalstrategin är ett stöd för chefer och medarbetare på Skatteverket när vi utvecklar vår verksamhet. Den ska även användas när Skatteverket kan påverka medborgarens eller företagets kanalval i den operativa verksamheten. Strategin ger oss en helhetssyn på kanalanvändningen. Begränsade resurser, medborgare, företag och omvärlden ställer krav på en effektiv och god förvaltning med målgruppernas behov i fokus. Vid utvecklingen av olika tjänster och kanaler är det viktigt att Skatteverket har ett kundorienterat förhållningssätt för att bibehålla förtroendet. Vi tar reda på kundens behov i den unika situationen och utvecklar tjänster som underlättar och förenklar kontakten med Skatteverket samtidigt som vi också effektiviserar Skatteverkets interna hantering. Medborgares och företags kontakter med Skatteverket sker ofta i flera kanaler. Det går inte att dra slutsatser genom att titta på kanalerna var och en för sig., Kanalerna måste ses i en större helhet och de ska användas så att de kompletterar varandra. I strategin har vi grupperat de anledningar till kontakter Skatteverket har med medborgarna och företagen och vilka kanaler som passar för olika slags ärenden ur ett kund- och kanalperspektiv. Syfte Strategin anger hur Skatteverket ska utveckla kanaler för olika ärenden mellan medborgare, företag, andra organisationer och Skatteverket. Kanalstrategins huvudprincip Skatteverket ska satsa på e-vägen 1 som huvudkanal kompletterat med kvalificerad personlig service genom besök eller telefon. Långsiktiga mål för kanalerna Medborgare, företag och andra organisationer har tillgång till så bra information och tjänster från Skatteverket att onödiga kontakter inte uppstår. Medborgare och företag tycker att e-vägen är den enklaste vägen. Skatteverkets uppgifter och ärenden hanteras därför främst via e-vägen. När medborgaren, företaget eller Skatteverket väljer en kontakt utanför e-vägen kännetecknas den av kvalificerad service till nytta för individen och Skatteverket. Kanalerna samspelar och kompletterar varandra och det är lätt för både medborgaren, företaget och Skatteverket att välja den kanal som är effektivast för ärendet. E-inkludering. Medborgare och företag kan oavsett förutsättningar ta del av våra elektroniska tjänster. Medborgaren och företaget känner sig alltid välkommen oavsett vilken kanal denna väljer. 1 E-vägen är samlingsnamnet för kommunikation genom elektroniska kanaler

3 * Skatteverket 3(8) 2 UTVECKLING MOT FRAMTIDA KANALANVÄNDNING Bildtext: P2P = person till person, P2S= person till system, S2S = system till system. Bilden visar var vi vill öka respektive minska mängden av kontakter för att både tillgodose medborgares, företags och Skatteverkets behov. Återkommande ärenden (exempelvis momsredovisning för företag, inkomstdeklarationer för medborgare, eller folkbokföringsärenden till andra myndigheter) är kända och förutsägbara för båda parter. Återkommande ärenden ska därför ha en hög grad av automatisering. Automatiserade tjänster ska i möjligaste mån ersätta vanliga e-tjänster, pappersutskick av broschyrer och blanketter. Information kring de återkommande ärendena ska främst finnas tillgänglig i elektronisk form. Livshändelserelaterade ärenden (exempelvis anmälan om f-skatt eller anmälan av barns namn) är förutsägbara för Skatteverket men inte för individen. Främsta kontaktväg för dessa ärenden är information och e-tjänster på webben kompletterat med personlig information. De elektroniska tjänsterna ska i möjligaste mån ersätta broschyrer och blanketter. Pågående ärenden (exempelvis komplettering av ofullständig ansökan) uppstår mellan en medborgare eller ett företag och Skatteverket vid handläggning av ett ärende. Vid pågående ärenden ska vi ta kontakt med kunden i den kanal där vi bedömer att vi kan få till stånd en snabb och bra dialog. Telefon är att föredra framför skriftväxling. När Min sida finns är den att föredra. Vid behov av ett möte gör vi företagsbesök eller ber personen komma in på ett kontor. Övriga ärenden. Dessa kontakter karakteriseras av att de inte är lika förutsägbara, varken för individen eller för Skatteverket. Det kan röra sig om en komplex livshändelse eller en händelse i samhället som får en påverkan på individens relation med Skatteverket. Dessa ärenden hanteras främst genom personliga kontakter och information på webben

4 * Skatteverket 4(8) 3 KANALERNAS UTVECKLING Medborgare ska kunna välja vilken kanal de föredrar när de har kontakt med Skatteverket. Vid behov av kontakt eller utbyte av information använder vi den kanal medborgaren har valt, om det bedöms som lämpligt. Företag och organisationer ska i första hand styras mot e-vägen. När vi här nedan beskriver kontaktvägarna och kanalerna avses kontakt både till och från Skatteverket med medborgare eller företag. System-till-system Målgrupp för system-till-system-lösningar är företag och organisationer. System-till-system betyder automatiserad överföring av information mellan Skatteverket och företag och organisationer. Exempel på befintliga lösningar är automatisk överföring av personuppgifter till försäkringskassan, nyfödda barns personnummer eller kontrolluppgifter från företag till Skatteverket. System-till-system innebär att kontakten kräver minimal manuell hantering. Omfattningen av de helt automatiserade elektroniska tjänsterna ska öka. Det ska vara lätt för företag och andra myndigheter att automatiskt hämta eller lämna information till Skatteverket. Tydliga gränssnitt och informationstjänster gör det enkelt för företag och andra organisationer att utveckla nya tjänster. Flera av dagens e-tjänster kan ersättas med rena system-till-system lösningar. Exempelvis, leverantör av redovisningssystem utvecklar överföringstjänster av momsuppgifter. Skatteverket ska vara aktivt pådrivande för att få marknadens aktörer mer involverade i system-till-system lösningar. Person till system Målgrupp för person-till-system-lösningar är både medborgare och företag. Med person till system menar vi kommunikation till och från Skatteverket, där det inte behövs en personlig kontakt. Medborgaren eller företaget har själv möjlighet att beställa tjänster eller hitta information och vi kan nå denna utan personlig kontakt. Exempelvis: Elektroniska tjänster Min sida, e-tjänster och övriga tjänster som t.ex. räknesnurror Information på webben information på sajter (t ex. skatteverket.se och verksamt.se), blogg(ar), podcasts, (YouTube-) videos, (Flickr-) bilder, webbagenter, sociala medier Servicetelefon knappval för att beställa blanketter, sms Pappersutskick brev (info, besked), blanketter, broschyrer Masskommunikation media (radio, TV, press), annonser, stortavlor Vi ska öka tillhandahållandet och användningen av elektroniska tjänster så att de täcker alla vanligt förekommande ärendeflöden. Detta gäller för såväl e- som rena informationstjänster. Tjänsterna ska finnas tillgängliga på portaler där Skatteverket kontrollerar innehållet. Tjänsterna kan också erbjudas i andras lösningar, paketerade så att det tydligt framgår att det är en tjänst från Skatteverket. Exempelvis skulle tjänsten Registrera företag hos Skatteverket kunna publiceras på en banks webbplats.

5 * Skatteverket 5(8) Person till Person Med person-till-person menar vi en situation där det krävs en dialog mellan två individer. Exempelvis: Brev kan vara e-post, fysiska brev eller fax Personligt möte Fysiskt möte (servicekontor, skattekontor, handläggare samt fjärrmöten (textchatt (inkl IM), voicechat (Skype), video-konferens (WebEx) Textchatt (inkl IM)), informationsträffar Telefon personliga samtal med skatteupplysningen eller handläggare Uppsökande verksamhet företagsbesök, närvaro vid events och på webben i sociala nätverk och diskussionsplatser Den personliga kontakten är viktig i vår verksamhet och används för kvalificerade kontakter i alla ärenden. Servicekontoren och Skatteupplysningen är centrala för det personliga mötet och samtalet. Genom att arbeta med att få bort onödig efterfrågan går utvecklingen mot att de ger mer kvalificerad service och hjälp till kunderna. Servicekontoren och Skatteupplysningen är också viktiga kanaler för att kunna möta regeringens krav på tillgänglighet för alla genom e-inkludering. Det innebär bland annat att servicekontoren har kundarbetsplatser tillgängliga och ska kunna hjälpa besökare att använda dessa. På informationsträffar möter och utbildar vi många samtidigt. Syftet är att undvika fel genom det förebyggandet arbetet. Träffarna är också viktiga för öka kunskapen om Skatteverket och för att marknadsföra våra elektroniska tjänster.

6 * Skatteverket 6(8) Prioritering i användande och utveckling av de olika kanalerna Val av kanal är beroende på hur väl vi lyckas utveckla våra elektroniska tjänster. Alla elektroniska tjänster på webben ska öka för både medborgare och företag. Allteftersom ytterligare information och tjänster finns tillgängliga elektroniskt ska följande kanaler minska: o utskicken av broschyrer och blanketter o användningen av Servicetelefonen o brev o telefonsamtal till framför allt Skatteupplysningen System-till-system-lösningar ska öka för företag och organisationer. Det ökar säkerheten och effektiviteten och minskar både den totala pappershanteringen liksom den administrativa bördan för både företagen och Skatteverket. Min Sida Utveckling av Min Sida är nödvändig för att kunna öka antalet elektroniska tjänster och därmed minska den manuella hanteringen. Viktiga tjänster på Min sida är: o o o Personlig information och elektroniska tjänster ska finnas tillgänglig för både fysiska och juridiska personer Dokument ska kunna skickas till och från personer på ett säkert sätt. Medborgare ska kunna välja vilka kanaler de föredrar att kommunicera i och hur de vill ha information från Skatteverket. Kanalstrategin. Oavsett hur långt vi kommit i utvecklingen av våra kanaler använder vi kanalstrategin för att: 1. Undvika utskick av papper 2. Ringa om möjligt 3. Hänvisa till webben Vårt förhållningssätt är att alltid fråga oss: Behöver jag skicka detta brev? Ska jag skicka denna broschyr? Kan jag istället ringa eller kan jag hänvisa till webben? Hur kan jag bidra till att effektivisera och utveckla våra rutiner för denna aktivitet?

7 * Skatteverket 7(8) 4 NS PRINCIPER Följande principer ska vägleda oss i utvecklingen av våra kanaler för att uppnå målbilden och huvudprincipen (nr 1). 1. Skatteverket ska satsa på e-vägen som huvudkanal kompletterat med kvalificerad personlig service genom besök eller telefon Medborgare ska uppmuntras att använda e-vägen, men med respekt för målgruppens kunskap och möjligheter att göra detta. Mot enskild målgrupp med hög kunskap om e- vägen är det möjligt att välja den som enda alternativ. Företag och organisationer ska främst erbjudas tjänster via e-vägen, det vill säga systemtill-system och person-till-system. 2. Kanalerna ska vara effektiva för medborgarna, företagen, Skatteverket och samhället Användningen av olika kanaler ska ske så effektivt som möjligt. Effektiviteten för både kunderna och Skatteverket ska styra hur vi utvecklar tillgängliga kanaler för en viss tjänst. Skatteverkets möjligheter och skyldigheter i utvecklingen av kanaler ska analyseras ur ett kostnads-/nyttoperspektiv, med hänsyn till miljöeffekter, lagar och förordningar, och andra samhällsaspekter. 3. Skatteverkets tjänster finns tillgängliga i de kanaler där medborgarna och företagen är Skatteverket ska ha tjänster tillgängliga i flera olika kanaler för att möta olika medborgares och företags behov. Detta kan ske genom samarbeten med andra myndigheter eller privata organisationer, antingen genom gemensamma aktiviteter eller genom att Skatteverket verkar via andras webbplatser. Våra elektroniska tjänster ska finnas tillgängliga både på vår egen webbplats och på samarbetsportaler. Utöver detta ska våra e-tjänster och vår information vara paketerad på ett sådant sätt att de kan inkluderas i vilken portal, forum eller nytt media som helst, med Skatteverket som tydlig avsändare och kvalitetsgarant. Personer vi idag inte når ska vi komma i kontakt med genom att lokalisera de elektroniska eller fysiska platser de söker sin information på. 4. Medborgare och företag slipper lämna samma uppgifter fler gånger, genom vår samverkan med andra myndigheter och organisationer Inom ramen för myndighetsgemensamma utvecklingsinsatser löser vi tillsammans med andra parter våra medborgares och företags krav på att inte behöva lämna samma uppgifter flera gånger. Det kan vi göra genom att i första hand använda andra myndigheters elektroniska informationstjänster innan vi frågar kunden. Med hjälp av elektroniska bastjänster för informationsförsörjning, exempelvis med hjälp av Navet och SPAR, löser vi andra organisationers behov av uppgiftshämtande från oss för att uppnå samma syfte.

8 * Skatteverket 8(8) 5. Medborgare och företag ska involveras i utvecklingen av våra tjänster och kanaler. Genom att involvera medborgare och företag tidigt i utvecklingsprocessen utvecklar vi tjänster som bättre passar ihop med deras interna processer och som underlättar deras kontakt med Skatteverket. Vi använder exempelvis kundundersökningar och fokusgrupper, bland annat på webben, för att involvera och få in återkoppling från olika målgrupper. 6. Kanalförflyttningar sker utifrån kunskap Genom att systematisera och kontinuerligt ta tillvara den kunskap vi samlar in genom frågor till Skatteupplysningen, på servicekontoren och via e-post utvecklar och förtydligar vi information och utvecklar eller skapar nya kanaler. Därigenom effektiviserar vi för både medborgarna, företagen och Skatteverket.

Riktlinjer. Kanalstrategi för Luleå kommun

Riktlinjer. Kanalstrategi för Luleå kommun Riktlinjer Kanalstrategi för Luleå kommun 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Kanalstrategi 2017-05-02 2020-12-31 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Vägen till den digitala myndigheten

Vägen till den digitala myndigheten Vägen till den digitala myndigheten Gunilla Dyrhage, Verksamhetsområdeschef Försäkringskassan Juni 2012 Sida 1 Försäkringskassan i korthet Administrerar socialförsäkringen Omfattar > 200 miljarder kr årligen...

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Strategi för e-tjänster i Kumla kommun

Strategi för e-tjänster i Kumla kommun 1(6) 2015-04-21 KS 2015/44 Kommunstyrelsen Strategi för e-tjänster i Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-09-02 2(6) Innehåll Strategi för e-tjänster i Kumla kommun... 1 Vision... 3 Mål... 3 Syfte...

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

Lätt att göra rätt Dagens Industri - Strategisk IT, Eric Thorén

Lätt att göra rätt Dagens Industri - Strategisk IT, Eric Thorén Lätt att göra rätt Dagens Industri - Strategisk IT, 2016-03-17 Eric Thorén Alla människor är lite konstiga utom du och jag, och till och med du är lite konstig Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet

Läs mer

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden En tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden är en myndighetsgemensam infrastruktur och tjänst som gör att myndigheter och kommuner kan skicka post digitalt

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Eric Thorén

Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Eric Thorén Skatteverket är en öppen och samverkande e-förvaltning Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Eric Thorén Fokusförskjutning, resursanvändning Förebygga, förenkla, stödja Allvarligt

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket

Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket Minskad handläggningstid med digitalisering? Seija Bäcklund Migrationsverket Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter Minskad handläggningstid med digitalisering?

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013. Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting

Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013. Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting Kommunal verksamhetsutveckling och e- tjänster, 19 september 2013 Verksamhetsutveckling för e-tjänster i kommuner och landsting E-tjänster i kommunerna Sveriges kommuner och landstings (SKL) enkät 2011

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Vad pågår inom området bastjänster

Vad pågår inom området bastjänster Vad pågår inom området bastjänster Vägledning för automatiserad samverkan publicerad Tjänstetyper enligt e-delegationen Tjänstekatalog Tjänstetyper Egna e-tjänster Gemensamt producerade tjänster Myndighets

Läs mer

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen Datum 2014-03-27 1(7) Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för en Utveckla e-tjänster En dörr in Gemensam inlämningspunkt Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för kommunikation Riktlinjer för kommunikation Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-05-22 70 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Christina Thulin, Sveriges Kommuner och Landsting

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Christina Thulin, Sveriges Kommuner och Landsting Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen Christina Thulin, Sveriges Kommuner och Landsting Övergripande mål för framtidens digitala samhälle En enklare vardag för privatpersoner och företag. Smartare

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Göteborgs Stad öppnar ett kontaktcenter för att göra det enklare för boende, besökare och företag att kontakta staden

Göteborgs Stad öppnar ett kontaktcenter för att göra det enklare för boende, besökare och företag att kontakta staden Göteborgs Stad öppnar ett kontaktcenter för att göra det enklare för boende, besökare och företag att kontakta staden 2010 beslutade kommunstyrelsen att Göteborg ska få ett kontaktcenter 2012 En del i

Läs mer

Rationaliseringar inom Försäkringskassan

Rationaliseringar inom Försäkringskassan Försäkringskassan Klara V. Kyrkogatan 11 111 21 Stockholm Rationaliseringar inom Försäkringskassan Bakgrund Strömsunds kommun har tagit del av Försäkringskassans förslag till åtgärder med hänsyn till föreslagen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY 2019 Antaget av kommunfullmäktige 190225 25 Gäller från: 20190301 Ansvarig: Kommunikatören Revideras: vid behov Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 1 Inledning I Markaryds kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner

MISSIV. Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner * Skatteverket 1(1) MISSIV Regeringskansliet, Näringsdepartementet Kopia till Finansdepartementet E-delegationen Redovisning av uppdrag Utvecklingsområde Privatpersoner Skatteverket har av regeringen fått

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

e-tjänster, användbarhet och pengar tillbaka

e-tjänster, användbarhet och pengar tillbaka e-tjänster, användbarhet och pengar tillbaka Skatteverkets arbete med användbarhet Tomas Aldén Telekom, Skatteverket World Usability Day Norra Latin, Stockholm 2006-11-14 Skatteverket i siffror 7 milj

Läs mer

Digitala kommunikationskanaler

Digitala kommunikationskanaler Riktlinjer Digitala kommunikationskanaler 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Digitala kommunikationskanaler 2018-03-27 2020-12-31 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans

Läs mer

SKV utgåva Information till god man och förvaltare

SKV utgåva Information till god man och förvaltare SKV 315-10 utgåva 9 2019 Information till god man och förvaltare Denna information riktar sig till dig som är god man eller förvaltare och som har fått ersättning av din huvudman. Om huvudmannen (den du

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Beslutsdatum 2018-01-11 Diarienummer Reviderat - Lagstadgat styrdokument - Ersätter styrdokument Uppföljning Ansvar 2016KS/0674 Riktlinjer för tillgänglighet och

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för synpunktshantering. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-11-10 203 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning...4 1 Inledning...4 1.1 Definition...4

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer. Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice

Riktlinjer. Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice Riktlinjer Kundtjänstkoncept och riktlinjer för kundservice Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Luleå direkt 2013-08-12 Löpande Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans

Läs mer

Digital kundservice i Sverige Rapport 2016

Digital kundservice i Sverige Rapport 2016 Digital kundservice i Sverige Rapport 2016 Sammanfattning Vi har fått svar från 100 svenska företag och organisationer. Den genomsnittliga kundserviceorganisationen har idag 4 digitala kontaktvägar. E-post

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016

Informations- och dialogdagar om digital inlämning av. årsredovisningar november 2016 Informations- och dialogdagar om digital inlämning av årsredovisningar 28-29 november 2016 Standard Business Reporting (SBR) Film SBR 2016-12-05 2 Regeringsuppdraget I juli 2016 fattade regeringen beslut

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

Riktlinjer för klagomålshantering i Mörbylånga kommun

Riktlinjer för klagomålshantering i Mörbylånga kommun Dokumentansvarig Jonas Jansson, 0485-471 25 jonas.jansson@morbylanga.se Handbok RIKTLINJER Beslutande Kommunfullmäktige Giltighetstid 2016-04-01 tills vidare Dnr 1(6) Beteckning 2016/000081-003 Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Verksamt.se/kommun. Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare

Verksamt.se/kommun. Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare Verksamt.se/kommun Varför kommuner vill samverka för att förenkla för företagare Vad är verksamt.se? Ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Utgår från EUs tjänstedirektiv och

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(7) Informations- och v:\klk\stab\anna_sofia\policydokument\informations-

Läs mer

Försäkringskassans verksamhetsstrategi

Försäkringskassans verksamhetsstrategi Strategi 1 (12) Försäkringskassans verksamhetsstrategi Inledning Socialförsäkringarna är samhällets grundläggande ekonomiska trygghetssystem. Försäkringskassans roll är att rättssäkert och effektivt administrera

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Extern kommunikationsstrategi

Extern kommunikationsstrategi Extern kommunikationsstrategi Gäller från november 2017 Version 2.0 1 (8) Innehåll 1 Avgränsningar... 2 2 Långsiktigt mål... 2 3 Syfte med kommunikationsstrategin... 2 4 Kondenserad strategi... 2 5 Varumärke

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Skatteverkets användning av elegitimationer igår, idag och framöver. 3 februari 2016

Skatteverkets användning av elegitimationer igår, idag och framöver. 3 februari 2016 Skatteverkets användning av elegitimationer igår, idag och framöver 3 februari 2016 Skatteverkets verksamheter Besöksutveckling Skatteverket.se per år 60 000 000 54 472 958 50 000 000 40 000 000 30 000

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kumla kommuns e-tjänsteplattform för att skapa användarvänliga e-tjänster för externa och interna mottagare

Kumla kommuns e-tjänsteplattform för att skapa användarvänliga e-tjänster för externa och interna mottagare 1(7) 2016-05-31 Kumla kommuns e-tjänsteplattform för att skapa användarvänliga e-tjänster för externa och interna mottagare Målbild 2(7) Kumla kommuns service och tillgänglighet utvecklas ständigt och

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

HELSINGBORG KONTAKTCENTER

HELSINGBORG KONTAKTCENTER STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN K O N T A K T C E N T E R SID 1(5) HELSINGBORG KONTAKTCENTER OCH AKTIVITETSPLAN 2013 Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 helsingborg@helsingborg.se helsingborg.se

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Henrik Nilsson 2016-02-05 1 (5) Sociala medier 2 (5) Idag använder många företag och organisationer

Läs mer

Integritetspolicy Ponto AB

Integritetspolicy Ponto AB Integritetspolicy Ponto AB 2018-05-25 1. INLEDNING Denna informationstext förklarar hur Ponto AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som kund leverantör

Läs mer

PROFET-projektet för kommunal näringslivsutveckling Hur skapa processdrivna e-tjänster

PROFET-projektet för kommunal näringslivsutveckling Hur skapa processdrivna e-tjänster PROFET-projektet för kommunal näringslivsutveckling Hur skapa processdrivna e-tjänster Annie Röstlinger Forskningsgruppen VITS Linköpings universitet FoU-projekt med stöd från VINNOVA 2006-2009 PROFET

Läs mer

Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter

Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2018:46 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för sociala medier. 13 Dnr 2017/00021

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer för sociala medier. 13 Dnr 2017/00021 Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 13 Den 2017-02-07 13 Dnr 2017/00021 Riktlinjer för sociala medier Kommunstyrelsen beslut Riktlinjer för sociala medier antas enligt

Läs mer

Denna informationstext förklarar hur Bad & Fritid AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

Denna informationstext förklarar hur Bad & Fritid AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som 1. INLEDNING Denna informationstext förklarar hur Bad & Fritid AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som Är kund/medlem hos oss Besöker vår hemsida

Läs mer

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE

POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH BEMÖTANDE 2 Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Nacka kommuns grundläggande värdering POLICY FÖR TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Datum Förslag till Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Datum Förslag till Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun KS 15 7 MARS 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lena W Jansson Datum 2012-02-20 Diarienummer KSN-2012-0385 Kommunstyrelsen Förslag till Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Förslag till

Läs mer

Att använda sociala medier. råd till dig som arbetar i Göteborgs Stad

Att använda sociala medier. råd till dig som arbetar i Göteborgs Stad Att använda sociala medier råd till dig som arbetar i Göteborgs Stad Vad är sociala medier? Med sociala medier menar vi internetbaserade sociala nätverk, forum, bloggverktyg och fildelningssajter för

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Kundens komplexa köpbeteende hur du analyserar kundresan och drar nytta av insikterna i agerandet gentemot kund

Kundens komplexa köpbeteende hur du analyserar kundresan och drar nytta av insikterna i agerandet gentemot kund Kundens komplexa köpbeteende hur du analyserar kundresan och drar nytta av insikterna i agerandet gentemot kund Daniel Ewerman Vd och grundare Transformator Design & författare till boken Kundupplevelse

Läs mer

Användarinsikter för bättre användarupplevelser. skatteverket.se

Användarinsikter för bättre användarupplevelser. skatteverket.se Användarinsikter för bättre användarupplevelser skatteverket.se utvecklaskatteverket.se Blogg Facebook Skattekontor Skatteupplysning Servicekontor Telefon Mejl skatteverket.se LinkedIn Twitter Besök

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

Värdegrund på Alfa-kassan

Värdegrund på Alfa-kassan Värdegrund Värdegrund på Alfa-kassan På Alfa-kassan är arbetet med vår värdegrund en naturlig del av vår verksamhet. Vi ska utgå från och prata om vår värdegrund på möten och vid utvecklingssamtal. Med

Läs mer

Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete. Nöjd Kund Index. SKLs näringslivsnätverk. 5 februari 2015

Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete. Nöjd Kund Index. SKLs näringslivsnätverk. 5 februari 2015 Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete Nöjd Kund Index SKLs näringslivsnätverk 5 februari 2015 Hur blir man nöjd? Alla människor vill bli lyssnade till, känna att deras åsikter spelar roll

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER Riktlinjer för hur sociala medier hanteras inom Surahammars kommun. Antagen av. Ansvarig tjänsteman: Axel Kjellin Kommunikatör axel.kjellin@surahammar.se Bakgrund Sociala

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Policy för kommunikation

Policy för kommunikation Policy för kommunikation Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om den 11 december Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Policy för kommunikation Kommunfullmäktige 2017-12-11

Läs mer

Digital Strategi för Kulturrådet

Digital Strategi för Kulturrådet Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se Sid 1 (5) Digital Strategi för Kulturrådet 2018-2020 Bakgrund och begrepp Vår digitala

Läs mer

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital post från myndigheter och kommuner Samlat och säkert var du än är Håkan Johansson Sylve Johnsson hakan.l.johansson@skatteverket.se sylve.johnson@skatteverket.se Inger Greve inger.greve@skatteverket.se

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN. Policy. Att arbeta med sociala medier

FÄRGELANDA KOMMUN. Policy. Att arbeta med sociala medier FÄRGELANDA KOMMUN Policy Att arbeta med sociala medier Jonas Berggren och Josefine Blid 2016-11-16 Dnr: 2016/732 Version: 1 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-16, 146 Den senaste versionen finns tillgänglig

Läs mer

Utvecklingsuppdrag pensionsdispensarbetet i Nyköping

Utvecklingsuppdrag pensionsdispensarbetet i Nyköping Utvecklingsuppdrag pensionsdispensarbetet i Nyköping 11 december 2017 Pensionsdispenser på 30 sekunder! IB V7 V14 V21 V28 V35 V42 V49 V4 V11 V18 V25 V32 V39 V46 V1 V8 V15 V22 V29 V36 V43 V50 V5 V12 V19

Läs mer

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen

På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen För Sverige i tiden Mina meddelanden Ett nytt nationellt adressregister En valfri säker e-brevlåda åt alla På regeringens uppdrag i samverkan med e-delegationen 1 Den enkla historien Vi erbjuder Privatpersoner

Läs mer

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson

Verksamt.se/Kommun. Introduktion till förstudien. Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Verksamt.se/Kommun Introduktion till förstudien Bengt Svensson Anders Persson Sofie Arvidsson Kommun Bygglovkontor Miljökontor Enheten för alkohol, tobak & spel Räddningstjänst VA-enhet Ansökan om bygglov,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Nära Enkelt Öppet Marie Larsson Det här är Skellefteå Sveriges till ytan största kustkommun 72 000 invånare - hälften i stan Nya tider Nya utmaningar Nya arbetssätt

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Klagomålshantering. Kommungemensamma rutiner Vägledande information. En informationsskrift till anställda inom Östersunds kommun

Klagomålshantering. Kommungemensamma rutiner Vägledande information. En informationsskrift till anställda inom Östersunds kommun Klagomålshantering Kommungemensamma rutiner Vägledande information En informationsskrift till anställda inom Östersunds kommun Innehåll Vägledande information...3-5 Kommunens klagomålshantering...3 Syfte...3

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer