Inledning. En tydlig strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. En tydlig strategi"

Transkript

1

2

3 Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för att skapa förutsättningar för en rättssäker och effektiv verksamhet där. För att uppnå samordning och effektivitet inom verksamhetsområdet får Domstolsverket också meddela de administrativa verkställighetsföreskrifter som behövs för detta ändamål. utföra sitt uppdrag med respekt för domstolarna grundlagsskyddade självständighet. En självklar utgångspunkt är att Domstolsverket aldrig får påverka hur en domstol dömer eller i övrigt tillämpar rättsregler i särskilda fall 2. En tydlig strategi För att kunna fullgöra sin uppgift på bästa sätt finns behov av vision och mål för Sveriges Domstolar 3 som är långsiktiga samt tydliga strategier för det som Domstolsverket bör arbeta med. Eftersom Domstolsverkets arbete är till för domstolarna ska strategierna syfta till den vision och de mål som domstolarna bör uppnå. Under våren 2009 tillsatte Domstolsverket en arbetsgrupp för att påbörja ett arbete med att ta fram en verksamhetsstrategi. I arbetsgruppen ingick generaldirektören Barbro Thorblad, hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, lagmännen Mari Andersson och Stefan Strömberg samt avdelningscheferna Rita Aspegren, Ann Härelind och Jörgen Nilsson. Under arbetsgruppens senare möten deltog också planeringsdirektören Christine Lager. Arbetsgruppen tog fram ett förslag till vision, mål och strategier som sedan diskuterades med i princip samtliga domstolschefer under de chefsdagar som Domstolsverket ordnade hösten Ett bearbetat förslag skickades därefter ut till samtliga domstolar och alla avdelningar inom Domstolsverket för att ge all personal möjlighet att lämna synpunkter på strategin. I sina svar ställde sig domstolarna överlag positiva till vision, mål och strategier och bidrog också med ett antal konstruktiva synpunkter. Utifrån dessa synpunkter gjordes en ytterligare bearbetning av förslaget. Därefter skickades ett slutligt förslag till samtliga domstolar och till avdelningarna inom Domstolsverket, som endast resulterade i ett fåtal synpunkter. Med några mindre justeringar har sedan detta slutdokument lagts fast. I dokumentet anges den strategiska inriktning som ska styra Domstolsverkets arbete under perioden Med domstolarna avses de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten. 2 1 kap. 9 och 11 kap. 2 regeringsformen. 3 Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket. 3

4 Syfte Det huvudsakliga syftet med denna strategiska inriktning är att skapa ett tydligt och praktiskt verktyg för Domstolsverkets arbete, som är väl förankrat inom hela Sveriges Domstolar. Det fortsatta arbetet Målen och strategierna ska styra Domstolsverkets årliga verksamhetsplanering, då Domstolsverkets olika avdelningar tar fram konkreta aktiviteter under varje mål och strategi. Så långt som möjligt ska även mätbara faktorer tas fram som visar hur aktiviteterna bidrar till att uppfylla målen. Dokumentet kommer löpande att följas upp och kan komma att utvecklas utifrån omvärldsfaktorer som ändrad lagstiftning, ändrade mål från regeringen till Domstolsverket, den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen i stort. Ändringar i visionen eller målen och väsentliga ändringar i strategierna ska alltid ske i samförstånd mellan Domstolsverket och domstolarna. 4

5 Vision, mål och strategier Vision Sveriges Domstolars 1 rättskipning är av hög kvalitet, med snabb handläggning och enhetlig rättstillämpning. Verksamheten har ett högt förtroende hos allmänheten. Mål och strategier Mål 1 Sveriges Domstolars dömande verksamhet bedrivs professionellt. Mål och ärenden avgörs snabbt, med bibehållen hög kvalitet, och det finns få mål i balans. understödja ett strukturerat kvalitetsarbete med utgångspunkt från parters, ombuds och allmänhetens berättigade krav på verksamheten skapa förutsättningar för att specialistkompetens utvecklas och kommer till användning verka för koncentration av vissa måltyper när det krävs av kvalitets- och effektivitetsskäl understödja domstolarnas 2 arbete med att utveckla domskrivningen i syfte att säkerställa väl formulerade avgöranden verka för att domstolarnas behov av ändringar i författningar förs fram till lagstiftaren verka för samarbeten med den akademiska världen understödja domstolarnas arbete för att säkerställa en enhetlig rättstillämpning verka för att domare får fördjupad utbildning i förhandlingsteknik utveckla former för att snabbt kunna tillgodose förstärkningsbehov utveckla verktyg för att ta fram resultatmått och redskap för kontinuerlig uppföljning av resultat verka för att domstolarna gör tydliga och rimliga åtaganden om handläggningstider 1 För begreppet Sveriges Domstolar se not 3 sid För begreppet domstolarna se not 1 sid. 3. 5

6 Mål 2 De personer som kommer i kontakt med Sveriges Domstolar bemöts på ett professionellt sätt. Det råder en hög och enhetlig servicenivå. Kommunikationskanalerna är väl utvecklade och den information som lämnas är lättillgänglig, relevant och begriplig. ge stöd till domstolarna i bemötandearbete verka för en gemensam service- och tillgänglighetsnivå verka för att Sveriges Domstolars webbplatser är väl utvecklade när det gäller extern kommunikation verka för att Sveriges Domstolar har ett öppet och tydligt förhållningssätt till media med utgångspunkt i E-delegationens 1 arbete och omvärldens krav i övrigt utveckla elektroniska tjänster som tillgodoser parters, ombuds och allmänhetens behov Mål 3 I Sveriges Domstolar finns ett högt säkerhetsmedvetande. Lokalerna är säkra och uppfattas som trygga. verka för ett ökat säkerhetsmedvetande inom Sveriges Domstolar genomföra säkerhetshöjande åtgärder verka för ökad trygghet för besökare tydliggöra för allmänheten att Sveriges Domstolar värnar om säkerhet och trygghet 1 Regeringen beslutade den 26 mars 2009 att inrätta en delegation för e-förvaltning, E- delegationen, se regeringens kommittédirektiv (dir. 2009:19). Se även 6

7 Mål 4 Sveriges Domstolar har lätt att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Personalens kompetens utvecklas kontinuerligt och deras kunskaper tas till vara. verka för att alla myndigheter inom Sveriges Domstolar är moderna och attraktiva arbetsplatser verka för mångfald, likabehandling och jämställdhet utveckla rekryteringsprocessen och marknadsföra Sveriges Domstolar, med särskild inriktning på orter där rekryteringsunderlaget är begränsat utveckla en aktiv och genomtänkt lönepolicy som bygger på individuell lönesättning verka för fortsatt renodling av domstolarnas och domarnas roller verka för att antalet notarie- och fiskalsplatser och platser för extern adjunktion svarar mot kommande rekryteringsbehov i domstolarna verka för utökade möjligheter för extern adjunktion verka för kompetensutveckling som tillgodoser verksamhetens behov och för attraktiva karriärvägar inom Sveriges Domstolar för all personal verka för att domstolscheferna och andra chefer aktivt arbetar för att alla medarbetare kontinuerligt får genomgå kompetenshöjande utbildningar som tas till vara i verksamheten verka för att kunskaperna om grundläggande rättsstatliga principer fördjupas verka för ett ökat internationellt samarbete som syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan länder om olika rättsliga system Mål 5 Sveriges Domstolar har effektiva verksamhetsstöd. kontinuerligt utvärdera och anpassa samt vidareutveckla verksamhetsstöden så att de svarar mot Sveriges Domstolars och andra intressenters behov verka för att Sveriges Domstolars behov tas till vara vid arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning och annat utvecklingsarbete som gäller informationsutbyte med andra myndigheter bygga ut och vidareutveckla modern teknik med hänsyn inte minst till parternas behov verka för en enhetlig och effektiv användning av verksamhetsstöden på alla domstolar kontinuerligt säkerställa hög tillgänglighet till IT-systemen och säkerheten för den information som hanteras i dessa 7

8 Mål 6 Sveriges Domstolars yttre organisation 1 skapar förutsättning för en funktionell verksamhet. kontinuerligt utvärdera den yttre organisationen ta fram förslag på hur den yttre organisationen ska utvecklas och verka för att förslagen genomförs Mål 7 Sveriges Domstolar arbetar kontinuerligt med utveckling av inre organisation 2. Administrationen är effektiv. Ledarskapet är väl utvecklat, personalen är engagerad i hela verksamheten och kommunikationen inom verksamheten är effektiv. kontinuerligt utveckla Sveriges Domstolars administration utifrån verksamhetens behov och omvärldens krav på förändringar stötta utveckling av inre organisation stötta arbetet med att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet i Sveriges Domstolar stötta utveckling av kommunikationskanaler inom verksamheten tillhandahålla forum för dialog om utveckling av det administrativa stödet utföra administrativa uppgifter åt domstolarna, när detta gagnar effektivitet och kvalitet verka för att domstolarna samverkar på regional och lokal nivå stötta domstolarna i annat administrativt avseende genom specialistkunskap 1 Med yttre organisation avses antalet domstolar, deras lokalisering och deras upptagningsområden. 2 Med inre organisation avses hur domstolen är organiserad, t.ex. med ledningsgrupp, i avdelningar och enheter. 8

9 Mål 8 Sveriges Domstolar har tillräckliga ekonomiska resurser och en ändamålsenlig resursfördelning, som ger alla myndigheter inom Sveriges Domstolar rätt förutsättningar för att bedriva sitt arbete. verka för att Sveriges Domstolar får tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag verka för att de metoder för resursfördelning som används är ändamålsenliga, svarar mot de olika verksamheternas behov och är väl förankrade i domstolarna verka för mer flexibla regler så att det blir möjligt att flytta personella resurser och mål mellan domstolarna verka för miljöförbättrande åtgärder inom Sveriges Domstolar Mål 9 Domstolarna och Domstolsverket samverkar effektivt. Ansvars- och arbetsfördelningen mellan domstolarna och Domstolsverket utgår från domstolarnas självständighet och Domstolsverkets uppdrag. verka för att dialogen mellan domstolarna och Domstolsverket kontinuerligt utvecklas se till att strategier och åtgärder är väl förankrade hos berörda domstolar 9

10

11

12

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Att överklaga till förvaltningsrätten. handläggningstider och information till enskilda. rir 2014:6

Att överklaga till förvaltningsrätten. handläggningstider och information till enskilda. rir 2014:6 riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Att överklaga till förvaltningsrätten handläggningstider och information till enskilda rir 2014:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med

Läs mer

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5 2010 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet... 6 2 Detta är Sveriges Domstolar... 8 2.1 Organisation... 8 2.2 Genomförda och pågående förändringar... 11 3 Sammanfattning... 12 4 Resultatutveckling i

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten

ÅRSREDOVISNING 2004. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten ÅRSREDOVISNING 2004 Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten Produktion: Concret Reklam AB, Jönköping (Mars -05, DOV 4188) Tryck: NRS, Jönköping I N N E H Å L

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

STRATEGISK INRIKTNING

STRATEGISK INRIKTNING STRATEGISK INRIKTNING 2003 STRATEGISK INRIKTNING Detta dokument beskriver innehållet i den långsiktiga styrningen av vår förvaltning vår strategiska inriktning. Vår interna styrning utgår från uppdraget

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten

ÅRSREDOVISNING. Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten ÅRSREDOVISNING 2003 Domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Domstolsverket och Rättshjälpsmyndigheten Produktion: Concret Reklam AB, Jönköping (Mars -04, DOV 4006) Foto: Anna Clarén (Foto sidan 5, Håkan

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar Innehåll Regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet...3 Tio punkter för tillgängligare domstolar... 5 Vidareutveckla verksamhetsstödet Vera...6 Anpassa öppet-

Läs mer

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare

DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE. Rekrytering av ordinarie domare DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2011:1 Rekrytering av ordinarie domare Diarienummer 1967-2011 Omslagsfoto Patrik Svedberg Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, oktober 2011 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer