Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan"

Transkript

1 Riktlinjer 1 (7) Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan får använda sociala medier under arbetstid under samma förutsättningar som övriga IT-system vid myndigheten använda sociala medier i sin yrkesroll som exempelvis forskare när medarbetaren själv står som avsändare/via privat konto Medarbetare vid Försvarshögskolan får inte utge sig för att representera myndigheten via sina privata konton 1.2 Riktlinjer för handläggare vid Informationssektionen med ansvar för Försvarshögskolans sociala medier Ansvarig handläggare får starta konton i myndighetens namn i sociala medier, på uppdrag av Informationschefen lägga ut information i dessa kanaler med myndigheten som avsändare kommunicera med andra användare som officiella representanter för myndigheten via de sociala medierna Ansvarig handläggare får inte använda Försvarshögskolans officiella kanaler inom de sociala medierna för privat bruk För mer detaljerade riktlinjer, se kapitel 7 och 8 nedan.

2 Policy 2 (7) 2 Syfte Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll t.ex. chatfunktioner, bloggar och diskussionsforum. - Sveriges kommuner och landsting- Det huvudsakliga syftet med Försvarshögskolans användning av sociala medier är detsamma som högskolans kommunikation i andra kanaler (exempelvis den egna webbplatsen). Dvs. att informera om och marknadsföra högskolans verksamhet i relevanta kanaler. Sociala medier kan även medverka till en ökad dialog med intressenter, då det finns stora möjligheter till återkoppling snarare än bara enkelriktad information. Varför sociala medier? Det kan finnas många skäl till att myndigheter använder sociala medier, till exempel för att skapa relationer, förtroende, nå nya grupper och för omvärldsbevakning. - E-delegationens riktlinjer - Grundprinciperna för Försvarshögskolans externa kommunikation är att den ska präglas av Relevans Saklighet Begriplighet Öppenhet Snabbhet Dessutom ska kommunikation bedrivas på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt samt präglas av snabb och effektiv spridning. Kanaler för snabbhet och öppenhet I E-delegationens riktlinjer anges att sociala medier är ett verktyg som myndigheter kan använda för att få till en dialog och skapa öppenhet. Genom sin funktionalitet att snabbt ta emot feedback och synpunkter på högskolans verksamhet är sociala medier viktiga kanaler för att uppfylla principen om öppenhet.

3 Policy 3 (7) 3 Mål Sociala medier utgör en viktig kanal för Försvarshögskolan för att uppnå det övergripande målet för sin externa kommunikation, det vill säga att Försvarshögskolans externa intressenter känner förtroende för den verksamhet som bedrivs inom högskolan och att man därmed vill nyttja de tjänster som Försvarshögskolan erbjuder i ökande grad. Det innebär även att varje aktivitet som genomförs med sociala medier som kanal ska uppfylla något av de underliggande målen enligt Instruktion för kommunikation vid FHS i Ledningsordningen. Dessutom ska Försvarshögskolans medverkan i sociala medier ha följande generella mål: Att öka tillgängligheten och intresset för Försvarshögskolans verksamhet Att öka kunskapen bland målgrupperna om den verksamhet som bedrivs på Försvarshögskolan Att förstärka bilden av Försvarshögskolan som ett modernt och tekniskt framåtsträvande forsknings- och lärosäte 4 Målgrupper Försvarshögskolans användning av sociala medier syftar särskilt till att uppfylla ovanstående kommunikationsmål för följande målgrupper: Studerande Blivande studerande Anställda Blivande anställda Tjänstemän i berörda myndigheter exempelvis från MSB, Försvarsmakten och Regeringskansliet Journalister Intresserad allmänhet 5 Vilka sociala medier använder Försvarshögskolan? För en översikt över vilka sociala medier som Försvarshögskolan använder, se högskolans webbplats under Om högskolan. Här presenteras de aktuella medierna och hur Försvarshögskolan använder dem.

4 Policy 4 (7) 6 Juridiska frågor Enligt E-delegationens riktlinjer kan man konstatera att det i princip är samma regler som gäller som när man kommunicerar via e-post, även om konsekvenserna kan bli större med fler och okända mottagare. Det innebär bland annat att regler om arkivering måste följas på samma sätt som för e-post. Andra viktiga regler som man bör ta i beaktande i hanteringen av sociala medier är exempelvis regler för elektroniska anslagstavlor som reglerar myndigheters ansvar i t.ex. kommentarsfält. Nedan följer en uppräkning av de olika regelverk som berör användningen av sociala medier. Själva hanteringen avseende respektive regel anges efter utarbetande tillsammans med Försvarshögskolans jurister i bilagor. Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)/Tryckfrihetsförordningen (TF) Personuppgiftslagen. Personuppgiftslagens (1998:204, PuL) regler om personuppgiftsansvar innebär ett juridiskt ansvar med ett antal skyldigheter samt ett därtill kopplat skadeståndsansvar. Myndigheternas serviceskyldighet (FL) Elektroniska anslagstavlor. Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor omfattar elektronisk förmedling av meddelanden. Sekretesslagen 7 Myndighetens respektive enskilda medarbetares användning 7.1 Myndighetens användning Myndigheten ansvarar för innehållet i sina sociala mediekanaler på samma sätt som innehållet på exempelvis i de kanaler där myndigheten direkt kan påverka innehållet. Informationschefen har ansvaret för myndighetsövergripande information rörande Försvarshögskolan. Dessutom ska allt som kommuniceras ifrån Försvarshögskolan vara koordinerat så att det ger en tydlig helhetsbild hos mottagaren. De budskap som går ut ifrån högskolan ska vara enhetliga oavsett val av kommunikationskanal. All kommunikation i sociala medier där Försvarshögskolan som myndighet är avsändare ska därför, om inte särskilda skäl föreligger, hanteras av Informationssektionen under direkt överinseende av Informationschefen. Myndighetens ansvar och skyldigheter omfattar tjänster på andra webbplatser, exempelvis sociala medier, så länge som myndigheten kan publicera information där via något slags tekniskt hjälpmedel. I de fall som mediet tillåter andra användare att interagera med myndigheten via myndighetens medium (exempelvis genom att kommentera ett inlägg) så ansvarar myndigheten också för att dessa går i linje med gällande lagstiftning. Detta ansvar omfattar inte om information publiceras via enskilda

5 Policy 5 (7) användares privata konton (exempelvis då någon länkar från sitt eget konto till information publicerad av Försvarshögskolan). Den huvudsakliga skillnaden är: kan myndigheten påverka det som besökaren publicerar? Handläggare vid informationssektionen med ansvar för Försvarshögskolans sociala medier får starta konton i myndighetens namn i sociala medier, på uppdrag av Informationschefen lägga ut information i dessa kanaler med myndigheten som avsändare kommunicera med andra användare som officiella representanter för myndigheten via de sociala mediekanalerna Handläggare vid informationssektionen med ansvar för Försvarshögskolans sociala medier får inte använda Försvarshögskolans officiella kanaler inom de sociala medierna för privat bruk 7.2 Användning av sociala medier för enskilda medarbetare Enligt Instruktion för kommunikation vid FHS medverkar varje medarbetare till den bild som omvärlden har av Försvarshögskolan. Alla anställda har därför bland annat ett eget ansvar för att ta tillvara varje tillfälle att sprida kunskap om den egna och Försvarshögskolans verksamhet både internt och externt. Det innebär att Försvarshögskolan också uppmuntrar medarbetare både på forskningsoch utbildningssidan och inom förvaltningen att medverka i sociala medier, då det är kanaler som kan bidra till att stärka kännedom om högskolan och den verksamhet som högskolan bedriver. I enlighet med e-delegationens riktlinjer, ska däremot inte anställda uttala sig för myndighetens räkning via sina privata konton. Bland annat då det kan försvåra myndighetens skyldigheter att till exempel hantera allmänna handlingar och iaktta spårbarhetskrav. Privat användning av sociala medier på arbetstid regleras på samma sätt som privat användning av FHS övriga IT-system. I korthet är privat användning tillåten så länge som den privata användningen inte är av sådan omfattning att den inkräktar på användarens ordinarie arbetsuppgifter. Se kapitlet Användning av FHS IT-system i IT-handboken för detaljerade riktlinjer. Medarbetare vid Försvarshögskolan får använda sociala medier under arbetstid under samma förutsättningar som övriga IT-system vid myndigheten

6 Policy 6 (7) använda sociala medier i sin yrkesroll som exempelvis forskare när medarbetaren själv står som avsändare/via privat konto Medarbetare vid Försvarshögskolan får inte utge sig för att representera myndigheten via sina privata konton 8 Handläggningsrutiner för Försvarshögskolans medverkan i sociala medier Endast Informationssektionen får starta officiella konton via sociala medier. Endast Informationssektionen hanterar myndighetens officiella konton i sociala medier. Endast medarbetare vid Informationssektionen ska ha tillgång till inloggningsuppgifter och därmed vara de enda som kan lägga ut information i de officiella konton som Försvarshögskolan har i sociala medier. Undantag i denna hantering sker endast då medarbetare eller studenter får i uppdrag av Informationssektionen att exempelvis blogga via en sida uppsatt av Försvarshögskolan. Den anställde eller studenten representerar då inte myndigheten utan skriver endast sin roll som studerande eller anställd. Detta ska framgå i information på det sociala mediet. 8.1 Arbetsuppgifter för ansvariga handläggare Med ansvarig handläggare menas här handläggare som utsetts av Informationschefen. Den som är ansvarig för ett konto till något av Försvarshögskolans sociala medier har som uppgift att: publicera information moderera sidan i det sociala mediet, avlägsna sekretessbelagt material eller material som är kränkande eller som bryter mot lagen. Sådan information ska skyndsamt avpubliceras eller raderas. besvara inkomna förfrågningar, synpunkter eller vidarebefordra dem till ansvarig person inom högskolan samt se till att de besvaras. Då det sociala mediet är ett snabbare medium än e-post eller brev bör ett inlägg i ett socialt medium vara besvarat inom max två arbetsdagar. diarieföra privata meddelanden och inkomna kommentarer i det sociala mediet som kräver handläggning utöver enbart besvarande stänga ner kontot/kontona i det sociala mediet om myndigheten bestämmer sig för att inte längre medverka i detta medium. informera användarna på sidan i det sociala mediet om att insända meddelanden kommer att göras tillgängliga för andra och att deras personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

7 Policy 7 (7) se till att sidan som presenterar Försvarshögskolans närvaro i sociala medier är uppdaterad och korrekt. göra inlägg och svara på frågor som representanter för myndigheten via Försvarshögskolans sociala medier De ansvariga måste alltid vara medvetna om att man gör inlägg etc. som representant för Försvarshögskolan. Det är alltså nödvändigt att tänka på lämpligheten i det som skrivs. 8.2 Allmänna handlingar och diarieföring De inlägg som Försvarshögskolan gör via sociala medier är att betrakta som allmänna handlingar. Ett inlägg via ett av Försvarshögskolans sociala medier som kräver handläggning utöver enbart besvarande ska diarieföras. Med andra ord innebär detta att medborgare kan begära ut de inlägg som Försvarshögskolan gjort via något av sina sociala medier. I och med att enskilda medborgare via vissa sociala medier även kan göra inlägg på sidor som tillhör Försvarshögskolans konton så är även dessa att betrakta som allmänna handlingar (exempelvis en kommentar till ett inlägg gjort av Försvarshögskolan). 8.3 Gallring Gallring av allmänna handlingar i något av Försvarshögskolans sociala medier ska ske i enlighet med de gallringsbeslut som finns i övrigt för myndigheten. Se FHS ledningsordning.

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 KF 199 28 OKT 2013 Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer