Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335

2 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna vara aktiv på olika sociala medier för att på ett snabbt och enkelt sätt nå fram och skapa dialog med medborgarna. Våra medarbetare ser nyttan med sociala medier i det att man snabbt kan nå ut med viktig information, till exempel vid en vattenläcka, eller nå en bredare publik när det gäller olika samhällsarrangemang. Sociala medier är naturligtvis också en utmärkt kanal för att skapa dialog och lyssna av åsikter och idéer från våra kommuninvånare. Det är också ett mycket bra sätt att hålla sig à jour med samhällsutvecklingen och skapa nätverk för kunskapsutbyte. Kumla kommun ställer sig positiva till de nya sätt att kommunicera som sociala medier är. Men det är också viktigt att det nya hanteras på ett sätt som respekterar de lagar, regler och förordningar som idag styr kommunal verksamhet. Därför har detta förslag till riktlinjer för användning av sociala medier tagits fram. Riktlinjerna är baserade på det juridiska PM och den checklista som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram i väntan på E- delegationens riktlinjer. 1 Vid hänvisningar till SKL eller SKL:s jurister så är det detta dokument som åsyftas. 2. Syfte och avgränsningar Syftet med denna skrift är att tydliggöra hur Kumla kommun och dess medarbetare ska förhålla sig till sociala media. Hur ska vi på bästa sätt kommunicera med medborgare och andra med hjälp av sociala medier samtidigt som vi respekterar lagar som reglerar handlingsoffentlighet, diarieföring, sekretess, behandling av personuppgifter och yttrandefriheten? Hur ska vi hjälpa våra medarbetare att hålla isär sin privata kommunikation från sin offentliga när det kommer till det sociala mediaflödet, och hur ska skillnaden mellan dessa två flöden tydliggöras för dem som söker information och kommunikation med Kumla kommun på sociala medier? Det är främst dessa två frågeställningar som denna text vill belysa. Detta dokument är inte en juridisk genomgång av hur man använder sociala medier. Hänvisningarna till lagtexter och liknande är endast till för att förtydliga. 1 Krusberg och Wikell, 2010

3 3(11) 3. Vad är sociala medier? Sociala medier är ett nytt sätt att kommunicera. Med hjälp av datorn kan vi skapa och upprätthålla kontakter, söka information eller uttrycka vår åsikt utan att behöva bry oss om avstånd eller tid på dygnet. Sociala medier är webbrelaterade tjänster där man kan konversera, ta del av och utbyta information eller knyta kontakter. Det är mötesplatser eller mötestillfällen och handlar framför allt om kommunikation, konversation och relationsskapande. Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Med användargenererat innehåll menas att innehållet är skapat av användarna till skillnad på traditionella medier som produceras av professionella avsändare som journalister, skribenter eller reklammakare. Exempel på sociala medier är Facebook, Twitter och olika typer av chatfunktioner, bloggar och diskussionsforum. På sidor som YouTube publiceras filmklipp och bildkollage. Där kan människor publicera egna filmklipp och rörliga bilder som sedan vem som helst kan titta på. 4. Privat eller i tjänsten Ett potentiellt problem med sociala medier är att det privata och det offentliga livet ofta inte särskiljs så tydligt. För en utomstående är det inte alltid lätt att avgöra om kommunikation sker i tjänsten eller för privata syften. Då det finns en skillnad i hur lagar och regler tillämpas beroende på om en person agerar i tjänsten eller privat är det viktigt att tydliggöra detta. Det är exempelvis inte lämpligt att föra tjänsterelaterad kommunikation över privat e-postkonto eftersom privat e-post inte ska användas i tjänsten. För att en handling ska bli allmän till exempel krävs det att handlingen upprättas i tjänsten och bevaras hos aktuell myndighet. En kommunal tjänstemans eller förtroendevalds privata kommunikation på ett socialt media som till exempel Facebook eller Twitter blir inte en allmän handling hos den egna myndigheten eftersom kommunikationen inte sker i tjänsten. För att kommunikationen ska anses ske i tjänsten, och därmed generera allmänna handlingar, bör det enligt SKL finnas ett beslut eller någon form av godkännande från behörig arbetsledare. 2 Utifrån tryckfrihetsförordningen (TF) och reglerna om utlämnande av allmänna handlingar bör myndigheten också se till att ha tillgång till inloggnings- 2 Krusberg och Wikell, 2010:2

4 4(11) uppgifter för de tjänstemän och förtroendevalda som fått möjlighet att använda sociala medier i tjänsten. SKL anser också att när kommuner från den officiella hemsidan länkar till bloggar där kommunens ledande politiker kommunicerar i eget namn på en extern webbplats så är det viktigt att vid länken upplysa om att kommunen inte äger eller ansvarar för det länkade materialet 3. Politikerbloggar är privata sidor för vilka den förtroendevalda har det fulla ansvaret. Även om det är kommunens egna politiker som kommunicerar så är det den enskilde politikern som är avsändaren och inte kommunen. 4.1 Riktlinjer gällande privat eller i tjänsten för Kumla kommun 1. Kommunens administrativa chef har ett samordnande ansvar för sociala medier. Kumla kommuns kommunikation på sociala medier ska hanteras i enlighet med de lagar, regler och förordningar som idag styr kommunal verksamhet, som till exempel offentlighetsprincipen och bestämmelser om arkivering. 2. Varje myndighet inom Kumla kommun har ansvar för sin egen kommunikation och beslutar efter samråd med chefsgruppen över vilka sociala medier som används. 3. Anställda som i sin tjänsteutövning inom Kumla kommun använder sociala medier ska ha ett tydligt uppdrag från sin närmsta chef om att detta ingår i tjänsten. Med detta beslut klargörs att personen använder sociala medier som anställd och inte som privatperson. 4. För att vid frånvaro kunna upprätthålla kommunikationen på aktuella sociala medier ska ersättare finnas utsedd för de anställda som inom tjänsten använder sig av sociala media. 5. För att säkerställa möjligheten att lämna ut allmänna handlingar till medborgare som så önskar ska berörd myndighet inom Kumla kommun ha tillgång till konton och inloggningsuppgifter till sociala medier som används i tjänsten. Kommunens administrativa chef är ansvarig för att detta görs. Den chef som godkänner att sociala medier används i tjänsten av en medarbetare har också skyldighet att se till att konton och inloggningsuppgifter finns tillgängliga för myndigheten. 6. Om politiker i kommunen vill länka från Kumla kommuns hemsida till privata bloggar eller sitt partis hemsida så går det bra. Beslutet för detta ligger hos kommunens informationssamordnare som har ansvar för kommunens hemsida. Det ska dock klart och tydligt vid länken framgå att åsikterna som framförs på till exempel bloggen inte är kommunens utan den enskilde politikerns. 3 Krusberg och Wikell, 2010:2

5 5(11) 5. Handlingsoffentligheten Handlingsoffentligheten regleras i TF 2 kap 1. Där stadgas att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är ett fysiskt medium som är bärare av viss information. Hur informationen framställts eller på vilket material informationen finns saknar betydelse. En handling kan vara i form av text på papper eller annat material, bilder eller upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel. 4 En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 5.1 Upptagningar En upptagning, varvid sociala medier kan liknas, anses enligt TF 2 kap 3 förvarad hos myndigheten om den är tillgänglig för myndigheten med tekniska hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. SKL tolkar TF så att informationen på en extern webbplats får anses åtkomlig för myndigheten även om det bara är en tjänsteman som genom inloggningsuppgifter har tillgång till information på den externa webbplatsen. 5 Kommunikationen som förs på sociala medier, in och utgående, ska alltså betraktas som allmänna handlingar. 5.2 Inkommen För upptagningar är huvudregeln att en sådan anses inkommen till en myndighet när någon annan gjort den tillgänglig för myndigheten så att upptagningen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Bestämmelsen innebär att så snart någon behörig tjänsteman kan ta fram uppgifter på sin dator så ska handlingen anses som inkommen till myndigheten. Kommentarer som via sociala medier når kommunen anses som inkomna till myndigheten när det är möjligt att med hjälp av tekniska medel som myndigheten själv utnyttjar överföra den i läsbar eller annan uppfattbar form. 4 Tryckfrihetsförordningen 2 kap 3 5 Krusberg och Wikell, 2010: 3

6 6(11) 5.3 Upprättad TF 2 kap 7 reglerar när en handling ska anses som upprättad hos en myndighet. I kortet innebär reglerna att en handling som skapas hos en myndighet anses som allmän då den fått sin slutliga form, det vill säga expedierats, justeras eller färdigställts på annat sätt. När det kommer till upptagningar är dessa regler inte helt lätta att tolka. Men enligt SKL:s jurister får en upptagning generellt sätt anses vara expedierad när en myndighet tillgängliggjort informationen för utomstående i läsbar form på till exempel en bildskärm. Ett inlägg på ett socialt medium borde därför anses som en upprättad, och därmed allmän handling direkt när myndigheten skrivit in och skickat uppgiften till en webbplats Biblioteksregeln Det finns några kategorier av handlingar som i TF 2 kap 11 undantas från bestämmelserna om allmänna handlingar trots att de förvaras hos myndigheten. Ett undantag är handlingar som ingår i en myndighets bibliotek. I ett resonemang om biblioteksregeln kommer SKL fram till att handlingar som kommunen själva lägger ut på sociala medier som till exempel Facebook inte omfattas av biblioteksregeln. Därmed är det alltså att betrakta som allmänna handlingar. Däremot tolkar SKL:s jurister bestämmelserna så att information på en webbplats som inte är kommunens egna men som tjänstemannen får tillgång till genom sitt konto sannolikt inte blir allmän handling utan faller under biblioteksundantaget. 5.5 Riktlinjer gällande handlingsoffentligheten i Kumla kommun 1. All kommunikation som sker på sociala medier för Kumla kommuns räkning är att betrakta som allmänna handlingar och ska behandlas i enlighet med det regelverk som gäller dessa. 2. De anställda som fått i uppdrag att som ett led i tjänsteutövningen närvara på sociala medier har också ansvar för att hantera inkommande synpunkter, kommentarer, frågor och svar på ett sådant sätt att handlingsoffentligheten respekteras. 3. Tänk på att sociala medier är ett flöde där svar förväntas komma snabbt. Du får gärna ha ett personligt tilltal i svar och kommentarer, 6 Krusberg och Wikell, 2010: 3

7 7(11) men kom ihåg att all kommunikation sker som en del i din tjänsteutövning. Det är inte du som privatperson som ska reagera eller svara utan det är du som kommunal tjänsteman. 4. Läsare på det sociala mediet ska kunna få kontakt med ansvarig person på ett tydligt och enkelt sätt för att framföra åsikter eller exempelvis anmäla olämpliga kommentarer. 6. Registrering, bevarande och gallring Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras i diariet. Myndigheten kan dock i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 5 kap 1 välja att hålla handlingarna, i detta fall kommunikationen på sociala media, ordnat på ett sådant sätt att det lätt kan fastställas om handlingen kommit in eller upprättats. Detta gäller inte sekretessbelagda uppgifter som måste diarieföras. Sekretessuppgifter ska heller inte förekomma på sociala medium. Om någon utomstående gör ett inlägg innehållande sekretessbelagd information ska detta tas bort och överföras till diariet för vidare handläggning. Enligt OSL 4 kap 2 och arkivlagen 6 ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Därför är det enligt SKL lämpligt att myndigheten har en förteckning över vilka externa webbplatser som kommunen är aktiv på och att denna förteckning ingår i myndighetens dokumenthanteringsplan. För att dokumentera själva mediet bör myndigheten till exempel halvårsvis eller vid en större förändring bevara en ögonblicksbild av det sociala mediet som används Gallring Om myndigheten anser att inläggen utgör handlingar av tillfällig eller ringa betydelse kan myndigheten fatta ett gallringsbeslut i enlighet med arkivlagen. Gallringsbeslutet ska alltid respektera allmänhetens rätt till insyn och får inte gallras om de har värde för rättsskipning, förvaltning eller forskning. 6.2 Riktlinjer gällande registrering, bevarande och gallring för Kumla kommun 1. Allmänna handlingar som förvaras hos en myndighet inom Kumla kommun via sociala medier behöver inte diarieföras men ska hållas 7 Krusberg och Wikell, 2010: 6

8 8(11) ordnade i kronologisk ordning så att de lätt är sökbara. Ansvarig för detta är den tjänsteman som äger kontot. 2. Sekretessuppgifter ska inte förekomma på sociala medier. Om sådana uppgifter upptäcks ska ansvarig tjänsteman, det vill säga den som äger kontot, ta bort dessa och överföra dem till kommunens diarium. 3. Alla sociala medier där en myndighet inom Kumla kommun är representerade ska ingå i en förteckning. Denna förteckning ska ingå i myndighetens dokumenthanteringsplan. Det är upp till kommunens förvaltningar att rapportera detta till kommunens administrativa chef. 4. De sociala medier där en myndighet inom Kumla kommun är aktiva ska förvaras som fenomen genom att man återkommande, minst en gång i halvåret, tar skärmdumpar som bevaras som ögonblicksbilder. Ansvarig är den tjänsteman som äger kontot. Då mycket aktivitet sker kan skärmdumparna behöva tas tätare för att bättre skildra forumet. 5. Generellt gallringsbeslut om att handlingar som är av tillfällig eller ringa karaktär får gallras när de inte längre är aktuella. Gallringsbeslut ska finnas med i dokumenthanteringsplanen. 7 Rättigheter och skyldigheter 7.1 Myndigheternas serviceskyldighet Myndigheter har en serviceskyldighet gentemot medborgarna som innebär att myndigheter ska lämna upplysningar, råd och vägledning i enskilda frågor rörande myndighetens verksamhetsområde. I enlighet med förvaltningslagen 4 anser juristerna från SKL att när en enskild person ställer en allmän fråga om myndighetens verksamhet via en extern webbplats där kommunen är aktiv och inbjuder till kommunikation så är också myndigheten skyldig att besvara frågan Elektroniska anslagstavlor SKL gör bedömningen att det inte är någon skillnad på om en myndighet erbjuder chatfunktioner eller insändar- och diskussionsfora där allmänheten bjuds in att komma med kommentarer via sin egen webbplats eller om detta sker på en extern webbplats, till exempel Facebook. I båda fallen gäller lagen om ansvar för elektroniska anslagtavlor. Den som ansvarar för elektroniska anslagstavlor är skyldig att: 8 Krusberg och Wikell, 2010: 8

9 9(11) Hålla uppsikt över insända meddelanden. Hur ofta är bland annat beroende av hur stor trafiken är på anslagstavlan, men intervallet bör inte vara större än en vecka. Ta bort vissa typer av brottsligt material som innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring eller upphovsrättsintrång Personuppgiftslagen Enligt datainspektionen gäller personuppgiftslagen (PuL) vid datoriserad behandling av personuppgifter och vid den manuell hantering som sker i samband därmed. Begreppet behandling omfattar i princip allt man kan tänkas göra med uppgifterna såsom insamling, lagring, utlämnande etc. 10 PuL bör enligt både SKL och datainspektionen generellt gälla på samma sätt som i myndighetens övriga sätt att kommunicera och samla information. 11 I kommunal verksamhet är det den nämnd som ansvarar för en verksamhet som är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i verksamheten. 7.4 Yttrandefrihet för anställda i kommuner Lagregleringen ger, enligt regeringsformen (RF) 2 kap 1, offentliganställda samma skydd som andra medborgare när det gäller yttrandefrihet. En offentligt anställd kan alltså fritt ge uttryck för sin uppfattning när det gäller den egna myndighetens verksamhet om inte tystnadsplikt gäller för uppgifterna. Myndigheten har inte rätt att ingripa eller motarbeta en anställd som använt sin grundlagstadgade rättighet att uttrycka sin åsikt i till exempel media eller via sociala medier. En befattningshavare hos en myndighet kan komma att straffas för brott mot tystnadsplikten enligt brottsbalken 20 kap 3 om han/hon röjer uppgifter som han/hon är skyldig att hemlighålla. Reglerna om sekretess kompliceras i sitt förhållande till meddelarfriheten som gäller rättigheten att lämna information till media. SKL:s jurister konstaterar också att förhållandet mellan sekretess och meddelarfrihet är minst sagt komplicerat, men fastställer sedan att bestämmelserna inte medför någon rätt att fritt sprida hemliga uppgifter på nätet. 12 Däremot kan arbetsgivaren ha ordningsregler gällande om anställda får använda sig av sociala medier på sin arbetstid eller inte. 9 Krusberg och Wikell, 2010: 8 10 Datainspektionen, 2010: 2 11 Datainspektionen, 2010: 2; Krusberg och Wikell, 2010: 9 12 Krusberg och Wikell, 2010: 9f

10 10(11) 7.5 Riktlinjer gällande rättigheter och skyldigheter för Kumla kommun 1. Om du i din tjänsteutövning använder dig av sociala media är du också skyldig att besvara inkommande synpunkter eller frågor som inkommer till myndigheten. Om du inte själv kan svara är du skyldig att vidarebefordra dessa till någon inom organisationen som är bättre lämpad att besvara frågan. 2. Kommentarer, synpunkter eller svar som kan antas strida mot gällande lagstiftning, direktiv eller policydokument ska tas bort direkt. Kommentarer får inte heller innehålla: Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier Olovliga våldsskildringar eller pornografi Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet Olovligt bruk av upphovsrättsligt material Svordomar eller obscena ord Kommersiella budskap eller reklam Ansvarig tjänsteman, det vill säga ägaren av kontot, ansvarar för att hålla uppsikt över insända kommentarer och ta bort de som strider mot ovanstående. Innan radering måste dock meddelandet samt information om dess avsändare sparas. 3. I enlighet med kommunens IT-säkerhetsinstruktion får inte anställda inom Kumla kommun delta i sociala medier på arbetstid annat än i professionellt syfte eller i en pedagogisk situation.

11 11(11) Referenser Krusberg, Pernilla och Wikell, Staffan, Sociala medier och handlingsoffentligheten, Datainspektionen Kommuners användande av sociala medier, uners-anvandande-av-sociala-medier/ Arkivlagen (1990:782) Förvaltningslagen (1986:223) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Personuppgiftslagen (1998:204) Regeringsformen (1974:152) Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

Riktlinjer Sociala Medier

Riktlinjer Sociala Medier Riktlinjer Sociala Medier 1 Innehållsförteckning: 1.Kort information om Sociala medier..3 2. Inledning..3 3. Privat eller i tjänsten?...4 3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet..4 4. Användning privat och

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Sociala medier och handlingsoffentligheten

Sociala medier och handlingsoffentligheten 2010-04-28 Avdelningen för juridik Pernilla Krusberg Staffan Wikell Sociala medier och handlingsoffentligheten I avvaktan på E-delegationens riktlinjer för hur myndigheter ska använda sig av sociala medier

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Kommuner, landsting i sociala medier

Kommuner, landsting i sociala medier Kommuner, landsting i sociala medier Nov 2010 Staffan Wikell Avdelningen för juridik Sociala medier som kommuner och landsting är aktiva på o Egna webbplatser där det finns t.ex. medborgardialoger, chat

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015 Riktlinjer för sociala medier Antagen Ks 105/2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Riktlinjer... 2 2.1 Öppna/avsluta ett konto för ett socialt medium... 2 2.2 Förteckning över sociala medier... 3 2.3 Avsändare

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-01-18 Ansvarig för revidering: Kommunikatör Diarienummer: KS 15-734 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje 2 (13) Lekebergs

Läs mer

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA I II Landstinget DALARNA PllAGA AU?; 1 D Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna flickr,~, -. -'.".,, '"?o~ ~ "'.. " ~. - ~., I Landstinget DALARNA

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Bilaga 2, Falu kommuns informationspolicy Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-09 2 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Kommunikation är ett strategiskt verktyg. Väl använt kan sociala medier vara effektiva och viktiga kommunikationskanaler

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun 1 Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2016:261 Beslutas av:

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Sociala medier + juridik = sant. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier + juridik = sant. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier + juridik = sant Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur Gränsen mellan

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2016-02-09 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2016-02-09. Riktlinjernas syfte Ge chefer och medarbetare i Uppvidinge kommun vägledning och uppmuntran i användningen

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman E-delegationen

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman E-delegationen Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör

Antagen av kommunfullmäktige Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 122 Ansvarig förvaltning: kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: kommunikatör Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur vi ska hantera konton och kommunikation

Läs mer

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter.

Sociala medier ger kommunen möjligheter att förbättra och öka dialogen med medborgare och andra intressenter. Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun För kommunen kan sociala medier vara en snabb och enkel väg att informera och kommunicera med medborgarna och förbättra förutsättningarna för dialog och delaktighet.

Läs mer

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837

Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/837 2012-10-29 Kommunstyrelsen Beslut angående riktlinjer för användning av digitala medier vid extern information

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation

Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation Riktlinjer för Knivsta kommuns användning av digitala medier vid extern information och kommunikation KS-2012/837 Fastställt av kommunstyrelsen 5 november 2012 Sidan 1 av 5 Inledning Knivsta kommun vill

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Henrik Nilsson 2016-02-05 1 (5) Sociala medier 2 (5) Idag använder många företag och organisationer

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

och juridik = sant Johan Bålman E-delegationen

och juridik = sant Johan Bålman E-delegationen Sociala medier och juridik = sant Johan Bålman -delegationen Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen bereder IT-chefer Projektgrupper Kanalstrategi,

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-09-08 Sida 1 Kommunstyrelsens personalutskott, ordinarie ledamöter Kommundirektören Personalchefen Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunstyrelsens personalutskott Stadshusets sammanträdesrum

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs.

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

Stockholms läns landstings. Riktlinjer för sociala medier

Stockholms läns landstings. Riktlinjer för sociala medier Stockholms läns landstings Riktlinjer för sociala medier Inledning Det är en utmaning för Stockholms läns landsting att utveckla nya former för service till och dialog med dem som vi är till för. Detsamma

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Riktlinjer för användning av sociala medier Beslut i kommunstyrelsen 2010-04-28 91 Riktlinjer - Användning av sociala medier Katrineholms kommun på sociala medier ska nås samlat. Detta sker på två platser,

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Styrdokument Riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunstyrelsen, 91 2 (9) Beslutshistorik Antagen av kommunstyrelsen, 91 Reviderad av informationschefen Ägare 1 - Förvaltarskap 2 Informationschefen

Läs mer

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet 2014-11-19 Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet Lindahl i korthet En av Sveriges största advokatbyråer Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö,

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala medier

Strategi och riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Datum 2017-05-02 Antagen av KS Reviderad datum Paragraf 82 1(11) Strategi och riktlinjer för sociala medier 2(11) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3. Strategi för sociala medier

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen Sociala medier+juridik=sant Lena Olofsson E-delegationen Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Vilka ingår? 16 myndigheter och SKL samverkar Delegationen beslutar Arbetsgruppen bereder Projektgrupper

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun

Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun Pontus Lilja pontus.lilja@vargarda.se Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun Innehållsförteckning Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN SIDAN 1. och sekretess. September 2012

STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN SIDAN 1. och sekretess. September 2012 SIDAN 1 Samverkan, informationsutbyte tb t och sekretess Äldrecentrum September 2012 Regeringsformen Tryckfrihets- förordningen Yttrandefrihetsgrundlagen Offentlighet och sekretesslagen EG-RÄTT Hälso-och

Läs mer

AKTUELL JURIDIK & RÄTTSPRAXIS INOM DIGITAL KOMMUNIKATION 1. BAKGRUND 2. VAD KAN GÅ FEL? 3. VAD GÄLLER? 4. ATT TÄNKA PÅ

AKTUELL JURIDIK & RÄTTSPRAXIS INOM DIGITAL KOMMUNIKATION 1. BAKGRUND 2. VAD KAN GÅ FEL? 3. VAD GÄLLER? 4. ATT TÄNKA PÅ AKTUELL JURIDIK & RÄTTSPRAXIS INOM DIGITAL KOMMUNIKATION SOFIA DONNER ADVOKATFIRMAN KORNHALL 1. BAKGRUND 2. VAD KAN GÅ FEL? 3. VAD GÄLLER? 4. ATT TÄNKA PÅ SOCIALA MEDIER I OFFENTLIG FÖRVALTNING 1. BAKGRUND

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Riktlinjer för arbete med sociala medier

Riktlinjer för arbete med sociala medier Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-18 1(5) Riktlinjer för arbete med 2 Inledning Sociala medier är kommunikationskanaler

Läs mer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer Laholms kommun i sociala medier Riktlinjer 1. Inledning...2 Vem vänder sig riktlinjerna till?...2 Vad är sociala medier?...2 Varför ska vi medverka i sociala medier?...2 Vision och mål...2 2. Din roll

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer