Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola"

Transkript

1 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer: MAHR /99 Version: 2 Revisionsdatum: Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola Våra studenter, våra medarbetare och vår omvärld är dagligen aktiva i sociala medier. Malmö högskolas deltagande i sociala medier ökar möjligheterna för att skapa goda relationer med vår omgivning och våra studenter. Syftet med riktlinjerna är att fungera som stöd och ge råd i frågor som kan uppstå när du som anställd deltar i sociala medier. Sociala medier öppnar också upp för nya sätt att omvärldsbevaka och gör det möjligt att delta i konversationer inom det område som du är intresserad av. För vår målgrupp innebär vårt engagemang i sociala medier ökade möjligheter till att ge god service, att minska avståndet i kommunikationen med oss, att snabbare nå ut med krisinformation och att lättare sprida nyheter och nå ut med händelser på högskolan. Sociala medier skiljer sig från andra kommunikationssätt som mail och telefon. Mediet skapar öppna samtal och ökar delaktigheten, samtidigt sker samtalet publikt vilket innebär att alla kan höra vad du säger och på vilket sätt du säger det. Vad är sociala medier? Sociala medier är sociala i den mening att de bygger på interaktion mellan användarna och att det är användarna som tillsammans skapar innehållet. Mediet kräver ett visst mått av teknologi medan ämnet kan skilja sig markant. Sociala medier på Malmö högskola Våra sociala mediekanaler är ett komplement till den kommunikation som sker via vår webbplats, telefon, via och i tryckt material. Via Facebook och Twitter kommunicerar vi med omvärlden och blivande eller nuvarande studenter både på engelska och på svenska. Våra studenter använder även bland annat Facebook som verktyg i studierna. Vi sänder föreläsningar via Bambuser och publicerar film på YouTube. Vi har Yammer som ett internt Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Neptuniplan Malmö Malmö

2 2(5) kommunikationsverktyg och flera av våra anställda är idag intresserade av att blogga i sin yrkesroll. Malmö högskolas sociala medie-portfölj ökar hela tiden. NÄR VI ANVÄNDER SOCIALA MEDIER När du använder sociala medier i tjänsten Du som använder sociala medier i tjänsten representerar högskolan och hjälper till att bygga Malmö högskolas varumärke. I dialog med allmänheten är det därför viktigt att du är professionell och tydlig med att du agerar som anställd. De uttalanden vi gör i tjänsten ska alltså formuleras så att det inte kan råda tvivel om att de görs just i egenskap av företrädare för högskolan. Du som använder sociala medier i tjänsten ska ha läst Malmö högskolas riktlinjer för sociala medier. Som anställd på Malmö högskola har du naturligtvis all rätt att uttala dig och uttrycka dig fritt, i enlighet med Offentlighetsprincipen. Malmö högskola har inga synpunkter på medarbetarnas aktiviteter som privatpersoner i sociala medier. Ha en strategi Innan du startar en social medieaktivitet i ditt arbete behöver du ha en uttänkt plan för vad du vill uppnå med aktiviteten. Konkretisera vilka som ska ha nytta av din kanal, vad du vill berätta, vilket mål du har och hur du ska göra för att nå dit. Att starta en ny kanal Att starta och administrera en kanal är givande, det bjuder in till dialog och ökar kontakten med omgivningen. Det är samtidigt ett åtagande som kräver tid och engagemang av dig och det skapar en förväntan på att administratören ska vara tillgänglig. Den person som öppnar ett konto behöver hålla kanalen under regelbunden uppsikt och se till att frågor och kommentarer får svar eller respons inom en rimlig tid. Tänk på att rimlig tid generellt uppfattas som kortare i de sociala mediekanalerna. Administrering av konton Den som upprättar ett konto på ett socialt medium är huvudansvarig för kanalen. Välj ett starkt lösenord, i enlighet med Malmö högskolas lösenordspolicy. Det ska finnas en huvudansvarig för varje kanal som startas i Malmö högskolas namn och när den huvudansvarige inte är tillgänglig ska det finnas en ersättare. Det är viktigt att våra konton inte lämnas utan uppdatering och att inaktiva konton stängs ner. Ansvaret för att stänga ner en kanal som inte längre är aktuell ligger på den som är huvudansvarig. Hitta tonen Eftersom våra sociala medieaktiviteter är ett komplement till vår webb är det naturligt att tonen vi använder skiljer sig lite. Kommunikationen i sociala medier ska vara mer personlig och mer lättsam eftersom det handlar om en dialog mellan användarna. Att fatta sig kort är bra då det sällan finns plats för långa inlägg. Tänk lite extra på hur meddelandet kan uppfattas för mottagaren, humor och ironi kan lätt missuppfattas. Var tydlig Beroende på vilket språk du tänker använda i kanalen behöver du inkludera Malmö högskola eller Malmö University i informationen och gärna i namnet. Detta är viktigt dels för att vi ska vara tydliga med att det är Malmö högskola som är avsändare men också för att öka sökträffar i sökmotorer.

3 3(5) Vi ska alltid vara tydliga med att kanalen är ett officiellt konto för Malmö högskola. Malmö högskolas logotyp ska användas och vi hänvisar till vår webbplats. Informera om Enligt lag är vi skyldiga att informera om att inkomna meddelanden från allmänheten blir tillgängliga för andra användare. Vi ska också informera om att vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som vi finner olämpligt eller som bryter svensk lag. Vi berättar även om vilken uppsikt vi har över kanalen och inom vilken tid en användare kan förvänta sig ett svar från oss. Denna information skrivs under rubriken Information eller liknande i kontots administratörsläge. (En exempeltext att använda finns på vår webbplats, se avsnitt Mer information ). ATT FÖRHÅLLA SIG TILL Det finns ett antal styrande lagar och bestämmelser som påverkar vår administrering och kommunikation i de sociala kanalerna. Lagstiftning Våra sociala mediekanaler måste följa Upphovsrättslagen, Personuppgiftslagen, Offentlighetsoch sekretesslagstiftningen, Lagen om elektroniska anslagstavlor och Informationsskyldigheten. Det är därför viktigt att vi håller våra kanaler under ständig uppsikt. Upphovsrättslagen: Vi ska endast använda friköpta bilder och material där högskolan har upphovsrätt för att inte bryta mot upphovsrättsliga avtal. Delar vi andras material via sociala medier ska det framgå var materialet ursprungligen kommer ifrån. Personuppgiftslagen: Malmö högskola har ett ansvar för att personliga uppgifter i mediet behandlas på ett sådant sätt att det inte kränker en enskild persons integritet. Om sådana uppgifter förekommer i kanalen, utan personens tillåtelse, har vi ett ansvar att ta bort materialet. Vi efterfrågar heller inga personuppgifter (personnummer etc.) från våra besökare via våra sociala kanaler. Behöver vi mer information från personen i fråga tar vi det över t.ex. mail. Offentlighets- och sekretesslagstiftningen reglerar hur vi ska hantera material som produceras i våra kanaler, vad som ska sparas, dokumenteras och vad som kan slängas. Vi ska inte bedriva myndighetsutövning (d.v.s. ge besked om betyg, anta studenter eller examinera studenter) via våra sociala mediekanaler. Lagen om elektroniska anslagstavlor innebär att den som ansvarar för en tjänst har skyldighet att se till att inget olagligt innehåll förekommer. Det är därför viktigt att hålla kanalen under uppsikt och att vid behov ta bort innehåll som är olagligt. Olagligt innehåll ska diarieföras och sparas för framtiden. (Se avsnitt om Arkivering, gallring och diarieföring). Informationsskyldighet: Information om att inkomna meddelanden och kommentarer från allmänheten blir allmänna handlingar måste finnas på sidan. Informera även om att meddelanden som strider mot ovanstående lagar, har kommersiella budskap eller anses olämpliga tas bort.

4 4(5) Arkivering, gallring och diarieföring Malmö högskola är ansvarig för allt innehåll i våra kanaler, också det som görs av utomstående användare i vår egen kanal. Som myndighet är vi skyldiga att spara material och göra det tillgängligt för allmänheten. Det finns i dagsläget inga tydliga rutiner kring hur material i sociala medier ska arkiveras. Praxis på många myndigheter är att regelbundet ta en skärmdump/print screen av materialet i kanalen och spara lokalt på sin dator. Riksarkivet arbetar med att ta fram ett digitalt e-arkiv. När e-arkivet är etablerat kommer det att finnas nya möjligheter i att digitalt dokumentera och arkivera sociala mediekanaler. Gallring Vi är inte skyldiga att ha kvar innehåll som vi anser är olämpligt för kanalens syfte, är av ringa eller tillfällig karaktär, innehåller kommersiella texter och annonsering. Innehåll av denna karaktär kan tas bort direkt utan att sparas för framtiden, så kallad gallring. Diarieföring Handlingar som inkommer genom våra sociala mediekanaler är sällan av den karaktären att de ska diarieföras. Enkelt uttryckt kan man säga att endast handlingar, som är av väsentlig betydelse, och kräver någon form av åtgärd ska diarieföras. En allmän fråga eller inlägg behöver alltså inte diarieföras. Material som strider mot svensk lag ska tas bort omgående och diarieföras. Diarieföring sker genom att du tar en skärmdump/print screen av materialet, sparar som bild, märker med datum och skickar till registrator på den fakultet du tillhör. Vid negativa synpunkter på Malmö högskolas verksamhet Synpunkter på vår verksamhet förekommer såväl i sociala medier som via mail och telefon. Som representanter för högskolan får vi vara beredda på viss kritik mot oss när vi agerar i vår yrkesroll. Att vi bemöter kritik i sociala medier ger oss möjlighet att visa att vi är lyhörda och vill finna en lösning på problemet. Att tänka på är att du som anställd representerar Malmö högskola när du svarar på kritik, oavsett vilken kanal det förekommer i. Tala gärna med din fakultets kommunikatör eller högskolans kommunikationschef om du vill ha stöd i hur du ska bemöta negativa synpunkter. Om en konversation övergår i klagomål och missnöje är det viktigt att materialet sparas i fall av rättsligt efterspel eller granskning. Ta då en skärmdump/print screen av konversationen, spara som bild och skicka till registrator på den fakultet du tillhör. Negativa synpunkter som adresseras Malmö högskola, t.ex. på vår Facebook-vägg eller i ett Twitter-meddelande, ska självklart hanteras och besvaras så fort som möjligt. Det bästa är att bemöta synpunkter professionellt och med en personlig ton. Att överträffa personens förväntningar i service och engagemang är ofta en bra väg att hantera klagomål. I de fall kritiken riktas mot en eller flera individer och anses vara kränkande och olaglig ska den tas bort och diarieföras. Vad som upplevs vara kränkande måste bedömas från fall till fall. Om du som medarbetare och i din yrkesroll tar emot kritik på externa webbplatser bör du noga överväga om det är något du ska gå in och kommentera. Om du väljer att göra det - tänk på att inte svara i affekt och att endast bemöta faktafel. Har du frågor eller behöver stöd vid negativa synpunkter i sociala medier mot Malmö högskola eller mot dig som anställd är du välkommen att höra av dig till en kommunikatör på din fakultet

5 5(5) eller till Malmö högskolas kommunikationschef. Mer information På vår webbplats hittar du mer information om Malmö högskola i sociala medier, hjälpdokument och text- och fotomallar. Läs gärna E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Kontakt vid frågor kring riktlinjerna för sociala medier För allmänna frågor om riktlinjerna för sociala medier kontakta Malmö högskolas kommunikationschef. För juridiska frågor kring sociala medier kontakta högskolans jurist. För frågor kring arkivering kontakta högskolearkivarie. För frågor kring registrering av allmänna handlingar och Diariet kontakta högskolans centrala registrator.

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 KF 199 28 OKT 2013 Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Christofer Björkvall, informationschef 19/11/2010 Använd och inspireras gärna av våra idéer i detta dokument men vänligen ange källa. Microsofts riktlinjer för sociala medier

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier Försvarsmaktens handbok i Sociala medier 2013 Försvarsmaktens handbok i Sociala medier H FM Soc Med Introduktion Facebook, Youtube och Twitter även om du inte använder dem själv känner du säkert till

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer