Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala medier. Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun. Informationsavdelningen Falköpings kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för användande av Sociala medier i Falköpings kommun Informationsavdelningen Falköpings kommun Antagna av kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning Sociala medier 3 Ett strategiskt val 3 Exempel på sociala medier 3 Sociala medier och Falköping idag 4 Syfte 5 Morgondagens informationsspridning 5 Vem äger agendan? 5 Styrkor och svagheter 5 Medborgardialog 6 Webbplatsen och sociala medier 6 Varumärket Falköping 6 Omvärldsbevakning 6 Kriskommunikation 7 Slutsats 7 Vägledning 8 Roller och ansvar 8 Kommunen som användare 8 Hantera synpunkter och kommentarer 9 Privatperson som användare 9 Förtroendevalda som användare 10 Öppna och avsluta ett konto 10 Gallringsbeslut 10 Mer information 10 Juridik 11 Tryckfrihetsförordningen 11 Offentlighets och sekretesslagen 12 Förvaltningslagen och serviceskyldigheten 12 Yttrandefrihetsgrundlagen 12 Personuppgiftslagen 13 Lagen om elektroniska anslagstavlor 13 Bevarande och gallring samt avpublicering 13 Bilagor 15 SKL:s checklista för sociala medier 15 Datainspektionen: Myndigheter, ansvaret för personuppgifter i sociala medier 16 2

3 Sociala medier I takt med digitaliseringens ökade möjligheter till dialog, har interaktiva kanaler blivit allt vanligare. Samlingsnamnet för dessa benämns sociala medier. Även en webbplats med sina alltmer interaktiva funktioner kan omfattas av begreppet, även om det oftast inte är det som avses i dagligt tal. Gemensamt för de sociala medierna är att konversation och dialog står i fokus. Besökarna medverkar, kommenterar och bidrar själva. Man kommunicerar, bygger relationer och utbyter kunskap. Deltagaren förväntar sig återkoppling, vilket i sin tur kräver anpassade rutiner, kompetens och medvetenhet. Själva poängen med sociala medier är alltså delaktighet, engagemang och åsiktsutbyte. Sociala medier brukar definieras som aktiviteter som kombinerar modern teknik med social interaktion. Sociala medier är inte bara att sprida information, utan också att aktivt delta, skapa och lyssna. I bästa fall kan de moderna medierna verka vitaliserande på demokrati, öka inflytandet och förståelsen människor emellan eller mellan medborgare och kommun. De som går först i denna utveckling, ungdomarna, representerar våra framtida kommuninvånare och framtida medarbetare. De använder sociala medier för att kommunicera och bygga sociala nätverk. Facebook, YouTube, Twitter och liknande medier spelar även en allt större roll som opinionsbildare. Ett strategiskt val En kommuns användande av de sociala medierna är därför ett strategiskt val för att möta konkurrensen från andra kommuner och att öka sin attraktivitet bland yngre medborgare. Sociala medier används för att kommunicera med sina målgrupper, där målgruppen finns. Exempel på sociala medier Wikipedia Wiki, är ett ord från hawaiianskan och betyder snabb. Det är en webbplats där sidorna kan redigeras av besökarna själva. Den kanske mest kända är encyklopedin Wikipedia. Bloggar En blogg är en webbplats som innehåller inlägg eller dagboksanteckningar ordnade efter datum så att de senaste inläggen hamnar högst upp. Mikrobloggar Twitter är ett exempel på en mikroblogg. Antalet tecken per inlägg är begränsat (140 tecken). Twitter består av ett ständigt flöde av information där det också går att publicera till exempel länkar, och bilder. Styrkan med Twitter är dess möjlighet till direktkontakt och kommunikation samt att det snabbt syns på Google. 3

4 Youtube Youtube är en så kallad delningssajt där alla som har ett konto kan dela med sig av musik och videoklipp. Användarna själva genererar materialet och det är fritt att titta på eller ladda ner av besökarna. Flickr, Slideshare är några andra exempel. Sociala nätverkstjänster eller Communities Facebook är i dagsläget den mest använda av de sociala nätverkstjänsterna. Här samlas människor i alla åldrar och från alla yrkesgrupper från hela världen. Användarna kan presentera sig med ålder, intressen eller åsikter. Ofta finns det också diskussionsforum eller chatt och man kan se vilka andra personer som är inloggade och besöker sidan. LinkedIn är ett annat exempel på en webbtjänst där man kan sköta sitt privata och professionella nätverk. Tjänsten är huvudsakligen inriktad på att återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor. Falköping och sociala medier idag Facebook Falköpings kommun har två officiella konton. En grupp Falköping och en sida Falköpings kommun. Skillnaden mellan sida och grupp är att man kan bli medlem i en grupp men inte på en sida, den kan man bara gilla. Sidan Falköping är mer statisk men effektiv då nyheter på falkoping.se speglas på denna sida. Facebook-sidan ger en bra överblick över det vi publicerar. Alla länkar och bilder som publiceras där samlas så att den som är intresserad kan gå tillbaka och läsa äldre material. Det finns även möjlighet att marknadsföra speciella evenemang på sidan. Twitter Med vår webbplats som plattform är det effektivt och enkelt att sprida information vidare genom att dela den på Twitter. Youtube Falköpings kommun har ett konto på Youtube. De klipp vi lägger där kan sedan länkas till via webbplatsen, Facebook och Twitter. På det sättet är det fler som ser de produktioner som görs inom Falköpings kommun. Ett gemensamt konto med kommunens samlade video presentationer skulle ytterligare stärka Falköpings image. 4

5 Syfte Det finns fler anledningar för en kommun att använda de sociala medierna i sin kommunikation. Några är att öka större spridningen av vårt budskap kommunicera i takt med tiden och med delvis nya målgrupper vi får fler kanaler och kontaktytor med medborgarna vi kan minska trycket på andra kanaler Ytterligare argument är att finnas där målgrupperna finns använda nya kanaler för att vitalisera demokratin använda dessa för omvärldsbevakning stärka varumärket marknadsföra Falköping som en attraktiv kommun använda vid rekrytering Morgondagens informationsspridning Medie- och kommunikationsutbildningen har hittills fokuserat på en traditionell syn på informationsspridning som präglats av problematiken för sändaren att nå mottagaren trots mediabruset som finns däremellan. Vem äger agendan? Med de sociala medierna uppstår en ny situation som ställer helt nya krav på informationsspridning. Den nya tekniken skapar förutsättningar för att rollen som mottagare och rollen som avsändare alltmer flyter ihop. Rollerna förändras alltså och möjligheten att styra informationsprocessen minskar till fördel för delaktighet on-line och i realtid. Informationsspridning är inte längre enkelriktad eller i några få utvaldas händer. De sociala mediernas intåg innebär alltså ett förändrat förhållningssätt och ställer höga krav på engagemang och tid för detta engagemang Styrkor och svagheter Några av de sociala mediernas styrkor är att de är lättillgängliga och är ofta överlägset snabba är verktyg för dialog, förståelse och delaktighet kan användas till att marknadsföra konkurrensutsatta verksamheter och projekt 5

6 kan användas till omvärldsbevakning ett verktyg vid rekrytering ger ökad service som leder till färre telefonsamtal skapar goodwill verktyg för nätverka och erfarenhetsutbyte Man måste dock ta i beaktande att: dialog ställer krav på bevakning och resurser i form av tid, kunskap och engagemang. kränkningar, trakasserier och hot kan spridas snabbt och få konsekvenser. verksamhetens trovärdighet kan skadas av det som skrivs, då användarna själva är med och skapar innehållet. En besökare kan ha svårt att avgöra vad som kommer från kommunen och vad som kommer från användarna själva. Det kan vara svårt att överblicka nyttan och effekterna. Vikten av att dra gränser mellan privat och professionellt. Medborgardialog Vi kan använda sociala medier för att utveckla dialogen med medborgarna och förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Genom bloggar och diskussionsforum kan vi få hjälp av medborgarna att hitta idéer som kan förbättra våra tjänster. Webbplatsen och sociala medier Sociala medier ersätter inte kommunens officiella webbplats; falkoping.se. På webbplatsen ställs höga kvalitetskrav och det pågår en ständig utveckling för att öka tillgängligheten, vilket inte alltid är fallet bland de sociala medierna. På kommunens webbplats ska det finnas en samlad förteckning över kommunens engagemang på de sociala medierna. Varumärket Falköping Byggandet av varumärket Falköping har länge varit en central, strategisk fråga för Falköpings kommun. Genom andras åsikter om vår kommun via det sociala medielandskapet, påverkas vårt varumärke och våra ambitioner kan hjälpas eller stjälpas. Även om vi väljer att inte vara aktiva i de sociala medierna byggs ändå vårt varumärke där. Skillnaden är bara att vi då frånsäger oss möjligheten att bidra till detta byggande. Omvärldsbevakning De sociala medierna kan tjäna som ett effektivt verktyg för att skapa en uppfattning om hur andra ser på vår kommun i sin helhet eller i enskilda frågor. En så interaktiv och föränderlig kanal som sociala medier, kräver att både chefer och ansvariga medarbetare håller sig uppdaterade. 6

7 Kriskommunikation I en krissituation då information sprider sig snabbt och ofta blandas med ryktesspridning, har de sociala medierna en viktig roll. Dels som komplement för att samla information om hur situationen ser ut vid en kris och dels för att förmedla åtgärder och lägesbeskrivning. De sociala medierna ger också information om vilken bild som ges av krisen och kommunens krisarbete. Slutsats Vi har snart en första generation vuxna människor som inte minns en värld utan internet. (Sofia Mirjamsdotter, journalist). Ovanstående citat ger en tankeställare om hur Falköpings kommun bör förhålla sig till de sociala medierna. Vi bör helt enkelt finnas där en stor del, och i framtiden, en allt större del av, målgruppen finns. I nästa kapital, Vägledning, finns konkreta riktlinjer om roller och ansvar som styr Falköpings kommuns förhållningssätt och agerande. 7

8 Vägledning Roller och ansvar Eftersom sociala medier består av interaktiva kanaler där dialogen är en hörnsten, krävs resurser i form av personal och tid. Precis som medborgaren förväntar sig att vi ska svara i telefonen, på mail och ge service via vår webbplats, så ser vi nu början på ytterligare en arena. Därför är det viktigt att bedöma närvaron i det sociala medielandskapet utifrån de resurser vi har att tillgå. Kommunen som användare När kommunen väljer att kommunicera i sociala medier ska det alltid anges tydligt att det är på kommunens uppdrag. Varje förvaltning beslutar själva om vilka sociala medier de ska vara aktiva i och vem eller vilka som ska representera förvaltningen. Den person som kommunicerar för kommunens räkning har fått uppdraget av sin närmaste chef som i sin tur förankrat beslutet i förvaltningsledningen. Den grafiska profilen ska följas på samtliga konton så att det tydligt framgår att det är på kommunens uppdrag. Användningen av sociala medier öppnar upp för inkommande allmänna handlingar. Därför måste meddelanden och inlägg bevakas och frågor som rör myndighetens verksamhet besvaras eller beredas. När en förvaltning väljer att finnas representerad ska detta meddelas till informations avdelningen, tillsammans med kontaktuppgifter till ansvarig person samt ersättare. Informationsavdelningen upprättar en förteckning över vilka medier vi är aktiva i och vilka personer som är utsedda att skriva för kommunens räkning. På vår webbplats falkoping.se ska det finnas en samlingssida om sociala medier och länkar till dessa webbplatser. Hantera synpunkter och kommentarer Den som utsetts som ansvarig, (samt ersättare) för ett konto ansvarar för att hantera kommentarer, frågor och synpunkter som lämnas på ett publikt forum som utgör en officiell kanal av Falköpings kommun. Dessa behöver inte diarieföras enligt biblioteksregeln i Tryckfrihetsförordningen. Meddelanden som skickas till en person som närvarar på den sociala webben som ett led i tjänsteutövningen utgör däremot i regel inkomna handlingar. Mottagaren svarar för att informationen hanteras på behörigt sätt. Ansvaret innebär att; Besvara inkommande synpunkter som riktas till kommunen Vidarebefordra synpunkter eller frågor till handläggare som är bäst lämpade att svara. Ta bort kommentarer och inlägg som strider mot gällande lagstiftning. Det gäl- 8

9 ler till exempel: förtal eller personangrepp hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier olovliga våldsskildringar eller pornografi uppmaningar till brott upphovsrättsligt skyddat material Privatperson som användare I tjänsten I tjänsten får sociala medier som huvudregel endast användas för kommunikation eller informationsinsamling. I övrigt gäller samma princip som vid privat användning av telefon eller e-post. Sociala medier får aldrig användas för privata ändamål om det påverkar arbetets utförande negativt. Yttrandefriheten får inte utövas vid vilken tidpunkt som helst som den enskilde arbetstagaren väljer. En arbetsgivare kan ställa krav på att en anställd fullgör sina uppgifter tillfredsställande även om detta innebär en faktisk begränsning av den anställdes möjlighet att just då använda sig av yttrandefriheten. Arbetsgivaren har följaktligen rätt att, under arbetstid, förbjuda aktiviteter som inverkar negativt på verksamheten, till exempel anordnande av protestmöten, planering av proteståtgärder, framställande av skrivelser, osv. Det är inte heller tillåtet att brukare av kommunens service utsätts för påtryckningar från de anställda. Däremot är det inte godtagbart om arbetsgivaren generellt förbjuder sina anställda att under arbetstid samtala med journalister. På fritiden Anställda har rätt att i sin egen blogg, eller annan social media, uttrycka sina privata åsikter och även kritik mot arbetsgivaren. Dock får inte hot, förtal, kränkning mot enskild anställd eller brukare uttryckas. Om detta förekommer kan kommunen vidta arbetsrättsliga åtgärder. Exempel på arbetsrättsliga åtgärder är skriftlig varning, uppsägning eller avsked. Yttrandefriheten stimulerar till debatt och kan bidra till att missförhållanden uppmärksammas. Men det är en rättighet som också har begränsningar. Man får inte kränka, förtala eller hota en annan människa. Vissa tystnadsplikter finns också för att skydda de enskildas integritet. Anställda i kommun, regioner, landsting och kommunala bolag får använda sig av sin yttrandefrihet beträffande uppgifter som inte omfattas av sekretess. Varje arbetstagare inom den offentliga förvaltningen har rätt att uttrycka missnöje över beslut som rör verksamheten inom den egna organisationen utan att behöva 9

10 riskera ingripanden från den egna arbetsgivarens sida. Det friar dock inte den anställde från sina skyldigheter vad gäller att arbeta lojalt och följa arbetsgivarens beslut och direktiv. Förtroendevalda som användare När det är en förtroendevald som bloggar, twittrar eller deltar i diskussionsforum kan det finnas en risk för sammanblandning av i vilken roll yttranden görs. Den förtroendevalde ska på ett tydligt sätt ange i vilken roll yttrandet görs som förtroendevald i en nämnd, som representant för ett politiskt parti eller som privatperson. Om en förtroendevald eller anställd bryter mot sekretessreglerna kan han eller hon dömas för brott mot tystnadsplikt med stöd av 20 kap. 3 Brottsbalken. Vissa yttranden kan vara straffbelagda som brott mot allmän ordning. Till exempel kan den som på visst sätt hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på bland annat ras, hudfärg eller sexuell läggning dömas för hets mot folkgrupp (16 kap. 8 Brottsbalken). Öppna och avsluta ett konto i kommunens regi Informationsavdelningen ska ha en förteckning över i vilken omfattning Falköpings kommun medverkar i de sociala medierna och ska därför informeras när ett nytt konto öppnas. När ett konto registreras ska alltid användarnamn och lösenord finnas tillgängliga även för ersättaren, så att sidan inte blir inaktiv vid frånvaro. När ett konto ska avslutas måste det förankras hos närmaste chef och informationsavdelningen på kommunledningskontoret underrättas. Innan ett konto stängs bör vederbörande förvaltning informera om detta och tacka för engagemanget från de kommuninvånare eller andra som har deltagit i kommunikationen. Gallringsbeslut Att gallra inlägg och kommentarer på ett socialt medium innebär att dessa raderas. Gallring av ska göras med hänvisning till kommunstyrelsens gallringsbeslut. Kommunstyrelsen tar ett beslut som innebär att ansvariga (och ersättare) har rätt att gallra synpunkter eller kommentarer som strider mot riktlinjerna ovan. Mer information I de riktlinjer som Falköpings kommun antog 2010 om Ärenderegistrering, e-post och internet finns mer information om hantering av allmänna handlingar via internet. 10

11 Juridik Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort en granskning av juridiken och kommit fram till att det är fritt fram för kommuner att använda sig av sociala medier men att vi måste förhålla oss till flera olika lagar. Förenklat gäller samma regler för myndighetens verksamhet i sociala medier som när vi agerar i övrigt. Lagar som kan aktualiseras är: Tryckfrihetsförordningen, handlingsoffentligheten Förvaltningslagen Upphovsrättslagen Yttrandefrihetsgrundlagen Personuppgiftslagen Lagen om elektroniska anslagstavlor Offentlighets- och sekretesslagen Tryckfrihetsförordningen Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, enligt 2 kap. 1 TF. Detta gäller även i de sociala medierna. Med handling menas framställning i skrift eller bild (traditionella handlingar) eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Det betyder att inlägg och artiklar i de sociala medierna där Falköpings kommun har en plats, (till exempel en Facebook-sida) är allmänna och offentliga handlingar. En upptagning anses som inkommen till myndigheten när annan (utomstående) har gjort den tillgänglig för myndigheten så att den kan läsas eller uppfattas på annat sätt till exempel kommentarer på Facebook. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Men handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Myndigheten bör ha en förteckning över vilka externa webbplatser myndigheten är aktiv på. Myndigheten får fatta ett generellt gallringsbeslut om att handlingar av tillfällig eller ringa betydelse får gallras då de inte längre är aktuella. Varje myndighet måste ha en beskrivning över sina allmänna handlingar (dokumenthanteringsplan). Det betyder att vi måste ha en förteckning över vilka externa webbplatser som myndigheten är aktiv på. 11

12 De inlägg som görs i olika sociala medier inom ramen för myndighetens verksamhet, är allmänna handlingar. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras utan kan hållas ordnade så att de är lätt sökbara. Webbplatsen, bloggen etc bör ögonblickförvaras med jämna mellanrum, till exempel varje halvår. Det betyder att man gör skrämdumpar på ett urval av de viktigaste sidorna och skriver en sammanfattning av innehållet i stort. Offentlighets- och sekretesslagen Inlägg som innehåller sekretessbelagd information får inte förekomma i de sociala medierna. Om personer som kommunicerar med Falköpings kommun i de sociala medierna tar upp frågor som är av känslig eller till och med sekretessbelagd karaktär ska konversationen avbrytas, de sekretessbelagda uppgifterna raderas i det sociala mediet och se till att den följer mer traditionell ärendehantering. Då överförs inlägget till myndighetens diarium för vidare handläggning. De sociala medierna är inte lämpliga forum för kommunikation inom verksamhetsområden där det förekommer mycket sekretessbelagd information, till exempel inom individ- och familjeomsorgen. Förvaltningslagen och serviceskyldigheten För alla myndigheter gäller en allmän serviceskyldighet gentemot allmänheten, 4 förvaltningslagen. Om en kommun väljer att vara aktiv via sociala medier ska den allmänna serviceskyldigheten uppfyllas även här. Den innebär att myndigheterna ska: Lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, Hjälpa till i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet, Besvara frågor från enskilda så snart som möjligt och Hjälpa till rätta om någon av misstag har vänt sig till fel myndighet. Yttrandefrihetsgrundlagen Anställda hos myndigheter har rätt till samma yttrandefrihet som andra medborgare. Det betyder att en anställd i Falköping kommun har rätt att fritt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Rättigheten begränsas dock av sekretess och tystnadsplikt. Arbetsgivaren är förbjuden att efterforska vem som har yttrat sig i en speciell fråga och får inte avskräcka en anställd från att yttra genom kritik eller bestraffningar. Samtidigt har den anställde lojalitetsplikt att utföra sitt arbete enligt arbets- 12

13 givarens instruktioner. Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen innebär ett juridiskt ansvar med ett antal skyldigheter kopplat till skadeståndsansvar. I kommunal verksamhet är det den nämnd som ansvarar för en verksamhet som också är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i verksamheten. Detta rör också personuppgifter som behandlas på en extern webbplats, som i olika sociala medier. Om en tjänsteman eller en förtroendevald på arbetstid men för helt privata syften är aktiv i de sociala medierna är det privatpersonen själv som blir personuppgiftsansvarig. Lagen om elektroniska anslagstavlor Lagen om elektroniska anslagstavlor omfattar elektronisk förmedling av meddelanden. Den som ansvarar för en elektronisk anslagstavla är skyldig att: Hålla uppsikt över insända meddelanden. Hur ofta beror på hur stor trafik det är på anslagstavlan och vilken slags forum det är fråga om, men minst en gång i veckan. Ta bort vissa typer av brottsligt material som hamnat där och som innebär något av följande. a) uppvigling b) hets mot folkgrupp c) barnpornografibrott d) olaga våldsskildring e) upphovsrättsintrång. Bevarande och gallring samt avpublicering För sociala medier som används av Falköpings kommun eller som används av någon i egenskap av förtroendevald eller anställd i kommunen gäller speciella regler, både vad gäller hur till exempel inlägg/kommentarer ska gallras och hur de ska bevaras. I korthet gäller att inlägg och frågor som uppkommer på sociala medier och som kräver handläggning ska tas om hand, antingen genom att man öppnar ett separat ärende eller som ett tillägg i ett pågående ärende. Elektronisk utskrift ska för detta ändamål göras av det sociala mediet och tillföras annat verksamhetssystem. För framtiden bör vi dock även bevara sociala medier som ett fenomen i samhället idag. Detta betyder att man med jämna mellanrum bör göra ett elektroniskt uttag av det sociala mediet i sin helhet under en bestämd tidsperiod. Hur ofta uttag ska göras måste bedömas från fall till fall. En sida som är mycket aktiv bör dokumenteras med en skärmdump var sjätte månad, uttaget bör omfatta åtminstone några veckor. Om det är en särskild fråga som debatteras bör uttag göras oftare. Ansvarig för detta uttag bör vara den person som utses av myndigheten att bevaka och kontrollera mediet. Gallring av inlägg och kommentarer får, efter bedömning, göras med hänvisning 13

14 till arkivmyndig-hetens gallringsbeslut rörande handlingar av ringa betydelse och av rutinmässig karaktär Kommentarer synpunkter eller svar som kan antas strida mot gällande lagstiftning, direktiv och/eller policydokument, ska skyndsamt avpubliceras eller raderas. Innan radering måste innehållet av meddelandet samt information om dess avsändare sparas. Såväl avpublicerat som raderat innehåll, måste behandlas i enlighet med regler om allmänna handlingar. Kommentarer får inte innehålla: Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier Olovliga våldsskildringar eller pornografi Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet Olovligt bruk och publicering av upphovsrättsligt skyddat material Svordomar eller obscena ord Kommersiella budskap eller reklam 14

15 Bilaga 1 Sveriges kommuner och landstings förslag till checklista för sociala medier 1. Det bör finnas ett uppdrag från chefen för att en anställd ska kunna använda sociala medier i tjänsten. Med detta beslut klargörs att personen använder sociala medier som anställd och inte som privatperson. 2. Kommunen bör utse vilka personer som får skriva på sociala medier för kommunens räkning, på ungefär samma sätt som man utser publicister på hemsidor. 3. Kommunen bör ha en förteckning på den egna webbplatsen över vilka externa webbplatser, t ex Facebook och Twitter som kommunen är aktiv på. 4. Om politiker i kommunen vill länka från kommunens webbplats till exempelvis sin privata blogg eller sitt partis webbplats går det bra. Beslutet om detta ligger hos den som ansvarar för kommunens webbplats. Men det bör klart och tydligt framgå att åsikterna som framförs på till exempel bloggen inte är kommunens egna utan den enskilde politikerns. 5. Kommunen måste fatta gallringsbeslut om att till exempel svar på ett twitterinlägg, Facebook-inlägg eller andra inkomna kommentarer på de sidor man är aktiv på inom sociala medier får gallras (tas bort) fortlöpande. Samma sak gäller för den information som kommunen själv skapat i ett socialt medium. 6. För att dokumentera själva mediet bör man en gång i halvåret eller inför stora förändringar spara skärmdumpar från de sidor man är aktiv på. 7. Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras på sociala medier. 8. Brottsligt material ska kommunen ta bort, som till exempel hot eller hets mot folkgrupp m.m. 9. Anställda som använder sociala medier i det privata får skriva om kommunens verksamhet. Yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller även här. ( Läs mer i SKL:s bok Lojalitet och yttrandefrihet) 10. Det kan i kommunen finnas regler för hur anställda får använda sociala medier på arbetstid. Här är det upp till varje arbetsgivare att bestämma vilka regler som ska gälla. 15

16 Bilaga 2 Datainspektionen: Myndigheter, företag och andra organisationers ansvar för Personuppgifter i sociala medier Allt fler kommuner, myndigheter och företag använder sig av Facebook, Twitter, bloggar och andra typer av sociala medier som kommunikationskanaler. Användningen av dessa medier kan innebära att personuppgifter behandlas, vilket i sin tur innebär att organisationerna måste se till att följa reglerna i personuppgiftslagen och, i vissa fall, särskild registerlagstiftning. Här får du veta mer om vad detta kan innebära för din organisation. Informationen riktas till myndigheter, kommuner och andra organisationer och rör endast behandling av personuppgifter. Observera att en organisations ansvar för personuppgifter som publiceras via ett visst socialt media är beroende av utformningen av den sociala medietjänst som används och att de sociala medierna är under ständig förändring och utveckling. Dessa regler gäller enligt personuppgiftslagen I personuppgiftslagen gäller olika regler beroende på om de personuppgifter som behandlas är strukturerade eller inte. I normalfallet när organisationer skapar en Facebook-sida, en blogg eller använder sig av Twitter är personuppgifterna som organisationen behandlar och har tillgång till inte strukturerade i personuppgiftslagens mening. När personuppgifterna är ostrukturerade är publiceringen tillåten så länge uppgifterna inte är kränkande (5 a personuppgiftslagen) och organisationen uppfyller vissa krav på säkerhet (31 32 personuppgiftslagen). Personuppgiftslagen gäller dock inte: när det finns avvikande bestämmelser i andra lagar eller förordningar då personuppgifter behandlas för privata ändamål (organisationer kan dock aldrig behandla personuppgifter för privata ändamål) om det strider mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet om publiceringen av personuppgifter kan bedömas ske för ett uteslutande journalistiskt ändamål, det vill säga om syftet är att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. I så fall gäller endast bestämmelserna om säkerhet. Vem har ansvar för vad? Ansvaret för behandling av personuppgifter via sociala medier kan delas in i ansvaret för organisationens egna inlägg och publiceringar och ansvaret för inlägg 16

17 som publiceras av besökare. Några exempel: Facebook och bloggar: Organisationen är ansvarig för personuppgifter som publiceras på organisationens Facebook-sida och/eller blogg. Ansvaret omfattar både personuppgifter som organisationen själv publicerar och personuppgifter som publiceras av andra i till exempel en kommentar på sidan. Även den besökare som skrivit en kommentar kan ha ett ansvar för vad den själv skrivit. Twitter: Organisationen ansvarar endast för personuppgifter som organisationen själv publicerat, inte personuppgifter som andra twittrande lämnar. Det beror på att organisationen inte kan påverka publiceringen av andras twitterinlägg. För andra sociala medier måste organisationen göra en egen bedömning av vilket ansvar den har för andras publiceringar. Kan organisationen påverka det som besökaren publicerar och därmed bestämma över ändamålen och medlen för den behandling av personuppgifter som andra utför (som för Facebook och bloggar)? Eller kan den det inte (som på Twitter)? Svaret påverkar organisationens ansvar. Organisationens ansvar Organisationen har ett ansvar för att personuppgifter på dess Facebook-sida, blogg, Twitter-konto och liknande inte behandlas på ett sådant sätt att de kränker enskildas personliga integritet. Ett företag, kommun, myndighet eller annan organisation som använder sociala medier: får inte publicera kränkande personuppgifter ska hålla uppsikt över besökares kommentarer för att upptäcka kränkande personuppgifter ska ta bort kränkande personuppgifter kan bli skadeståndsskyldig för kränkande personuppgifter. Organisationen är dessutom skyldig att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Det kan bland annat innebära att: De som arbetar med sociala medier för organisationens räkning bör informeras om ändamålen med den behandling av personuppgifter som kan förekomma och att användning som är oförenlig med dessa ändamål är förbjuden. Det är därför bra om organisationen utformar en intern policy som beskriver hur organisationen ska använda de sociala medierna och hur personuppgifter på dessa ska hanteras. Kraven på lämpliga säkerhetsåtgärder blir större ju större risken är för att känsliga uppgifter kan förekomma. Exempelvis kan det vara nödvändigt att ha en noggrannare uppsikt över besökares kommentarer om det har förekommit många kränkande kommentarer på sidan. 17

18 Det här bör organisationen tänka på För att minska risken för kränkningar av enskildas personliga integritet och för att minska risken för att bli skadeståndsskyldig, bör organisationen vidta åtgärder i förebyggande syfte. Organisationen bör informera om syftet med Facebook-sidan, bloggen eller liknande samt för vilka ändamål kommentarsfunktionen är tänkt att användas, vilka typer av kommentarer som inte får förekomma och vad som kan hända om enskilda inte följer anvisningarna. Organisationen bör uppmana besökare att rapportera kränkande innehåll och ha rutiner för att hantera klagomål. Om det är lämpligt kan organisationen även hänvisa till exempelvis Facebooks eller bloggverktygets egen klagomålsfunktion. Tänk också på att: Utforma sidan så att det tydligt framgår att det är organisationen som står bakom den. Det kan finnas andra bestämmelser, utöver personuppgiftslagen, som har betydelse för vad som är tillåtet och inte, som exempelvis bestämmelser i registerförfattningar, bestämmelser om allmänna handlingar, sekretess och arkivering samt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Informationen på den här sidan utgår ifrån förutsättningen att organisationen inte behandlar eller kommer att behandla personuppgifterna i ett register, ärendehanteringssystem eller annan databas, på ett strukturerat sätt. I så fall gäller personuppgiftslagen i sin helhet. Bakgrund Informationen på den här sidan grundas på slutsatser som Datainspektionen kommit fram till efter att ha granskat hur en statlig myndighet, en kommun och ett företag använder Facebook, bloggar och Twitter. 18

19 Välkommen till världen, Facebook! En ung egyptisk man, tacksam för det sociala nätverkets roll i revolutionen, hyllade på det finaste sättet han kunde: Han döpte sin dotter till Facebook. (Aftonbladet 24 februari 2011) 19

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12)

Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) Riktlinjer för användning av sociala medier i Hofors kommun 1 (12) 2 (12) Innehåll Strategi... 3 1.1 Nya kommunikationsmönster... 3 1.2 Vad är sociala medier?... 3 1.3 Hofors kommuns strategi... 4 1.4

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015 Riktlinjer för sociala medier Antagen Ks 105/2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Riktlinjer... 2 2.1 Öppna/avsluta ett konto för ett socialt medium... 2 2.2 Förteckning över sociala medier... 3 2.3 Avsändare

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58)

Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58) Sociala medier är interaktiva kommunikationskanaler mötesplatser som skapar

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun

Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Riktlinjer för användning av sociala medier inom Hallstahammars kommun Reviderad maj 2014 2 Bakgrund och mål Kommunen har ett behov av att på olika sätt föra en dialog med medborgarna och att finnas där

Läs mer

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting

Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Riktlinjer för närvaro och användande av sociala medier för Norrbottens läns landsting Kommunikation är ett strategiskt verktyg. Väl använt kan sociala medier vara effektiva och viktiga kommunikationskanaler

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier

Rutin för användning av sociala medier Diarienummer: Rutin för användning av sociala medier Gäller från: 2013-09-24 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Informationschefen Utarbetad av: Informationschefen och informatörsgruppen Revideras

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier

Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier Antagna av stadens ledningsgrupp 2010-12-15 Regler och riktlinjer för Lidingö stad på sociala medier 1 Innehåll Regler och riktlinjer Vad är sociala

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun

Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Datum Sida 12-01-09 1(11) Strategi och Riktlinjer för användning av sociala medier i Tibro kommun Fastställda av ledningsgruppen december 2011 2(11) Innehållsförteckning 1. Strategi... 3 1.1 Övergripande

Läs mer

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Bilaga 2, Falu kommuns informationspolicy Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-09 2 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-28 92 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier 1 [7] Referens Marica Nordwall Policy för sociala medier Sammanfattning Policyn är tänkt som ett stöd och ge råd till dig som medarbetare i Botkyrka kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier RIKTLINJER Antagen, datum 2011-08-24 Sida 1(4) Riktlinjer för sociala medier Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Policy för användande av sociala medier

Policy för användande av sociala medier Dnr: 100-2538-2011 Verksamhetsstöd Fredrik Andersson Policy för användande av sociala medier Policyn fastställer förutsättningarna för Länsstyrelsen Värmlands hantering av sociala medier och tar upp ansvarsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. och. sociala medier TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun och sociala medier Sociala medier Vad är sociala medier? Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (5) Så jobbar du Bilaga för regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Så jobbar du Innan du startar 2 Några facebook-tips 2 Så kommer du igång 3 Så uppträder du på sociala

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20

Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Riktlinjer för användning av sociala medier 2013-05-20 Tyresö kommun / 2013-05-20 2 (5) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Upphovsrätt...4 3 Hantering av inkomna synpunkter,

Läs mer

Kommuner, landsting i sociala medier

Kommuner, landsting i sociala medier Kommuner, landsting i sociala medier Nov 2010 Staffan Wikell Avdelningen för juridik Sociala medier som kommuner och landsting är aktiva på o Egna webbplatser där det finns t.ex. medborgardialoger, chat

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun Riktlinjer 1(8) Riktlinjer för sociala medier för Trelleborgs kommun Antagna av kommundirektören efter behandling i ledningsgruppen för Trelleborgs kommun 2010-10-13. Riktlinjerna för sociala medier ska

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier Styrdokument Riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunstyrelsen, 91 2 (9) Beslutshistorik Antagen av kommunstyrelsen, 91 Reviderad av informationschefen Ägare 1 - Förvaltarskap 2 Informationschefen

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän

Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän Så här kommunicerar vi via sociala medier i Enköpings kommun riktlinjer för tjänstemän 1 (11) Innehållsförteckning Inledning... 2 Roller och ansvar... 2 Före start: Avtal och förteckning... 2 Språk och

Läs mer

Policy och rutiner för Sociala medier

Policy och rutiner för Sociala medier Policy och rutiner för Sociala medier Munkedals kommun Tillväxtenheten Jenny Martinsson, webbredaktör (-april 2012) med tillägg av Lotta Karlsson, webbredaktör och informationsansvarig (mars 2012-) Sida

Läs mer

Sociala medier och handlingsoffentligheten

Sociala medier och handlingsoffentligheten 2010-04-28 Avdelningen för juridik Pernilla Krusberg Staffan Wikell Sociala medier och handlingsoffentligheten I avvaktan på E-delegationens riktlinjer för hur myndigheter ska använda sig av sociala medier

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-09-08 Sida 1 Kommunstyrelsens personalutskott, ordinarie ledamöter Kommundirektören Personalchefen Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunstyrelsens personalutskott Stadshusets sammanträdesrum

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

Stockholms läns landstings. Riktlinjer för sociala medier

Stockholms läns landstings. Riktlinjer för sociala medier Stockholms läns landstings Riktlinjer för sociala medier Inledning Det är en utmaning för Stockholms läns landsting att utveckla nya former för service till och dialog med dem som vi är till för. Detsamma

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Riktlinjer Användning av Sociala medier

Riktlinjer Användning av Sociala medier Riktlinjer Användning av Sociala medier Antagen av: Kommunfullmäktige, KF 58 : 2012-05-30 Dnr: 2012-KS0289/003 Riktlinje användning av social medier Sid 2(18) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet

2014-11-19. Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet. Lindahl i korthet 2014-11-19 Sara Törnblom den 13 november 2014 Sociala medier och chefsansvaret i offentlig verksamhet Lindahl i korthet En av Sveriges största advokatbyråer Kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Malmö,

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER

Handbok för användning av SOCIALA MEDIER Handbok för användning av SOCIALA MEDIER 1 Kontakta gärna informationsavdelningen med synpunkter på innehållet och praktiska exempel från verksamheterna. informationsavdelningen@ltkronoberg.se 2 Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs.

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun

Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun Pontus Lilja pontus.lilja@vargarda.se Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier i Vårgårda kommun Innehållsförteckning Bilaga till Kommunikationspolicy Riktlinjer för sociala medier

Läs mer

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen Sociala medier+juridik=sant Lena Olofsson E-delegationen Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Vilka ingår? 16 myndigheter och SKL samverkar Delegationen beslutar Arbetsgruppen bereder Projektgrupper

Läs mer

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 1 Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 3 Agenda Företags ansvar för sociala medier Marknadsföring och immateriellrätt i sociala medier Personuppgifter 4 Användare av sociala medier Generellt

Läs mer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer

Laholms kommun i sociala medier. Riktlinjer Laholms kommun i sociala medier Riktlinjer 1. Inledning...2 Vem vänder sig riktlinjerna till?...2 Vad är sociala medier?...2 Varför ska vi medverka i sociala medier?...2 Vision och mål...2 2. Din roll

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

och juridik = sant Johan Bålman E-delegationen

och juridik = sant Johan Bålman E-delegationen Sociala medier och juridik = sant Johan Bålman -delegationen Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen bereder IT-chefer Projektgrupper Kanalstrategi,

Läs mer

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907

Strategi för användning av. Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Strategi för användning av Sociala Medier inom Västerås stad Antagen av Kommunstyrelsen 100907 Innehåll 1. Inledning 1.1 Vad är sociala medier? 1.2 Beskrivning av de mediekanaler vi medverkar i idag 1.3

Läs mer

Policy. Kommunikationspolicy BJURHOLMS KS14-007 003 KOMMUN. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Kommunikationspolicy BJURHOLMS KS14-007 003 KOMMUN. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa BJURHOLMS KS14-007 003 KOMMUN Kommunikationspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-02-18 Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-28 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Inriktning och syfte Dessa riktlinjer är upprättade i syfte att ge anställda och förtroendevalda stöd när de i egenskap av representanter för uttalar sig/agerar i sociala

Läs mer

Handbok i sociala medier för kontoansvariga

Handbok i sociala medier för kontoansvariga Handbok sociala medier Dnr: 1880/2012-010 2013-01-10 Sid: 1 / 10 Version: 1.0 Kommunikationsavdelningen Handbok i sociala medier för kontoansvariga Postadress Besöksadress Telefon E-Post 171 77 Stockholm

Läs mer

Kommunikation i sociala medier - användning av sociala medier, målgrupper Annika Bergström, docent i medie- och kommunikationsvetenskap

Kommunikation i sociala medier - användning av sociala medier, målgrupper Annika Bergström, docent i medie- och kommunikationsvetenskap Kommunikation i sociala medier - användning av sociala medier, målgrupper Annika Bergström, docent i medie- och kommunikationsvetenskap Berglin, Svenska Dagbladet 100905 Upplägg Vad är sociala medier och

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Version 1.0, utfärdandedatum 2010-12-30. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Version 1.0, utfärdandedatum 2010-12-30. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Version 1.0, utfärdandedatum 2010-12-30 Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag 1 av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter

Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 2014 1. Inledning... 3 1.1. Vad är sociala medier?... 3 1.1.1. Facebook... 3 1.1.2.

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer