Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015"

Transkript

1 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan

2 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid 9 6 Utvecklingsområden för Företagslotsen 6.1 Företagsservice Prioriterade utvecklingsinsatser 6.2 Konkurrensutsättning Prioriterade utvecklingsinsatser 6.3 Upphandling Prioriterade utvecklingsinsatser 6.4 Kommunikation Prioriterade utvecklingsinsatser 6.5 Uppföljning 6.6 Omvärldsbevakning

3 1. Inledning Örnsköldsviks kommuns Visionen är, Möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun i världsklass att leva och arbeta i och att besöka. Företagslotsen arbetar med frågor rörande kommunens näringsliv med främsta syfte att utveckla ett bra lokalt företagsklimat, vilket är viktigt för att befintliga företag ska kunna utvecklas och för att nya företag ska etablera sig på orten. Ett starkt näringsliv ger konkurrensfördelar och skapar tillväxt. Företagsklimatet påverkas till stor del av värderingar, marknadsförutsättningar, kostnadsnivåer och tillgång till kompetens. Dessutom är infrastrukturen en mycket viktig faktor för det lokala näringslivet. Ledord som snabbt, enkelt, tryggt och effektivt ska genomsyra kommunkoncernens organisation. Det är viktigt att alla involverade har ett personligt engagemang och arbetar mot samma mål. Arbetsmetod Företagslotsen För att stärka och utveckla arbetet med näringslivsfrågor och det lokala företagsklimatet i kommunen kommer arbetet att ske efter arbetsmetod Företagslotsen. De kommande åren fokuseras arbetet på företagsservice, upphandling, konkurrensutsättning och kommunikation. 2. Bakgrund Arbetsmetoden Företagslotsen startades 2003 och var mellan åren ett av utvecklingsprojekten i Vision Företagare, politiker och kommunens handläggare var mycket positiva till Företagslotsens arbete och 2006 permanentades verksamheten inom Örnsköldsviks kommun. Under 2009 startade en ny fas i Företagslotsens arbete vilket innebar, att alla som arbetar inom kommunkoncernen och som har företagskontakter, ska delta i utvecklingsarbetet av arbetsmetoden Företagslotsen. För att åstadkomma ett starkt näringsliv och ett positivt företagsklimat är det viktigt att det finns goda kontaktytor, ett bra samarbete och ett gemensamt nytänkande mellan kommunen, myndigheterna och företagen på orten. 3. Övergripande mål Det övergripande målet för arbetsmetoden Företagslotsen är att Örnsköldsvik år 2015 ligger på 50:e plats i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner Enligt Svenskt Näringsliv Företagsklimatranking 2009 ligger Örnsköldsviks kommun på 103:e plats av Sveriges 290 kommuner 2

4 3 4. Arbetssätt Handlingsplanen för att utveckla arbetsmetoden Företagslotsen bygger på ett koncernövergripande arbetssätt konkreta och mätbara mål en kontinuerlig uppföljning av resultat en årlig revision av handlingsplanen 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Strategin för arbetsmetoden Företagslotsen innebär att ha en sammanhållande funktion mellan kommunen och företagen följa ärenden från start till mål kartlägga företagens behov och samordna möten mellan företagare och berörda kommunala tjänstmän att handlägga ärenden snabbt och effektivt följa upp avslutade ärenden underhålla utvecklade informations- och kommunikationskanaler alltid bemöta företagare på ett positivt sätt arbeta utifrån Det goda värdskapet 2 arbeta för att alla medarbetare i kommunkoncernen ska vara delaktiga i utvecklingsarbetet av arbetsmetoden Företagslotsen utveckla företagsklimatet i kommunen så att Örnsköldsvik fortsätter att vara den ledande kustkommunen i Norrland enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatranking Det goda värdskapet är konsten att få människor att känna sig välkomna och finns beskrivet i en bok av Jan Gunnarsson som är grundaren till detta koncept

5 6. Utvecklingsområden för Företaglotsen Handlingsplanen för att utveckla arbetsmetoden Företagslotsen fokuseras under perioden till de fyra områdena, företagarservice, konkurrensutsättning, upphandling och kommunikation. 6.1 Företagsservice Arbetet med att effektivisera företagsservicen internt inom kommunens organisation ska ge förutsättningar för att utveckla befintliga företag och att nya företag väljer att etablera sig i kommunen. För att lyckas i det arbetet är det viktigt att alla anställda inom kommunkoncernen arbetar för ett bättre företagsklimat. Att utveckla och förbättra servicen till företagare kan ske dels genom att skapa mötesplatser för företag såväl i centralorten som på övriga platser runt om i kommunen, dels genom att skapa mötesplatser mellan företagare, politiker och tjänstemän. Företagslotsen ska arbeta för att utveckla en vi-känsla mellan företagare och anställda inom kommunkoncernen och att arbetsklimatet präglas utifrån det gemensamma arbetet. Det ska finnas en värdegrund som baseras på att anställda inom kommunen är till för medborgarna och företagen. Att arbeta med Det goda värdskapet 2 som förebild främjar ett positivt synsätt och leder till ett bra bemötande Prioriterade utvecklingsinsatser Arbetsmetoden Företagslotsen kommer att prioritera arbetet inom nedan angivna områden. Utveckla informations- och kommunikationskanaler Information till företag ska utformas utifrån företagens behov med rätt kommunikationskanaler. Informations- och kommunikationskanalerna ska utvecklas inom kommunkoncernen. Örnsköldsviks kommun ska medverka till att skapa förutsättningar för mötesplatser där förtagare, representanter för kommunen och andra parter kan träffas för affärer och/eller erfarenhetsutbyte. Utveckla nya e-tjänster Inom Örnsköldsvik kommun pågår för närvarande ett projekt för att utveckla e-tjänster Till e-tjänsterna bör olika servicenivåer kopplas och utvecklas. Företagare ska bland annat kunna få information om vilken hjälp de kan förvänta sig att få, tidplan, kostnader och uppgifter på ansvariga handläggare. Pågående ärenden ska kunna följas via nätet av såväl företagare som kommunens personal. 4

6 Utveckla telefon- och e-postkulturen Via kommunens telefonväxel ska företagare snabbt kunna få kontakt med rätt handläggare beroende på ärendets karaktär. Frågor från externa via e-post ska automatiskt besvaras direkt till frågeställaren. Målsättningen är att frågor till kommunen besvaras inom 3 dagar, om inte annat meddelas. Detta mål ska ingå i servicegarantin. Utbilda personal Kommunens personal ska få utbildning i Det goda värdskapet 2 med syfte att skapa en gemensam värdegrund och att utveckla serviceandan. 6.2 Konkurrensutsättning För att uppnå en större öppenhet beträffande konkurrensprövning, upphandling och klarläggande av illojal konkurrens behövs en uppdatering av dokumentet från 2004 Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Ett övergripande handlingsprogram med åtgärder och ansvar bör snarast tas fram. Handlingsplanen bör täcka in nya förutsättningar för konkurrensprövning, nya metoder för upphandling och metoder för att minska illojal konkurrens. Tillsammans med detta bör även Småföretagarpolitiskt program från 2006 ses över Prioriterade utvecklingsinsatser Information och kommunikation Konkurrensutsättningsprogrammet och dess effekter ska tydliggöras. Information om åtgärder och resultat bör ges årligen. Analysen visar att det redan idag är många verksamheter som konkurrensprövats. En total sammanställning över samtliga förvaltning har inte gjorts eller tillkännagivits för företagare och media. Omvärlden bör få vetskap om vad som redan gjorts för att kunna skapa sig en helhetsbild. Skapa en kommunikationsplan som anger vad som ska ut på upphandling, när och till vilka. Bjuda in till återkommande träffar/seminarier med lokala leverantörer och entreprenörer, såväl befintliga som potentiella, för dialog om konkurrensprövning, upphandling, illojal konkurrens med mera. 5

7 6.3 Upphandling I alla undersökningar om företagsklimat har den kommunala upphandlingen spelat en stor roll. Få kommunala verksamheter berör den enskilde företagaren så mycket. Det handlar inte enbart om enskilda upphandlingar utan även om tilltron till hur upphandlingsarbetet har gått till. Företagare önskar öppenhet, tydlighet och att det ska vara lätt att erbjuda sina varor och tjänster till kommunen. För offentliga upphandlingar krävs att regler och anvisningar följs och det innebär också att vilket företag som helst, såväl inom som utom kommunen, kan vinna upphandlingen. Det kan vara svårt att förstå för den enskilde företagaren inom kommunen. Därför är det viktigt att kommunens upphandlingsenhet möter företagare för att diskutera upphandlingsfrågor Prioriterade utvecklingsinsatser Följande aktiviteter och åtgärder planeras under informera företag Erbjuda information om kommunens upphandlingar till företag. Gärna med massmedial bevakning. Informationsaktiviteter Annonsera kommunens aktuella upphandlingar i den lokala dagspressen, med hänvisning till webbadress. Det ska vara lätt att få information om aktuella upphandlingar på kommunens webbplats. Kommunens upphandlingsenhet ska aktivt delta på den årliga Företagardagen och där informera om hur inköpsarbetet går till, visa hur databasen fungerar och boka in besök ute på företag. Kommunens upphandlingsenhet bör även delta på Företagslotsens informationsmöten, frukost- och lunchmöten på olika orter inom kommunen Delta i bildande av branschråd Utveckling Vidareutveckla de två olika modellerna entreprenadmodellen (hårda sektorn) och valfrihetsmodellen (mjuka sektorn). Upphandling Upphandla i mindre enheter så att fler små och medelstora företag kan delta. Förbättra och förtydliga informationen vid och om upphandlingen till företag. Inte begära in mer dokumentation än nödvändigt. Kommunen kan själv inhämta uppgifter från Skattemyndighet, Bolagsverk och andra myndigheter. Förbereda upphandlingen genom marknadsanalyser och dialog med företag. Enbart ha relevant information i förfrågningsunderlaget. 6

8 Beställarkompetens Det är av största vikt att det är kvalificerad och kunnig personal som handlägger kommunens upphandlingar. Beställarkompetensen måste vara på samma nivå som hos leverantörer och entreprenörer. Utbildning Utbilda nyckelhandläggare internt inom kommunkoncernen. Utbilda småföretagare på orten i den kommunala upphandlingens regler och principer. Samverkan Visa på möjligheterna och uppmuntra till samverkan företagen emellan för att öka konkurrenskraften vid upphandlingar. 7

9 6.4 Kommunikation En väl fungerande kommunikation är avgörande för att kunna påverka värderingar och uppfattningar som är viktiga delar av företagsklimatet. Företagens uppfattning av företagsklimatet påverkas av vad man känner till om förutsättningar för företagande och insatser för näringslivets utveckling. Kommunikationsarbetet ska pågå fortlöpande och kontinuerligt med temporära aktiva punktinsatser. Det är viktigt att se kommunikationsarbetet som en del i Företagslotsens alla utvecklingsområden: Företagsservice, Konkurrensutsättning och Upphandling Enligt Örnsköldsviks kommuns kommunikationspolicy är inriktningsmålet för den externa kommunikationen: Att forma varumärket Örnsköldsvik och medverka till kommunens tillväxt genom att öka intresset och engagemanget för Örnsköldsvik från människor, näringsliv och medier. Bilden av Örnsköldsvik ska fokuseras på att kommunicera handlingskraft, möjligheter och mångfald. Kommunikationen ska koncentreras på det som görs för att utveckla Örnsköldsvik, det Örnsköldsvik erbjuder samt den målsättning som finns för Örnsköldsvik. Det ska finnas ett tydligt ansvar för kommunikationsarbetet med arbetsfördelning, planer för enskilda insatser och en årlig handlingsplan. Planen bör fokusera på såväl intern som extern kommunikation Prioriterade utvecklingsinsatser Att göra en kommunikationsplan Exempel på aktiviteter för att informera om Företagslotsen: Personifiera lotsarna på webbplatsen - presentera lotsarna via bildspel, kontaktuppgifter och respektive specialområde. Lyfta fram goda exempel- intervjua och fotografera företagare och anställda på olika företag, vilka berättar om sina erfarenheter av kontakter med Företagslotsen. Materialet publiceras på webbplatsen, men ska också kunna användas i andra sammanhang, till exempel vid produktion av tryckt material. 8

10 Informera om vad Företagslotsen gör- producera en aktivitetskalender som informerar om aktuella och planerade arrangemang. Kalendern ska presenteras på webbplatsen, i annonser och kunna skickas per post. 6.5 Uppföljning Arbetsmetoden Företagslotsen ska regelbundet följas upp. Även företagarnas upplevelse av kontakter med Företagslotsen och övriga verksamheter i kommunen ska följas upp. Örnsköldsviks kommun deltar årligen Svenskt Näringslivs förtagsklimatranking. Det är dessutom beslutat att kommunen ska delta i SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) undersökning av kommunens företagsklimat jämfört med övriga kommuner i Sverige. Resultat av mätningar och uppföljningar ska återkopplas till Kommunstyrelsen, kommunala nämnder, förvaltnings- och bolagsledningar samt bolagsstyrelser. 6.6 Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet för att ständigt förbättra arbetsmetoden Företagslotsen. 9 tel

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer