Rationaliseringar inom Försäkringskassan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rationaliseringar inom Försäkringskassan"

Transkript

1 Försäkringskassan Klara V. Kyrkogatan Stockholm Rationaliseringar inom Försäkringskassan Bakgrund Strömsunds kommun har tagit del av Försäkringskassans förslag till åtgärder med hänsyn till föreslagen budgetram. Då kommunen starkt berörs genom att Servicekontoret i Strömsund föreslås för nedläggning lämnas ett antal kommentarer. Strömsunds kommun har vidare avdelat medel för medfinansiering till projektmedel från Tillväxtverkets program Lokala servicelösningar. Vidare finns ett av Nystartskontoren i Strömsund. Dessa två aktiviteter kommenteras särskilt. Kommentar kring Servicekontor Strömsunds kommun kan till viss del förstå att Försäkringskassan som tydligen getts möjligheter att fritt lämna förslag till rationaliseringar väljer att lägga ner servicekontoren. Genom att peka ut enskilda anställda på platser långt från ordinarie större verksamhetsorter slipper man en besvärande turordningsprocess. Försäkringskassan verkar ändock inte klar över kostnaderna eftersom man i Handlingsplan för att anpassa kostnaderna till en lägre anslagsnivå år 2013 skriver följande Omställningskostnader En avveckling av servicekontoren och det lokala kontorsnätet innebär att betydande omställningskostnader uppstår avseende personal och lokaler. Den samarbetsöverenskommelse som finns mellan Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten innebär dock att myndigheterna ska hantera eventuella omställningskostnader. En avveckling av Försäkringskassans engagemang vad avser servicekontoren påverkar även Skatteverkets möjligheter att upprätthålla servicekontor. Detta innebär att det i dagsläget inte går att bedöma de totala omställningskostnaderna och dess fördelning mellan myndigheterna. Detta måste klargöras i det fortsatta arbetet med realiserandet av handlingsplanen. Försäkringskassan har inte

2 täckning för dessa omställningskostnader inom ramen för anslagstilldelningen år 2011 och När kostnaderna kan beräknas kommer Försäkringskassan att hemställa om medel för detta. Försäkringskassan anger vidare i sin Handlingsplan följande statistik: Servicekontoren hade totalt 2,7 miljoner besök under år 2010 och under år 2011 är bedömningen att antalet besök kommer att vara ca 3,5 miljoner besök. Dessa miljoner handlar inte om personer som valt Servicekontoren bara för att det är nära eller att man får en god service. Det handlar om människor som inte har någon annan möjlighet vilket nedanstående citat från en anställd på ett Servicekontor så målande beskriver. Våra besökare på servicekontoret är i alla åldrar och ärendena är av skiftande slag. Men de besök som ändå utgör en stor andel är våra invandrare och äldre. Vi får ibland genom att rita, peka på blanketterna, gestikulera, anpassa informationen utifrån den besökandes "nivå". Man märker väldigt väl när kunden förstår vad man menar. Detta kan du aldrig uppnå genom ett telefonsamtal. Inte heller Internet kan ersätta det personliga mötet! De kunder som kommer till oss har ibland väldigt komplexa ärenden som det inte går att få svar på via självbetjäning, och genom att vi finns här för ett personligt möte kan vi lättare nysta loss kärnproblemet i frågor. Om Försäkringskassan drar sig ur pågående samverkansavtal kommer medborgarna i vår kommun att drabbas väldigt hårt. En del människor kommer ALDRIG att äga en dator eller kommer inte att klara av att ringa självbetjäningstjänsterna. Vi har många sjuka, arbetslösa, gamla, och nyanlända som behöver komma i kontakt med Försäkringskassan! Försäkringskassan redovisar i sin handlingsplan många goda möjligheter till rationella centraliserade processer som ger en rationell verksamhet. IT-baserat stöd har på flera sätt ökat servicen då den kan ske distansoberoende och utanför ordinarie arbetstid. Dessa rationaliseringar borde då ge utrymme för att bibehålla den lokala servicen för de grupper som beskrivs ovan. Vidare saknar hushåll i delar av kommunen fortfarande bredbandsmöjligheter. Attityder

3 Förtroendet för Försäkringskassan är naggat i kanten av regelförändringar och väntetider. Kontakten med en handläggare kan bättra på detta anseende. Citat från en anställd visar på detta. Något som jag kan tillägga är: Myndigheterna vill ju ha medborgarnas/företagarnas förtroende. Det medför bl.a. att viljan att göra rätt ökar, och att man har lättare att acceptera regelförändringar som politiker klubbar igenom. Många som kommer till oss har en relativt negativ inställning till i detta fall Försäkringskassan (sjukförsäkringsregler, handläggningstider, tillgänglighet och bemötande). Men genom vår närvaro, genom att vi fysiskt möter dessa människor och personligen hjälper dem så lyckas vi faktiskt någotsånär upprätthålla Försäkringskassans förtroende! Vi får dagligen kommentarer när kunderna lämnar oss att de tycker att det är SÅ bra att vi finns på plats! Ekonomiska kalkyler Försäkringskassans förslag saknar heltäckande ekonomiska kalkyler. I avsnittet Omställningskostnader anger man följande: Detta innebär att det i dagsläget inte går att bedöma de totala omställningskostnaderna och dess fördelning mellan myndigheterna Det finns dock än viktigare kostnader och de är hur förslaget påverkar samhället i stort. Det är förvånande att en av våra större myndigheter vid en fråga som denna inte nyttjar de planeringsmodeller som Statskontoret tagit fram. Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling ESV 2005;13/ Statskontoret 2004:29A Räkna på lönsamheten! vägledning i exemplets form ESV 2004:24/Statskontoret 2004:29 Lokala servicelösningar Strömsunds kommun har vidare avdelat medel för medfinansiering till projektmedel från Tillväxtverkets program Lokala servicelösningar. Kommunen har gjort detta utifrån intentionerna i regeringens arbete för regional tillväxt. Som exempel beskrivs detta på

4 Regeringen för en aktiv förnyelsepolitik som ger alla delar av landet möjligheter att utvecklas av egen kraft och bidra till det gemensamma bästa. Hela Sveriges kraft ska tas till vara. Genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften, och skapa bättre förutsättningar för företagande, innovationer och investeringar, kan tillväxtpotentialen i hela landet stärkas. Politiska åtgärder som främjar företagande, innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt en god servicenivå är nödvändiga för att stärka lokal och regional utvecklingskraft. Den nationella utvecklingskraften är beroende hur väl de unika förutsättningar som finns lokalt och regionalt tas tillvara av bland annat medborgare och företag. Sveriges tillväxt är inget annat än summan av den tillväxt som skapas i landets alla delar. Åtgärder behöver därför anpassas till såväl lokala som regionala skillnader och förutsättningar. Ett ytterligare stärkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar över statliga medel är också viktigt för politiken. Intentionerna har också stärkt de ideella krafterna som arbetar för lokal service, där ambitionen är att den offentliga servicen förs ut ytterligare ett steg mot medborgarna. Försäkringskassans förslag uppfattas nu som ett slag i ansiktet på dessa ideella krafter. Nystartskontor Nystartskontor är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och kommunen. Regeringen har satsat 30 miljoner kronor på nystartskontor. Projektet syftar till att göra nystartsprocessen enklare för den som vill starta företag. Kontoret i Strömsund startades i februari Även detta är ett bra exempel på vikten att de olika myndigheterna samarbetar lokalt. Sammanfattning Det är vår förhoppning att Försäkringskassan efter ytterligare analyser även framgent har ambitionen att bedriva en service som är tillgänglig för alla medborgare och där Servicekontor ses som en viktig del. STRÖMSUNDS KOMMUN

5 Gudrun Hansson Kommunstyrelsens ordförande

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011 1 (38) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på uppdrag att genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Att starta eget företag

Att starta eget företag Albana Morina och Nalan Mejzini Att starta eget företag En studie av processen att starta eget Företagsekonomi C-uppsats Termin: Vårtermin 2012 Handledare: Karin Brunsson Förord Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Årsredovisning. för Skatteverket 2008

Årsredovisning. för Skatteverket 2008 Årsredovisning för Skatteverket 2008 Innehåll 2008 Generaldirektören har ordet... 2 Året i korthet....................................... 4 1 Verksamhetsområde skatt... 6 1.1 Skattefelet............................................

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Försäkrings kassans årsredovisning 2010

Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Försäkrings kassans årsredovisning 2010 Innehåll Generaldirektören har ordet...3 Styrelsens arbete 2010...4 Om Försäkringskassan...5 Resultaten för år 2010 i sammanfattning...6 Verksamhet... 13 Samlad

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag

Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda och e-förslag Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker,0550-85899 anneli.wiker@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-06-04 Ks/2015:30 000 Organisation Sida 1(3) Svar på återremiss Medborgarförslag, förslagslåda

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp

Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00. Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4

Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4 Bilaga 4 till rapport 2009:1 Bilaga 4 Statskontorets djupstudier vid fem myndigheter PM 1 (34) Djupstudie av fem myndigheter Statskontoret har givit fem myndigheter i uppdrag att skriftligen redovisa

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Christine Fernström Projektledare 040-675 36 29 christine.fernstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-09-05 Dnr 1100723 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Ökad

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer