5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng""

Transkript

1 Ärende som behandlas direkt i kommunstyrelsen: 5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Bilaga KS 2012/145/1-2

2 Bilaga KS 2012/145/1 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens föpjaltnlog Ink (1) Benny Wetterberg D~~[~ Kommunstyrelsen i Sala / Isn IAkt~ga I Remiss angående "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Från Socialdepartementet har inkommit en departementspromemoria angående förslag om att slopa kravet på intyg från förskola och skola för att få tillfällig föräldrapeng. Sala kommun är en av remissinstanserna och svar ska ha inkommit till Socialdepartementet senast 30 juli Enligt det kommunala reglementet handlägger Skolnämnden frågor som berör grundskola och förskola. Det gäller fram till och med 30 juni. Därefter övergår ansvaret till bildnings- och lärandenämnden. Skolnämnden har inget ytterligare sammanträde. Enligt delegationsordningen kan ordförande besluta i brådskande ärenden. På skol nämndens vägnar föreslår jag därför som ordförande att kommunen lämnar följande yttrande. Yttrande från Sala kommun Sala kommun lämnade 2008 remissyttrande på promemorian om att införa intygskrav vid tillfällig föräldrapenning. l det svaret problematiserades förhållandet där pedagogisk personal dels skall ha en kontrollfunktion, dels skapa en god samverkan med barnens eller elevens bästa. Kommunen framförde att de som har det pedagogiska uppdraget bör stå fria från myndighetsutövning som kan påverka vårdnadshavarnas privata ekonomi. Sala kommun välkomnar därför förslaget att kravet på sådana intyg avskaffas. På Skolnämndens vägnar Eva Stenberg Ordförande SALA KOMMUN Skolnämnden Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Benny Wetterberg Kanslichef Benny. W ette Direkt:

3 ----IJ "h,. KS REGERINGSKANSLlET Socialdepartementet Maria Lidström Telefon I::, p 2012/145/2 I i i'lj1 Remiss S2012/4178/FST ANKOM Departementspromemoria Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapenning Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän,jo 2. Riksrevisionen 3. Kammarrätten i Stockholm 4. Förvaltningsrätten i Linköping 5. Justitiekanslern, JK 6. Datainspektionen 7. Försäkringskassan 8. Barnombudsmannen 9. Inspektionen för socialförsäkringen 10. Statskontoret 11. Statens skolverk 12. Statens skolinspektion 13. Specialpedagogiska skolmyndigheten 14. Sameskolestyrelsen 15. Arbetsförmedlingen 16. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU 17. Arvika kommun 18. Botkyrka kommun 19. Danderyds kommun 20. Eskilstuna kommun 21. Filipstads kommun 22. Göteborgs kommun 23. H~bo kommun 24. Kramfors kommun 25. Kungsbacka kommun 26. Landskrona kommun 27. Lerums kommun 28. Lidingö kommun 29. Lindesbergs kommun 30. Lunds kommun

4 3 Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsn1dsberedningens promemoria Svara pj remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats L "nill'm'lmt~ Departementsråd

5 III REGERINGSKANSLIET Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tj~nster Maria Lidström maria, I Promemoria S2012/4178/FST ANKOM 2012'1i!3~ 1 '! SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink Slopat krav på intyg om barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapenning Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att kravet på att lämna intyg om barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapenning tas bort. Detta innebär att en förälder som ansöker om tilllällig föräldrapenning för vård av barn som ännu inte har fyllt tolv år inte längre behöver lämna intyg om barnets frånvaro från den förskola, den pedagogiska verksamhet, det fritidshem eller den skola där barnet normalt vistas. Kravet på att lämna intyg infördes 2008 för att motverka missbruk av tillfällig föräldrapenning. Med anledning av Försäkringskassans utvecklade kontrollarbete, där preventiva åtgärder och riktade, fördjupade kontroller baserade på riskanalyser kan ersätta intygets roll, bedöms intygskravet kunna slopas utan att Försäkringskassans möjligheter att motverka missbruk minskar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den xxx.

6 3 2 Ärendet Regeringen gav 2011 Försäkringskassan i uppdrag att identifiera förenklingar av betydelse för den praktiska hanteringen av ärenden, både fdn medborgarnas och från myndighetens perspektiv i syfte att göra det lättare att göra rätt. I genomförandet av uppdraget skulle erfarenheter från bland annat myndighetens kontrollverksamhet tillvaratas och användas som underlag. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet i april Försäkringskassan föreslår bland annat att kravet på intyg om barns frånvaro i samband med ansökan om tillfällig föräldrapenning avskaffas. Försäkringskassan bedömer att intyget inte innebär en tillräckligt effektiv kontroll i relation till det arbete det medför för föräldrar och personal inom pedagogisk omsorg och skola. Försäkringskassan bedömer att den kontrollstruktur som myndigheten i dag arbetar efter tillsammans med kompletterande utredningar kan ersätta intygets roll för att motverka missbruk inom den tillfälliga föräldrapenningen. 3 Krav på intyg om barns frånvaro tas bort Promemorians förslag: Det ska inte längre krävas intyg om ett barns frånvaro från förskola, skola, pedagogisk omsorg eller fritidshem för att få rätt till tillfällig föräldrapenning. Bakgrund Intyg om barns jrjnvaro Den tillfälliga föräldrapenningen ger möjlighet för föräldrar att f!i ersättning när de behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barnet, i huvudsak vid barns sjukdom. De grundläggande villkoren för rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn är att föräldern har behövt avstå arbete för vård av barnet. Den 1 juli 2008 infördes en skyldighet för en förälder, att i samband med ansökan om tillfällig föräldrapenning för vard av barn, med intyg eller på annat sätt styrka barnets frånvaro från den förskola, den pedagogiska omsorg, det fritidshem eller den skola där barnet normalt vistas. Kravet på att lämna intyg infördes med anledning av att Försäkringskassans kontroller visat att i ett stort antal av ärendena med tillfällig föräldrapenning för vård av barn var delar av de grundläggande villkoren för rätt till ersättning inte uppfyllda. För att stärka insatserna för att förhindra felaktiga utbetalningar infördes kravet på att lämna intyg. Socialförsäkringen, som är en obligatorisk försäkring, måste kunna uppfylla högt ställda anspråk på trygghet, rättvisa och effektivitet. Det är därför viktigt att missbruk förhindras. I samband med införandet av intygs skyldigheten framförde regeringen att det finns skäl att följa effekterna av intyget (prop. 2007/08:94, Åtgär-

7 liga fel fdn myndigheten.' Av det totala antalet felaktiga utbetalningar för Försäkringskassans samtliga förmåner utgjorde tillfällig föräldrapenning fem procent. Försäkringskassan anser därför att varken kostnaden för kontrollen eller effekten av den står i proportion till den riskbedömning som gjorts avseende felaktigt utnyttjande av tillfällig föräldrapenning. Den årliga handläggnings kostnaden för intyget uppskattar Försäkringskassan till ca 7,5 miljoner kronor. Till detta kommer kostnader för utskick av blanketter på ca 14 miljoner kronor årligen. Försäkringskassan anser dessutom att frånvarointyget förlänger handläggningstiderna för den tillfälliga föräldrapenningen samt försämrar möjligheterna att utveckla automatberedning och självbetjäning av ärenden. Detta försämrar effektiviteten i handläggningen. Intyget har även föranlett många negativa synpunkter från föräldrar som upplever intyget som administrativt krångligt. 5 Skälen för promemorians förslag Det är angeläget att medborgarna har stort förtroende för socialförsäkringen och Försäkringskassan. Myndighetens verksamhet sk:! präglas av god service och hög kvalitet i tillämpningen av socialförsäkringen så att rätt person får rätt ersättning i tid. Faktorer som kan bidra till god service och god kvalitet är exempelvis möjligheterna till automatberedning samt tillhandahållande av självbetjäningstjänster. Det nuvarande kravet på att lämna intyg från en tredje part försämrar emellertid möjligheterna att utveckla dessa delar av myndighetens arbete. Pappershanteringen av intyget försenar handläggningen och minskar incitamenten till att anvånda självbetjäningstjänster. Det finns administrativa skäl som talar för att slopa intygsskyldigheten. Det är av fortsatt stor vikt att Försäkringskassan arbetar för att motverka missbnlk inom den tillfälliga föräldrapenningen. Försäkringskassan har utvecklat sitt kontrojlarbete sedan kravet på intyg infördes. Detta innebär förbättrade förutsättningar att göra riskbedömningar och att inrätta lämpliga kontrollåtgärder. Den generella kontroll som kravet på att lämna intyg innebär är med dagens kunskaper för långtgående i förhållande till risken för missbruk. Om kravet på att lämna intyg slopas kommer Försäkringskassans nuvarande kontrollstruktur, med en slumpmässig kontroll mot arbetsgivaren i fem procent av ärendena, enligt vad Försäkringskassan har uppgett i sin ovannämnda rapport, att kompletteras med kontroller mot förskola och skola. Försäkringskassan har också angett att myndigheten avser att utveckla riskanalyserna, bland annat genom att öka kunskaperna om de riskgrupper för vilka kontrollerna kan komma att intensifieras. Y ttedigare en planerad åtgärd är att synliggöra kontrollerna genom att återkoppla till föräldrarna när en l Svar på regeringsuppdrag, Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010, ESV Rapport 2011:11

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-06-08 klockan 16.00, Gottskärs hotell 1 (3) Datum 2015-06-08 Ärende Tid Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Marianne Hultén

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Betänkande av Utredningen om assistansersättningens kostnader Stockholm 2012 SOU 2012:6 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Remissvar: ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler.

Remissvar: ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Eiderbrant 2015-03-18 SCN-2015-0043 Socialnämnden Remissvar: ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24

Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 Barn- och ungdomsnämndens handlingar 2015-06-24 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Barn- och ungdomsnämnden 2015-06-12 1(2) Box 155 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 75 55 E-post: barn.och.ungdomsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 Försäkringskassan har ombetts att yttra sig över studiesociala kommitténs

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anställning under viss kompletterande utbildning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 17 juni 2015 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Ds 2015:8 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Sammanfattning Den kommunala verksamheten har förändrats Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått stora förändringar. Urbaniseringen har fortsatt liksom it-utvecklingen.

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem

Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem RiR 2010:18 Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? ISBN 978 91 7086 228 1 RiR 2010:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt

Det ska vara lätt att göra rätt Det ska vara lätt att göra rätt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Betänkande av Utredningen om åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer