Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden"

Transkript

1 Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell, privat och offentlig sektor skapa lokala servicepunkter för både kommersiell och offentlig service. Dessa ska ge förutsättningar för en levande landsbygd präglad av ökat företagande, tillväxt och befolkningsökning. Syftet är också att utveckla en metod med lokalt anpassade modeller för etablering av servicepunkter vilken kan spridas i hela landet. Resultatmålet är att verksamheter i tio orter ska delta i projektet och att alla deltagande orter under projektets gång ska upprätta handlingsplaner för etablering av servicepunkter. Långsiktigt är målet att dessa planer ska realiseras inom fem år från projektets slut och hållbara servicepunkter skapas i byarna samt att metoden för samverkan kring servicepunkter ska spridas regionalt. Projektet har två målgrupper, dels den privata sektorn i form av lokala företagare, lokalägare och lokaluthyrare och dels de boende i de deltagande byarna. Det är nödvändigt för projektet att de boendes engagemang och idéer tas tillvara och att dessa krafter blir delaktiga i projektet. Här spelar de lokala utvecklingsgrupperna en viktig roll som sammanhållande faktor för de boende. Lokala projektgrupper kommer att skapas med representanter från ideell, privat och offentlig sektor vilka ska arbeta fram projektplaner för etablering av lokala servicepunkter. Medverkande parter är Kristianstads kommun, de lokala byalagen och utvecklingsgrupperna, lokala företagare, Region Skåne och andra relevanta parter. Huvudsakliga aktiviteter kommer att vara kompetensutveckling, seminarier och workshops samt studiebesök. Kommunen kommer aktivt att arbeta med metodspridning bl.a. genom personliga besök och genom framställningen av ett metoddokument. För att nå ut på bästa sätt är en informatör knuten till projektet. Bakgrundsbeskrivning Mer än hälften av Kristianstads kommuns invånare bor på landsbygden eller i mindre orter. De sex basorterna Åhus, Tollarp, Fjälkinge, Önnestad, Arkelstorp och Degeberga kompletteras av ett stort antal mindre byar vilket gör Kristianstads kommun till den mest tätortstäta i landet. Det är därför av största vikt att god basal service tillhandahålls lokalt så att alla invånare, oavsett ålder, funktionsnedsättning eller bilinnehav, kan bo och verka på landsbygden. Dock ser kommunen ett växande problem i att näringsidkare tvingas lägga ner sina serviceinrättningar på grund av svårigheter att få verksamheten lönsam. Det skapas en negativ spiral då försämrad basal service leder till ytterligare vikande befolkningsutveckling då detta påverkar viljan att bosätta sig på orten, vilket får negativa konsekvenser för

2 näringslivet och riskerar att leda till ytterligare nedläggningar. Det orsakar stora problem för de boende i byn, i synnerhet för den växande andelen äldre, för de med funktionsnedsättning och för de som inte har tillgång till bil. Det Regionala Utvecklingsprogrammet för Skåne visade på nödvändigheten av en utveckling av landsbygden och Regionalt Serviceprogram Skåne identifierar den kommunala problematiken med en åldrande och inte alltid bilburen befolkning som drabbas hårt av en försämring av den basala servicen. Programmet poängterar särskilt synsättet att service är en tillväxtskapande faktor som ger mervärde i byarna. Kristianstads kommun är väl medveten om problemet och antog 2008 strategidokumentet "Växande landsbygd" med syftet att skapa goda förutsättningar för företagare, boende och besökande på landsbygden. Kommunen vill vända den negativa utvecklingen genom att i samverkan med ideella och privata krafter nyttja nya perspektiv, teknik och modeller i en långsiktig satsning för att skapa en sjudande landsbygd med god service, tillväxt och inflyttning, i linje med målsättningarna i Tillväxtverkets program Lokala servicelösningar, fokusområde 1 Syfte med projektet Projektets huvudsakliga syfte är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell, privat och offentlig sektor skapa lokala servicepunkter för både kommersiell och offentlig service. Den genomgående tanken är att kommunen ska ge lokala grupper det stöd som krävs för att dessa själva ska kunna lyfta bygden. Detta ska ge förutsättningar för en sjudande landsbygd präglad av ökat företagande, tillväxt och befolkningsökning. Ett av projektets delsyften är att uppmuntra ett ökat ansvarstagande från de lokal utvecklingsgruppernas sida för att stärka civilsamhället. Kommunen har noterat ett ökat antal byalag som ombildas till ekonomiska föreningar för att kunna erbjuda de boende utökad och förbättrad service på orten. Kristianstads kommun önskar undersöka om detta är en möjlig utveckling även för de deltagande orterna i projektet genom att erbjuda information och inspiration. Projektet förutsätter ett starkt engagemang från kommunens sida i att hitta nya lösningar även för den kommunala servicen och en öppenhet för att sammanföra denna med ideell och privat service i byarna. De landsbygdsproblem som kommunen har noterat finns i hög grad även i övriga landet och det är därför ett delsyfte att med Kristianstads kommun som pilotfall utveckla en hållbar metod med lokalt anpassade modeller för etableringen av servicepunkter. Denna metod ska sedan spridas regionalt och nationellt för att även andra kommuner ska kunna använda sig av den. Projektets mål Ett första mål är att tio orter ska delta i projektet. I dessa orter krävs nära samverkan mellan det lokala näringslivet, civilsamhället och kommunen. Resultatmålet är att alla deltagande orter ska ha upprättat handlingsplaner för etablering av servicepunkter eller andra alternativa

3 servicelösningar. Dessa handlingsplaner ska vara specifika och långsiktigt hållbara planer över hur den framtida samverkan och finansieringen av den lokala servicelösningen ska se ut. Projektets långsiktiga effektmål är att lokala servicepunkter i samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor ska etableras i alla deltagande orter inom fem år efter projektets slut. Det är också projektets målsättning att alla deltagande lokala utvecklingsgrupper och liknande ideella föreningar vid projektets slut ska ha fått information om möjligheterna att ombildas till ekonomisk förening eller aktiebolag och att minst en förening ska ha ombildats som ett resultat av detta. Den utvecklade metoden för etablering av lokala servicepunkter ska spridas regionalt i ett första skede och målet är att minst 25 kommuner med liknande problematik ska informeras om projektets metod via personliga besök under projektets gång. Metoden kommer att dokumenteras separat och göras tillgänglig via internet. Projektets målgrupp Projektet har två huvudsakliga primära målgrupper. Den ena utgörs av den privata sektorn i form av lokala företagare, lokalägare och lokaluthyrare som utgör grunden i projektet. Genom projektet kommer dessa att stödjas och i samverkan med civilsamhället och kommunen hitta nya samverkansformer för att skapa långsiktigt hållbara servicelösningar på landsbygden. Den andra primära målgruppen är de boende i de deltagande byarna. Det är nödvändigt för projektet att de boendes engagemang och idéer tas tillvara och att dessa krafter blir delaktiga i projektet. Här spelar byalagen och de lokala utvecklingsgrupperna en viktig roll som sammanhållande faktor för de boende. De lokala utvecklingsgrupperna kan även ses som en egen målgrupp i samband med de aktiviteter som planeras för att informera dessa om möjligheter till ombildning. Projektorganisation Kristianstads kommun är projektägare och administrativt ansvarig för projektet. En projektledare kommer att rekryteras på heltid för att leda och driva projektet. Styrgruppen består av representanter för Region Skåne, Kristianstads kommun, den privata och den ideella sektorn. Dessa kommer att rekryteras under projektets uppstartsfas. En referensgrupp skapas med sju representanter från bl.a. kommunen, byalagen och näringslivet. Denna grupp har som uppgift att följa det dagliga arbetet. Även denna måste rekryteras inom ramen för projektet. Projektledaren kommer att fortlöpande hålla kontakt med referensgrupp och styrgrupp.

4 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning I ett första skede kommer en projektledare att anställas för att inventera intresserade orter. I de deltagande byarna kommer lokala projektgrupper att skapas. Dessa utser en samordnare, vilken kan vara näringsidkaren själv eller annan ideell eller privat person, vilken blir länken mellan den centrala projektledaren och den lokala projektgruppen i byn. Metodutvecklingen och framtagandet av en lokal handlingsplan sker med hjälp av kompetensutveckling, seminarier och studiebesök, både gemensamt för alla deltagare och lokalt. Den lokala samordnaren eller näringsidkaren ansöker om möjlig finansiering hos Leader eller hos Länsstyrelsens landsbygdsprogram, så att den långsiktiga driften kan säkerställas och serviceplatsen kan utveckla sin verksamhet och finnas kvar i orten. Projektledaren kommer under hela projektets gång att vara ett stöd och central samordnare för de lokala projektgrupperna. Resultatspridning Kristianstads kommun kommer att arbeta aktivt med att sprida projektmetoden redan under projektets gång för att inspirera andra kommuner till liknande satsningar. Många kommuner i Sydsverige har en liknande problematik som Kristianstads kommun och kan därför dra nytta av projektets erfarenheter. För att få bästa möjliga genomslag för spridningen och medial uppmärksamhet är en informatör på kommunen knuten till projektet. Förutom att sprida resultaten i de nätverk som kommunen ingår i kommer en konferens att hållas hösten En skriftlig delrapport lämnas vid varje årsskifte och en skriftlig slutrapport presenteras sommaren Den utvecklade metoden kommer att dokumenteras separat för att vara andra kommuner till nytta. Vidare kommer kommunen tillsammans med sina samverkanspartners att göra personliga besök hos intresserade kommuner för att aktivt inspirera och informera om projektmetoden och visa på de olika lokala modeller som använts i de deltagande orterna. Projektavgränsning En ny projektledare för projektet ska rekryteras och denna kommer inte att få några övriga arbetsuppgifter. De 10 % av landsbygdsutvecklarens tjänst som kommunen går in med bygger på hans kunskap och kännedom om de övergripande lokala utvecklingsgrupperna. Han kommer att medverka i möten med dessa för en effektiv startfas och kommer även att bistå projektledaren i de övergripande utvecklingsfrågorna som rör kommunen. Genom att delta i styrgruppen kommer han även att under dessa möten sprida projektresultaten. Projektet utgör en aktiv satsning men är tidsbegränsad till oktober 2013 då de nya samverkansformerna kommer att kunna stå på egna ben och fortsätta driva utvecklingen.

5 Kopplingar till andra projekt/insatser Projektet är en del i strategin från Kristianstads kommuns sida att satsa aktivt på landsbygden i linje med strategidokumentet "Växande landsbygd" från Sedan 2009 har kommunen en landsbygdsutvecklare som arbetar på heltid med dessa frågor i samverkan med regionen och Leader Skånes Ess. Projektet är därför en naturlig fortsättning av denna satsning med koppling till olika lokala Leader-projekt och även regionala projekt som Natur & kulturbussen och Sydostleden. Uppföljning/Utvärdering Projektet kommer regelbundet att följas upp genom kontinuerliga möten med styr- och referensgrupp, 1 gång per kvartal. Varje halvår kommer projektledaren att sammanställa en lägesrapport för att säkerställa att projektmålen uppnås. Vid projektets slut kommer en utvärdering av resultaten och de olika metoderna att göras vilken kommer att ligga till grund för slutrapporten. Den externa utvärderingen kommer att knytas till projektet redan under uppstartsfasen för att dokumentationen ska bli så komplett som möjligt. Den löpande dokumentationen och utvärderingen ligger också till grund för lägesrapporter. Tid- och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum Uppstartsfas kartläggning & info till näringsidkare Bilda lokal arbetsgrupp Intervjuer, behovsanalys Kompetensutveckling Seminarier/ workshops/studiebesök Dokumentation Spridning av projekt resultat

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer