Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari Slutdatum: December 2019.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019."

Transkript

1 Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari 2010 Slutdatum: December 2019 BP1 - Beslut att starta planeringsfasen Datum och underskrift Projektägare / finansiär Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 1 av 7

2 Innehållsförteckning 1. Grundläggande information Uppdragsbeskrivning Bakgrund Syfte och effektmål Avgränsning Projektmål Prioritering Koppling till andra projekt/processer Koppling till kommunens målområden Förutsättningar Tidplan Finansiering Beräknade kostnader och tidsåtgång Kompetensbehov Kostnadsramar Risker Rapporteringsrutiner... 7 Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 2 av 7

3 1. Grundläggande information 1.1 Uppdragsbeskrivning Färdplan Flen syftar till att skapa en positiv utveckling i Flens kommun genom ett långsiktigt och medvetet kommun- och varumärkesutvecklingsarbete i samverkan med näringsliv, föreningsliv och invånare i Flen. 1.2 Bakgrund Faktorer som påverkar Flens Kommun i dag och som lägger bakom initieringen af Färdplan Flen inkluderar Ett sjunkande befolkningstal, från invånare i 1965 till i Detta medför en minskning i skatteintäkter på 117 miljoner kronor. Omstruktureringar i näringslivet från en hög grad andel industrisysselsättning till en allt större tjänstesektor En utveckling från ett fåtal stora arbetsgivare inom industrin till ett stort antal småföretag En minskning av det kommersiella utbudet Dåliga placeringar i nationella undersökningar i förhållande till boende, besök och näringsliv. Utifrån denna bakgrund har Kommunfullmäktiga och Kommunstyrelsen under hösten 2009 beslutat att initiera projektet Färdplan Flen, ett 10-årigt kommun- och varumärkesutvecklingsprojekt för att bryta denna trend. 1.3 Syfte och effektmål Syftet med Färdplan Flen är att utveckla kommunen och förbättra Flens varumärke med fler och nöjdare kommuninvånare i år 2019 som effektmål. 1.4 Avgränsning Färdplan Flen kommer innehålla två delar; kommunutveckling och varumärkesarbete. Kommunutvecklingen innebär det konkreta förändringsarbete som handlar om service, bemötande, effektivitet och kvalitet i kommunens verksamheter, men också den fysiska miljön, ortsutveckling, kommunikationer, centrumutveckling och näringslivsarbete. Detta inkluderar att utveckla kommunen som en god och framsynt arbetsgivare i samverkan med de anställda och de fackliga organisationer. Varumärkesarbetet kommer att fokusera på hur vi uppfattar oss själva och hur andra uppfattar oss. Varumärket kommer att utvecklas och ändras i takt med det arbete som pågår inom kommunutvecklingen. 2. Projektmål Det övergripande effektmålet för Färdplan Flen är fler och nöjdare kommuninvånare. Strategiska mål för projektet kommer att tas fram i samverkan med invånare och näringsliv som en del av processen att ta fram en gemensam vision för Flen. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 3 av 7

4 Varje år kommer projektplaner för utveckling gentemot de strategiska målen att tas fram. Dessa kommer tillsammans med årsrapport om projektets utveckling rapporteras till Kommunfullmäktiga. Nulägesanalys vintern 2010 Projektplan som beskriver arbetsformer och processer för att fram vision och strategiska mål - vintern 2010 Kommunikations- och marknadsföringsstrategi som del av projektplanen vintern 2010 Årliga projektplaner inklusive uppdaterat kommunikations- och marknadsföringsplan - hösten 2011 och därefter varje år fram till 2018 Utveckla och implementera metod för uppföljning och redovisning baserad på vision, mål och strategier med mättbara mål som integreras med kommunens mål i budget och årsredovisning sommaren 2011 Genomföra årlig varumärke- och kommunutvecklingskonferens med deltagande från näringsliv och föreningsliv varje år med start sommaren 2011 Årlig redovisning till kommunfullmäktiga med start hösten Prioritering De ovanstående målen är möjliga att nå inom de avsatta resurser för projektet. En vägning mellan tid, kostnad och kvalitet kommer att göras senare i projektplanen. 2.2 Koppling till andra projekt/processer Färdplan Flen är närt kopplat till en rad processer och projekt som redan pågår eller är i planeringsskede inom kommunen. T.ex. revidering av översiktsplan och fördjupning, utveckling av näringslivsstrategi och ortsutveckling. Det är av stor vikt att Färdplan Flen integreras med dessa initiativ och projekt, och det kommer att framgå i projektplanen hur detta göras. 2.3 Koppling till kommunens målområden Färdplan Flen är direkt kopplat till kommunens övergripande mål Fler och nöjdare kommuninvånare. Projektet förväntas att bidra direkt till detta mål. 2.4 Förutsättningar Projektet kommer att följa lagen om offentlig upphandling när externa tjänster användas i projektet. 3. Tidplan Tid Fas Resultat Sommaren 2010 Planerings- och visionsfas Projekt- och vintern 2011 kommunikationsplan Nulägesanalys Vision och strategiska mål framtagen i dialog med Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 4 av 7

5 näringsliv och föreningsliv Interna projekt för utveckling av bemötande, kvalitet och effektivitet Projektutveckling i förhållande till strategiska målen Delprojektplaner Redovisning till kommunfullmäktiga Implementering av styrsystem 2014 Projektutveckling i förhållande till de strategiska målen Delprojektplaner Redovisning till kommunfullmäktiga 4. Finansiering Medel för projektet har avsatts från medel budgeterat inom ökning av befolkningstalet. 5. Beräknade kostnader och tidsåtgång 5.1 Kompetensbehov Roller i projektet inkluderar: Projektägare; kommunfullmäktiga som har delegerat detta ansvar till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Styrgrupp; Kommunstyrelsens Arbetsutskott + representanter för ledningsgruppen Projektledare; Karina Krogh, Strategiska Staben, heltid Projektadministratör, halvtid Referensgrupp; näringsliv och nätverket av bygderåd i Flens kommun, träff ungefär varannan månad. Delprojektägare för de olika delprojekten kommer att utpekas tillsammans med styrgrupper. Likadan kommer delprojektledare och arbetsgrupper för de olika delprojekt att tillsättas löpande och om möjligt med folk från olika förvaltningar och när relevant med externa parter. Projektledning; projektledaren och delprojektägarna. Kunskap om att arbeta med och leda projekt krävs för alla implicerade och i synnerlighet för styrgruppen och projektledare som utpekas löpande. En utbildning inom projektledning kommer att anordnas under hösten Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 5 av 7

6 Kunskaper om och kompetenser i medborgardialog kommer att krävs. Kompetensutveckling inom detta område kommer att inkluderas i projektplanen. 5.2 Kostnadsramar Kostnadsrammorna är beskrivna i budgeten och fördelas mellan Projektledning; personalkostnad inkl. sociala avgifter, rekrytering, transport och material Kommunikation och information; nulägesanalys, informationsmaterial, evenemang och marknadsföring Kompetensutveckling och omvärldsanalys; utbildning, seminarier, studiebesök och konsulttjänster Undersökningar och informationsinsamling; medborgarundersökningar genom enkäter, paneler, intervju, etc. Ortsutveckling; processtöd, information, evenemang, etc. Projektpengar; quick fix, etc. 6. Risker Risk värderas utifrån sannolikhet och dets påverkan på projektet. En skala från 1-3 användas. 1 innebär liten sannolikhet att risken kommer att hända, 3 mycket stor sannolikhet. 1 att påverkan på projektet är minimal om risken händer och 3 mycket stor påverkan på projektet. Värden på sannolikhet och påverkan multipliceras och detta indikerar det övergripande risktalet. Risk Åtgärd Ägare Sannolikhet/påverkan Bristande engagemang från näringsliv och föreningsliv Processer utvecklas det närings- och föreningsliv löpande informeras om och Styrgrupp och projektledare 2/3 6 Otydlig arbetsfördelning och prioritering internt ledar till otillräckliga resurser för de olika delprojekt Otillräcklig kunskap om projektmodell ledar till att projekt inte genomförs Otillräcklig uppföljning på vision och strategi ledar till bristande uthållighet involveras i projektet Ledningsgruppen involveras i identifieringen av fokusområden och delprojekt Projektutbildning genomföras Styrsystem införas som integrerar projektets mål med kommunens budgetoch resultatuppföljning. Ledningsgruppen och projektledare 2/2 Lars Rådh 1/3 Ekonomichef och projektledare 4 3 3/3 9 Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 6 av 7

7 7. Rapporteringsrutiner En kommunikationsplan för projektet kommer att utvecklas under hösten Inom den kommer kommunikationsformer och fora att identifieras som säkerställer att inte bara styrgruppen men så många som möjligt kan följa projektets utveckling. Projektmodellen kommer att användas för alla delprojekt och uppdrag inom Färdplan Flen. Därmed kommer det att finnas projektplaner inklusive tidsramar, budget och process för rapportering och beslutstagande inom de enskilda projekten. Projektledaren för Färdplan är ansvarig för att genom delprojektägarna att följa upp på delprojekten inom alla delprojekten och sammanställa detta för projektledningen. Övergripande statusrapporter kommer att sammanställas till styrgruppen. Referensgruppen kommer att sammankallas varannan månad och frågas till råd om processen och utvecklingen i projektet. Centrala samverkansgruppen kommer med jämna mellanrum att informeras om projektets utveckling. Hela projektet kommer att redovisas till kommunfullmäktiga en gång årligen tillsammans med projektplan för kommande året. Ett styr- och ledningssystem kommer att utvecklas som en del av projektplanen för att säkerställa att de mål och den uppföljning som bör ske inom Färdplan flen integreras med de mål och det uppföljningsarbete som kommunens löpande budget- och resultatuppföljning. Beslutad i Kommunstyrelsen Sidan 7 av 7

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1 Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1. Bakgrund och sammanfattning 1.1 Projektsammanfattning Gnesta kommun beviljades i december 2011 knappt 9 MSEK från Europeiska socialfondens programområde1.

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys

Rapport över granskning av projektet Elektronisk handel vid Västra Götalandsregionen. Från vision till realisering en riskanalys Dnr: Rev 24-2009 vid Västra Götalandsregionen Från vision till realisering en riskanalys LRD Revision och Rådgivning Lars Dykert 2009-08-24 1 Innehållsförteckning Sid. Sammanfattning 4 1 Revisionsenhetens

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Ärende 4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-09-25 DNR BUN 2013.256 EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF 08 587 852 02 EVA.LOD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Framgångsrika projekt skapar nytta! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information

1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information. 3 Hemlöshetsarbetet, handlingsplan - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-03-26 Tid 2013-03-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Föreningen Framtidens unga romer - muntlig information 2 Presentation

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård

Norrbottens Läns Landsting. Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård 1 (26) Norrbottens Läns Landsting Projektplan Testbädd personcentrerad Närsjukvård Projektägare: Karin Zingmark, NLL Utvecklingsavdelning Författare: Mats Andrén, Projektledare 3 (26) Innehållsförteckning:

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer