Att bli hälften vid Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bli hälften vid Umeå universitet"

Transkript

1 Dnr UmU PROJEKTPLAN Att bli hälften vid Umeå universitet Om uppdraget att ta fram en handlingsplan för ökning av andelen kvinnliga professorer

2 Innehållsförteckning 1 DIREKTIVET BESKRIVNING OMFATTNING MÅL AVGRÄNSNING TIDPLAN KOSTNAD AVSLUTSKRITERIER AVVIKELSER BEROENDEN ORGANISATION BESKRIVNING AV ANSVAR RESURSER GENOMFÖRANDE START AV PROJEKTET UPPFÖLJNING/ RAPPORTERING AVSLUT AV PROJEKTET PÅVERKAN PÅ/AV PROJEKTET NYCKELANTAGANDE SAMVERKAN KVALITETSPLAN RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS... 8 Sidan 2 av 8

3 1 Direktivet Att lämna förslag på en handlingsplan för att öka andelen kvinnliga professorer vid Umeå universitet. 2 Beskrivning 2.1 Omfattning Projektet kan delas in i två faser. Fas 1 skulle innebära att ta fram en handlingsplan som kan öka andelen kvinnliga professorer på kort sikt, och fas 2 en handlingsplan som främjar jämställd kompetensförsörjning på lång sikt, och därmed leder till en hållbar utveckling för universitetet. Fas 1 Kartlägga vilket rekryteringsunderlag som finns vid Umeå universitet och hur kompetensväxlingen bör se ut under de närmsta åren för att andelen kvinnliga professorer ska öka maximalt, för att så småningom leda till en jämvikt mellan könen Göra omvärldsanalyser, både internt och externt, inom områden som är relevanta för projektets syfte Utifrån ovanstående, samt de kunskaper jämställdhetsrådet redan besitter, ge förslag till fortsatta åtgärder på kort sikt som syftar till att öka andelen kvinnliga professorer vid Umeå universitet. Åtgärderna ska budgetsättas. Fas 2 Kartlägga attraktionsprocesser 1 som kan ge olika utslag för kvinnor och män i den akademiska karriären Kartlägga avstötningsprocesser 2 som kan ge olika utslag för kvinnor och män i den akademiska karriären Utifrån resultaten från kartläggningarna, samt resultaten från fas 1, ge förslag till fortsatta åtgärder på lång sikt som syftar till att öka andelen kvinnliga professorer vid Umeå universitet. Åtgärderna ska budgetsättas. 2.2 Mål Projektets mål är att förse rektor med underlag för framtida åtgärder för jämställd kompetensförsörjning. Detta mål uppnås genom två delmål: Delmål 1: Att ett förslag till handlingsplan som syftar till en ökning av andelen kvinnliga professorer vid Umeå universitet på kort sikt ska överlämnas till rektor. 1 Med attraktionsprocesser åsyftas här de processer som attraherar folk till den akademiska karriären. Både sådant som får en att vilja inleda en akademisk karriär, och sådant som får en att vilja fortsätta när man väl är inne i systemet. 2 Med avstötningsprocesser åsyftas här de processer som stöter bort folk från den akademiska karriären. Både sådant som gör att man inte vill inleda en karriär som lärare/forskare, och sådant som gör att man lämnar en påbörjad karriär inom akademin. Sidan 3 av 8

4 Handlingsplanen ska innehålla konkreta och budgetsatta åtgärder, som visar hur universitetet kan arbeta på olika nivåer för att nå målet. Delmål 2: Att ett förslag till handlingsplan för långsiktigt jämn könsfördelning bland professorerna vid Umeå universitet ska överlämnas till rektor. Handlingsplanen ska innehålla konkreta och budgetsatta åtgärder, som visar hur universitetet på olika nivåer kan arbeta för att nå målet Effektmål Det långsiktiga effektmålet med projektet är att varje fakultet ska ha minst 40% kvinnliga professorer. Projektet bidrar till detta mål genom att skapa en bra grund för fortsatta åtgärder för jämn könsfördelning. 2.3 Avgränsning Projektet har endast som syfte att ta fram åtgärdsförslag för hur universitetet ska få fler kvinnliga professorer. Projektet kommer alltså inte att ge förslag till åtgärder vid sned könsfördelning inom områden där män är i minoritet. Inte heller genomför projektet den handlingsplan man lägger förslag till. 2.4 Tidplan Projektets första fas inleds 1 oktober 2008 och avslutas den 31 december Projektets andra fas inleds 1 januari 2009 och avslutas 31 december Kostnad Projektets främsta kostnad kommer att bestå i tjänstetid för fakulteternas jämställdhetshandläggare och för universitetets centrala jämställdhetssamordnare. Under fas 1 beräknas tjänstetiden totalt uppgå till fyra veckor för dessa personer, vilket renderar en lönekostnad om ca :- (lkp inräknat). Projektet bör även ha en driftsbudget (för att t.ex. kunna göra studiebesök vid andra universitet, beställa material etc). Under projektets första fas uppskattas storlekten på rimlig driftsbudget till :- Under fas 2 beräknas tjänstetiden för ovanstående personer uppgå till totalt två månader, vilket renderar en lönekostnad om ca :- (lkp inräknat). Även under fas 2 bör projektet ha en driftsbudget, i detta fall kan detta exempelvis komma att användas för statistikbeställningar, att köpa tjänst av forskare inom området etc. Storleken på rimlig driftsbudget uppskattas till :-. Sammanlagd kostnad för projektet blir alltså : Avslutskriterier Projektets första fas avslutas när ett förslag till handlingsplan på kort sikt överlämnas till rektor. Projektets andra fas avslutas när förslag till handlingsplan på lång sikt överlämnas till rektor. Sidan 4 av 8

5 2.7 Avvikelser Avvikelser rapporteras till uppdragsgivaren. 2.8 Beroenden Projektet är nära knutet till projekt 7.3 i handlingsplan (undersökning varför kvinnor avbryter sin forskarkarriär efter doktorsexamen) och är därför beroende av detta projekts genomförande. Projektet är också beroende av stöd från förvaltningsenheter som bistår med uppgifter från sina kompetensområden, exempelvis POU:s uppgifter kring kompetensväxling. Vidare är projektet beroende av att fakulteternas jämställdhetshandläggare får möjlighet att arbeta med projektet inom ramen för sin tjänst. 3 Organisation 3.1 Beskrivning av ansvar Uppdragsgivarens ansvar Uppdragsgivaren fastställer projektets syfte och inriktning, anger projektets tidsramar och resurser (med resurser avses här både pengar och uppdrag till enheter att bistå med sitt stöd, se punkt 3.2). Uppdragsgivaren ansvarar också för att förbereda organisationen på projektresultatet Styrgruppens ansvar Styrgrupp är jämställdhetsrådet. Styrgruppens ansvar är att vara behjälpliga i falkultetsspecifika diskussioner, och att utifrån ledamöternas respektive organisationsanknytning godkänna eller förkasta de förslag till åtgärder som projektgruppen lägger, så att handlingsplanerna är granskade ur organisationssynpunkt innan förslaget överlämnas till rektor Projektledarens ansvar Projektledare är universitetets jämställdhetssamordnare. Projektledarens ansvar innebär att vara sammankallande och samordnande för övriga deltagare i projektet, att hålla kontakten med uppdragsgivaren och att samordna styrgruppens förslag och med aktiv hjälp av jämställdhetshandläggarna verkställa dessa Projektgruppens ansvar Projektgruppen består av jämställdhetshandläggarna vid fakulteterna samt jämställdhetssamordnaren. Jämställdhetshandläggarna ansvarar för att i samråd med samordnaren driva projektet framåt inom alla delar, vilket t.ex. yttrar sig genom att gruppen gemensamt ansvarar för att genomföra ovanstående kartläggningar och omvärldsanalyser, samt gemensamt tar fram och kostnadssätter förslag till åtgärder i handlingsplanen. Sidan 5 av 8

6 3.2 Resurser Projektet kan komma att kräva möjligheter att nyttja hela universitetets organisation i tillämpliga delar. Exempelvis kan uppdrag behöva ges till Ladokenheten, Löneadministrativa enheten, fakultetskanslierna, Planeringsenheten eller Personalenheten att bistå med statistik eller andra uppgifter som ligger inom enheternas kompetensområden Uppdragsgivare Uppdragsgivare är prorektor Åsa Bergenheim Styrgrupp Jämställdhetsrådet Projektledare Jämställdhetssamordnaren Resurspersoner Resurspersoner är jämställdhetshandläggarna vid fakulteterna. Resurspersonerna redovisar nedlagd arbetstid i projektet, varpå tjänsten köps för projektmedlen. Tiden skall rapporteras mot de planerade aktiviteterna i projektet Övriga resurser Projektet kommer också att behöva en budget för exempelvis studiebesök vid andra universitet, statistikframtagning m.m. Se ovan under rubriken kostnad. 4 Genomförande Fas 1 Etapp 1 Kartlägga vilket rekryteringsunderlag som finns vid Umeå universitet och hur kompetensväxlingen bör se ut under de närmsta åren om målet om 40% kvinnliga professorer ska nås. Etapp 2 Kartlägga vilka åtgärder för att öka andelen kvinnliga professorer som görs inom Umeå universitet, och vilka som görs inom andra universitet och högskolor i jämförbar situation nationellt och i Europa. Etapp 3 Utifrån ovanstående, samt de kunskaper jämställdhetsrådet redan besitter, ge förslag till fortsatta åtgärder på kort sikt som syftar till att öka andelen kvinnliga professorer vid Umeå universitet. Etapp 4 Kostnadskalkylera och budgetsätta ovanstående förslag. Sidan 6 av 8

7 Etapp 5 Rangordna förslagen och gör en bild av hur de hänger ihop (dvs vilka åtgärder som kan genomföras var för sig och vilka som eventuellt måste utföras tillsammans, samt vilken effekt åtgärderna förväntas få.) Etapp 6 Styrgruppen (jämställdhetsrådet) ska se över och godkänna förslaget till handlingsplan innan det överlämnas till rektor. Fas 2 Etapp 1 Kartlägga attraktions- och avstötningsmekanismer för den akademiska karriären, och analysera dessa med avseende på kön. (Dessa processas även med styrgruppen, för att de ska ge sin bild av det hela.) Etapp 2 Utifrån resultaten från kartläggningarna, samt resultaten från fas 1, ge förslag till fortsatta åtgärder på lång sikt som syftar till att öka andelen kvinnliga professorer vid Umeå universitet. Etapp 3 Kostnadskalkylera och budgetsätta ovanstående förslag. Etapp 4 Rangordna förslagen och gör en bild av hur de hänger ihop (dvs vilka åtgärder som kan genomföras var för sig och vilka som eventuellt måste utföras tillsammans, samt vilken effekt åtgärderna förväntas få.) Etapp 5 Styrgruppen (jämställdhetsrådet) ska se över och godkänna förslaget till handlingsplan innan det överlämnas till rektor. 4.1 Start av projektet Projektet startar så snart projektplanen beslutats av uppdragsgivaren. 4.2 Uppföljning/ Rapportering Avstämningsmöten med uppdragsgivaren en gång per månad. 4.3 Avslut av projektet Projektets första fas avslutas när ett förslag till handlingsplan på kort sikt överlämnas till rektor. Projektets andra fas avslutas när förslag till handlingsplan på lång sikt överlämnas till rektor. Sidan 7 av 8

8 5 Påverkan på/av projektet Projektets syfte är att ta fram åtgärder för att andelen kvinnliga professorer snarast möjligt ska bli minst 40 % av det totala antalet professorer, samt att könsfördelningen sedan ska fortsätta vara jämn. Åtgärderna kan komma att påverka många delar av universitetet. 6 Nyckelantagande Ett nyckelantagande är att berörda resurspersoner (jämställdhetshandläggare och samordnare) får tid avsatt att jobba i projektet när projektet behöver dem. 7 Samverkan Samverkan kommer att ske med Planeringsenheten, Personalenheten, fakulteter, institutioner, fackliga organisationer och studentkårer. 8 Kvalitetsplan En effektivitets- och samtidigt kvalitetsstrategi i projektet är att inte uppfinna hjulet på nytt utan istället sammanställa redan testade åtgärder och i möjligaste mån använda beprövad erfarenhet. Projektets målsättning är att ta fram förslag till åtgärder som är välgrundade och som syftar till hållbar utveckling genom strategier på både kort och lång sikt. 9 Risk- och sårbarhetsanalys Projektet kan försenas om tid inte kan friläggas för nyckelpersoner för arbete i detsamma. Projektet är också personberoende, så om samordnare eller handläggare inte kan delta pga sjukdom eller annan orsak, kommer projektet också att försenas. Sidan 8 av 8

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05

HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09

Jämställdhetsplan. Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Jämställdhetsplan Inst för medicinsk biokemi och mikrobiologi 2015-02-09 Innehåll Jämställdhetsplan... 3 1. Institution/motsv.... 3 2. Datum... 3 3. Samverkan... 3 4. Jämställdhetsgrupp... 3 5. Uppföljning

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer