Projektplan: Administrativa roller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan: Administrativa roller"

Transkript

1 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka på det hela taget saknar ett standardiserat innehåll och därmed också kompetenskrav. Detta är en kraftigt försvårande faktor för att få de universitetsövergripande processerna att fungera optimalt. Det är därför nödvändigt att i högre grad beskriva vilka roller som en institutionsadministration består av för att kunna rikta information och stöd till rätt person. Under senare tid har en väsentlig förstärkning av stödet genomförts vid ett antal institutioner, oftast i form av att administrativa chefer anställts. Ansvaret för detta ligger på fakultetskanslierna och dessa har valt något olika organisatoriska lösningar. Detta understryker ytterligare vikten av att definiera administrativa roller, för att skapa en samsyn över universitetet oavsett vilken organisatorisk lösning som valts. Att definiera roller kopplade till ansvar och kompetenskrav är också viktigt för medarbetarna på institutionsnivån. Under GAIA-utredningen tydliggjordes att institutionsadministratörerna upplevde ett behov av att få ett tydligare uppdrag där det finns beskrivet vad som förväntas av dem. Arbetssituationen förefaller variera kraftigt mellan olika institutioner. Även för fakultets- och institutionsledningar är det viktigt att tydligt få beskrivet vilket ansvar som vilar på institutionsadministratörerna, inte minst för den långsiktiga personalplaneringen. Det är viktigt att tidigt tydliggöra att projektet definierar roller, och inte nya befattningar. 2. Syfte - nytta med projektet Projektet förväntas leda till följande effekter: Ökade förutsättningar för att få processerna att fungera bättre genom att o stöd kan riktas till rätt person o personen i högre grad vet vad som förväntas inom rollen o kompetenskraven för en viss roll tydliggörs o institutionernas ansvar i de administrativa processerna tydliggörs

2 2 (6) o tydliggöra kontaktpersoner på institutionerna för kommunikation med funktioner inom universitetsadministrationen Ett tydliggörande av institutionsadministratörernas funktion vid universitetet genom att förbättra möjligheterna att specialisera sig, kompetensutveckla sig och hitta karriärvägar Skapa förutsättningar för fakultets- och institutionsledningar att ha en långsiktig personalplanering 3. Mål - resultat av projektet Projektet ska ta fram ett förslag på administrativa roller som beslutas av universitetsdirektören. För dessa roller ska arbetsuppgifter, ansvar och kompetenskrav definieras. Projektet ska ta fram ett förslag på hur de administrativa rollerna kan komma att implementeras i organisationen. Förslaget beslutas av universitetsdirektören. Projektet ska ta fram ett förslag på fortsatt förvaltning av de administrativa rollerna. Förslaget beslutas av universitetsdirektören. 4. Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet Projektet avgränsar sig till att i regel hantera arbetsuppgifter som utförs inom ramen för de universitetsövergripande processerna. Projektet hanterar i regel inte övriga arbetsuppgifter eller definierar övriga administrativa roller som inte innehåller den typen av arbetsuppgifter. Projektet avgränsar sig till att i regel hantera arbetsuppgifter vars ansvar åligger institutionerna. Eftersom IT-organisationen genomgår stora förändringar och det är oklart hur det kommer att se ut på sikt så kommer projektet inte att hantera arbetsuppgifter inom ITområdet och således inte att definiera några administrativa roller inom IT-området. I projektet ligger inte att implementera de administrativa rollerna i organisationen, utan enbart att få fram ett beslut på hur de ska implementeras. Projektet kommer inte heller att besätta rollerna med individer. I projektet ligger inte att planera för kompetensutveckling utan enbart att definiera kompetenskrav för rollerna som sedan kan ligga till underlag för fortsatta planer på

3 3 (6) kompetensutveckling. Samordningsansvar för kompetensutveckling bör läggas på JEP - personalenheten. Projektet definierar administrativa roller och inte befattningar. Projektet kommer alltså inte att medföra några organisationsförändringar. 5. Kritiska faktorer Det är många och svåra avgränsningar i projektet och det kommer att dyka upp gråzoner under projektets gång. Det är viktigt att tydliggöra alla avgränsningar så gott som möjligt och att försöka få snabba beslut vid uppkommande frågor kring avgränsning. Om inte projektet avgränsas tillräckligt tydligt finns det risk för att projektet sväller och blir för stort. Projektet är beroende av diskussioner med och synpunkter från ett stort antal personer. Många av dessa personer är hårt belastade och det är därmed en risk att nyckelpersoner inte kommer att ha tillräckligt med tid för diskussion och synpunkter. Eftersom det sannolikt finns ett stort antal personer som kommer att känna sig berörda av projektet på ett eller annat vis är det mycket viktigt med en god kommunikation och förankring av projektet. För att uppnå detta är det viktigt att kontinuerligt arbeta med och detaljera kommunikationsplanen för projektet. 6. Genomförande Definiera begrepp o administrativ roll, befattning, uppdrag, ansvarig, arbetsuppgift etc. Vad innebär dessa begrepp? Förbereda rollförslag o Sammanställa ett rollförslag att utgå ifrån. Förslaget baseras på SLU s universitetsadministrations processkartläggning, Lunds universitets och Luleå tekniska universitets motsvarande inventering och hur vi tror att det ser ut på SLU. Intervjuer processansvariga och linjen o Vilka arbetsuppgifter vars ansvar åligger institutionerna finns idag i processerna?

4 4 (6) o Avstämning med administrativa avdelningarna. Vilken administrativ service erbjuds centralt ifrån? Vilket ansvar vilar på institutionerna? Inventera arbetsuppgifter och kompetenskrav o Inventera institutionsadministrationens nuvarande arbetsuppgifter och uppfattning kring kompetensbehov för att utföra dessa. Workshops hålls i Umeå, Alnarp och Uppsala. Workshopdeltagare blir en sammansättning främst av administrativa chefer och institutionsadministratörer. Ta fram rollförslag o Utifrån inventeringen av de administrativa arbetsuppgifterna och kompetenskraven, uppdatera det förslag på administrativa roller som sammanställts. Rollerna ska vara definierade med motsvarande kompetenskrav o Skicka rollförslag till avdelningar/enheter för synpunkter samt hålla möten med diskussion om förslaget. o Skicka rollförslag till fakultetskanslier/administrativa chefer för synpunkter o Kommunicera med ledning och prefekter om rollförslaget. o Avstämningar med styrgrupp o Beslut av universitetsdirektören Ta fram implementeringsförslag o Ta fram ett förslag på hur de administrativa rollerna kan komma att implementeras i organisationen. o Avstämning med styrgrupp o Beslut av universitetsdirektören Ta fram förvaltningsförslag o Ta fram ett förslag på rutiner, ansvar och befogenheter för fortsatt hantering av de administrativa rollerna o Avstämning med styrgrupp o Beslut av universitetsdirektören

5 5 (6) 7. Tidsplan Nedan framgår viktiga datum i tidplanen, för mer detaljer se tidplans bilaga. Projektstart Första rollförslag klart Förslag till beslut roller Förslag till beslut implementering Förslag till beslut förvaltning Projektslut Projektorganisation Uppdragsgivare: Styrgrupp: Projektledare: Projektgrupp: Referensgrupp: Ulf Heyman, Universitetsdirektör Ulf Heyman, Universitetsdirektör Elisabeth Askebro Hansson, Chef JEP Daniel Gillberg, Chef Enheten för planering och uppföljning Håkan Lindkvist, Fakultetsdirektör S Ola Melin, Fakultetsdirektör LTJ Linda Lundberg Anneli Hultman Ett antal prefekter och administrativa chefer från olika orter och verksamheter. Därutöver kommer resurser för följande att behöva avsättas: arbete med de förslag som tas fram (avdelningarna, fakultetskanslierna och några administrativa chefer) genomgång av processernas arbetsuppgifter (processansvariga) workshops för kartläggning av nuvarande arbetsuppgifter och kompetensbehov (institutionsadministratörer, administrativa chefer) intervjuer för kartläggning av arbetsuppgifters vars ansvar åligger institutionerna (avdelningschefer, linjechefer) 9. Resurser och budget Arbetstid projektledaren: 50 % Arbetstid projektdeltagare: 10% Workshops

6 6 (6) Resor kr Övriga driftskostnader förväntas rymmas inom ledningskansliets budget. 10. Kommunikation/ förankring under och efter projektet Se bifogad kommunikationsplan. 11. Godkännande av projektplanen Projektets planering och förutsättningar godkänns samt uppdraget accepteras av uppdragsgivaren och projektledaren. Uppdragsgivare Ort och datum Projektledare Ort och datum

Projektplan: Nilex-projektet

Projektplan: Nilex-projektet 1 (7) Projektplan: Nilex-projektet Projektledare: Björn Pettersson Uppdragsgivare: Stefan Lindkvist Datum: 28-1-25 1. Bakgrund och motiv IT-enheten har under en längre tid brottats med problem att få processer

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Avdelningen för student- och utbildningsservice Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Projektledare: Maria Starkenberg Uppdragsgivare: Marianne Fredriksson Datum:. Bakgrund och motiv Hösten 20

Läs mer

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef Dnr SLU ua 2013.1.1.2-850 Exp. den 2013-04-25 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-04-24 Rektor Personalkostnader Beslut Styrelsen för SLU beslutar att fastställa internrevisionens rapport Personalkostnader

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Att bli hälften vid Umeå universitet

Att bli hälften vid Umeå universitet Dnr UmU 300-3441-08 PROJEKTPLAN Att bli hälften vid Umeå universitet Om uppdraget att ta fram en handlingsplan för ökning av andelen kvinnliga professorer Innehållsförteckning 1 DIREKTIVET... 3 2 BESKRIVNING...

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16 Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning KPMG AB Antal sidor: 16 2010 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Bättre effekt på projekt. Hur underlättas en projektledares arbete?

Bättre effekt på projekt. Hur underlättas en projektledares arbete? Bättre effekt på projekt. Hur underlättas en projektledares arbete? Ledarskap och medarbetarutveckling i ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv VT 2011, Centrum för arbetsvetenskap Ett 7,5 poängsarbete

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun 2009-09-15 Rolf Aronsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter... 3 2 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

PROJEKTPLAN Lån för alla

PROJEKTPLAN Lån för alla PROJEKTPLAN Lån för alla webbadress www.lanforalla.wikispaces.com/projektplaneringen Projektnamn Lån för alla - det Nya biblioteket Fastställt av Lina Hallblom, Erika Enberg och Jenny Mörk Dokumentansvarig

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Framtidens SLU projektplanering

Framtidens SLU projektplanering Framtidens SLU projektplanering Syftet med dokumentet är att beskriva omfattningen av kvarstående arbete för projektet Framtidens SLU, hur genomförandet kommer att bedrivas samt vilka som kommer att involveras.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0

Från processkartläggning till processutveckling. En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Från processkartläggning till processutveckling En handbok för Örebro kommun Version 3.0 Innehållsförteckning Örebro kommuns processledningsmodell... 3 Definitioner och begrepp... 4 Roller och ansvar...

Läs mer