Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen"

Transkript

1 1(3) DNR: SLU ua Exp. den: /IA 1(3) DNR: SLU ua Exp. den: /IA Universitetsdirektören BESLUT Enligt sändlista Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen Beslut Universitetsdirektören beslutar att starta ett projekt för utveckling av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen, att inriktningen på projektet ska vara att harmonisera och samordna det administrativa stödet runt utbildningsnämnd, programnämnder och programstudierektorer, att inom ramen för projektet undersöka möjligheter till rationaliseringar av det administrativa stödet, att fastställa projektorganisation, övergripande uppdrag och tidsramar enligt bilaga till detta beslut, att underlag för projektgruppens förslag ska vara bilagan till universitetsdirektörens beslut om administrativt stöd den 24 januari 2014, de arbetsdokument med förslag på prioriterade åtgärder som beredningsgruppen har tagit fram under våren 2014, förslaget rörande administrativt stöd till programstudierektorer från den 7 mars 2014, samt kompletterande dokumentation rörande detta, att förslaget ska redovisas till universitetsdirektören senast den 1 december Redogörelse för ärendet Universitetsdirektören fattade den 24 januari 2014 beslut om administrativt stöd till den nya utbildningsorganisationen. Beslutet innebar bland annat att planeringsavdelningen och fakultetskanslierna anmodades att förse utbildningsnämnden respektive programnämnderna med sekreterarstöd. Beslutet innebar vidare att en beredningsgrupp bestående av berörda chefer inrättades för att följa utvecklingen av den nya administrativa stödorganisationen och flödet av ärenden till och från utbildningsnämnden. Beredningsgruppen skulle inledningsvis verka fram till den 1 juli Universitetsdirektören beslutade samtidigt att P.O Box 7070 SE Uppsala, Sweden. tel: +46 (0) Besök/visits: Adressgatan 123. mob: +46 (0)

2 Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen tillsätta en utredningsgrupp med uppgift att utreda det administrativa stödet till programstudierektorerna. Motiv till beslutet Beredningsgruppen har under våren 2014 följt etableringen av den nya nämndorganisationen och det administrativa stödet till densamma. Beredningsgruppen har konstaterat att ett fungerande stöd har etablerats, till stor del inom ramen för den tidigare existerande administrativa organisationen. Det är emellertid angeläget att skapa ett mer harmoniserat och enhetligt administrativt stöd där berörda avdelningar och kanslier samverkar i ärendeberedning, löpande administrativa rutiner och implementeringen av de beslut som fattas av de olika nämnderna. Beredningsgruppen har, med utgångspunkt i universitetsdirektörens ursprungliga beslut från den 24 januari 2014, identifierat och nedtecknat ett antal möjliga åtgärder som bör eller kan vidtas för att uppnå en harmoniserad administrativ organisation och arbetsprocess runt utbildningsnämnd, programnämnder och programstudierektorer. Till detta kommer att gruppen för administrativt stöd till programstudierektorer den 7 mars 2014 lämnade ett förslag till åtgärder för att samordna stödet till programstudierektorerna. Det finns alltså ett antal förslag till utveckling av den administrativa organisationen runt nämnderna. Universitetsdirektören konstarerar dock att beredningsgruppen, som huvudsakligen har haft en styrgruppsfunktion, inte är ett lämpligt organ för att genomdriva förändringar i det administrativa stödet. Istället bör en särskild projektgrupp inrättas med tjänstemän från berörda avdelningar. Den bör ges i uppdrag att konkretisera och konsekvensbedöma förslag till utveckling av det administrativa stödet. Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser Projektets arbete ska leda till att det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen utvecklas på ett harmoniserat sätt. Målet med harmoniseringen är att uppnå ett enhetligt arbetssätt mellan fakulteterna. Det innebär även möjligheter till rationalisering genom att det administrativa stödet organiseras på ett effektivt sätt. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsdirektör Martin Melkersson efter föredragning av utredare Ingeborg Amnéus. 2(3)

3 Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen Sändlista Chefen för avdelningen för student- och utbildningsservice Chefen för planeringsavdelningen Fakultetsdirektörerna Kopia för kännedom Chefen för kommunikationsavdelningen Vicerektor för utbildning Sluss Martin Melkersson Ingeborg Amnéus Bilaga: Projektplan Översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen. 3(3)

4 Planeringsavdelningen Projektplan: Översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen Projektledare: Johan Torén Uppdragsgivare: Universitetsdirektören Datum: Bakgrund och motiv Universitetsdirektören fattade den 24 januari 2014 beslut om administrativt stöd till den nya utbildningsorganisationen. Beslutet innebar bland annat att en beredningsgrupp bestående av berörda chefer inrättades för att följa utvecklingen av den nya administrativa stödorganisationen och flödet av ärenden till och från utbildningsnämnden. Universitetsdirektören beslutade samtidigt att tillsätta en utredningsgrupp med uppgift att utreda det administrativa stödet till programstudierektorerna. Beredningsgruppen har under våren 2014 följt etableringen av den nya nämndorganisationen och det administrativa stödet till densamma. Ett fungerande stöd har etablerats, till stor del inom ramen för den tidigare existerande administrativa organisationen. Det är emellertid angeläget att skapa ett mer harmoniserat och enhetligt administrativt stöd där berörda avdelningar och kanslier samverkar i ärendeberedning, löpande administrativa rutiner och implementeringen av de beslut som fattas av de olika nämnderna. 2. Syfte nytta med projektet Projektet syftar till att harmonisera och samordna det administrativa stödet runt utbildningsnämnd, programnämnder och programstudierektorer. Målsättningen är att kostnaderna för det administrativa stödet ska minska. 3. Mål resultat av projektet Projektet ska lämna förslag till utveckling av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen. Arbetet ska ske med utgångspunkt i de underlag som tagits fram inom administrationen under våren Ett första förslag till utveckling/optimering av det administrativa stödet lämnas till universitetsdirektören den1 december Implementering av förändringarna planeras att genomföras huvudsakligen under SLU, Box 7070, SE Uppsala, Sweden tel: +46 (0) Org.nr

5 Projektplan: Översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen 4. Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet Projektgruppens arbete är avgränsat till utbildningsadministration runt utbildningsnämnd, programnämnder och programstudierektorer. 5. Kritiska faktorer Tidsaspekt: Att hinna genomföra förändringar i takt med att de efterfrågas för att hanteras i årscykeln. Revideringar av redan gjorda förändringar: Vissa administrativa förändringar kan redan ha genomförts, på olika sätt, då behov har uppkommit. För att få ett enhetligt arbetssätt kan det då krävas att vissa nyligen genomförda förändringar måste revideras, vilket kan vara svårt att förankra hos berörda. 6. Genomförande Beredningsgruppen har identifierat och nedtecknat ett antal möjliga åtgärder som bör eller kan vidtas för att uppnå en harmoniserad administrativ organisation och arbetsprocess runt utbildningsnämnd, programnämnder och programstudierektorer. Till detta kommer att gruppen för administrativt stöd till programstudierektorer har lämnat ett förslag till åtgärder för att samordna stödet till programstudierektorerna. Det finns alltså ett antal förslag till utveckling av den administrativa organisationen som projektgruppen bör ha som sin utgångspunkt. Uppdraget omfattar att konkretisera dessa förslag och den tänkta implementeringen samt att bedöma konsekvenser avseende bemanning, kostnader och kvalitet på service om förslagen genomförs. I ett första läge bör projektgruppen identifiera hur gruppens arbete ska organiseras, t.ex. om projektet ska delas upp i mindre delprojekt, samt utarbeta förslag till detaljerad projektplan. 7. Tidsplan Augusti 2014: Projektorganisation fastställs. September 2014: Projektgruppen utarbetar en detaljerad projektplan med utgångspunkt från de dokument och underlag som tagits fram (se punkt 3). Eventuellt delas arbetet upp i delprojekt. Styrgruppen fastställer projektplanen. Projektgruppens utredande arbete påbörjas. December 2014: Slutförslag till utveckling/optimering av det administrativa stödet lämnas till universitetsdirektören den 1 december Förankring av föreslagna förändringar med berörda parter. Implementering av förändringarna sker efter universitetsdirektörens beslut. 2(4)

6 Projektplan: Översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen 8. Projektorganisation Styrgrupp: Martin Melkersson, universitetsdirektör, ordförande Boa Drammeh, fakultetsdirektör S-kansliet Anders Eriksson, fakultetsdirektör NJ-kansliet, Margit Nothnagl, fakultetsdirektör LTV-kansliet Peter Thorén, fakultetsdirektör VH-kansliet Daniel Gillberg, planeringschef Roger Pettersson, chef SUS Styrgruppen svarar för styrning av projektet, fastställer projektplan samt beslutar om ramar och ev. ändringar av projektets inriktning och genomförande. Projektledare: Projektgrupp: Johan Torén, planeringsavdelningen Projektledaren är operativt ansvarig för genomförandet och för dialog med inblandade i projektet, ev. konsulter samt referensgrupper. Projektledaren redovisar projektets status till styrgruppen och är föredragande vid styrgruppens möten. Johan Torén, planeringsavdelningen, sammankallande Anna Rudebeck, NJ-kansliet Kristine Kilså, LTV-kansliet, Christina Hägnebo, VH-kansliet, Representant från S-kansliet utses av Boa Drammeh Charlotte Hising, SUS Projektgruppen svarar för expertis inom sina respektive områden och arbetar med genomförande av projektets olika delar. 9. Resurser och budget Kostnader för projektet förväntas rymmas inom ordinarie budget. 10. Kommunikation/ förankring under och efter projektet Flera referensgrupper är aktuella i detta projekt både vad avser förankring av planerade förändringar och vad avser kompetens inom olika områden, t.ex. vicedekaner med ansvar för grundutbildning, programstudierektorer och administratörer. Kommunikation och förankring ska ske med studentorganisationer under arbetets gång. Utbildningsnämnd och programnämnder informeras. 3(4)

7 Projektplan: Översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen 11. Godkännande av projektplanen Projektets planering och förutsättningar godkänns samt uppdraget accepteras av uppdragsgivaren och projektledaren. Martin Melkersson Uppdragsgivare Johan Torén Projektledare Ort och datum Ort och datum 4(4)

Projektplan: Utveckling av kvalitetssäkringssystem för utbildning

Projektplan: Utveckling av kvalitetssäkringssystem för utbildning SLU ID: SLU ua 2015.1.1.2-4382 Planeringsavdelningen Projektplan: Utveckling av kvalitetssäkringssystem för utbildning Projektledare: Ingeborg Amnéus Uppdragsgivare: Lena Andersson-Eklund Datum: 2015-11-16

Läs mer

Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning vid SLU

Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning vid SLU 1(7) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-2447 Exp. den: 2014-06-10/IA 1(7) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-2447 Exp. den: 2014-06-10/IA Utbildningsnämnden BESLUT Sändlista Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning

Läs mer

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.2-329 Prorektor Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Delprojektledare: Torbjörn von Schantz Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-31

Läs mer

Projektplan för projektet Resursöversyn universitetsadministrationen

Projektplan för projektet Resursöversyn universitetsadministrationen Planeringsavdelningen 2018-04-17 SLU ua 2018.1.1.2-1518 Projektplan för projektet Resursöversyn universitetsadministrationen Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Martin Melkersson 1. Bakgrund

Läs mer

Anvisningar för produktkategoriteam

Anvisningar för produktkategoriteam 1(5) Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4552 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Anvisningar Beslutsfattare: Universitetsdirektör Avdelning/kansli: Ekonomiavd/Inköpsenheten

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå 1(4) DNR: 2015.1.1.1-2584 Exp. den: 2015-02-24/CM STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Cecilia Mårtas

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Projektplan: Gemensam tentamenshantering vid SLU:s huvudorter Steg 1 Campus Ultuna

Projektplan: Gemensam tentamenshantering vid SLU:s huvudorter Steg 1 Campus Ultuna Utbildningsavdelningen SLU ID: SLU.ua 2017.1.1.1-1077 2017-06-19 Projektplan: Gemensam tentamenshantering vid SLU:s huvudorter Steg 1 Campus Ultuna Uppdragsgivare: Martin Melkersson Beställarombud: Roger

Läs mer

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys Rektor BESLUT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4622 2016-12-13 Exp. den 13/12-16/ASM Sändlista Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Policy för studentinflytande vid SLU

Policy för studentinflytande vid SLU 1 SLU ua 2014.1.1.1-4548 Rektor BESLUT 2014-12-08 Sändlista Policy för studentinflytande vid SLU Beslut Rektor beslutar att fastställa policy för studentinflytande vid SLU enligt bilaga. Redogörelse för

Läs mer

att anställa Erika Roman som professor i husdjurens fysiologi med inriktning neurofysiologi tills vidare från och med 1 augusti 2019.

att anställa Erika Roman som professor i husdjurens fysiologi med inriktning neurofysiologi tills vidare från och med 1 augusti 2019. Ledningskansliet Lillemor Karlsson REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 93-95 2019 2019-05-14 Närvarande: Karin Holmgren Martin Melkersson Lillemor Karlsson Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 93/19 Anställning

Läs mer

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben

Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Avdelningen för student- och utbildningsservice Projektplan: Fortsättningsprojekt studentwebben Projektledare: Maria Starkenberg Uppdragsgivare: Marianne Fredriksson Datum:. Bakgrund och motiv Hösten 20

Läs mer

Projektplan: SLU40. Projektledare: Lena Andersson-Eklund Uppdragsgivare: Martin Melkersson Datum:

Projektplan: SLU40. Projektledare: Lena Andersson-Eklund Uppdragsgivare: Martin Melkersson Datum: Lena Andersson-Eklund SLU ua 2017.1.1.1-1924 Projektplan: SLU40 Projektledare: Lena Andersson-Eklund Uppdragsgivare: Martin Melkersson Datum: 2017-05-03 1. Bakgrund och motiv Den 1 juli 1977 bildades SLU,

Läs mer

Anvisning för regeringsuppdrag

Anvisning för regeringsuppdrag Universitetsdirektören BESLUT SLU ID: SLU.ua.2019.1.1.1-2643 2019-06-20 Sändlista Beslut Universitetsdirektören beslutar att fastställa anvisning för regeringsuppdrag vid SLU i enlighet med bilaga till

Läs mer

Policy för upprättande av samarbetsavtal med utländska lärosäten och institut

Policy för upprättande av samarbetsavtal med utländska lärosäten och institut 1(5) Dnr SLU ua 2014.2.6-220 Exp. den: 27/1-2014 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Samverkan och uppdragsverksamhet, Internationalisering Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Läs mer

att de av regeringen anslagna medlen kr för 2018 och kr för 2019 för detta uppdrag ska disponeras av S-fakulteten,

att de av regeringen anslagna medlen kr för 2018 och kr för 2019 för detta uppdrag ska disponeras av S-fakulteten, Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 168-169 2018-10-02 Närvarande: Peter Högberg Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 168/18 Uppdrag att,

Läs mer

186/18 Anställning av professor i naturvårdsbiologi

186/18 Anställning av professor i naturvårdsbiologi Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 186-189 2018-11-13 Närvarande: Peter Högberg Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 186/18 Anställning

Läs mer

Lokalisering av utbildningarna vid SLU

Lokalisering av utbildningarna vid SLU 1(5) Dnr SLU ua Fe 2012.3.0-303 Exp den 21/2-13/KJ Styrelsen BESLUT 2013-02-20 Sändlista Lokalisering av utbildningarna vid SLU Beslut Styrelsen beslutar: att uppdra åt rektor att i samråd med fakultetsnämnden

Läs mer

Projektplan: Miljöledningsprojektet

Projektplan: Miljöledningsprojektet SLU Infra Miljö Projektplan: Miljöledningsprojektet Projektledare: Johanna Sennmark Uppdragsgivare: Martin Melkersson Datum:2014-05-15 1. Bakgrund och motiv Enligt rektorsbeslut 2013-09-02, DNr: SLU ua

Läs mer

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 1 (6) Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 Projektledare: Cecilia Wolkert, verksamhetscontroller, Avd. för infrastruktur Uppdragsgivare: Göran Ståhl, vicerektor, rådet för fortlöpande miljöanalys

Läs mer

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå 1(3) DNR: 2015.1.1.1-4030 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Cecilia Mårtas Beslutsdatum: 2015-11-05

Läs mer

Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017

Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017 Planeringsavdelning BESLUT SLU ID: SLU ua 2017.1.1.2-1134 2017-05-23 Sändlista Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017 Beslut Rektor beslutar att fastställa projektplan

Läs mer

Projekthandbok. administrativa utvecklingsprojekt

Projekthandbok. administrativa utvecklingsprojekt administrativa utvecklingsprojekt Dokumentet uppdaterat oktober 2018 Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte

Läs mer

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte är

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Planeringsavdelningen BESLUT SLU ua 2016.1.1.1-799 2016-03-01 Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Beslut Rektor beslutar att fastställa riktlinjer

Läs mer

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet

Projekthandbok. för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet för administrativa utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Projekt som arbetsform 3 3. Projektportföljen kriterier och funktion 3 Projekt som inte är

Läs mer

Riktlinjer vid kränkande särbehandling vid SLU

Riktlinjer vid kränkande särbehandling vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2012-01-30 Rektor SLU.ua.Fe.2012.1.0-47 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Monica Östman JEP Riktlinje

Läs mer

Överföring av SLU Lokaler

Överföring av SLU Lokaler Universitetsdirektören BESLUT SLU ID: SLU.ua 2019.1.1.1-994 2019-02-28 Överföring av SLU Lokaler Beslut Universitetsdirektören beslutar att med verkan från 1 mars 2019 flytta enheten SLU Lokaler (kst 93121)

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU

Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU 1(2) Dnr SLU ua 2014.1.1.1-2245 Rektor BESLUT Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU Beslut Rektor beslutar att fastställa riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU enligt bifogad

Läs mer

Utvecklingsplan 2050

Utvecklingsplan 2050 Utvecklingsplan 2050 Fastställt av rektor 2018-01-16 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Mål 3 2.1 Effektmål 3 2.2 Övergripande projektmål 4 3 Projektorganisation 4 4 Förutsättningar och avgränsningar

Läs mer

190/18 Grimsö, ny vilthanteringsanläggning, lokaler för provtagning, hantering av viltkött samt boende

190/18 Grimsö, ny vilthanteringsanläggning, lokaler för provtagning, hantering av viltkött samt boende Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 190-194 2018-11-20 Närvarande: Peter Högberg Sune Lindh Maria Lindfors Rektor Akademisekreterare Sekreterare 190/18 Grimsö, ny vilthanteringsanläggning,

Läs mer

Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär

Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-2432 Sakområde: Kommunikation och media samt Visioner och strategier av övergripande karaktär Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Anvisningar för SLU:s varumärkesarkitektur

Anvisningar för SLU:s varumärkesarkitektur Kommunikationsavdelningen BESLUT SLU ID: SLU ua 2019.2.7.1-1257 2019-03-20 Sändlista Beslut Universitetsdirektören beslutar att fastställa anvisningar för SLU:s varumärkesarkitektur för namngivning och

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Budgetinstruktion för år 2014

Budgetinstruktion för år 2014 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 8/11-13/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen

Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer vid misstanke om diskriminering och trakasserier av anställda enligt diskrimineringslagen Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-01-30 Rektor

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Förberedelse för kvalitetsdialoger

Förberedelse för kvalitetsdialoger Planeringsavdelningen Yvonne Andersson PROMEMORIA 2017-05-31 SLU ID: SLU.ua.2017.1.1.2-2183 Syfte och målgrupp Kvalitetsdialoger ska genomföras hösten 2017 mellan utbildningsnämnd (UN) och programnämnd

Läs mer

Riktlinjer för rektors beslutsmöten, Reb

Riktlinjer för rektors beslutsmöten, Reb STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-3096 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Sune Lindh Beslutsdatum:

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Inrättande av en gemensam - centraliserad stödorganisation - genomförandeplan

Inrättande av en gemensam - centraliserad stödorganisation - genomförandeplan 2018-08-2116 DNR:2018/1313 PROJEKTPLAN Inrättande av en gemensam - centraliserad stödorganisation - genomförandeplan Projektledare Beställare Delprojektledare redovisas under avsnitt 4 Lotten Glans organisation

Läs mer

Universitetsgemensam ITverksamhet

Universitetsgemensam ITverksamhet Dnr UFV 2018/1682 Universitetsgemensam ITverksamhet vid Uppsala universitet Fastställt av rektor Beredning har gjorts med vicerektorerna, universitetsdirektören och överbibliotekarien. Innehållsförteckning

Läs mer

85/18 Två ledamöter till beredningsgruppen för utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamling 2018

85/18 Två ledamöter till beredningsgruppen för utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamling 2018 Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 85-93 2018-05-15 Närvarande: Peter Högberg Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 85/18 Två ledamöter

Läs mer

Projekthandbok. Riktlinjer och förhållningssätt

Projekthandbok. Riktlinjer och förhållningssätt Riktlinjer och förhållningssätt 1 Innehållsförteckning 1. Syfte och bakgrund 3 2. Ramar - administrativa projekt 3 Vad är ett projekt och vad kan projektformen bidra med 3 3. Projektportföljen kriterier

Läs mer

184/18 Ändring av organisation och ledning för det strategiska forskningsprogrammet Trees and Crops for the Future (TC4F)

184/18 Ändring av organisation och ledning för det strategiska forskningsprogrammet Trees and Crops for the Future (TC4F) Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 184-185 2018-11-06 Närvarande: Peter Högberg Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 184/18 Ändring av

Läs mer

Hantering av personuppgifter inom Lunds universitet

Hantering av personuppgifter inom Lunds universitet PROJEKTPLAN 1 2017-09-25 Dnr STYR 2016/1173 Förvaltningschefen Hantering av personuppgifter inom Lunds universitet Upprättad av: Kristina Arnrup Thorsbro Datum: 2016-10-20 version 1 2016-12-15 version

Läs mer

Närvarande: 25/19 Anställning som gästprofessor i miljövetenskap med inriktning medborgarforskning. SLU ua

Närvarande: 25/19 Anställning som gästprofessor i miljövetenskap med inriktning medborgarforskning. SLU ua Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 25-28 2019-02-12 Närvarande: Karin Holmgren Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 25/19 Anställning

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektplan e-beställning delprojekt 5. Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur

Projektplan e-beställning delprojekt 5. Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur IT-avdelningen/systemenheten 2013-10-11 Projektplan e-beställning delprojekt 5 Projekt: Införande av e-beställning Delprojekt 5: Införande av nya beställningsrutiner och beställarstruktur Projektledare:

Läs mer

Policy för SLU:s hantering av verksamhetsinformation

Policy för SLU:s hantering av verksamhetsinformation Ledningskansliet, enheten för juridik och dokumentation Chefsarkivarien STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2017.1.1.1-643 Sakområde: Arkiv och diarium samt Säkerhet och informationssäkerhet Dokumenttyp:

Läs mer

Utveckling av SLU:s varumärkesarbete bilden av SLU

Utveckling av SLU:s varumärkesarbete bilden av SLU Kommunikationsavdelningen PROJEKTPLAN SLU ID: SLU.ua2016.1.1.1-4219 2017-03-13 Utveckling av SLU:s varumärkesarbete bilden av SLU Bakgrund I en ökande konkurrens spelar varumärket en allt viktigare roll,

Läs mer

Hantering av personuppgifter inom Lunds universitet

Hantering av personuppgifter inom Lunds universitet PROJEKTPLAN 1 2018-05-09 Dnr STYR 2016/1173 Förvaltningschefen Hantering av personuppgifter inom Lunds universitet Upprättad av: Kristina Arnrup Thorsbro Datum: 2016-10-20 version 1 2016-12-15 version

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed.

Det fria sökandet efter ny kunskap utgör kärnan i ett universitets verksamhet. Inom SLU värnar vi om vetenskaplig integritet och god forskningssed. 1(3) DNR: SLU ua 2013.1.1.1-2727 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Arbetsmiljö Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Per Andersson Beslutsdatum: 2013-06-20

Läs mer

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser)

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser) 1(2) SLU ua 2015.2.9-628 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Avdelningen för

Läs mer

Framtidens SLU projektplanering

Framtidens SLU projektplanering Framtidens SLU projektplanering Syftet med dokumentet är att beskriva omfattningen av kvarstående arbete för projektet Framtidens SLU, hur genomförandet kommer att bedrivas samt vilka som kommer att involveras.

Läs mer

Universitetsgemensamma administrativa stödroller på institutionsnivå/motsvarande Projektdirektiv Fas 1

Universitetsgemensamma administrativa stödroller på institutionsnivå/motsvarande Projektdirektiv Fas 1 Dnr UFV 2018/1645 Universitetsgemensamma administrativa stödroller på institutionsnivå/motsvarande Fas 1 Fastställt av universitetsdirektören 2018-09-17 Beredning har gjorts med styrgrupp 2018-05-04 1

Läs mer

Policy och riktlinjer för inköp vid SLU

Policy och riktlinjer för inköp vid SLU 1(3) DNR: SLU ua 2014.2.4.4-3549 Exp. den: 2014-09-22 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011 Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua Fe.2010.1.4-1748 1(2) Styrelsen BESLUT 2010-12-15 Exp. 2010-12-15 MF Enligt sändlista Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för SLU 2011 Beslut Styrelsen

Läs mer

Granskning av informationssäkerhet

Granskning av informationssäkerhet 1(1) DNR: SLU ua 2014.1.1.2-841 Exp. den: 2014-06- Styrelsen BESLUT 2014-06-17 Sändlista Granskning av informationssäkerhet Styrelsen beslutar: att fastställa internrevisionens rapport Informationssäkerhet,

Läs mer

att anställa Anke Fischer som professor i miljökommunikation från och med

att anställa Anke Fischer som professor i miljökommunikation från och med Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 170-172 2018-10-08 Närvarande: Peter Högberg Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 170/18 Anställning

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Projektplan - Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 1. Bakgrund Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har sedan 2009 arbetat

Läs mer

TILLÄGGSYRKANDE/RESERVATION Ärende 5:3. Ekonomisk handlingsplan Linköping den 7 mars 2018

TILLÄGGSYRKANDE/RESERVATION Ärende 5:3. Ekonomisk handlingsplan Linköping den 7 mars 2018 Linköping den 7 mars 2018 TILLÄGGSYRKANDE/RESERVATION Ärende 5:3 Ekonomisk handlingsplan 2018 Vi är mycket oroade för Region Östergötlands ekonomiska utveckling när det gäller de sjukvårdande verksamheterna.

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

155/18 Röstlängd vid 2018 års val av fakultetsnämnd vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

155/18 Röstlängd vid 2018 års val av fakultetsnämnd vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 155-162 2018-09-18 Närvarande: Peter Högberg Martin Melkersson Maria Lindfors Rektor Universitetsdirektör Sekreterare 155/18 Röstlängd

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Plan för skogligt basår för blivande skogsmästare

Plan för skogligt basår för blivande skogsmästare Utbildningsnämnden BESLUT SLU ID: SLU.ua.2017.3.1.1-4793 2017-12-13 Sändlista Plan för skogligt basår för blivande skogsmästare Beslut Utbildningsnämnden beslutar att fastställa reviderad plan för skogligt

Läs mer

Stöd vid extern forskningsfinansiering

Stöd vid extern forskningsfinansiering 1(1) DNR: SLU ua 2013.1.1.2-4837 Exp. den: 24/9-14/IA Styrelsen BESLUT 2014-09-23 Sändlista Stöd vid extern forskningsfinansiering Styrelsen beslutar att fastställa internrevisionens rapport Stöd vid extern

Läs mer

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1 (5) Projektplan 2010-02-11 Dnr SU 83-0286-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1. Bakgrund Under hösten 2009

Läs mer

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU 1(14) Dnr SLU ua 2013.2.9-1191 Exp. den: 27/3-12/JL STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektör Avdelning/kansli: Avdelningen

Läs mer

Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4068 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Bolagsstyrelse ** Styrgrupp

Bolagsstyrelse ** Styrgrupp Organisation under planoch byggperioden Prtojektgrupper Bolagsstyrelse ** Medlemmar IFK Strömsund Projektledare Styrgrupp *** IFK Strömsund HS Sektioner Referensgrupp * Övriga huvudintressenter Idrottsverksamhet

Läs mer

Pilotprojekt för en gemensam serviceorganisation för Engelska parken och universitetsförvaltningen

Pilotprojekt för en gemensam serviceorganisation för Engelska parken och universitetsförvaltningen UFV 2017/616 Pilotprojekt för en gemensam serviceorganisation för Engelska parken och universitetsförvaltningen Fastställt av universitetsdirektören 2017-06-15 Mottaget av Beata Megyesi och Therése Iveby

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

LTV-kansliet: Ledning, organisation, uppdrag, funktionsansvar, förutsättningar

LTV-kansliet: Ledning, organisation, uppdrag, funktionsansvar, förutsättningar Bilaga 1 LTV-kansliet 2019-03-25 LTV-kansliet: Ledning, organisation, uppdrag, funktionsansvar, förutsättningar Bakgrund: LTV-kansliet har sedan 2007 en annan organisation än övriga fakultetskanslier på

Läs mer

142/18 Ändrad fakultetstillhörighet för viss personal från den 1 januari 2019

142/18 Ändrad fakultetstillhörighet för viss personal från den 1 januari 2019 Ledningskansliet Maria Lindfors REKTORS BESLUT (REB) BESLUTSLISTA 142-148 2018-08-28 Närvarande: Peter Högberg Birgitta Wikmark Carlsson Maria Lindfors Rektor Bitr. universitetsdirektör Sekreterare 142/18

Läs mer

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2015/16

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2015/16 1(8) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-2446 Exp. den: 2014-06-10/IA 1(8) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-2446 Exp. den: 2014-06-10/IA Utbildningsnämnden BESLUT Styrelsen Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Större händelser som påverkar ekonomin:

Större händelser som påverkar ekonomin: 1(4) Dnr SLU ua Planeringsavdelningen Lasse Thorell PROMEMORIA 2015-04-24 Kostnadsuppföljning efter kvartal 1 2015 Uppföljning efter första kvartalet bygger inte på något bokslut, varför endast en översiktlig

Läs mer

Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2018

Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2018 Planeringsavdelningen Helena Eklund Snäll PROMEMORIA SLU ID: SLU ua 2018.1.1.2-976 2018-03-20 Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2018 Innehållsförteckning 1 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Organisation och ansvarsfördelning inom universitetsadministrationen

Organisation och ansvarsfördelning inom universitetsadministrationen 1(3) Dnr SLU ua 2014.1.1.1-1030 Exp. den: 7/3 och 30/9-14/SL STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut Beslutsfattare: Universitetsdirektören

Läs mer

Organisation och arbetssätt för SLU:s arbete med jämställdhet och lika villkor

Organisation och arbetssätt för SLU:s arbete med jämställdhet och lika villkor Samordningsgruppen för jämställdhet och lika villkor PM 2019-08-22 SLU ID: SLU.ua.2019.1.1.1-2466 Organisation och arbetssätt för SLU:s arbete med jämställdhet och lika villkor I detta dokument beskrivs

Läs mer

Stipendier, resebidrag och attest

Stipendier, resebidrag och attest 1(2) SLU ua 2015.1.1.2-2648 Exp.den 2015-11-04 Styrelsen BESLUT 2015-11-03 Rektor Stipendier, resebidrag och attest Styrelsen beslutar att fastställa internrevisionens rapport Stipendier, resebidrag och

Läs mer

Bilaga 2. Gallring av utbildningsförvaltningens

Bilaga 2. Gallring av utbildningsförvaltningens UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IT-FUNKTIONEN Bilaga 2 PROJEKTDIREKTIV av utbildningsförvaltningens verksamhetssystem av utbildningsförvaltningens verksamhetssystem PROJEKTDIREKTIV Stockholm 2010-03-14 Ort och

Läs mer

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning

Mälardalens. M högskola 2012-05-07. Beställare: Projektledare: Dnr: Elin S Olander 1.1-590/11 ... 4. Mälardalens högskola Projektbeställning Mälardalens M högskola 01-05-07 PROJEKTBESTÄLLNING Administrativ översyn Beställare: Projektledare: Dnr: Styrgruppen i projektet administrativ översyn 1.1-590/11 Innehållsförteckning 1 Projektets syfte...

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Stöd för internationalisering vid Campus Gotland

Stöd för internationalisering vid Campus Gotland GOTLAND 2018/21 Stöd för internationalisering vid Campus Gotland Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Mål 3 2.1 Effektmål 3 2.2 Övergripande projektmål 3 3 Projektorganisation 5 4 Förutsättningar

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Insatser för att fördubbla antalet studenter vid SLU

Insatser för att fördubbla antalet studenter vid SLU Styrelsen BESLUT SLU ID: SLU.ua.2019.1.1.1-685 2019-02-20 Sändlista Beslut Styrelsen beslutar att uppdra till rektor att, tillsammans med SLU:s utbildningsorganisation, genomföra ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer