Framtidens SLU projektplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens SLU projektplanering"

Transkript

1 Framtidens SLU projektplanering Syftet med dokumentet är att beskriva omfattningen av kvarstående arbete för projektet Framtidens SLU, hur genomförandet kommer att bedrivas samt vilka som kommer att involveras. Projektet är indelat i fem delprojekt enligt bilden nedan. Varje delprojekt är i sin tur indelat i ett antal olika områden som har olika syften, aktiviteter och medverkanden. Projektledning Torbjörn Torbjörn Tiina Lena Martin Fakultetsgemensamma institutioner Fakultetsutveckling Utbildningsstyrning Utbildningsutbud Harmonisering Organisation Fakultetsuppdrag SLU:s utbildningsnämnd Riktlinjer Anslagsfördelning OH-kostnader Rekrytering Samarbetsformer Plattformar för nya samarbeten Delegationsordning Programutbud Principer för anslagsfördelning Regelverk och tillämpning Process och verktyg Administrativa rutiner Ledningsgrupps utveckling Val Gemensamma resurser Uppföljning Uppföljning Uppföljning Ekonomistyrning o resursfördeln. Anslagsfördelning för grundutbildning Delegationsordning Uppföljning Nedanstående bild visar den övergripande projektplanen. Tidplanen kan komma att förändras vid behov. Varje delprojekt detaljerar sina planer på det sätt man finner nödvändigt.

2 2013 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Fakultetsgemensamma institutioner Styrning av grundutbildning 7/10 Fakultetstillhörighet - rektorsbeslut 14/10 Riktlinjer utbildning - rektorsbeslut 1/1 Ikraftträdande Okt-nov Representation - val Uppföljning Anslagsfördelning Utbildningsutbud 6/11 Anslagsfördelning Delegationsordning - styrelsebeslut OH-kostnader Samarbetsplattformar Fakultetsuppdrag Rekrytering högre anställning 18/12 Delegationsordning - styrelsebeslut 1/7 Programutbud Rekrytering November Anslagsfördelning - styrelsebeslut Ledningsgruppsutveckling Fakultetsgemensamma institutioner Inom delprojektet Fakultetsgemensamma institutioner samlas alla aktiviteter som krävs för att få de fakultetsgemensamma institutionerna på plats och fungerande. Det omfattar verksamhetsmässiga förändringar i organisationen, arbetsformer, förtroendevalda och förändringar i stödfunktioner inom administration och ekonomi. Organisation Området organisation syftar till att göra de organisatoriska förändringar som behövs för att skapa de fakultetsgemensamma institutionerna. Inom området ska även fördelningen av speciella stimulansmedel göras. Definiera principer för hur fördelningen på fakultet av enskilda medarbetare ska göras, inklusive administrativ personal Uppdelning på individnivå för fakultetsgemensamma institutioner Bestäm övergångslösningar i fakultetsledningarna och för förtroendevalda för att säkra representation

3 Bestäm vilken mandatperiod befintliga fakultetsnämnderna ska ha Besluta om stimulansmedel för fakultetsgemensamma institutioner Merparten av arbetet utförs av dekanerna i samarbete med Torbjörn von Schantz (prorektor) och Louise Winkler (extern konsult). När det gäller fördelningen av enskilda medarbetare mellan fakulteterna medverkar även prefekterna vid berörda institutionerna. En handläggare från personalavdelningen bereder ärendet flytta medarbetare mellan fakulteterna till MBL och REB. När det gäller aktiviteterna för övergångslösningar medverkar även Sune Lindh (Ledningskansliet). När det gäller aktiviteten för stimulansmedlen medverkar även Daniel Gillberg (Ledningskansliet). Samarbetsformer Området Samarbetsformer syftar till att definiera och utveckla samarbetet mellan dekanerna och prefekten för de fakultetsgemensamma institutionerna. Ett generellt upplägg tas fram, som sedan anpassas till respektive institutions behov i ett inledande möte med berörda dekaner och prefekt. Samarbetet definieras och utvecklas i en serie av möten/workshops. Definiera innehåll, former och rutiner för samarbete mellan dekanerna och prefekt Planera insatser för att utveckla samarbetet Genomföra insatser för att utveckla samarbetet enligt plan Enheten för ledarutveckling och Louise Winkler tar fram ett förslag på det generella upplägget och stämmer av det med dekanerna och Torbjörn von Schantz. Genomförandet sker institution för institution med berörd prefekt och berörda dekaner. Beroende av hur upplägget utformas medverkar även fakultets- och institutionsadministrationen och medarbetare på institutionen. Processtöd ges från enheten för ledarutveckling och Louise Winkler. Administrativa rutiner Området administrativa rutiner syftar till att möjliggöra hantering och uppföljning av fakultetsgemensamma institutioner. Ta fram en checklista och plan för vad som behöver göras för att börja tillämpa fakultetsgemensamma institutioner Kick-off för berörda admin-funktioner för att starta igång arbetet Fastställa administrativa rutiner för fakultetsgemensamma institutioner, inklusive vilka systemuppdateringar som behöver utföras för att stödja dem Översyn och anpassning administrativa IT-system fakultetsgemensamma institutioner

4 Arbetet drivs av Maria Hart (Ledningskansliet) i samarbete med administrativa avdelningschefer och fakultetsdirektörer. Ekonomistyrning och resursfördelning Området ekonomi syftar till att göra nödvändiga förändringar i resursfördelningen och i ekonomistyrningsprinciper för att genomföra fakultetsgemensamma institutioner. Omfördela anslag mellan fakultetsnämnderna för fakultetsgemensamma institutioner Utreda befintliga under- och överskott för fakultetsgemensamma institutioner Synkronisera budgetprocessen för 2014 mellan fakulteterna Utreda hanteringen av OH på institutions- och fakultetsnivå Definiera hantering av LTJ:s fakultetspåslag Arbetet drivs av Daniel Gillberg i samarbete med fakultetskanslierna samt fakultets- och institutionsledningarna. När det gäller aktiviteten om hanteringen av OH så kommer även ekonomiavdelningen involveras. Delegationsordning Området delegationsordning syftar till att utföra de ändringar av rektors och universitetsadministrationens delegationsordning som behövs för att genomföra fakultetsgemensamma institutioner Identifiera behovet av förändringar och kompletteringar i rektors och universitetsadministrationens delegationsordningar Utarbeta nya texter Sune Lindh sammanställer texterna på basis av diskussioner som förs i samarbete med dekaner, fakultetsdirektörer och universitetsdirektör. Uppföljning Området uppföljning syftar till att definiera hur uppföljningen ska ske av att de fakultetsgemensamma institutionerna får önskat resultat och att samarbetet mellan dekanerna och prefekten fungerar på ett tillfredsställande sätt samt att de administrativa rutinerna fungerar och följs.

5 Definiera hur uppföljning av samarbetet dekan-prefekt fakultetsgemensamma institutioner ska gå till Definiera hur uppföljning av de administrativa rutinerna för fakultetsgemensamma institutioner ska gå till Arbetet utförs av dekanerna, berörda prefekter, Torbjörn von Schantz och Louise Winkler för samarbetet och av Maria Hart för de administrativa rutinernas efterlevnad. Fakultetsutveckling Inom delprojektet Fakultetsutveckling samlas aktiviteter för att tydliggöra fakulteternas uppdrag, avgränsningar och samarbetsområden samt för att utveckla ledningen av fakulteterna. Fakultetsuppdrag Området fakultetsuppdrag syftar till att definiera fakulteternas unika uppdrag och hur de ska samarbeta inom de ämnesområden som flera fakulteter har ett intresse i. Beskriva och fastställa fakulteternas specifika uppdrag utifrån verksamhetsområdesindelning Ta fram nya fakultetsbenämningar Definiera hur fakultetsgemensamma ämnesområden ska utformas (växtskydd, växtförädling och odlingssystem) med uppdrag, ansvar och ekonomi, inklusive extern samverkan Merparten av arbetet utförs av dekanerna i samarbete med Torbjörn von Schantz och Louise Winkler. När det gäller att definiera fakultetsuppdragen kan de ämnesområden som ska tas fram per institution inom delprojektet Anslagsfördelning vara till hjälp. Arbetet samordnas med Daniel Gillberg. För aktiviteten där de fakultetsgemensamma ämnesområdena utformas så ska även Johan Schnürer vara med. Plattformar för nya samarbeten Området plattformar för nya samarbeten syftar till att beskriva hur SLU ska arbeta för att säkerställa att nya samarbeten och plattformar identifieras och startas löpande vid behov, så att gemensamma satsningar identifieras sker tvärs organisationen. Ta fram struktur för hur SLU över tid ska arbeta med att identifiera och starta olika plattformar för nya samarbeten internt och externt Definiera hur nya forskarskolor ska utformas med uppdrag, ansvar och ekonomi

6 Arbetet utförs av dekanerna i samarbete med Torbjörn von Schantz, Johan Schnürer och Louise Winkler. Ledningsgruppsutveckling Området ledningsgruppsutveckling syftar till att utveckla alla ledningsgrupper på nivåerna fakultet och institution inom SLU. Ett generellt upplägg tas fram, som sedan anpassas till respektive ledningsgrupps behov i ett inledande möte med berörda dekan respektive prefekt. Ledningsgruppsutvecklingen sker i en serie av möten/workshops. Definiera syfte, mål, innehåll och upplägg för ledningsgruppsutveckling (chefsuppdrag och överenskommelse rektor-dekan och dekan-prefekt ingår som underlag) Planera ledningsgruppsutvecklingen för fakulteter och institutioner; först genomförs programmet för fakulteterna, därefter för institutionerna Genomför ledningsgruppsutveckling enligt plan Enheten för ledarutveckling är processansvarig och håller samman processen för respektive ledningsgrupp. Ledningsgrupperna kring dekan och prefekt är de som ska utvecklas. I de fall det saknas en ledningsgrupp inleds arbete med att definiera vilka som ska ingå i gruppen. Styrning grundutbildning Inom delprojektet Styrning grundutbildning kommer höstens arbete att ägnas åt att skriva mer detaljerade instruktioner för SLU:s gemensamma utbildningsnämnd (SUN) samt åt att precisera anslagsfördelning efter uppdrag. SLU:s utbildningsnämnd SUN Området SLU:s utbildningsnämnd syftar till att utveckla styrningen av grundutbildningen genom en gemensam utbildningsnämnd som beslutar om utbildningsplaner och kostnadsramar för utbildningsprogram samt föreslår utbildningsutbud och dimensionering för styrelsens beslut. Instruktion för SUN Organisation av administrativt stöd för grundutbildningen Definition av programnämnders och programstudierektors uppdrag samt etablering av en SLU-övergripande nomenklatur Merparten av arbetet utförs av Kristina Julin i dialog med Tiina Sarap och Lena Andersson-Eklund.

7 Delegationsordning Området delegationsordning syftar till att utföra de ändringar som behövs inom ramen för styrning av grundutbildning till styrelsens och rektors delegationsordning, vilket även påverkar fakulteternas delegationsordningar. Föreslå erforderlig revidering av delegationsordningarna Merparten av arbetet utförs av Sune Lindh. Val Området val syftar till att stödja SLU:s valberedning i arbetet med att första gången föreslå ledamöter till SUN som utses av rektor. Identifiera kandidater till SUN Arbetet utförs av Sune Lindh och valberedningen. Anslagsfördelning till grundutbildning Området syftar till att utveckla styrningen av grundutbildningen genom en ny modell för anslagsfördelning. Ta fram övergripande nulägesbeskrivning för resursfördelning per fakultet Ta fram övergripande kostnadsramar för program och kurskategorier Beskriva en uppdragsstyrd fördelningsmodell och en årlig cykel för anslagsfördelning till grundutbildning Arbetet utförs av Tiina Sarap, Daniel Gillberg samt medarbetare på fakulteternas kanslier och utbildningsadministration. Utbildningsutbud Inom delprojektet Utbildningsutbud samlas alla aktiviteter som krävs för att ett reviderat utbud av utbildningsprogram ska kunna erbjudas inför läsåret 2015/16. Det omfattar utveckling av universitetsgemensamma riktlinjer för utbildning, förändringar i programutbudet och planering för gemensamma moment och resurser inom utbildningen.

8 Riktlinjer för utbildning Området syftar till att utbildningen vid SLU ska ha tydliga gemensamma styrande principer som ska underlätta utvecklingen av programutbudet, säkra kvalitet, progression, rättssäkerhet och öppenhet samt resurseffektivitet i utbildningen. Utarbeta och fastställa principer för tillträde till utbildning Utarbeta och fastställa huvudområden för examina Utarbeta och fastställa ramschemastruktur Utarbeta och fastställa riktlinjer för planering av utbildningsprogram Merparten av arbetet utförs av Johan Torén vid ledningskansliet i samarbete med Lena Andersson- Eklund (vicerektor), och i samråd med GUR, antagningsenheten m.fl. Utbildningsledare, studierektorer, studentkårer, biblioteket m.fl. har medverkat vid en rad seminarier/work-shops och ett underlag med numrerade förslag ligger ute på intern remiss. Förändringar i programutbudet Området syftar till att vidareutveckla SLU:s programutbud så att det väl avspeglar verksamhetsidén, svarar mot efterfrågan från studenter och arbetsmarknad och bidrar till ökad resurseffektivitet. Programutbudet ska erbjuda tydliga in- och utgångar i SLU:s utbildning, som är kommunicerbara med både potentiella studenter, avnämare och utvärderare. Utarbeta och fastställa utbudet av yrkesexamensprogram fr.o.m. ht 2015 Utarbeta och fastställa utbudet av kandidatprogram fr.o.m. ht 2015 Utarbeta och fastställa utbudet av masterprogram fr.o.m. ht 2015 Merparten av arbetet utförs av fakulteterna under ledning av vicedekanerna och i samråd med studenter, ledningskansliet och vicerektor. En särskild arbetsgrupp utses av rektor för att utreda möjligheter till samordning av masterprogrammen. Efter sker arbetet inom den nya utbildningsorganisationen. Gemensamma moment och resurser Området syftar till att alla studenter vid SLU ska få en grundläggande förståelse av universitets verksamhetsidé, dvs. innebörden av hållbart nyttjande och förvaltning av de biologiska naturresurserna, av framtidens globala utmaningar och av hållbar utveckling. Det syftar också till att alla utbildningsprogram ska erbjuda en bra progression inom generella kompetenser, bland annat kommunikativa färdigheter och värderingsförmåga, särskilt inom etik. Området syftar även till en ökad samsyn om ämnesinnehåll inom olika ämnesområden, vilket både ger studenterna en bra

9 ämnesbas och ger universitetet möjligheter till ökad samordning och resurseffektivitet. Under projekttiden ska arbetsgrupper med olika sammansättning arbeta med planering av dessa frågor. Förslagen prioriteras därefter inom den nya utbildningsorganisationen som även fastslår tidsplaner för genomförande. Huvudaktiviteterna är att utarbeta och fastställa planer för utveckling av gemensamma moment och resurser rörande Generella kompetenser Naturresursfrågor Ämnesinnehåll inom centrala delar (för både yrkes- generella examina) Arbetet utförs av lärare vid fakulteterna och av biblioteket efter uppdrag från rektor och i samarbete med universitetsadministrationen efter uppdrag av universitetsdirektören. Arbetet ska ske i samråd med SLUSS och GUR. Efter ska arbetet presenteras för den universitetsgemensamma utbildningsnämnden. Förslagen prioriteras därefter inom den nya utbildningsorganisationen som även fastslår tidsplaner för genomförande. Harmonisering Harmonisering är ett paraply för de tre delprojekten: Anslagsfördelning, OH-kostnader och Rekrytering. Anslagsfördelning Inom delprojektet Anslagsfördelning samlas aktiviteter för att skapa mer likartade förutsättningar för anslagsfördelning oavsett fakultetstillhörighet, så att intern samverkan och rörlighet underlättas, resursutnyttjandet blir mer effektivt, ökad transparens, tydlighet och förutsägbarhet för verksamheten om hur medlen förmedlas. Principer för anslagsfördelning Området principer för anslagsfördelning syftar till att ta fram ett underlag till styrelsen enligt vilka principer som anslagsfördelningen ska göras från fakultet till institution. Konkretisera fakulteternas anslagsfördelning till institutionerna Alla institutioner tar fram ämnesområdesindelning i samråd med sin fakultet (görs gärna tillsammans med fakultetsutveckling) Diskutera och justera ämnesområdesindelning i LR Besluta ämnesområdesindelning i fakultetsnämnderna

10 Framtidens SLU Arbetet drivs av Daniel Gillberg i samarbete med dekaner, fakultetsdirektörer och fakultetsekonomer.

11 Uppföljning Området uppföljning syftar till att definiera hur uppföljningen ska ske för att säkerställa att anslagsfördelningen sker på ett enhetligt sätt. Definitera hur uppföljning av att de harmoniserade administrativa rutinerna tillämpas för anslagsfördelningsmodeller Merparten av arbetet utförs av Daniel Gillberg. OH-kostnader Inom delprojektet OH-kostnader samlas aktiviteter för att säkerställa att SUHF-modellen följs och att alla tolkar modellen på samma sätt. Regelverk och tillämpning Området regelverk och tillämpning syftar till att justera de regelverk, anvisningar, handböcker etc. som krävs för att uppnå en gemensam tillämpning av SUHF-modellen. Justera regelverket för OH-kostnader Justera regelverk för internhandel vid köp och sälj av medarbetarnas tid/arbetsinsats Uppdatera anvisningar Uppdatera ekonomihandbok och lathundar Alla institutioner ser över och justerar OH-kostnader enligt justerat regelverk Arbetet utförs av ekonomiavdelningen och fakultetskanslierna. Uppföljning Området uppföljning syftar till att definiera hur uppföljningen ska ske för att säkerställa att OHkostnader hanteras på ett enhetligt sätt. Definitera hur uppföljning av att de harmoniserade administrativa rutinerna tillämpas för beräkning av overheadkostnader Arbetet utförs av ekonomiavdelningen.

12 Rekrytering Framtidens SLU Inom delprojektet Rekrytering ska en effektiv hantering vid rekrytering till högre anställningar säkerställas. Process och verktyg Området process och verktyg syftar till att skapa en enhetlig process och enhetliga arbetssätt för rekrytering till högre anställningar, samt ta fram ett IT-verktyg till stöd för processen. Fastställa processen för rekrytering av högre anställning Förankra processen för rekrytering av högre anställning, så att den tillämpas Uppdatera anställningsordningen Anpassa dokumenthanteringssystemet Public 360 för den nya rekryteringsprocessen Arbetet drivs av personalavdelningen och IT-avdelningen. Arbetet sker i samverkan med fakultetskanslierna. Uppföljning Området uppföljning syftar till att definiera hur uppföljningen ska ske för att säkerställa att rekryteringen till högre anställning sker på ett enhetligt sätt. Definitera hur uppföljning av att de harmoniserade administrativa rutinerna tillämpas för rekrytering till högre anställningar Arbetet utförs av personalavdelning.

Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014

Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014 1(1) DNR: SLU ua 2015.1.1.2-169 Exp. den 2015-02- Styrelsen Internrevisionen BESLUT 2015-02-19 Rektor Årsrapport från internrevisionen verksamhetsåret 2014 Beslut Styrelsen beslutar: att fastställa Årsrapport

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 BESLUT 20131219 dnr SU FV1.1.4255913 Handläggare Karolina Pihlblad Controller Planeringsavdelningen Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2014 I föreliggande beslut fastställs verksamhetsplan för

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Verksamhetsplan för universitetsförvaltningen 2012 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 16 106 91 Stockholm www.su.se E-post: FC@adm.su.se 2 (55) Verksamhetsidé...

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader 1(17) Dnr SLU ua.2013.1.1..-2824 Universitetsdirektören PROMEMORIA 2013-06-10 Harmonisering av beräkning av overheadkostnader Sammanfattning av förslag Overheadkostnader I befintliga anvisningar tydliggörs;

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Införa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste alltid

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b

Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b HÖGSKOLAN I BORÅS Projektplan Organisationsutveckling 2013-10-14 Dnr 403-13 Beställargruppen Högskolan i Borås Organisationsutveckling Projektplan, fas 2b 1 Innehåll 1 Basfakta...3 1.1 Godkännande av projektplan...3

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson

Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun 2009-09-15 Rolf Aronsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter... 3 2 Bakgrund, revisionsfråga

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer HÖGSKOLAN I BORÅS Verksamhetsstöd/HR Sara Svensson SLUTRAPPORT 2014-10-02 Dnr 049-14 1 (3) Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer Bakgrund Under perioden januari september

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

fakulteten för konst och humaniora 2015

fakulteten för konst och humaniora 2015 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från 2015-02-02 1 (16) Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Åbo Akademis självvärderingsrapport

Åbo Akademis självvärderingsrapport Åbo Akademis självvärderingsrapport Innehållsförteckning 1. Högskolans kvalitetspolitik... 1 a) Kvalitetssystemets grundprinciper och mål... 1 b) Ansvaren i kvalitetshanteringen... 3 c) Kommunicering av

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer