Framtidens SLU projektplanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens SLU projektplanering"

Transkript

1 Framtidens SLU projektplanering Syftet med dokumentet är att beskriva omfattningen av kvarstående arbete för projektet Framtidens SLU, hur genomförandet kommer att bedrivas samt vilka som kommer att involveras. Projektet är indelat i fem delprojekt enligt bilden nedan. Varje delprojekt är i sin tur indelat i ett antal olika områden som har olika syften, aktiviteter och medverkanden. Projektledning Torbjörn Torbjörn Tiina Lena Martin Fakultetsgemensamma institutioner Fakultetsutveckling Utbildningsstyrning Utbildningsutbud Harmonisering Organisation Fakultetsuppdrag SLU:s utbildningsnämnd Riktlinjer Anslagsfördelning OH-kostnader Rekrytering Samarbetsformer Plattformar för nya samarbeten Delegationsordning Programutbud Principer för anslagsfördelning Regelverk och tillämpning Process och verktyg Administrativa rutiner Ledningsgrupps utveckling Val Gemensamma resurser Uppföljning Uppföljning Uppföljning Ekonomistyrning o resursfördeln. Anslagsfördelning för grundutbildning Delegationsordning Uppföljning Nedanstående bild visar den övergripande projektplanen. Tidplanen kan komma att förändras vid behov. Varje delprojekt detaljerar sina planer på det sätt man finner nödvändigt.

2 2013 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Fakultetsgemensamma institutioner Styrning av grundutbildning 7/10 Fakultetstillhörighet - rektorsbeslut 14/10 Riktlinjer utbildning - rektorsbeslut 1/1 Ikraftträdande Okt-nov Representation - val Uppföljning Anslagsfördelning Utbildningsutbud 6/11 Anslagsfördelning Delegationsordning - styrelsebeslut OH-kostnader Samarbetsplattformar Fakultetsuppdrag Rekrytering högre anställning 18/12 Delegationsordning - styrelsebeslut 1/7 Programutbud Rekrytering November Anslagsfördelning - styrelsebeslut Ledningsgruppsutveckling Fakultetsgemensamma institutioner Inom delprojektet Fakultetsgemensamma institutioner samlas alla aktiviteter som krävs för att få de fakultetsgemensamma institutionerna på plats och fungerande. Det omfattar verksamhetsmässiga förändringar i organisationen, arbetsformer, förtroendevalda och förändringar i stödfunktioner inom administration och ekonomi. Organisation Området organisation syftar till att göra de organisatoriska förändringar som behövs för att skapa de fakultetsgemensamma institutionerna. Inom området ska även fördelningen av speciella stimulansmedel göras. Definiera principer för hur fördelningen på fakultet av enskilda medarbetare ska göras, inklusive administrativ personal Uppdelning på individnivå för fakultetsgemensamma institutioner Bestäm övergångslösningar i fakultetsledningarna och för förtroendevalda för att säkra representation

3 Bestäm vilken mandatperiod befintliga fakultetsnämnderna ska ha Besluta om stimulansmedel för fakultetsgemensamma institutioner Merparten av arbetet utförs av dekanerna i samarbete med Torbjörn von Schantz (prorektor) och Louise Winkler (extern konsult). När det gäller fördelningen av enskilda medarbetare mellan fakulteterna medverkar även prefekterna vid berörda institutionerna. En handläggare från personalavdelningen bereder ärendet flytta medarbetare mellan fakulteterna till MBL och REB. När det gäller aktiviteterna för övergångslösningar medverkar även Sune Lindh (Ledningskansliet). När det gäller aktiviteten för stimulansmedlen medverkar även Daniel Gillberg (Ledningskansliet). Samarbetsformer Området Samarbetsformer syftar till att definiera och utveckla samarbetet mellan dekanerna och prefekten för de fakultetsgemensamma institutionerna. Ett generellt upplägg tas fram, som sedan anpassas till respektive institutions behov i ett inledande möte med berörda dekaner och prefekt. Samarbetet definieras och utvecklas i en serie av möten/workshops. Definiera innehåll, former och rutiner för samarbete mellan dekanerna och prefekt Planera insatser för att utveckla samarbetet Genomföra insatser för att utveckla samarbetet enligt plan Enheten för ledarutveckling och Louise Winkler tar fram ett förslag på det generella upplägget och stämmer av det med dekanerna och Torbjörn von Schantz. Genomförandet sker institution för institution med berörd prefekt och berörda dekaner. Beroende av hur upplägget utformas medverkar även fakultets- och institutionsadministrationen och medarbetare på institutionen. Processtöd ges från enheten för ledarutveckling och Louise Winkler. Administrativa rutiner Området administrativa rutiner syftar till att möjliggöra hantering och uppföljning av fakultetsgemensamma institutioner. Ta fram en checklista och plan för vad som behöver göras för att börja tillämpa fakultetsgemensamma institutioner Kick-off för berörda admin-funktioner för att starta igång arbetet Fastställa administrativa rutiner för fakultetsgemensamma institutioner, inklusive vilka systemuppdateringar som behöver utföras för att stödja dem Översyn och anpassning administrativa IT-system fakultetsgemensamma institutioner

4 Arbetet drivs av Maria Hart (Ledningskansliet) i samarbete med administrativa avdelningschefer och fakultetsdirektörer. Ekonomistyrning och resursfördelning Området ekonomi syftar till att göra nödvändiga förändringar i resursfördelningen och i ekonomistyrningsprinciper för att genomföra fakultetsgemensamma institutioner. Omfördela anslag mellan fakultetsnämnderna för fakultetsgemensamma institutioner Utreda befintliga under- och överskott för fakultetsgemensamma institutioner Synkronisera budgetprocessen för 2014 mellan fakulteterna Utreda hanteringen av OH på institutions- och fakultetsnivå Definiera hantering av LTJ:s fakultetspåslag Arbetet drivs av Daniel Gillberg i samarbete med fakultetskanslierna samt fakultets- och institutionsledningarna. När det gäller aktiviteten om hanteringen av OH så kommer även ekonomiavdelningen involveras. Delegationsordning Området delegationsordning syftar till att utföra de ändringar av rektors och universitetsadministrationens delegationsordning som behövs för att genomföra fakultetsgemensamma institutioner Identifiera behovet av förändringar och kompletteringar i rektors och universitetsadministrationens delegationsordningar Utarbeta nya texter Sune Lindh sammanställer texterna på basis av diskussioner som förs i samarbete med dekaner, fakultetsdirektörer och universitetsdirektör. Uppföljning Området uppföljning syftar till att definiera hur uppföljningen ska ske av att de fakultetsgemensamma institutionerna får önskat resultat och att samarbetet mellan dekanerna och prefekten fungerar på ett tillfredsställande sätt samt att de administrativa rutinerna fungerar och följs.

5 Definiera hur uppföljning av samarbetet dekan-prefekt fakultetsgemensamma institutioner ska gå till Definiera hur uppföljning av de administrativa rutinerna för fakultetsgemensamma institutioner ska gå till Arbetet utförs av dekanerna, berörda prefekter, Torbjörn von Schantz och Louise Winkler för samarbetet och av Maria Hart för de administrativa rutinernas efterlevnad. Fakultetsutveckling Inom delprojektet Fakultetsutveckling samlas aktiviteter för att tydliggöra fakulteternas uppdrag, avgränsningar och samarbetsområden samt för att utveckla ledningen av fakulteterna. Fakultetsuppdrag Området fakultetsuppdrag syftar till att definiera fakulteternas unika uppdrag och hur de ska samarbeta inom de ämnesområden som flera fakulteter har ett intresse i. Beskriva och fastställa fakulteternas specifika uppdrag utifrån verksamhetsområdesindelning Ta fram nya fakultetsbenämningar Definiera hur fakultetsgemensamma ämnesområden ska utformas (växtskydd, växtförädling och odlingssystem) med uppdrag, ansvar och ekonomi, inklusive extern samverkan Merparten av arbetet utförs av dekanerna i samarbete med Torbjörn von Schantz och Louise Winkler. När det gäller att definiera fakultetsuppdragen kan de ämnesområden som ska tas fram per institution inom delprojektet Anslagsfördelning vara till hjälp. Arbetet samordnas med Daniel Gillberg. För aktiviteten där de fakultetsgemensamma ämnesområdena utformas så ska även Johan Schnürer vara med. Plattformar för nya samarbeten Området plattformar för nya samarbeten syftar till att beskriva hur SLU ska arbeta för att säkerställa att nya samarbeten och plattformar identifieras och startas löpande vid behov, så att gemensamma satsningar identifieras sker tvärs organisationen. Ta fram struktur för hur SLU över tid ska arbeta med att identifiera och starta olika plattformar för nya samarbeten internt och externt Definiera hur nya forskarskolor ska utformas med uppdrag, ansvar och ekonomi

6 Arbetet utförs av dekanerna i samarbete med Torbjörn von Schantz, Johan Schnürer och Louise Winkler. Ledningsgruppsutveckling Området ledningsgruppsutveckling syftar till att utveckla alla ledningsgrupper på nivåerna fakultet och institution inom SLU. Ett generellt upplägg tas fram, som sedan anpassas till respektive ledningsgrupps behov i ett inledande möte med berörda dekan respektive prefekt. Ledningsgruppsutvecklingen sker i en serie av möten/workshops. Definiera syfte, mål, innehåll och upplägg för ledningsgruppsutveckling (chefsuppdrag och överenskommelse rektor-dekan och dekan-prefekt ingår som underlag) Planera ledningsgruppsutvecklingen för fakulteter och institutioner; först genomförs programmet för fakulteterna, därefter för institutionerna Genomför ledningsgruppsutveckling enligt plan Enheten för ledarutveckling är processansvarig och håller samman processen för respektive ledningsgrupp. Ledningsgrupperna kring dekan och prefekt är de som ska utvecklas. I de fall det saknas en ledningsgrupp inleds arbete med att definiera vilka som ska ingå i gruppen. Styrning grundutbildning Inom delprojektet Styrning grundutbildning kommer höstens arbete att ägnas åt att skriva mer detaljerade instruktioner för SLU:s gemensamma utbildningsnämnd (SUN) samt åt att precisera anslagsfördelning efter uppdrag. SLU:s utbildningsnämnd SUN Området SLU:s utbildningsnämnd syftar till att utveckla styrningen av grundutbildningen genom en gemensam utbildningsnämnd som beslutar om utbildningsplaner och kostnadsramar för utbildningsprogram samt föreslår utbildningsutbud och dimensionering för styrelsens beslut. Instruktion för SUN Organisation av administrativt stöd för grundutbildningen Definition av programnämnders och programstudierektors uppdrag samt etablering av en SLU-övergripande nomenklatur Merparten av arbetet utförs av Kristina Julin i dialog med Tiina Sarap och Lena Andersson-Eklund.

7 Delegationsordning Området delegationsordning syftar till att utföra de ändringar som behövs inom ramen för styrning av grundutbildning till styrelsens och rektors delegationsordning, vilket även påverkar fakulteternas delegationsordningar. Föreslå erforderlig revidering av delegationsordningarna Merparten av arbetet utförs av Sune Lindh. Val Området val syftar till att stödja SLU:s valberedning i arbetet med att första gången föreslå ledamöter till SUN som utses av rektor. Identifiera kandidater till SUN Arbetet utförs av Sune Lindh och valberedningen. Anslagsfördelning till grundutbildning Området syftar till att utveckla styrningen av grundutbildningen genom en ny modell för anslagsfördelning. Ta fram övergripande nulägesbeskrivning för resursfördelning per fakultet Ta fram övergripande kostnadsramar för program och kurskategorier Beskriva en uppdragsstyrd fördelningsmodell och en årlig cykel för anslagsfördelning till grundutbildning Arbetet utförs av Tiina Sarap, Daniel Gillberg samt medarbetare på fakulteternas kanslier och utbildningsadministration. Utbildningsutbud Inom delprojektet Utbildningsutbud samlas alla aktiviteter som krävs för att ett reviderat utbud av utbildningsprogram ska kunna erbjudas inför läsåret 2015/16. Det omfattar utveckling av universitetsgemensamma riktlinjer för utbildning, förändringar i programutbudet och planering för gemensamma moment och resurser inom utbildningen.

8 Riktlinjer för utbildning Området syftar till att utbildningen vid SLU ska ha tydliga gemensamma styrande principer som ska underlätta utvecklingen av programutbudet, säkra kvalitet, progression, rättssäkerhet och öppenhet samt resurseffektivitet i utbildningen. Utarbeta och fastställa principer för tillträde till utbildning Utarbeta och fastställa huvudområden för examina Utarbeta och fastställa ramschemastruktur Utarbeta och fastställa riktlinjer för planering av utbildningsprogram Merparten av arbetet utförs av Johan Torén vid ledningskansliet i samarbete med Lena Andersson- Eklund (vicerektor), och i samråd med GUR, antagningsenheten m.fl. Utbildningsledare, studierektorer, studentkårer, biblioteket m.fl. har medverkat vid en rad seminarier/work-shops och ett underlag med numrerade förslag ligger ute på intern remiss. Förändringar i programutbudet Området syftar till att vidareutveckla SLU:s programutbud så att det väl avspeglar verksamhetsidén, svarar mot efterfrågan från studenter och arbetsmarknad och bidrar till ökad resurseffektivitet. Programutbudet ska erbjuda tydliga in- och utgångar i SLU:s utbildning, som är kommunicerbara med både potentiella studenter, avnämare och utvärderare. Utarbeta och fastställa utbudet av yrkesexamensprogram fr.o.m. ht 2015 Utarbeta och fastställa utbudet av kandidatprogram fr.o.m. ht 2015 Utarbeta och fastställa utbudet av masterprogram fr.o.m. ht 2015 Merparten av arbetet utförs av fakulteterna under ledning av vicedekanerna och i samråd med studenter, ledningskansliet och vicerektor. En särskild arbetsgrupp utses av rektor för att utreda möjligheter till samordning av masterprogrammen. Efter sker arbetet inom den nya utbildningsorganisationen. Gemensamma moment och resurser Området syftar till att alla studenter vid SLU ska få en grundläggande förståelse av universitets verksamhetsidé, dvs. innebörden av hållbart nyttjande och förvaltning av de biologiska naturresurserna, av framtidens globala utmaningar och av hållbar utveckling. Det syftar också till att alla utbildningsprogram ska erbjuda en bra progression inom generella kompetenser, bland annat kommunikativa färdigheter och värderingsförmåga, särskilt inom etik. Området syftar även till en ökad samsyn om ämnesinnehåll inom olika ämnesområden, vilket både ger studenterna en bra

9 ämnesbas och ger universitetet möjligheter till ökad samordning och resurseffektivitet. Under projekttiden ska arbetsgrupper med olika sammansättning arbeta med planering av dessa frågor. Förslagen prioriteras därefter inom den nya utbildningsorganisationen som även fastslår tidsplaner för genomförande. Huvudaktiviteterna är att utarbeta och fastställa planer för utveckling av gemensamma moment och resurser rörande Generella kompetenser Naturresursfrågor Ämnesinnehåll inom centrala delar (för både yrkes- generella examina) Arbetet utförs av lärare vid fakulteterna och av biblioteket efter uppdrag från rektor och i samarbete med universitetsadministrationen efter uppdrag av universitetsdirektören. Arbetet ska ske i samråd med SLUSS och GUR. Efter ska arbetet presenteras för den universitetsgemensamma utbildningsnämnden. Förslagen prioriteras därefter inom den nya utbildningsorganisationen som även fastslår tidsplaner för genomförande. Harmonisering Harmonisering är ett paraply för de tre delprojekten: Anslagsfördelning, OH-kostnader och Rekrytering. Anslagsfördelning Inom delprojektet Anslagsfördelning samlas aktiviteter för att skapa mer likartade förutsättningar för anslagsfördelning oavsett fakultetstillhörighet, så att intern samverkan och rörlighet underlättas, resursutnyttjandet blir mer effektivt, ökad transparens, tydlighet och förutsägbarhet för verksamheten om hur medlen förmedlas. Principer för anslagsfördelning Området principer för anslagsfördelning syftar till att ta fram ett underlag till styrelsen enligt vilka principer som anslagsfördelningen ska göras från fakultet till institution. Konkretisera fakulteternas anslagsfördelning till institutionerna Alla institutioner tar fram ämnesområdesindelning i samråd med sin fakultet (görs gärna tillsammans med fakultetsutveckling) Diskutera och justera ämnesområdesindelning i LR Besluta ämnesområdesindelning i fakultetsnämnderna

10 Framtidens SLU Arbetet drivs av Daniel Gillberg i samarbete med dekaner, fakultetsdirektörer och fakultetsekonomer.

11 Uppföljning Området uppföljning syftar till att definiera hur uppföljningen ska ske för att säkerställa att anslagsfördelningen sker på ett enhetligt sätt. Definitera hur uppföljning av att de harmoniserade administrativa rutinerna tillämpas för anslagsfördelningsmodeller Merparten av arbetet utförs av Daniel Gillberg. OH-kostnader Inom delprojektet OH-kostnader samlas aktiviteter för att säkerställa att SUHF-modellen följs och att alla tolkar modellen på samma sätt. Regelverk och tillämpning Området regelverk och tillämpning syftar till att justera de regelverk, anvisningar, handböcker etc. som krävs för att uppnå en gemensam tillämpning av SUHF-modellen. Justera regelverket för OH-kostnader Justera regelverk för internhandel vid köp och sälj av medarbetarnas tid/arbetsinsats Uppdatera anvisningar Uppdatera ekonomihandbok och lathundar Alla institutioner ser över och justerar OH-kostnader enligt justerat regelverk Arbetet utförs av ekonomiavdelningen och fakultetskanslierna. Uppföljning Området uppföljning syftar till att definiera hur uppföljningen ska ske för att säkerställa att OHkostnader hanteras på ett enhetligt sätt. Definitera hur uppföljning av att de harmoniserade administrativa rutinerna tillämpas för beräkning av overheadkostnader Arbetet utförs av ekonomiavdelningen.

12 Rekrytering Framtidens SLU Inom delprojektet Rekrytering ska en effektiv hantering vid rekrytering till högre anställningar säkerställas. Process och verktyg Området process och verktyg syftar till att skapa en enhetlig process och enhetliga arbetssätt för rekrytering till högre anställningar, samt ta fram ett IT-verktyg till stöd för processen. Fastställa processen för rekrytering av högre anställning Förankra processen för rekrytering av högre anställning, så att den tillämpas Uppdatera anställningsordningen Anpassa dokumenthanteringssystemet Public 360 för den nya rekryteringsprocessen Arbetet drivs av personalavdelningen och IT-avdelningen. Arbetet sker i samverkan med fakultetskanslierna. Uppföljning Området uppföljning syftar till att definiera hur uppföljningen ska ske för att säkerställa att rekryteringen till högre anställning sker på ett enhetligt sätt. Definitera hur uppföljning av att de harmoniserade administrativa rutinerna tillämpas för rekrytering till högre anställningar Arbetet utförs av personalavdelning.

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.2-329 Prorektor Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Delprojektledare: Torbjörn von Schantz Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-31

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA Universitetsdirektören BESLUT Enligt sändlista Projekt för översyn av det administrativa

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Planeringsavdelningen BESLUT SLU ua 2016.1.1.1-799 2016-03-01 Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Beslut Rektor beslutar att fastställa riktlinjer

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar 1(8) DNR: 2013.1.1.1-2824 2013-06-10/KS Universitetsdirektören PROMEMORIA Harmonisering av processen för en till högre anställningar Syfte: Förslaget från delprojektet Målgrupp: SLUs styrelse Sammanfattning

Läs mer

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen?

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? eller Vem har makten inom SLU? Presentation på mötet om strategiska utbildningsfrågor den 22 augusti 2016 Johan Torén och Linnéa Littorin med bidrag från Sune Lindh

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning vid SLU

Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning vid SLU 1(7) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-2447 Exp. den: 2014-06-10/IA 1(7) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-2447 Exp. den: 2014-06-10/IA Utbildningsnämnden BESLUT Sändlista Implementering av övergripande riktlinjer för utbildning

Läs mer

Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4068 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Anvisningar för fakultetsgemensamma institutioner

Anvisningar för fakultetsgemensamma institutioner DNR: SLU ua 2013.1.1.1-4448 Exp. den: 30 sept 2013 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektören

Läs mer

Budgetinstruktion för år 2014

Budgetinstruktion för år 2014 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 8/11-13/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys

Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande miljöanalys Rektor BESLUT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4622 2016-12-13 Exp. den 13/12-16/ASM Sändlista Inrättande av specifika titlar och en särskild kompetensnivå för medarbetare som i huvudsak arbetar med fortlöpande

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden

Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden 1(9) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-5425 Exp. 2013-12-03/J.Torén Rektor BESLUT 2013-12-03 Sändlista Programnämndernas namn, sammansättning och ansvarsområden Beslut Rektor beslutar att de nybildade programnämnderna

Läs mer

Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation

Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation Konstnärliga fakultetsnämnden BESLUT 1 / 5 2011-06-08 Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation Vid sitt sammanträde 2011-06-08 har Konstnärliga fakultetsnämnden fattat nedanstående

Läs mer

Stipendier, resebidrag och attest

Stipendier, resebidrag och attest 1(2) SLU ua 2015.1.1.2-2648 Exp.den 2015-11-04 Styrelsen BESLUT 2015-11-03 Rektor Stipendier, resebidrag och attest Styrelsen beslutar att fastställa internrevisionens rapport Stipendier, resebidrag och

Läs mer

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Planeringsavdelningen 2014-11-12 Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets-

Läs mer

Riktlinjer för rektors beslutsmöten, Reb

Riktlinjer för rektors beslutsmöten, Reb STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-3096 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet Handläggare: Sune Lindh Beslutsdatum:

Läs mer

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden HÖGSKOLAN I SKÖVDE Styrelsen BESLUT 2016-09-27 Dnr HS 2016/789 Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden Härmed fastställs föreskrifterför utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Läs mer

Aktivitetsplan för utbildningsverksamhet vid Humanistisk fakultet 2016-2018

Aktivitetsplan för utbildningsverksamhet vid Humanistisk fakultet 2016-2018 Aktivitetsplan för utbildningsverksamhet vid Humanistisk fakultet 2016-2018 Fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 15 oktober 2015 Fs 1.6.2-579-15 Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Aktivitetsplan

Läs mer

Administrativa chefer vid NJ-fakulteten

Administrativa chefer vid NJ-fakulteten Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Dekanus STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-2693 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Uppföljning av plan för lika villkor 2014

Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Uppföljning Datum: 2015-01-27 Dnr: 2015/1 1.1 Handläggare: Sandra Bergsten Uppföljning av plan för lika villkor 2014 Förutsättningar Lika villkorsarbetet vid Linnéuniversitetet bedrivs utifrån en målsättning

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017

Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017 Planeringsavdelning BESLUT SLU ID: SLU ua 2017.1.1.2-1134 2017-05-23 Sändlista Projektplan för utvärderingen Kvalitet och Nytta 2018 REB beslut 7 juni 2017 Beslut Rektor beslutar att fastställa projektplan

Läs mer

Lokalisering av utbildningarna vid SLU

Lokalisering av utbildningarna vid SLU 1(5) Dnr SLU ua Fe 2012.3.0-303 Exp den 21/2-13/KJ Styrelsen BESLUT 2013-02-20 Sändlista Lokalisering av utbildningarna vid SLU Beslut Styrelsen beslutar: att uppdra åt rektor att i samråd med fakultetsnämnden

Läs mer

Policy för studentinflytande vid SLU

Policy för studentinflytande vid SLU 1 SLU ua 2014.1.1.1-4548 Rektor BESLUT 2014-12-08 Sändlista Policy för studentinflytande vid SLU Beslut Rektor beslutar att fastställa policy för studentinflytande vid SLU enligt bilaga. Redogörelse för

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp 1 Remiss PM 2016-10-27 UFV 2016/1636 Konsistoriet Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01 Konsistoriet Enligt 2 kap 8 högskoleförordningen anställs rektor

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Biblioteksrådet (BIR) 2013-05-08

Minnesanteckningar från möte med Biblioteksrådet (BIR) 2013-05-08 1(7) Biblioteksrådet Minnesanteckningar från möte med Biblioteksrådet (BIR) 2013-05-08 Närvarande: Lena Andersson-Eklund, vicerektor (ordf.) Martin Melkersson, Universitetsdirektör Snorre Rufelt, Biblioteket

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Slutrapport för projektet Uppföljning av administrativ harmonisering för fakultetsgemensamma institutioner

Slutrapport för projektet Uppföljning av administrativ harmonisering för fakultetsgemensamma institutioner 1(3) Ledningskansliet Yvonne Andersson 2016-06-17 Slutrapport för projektet Uppföljning av administrativ harmonisering för fakultetsgemensamma institutioner Projektledare: Yvonne Andersson Uppdragsgivare:

Läs mer

Scouternas valberedning

Scouternas valberedning Scouternas valberedning Arbetsplan 2017-2018 Dokumenthistoria Version Förändring Datum Författare 00.01 Dokumentet skapades 2017-04-15 MH, AJ 01.00 Beslutad vid möte i valberedningen 2017-07-10 AJ Valberedningens

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2017

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2017 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4311 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16

Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16 Samhällsvetenskapliga fakultetens aktivitetsplan 2012 fastställd 2012-01-16 Fakulteten leds av dekan Dieter K. Müller och han ingår i ledningsgruppen tillsammans med prodekan Ulrika Haake, vicedekan Magnus

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå 1(3) DNR: 2015.1.1.1-4030 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Cecilia Mårtas Beslutsdatum: 2015-11-05

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av styrande dokument

Riktlinjer för hanteringen av styrande dokument Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för hanteringen av styrande dokument Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-04-01 Universitetsdirektören SLU.ua.Fe.2011.1.0-1028 Handläggare

Läs mer

Självvärdering av verksamhetsstödet vid fakulteten för samhällsvetenskap

Självvärdering av verksamhetsstödet vid fakulteten för samhällsvetenskap 2015-09-24 Projektplan Självvärdering av verksamhetsstödet vid fakulteten för samhällsvetenskap Innehåll 1. Uppdraget 2. Ramar 2.1 Projektansvar 2.2 Samordnare 2.3 Ledningsgrupp 2.4 Funktionsgrupperna

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på ledningsnivå 1(4) DNR: 2015.1.1.1-2584 Exp. den: 2015-02-24/CM STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Cecilia Mårtas

Läs mer

Stöd vid extern forskningsfinansiering

Stöd vid extern forskningsfinansiering 1(1) DNR: SLU ua 2013.1.1.2-4837 Exp. den: 24/9-14/IA Styrelsen BESLUT 2014-09-23 Sändlista Stöd vid extern forskningsfinansiering Styrelsen beslutar att fastställa internrevisionens rapport Stöd vid extern

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna

Organisation och ansvarsfördelning avseende styrelsen för SLU och organ som är direkt underställda denna Dnr SLU ua.fe.2013.1.1.1-4911 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU

Riktlinjer för intern styrning och kontroll vid SLU 1(7) DNR: SLU ua Fe.2012.1.0-3129 Exp. den: 2012-10-01 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Visioner och strategier av övergripande karaktär Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/HB-YT Reviderad senast 2016-11-01 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten som ska

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

Diskussionsunderlag Lnu:s organisation av verksamhetsstödet

Diskussionsunderlag Lnu:s organisation av verksamhetsstödet Diskussionsunderlag Lnu:s organisation av verksamhetsstödet Version 2012 02 06 Inledning Organisationsöversynen har hittills fokuserat den akademiska verksamheten, det vill säga hur utbildnings och forskningsverksamheten

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektors plan för utveckling av universitetets organisation Rektor har i slutet av maj presenterat sin syn på varför och hur universitetets organisation bör utvecklas. Det gjordes

Läs mer

Spår C självständiga arbeten

Spår C självständiga arbeten Spår C självständiga arbeten Dokumentation sammanställt av Kristine Kilså (LTV-kansliet) Johan Gaddefors (UN) var moderator, Anna Rudebeck (NJ-kansliet) & Johan Torén (planeringsavdelningen) var inledare.

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

AVTAL. Mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms universitet (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning.

AVTAL. Mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms universitet (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning. läns landsting 1 (5) AVTAL Mellan läns landsting (SLL) och (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning. Bakgrund SLL och SU träffade den 16 juni 2014 överenskommelse i en

Läs mer

Anna Danielsson deltog under punkterna 4-7 och Sara Månson deltog under punkterna 8-9.

Anna Danielsson deltog under punkterna 4-7 och Sara Månson deltog under punkterna 8-9. Protokoll från Organisationskommittén 13 december 2013 Närvarande: Eino Örnfeldt, Agneta Stark, Kristina Axén-Olin, Kerstin Wigzell, Bo-Erik Gyberg, Magnus Aspegren, Efva Lilja, Lars Burstedt, Anna Lindal,

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader 1(17) Dnr SLU ua.2013.1.1..-2824 Universitetsdirektören PROMEMORIA 2013-06-10 Harmonisering av beräkning av overheadkostnader Sammanfattning av förslag Overheadkostnader I befintliga anvisningar tydliggörs;

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Bemanning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 042-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet 1 (15) Beslut 2014-06-19 Dnr SU FV-1.1.5-1936-14 Handläggare: Serhat Ok Controller Planeringsavdelningen Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet Detta beslut ersätter tidigare beslut

Läs mer

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet

Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet UFV 2015/1242 Rutin för hantering av styrande dokument vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2016-11-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 2 Struktur och begrepp för styrande dokument

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Systemanpassningar HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 048-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08

Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 1 (6) Projektplan: Dataplattformsprojektet DP08 Projektledare: Cecilia Wolkert, verksamhetscontroller, Avd. för infrastruktur Uppdragsgivare: Göran Ståhl, vicerektor, rådet för fortlöpande miljöanalys

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.2014.1.1.1-3565 Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Dan Åkhagen Beslutsdatum: 2015-01-19

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet

Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå 901 87 Umeå Dokumenttyp: Regler Område: Personal Ansvarig enhet: Personalenheten Fastställd av: Rektor Datum: 2014-06-17 Giltighetstid: 2014-07-01 och tv Dnr: FS 1.1.2-803-14

Läs mer

Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014

Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014 1(8) Dnr SLU ua 2015.1.1.1-632. Rektor PROMEMORIA 2015-02-09 Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014 1. Sammanfattning Som underlag för styrelsens ställningstagande om SLU har

Läs mer

Organisation och ansvarsfördelning inom universitetsadministrationen

Organisation och ansvarsfördelning inom universitetsadministrationen 1(3) Dnr SLU ua 2014.1.1.1-1030 Exp. den: 7/3 och 30/9-14/SL STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Organisation och beslutsstruktur Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut Beslutsfattare: Universitetsdirektören

Läs mer

Hanteringsordning för program och kurser vid Utbildningsvetenskap. Utbildningsordning för utbildning på Grundnivå och Avancerad nivå vid LiU.

Hanteringsordning för program och kurser vid Utbildningsvetenskap. Utbildningsordning för utbildning på Grundnivå och Avancerad nivå vid LiU. I II LINKÖPINGS UNIVERSITET 1(5) Hanteringsordning för program och kurser vid Utbildningsvetenskap Bakgrund Linköpings universitet byter system från nuvarande kursdatabas (KDB) till en ny utbildningsdatabas

Läs mer

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Styrelsen BESLUT Dnr SLU ua 10-2645/09 2009-09-29

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Styrelsen BESLUT Dnr SLU ua 10-2645/09 2009-09-29 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Styrelsen BESLUT Dnr SLU ua 10-2645/09 2009-09-29 Exp. den 2009-09-29 Rektor Studentrekrytering Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens rapport

Läs mer

Uppdrag om översyn av organisation inom Omvårdnad samt Campus US administration

Uppdrag om översyn av organisation inom Omvårdnad samt Campus US administration Il e U UNIVERSITET LINKÖPINGS 1(5) Uppdrag om översyn av organisation inom Omvårdnad samt Campus US administration Rektor har i beslut 2017-01-23 (dnr LiU-2017-00472) gett Medicinska fakulteten i uppdrag

Läs mer

Kommunikationsplan Z

Kommunikationsplan Z Sida: 1 (7) Kommunikationsplan Z Realisation av institution Z Innehåll 1 Bakgrund till projektet Realisation av... 2 1.1 Projektets styrning... 2 1.2 Framgångsfaktorer... 2 2 Kommunikationsplan för realiseringsarbetet

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer