Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader"

Transkript

1 Planeringsavdelningen Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. I den översyn av de gemensamma kostnaderna som genomförts vid framtagandet av de nya riktlinjerna har vi arbetat mot en harmonisering av kostnadsstrukturen i enlighet med tanken om ett SLU. I och med de nya riktlinjerna genomförs även SUHF:s modell för fördelning av gemensamma kostnader mer konsekvent. De nya riktlinjerna ska bidra till ökad transparens och tydlighet vad gäller det gemensamma stödet, vilket i sin tur leder till bättre planeringsförutsättningar för verksamheten. Det ska bli tydligare vilka tjänster som ingår i påslagen och vad som behöver finansieras på annat sätt. Den administrativa hanteringen av påslagen ska vara så effektiv som möjligt. De förändringar som genomförs i och med införandet av de nya riktlinjerna leder inte till ett ökat uttag av medel för universitets- och fakultetsgemensamt stöd och de ska heller inte leda till oönskade omfördelningar av resurser mellan institutionerna. Målet för stödverksamheten är att erbjuda kärnverksamheten goda och likartade servicenivåer och minimera kostnaderna inom överenskommen servicenivå. Dokumentet innehåller en beskrivning av större förändringar som de nya riktlinjerna för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader innebär (kapitel 2). Det finns även ett kapitel som beskriver förändringarna ur ett institutionsperspektiv (kapitel 3) där det framgår hur institutionerna påverkas. 2. Förändringar Förenklat kan förändringarna beskrivas med nedanstående punkter: Det gemensamma stödet kommer att dimensioneras med utgångspunkt i föregående års budget. Tillägg eller nedskärningar diskuteras i övergripande forum såsom ledningsråd, utbildningsnämnd och biblioteksråd och beslutas av rektor. SLU, Box 7070, SE Uppsala, Sweden tel: +46 (0) Org.nr

2 Det kommer att finnas två olika procentsatser för universitets- och fakultetspåslag; en för grundutbildningen och en för forskning och fortlöpande miljöanalys. Anledningen till detta är att finansiering av studieadministration och studerandeinfrastruktur med direkt statsanslag upphör. Kostnaderna för stödet kommer att fördelas ut till institutionerna baserat på tre olika fördelningsnycklar; lönekostnader, studentvolym och lokalyta. Alla institutioner/motsvarande oavsett organisatorisk tillhörighet kommer att betala samma procentuella påslag för fakultetsgemensamma kostnader inom ramen för fakultetspåslaget, d.v.s. fakultetspåslaget är harmoniserat. Alla institutioner/motsvarande oavsett organisatorisk tillhörighet kommer att betala samma procentuella påslag för bibliotekskostnader, d.v.s. kostnader för biblioteket är harmoniserade. Universitetsadministrationen och biblioteket betalar inte gemensamma kostnader och får därmed minskade kostnader för personal, vilket innebär att även budgetramen minskas med motsvarande belopp. Nedan finns en mer detaljerad beskrivning av de större förändringar som genomförs i och med att de nya riktlinjerna införs. 2.1 Dimensionering av gemensamma kostnader De nya riktlinjerna innebär en förändring i tankesättet kring dimensionering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader, d.v.s. hur budgetramen sätts. I dagens modell kan man förenklat säga att de universitetsgemensamma kostnaderna följer universitetets utveckling genom att vi har haft en påslagsprocent som under en ganska lång tid har varit 15 procent. Budgetramen dimensioneras utifrån att påslagsprocenten är 15 procent. Vad som sedan finansieras inom ramen för universitetspåslaget har varierat något under åren. När det gäller de fakultetsgemensamma kostnaderna beslutar varje fakultet om sin egen specifika procentsats från år till år. Modell enligt nya riktlinjer Huvudprincipen för dimensionering av gemensamma kostnader är att utgå ifrån föregående års budget och räkna upp den med den pris- och löneomräkning som universitetet förväntas erhålla. Styrelsen eller rektor kan därutöver lägga till eller dra ifrån, beroende på vilka behovsbedömningar som görs. Det innebär att stödverksamhetens inriktning och storlek prövas på ett annat sätt än tidigare när vi hade 15 procents universitetspåslag med automatik. Det är utpekad ansvarig för respektive stödverksamhet, d.v.s. universitetsdirektör för universitetsadministrationen och övrigt universitetsgemensamt, dekanerna för fakultetsgemensamt och överbibliotekarie för biblioteket, som föreslår en budgetram för sin respektive stödverksamhet med grund i huvudprinciperna för 2(12)

3 dimensionering. Förslaget till budgetram kan innehålla eventuella satsningar som då behöver motiveras av den ansvarige för respektive stödverksamhet. Eventuella satsningar diskuteras i övergripande forum såsom ledningsråd, utbildningsnämnd och biblioteksråd. Rektor fattar sedan ett sammantaget beslut kring dimensioneringen av alla universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Eftersom eventuella satsningar eller besparingar kommer upp till diskussion i olika forum så blir det lättare att påverka kostnaderna på en övergripande nivå än vad det är i dagens modell. 2.2 Olika procentsatser per redovisningsområde På både universitets- och fakultetsnivå betalar grundutbildning och forskning/fortlöpande miljöanalys samma procentsats i dagens modell. Anledningen till att det kan vara samma procentsats trots att stödet till grundutbildningen är väsentligt dyrare, är att visst studieadministrativt stöd idag finansieras med direkt statsanslag inom grundutbildningen på både universitetsoch fakultetsnivå. Storleken på det direkta statsanslaget anpassas så att procentsatserna blir lika. Modell enligt nya riktlinjer Den nya modellen leder till att procentsatsen för grundutbildningen fortsatt inte kommer att vara densamma som för forskning/fortlöpande miljöanalys. Det kommer att finnas två olika procentsatser, en för fördelning av kostnader för stöd till grundutbildningen och en för fördelning av kostnader för stöd till forskning och fortlöpande miljöanalys. Stödverksamhet på institutionerna/motsvarande kommer att betala enligt procentsatsen för stöd till forskning och fortlöpande miljöanalys. Anledningen till att det blir två olika procentsatser är att finansieringen av studieadministrativt stöd med direkt statsanslaget inom grundutbildningen i enlighet med SUHF:s rekommendationer, kommer att upphöra. Kostnaderna för studieadministrativt stöd kommer i stället att fördelas ut till institutionerna tillsammans med övriga gemensamma kostnader. Samtidigt som kostnaderna fördelas ut till institutionerna kommer statsanslag för att täcka dessa kostnader att fördelas ut till institutionerna via höjda prislappar. Finansieringen med direkt statsanslag inom grundutbildningen motsvarande 65 mnkr kommer att upphöra. Kostnaderna för stödet kommer i stället fördelas ut till institutionerna (kompensation för detta sker genom att prislapparna per HST ökar). Detta gäller huvudsakligen studieadministration, studerandeinfrastruktur och bibliotekets stöd till grundutbildningen (se 2.3 Tre fördelningsnycklar, avsnitt Studentvolym). Viss finansiering av gemensamma kostnader med direkt statsanslag inom forskning och fortlöpande miljöanalys kommer också att upphöra och kostnaderna för stödet 3(12)

4 (cirka 5 mnkr) kommer i stället fördelas ut till institutionerna (detta frigör anslag som kan användas på annat sätt). Den del av undervisningslokalerna som inte finansieras av avgifter ifrån institutionerna/motsvarande kommer fortsatt att finansieras med direkt statsanslag på central nivå. Kostnaden är på cirka 30 mnkr och kommer att belasta grundutbildningen med cirka 15 mnkr och forskningen med cirka 15 mnkr. 2.3 Tre fördelningsnycklar I dagens modell fördelas kostnader för det stöd som finansieras inom ramen för universitetspåslaget och fakultetspåslaget baserat på direkta lönekostnader. Därutöver finns ett lokaltjänstpåslag som fördelas baserat på hyran, ytterligare ett antal mindre påslag med olika fördelningsnycklar och olika typer av överrenskomna avgifter. Stora delar av det studieadministrativa stödet samt bibliotekets stöd till grundutbildningen finansieras med direkt statsanslag inom grundutbildningen på både universitets- och fakultetsnivå. Modell enligt nya riktlinjer I och med de nya riktlinjerna kommer det att bli tydligare hur det gemensamma stödet finansieras. Kostnader för universitets- och fakultetsgemensamt stöd kommer att fördelas ut till institutionerna/motsvarande baserat på tre olika fördelningsnycklar; lönekostnader, studentvolym och lokalyta. Huvuddelen av kostnaderna för det gemensamma stödet fördelas baserat på direkta lönekostnader som i de flesta fall bedöms vara en tillräckligt rättvis fördelningsnyckel som samtidigt är tydlig och enkel. För vissa stödverksamheter bedöms dock andra parameterar vara kostnadsdrivande, vilket motiverar att även ett fåtal andra fördelningsnycklar används. Lönekostnader Kostnader för stöd som fördelas till institution/motsvarande baserat på direkta lönekostnader (cirka 324 mnkr) hanteras precis som i dagens lösning via procentuella påslag. Ett påslag för grundutbildningen och ett påslag för forskning/fortlöpande miljöanalys. Kostnader för nedanstående stöd fördelas baserat på direkta lönekostnader: Universitetsledning Stöd universitetsledning Stöd fakultetsledning Forskningsstöd Personaladministration Ekonomiadministration 4(12)

5 Pedagogisk utveckling (SUS) Infrastruktur IT-infrastruktur Kommunikation Internrevision Fakultetsledning Nämndarbete på fakultetsnivå Bibliotekets stöd till forskning/fortlöpande miljöanalys M.m Studentvolym Kostnader för stöd som fördelas till institution/motsvarande baserat på studentvolym (cirka 69 mnkr) hanteras med ett årligt fast belopp. Institutionerna får varje år ett fast belopp som täcks med statsanslag inom grundutbildningen på institutionsnivån. Kostnader för nedanstående stöd fördelas baserat på studentvolym: SUS exklusive pedagogisk utveckling Ladok och NyA Lokalbokningssystem undervisningslokaler Studenthälsovård och försäkringar Funktionshindrade studenter Bidrag till studentkårerna Studentrekrytering Studentdatorservice Undervisningsservice/AV-stöd Bibliotekets stöd till grundutbildningen Lokalyta Kostnader för stöd som fördelas till institution/motsvarande baserat på lokalyta (cirka 20 mnkr) debiteras institutionerna månatligen av Infra. Kostnader för nedanstående fördelas baserat på lokalyta: Friställda lokaler Skalskydd 2.4 Fakultetsgemensamma kostnader Institutioner/motsvarande organisatoriskt placerade under en fakultet betalar idag ett procentuellt påslag fördelat på direkta lönekostnader för att finansiera fakultetsgemensamma kostnader. Procentsatsen för påslaget samt innehållet som finansieras av påslaget bestäms av respektive fakultet och skiljer sig åt mellan fakulteterna. 5(12)

6 Modell enligt nya riktlinjer Fakultetspåslaget kommer framöver att vara harmoniserat både vad gäller det procentuella påslaget institutionerna/motsvarande betalar samt innehållet som finansieras inom ramen för fakultetspåslaget. Det innebär att alla institutioner/motsvarande oavsett organisatorisk tillhörighet kommer att betala samma procentuella påslag för fakultetsgemensamt stöd. I det harmoniserade fakultetsgemensamma stödet ingår i huvudsak fakultetsledning och nämndarbete på fakultetsnivå, vilket motsvarar ett belopp på cirka 30 mnkr. Kostnader för undervisningslokaler som inte finansieras av intäkter från institutioner/motsvarande, undervisningsservice/av-stöd, studerandedatorservice, campuslicenser och biblioteket har lyfts från fakultetsnivå till universitetsnivå. Detta motsvarar kostnader på totalt cirka 81 mnkr, varav cirka 53 mnkr idag är direkt statsanslag på fakultetsnivå och cirka 28 mnkr idag finansieras av fakultetspåslagen. 2.5 Bibliotekskostnader I dagsläget finansieras en del av bibliotekets kostnader inom ramen för universitetspåslaget. De mer ortsspecifika bibliotekskostnaderna finansieras av fakulteterna genom både fakultetspåslaget och genom direkt statsanslag inom grundutbildningen. Dimensioneringen av de fakultetsspecifika bibliotekskostnaderna har skett i en förhandling mellan biblioteket och respektive fakultet. Modell enligt nya riktlinjer Kostnader för biblioteket kommer framöver att finansieras på en och samma nivå, vilket innebär att det inte kommer att finnas kvar någon fakultetsspecifik finansiering av biblioteket. Biblioteksrådet, där samtliga fakulteter är representerade, har en övergripande roll vad gäller dimensioneringen av biblioteket. Alla institutioner/motsvarande oavsett organisatorisk tillhörighet kommer att betala samma procentuella påslag för biblioteksstöd riktat till forskning och fortlöpande miljöanalys, vilket motsvarar ett belopp på knappt 40 mnkr. Bibliotekets stöd till grundutbildningen (cirka 18 mnkr) kommer att fördelas till institutionerna baserat på studentvolym. 6(12)

7 2.6 Kostnadsbärare universitetsgemensamma kostnader I dagens modell betalar hela universitetet för de universitetsgemensamma kostnaderna i form av universitetspåslaget. Det innebär i praktiken att de delar av universitetsadministrationen och biblioteket som finansieras av intäkter från universitetspåslaget betalar till sig själva. Modell enligt nya riktlinjer I och med införandet av de nya riktlinjerna kommer universitetsadministrationen och biblioteket som är mer renodlade stödverksamheter inte betala gemensamma kostnader i enlighet med SUHF-modellen. Universitetsadministrationens och bibliotekets budget reduceras med motsvarande belopp. Reducering sker till största delen genom minskad intäkt från de procentuella påslagen, men även genom minskade fasta belopp fördelade på studentvolym och minskade avgifter för internt utförda tjänster. Det innebär ett nollsummespel som alltså inte påverkar universitetsadministrationens eller bibliotekets verksamhetsutrymme. Personalkostnaderna kommer att sänkas i samma omfattning som intäkterna för universitetsadministrationen och biblioteket minskar. 3. Förändringar sett från ett institutionsperspektiv I detta avsnitt beskrivs konkreta förändringar som de nya riktlinjerna innebär utifrån ett institutionsperspektiv. 3.1 Universitetspåslaget Den största delen av de universitetsgemensamma kostnaderna finansieras genom universitetspåslaget och fördelas till institutionerna baserat på lönekostnader. Universitetspåslaget för 2015 är fastställt av rektor till: 14,7 procent för grundutbildningen 15,8 procent för forskning och fortlöpande miljöanalys Förändringarna av procentsatserna jämfört med 2014 förklaras huvudsakligen av två saker: Den avgiftsfinansierade delen av universitetsadministrationen betalar inte OH Kostnader flyttas in i påslaget och andra flyttas ur påslaget 7(12)

8 Vad innebär detta för institutionerna? Den avgiftsfinansierade delen av universitetsadministrationen betalar inte OH Procentsatsen kommer att öka något (cirka 1 procentenhet) med anledning av att den avgiftsfinansierade delen av universitetsadministrationen inte betalar OH. Det innebär i praktiken att färre anställda är med och delar på kostnaderna som ligger i universitetspåslaget. Institutionerna kompenseras fullt ut för detta genom sänkta avgifter. Alla interna avgifter som tas ut av universitetsadministrationen (främst ITavdelningen och Avdelningen för infrastruktur) kommer att sänkas. Kostnader flyttas in i påslaget och andra flyttas ur påslaget Nedan framgår vilka kostnader som flyttas in i universitetspåslaget respektive flyttas ur universitetspåslaget. Netto innebär det att kostnaderna för stöd som finansieras av universitetspåslaget minskar med cirka 7 mnkr. Förändring Belopp (mnkr) Flyttas från Flyttas till Telefonitjänster, IT-tjänster 13 Avgifter Universitetspåslag och servicecenter GIS-stöd, alumniverksamhet 5 Direkt statsanslag Fo/Foma Universitetspåslag m.m. central nivå Campuslicenser och del av 2 Fakultetspåslag Universitetspåslag undervisningsservice Pedagogisk utveckling 1,5 Direkt statsanslag GU Universitetspåslag central nivå Centrala delar av bibliotek -28,5 Universitetspåslag Bibliotekspåslag En noggrann genomgång av den avgiftsfinansierade verksamheten har visat att vissa tjänster som varit tillgängliga för alla, egentligen finansierats via avgifter enbart ifrån de som använt centrala IT-stöds-, telefoni- och fillagringstjänster. En justering av detta innebär att kostnader på sammanlagt cirka 13 mnkr (telefonitjänster, IT-tjänster och servicecenter) flyttas in i universitetspåslaget samtidigt som avgifterna enligt ovan kommer att sänkas med motsvarande belopp (se tabell nedan). Institutioner som använder interna IT-tjänster får då något lägre kostnader medan övriga institutioner får något högre kostnader. Avgift 2014 Avgift 2015 Fast teleabonnemang 2800 kr/anställd 2000 kr/anställd Mobilt teleabonnemang 4000 kr/anställd 2000 kr/anställd IT-stöd 3500 kr/anställd 2500 kr/anställd Fillagring 10 kr/gb/månad 6 kr/gb/månad Därutöver kommer avsättningen för ortspengen och andra avgifter på fakultetsnivå som har finansierat receptionerna att tas bort eftersom det nya servicecentret ingår i universitetspåslaget. Då kostnader som tidigare har finansierats av direkt statsanslag har flyttats in i universitetspåslaget frigörs anslag. Anslaget kommer att fördelas ut till fakulteterna. 8(12)

9 Kostnader för centrala delar av biblioteket på cirka 28,5 mnkr flyttas ur universitetspåslaget. Samtliga kostnader för biblioteket kommer att finansieras i ett särskilt bibliotekspåslag. 3.2 Studieadministrativa kostnader fördelade på studentvolym Kostnader för studieadministration och studerandeinfrastruktur fördelas till institutionerna baserat på studentvolym. Kostnaden per helårsstudent för 2015 har fastställts av rektor till: kr/hst Idag finansieras dessa kostnader huvudsakligen av direkt statsanslag inom grundutbildningen både på universitetsnivå och på fakultetsnivå enligt nedan. Förändring Belopp (mnkr) Flyttas från Studieadministrativt stöd 35 Direkt statsanslag GU central nivå Studerandedatorservice och 18 Direkt statsanslag GU undervisningsservice fakultetsnivå Flyttas till Fast belopp studieadm (HST) Fast belopp studieadm (HST) Vad innebär detta för institutionerna? Det anslag som kommer att frigöras på universitetsnivå (cirka 35 mnkr) kommer att fördelas ut till institutionerna i lika stora belopp per helårsstudent, d.v.s. prislapparna kommer att höjas med drygt kr. Det frigjorda anslaget på fakultetsnivå (ca 18 mnkr) fördelas även det ut till institutionerna för att täcka resterande del av kostnaderna som fördelas baserat på studentvolym. 3.3 Kostnader för lokaltjänster fördelade på lokalyta Kostnader för friställda lokaler och skalskydd fördelas till institutionerna baserat på lokalyta. Kostnaden per kvadratmeter för 2015 har fastställts av rektor till: 111 kr/kvadratmeter Denna avgift ersätter lokaltjänstpåslaget som idag fördelas baserat på hyran enligt nedan. Förändring Belopp (mnkr) Flyttas från Flyttas till Lokaltjänster 21 Lokaltjänstpåslag Obligatorisk avgift (lokalyta) 9(12)

10 Vad innebär detta för institutionerna? Eftersom fördelningsnyckeln ändras från hyra till lokalyta kommer det att innebära en viss omfördelning mellan institutionerna. Institutioner som idag har låg hyreskostnad per kvadratmeter kommer att få en något ökad kostnad. Anledningen till förändringen av fördelningsnyckel är huvudsakligen att verksamheter som flyttar in i nya dyra lokaler får orimligt höga gemensamma lokalrelaterade kostnader i nuvarande modell. 3.4 Fakultetspåslaget Kostnaderna för det fakultetsgemensamma stödet finansieras genom fakultetspåslaget och fördelas till institutionerna baserat på lönekostnader. Fakultetspåslaget för 2015 är fastställt av rektor till: 3,7 procent för grundutbildningen 1,9 procent för forskning och fortlöpande miljöanalys Förändringarna av procentsatserna jämfört med 2014 förklaras huvudsakligen av två saker: Harmonisering av fakultetspåslaget Kostnader flyttas ur påslaget Vad innebär detta för institutionerna? Harmonisering av fakultetspåslaget Harmoniseringen av fakultetspåslaget innebär att alla institutioner oavsett fakultetstillhörighet betalar samma procentuella fakultetspåslag, vilket ger en viss omfördelning mellan institutionerna. Detta är i linje med tanken om ett SLU och bidrar till att institutioner vid olika fakulteter får samma förutsättningar. Det innebär att institutioner som tillhör stora fakulteter kommer att få något ökade kostnader samtidigt som institutioner som tillhör små fakulteter kommer att få något minskade kostnader. Kostnader flyttas ur påslaget Nedan framgår vilka kostnader som flyttas ur fakultetspåslaget. Förändring Belopp (mnkr) Flyttas från Flyttas till Fakultetsspecifika delar av -21 Fakultetspåslag Bibliotekspåslag biblioteket Campuslicenser och del av -2 Fakultetspåslag Universitetspåslag undervisningsservice Undervisningslokaler -5,5 Fakultetspåslag Direkt statsanslag GU/Fo central nivå Att kostnader flyttas från fakultetspåslaget innebär att fakultetspåslaget minskar 10(12)

11 samtidigt som de andra påslagen ökar motsvarande. Eftersom fakultetspåslaget idag är fakultetsspecifikt får det även en viss omfördelningseffekt mellan institutionerna. 3.5 Bibliotek Kostnaderna för biblioteket fördelas till institutionerna baserat på två olika fördelningsnycklar; lönekostnader och studentvolym. Bibliotekets stöd till forskning och fortlöpande miljöanalys finansieras genom bibliotekspåslaget och fördelas till institutionerna baserat på lönekostnader. Bibliotekspåslaget för 2015 är fastställt av rektor till: 3,0 procent för forskning och fortlöpande miljöanalys Bibliotekets stöd till grundutbildningen fördelas baserat på studentvolym. Kostnaden per helårsstudent för 2015 har fastställts av rektor till: kr/hst Vad innebär detta för institutionerna? Nedan framgår hur kostnader för biblioteket flyttas från dagens finansiering till ett särskilt bibliotekspåslag. Förändring Belopp (mnkr) Flyttas från Flyttas till Centrala delar av bibliotek 28,5 Universitetspåslag Bibliotekspåslag Fakultetsspecifika delar av 21 Fakultetspåslag Bibliotekspåslag biblioteket Fakultetsspecifika delar av biblioteket 10,5 Direkt statsanslag GU fakultetsnivå Bibliotekspåslag Om allt annat förutsätts lika så kommer universitetspåslag och fakultetspåslag att minska med anledning av det nya bibliotekspåslaget. Anslag motsvarande cirka 10,5 mnkr kommer att frigöras på fakultetsnivå och fördelas ut till institutionerna för att täcka delar av kostnaden per helårsstudent. Ovanstående procentsats samt belopp per helårsstudent gäller för alla institutioner oavsett organisatorisk tillhörighet, vilket innebär en viss omfördelning mellan institutionerna eftersom delar av kostnaderna för biblioteket idag är olika beroende på vilken fakultet en institution tillhör. Det innebär att institutioner som tillhör stora fakulteter kommer att få något ökade kostnader samtidigt som institutioner som tillhör små fakulteter kommer att få något minskade kostnader. 11(12)

12 4. Sammanfattning förändringar Universitetspåslag -nyckel lönekostnader Universitetspåslag -nyckel lönekostnader -netto -7 mnkr Fakultetsspecifikt Harmoniserat mellan fakulteterna Harmoniserat mellan fakulteter Modell enligt nya riktlinjer Direkt stasanslag GU central nivå Bibliotek -nyckel lönekostnader och studentvolym - -ny finansieringsform 60 mnkr Direkt statsanslag Fo/Foma central nivå Fasta belopp studieadm -nyckel studentvolym -ny finansieringsform 53 mnkr Fakultetspåslag -nyckel lönekostnader Direkt statsanslag GU fakultetsnivå Fakultetspåslag -nyckel lönekostnader -netto -28,5 mnkr Direkt statsanslag GU/Fo -netto -64,5 mnkr Avgifter -olika nycklar och prissättning Lokaltjänstpåslag -nyckel hyra Övriga avgifter -netto -13 mnkr Obligatoriska avgifter -nyckel lokalyta -ersätter lokaltjänstpåslaget netto 0 Netto: +/-0 mnkr 12(12)

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4068 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2017

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2017 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4311 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor 2009-10-12 Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Projektledare: Anna Sjölander Projektgrupp: Malin Larsson Lewin Olof Jonsson Lars Thorell Christer

Läs mer

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument

Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Planeringsavdelningen BESLUT SLU ua 2016.1.1.1-799 2016-03-01 Riktlinjer för strategier samt uppdrag att utarbeta fakultetsstrategier och inriktningsdokument Beslut Rektor beslutar att fastställa riktlinjer

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2014

Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2014 1(34) DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5802 Exp. den: 2013-12-19/LL STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDLEDNING Ekonomiavdelningen 2010-10-18 Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet OH-verktyget vid Göteborgs universitet är ett web-baserat verktyg för beräkning av pålägg

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH 2014-06-11 Dnr V-2014-0449 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2015 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2015

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamt stöd

Universitets- och fakultetsgemensamt stöd Planeringsavdelningen 2015-01-05 Universitets- och fakultetsgemensamt stöd SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 Org.nr 202100-2817 info@slu.se www.slu.se Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader 1(17) Dnr SLU ua.2013.1.1..-2824 Universitetsdirektören PROMEMORIA 2013-06-10 Harmonisering av beräkning av overheadkostnader Sammanfattning av förslag Overheadkostnader I befintliga anvisningar tydliggörs;

Läs mer

Anvisningar för fakultetsgemensamma institutioner

Anvisningar för fakultetsgemensamma institutioner DNR: SLU ua 2013.1.1.1-4448 Exp. den: 30 sept 2013 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektören

Läs mer

Större händelser som påverkar ekonomin:

Större händelser som påverkar ekonomin: 1(4) Dnr SLU ua Planeringsavdelningen Lasse Thorell PROMEMORIA 2015-04-24 Kostnadsuppföljning efter kvartal 1 2015 Uppföljning efter första kvartalet bygger inte på något bokslut, varför endast en översiktlig

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU

Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.2-329 Prorektor Projektplan för delprojekt B Ledningsstruktur, inom förändringsarbetet Framtidens SLU Delprojektledare: Torbjörn von Schantz Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-31

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH 2016-06-01 Dnr V-2016-0470 KS-kod 1.2 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2017 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2017

Läs mer

GRANSKNING AV FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER PÅ VERKSAMHETSGRENAR

GRANSKNING AV FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER PÅ VERKSAMHETSGRENAR 1(7) Dnr SLU ua Internrevisionen Till styrelsen vid SLU GRANSKNING AV FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER PÅ VERKSAMHETSGRENAR SAMMANFATTNING Universitetsledningen har tydliggjort vikten av att såväl

Läs mer

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos 1 Syftet med utbildning Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen till? Syftet

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Budgetförutsättningar 2018

Budgetförutsättningar 2018 SLU-ID: SLU ua 2017.1.1.1-3585 Planeringsavdelningen Joakim Ögger PROMEMORIA 2017-10-02 Budgetförutsättningar 2018 Inledning Planeringsprocessen är koncentrerad till hösten och styrelsen fattar ett beslut

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2016

Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-5063 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Universitetsdirektören

Läs mer

Rapporten Underlag disposition 2014 års resultat. Rapporten finns i Agresso, se Arbetsgång längre ner i dokumentet.

Rapporten Underlag disposition 2014 års resultat. Rapporten finns i Agresso, se Arbetsgång längre ner i dokumentet. 2015-05-11 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2015:4 Innehåll: Disposition av 2014 års resultat Disposition av 2014 års resultat Det resultat som uppstod 2014 ska disponeras

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

Full kostnadsredovisning på SOFI

Full kostnadsredovisning på SOFI SOFI Ante Farm 2010-02-18 Full kostnadsredovisning på SOFI 1. Inledning Stockholms universitet tillämpar sedan den 1 januari 2009 full kostnadsredovisning enligt en modell som har utvecklats av Sveriges

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Universitetsadministrationen Dnr SLU ua 10-1042/09 Personalenheten 2009-05-25 Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Den övergripande inriktningen för SLU:s Lika villkorsarbete finns

Läs mer

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2017.1.1.1-3249 Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna:

LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna: LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna: - Budget fördela områdesgemensamma kostn - Budget fördela fakultetsgemensamma kostn - Budget

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler Avdelningen för infrastruktur 2011-11-01 Dnr SLU ua Fe.2011.2.4.4-3581 Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler INNEHÅLL 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag 1.2 Avgift för nyttjande

Läs mer

Delrapport 2, Ny redovisningsmodell

Delrapport 2, Ny redovisningsmodell 2009-10-01 Delrapport 2, Ny redovisningsmodell 1. Bakgrund SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) har 2007-11-08 tagit beslut om att rekommendera samtliga sina medlemmar att införa en ny redovisningsmodell

Läs mer

Syftet med den nya redovisningsmodellen

Syftet med den nya redovisningsmodellen AGENDA Inledning/syfte Förändringar i redovisningen Bas för påslag Påslag i Raindance Förändring av procentsatser Exempel Beräkningsmall och klassificeringar Vad händer sen? Frågor/Avslutning Syftet med

Läs mer

Budgetinstruktion för år 2014

Budgetinstruktion för år 2014 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 8/11-13/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet

Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Föredragande Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson och controller Carina Henningsson Sammanfattning Ekonomistyrregler vid Umeå universitet infördes och fastställdes

Läs mer

Budgetanvisningar inför 2014

Budgetanvisningar inför 2014 BUDGETANVISNINGAR Frida Wiklander 2013-10-01 dnr E 2013/334 Budgetanvisningar inför 2014 Fakultetsstyrelser/motsv. Budgetanvisningarna grundar sig på de budgetförutsättningar som läggs fast i PM om anslagsfördelning

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2010

Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2010 Dnr SLU ua 10-250/10 Universitetsdirektören 2010-02-08 Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2010 1. VERKSAMHETSIDÉ Universitetsadministrationen (Uadm) har som gemensam uppgift att skapa goda förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Framtidens SLU projektplanering

Framtidens SLU projektplanering Framtidens SLU projektplanering Syftet med dokumentet är att beskriva omfattningen av kvarstående arbete för projektet Framtidens SLU, hur genomförandet kommer att bedrivas samt vilka som kommer att involveras.

Läs mer

Budget och uppföljning

Budget och uppföljning NORMERANDE BESLUT 2013-10-21 Dnr V 2013/776 Budget och uppföljning Område/uppgift Ansvarig chef Handläggare Giltighetstid Uppföljning Administrativa stödet, Ekonomienheten Lars Nilsson, ekonomidirektör

Läs mer

Grundförutsättningar

Grundförutsättningar Ny budgetprocess Grundförutsättningar Rullande 3 årscykel Fakultetsramar och OH i juni Fasta institutionsramar i okt inför år 1 Planeringsförutsättningar för år 2 och 3 Skarp av avräkning mellan rektor

Läs mer

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Dokumentnamn Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakultetten Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2009-04-01

Läs mer

Inledning Forsknings- och utbildningsstrategin

Inledning Forsknings- och utbildningsstrategin Inledning SLU:s verksamhet styrs av ett stort antal mål uppställda dels av regering och riksdag, dels av SLU:s ledning. Högskolelagen utgör grunden för universitetets verksamhet och mål i denna blir således

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

SLU:s budget för år 2009

SLU:s budget för år 2009 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Ledningskansliet BESLUT Dnr SLU ua 14-3919/08 2008-12-16 1 SLU:s budget för år 2009 Enligt sändlista Beslut SLU:s styrelse beslutar: Ärendet att fastställa SLU:s budget för

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen

Projekt för översyn av det administrativa stödet till den nya utbildningsorganisationen 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA 1(3) DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3240 Exp. den: 2014-08-26/IA Universitetsdirektören BESLUT Enligt sändlista Projekt för översyn av det administrativa

Läs mer

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH

Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH 2012-06-07 Dnr UF-2012/0424 Doss 36 Övergripande planering och vissa förutsättningar inför budget 2013 vid KTH Statens årliga styrning propositioner och regleringsbrev Budgetpropositionen (BP) för 2013

Läs mer

Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag,

Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag, 1 2 Verksamhetskostnader = verksamhetsutfall enligt Resultaträkningen 2010, d v s exklusive resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag, uppbördsverksamhet och transfereringar 3 Vissa typer

Läs mer

Budget & Prognosportalen

Budget & Prognosportalen Budget & Prognosportalen Tillägg till handledning för budgetansvariga. Innehåller ändringar och nyheter from budgetår 2015 med anledning av integrering av beräkningsmallen för gemensamma kostnader i Raindance

Läs mer

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå

Riktlinje för ersättning i samband med uppdrag på institutionsnivå 1(3) DNR: 2015.1.1.1-4030 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Cecilia Mårtas Beslutsdatum: 2015-11-05

Läs mer

Diskussionsunderlag Lnu:s organisation av verksamhetsstödet

Diskussionsunderlag Lnu:s organisation av verksamhetsstödet Diskussionsunderlag Lnu:s organisation av verksamhetsstödet Version 2012 02 06 Inledning Organisationsöversynen har hittills fokuserat den akademiska verksamheten, det vill säga hur utbildnings och forskningsverksamheten

Läs mer

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012)

Infasning Konservatorstbildningen (45 HST. Ingår i takbelopp fr om 2012) Dispositionsplan budgetåret 2012 Bilaga 1 Fördelning av anslag bå 2012 (tkr) Anslag 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Grund Fo/Fou Externt Totalt Grund Fo/Fou Externt Totalt Anslagsmedel grund+fak

Läs mer

Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2012

Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2012 1(2) Dnr SLU ua Fe.2012.1.0-383 Expedierat 2012-02-08 /AS Universitetsdirektören BESLUT 2012-02-08 Sändlista Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2012 Beslut Universitetsdirektören beslutar: att

Läs mer

Policy och riktlinjer för inköp vid SLU

Policy och riktlinjer för inköp vid SLU 1(3) DNR: SLU ua 2014.2.4.4-3549 Exp. den: 2014-09-22 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2011

Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2011 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Universitetsdirektören BESLUT Dnr SLU ua 2011-03-17 Fe.2011.1.0-883 1 Enligt sändlista Universitetsadministrationens verksamhetsplan 2011 Beslut Universitetsdirektören beslutar:

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Umeå universitet Rektor Beslut Sammanträdesdatum dnr: UmU 300-318-12 Sid 1 (2) för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Närvarande Lena Gustafsson

Läs mer

Godkända kostnader i Mistras projekt

Godkända kostnader i Mistras projekt Godkända kostnader i Mistras projekt Gäller från 2012-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i program- och projektansökningar till Mistra. Samtidigt ger de ett ramverk

Läs mer

Större händelser som påverkar ekonomin:

Större händelser som påverkar ekonomin: 1(11) Dnr SLU ua 2014.1.1.1-1650 Planeringsavdelningen Lasse Thorell PROMEMORIA 2015-02-10 Ekonomisk uppföljning efter kvartal 4 2014 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen SLU:s resultat efter fjärde

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Stipendier, resebidrag och attest

Stipendier, resebidrag och attest 1(2) SLU ua 2015.1.1.2-2648 Exp.den 2015-11-04 Styrelsen BESLUT 2015-11-03 Rektor Stipendier, resebidrag och attest Styrelsen beslutar att fastställa internrevisionens rapport Stipendier, resebidrag och

Läs mer

Direktiv för utvärdering av program inom SLU:s fortlöpande miljöanalys

Direktiv för utvärdering av program inom SLU:s fortlöpande miljöanalys 1(7) Dnr SLU ua 2014.5.1-317 Planeringsavdelningen Skapad av Status Fastställt/ Tidpunkt Dnr reviderat av Fomakansliet Fastställt Fomar 2014-02-06 SLU ua 2014.5.1-317 Direktiv för utvärdering av program

Läs mer

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner

Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Universitetsdirektören Projektplan för delprojekt D - Harmonisering av administrativa rutiner Projektledare: Martin Melkersson Uppdragsgivare: Rektor Datum: 2013-01-24 1. Bakgrund och motiv Utredningarna

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag SLU ID:SLU ua 2017.1.1.1-251 Exp. den:2017-02-07/jö STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal Planeringsavdelningen [Ev. kompletterande text, t.ex. beslutsfattare] PROMEMORIA SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-1616 2016-11-08 Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 3 2016 Sammanfattning SLU:s resultat

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua /08 Internrevisionen

Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua /08 Internrevisionen Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua 2008-06-17 10-2113/08 Internrevisionen Bilaga till internrevisionens beslut Dnr SLU ua 10-2113/08 Lokalförsörjning 2 Sammanfattning SLU står inför den största

Läs mer

Utbud och prissättning av tilläggstjänster inom universitetsadministrationen 2016

Utbud och prissättning av tilläggstjänster inom universitetsadministrationen 2016 1(2) Dnr SLU ua 2015.1.1.1-3757 Exp. den 2015-09-29/LL Universitetsdirektören BESLUT 2015-09-28 Sändlista Utbud och prissättning av tilläggstjänster inom universitetsadministrationen 2016 Beslut Universitetsdirektören

Läs mer

SUHF-modellen. Dialogseminarium Ann-Kristin Mattsson

SUHF-modellen. Dialogseminarium Ann-Kristin Mattsson SUHF-modellen Dialogseminarium 2014-01-17 Ann-Kristin Mattsson SUHF-modellen Effektivisering med hjälp av SUHF-modellen enkätundersökning Statistik för 2013 Effektivisering Enkät utskickad till ekonomichefer

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

Forskningens och utbildningens kostnader. Beskrivning av den nya modellen för kostnadsredovisning

Forskningens och utbildningens kostnader. Beskrivning av den nya modellen för kostnadsredovisning Forskningens och utbildningens kostnader Beskrivning av den nya modellen för kostnadsredovisning Innehåll Introduktion 2 Den nya modellen för redovisning av kostnader 3 Bakgrund till förändringen 4 Tydlig

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012 -10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Granskning av informationssäkerhet

Granskning av informationssäkerhet 1(1) DNR: SLU ua 2014.1.1.2-841 Exp. den: 2014-06- Styrelsen BESLUT 2014-06-17 Sändlista Granskning av informationssäkerhet Styrelsen beslutar: att fastställa internrevisionens rapport Informationssäkerhet,

Läs mer

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos 1 Syftet med utbildningen Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som är ny ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader. SUHF-statistiken 2011

Lärosätenas indirekta kostnader. SUHF-statistiken 2011 Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2011 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten http://www.suhf.se/web/rapp orter_2011-2012.aspx. 2 SUHF-statistik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation

Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation Konstnärliga fakultetsnämnden BESLUT 1 / 5 2011-06-08 Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten - ny organisation Vid sitt sammanträde 2011-06-08 har Konstnärliga fakultetsnämnden fattat nedanstående

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-04-14 U2016/00923/UH U2016/01852/UH Försvarshögskolan Box 27805 11593 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Riksdagen

Läs mer

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET REGLER Dnr V 2014/312 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument sam gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Budgetförutsättningar 2017

Budgetförutsättningar 2017 SLU-ID: SLU ua 2016.1.1.1-3637 Planeringsavdelningen Joakim Ögger PROMEMORIA 2016-10-04 Budgetförutsättningar 2017 Inledning Planeringsprocessen vid SLU är koncentrerad till hösten och styrelsen fattar

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor 2016

Handlingsplan för lika villkor 2016 SLU.ua.2016.2.5.5-670 Personalavdelningen Handlingsplan för lika villkor 2016 SLU ska vara en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö för anställda och studenter. Arbetet med lika villkor ska vara en

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET Rektors plan för utveckling av universitetets organisation Rektor har i slutet av maj presenterat sin syn på varför och hur universitetets organisation bör utvecklas. Det gjordes

Läs mer