BESLUT 1(5) UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet"

Transkript

1 BESLUT 1(5) UFV 2011/134 Box 256 SE Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: uadm.uu.se Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet Bakgrund Som en del i att öka självständigheten för lärosätena har regeringen minskat detaljstyrningen i anslagsfördelningen avseende forskning och utbildning på forskarnivå samtidigt som en ny nationell resursfördelningsmodell för detta anslag har införts. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns ett behov inom Uppsala universitet av ökad tydlighet i hur anslaget fördelas mellan vetenskapsområdena. Mot bakgrund av detta beslutade rektor (UFV 2011/134) att tillsätta en utredning med uppgift att se över de interna modellerna för resurstilldelning från konsistoriet och att ta fram principer för nya fördelningsmodeller för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå. Utredningen lämnade den 5 maj 2011 ett förslag till nya fördelningsmodeller för statsanslagen från konsistoriet till områdesnämnderna som gick på remiss till områdesnämnderna, universitetsförvaltningen och studentkårerna. Utredningens förslag återfinns i bilaga ett och remissinstansernas synpunkter är sammanfattade i bilaga två. Modell för fördelning av statsanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utredningens förslag var att inför budgetåret 2012 basera resurstilldelningen inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå på den ersättning per helårsstudent och helårsprestation som regeringen tillämpar för de olika utbildningsområdena. Konsistoriet ska sedan ha möjlighet att i ett sammanhang ta ställning till omfördelningar mellan vetenskapsområdena baserat på interna överväganden. Med beaktande av remissvaren behöver modellen utvecklas och kvalificeras och ett införande kan därför ske först inför budgetåret En arbetsgrupp inom universitetsförvaltningen bör därför tillsättas med uppdrag att ta fram en konkret modell och plan för genomförande. Universitetsledningen utgör styrgrupp för stöd i de strategiska frågor som uppkommer i arbetet. Organisationsnr:

2 2(5) Modellen bör som tidigare föreslagits bygga på ersättningen per helårsstudent och helårsprestation men ge möjlighet att omfördela medel enligt kriterier som kommer att utredas närmare så som förekomst av s k småämnen som är viktiga för universitetet trots låg studenttillströmning. En sammanställning över tidigare fattade beslut om omfördelningar ska i detta sammanhang göras, så att hänsyn kan tas till dessa i den mån de är aktuella och relevanta i dagsläget. Även fördelningen mellan utbildnings- och forskningsanslaget för avsättningar för gemensamma ändamål bör beaktas i modellen liksom regeringens modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning som införs Med en modell som på ett tydligare sätt tar sin utgångspunkt i ersättningen per helårsstudent och helårsprestation per utbildningsområde blir klassificeringen av kurser på utbildningsområden än viktigare för det enskilda vetenskapsområdet. Universitetets kursklassificeringsgrupp har sammanställt riktlinjer för vilka kriterier som ska ligga till grund för klassificeringen på utbildningsområden. Dessa riktlinjer behöver ses över och fastställas av rektor. Vid en översyn bör de nationella granskningar av klassificeringsarbetet som gjorts av Högskoleverket och Riksrevisionen beaktas, så att problemet med att likvärdiga utbildningar vid olika lärosäten erhåller olika ersättningar minskar. Modell för kvalitetsbaserad omfördelning av statsanslag för forskning och utbildning på forskarnivå För att öka incitamenten för kvalitetsutveckling och för att förbättra Uppsala universitets utfall i regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelningsmodell bör kvalitetsindikatorer utgöra grund för omfördelning av statsanslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Beslut om införande föreslås ske inför budgetåret Förslaget innebär att 10 % av basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för vetenskapsområdena ska ingå i beräkningen för omfördelning, vilket i dagsläget motsvarar ca 150 mnkr per år. I basanslaget ingår inte regeringens strategiska forskningsområden och anslaget för klinisk forskning. Om fördelningsmodellen av statsanslag till universitet och högskolor skulle förändras ska resursfördelningsmodellen ses över. Ingångsvärdena i den kvalitetsbaserade omfördelningsmodellen ska sättas så att vetenskapsområdena jämförs med sig själva över tiden och utfallet de tre föregående kalenderåren ska utgöra fördelningsunderlag. Ingångsvärdena sätts så att ingen omfördelning av medel görs under 2012, vilket gör att den nya Organisations/VATnr:

3 3(5) resursfördelningsmodellen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som föreslås träda i kraft 2013 och omfördelningen av medel för forskning och utbildning på forskarnivå får genomslag samtidigt. Detta är enligt remissvaren en fördel då effekterna av de båda modellerna kan hanteras samordnat. Den modell med kvalitetsindikatorer som föreslås utgöra grund för omfördelning för anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är sammanfattningsvis: 25 procent enligt den nationella kvalitetsbaserade resurstilldelningsmodellen för externa medel 25 procent enligt den s.k. norska modellen för kvalitetsbedömning av publikationer 25 procent enligt andel av beviljade medel från Vetenskapsrådet 25 procent enligt universitetets egna bedömningar Externa medel För att premiera de områden som faller väl ut i den nationella kvalitetsbaserade resurstilldelningsmodellen föreslås 25 procent av de medel som är föremål för omfördelning baseras på samma modell som regeringen använder avseende förbrukning av externa medel. Avvikelsen gentemot regeringens modell är att finansiella intäkter samt avgifts- och bidragsintäkter inom den anslagsfinansierade forskningen inte tas med i beräkningsunderlaget då sådana intäkter vare sig är kopplade till kvalitet eller till samverkan. Den andra avvikelsen gentemot regeringens modell är att de vikter som regeringen använder mellan vetenskapsområdena inte ska tillämpas, då dessa vikter synes ha tillkommit för att minska effekten av de olika vetenskapsområdenas förutsättningar. Om vetenskapsområdena inte jämförs med varandra, utan med sig själva över tiden bortfaller behovet av viktning. Detta förslag överensstämmer med utredningens förslag, vilket remissinstanserna tillstyrkt. Publikationer För att premiera forskning av hög kvalitet som publicerats i tidskrifter och böcker samt att dessa publikationer citeras i forskarsamhället föreslås att 25 procent av de medel som är föremål för omfördelning baseras på den så kallade norska modellen i kombination med regeringens modell för att mäta hur ofta publikationerna har citerats. Den norska modellen skiljer sig från den nationella resurstilldelningsmodellen genom att den nationella modellen endast tar hänsyn till artiklar som återfinns i databasen web of science vilket gör att forskning som publicerats i böcker inte räknas med, vilket är ett vanligt sätt att Organisations/VATnr:

4 4(5) publicera sig inom exempelvis humaniora och samhällsvetenskap. I utredningen föreslogs att endast de publikationer som återfinns i de högst rankade tidskrifterna och förlagen skulle inräknas i modellen. Här föreslås istället att samtliga publikationer ska tas med, eftersom de artiklar som citeras mest ofta återfinns i de högst rankade tidskrifterna och de skulle annars få ett oproportionerligt genomslag i modellen. Regeringen ser för närvarande över den nationella resurstilldelningsmodellen för publikationer och citeringar och universitetet kommer att följa denna utveckling och kommer att överväga eventuella förändringar. Universitetet kommer även att aktivt arbeta för att det på nationell nivå ska införas en särskilt anpassad svensk modell för den kvalitetsbaserade resurstilldelningen i de delar som avser publikationer och citeringar. Andel av beviljade medel från Vetenskapsrådet För att premiera utfallet av de kvalitetsbedömningar som görs av forskarkollegor i Vetenskapsrådet föreslås att 25 procent av de medel som är föremål för omfördelning ska baseras på hur stor andel av VR:s beviljade projektmedel som respektive vetenskapsområde erhållit i jämförelse med andra lärosäten. Således ska hänsyn tas till tillgängliga medel inom de fyra områdena humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknik samt utbildningsvetenskap. Universitetets egna bedömningar För att universitetet ska ha möjlighet att stödja forskningsmiljöer med hög kvalitet som av olika anledningar inte faller väl ut med ovanstående kvalitetsindikatorer och för att skapa utrymme för strukturinsatser bör 25 procent av de medel som är föremål för omfördelning baseras på universitetets egna bedömningar. KoF 11 kan tjänstgöra som underlag för sådana bedömningar och behovet av forskningsanknuten utbildning kan utgöra en annan. Modell för fördelning av statsanslag baserat på behov av lokaler samt lokalkostnader Uppsala universitet har hittills avsatt medel för omfördelning mellan områdesnämnderna baserat på behov av lokaler samt lokalkostnader inom både anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Behov av lokaler och lokalkostnader som grund för anslagsfördelning föreslås tas bort från budgetåret 2012 och medlen ska istället ingå i basanslaget för utbildning respektive Organisations/VATnr:

5 5(5) forskning med samma belopp som fördelades per vetenskapsområde i verksamhetsplanen för Orsaken är att beräkningen av lokalbehov utgår från parametrar som är svåra att uppdatera och att lokalkostnader inte skiljer sig från andra kostnader och därför inte bör utgöra ett separat fördelningsbas. Rektors förslag till beslut Utifrån utredningens förslag samt efter en samlad beredning av remissinstansernas synpunkter föreslår rektor följande: Att en ny modell för fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå införs inför budgetåret 2013 och att en arbetsgrupp får i uppdrag att utforma modellen mera i detalj. Att 10 % av basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ingår i modellen för omfördelning mellan vetenskapsområdena inför budgetåret Ingångsvärdena i den kvalitetsbaserade delen av fördelningsmodellen sätts så att vetenskapsområdena jämförs med sig själva över tiden och att ingen omfördelning sker under Omfördelningen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ska baseras på kvalitetsindikatorerna externa medel (25 %), publikationer och citeringar enligt den sk norska modellen (25 %), andel av beviljade projektmedel från Vetenskapsrådet (25 %) samt universitetets egna kvalitetsbedömningar ( 25 %). En översyn av indikatorn för publikationer ska göras om den nationella resurstilldelningsmodellen förändras. De anslagsmedel som tidigare fördelats baserat på lokalbehov och lokalkostnader ska ingå i de ordinarie utbildnings- och forskningsanslagen med samma belopp som fördelades ut per vetenskapsområde i verksamhetsplanen för Detta ärende har föredragits för konsistoriet den 28 september Besl utet om att godkänna förslaget till modell för fördelning av statsanslag var enhälligt. Föredragande var enhetschefen Anna Wennergrund. Anders Hallberg Anna Wennergrund Organisations/VATnr:

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem

Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Ett kvalitetsdrivande resurstilldelningssystem Riksdagsbeslutet i anledning av regeringens proposition Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan 1 anger att kvaliteten i utbildningen ska prövas

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Bibliometrisk indikator som underlag för medelsfördelning

Bibliometrisk indikator som underlag för medelsfördelning Bibliometrisk indikator som underlag för medelsfördelning Svar på uppdrag enligt regeringsbeslut U2009/322/F (2009-01-29) till Vetenskapsrådet. 2009-05-27 Bibliometrisk indikator som underlag för medelsfördelning

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Då kvantitet kan bli kvalitet. En rapport om studenters upplevelse av den lärarledda undervisningstiden vid Örebro universitet

Då kvantitet kan bli kvalitet. En rapport om studenters upplevelse av den lärarledda undervisningstiden vid Örebro universitet Då kvantitet kan bli kvalitet En rapport om studenters upplevelse av den lärarledda undervisningstiden vid Örebro universitet Denna rapport är utarbetad av arbetsgruppen för lärarledd tid inom Örebro

Läs mer

Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning

Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning 2 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 5 Inledning till remitterad version av utredningen 7 Remissinstansernas synpunkter

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal... 4 2.1

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Utvärdera för utveckling

Utvärdera för utveckling Utvärdera för utveckling om utvärdering av skolpolitiska reformer Slutbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan Stockholm 2014 SOU 2014:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer