UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser"

Transkript

1 UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213

2 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten, mnkr...3 Totala intäkter UU 211 fördelade på finansieringskällor, %...4 Totala intäkter till forskning, flera lärosäten, mnkr...4 Forskningens andel av totala kostnader, flera lärosäten, %...5 Intäkter till forskning per vetenskapsområde, UU, mnkr...5 Intäkter till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, flera lärosäten, mnkr...6 Kapitalförändring exklusive dotterföretag, flera lärosäten, mnkr...6 Balanserat kapital exkl. dotterföretag, UU, mnkr...7 Oförbrukade bidrag, flera lärosäten, mnkr...7 Forskning och utbildning på forskarnivå...8 Nybörjare i utbildning på forskarnivå, flera lärosäten...8 Antal nybörjare i utbildning på forskarnivå per vetenskapsområde, UU...8 Studiefinansiering, UU, antal heltider...9 Antal doktorsexamina, flera lärosäten...9 Brutto- och nettostudietid till doktorsexamen, UU, antal år...1 Antal publikationer per vetenskapsområde, UU...11 Publikationspoäng per vetenskapsområde enligt UU:s resursfördelningsmodell...11 Studenter på grundnivå och avancerad nivå...12 Antal helårsstudenter på samtliga nivåer, flera lärosäten...12 Antal helårsstudenter på grundnivå, flera lärosäten...13 Antal helårsstudenter på avancerad nivå, flera lärosäten...13 Antal helårsstudenter på ej klassad nivå, flera lärosäten...13 Antal helårsstudenter per vetenskapsområde jämfört med uppdraget, UU...14 Antal helårsstudenter per lärare, flera lärosäten...14 Prestationsgrader, flera lärosäten, %...15 Andel etablerade på arbetsmarknaden i förhållande till riksgenomsnittet, flera lärosäten, %...15 Internationalisering...16 Internationellt utbyte, UU, antal...16 Intäkter från EU:s ramprogram, flera lärosäten, mnkr...16 Kontrakterade medel från EU:s ramprogram, UU, euro...17 Antal utresande och inresande utbytesstudenter, flera lärosäten...17 Antal free movers bland nybörjare per läsår, flera lärosäten...18 Personal och jämställdhet...18 Antal heltidsanställda, flera lärosäten...18 Antal anställda per yrkeskategori, UU, heltider...19 Personalandelar per yrkeskategori, UU, %...2 Andel kvinnor bland lektorer, UU, %...2 Andel kvinnor bland professorer, olika lärosäten, %...21 Universitetsgemensamma ändamål...21 Finansiering av universitetsgemensamma ändamål i relation till total lönesumma

3 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Inledning Föreliggande dokument utgör ett underlag inför konsistoriets beslut om universitetets verksamhetsplan för 213. I underlaget redovisas olika nyckeltal och jämförelser såväl mellan olika lärosäten som inom Uppsala universitet. Vid jämförelser med andra lärosäten är det viktigt att notera att varje lärosäte är unikt med sin specifika mix av utbildningsområden, forskningsinriktningar etc. Här anges uppgifter från de universitet som har den största bredden och de största volymerna i landet men alltför långtgående jämförande slutsatser bör undvikas. Uppgifterna presenteras under rubrikerna: Ekonomi, Forskning och utbildning på forskarnivå, Studenter på grundnivå och avancerad nivå, Internationalisering, Personal och jämställdhet samt Universitetsgemensamma ändamål. Ekonomi Totala intäkter, flera lärosäten, mnkr Intäkterna för UU består av statsanslag (63 %), bidrag (27 %), avgifter (9 %) och finansiella intäkter (1 %). Anslagen och bidragen har ökat med ca 1 mnkr vardera under 211. För UU:s del har en mindre förändring av intäkternas fördelning mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå skett över åren, där utbildningens andel har minskat från 33 % 26 till 31 % 211. (Orsaken till den tidigare stora intäktsökningen för är att Lärarhögskolan ingår i lärosätet från och med 28.) 3

4 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Totala intäkter UU 211 fördelade på finansieringskällor, % Totala intäkter = mkr Finansiella 1% Bidrag 27% GU 28% Avgifter 9% FO 35% Andelen anslag i förhållande till avgifter, bidrag och finansiella intäkter har varit relativt konstant de senaste åren och utgjorde under % av de totala intäkterna. Bidrags- och avgiftsintäkterna samt de finansiella intäkterna är i stort sett oförändrade gentemot tidigare. Totala intäkter till forskning, flera lärosäten, mnkr Den generella intäktsökningen beror på riksdagens och regeringens satsningar på forskning i form av ökade statsanslag samt på ökade bidragsintäkter. Under 211 fick UU 47 mnkr i ökat anslag till forskning. Forskningen finansieras nu till 52 % med statsanslag och till 48 % med bidrag. Mellan 27 och 211 ökade UU:s totala intäkter till forskningen med 24 % medan motsvarande siffra vid var 25 % och vid 27 %. Bidragsintäkterna ökade under samma tid med 25,6 % vid UU. Den enskilt största bidragsgivaren till lärosätena är Vetenskapsrådet (VR) och under 211 fick UU 473 mnkr i bidragsintäkter från VR, vilket är en ökning med 39 % i jämförelse med 27. Avgiftsintäkterna har efter 29 års nedgång nu återgått till samma nivå som tidigare och uppgår för till 484 mnkr och de finansiella intäkterna har stigit till 48 mnkr beroende på höjd ränta och ökad behållning på räntekontot i Riksgäldskontoret. 4

5 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Forskningens andel av totala kostnader, flera lärosäten, % Närmare 7 % av universitetets totala kostnader finns inom forskningen och UU är därmed fortsatt det breda lärosäte som har störst andel forskning och utbildning på forskarnivå i förhållande till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kostnadsökningen i jämförelse med 27 inom forskningen består av personalkostnader (+ 2 %) och driftkostnader (+ 35 %). (Förändringen mellan 27 och 28 vid förklaras även här av samgåendet med Lärarhögskolan.) Intäkter till forskning per vetenskapsområde, UU, mnkr Hum-sam Med-farm Tek-nat Extern finansiering Statsanslag 211 utgörs den totala finansieringen av forskning och utbildning på forskarnivå vid UU till 48 % av externa medel dvs bidrag, avgifter och finansiella intäkter. Denna andel har minskat under de två föregående åren på grund av regeringens satsningar på ökade anslagsmedel till forskningen. 5

6 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Intäkter till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, flera lärosäten, mnkr Intäkterna inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar i takt med det ökade antalet helårsstudenter. Under 211 ökade antalet helårsstudenter vid UU med 3 % till stycken. Uppgången beror delvis på att regeringen under 21 och 211 avsatt medel för en tillfällig utbyggnad med 1 högskoleplatser för att mildra effekterna av 29 års konjunkturnedgång. För UU:s del kommer anslaget att minska med 83 mnkr under 212 då denna tillfälliga satsning upphör. Observera att diagrammet avser resultaträkningens totala intäkter, alltså inklusive eventuella ianspråktagna anslagssparanden. Kapitalförändring exklusive dotterföretag, flera lärosäten, mnkr Kapitalförändringen, dvs skillnaden mellan årets intäkter och kostnader har ökat väsentligt under de senaste åren för att under 211 minska kraftigt för samtliga jämförda lärosäten. Den tidigare ökningen berodde främst på den ökade tilldelningen av statsanslag till forskning och utbildning på forskarnivå som tagit tid att omsätta i verksamhet. UU har under året nyrekryterat ca 33 personer och samtliga vetenskapsområden arbetar aktivt för ett effektivare resursutnyttjande i form av strategiska satsningar, fortsatt rekrytering etc vilket innebär att kapitalförändringen kommer att minska under de närmaste åren. Enligt det senaste budgetunderlaget pekar prognosen för hela 212 på ett underskott på ca 64 mnkr, vilket är ca 156 mnkr lägre än för

7 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Balanserat kapital exkl. dotterföretag, UU, mnkr Grundutbildning Forskning De senaste årens positiva kapitalförändringar har lett till att det totala balanserade kapitalets andel av omsättningen har ökat från 7 % 24 till 2 % 211. Orsaken till ökningen av överskotten är regeringens och riksdagens tidigare satsningar inom forskningen som har tagit tid att omsättas i nya tjänster. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå beror ökningen av överskotten på det ökade antalet helårsstudenter och helårsprestationer samt på en tillfällig förstärkning av anslaget under Under de närmaste åren beräknas det balanserade kapitalet att minska pga nyrekryteringar av forskare och lektorer samt fortsatt uppbyggnad av infrastruktur inom forskningen. Oförbrukade bidrag, flera lärosäten, mnkr De oförbrukade bidragen består främst av forskningsmedel som inbetalats till universiteten men där forskningen ännu inte genomförts. Ökningen av de oförbrukade bidragen beror, enligt rapporter från Högskoleverket och Vetenskapsrådet, främst på en volymökning inom den bidragsfinansierade forskningen samt att modellen för hantering av indirekta kostnader gjort att en större del av de indirekta kostnaderna fördelas till utbildning istället för till forskning. Sedan 26 har bidragsintäkterna vid UU ökat med 22 % och 211 motsvarar de oförbrukade medlen något mer än ett års förbrukning av externa bidrag. Därmed är den årliga omsättningen för de flesta finansiärer ca 1 %. 7

8 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Forskning och utbildning på forskarnivå Nybörjare i utbildning på forskarnivå, flera lärosäten års låga nivå avseende antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå fortsätter att återhämtas och överskrider idag den tidigare toppnoteringen från år 28. Antal nybörjare i utbildning på forskarnivå per vetenskapsområde, UU Hum-Sam Med-Farm Tek-Nat Det totala antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå har sjunkit främst inom Hum-Sam och Med-Farm, vilka visade ökningar under 21 medan Tekn-Nat fortsatt öka. Svängningarna inom Hum-Sam förklaras av att teologiska fakulteten under 21 reserverade medel av fakultetsanslaget för antagning till utbildning på forskarnivå och uppgången 28 förklaras av att den samhällsvetenskapliga fakulteten inrättade en forskarskola i geografi. 8

9 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Studiefinansiering, UU, antal heltider Doktorandtjänst Utbildningsbidrag Extern Övrig finansiering Beslutet att utbildningsbidrag endast får finansiera studier på forskarnivå under ett år för de forskarstuderande som antas från och med den 1 juli 21 har lett till ett ökat antal doktorandtjänster under 211 samtidigt som antalet forskarstuderande med utbildningsbidrag och extern finansiering minskat. Antal doktorsexamina, flera lärosäten Antalet doktorsexamina har sjunkit vid samtliga jämförda lärosäten. Den tillfälliga ökningen för UU: s del under 21 har vänts till en nedgång på 3 % under 211. Vid samtliga lärosäten fortsätter nu den generella minskningen av doktorsexamina som orsakades av att antagningen till utbildning på forskarnivå var som lägst under perioden

10 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Brutto- och nettostudietid till doktorsexamen, UU, antal år Hum-sam Med-farm Tek-nat Brutto (inaktiv del) Netto-del Brutto- (kalenderår från antagning till examen) och nettostudietiden (aktiv tid i helår från antagning till examen) i utbildning på forskarnivå skiljer sig åt mellan vetenskapsområdena. Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap ligger nettostudietiden på cirka 4,8 år. Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci har nettostudietiden sjunkit till ca 2,8 år. Den anmärkningsvärt korta nettostudietiden i detta fall kan bland annat förklaras av antagningsrutiner som innebär att utbildningen inom kliniska ämnesområden i praktiken ofta påbörjas en tid innan ansökan till forskarstudier görs. Inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap ligger nettostudietiden nu strax under fyra år, vilket är den tid som nationellt anges som riktlinje för den totala tiden fram till doktorsexamen utbildning på forskarnivå ska ta. 1

11 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Antal publikationer per vetenskapsområde, UU Övrigt Övriga artiklar i tidskrifter Doktorsavhandlingar Böcker inkl kapitel i bok Artiklar i referee-tidskrifter Hum-Sam Med-Farm Tek-Nat Data är hämtade ur universitetets publiceringsdatabas DiVA. Värdena för 211 kan vara missvisande då den manuella inrapporteringen till DiVA sker med en viss eftersläpning. Eftersom poster från Web of Science numer förs över automatiskt till DiVA har dock en viss förbättring av rapporteringen av refereegranskade artiklar skett. Publikationspoäng per vetenskapsområde enligt UU:s resursfördelningsmodell Hum-sam Med-farm Tek-nat Den modell för publiceringsmätningar som tillämpas i UU:s resursfördelningsmodell (som bygger på den sk norska modellen) visar en ökning inom samtliga vetenskapsområden. 11

12 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Studenter på grundnivå och avancerad nivå Antal helårsstudenter på samtliga nivåer, flera lärosäten Göt eborgs universit et Linköpings universit et Lunds universit et Sökande totalt till UU höstterminen 211 var individer. Antal antagna har ökat med hela 9 % jämfört med höstterminen 21. Totala antalet helårsstudenter vid UU ökade under 211 med 3 % till stycken. De största ökningarna finns inom juridik, humaniora och naturvetenskap medan den största minskningen finns inom utbildningsvetenskap. Svårast att komma in på efter urval 1 är läkarprogrammet, psykologprogrammet, juristprogrammet samt kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier. 12

13 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Antal helårsstudenter på grundnivå, flera lärosäten Linköpings universit et Lunds universit et Antal helårsstudenter på avancerad nivå, flera lärosäten Göt eborgs universit et Antal helårsstudenter på ej klassad nivå, flera lärosäten Göt eborgs universit et 13

14 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Antal helårsstudenter per vetenskapsområde jämfört med uppdraget, UU Uppdrag Hum-Sam 4 Utfall Hum-Sam Uppdrag Med-Farm 2 Utfall Med-Farm Uppdrag Tek-Nat Utfall Tek-Nat Hum-Sam hade en minskning av antalet studenter pga av rådande konjunkturläge men från år 29 ökade antalet studenter generellt inom humaniora och även inom naturvetenskap. UU har successivt ökat intaget till juristutbildningen med ca 5 % under en uppbyggnadsperiod på 4,5 år. För 21 och 211 har UU dessutom fått en tidsbegränsad ökning av takbeloppet. Antal helårsstudenter per lärare, flera lärosäten Göt eborgs universitet Linköpings universit et har på aggregerad nivå en lärartäthet som är i paritet med andra, i storlek jämförbara, lärosäten. Generellt sett minskar lärartätheten. Det ska dock konstateras att mixen av utbildningsområden inom lärosätet spelar stor roll för antalet helårsstudenter per lärare. (Den låga lärartätheten vid beror på den höga andelen studenter inom humaniora och samhällskunskap.) 14

15 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Prestationsgrader, flera lärosäten, % Linköpings universit et Uppsala universit et Prestationsgraden, dvs antalet helårsprestationer dividerat med antalet helårsstudenter, är ett mått på hur stor andel av studenterna som klarat examinationen. Olika utbildningsområden har traditionellt sett olika prestationsgrader vilket till stor del förklarar skillnaderna mellan universiteten då mixen av områden skiljer sig åt mellan lärosätena. Det är även denna mix som till viss del förklarar nedgången vid då utbildningsutbudet till en större del än tidigare består av kurser inom utbildningsområden med lägre prestationsgrad. Andel etablerade på arbetsmarknaden i förhållande till riksgenomsnittet, flera lärosäten, % 1,1 1,5,95 1 Göteborg Linköping Lund Stockholm Umeå Uppsala,85, Källa: Andel utexaminerade studenter med relevant anställning två år efter examen i faktiskt värde åren (Högskoleverkets rapport 21:19R). Den kan konstateras att UU har den högsta andelen studenter med relevant anställning jämfört med andra jämförbara lärosäten. 15

16 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Internationalisering Internationellt utbyte, UU, antal Utresande lärare Inresande lärare Utresande doktorander Inresande doktorander Tabellen avser lärare och doktorander från UU som tillbringat minst en månad sammanhängande vid ett utländskt lärosäte (utresande) samt utländska lärare och doktorander som tillbringat minst en månad vid UU (inresande). Förutom dessa längre utbyten är de internationella kontakterna en stor del av vardagen för många forskare genom deltagande i internationella forskargrupper och genom deltagande i internationella seminarier. Under 211 har en särskild satsning genomförts för att utöka det internationella lärarutbytet. Intäkter från EU:s ramprogram, flera lärosäten, mnkr Linköpings universit et Lunds universit et St ockholms universit et Uppsala universit et För att förbättra UU:s möjligheter att framgångsrikt konkurrera om medel från EU avsattes 1 mnkr av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå i verksamhetsplanen för 211. Generellt kan det konstateras att universitetets intäkter av EU-medel har varit på ungefär samma nivå åren med undantag för toppåret 29 då många projekt i sjätte ramprogrammet avslutades och flertalet projekt i sjunde ramprogrammet startade. Dessutom var växelkursen fördelaktig under

17 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Kontrakterade medel från EU:s ramprogram, UU, euro De beviljade/kontrakterade EU-bidragen uppvisar en rejäl ökning sedan starten av det sjunde ramprogrammet 29. Orsaken till att detta ännu inte lett till någon reell ökning av inbetalningar av medel till universitetet är att det kan dröja minst 1 år från ansökan till att inbetalning sker. Universitetets oförbrukade bidrag från EU:s ramprogram (dvs. medel som inbetalats men ännu inte förbrukats) har ökat markant vilket också tyder på att fler av universitetets forskare beviljats medel. Antal utresande och inresande utbytesstudenter, flera lärosäten Utbytesstudenter är de studenter som deltar i utbytesprogram med vilka universitetet har utbytesavtal. Antalet utresande utbytesstudenter från ökade under perioden med 26 %. Det totala antalet utresande utbytesstudenter från Sverige ökade under samma period med 31 %. 17

18 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 De inresande utbytesstudenterna till under perioden ökade med 27 % medan motsvarande siffror för riket totalt är 24 %. Antal free movers bland nybörjare per läsår, flera lärosäten Free movers är studenter som kommer till lärosätena utanför utbytesavtalen. Studenter inom denna kategori som kommer från länder utanför EES-området betalar från höstterminen 211 anmälnings- och studieavgifter. Som förväntat medförde införandet dessa avgifter att antalet sökande till de internationella mastersprogrammen sjönk rejält inför hösten 211. Antalet betalande studenter under höstterminen 211 var 118 stycken. (Observera att statistiken avser avslutade läsår och alltså ännu inte visar den kraftiga nedgång som inträdde under höstterminen 211 som följd av införandet av studieavgifter.) Personal och jämställdhet Antal heltidsanställda, flera lärosäten

19 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Antalet anställda inom universitets- och högskolesektorn har aldrig tidigare varit så stort som nu och trenden är likartad vid lärosätena med en uppgång mellan 28 och 211 som beror på de nyanställningar som möjliggjorts genom regeringens och riksdagens satsningar inom forskningen samt den tillfälliga satsningen på ett utökat antal helårsstudenter under 21 och 211. Uppgifterna avser samtliga anställda omräknat till heltidsekvivalenter i oktober det redovisade kalenderåret, exklusive doktorander. Antal anställda per yrkeskategori, UU, heltider Lärare Doktorand Administrativ Teknisk Laborativ Mellan 28 och 211 har antalet årsarbetskrafter ökat med 13,2 % och under 211 har medeltalet anställda ökat med 333 personer vilket har lett till att årets kapitalförändring minskat. Antalet anställda vid UU inom lärarkategorin, där både lärare och forskare ingår, ökade mellan 28 och 211 med 132 årsarbetskrafter vilket visar att många av de planerade rekryteringarna genomförts. Samtidigt har satsningarna lett till att fler doktorander fått doktorandanställning istället för utbildningsbidrag. Den administrativa personalen ökar också som en följd av universitetets totala expansion men i lägre takt. 19

20 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Personalandelar per yrkeskategori, UU, % 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Lärare Doktorand Administrativ Teknisk Laborativ Lärar- och doktorandkategorierna fortsätter att öka i personalandelar medan de administrativa, tekniska och laborativa personalandelarna minskar. Lärar- och doktorandkategorin svarar tillsammans för närmare 7 % av den totala personalstyrkan vilket bl a speglar de strategiska nyrekryteringar som gjorts under senare år. Andel kvinnor bland lektorer, UU, % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Humsam Medfarm Teknat UU Totalt Från och med 29 avsätts årligen 4,5 mnkr för riktade satsningar för att öka andelen kvinnliga professorer och seniora lärare inom verksamheter där de är underrepresenterade. Den totala andelen kvinnliga lektorer har ökat märkbart från 27 till 211 och nu är drygt 5 % av lektorerna kvinnor. Den största ökningen har skett inom Med-Farm där en överväldigande del av lektorerna är kvinnor men även inom Hum-Sam är de kvinnliga lektorerna i majoritet. 2

21 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Andel kvinnor bland professorer, olika lärosäten, % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Uppsala Lund Göteborg Stockholm Umeå Linköping Män Kvinnor Det kan konstateras att andelen kvinnor bland professorer är fortsatt lågt inom UU även i en jämförelse med övriga breda universitet. Universitetsgemensamma ändamål Finansiering av universitetsgemensamma ändamål i relation till total lönesumma År Totalt universitetsgemensamma ändamål (OH) OH/ lönesumma 13,33 % 13,37 % 13,94 % 14,76 % 14,38 % 13,77 % Kostnaderna för de universitetsgemensamma ändamålen, sett i relation till den totala lönesumman, ökade under åren 26-21, men under 211 började andelen att sjunka och fortsätter att sjunka under

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 UF 21 SM 1401 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2013 I korta drag Minskning av antalet doktorandnybörjare År 2013

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 UF 21 SM 1001 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2009 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2009 I korta drag Antalet nybörjare oförändrat Bland doktoranderna

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014

STATISTISK ANALYS 1(10) Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre studenter 2014 STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2015-03-17 / 3 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uka.se Sammanställning av lärosätenas årsredovisningar: Fortsatt färre

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Verksamhetsplan för Uppsala universitet

Verksamhetsplan för Uppsala universitet Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2010 UFV 2009/640 Verksamhetsplan 2010 Fastställd av konsistoriet 2009-11-11 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar på det nationella planet 3 1.1 Högskolelagen

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE GUVR Göteborgs universitets vetenskapliga råd September 22. Sid 1. Sammanfattning Forskningsbidragens storlek skiljer sig avsevärt mellan landets

Läs mer

Svensk forskarutbildning och högskolans rekryteringsbehov

Svensk forskarutbildning och högskolans rekryteringsbehov Svensk forskarutbildning och högskolans rekryteringsbehov Enheten för statistik och analys Sammanfattning Denna promemoria beskriver den svenska forskarutbildningens storlek och sätter den i relation till

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13

2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 2Skapat den PM 2010-10-17 Dnr LS 2010/68, A13 Sektionen Forskning, innovation och extern samverkan PM Remiss, Förslag till föreskrifter för stipendier Rektor fattade den 28 januari 2010 beslut om en utredning

Läs mer

Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning

Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning 1 2010-12-20 2009/608 Remiss - Förslag till hur finansiering med utbildningsbidrag under forskarutbildningen kan ersättas med doktorandanställning Förslag Doktorandanställning införs för samtliga heltidsdoktorander

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av

Trenden med sjunkande prestationsgrader har stannat av STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning / löpunmmer 2013-12-03 / 11 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser

Läs mer

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet

Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Sid 1 (23) Könsfördelning inom utbildning, forskning och personal vid Umeå universitet Könsfördelningen vid Umeå universitet är förhållandevis jämn 1. Trots en jämn könsfördelning råder det en kvinnlig

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut IV 2 2015-11-19 N2015/07947/SUN Näringsdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges lantbruksuniversitet 1bilaga

Läs mer

Allt fler kvinnor bland de nyanställda

Allt fler kvinnor bland de nyanställda STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning Datum/ löpunmmer 2013-09-10 / 7 Analysavdelningen Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en Handläggare av formerna för att löpande redovisa utvecklingen

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2016 RAPPORT 2016:10 Universitet och högskolor Årsrapport 2016 Universitet & högskolor Årsrapport 2016 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Rapportnummer: 2016:10

Läs mer

Antalet högskolenybörjare efter inresande och svenska studenter läsåren 2002/03 2011/12. Kvinnor 70 000 02/03 05/06 08/09 11/12

Antalet högskolenybörjare efter inresande och svenska studenter läsåren 2002/03 2011/12. Kvinnor 70 000 02/03 05/06 08/09 11/12 Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 2 SM 131 Högskolenybörjare Stor minskning av högskolenybörjare läsåret 211/12 Antalet högskolenybörjare, dvs. studenter som för första gången var registrerade i

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar

Kursklassificering av sjuksköterskeutbildningar EFFEKTIVITETSANALYS 1(26) Avdelning 2013-12-03 2013/3 Analysavdelningen Handläggare Max Kesselberg 08-56308802 max.kesselberg@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en av formerna

Läs mer

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare. Dir. 2015:74. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Trygga villkor och attraktiva karriärvägar för unga forskare Dir. 2015:74 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska, i syfte att säkra återväxten

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Verksamhetsplan Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 1 Bakgrund Målen i medicinska fakultetens verksamhetsplan

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen 2014-11-24 51-442-14 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fem blad,

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Naturvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Naturvetenskapliga området Verksamhetsplan för Naturvetenskapliga området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Naturvetenskapliga området Verksamhetsplan för Naturvetenskapliga området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för Naturvetenskapliga

Läs mer

Jämförelse mellan åldersstrukturen bland högskolans personal och bland sökande till Vetenskapsrådet

Jämförelse mellan åldersstrukturen bland högskolans personal och bland sökande till Vetenskapsrådet Datum 13 maj 214 Handläggare Stina Gerdes Barriere Jämförelse mellan åldersstrukturen bland högskolans personal och bland sökande till Vetenskapsrådet Inledning Vetenskapsrådet ska enligt sin instruktion

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Rapport 2009:14 R. Utländska doktorander i svensk forskarutbildning

Rapport 2009:14 R. Utländska doktorander i svensk forskarutbildning Rapport 2009:14 R Utländska doktorander i svensk forskarutbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utländska

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse

Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse EFFEKTIVITETSANALYS 1(22) Avdelning 2013-11-13 2013/ 2 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 Hakan.andersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser är en

Läs mer

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar

Forskningsmeritering en orsak till tidsbegränsade anställningar STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2014-10-14 / 8 Analysavdelningen Handläggare Per Gillström 08-563 085 16 per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet?

Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet? Hur använder lärosätena resultat från högskoleprovet utanför provurvalet? Kartläggning av hur resultatet från högskoleprovet används, ett regeringsuppdrag Universitets- och högskolerådet 2016 Dnr 1.1.1

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Universitetsstyrelsebeslut -12-12 D nr LNU /190 Verksamhetsplan och budget Verksamhetsplan... 2 Övergripande inriktning... 2 En attraktiv kunskapsmiljö... 3 Mål enligt strategi 2010-2015... 3 Inriktning...

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljövetenskap Fastställt datum 2012-05-09 Fakultetsnämnd FNT Dnr FAK 2012/157 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Statistisk analys. Ingrid Pettersson Analysavdelningen. 08-5630 8762 Ingrid.pettersson@ukambetet.se. www.uk-ambetet.se 2013-06-18 2013/5

Statistisk analys. Ingrid Pettersson Analysavdelningen. 08-5630 8762 Ingrid.pettersson@ukambetet.se. www.uk-ambetet.se 2013-06-18 2013/5 Statistisk analys Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna för att löpande redovisa utvecklingen inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå. Analyserna

Läs mer

Forskning/Utbildning 2015

Forskning/Utbildning 2015 Familjen Kamprads stiftelse Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens,

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Effekten av ho gskolesektorns forskningsfinansiering sedan 2009

Effekten av ho gskolesektorns forskningsfinansiering sedan 2009 Effekten av ho gskolesektorns forskningsfinansiering sedan 2009 Forskningspolitiken är inte arena för stora partipolitiska motsättningar men forskningspropositionen 2008 medförde ändå relativt stora förändringar

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt Lars Nilsson, Hans-Göran Gustafsson, Frida Wiklander Ekonomiavdelningen Siv Bondenäs Brink, Claes Jansson, Emilia Rung, Pirjo Gustafsson, Ludde Edgren Externa Relationer, Forsknings- och innovationsservice

Läs mer

Högskolan i Jönköping

Högskolan i Jönköping Högskolan i Jönköping Kort om högskolan Högskolan i Jönköping drivs i stiftelseform och har därmed större autonomi än de statliga lärosätena. Verksamheten bestäms genom avtal med staten. I avtalet står

Läs mer

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet

Fortsatt fler söker sig till lärarutbildningen - men långt från det prognostiserade behovet STATISTISK ANALYS 1(14) Avdelning /löpnummer 216-1-19 / 2 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 8-563 87 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Rapport 2006:21 R. Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005

Rapport 2006:21 R. Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005 Rapport 2006:21 R Arbetet med reell kompetens och alternativt urval vid lärosätena år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för 2016 samt plan för 2017-2018

Verksamhetsplan och budget för 2016 samt plan för 2017-2018 1 Verksamhetsplan och budget för 2016 samt plan för 2017-2018 2 Innehållsförteckning Inledning 3 En god ekonomi är en grundförutsättning 3 Verksamhetsplanens syfte och disposition 3 Ansvarsförhållanden

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 2016 1(9) SLU ID:ua.2016.1.1.1-438 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen Handläggare:

Läs mer

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub725. av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad. Utbyggnad av ett universitet i Karlstad

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub725. av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad. Utbyggnad av ett universitet i Karlstad Motion till riksdagen 1989/90: av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad Utbyggnad av ett universitet i Karlstad Om inga särskilda åtgärder vidtas kommer utvecklingen i Sverige att

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS

SVERIGES UNIVERSITETS SVERIGES UNIVERSITETS RAPPORT & HÖGSKOLEFÖRBUND 2000-04-06 Rekrytering till matematisk/naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Uppdraget Bristen på personer med naturvetenskaplig och teknisk bakgrund

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration.

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration. Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.Sodling@hsv.se

Läs mer

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer.

IBG:s jämställdhetsplan omfattar personalen som är anställd vid IBG-kansliet och studenter på olika nivåer. JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2008-2009 INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGISK GRUNDUTBILDNING Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) organiserar och ansvarar för grundläggande utbildning i biologi - bioteknik - bioinformatik

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning Promemoria 2014-06-04 U2014/3798/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning 1. Inledning Denna promemoria har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sveriges lantbruksuniversitet inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sveriges lantbruksuniversitet inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 7 Näringsdepartementet 2015-12-18 M2015/08975/SK N2015/08902/KLS(delvis) N2015/07446/SK Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Att vara ett universitet

Att vara ett universitet Att vara ett universitet Uppdraget Framgångsrik forskning Attraktiva grundutbildningar Stark samverkan med näringsliv och offentlig sektor Hur stärker vi regionen? Vi vill 1. Skapa arbetstillfällen och

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 UF 46 SM 1101 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2011 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013.

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. STOCKHOLMS UNIVERSITET Jä mstä lldhetsplän vid Kriminologiskä institutionen fo r 2013. 1. Utvärdering av måluppfyllelsen i tidigare jämställdhetsplan I 2009 års jämställdhetsplan uppställdes ett stort

Läs mer

En sammanställning av forskningsfinansiärer och deras stöd till företagsekonomer åren 2010 och 2011.

En sammanställning av forskningsfinansiärer och deras stöd till företagsekonomer åren 2010 och 2011. En sammanställning av forskningsfinansiärer och deras stöd till företagsekonomer åren 2010 och 2011. av Katarina Zambrell Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet September 2012 På uppdrag av Föreningen Företagsekonomi

Läs mer

5 Universitet och högskolor

5 Universitet och högskolor 5 Universitet och högskolor 5.1 HÖGRE UTBILDNING OCH FORSKNING 5.1.1 Allmänt om högre utbildning och forskning En väsentlig del av det nationella utbildningssystemet utgörs av landets universitet och högskolor.

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING

LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING LINKÖPINGS UNIVERSITET EN FÖRNYARE AV UTBILDNING OCH FORSKNING Verksamhets- och kompetensanalys ett kontinuerligt och föränderligt arbete Per-Olof Brehmer, prefekt IEI 2 Organisationsplan för Linköpings

Läs mer

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Analysavdelningen 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2012-05-22 2012/6 Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Från och med hösten 2011 ska

Läs mer

Minskad tillströmning till högre utbildning

Minskad tillströmning till högre utbildning Rapport 2007:42 R Minskad tillströmning till högre utbildning analys och diskussion om möjliga orsaker Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Byggteknik Fastställt datum 2014-09-12 Fakulteten för teknik Dnr 2014/294 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Årsredovisning 2007 1

Årsredovisning 2007 1 Årsredovisning2007 Årsredovisning 2007 1 PRODUKTION Universitetsförvaltningen Luleå tekniska universitet KONTAKTPERSON RESULTATREDOVISNING Kerstin Hanæus, controller KONTAKTPERSON FINANSIELL REDOVISNING

Läs mer

Interna kvalitetssäkringsprocesser

Interna kvalitetssäkringsprocesser Interna kvalitetssäkringsprocesser Råd för utbildning på grund och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2009 05 19 1.Inledning Rådet för utbildning på grund och avancerad nivå har per

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier)

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2013 (inklusive konkreta mål för likabehandling av studenter och åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier) Jämställdhet Institutionen för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi (IMBIM) Uppsala

Läs mer

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå

Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå UF 20 SM 1403 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2013/14 och doktorandnybörjare 2012/13 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Kort om högskolan Handelshögskolan i Stockholm (HHS) är en privat högskola med knappt tjugo procent av intäkterna i statligt stöd. HHS grundades 1909 på initiativ av det svenska

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15

HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2011/1165/10 Rektor 2011-08-15 Handläggningsordning för internationella avtal Ärendet Högskolan Dalarna har ett stort antal internationella avtal som reglerar student- och

Läs mer