Delårsrapport för januari juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för januari juni 2014"

Transkript

1

2 Stockholm, Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen var 8 mnkr. Som tidigare beskrivits har detta till stor del berott på de ökade anslaget kopplat till regeringens satsning på strategiska forskningsområden och uppbyggnaden av dessa. Sedan 2013 är verksamheten i full drift. KTH räknar därför med att kommande år uppvisa underskott eftersom tidigare upparbetade överskott nu kommer till användning. Verksamheten inom KTH:s strategiska forskningsområden utvärderas för närvarande och beräknas vara klar våren Under året har KTH tilldelats anslag, 194 mnkr för 2014 inkl. pris och löneomräkning, kopplade till den utbyggda satsningen inom Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och läkemedelsutveckling. Den nationella styrelsen för SciLifeLab har fördelat större delen av anslaget mellan de inblandade lärosätena, KTH, Karolinska Institutet (KI), Stockholms Universitet (SU) och Uppsala universitet (UU). I samband med delårsrapporten återstår 15 mnkr att fördela vilket har en positiv inverkan på KTH:s resultat med motsvarande belopp. Dessa medel har avsatts för projektansökningar, och beslut kommer att fattas under året. I samband med delårsrapporten för 2013 hade KTH 72 mnkr i anslag som borde ha transfererats till de inblandade lärosätena. I samband med delårsrapporten för 2014 uppvisar KTH ett positivt resultat på 4,4 mnkr, samma period 2013 var resultatet 30 mnkr. För 2014 har KTH i sitt budgetunderlag prognostiserat ett negativt resultat på 10 mnkr. PROGNOS UTFALL Resultat (mnkr) Verksamhetens intäkter 4 233, Verksamhetens kostnader 4 243, Årets kapitalförändring Resultat per verksamhetsgren (mnkr) Grundläggande högskoleutbildning 0,6-50 Forskning/forskarutbildning -10,6 58 Årets kapitalförändring (8)

3 Intäkter Verksamhetens intäkter har ökat med 28 mnkr (1,4 procent) i förhållande till samma period föregående år. De sammanlagda intäkterna av anslag har ökat med 10 mnkr. Utfallet är dock inte jämförbart med tidigare år, i utfallet för 2013 ingick ungefär 72 mnkr som inte kunnat transfereras till KI, SU och UU gällande SciLifeLab. Motsvarande belopp för 2014 är 15 mnkr varav en del kommer att stanna kvar på KTH beroende på den nationella styrelsens beslut avseende de ofördelade medlen. KTH erhåller enligt regleringsbrevet ökade anslag för 2014 med 111 mnkr för både utbildning och forskning. Under året erhåller KTH även närmare 8 mnkr kopplat till UKÄ:s utvärdering. Bidragsintäkterna har ökat marginellt med 1,7 mnkr. De största bidragen kommer från Vetenskapsrådet (163 mnkr), EU (158 mnkr) och Vinnova (77 mnkr). Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 18 mnkr, varav 5 mnkr beror på en fortsatt ökning av antalet avgiftsstudenter. Dessa studenter återfinns främst inom master- och magisterutbildningarna. Intäkter inom beställd-/uppdragsutbildning har ökat med 5 mnkr jämfört med samma period föregående år. Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) står för närmare 3 mnkr och det avser ett samarbete med SU. Även intäkter förknippade med vidarefakturering har ökat och är främst kopplat till SciLifeLab. Verksamhetens intäkter (mnkr) Intäkter av anslag 1 092, ,1 Intäkter avgifter och andra ersättningar 192,6 175,0 Intäkter av bidrag 777,6 775,9 Finansiella intäkter 6,0 7,6 Summa Verksamhetens intäkter 2 068, ,6 Kostnader Kostnaderna har ökat med 53 mnkr (2,6 procent) i förhållande till samma period föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 63 mnkr medan lokalkostnaderna har ökat med 17 mnkr i förhållande till första halvåret Driftskostnaderna har minskat med 17 mnkr. Jämfört med utfallet föregående år är det främst köp av tjänster samt kostnader för information och resor som minskat, tillsammans med närmare 15 mnkr. Under 2013 hade KTH en engångskostnad på närmare 10 mnkr för sanering av marken där de nya lokalerna för Arkitekturskolan byggs. 2(8)

4 Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar fortsätter att minska och jämfört med samma period föregående år är minskningen 10 mnkr. Den enskilt största förklaringen till detta är att investeringen i den så kallade superdatorn vid Parallelldatorcentrum skrevs av fullt ut under En ny investering i en superdator förbereds men avskrivningarna för 2014 kommer inte att påverkas av detta i någon större omfattning. Både driftskostnader och kostnader för avskrivningar och nedskrivningar har ett lågt utfall jämfört med KTHs budget för året. Personalkostnader och lokalkostnader ligger i nivå med budget. Under hösten 2014 kommer KTH att i förtid frånträda lokalerna i Forum i Kista. I samband med detta uppkommer en merkostnad om 7 mnkr, eftersom KTH kommer att betala en engångshyra för att komma ur avtalet för Forum i förtid. Åtgärden innebär att KTH minskar sin lokalyta i Kista och därmed även hyreskostnaden för kommande år. Verksamhetens kostnader (mnkr) Kostnader för personal 1 296, ,1 Kostnader för lokaler 359,4 342,5 Övriga driftkostnader 323,3 340,3 Finansiella kostnader 2,5 2,4 Avskrivningar och nedskrivningar 82,6 92,6 Summa Verksamhetens kostnader 2 064, ,9 Vissa balansposter Fordringar på externa finansiärer (upparbetade kontrakt där betalning ännu inte skett, i balansräkningen benämnda upplupna bidragsintäkter) har ökat med 43 mnkr och uppgår nu till 357 mnkr. De största fordringarna finns på EU (160 mnkr) och Wallenbergstiftelserna (42 mnkr). Förskotten (inbetalda men ej förbrukade bidragsmedel och i balansräkningen benämnda oförbrukade bidrag) har ökat med närmare 6 mnkr jämfört med samma period föregående år och uppgår nu till 977 mnkr. Vid delårsrapporten för 2013 var minskningen 92 mnkr jämfört med samma period De största bidragsgivarna är Vetenskapsrådet (241 mnkr), EU (135 mnkr) och Formas (95 mnkr). Kapital Kapitalförändringen (resultatet) uppgår till + 4,4 mnkr (+30 mnkr för samma period föregående år). Myndighetskapitalet uppgår till 677 mnkr och prognosen för helåret är ett negativt resultat på 10 mnkr. 3(8)

5 Övrigt Delårsrapporten är upprättad i enlighet med de föreskrifter och regler som gäller för statliga universitet och högskolor. Dessa är främst: Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring Myndighetsförordningen (2007:515) Förordningen (2007:515) Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag till universitet och högskolor m.m. 4(8)

6 Resultaträkning tkr Verksamhetens intäkter 2014 Delår 2013 Delår 2014 Prognos 2013 Helår Intäkter av anslag Intäkter avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetens kostnader Summa Verksamhetsutfall Resultat från andelar i hel- och delägda företag Transfereringar Medel som erhållits fr statens budget för finansiering av bidrag Medel som erhållits fr myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo transfereringar Årets kapitalförändring Resultaträkning per verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning Forskn/forskarutbildning tkr Totalt Grund- Beställd Uppdrags- Forskn och Uppdragsutbildning utbildning utbildning forskarutb forskning Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetens kostnader Summa Verksamhetsutfall Resultat från andelar i hel- och delägda företag Transfereringar Medel som erhållits fr statens budget för finansiering av bidrag Medel som erhållits fr myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo transfereringar Årets kapitalförändring (8)

7 Balansräkning tkr TILLGÅNGAR I. Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella tillgångar II. Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Pågående nyanläggningar Förskott avseende materiella anläggningstillgångar III. Finansiella anläggningstillgångar Andelar i hel- och delägda företag Andra långfristiga värdepappersinnehav VI. Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga kortfristiga fordringar VII. Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter VIII. Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket X. Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa och bank Summa Tillgångar (8)

8 Balansräkning forts KAPITAL OCH SKULDER I. Myndighetskapital Statskapital Resultatandelar i hel- och delägda företag Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen III. Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktel Övriga avsättningar IV. Skulder m.m Lån i Riksgäldskontoret Kortfristiga skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Depositioner V. Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Övriga förutbetalda intäkter Summa Kapital och Skulder Ansvarsförbindelser Statliga garantier för lån och krediter inga inga Övriga ansvarsförbindelser inga inga 7(8)

9 Anslagsredovisning. Litt Anslag Ingående Årets tilldelning Totalt dispo- Utgifter som Utgående (tkr) överförings- enligt nibelt belopp avräknats överföringsbelopp Reglerings- mot belopp brev anslagen KTH: Grundutbildning 16 2:17 (ramanslag) :17:1 Takbelopp (ram) KTH:Forskn och forskarutbildn 16 2:18 (ramanslag) :18:2 Basresurs (ram) :65 KTH:Forskn och forskarutbildn (ramanslag) :65:69 Basresurs (ram) SUMMA (8)

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD... 4 RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT... 5 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 7 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET... 8 Försvarsmakten...

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015, sida 2 (31) Innehåll 1. RESULTATREDOVISNING 3 1.1 Ekonomiskt resultat uppdelat per verksamhet... 3 1.2 Redovisning av överskott efter avkastningskrav

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget

EKO 2013/82. 103 33 Stockholm. (6 bilagor) På så vis blir. ningsanslaget Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag för perioden (6 bilagor) 2014-02-21 2015 2017 EKO 2013/82 1. Sammanfattande bedömning Den spetskompetens som Konstfack förvaltar inom det bild-

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning Finansiell redovisning 85 86 Resultaträkning, tusental kronor Verksamhetens intäkter Utfall Utfall Intäkter av anslag Not 1 63 557 57 128 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 2 732 2 899 Intäkter

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK.

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK. Agresso AKO ALF-anslag Anbud Anbudsgivare Anläggningsgrupp Anläggningsregister Anläggningstillgångar - finansiella Anläggningstillgångar - immateriella Anläggningstillgångar - materiella Anskaffningsvärde/anskaffningsutgift

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Årsredovisning 2004 2

Årsredovisning 2004 2 Årsredovisning 2004 2 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektörens inledning...5 IAF: s uppdrag...6 Insynsrådet...6 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning...7 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen...8

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer