Högskolan i Halmstad. Delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan i Halmstad. Delårsrapport"

Transkript

1 Högskolan i Halmstad Delårsrapport

2 DELÅRSRAPPORT HÖGSKOLAN i HALMSTAD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fastställande av delårsrapport 2 Verksamhetsredovisning 3 Redovisning och värderingsprinciper 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Anslagsredovisning 9 Noter till resultat- och balansräkning 10 Resultat per verksamhetsområde 13 Prognos per verksamhetsområde 14 bilaga 1. Prognos anslag grundutbildning 2005 och 2006 bilaga 2. Redovisning av HST, HPR anslagsavräkning bilaga 3. Redovisning av Prognos helår HST, HPR anslagsavräkning. 1

3 2

4 DELÅRSRAPPORT Verksamhetsredovisning Omsättningen uppgick för det första halvåret till 176,6 Mkr (178,7 Mkr) vilket är en minskning med 1,1 % jämfört med föregående delår. Omsättningen fördelat per verksamhetsområde var för grundutbildningen 141,2 Mkr (141,7 Mkr) och för forskningen 35,4 Mkr (37 Mkr). Resultatet för den samlade verksamheten under första halvåret visar totalt på ett underskott med 9,6 Mkr (-12,7 Mkr). Fördelat per verksamhetsområde svarade grundutbildningen för -9,8 Mkr och forskningen för 0,2 Mkr. Resultatet inkluderar påverkan från förändring av semesterlöneskuld för delåret med 7,7 Mkr (7,3 Mkr). Resultatet rensat från semesterlönepåverkan var -1,9 Mkr (-5,4 Mkr). Inom resultatet för första halvåret ingår ett särskilt bidrag från regeringen med 3,0 Mkr som avser nuvarande och framtida kostnader för högskolebiblioteket i samband med orkanen Gudrun. Myndighetskapitalet var vid ingången av verksamhetsåret 55,6 Mkr (61,1 Mkr) exklusive holdingbolaget HFAB Högskolan i Halmstads utvecklingsaktiebolag. som svarade för 2,3 Mkr (2,5 Mkr) i kapital. Prognos för helåret Omsättningen för helåret 2005 beräknas till totalt 352,8 Mkr (355,6 Mkr). Resultatet för helåret beräknas bli ett underskott med 9,8 Mkr (-5,7 Mkr). Det är framförallt externa avgifter och ersättningar inom grundutbildning (uppdragsverksamhet) som minskar till 11 Mkr jämfört med föregående år 15,3 Mkr. Avskrivningar ökar till 15,7 Mkr (13,9 Mkr). Lönekostnaderna minskar till 232,2 Mkr jämfört med föregående år 234,7 Mkr då vissa sektioner har gjort neddragningar. Lokalkostnaderna beräknas att öka under hösten då lärosätet tar nya lokaler i besittning. Bruttoökningen för nya lokaler är 5,7 Mkr. Nettoökningen blir dock 3,9 Mkr då vissa gamla hyreskontrakt är uppsagda. Antalet HST för det ordinarie grundutbildningsuppdraget beräknas till (5 432) vilket ger en volymökning med 2,7 % jämfört med BÅ

5 Målet enligt regleringsbrev 2005 avseende antal HST inom natur och tekniskt utbildningsområde är 1515 HST och prognosen påvisar HST. Högskolan beräknar därmed att kunna fullgöra grundutbildningsuppdraget och avräknar hela anslaget 261 Mkr. Prognosen för grundutbildningsanslaget inklusive överprestationer pekar på 270,1 Mkr eller 3,5 % utöver fastställt takbelopp. Totalt finns sedan tidigare upparbetade överprestationer med 15,6 Mkr exklusive decemberdifferenser. Forskningsverksamheten beräknas att omsätta 72,4 Mkr och vara i stort sett oförändrad i volym jämfört föregående budgetår 71,6 Mkr. Den externfinansierade delen beräknas till 36 Mkr eller 49,8 %, föregående år var siffrorna 35,6 Mkr eller 49,7 %. Enligt lärosätets ekonomiska planering beräknas verksamheten vara underfinansierad de närmast kommande åren (se även budgetunderlag ) vilket innebär att myndighetskapitalet kommer att delvis förbrukas. Inför de närmast kommande budgetåren beräknas årskullarna av studenter att växa. Högskolan gör bedömningen att det ekonomiska takbeloppet (anslagstilldelningen) för grundutbildningen kommer att ökas i samband med ökningen av årskullarna och därefter beräknas budgeten vara i balans. Om inte anslaget höjs så måste en neddragning göras av kostnader för grundutbildning, se vidare prognos takbelopp jämfört anslagstilldelning. Prognosen för antal HST bå 2006 beräknas till 5745 och utfallet beräknas till 281,2 Mkr jämfört med tilldelat anslag 261 Mkr. Utfallet beräknas därmed till 7,7 % eller 20,2 Mkr utöver tilldelat anslag. 4

6 Redovisning och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) och förordning (2000:653) om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor. Redovisningen vid Högskolan i Halmstad följer god redovisningssed enligt bokföringsförordingen 6 i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Ändrade redovisningsprinciper Redovisning av immateriella anläggningstillgångar Utgifter för immateriella anläggningstillgångar som överstiger 10 tkr. och som bedöms ha en nyttjandetid och ekonomisk livslängd överstigande 5 år har aktiverats. Tillämpad avskrivningstid är 5 år och beloppsgräns är 10 tkr. ESV anvisningar (ESV 2002:3) har följts. Anläggningstillgångarna består till största delen av datorsystem. Redovisning av pågående investeringar Pågående investeringar redovisas under anläggningstillgångar på separat konto men aktiveras först efter att hela investeringen är slutförd. Pågående investeringar är främst gjorda i annans fastighet. Tillämpade redovisningsprinciper Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag värderas enligt kapitalandelsmetoden. Anläggningstillgångar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med anskaffningsvärde på minst 10 tkr och en beräknad livslängd på 3 år eller längre definieras som anläggningstillgång. Högskolan tillämpar linjär avskrivning över den ekonomiska livslängden. Normalt tillämpas avskrivningstider på 3 år för datorer och 5 år för maskiner och investering i annans fastighet. För inredning tillämpas 8 eller 10 år beroende på användningsområde. Finansiering av anläggningstillgångar Under verksamhetsåret 2003 har reglering av avistalån skett avseende externfinansierade anläggningstillgångar som tidigare varit belånade hos riksgälden. Dessa anläggningstillgångar är därmed inte lånefinansierade hos riksgälden. Under första halvåret 2004 har samtliga gamla lån avslutats och överförts till avistalån vid riksgäldskontoret. 5

7 Förändringen har skett med stöd av Kapitalförsörjningsförordningen 7 9. Fordringar Fordringar har tagits upp med ett belopp varmed de beräknas inflyta. Anslagsberäkning för Grundutbildning Studiedokumentationssystemet LADOK används som redovisningsprogram, och utgör underlag till anslagsredovisningen. I LADOK registreras antal helårspoängprestationer HPR och antal helårsstudenter HST, vilka genererar anslagsintäkter. Uttag av verksamhetsberättelse (VB) i LADOK för delåret 2005 har gjorts per med uttagsdatum Bidragsmedel för tidsbestämd externt finansierad verksamhet Högskolan redovisar tidsbestämd extern finansierad verksamhet i projektform. Projekten redovisas som fordran eller skuld fram till dess de är avslutade. Redovisningsprinciper vid pensionsavgångar enligt avtal Särskilda delpensionsavtal har tecknats för personal som fyllt 61 år. Dessa avtal skuldbokförs under balansposten III Avsättningar pensioner mm. not 13, och avräknas sedan vid hel och halvår efter avstämning med SPV. Avtal har även tecknats med viss personal om succesiva pensionsavgångar mellan åren , och då dessa personer enligt avtalet ej kommer att verka inom Högskolan i Halmstad under denna period, resultatförs denna skuld under verksamhetsåret. Aktuell skuld avräknas löpande för vart och ett av åren inom perioden. Semesterlöneskuld Semesterlöneskuld avräknas per helår. Semesterperioden beräknas per kalenderår. Semesterlöneskulden avser alla personalkategorier. Transfereringar Inbetalda bidrag som förmedlas vidare till bidragstagare utan att Högskolan erhåller någon egentlig motprestation från bidragsmottagaren, redovisas dessa medel under transfereringar. Bidragsintäkter för finansiering av anläggningstillgångar Bidragen intäktsförs i takt med med avskrivning på anläggningstillgången och erhållna bidragsintäkter som skall täcka avskrivningar under kommande räkenskapsår periodiseras som oförbrukade bidrag under rubriken periodavgränsningsposter i balansräkningen. Brytdag Löpande redovisning avseende räkenskapsåret har gjorts fram till Beloppsgräns för periodiseringar efter denna datum är kr. 6

8 RESULTATRÄKNING (belopp i tkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER Intäkter av anslag not Intäkter av avgifter och ersättningar not Intäkter av bidrag not Finansiella intäkter not Summa verksamhetens intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Kostnader för personal not Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader not Avskrivningar not 7 och Summa verksamhetens kostnader VERKSAMHETSUTFALL RESULTAT FRÅN ANDELAR I DOTTERFÖRETAG 47 0 TRANSFERERINGAR Medel som erhållits från myndighet för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo transfereringar 0 0 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

9 BALANSRÄKNING (belopp i tkr) TILLGÅNGAR I. Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Pågående immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar not II. Materiella anläggningstillgångar Markanläggning Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer mm Pågående nyanläggning Summa materiella anläggningstillgångar not III. Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag not VI. Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter not Övriga fordringar Summa fordringar VII. Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader not Upplupna bidragsintäkter not Övriga upplupna intäkter 515 Summa periodavgränsningsposter VIII. Avräkning med statsverket 0 0 X. Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa, postgiro och bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH KAPITAL I. Myndighetskapital Statskapital Resultatandelar i dotterföretag Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital III. Avsättning Avsättning för pensioner mm not IV. Skulder Lån i Riksgäldskontoret not Skulder till andra myndigheter not Leverantörsskulder Övriga skulder not Depositioner 0 37 Summa skulder V. Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader not Oförbrukade bidrag not Övriga förutbetalda intäkter Summa periodavgränsningsposter SUMMA SKULDER OCH KAPITAL

10 ANSLAGSREDOVISNING per (belopp i tkr) Ingående Årets tilldeln Fördelat Totalt Utgående PROGNOS överförings- enligt anslags- Indragning disponibelt Utgifter överförings- Anslags- Anslag belopp regleringsbrev belopp belopp belopp belastning helår Grundutbildning (ramanslag) 16:25:62:001 Takbelopp Forskning 16:25:76:007 Forskning TOTAL

11 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Belopp redovisas genomgående i tkr där inget annat anges not 1) Intäkter av anslag 16:25:60:001 Grundutbildning :25:60:002 Högskolepedagogisk utbildning av lärare :25:74:007 Forskning Summa intäkter av anslag not 2) Intäkter av avgifter och ersättningar Statliga myndigheter Högskoleprovet Övriga Summa intäkter av avgifter Intäkter enligt 4 avgiftsförordningen uppgår till 899 tkr jämfört delår tkr. not 3) Intäkter av bidrag Statliga myndigheter EU-institutioner 0 0 Övriga Summa intäkter av bidrag not 4) Finansiella intäkter Ränteintäkter på räntekonto i RGK Finansiella intäkter övriga myndigheter 7 0 Övriga finansiella intäkter 11 4 Summa finansiella intäkter not 5) Kostnader för personal Lönekostnader, exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal uppgår till tkr, jämfört delår tkr. not 6) Finansiella kostnader Räntekostnader avseende lån i RGK Finansiella kostnader statliga myndigheter Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader not 7) Immateriella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar och Avskrivningar Tillgångar Datorprogram Totalt Årets anskaffning Ackumulerat anskaffn.värde Årets avskrivning Ackumulerad avskrivning Bokfört värde Pågående investering Summa anläggningstillgångar

12 not 8) Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar och Avskrivningar Inredning Investering i Tillgångar ADB Maskiner Konst annans fastig Mark Totalt Årets anskaffning Ackumulerat anskaffn.värde Årets avskrivning Ackumulerad avskrivning Bokfört värde Pågående investering Summa anläggningstillgångar Anläggningstillgångar och Avskrivningar Inredning Investering i Tillgångar ADB Maskiner Konst annans fastig Mark Totalt Årets anskaffning Ackumulerat anskaffn.värde Årets avskrivning Ackumulerad avskrivning Bokfört värde Pågående investering 223 Summa anläggningstillgångar not 9) Finansiella tillgångar Statskapital Resultatandelar i dotterföretag Årets resultat 47 0 Summa finansiella tillgångar i dotterföretag Aktiekapital i dotterföretag 100% 100% not 10) Fordringar hos andra myndigheter Fordringar hos andra myndigheter Mervärdeskattefordran Summa fordringar hos andra myndigheter not 11) Förutbetalda kostnader Förutbetald hyror Förutbetald kostnader myndigheter Förutbetald kostnader övrigt Summa förutbetalda kostnader not 12) Upplupna bidrag- och uppdragsintäkter Upplupna bidragsintäkter myndigheter Upplupna bidragsintäkter övriga Summa upplupna bidragsintäkter not 13) Avsättningar Ingående balans för avsättningar för pensioner mm enligt avtal Löneutbetalningar under året enligt avtal Delpensionsskuld Förändring delpensionsskuld Summa avsättningar för pensioner mm enligt avtal Särskilda pensionsåtagande enligt avtal har löpt ut under

13 not14) Lån i Riksgäldskontoret Ingående låneskuld Lån upptagna under året Årets amorteringar Summa lån i Rikgäldskontoret Beviljad låneram Riksgäldskontoret uppgår till tkr. not 15) Skulder till andra myndigheter Leveratörskulder andra myndigheter Övriga skulder andra myndigheter Lagstadgade arbetsgivaravgifter Utgående mervärdesskatt Summa skulder till andra myndigheter not 16) Övriga skulder Personalens källskatt Övriga skulder Summa övriga skulder not 17) Upplupna kostnader Upplupna kostnader - myndigheter Upplupna kostnader sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa upplupna kostnader not 18) Oförbrukade bidrag Oförbrukade bidrag - myndigheter Oförbrukade bidrag - övriga Summa oförbrukade bidrag

14 RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE DELÅRET 2005 ( ) (belopp i tkr) Intäkter Kostnader Grundutbildning FoU TOTAL Anslag Avgifter o ersättningar Bidrag Finans Summa intäkter Personal Lokaler Övrig drift Avskrivningar Finans kostnad Summa kostnader Transfereringar Resultat

15 PROGNOS PER VERKSAMHETSOMRÅDE HELÅR 2005 (belopp i tkr) Grundutbildning FoU TOTAL Intäkter Helår Helår Helår Helår Helår Helår Anslag Avgifter o ersättningar Bidrag Finansiella intäkter Summa intäkter Kostnader Personal Lokaler Övrig drift Avskrivningar Finans Summa kostnader Resultat

16 Bilaga 1 till regeringsbeslut , nr 1:22 PROGNOS FÖR 2005 och 2006 Belastning på anslaget för grundutbildning År 2005 År 2006 Utnyttjat takbelopp och eventuellt utnyttjat anslagssparande för grundläggande högskoleutbildning Under 2005 genomförda hst och hpr inom 2005 års takbelopp inkl. ev. decemberprestationer a. Eventuellt utnyttjande av under tidigare budgetår uppkommet anslagssparande, eller 2b. eventuellt utnyttjande av tidigare sparade helårsprestationer. Årets anslagsbelastning avseende särskilda åtaganden Summa prognostiserad anslagsbelastning grundutbildning Prognos sparade HPR för dec.diff beräknas till 18 HPR värde 500 tkr. Totalt beräknas för dec. diff avseende bå 2002,2003,2004 till ett värde av tkr.(se även bokslut 2004) 15

17 Bilaga 2 till regeringsbeslut , nr I:22 Redovisning av antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) samt redovisning av intäkter på grundutbildningsanslaget. Utfall avseende perioden A B C D E F G H I J HST HPR Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Summa 50% av Utfall Utfall Ersättn. Ersättn. Utfall Utfall HST HPR C+D+G+H takbeloppet Utb.omr. HST 1) HPR 1) (tkr) (tkr) HST HPR Ersättn. 2) Ersättn. 2) enl RB (tkr) (tkr) (tkr) Humaniora 344,7 296, ,7 22, Teologi 0 0 Juridik 96,4 43, ,0 0, Samhällsvetenskap 1280,6 1200, ,6 18, Naturvetenskap 248,0 246, ,1 8, Teknik 509,2 568, ,5 24, Farmaci Vård 160,7 188, ,8 5, Odontologi Medicin 29,0 21, ,6 2, Undervisning 145,4 197, ,3 0, Övrigt 1,0 0, ,0 0, Design Konst Musik Opera Teater Media Dans Idrott 9,5 14, ,0 0, Summa 2824,5 2777, ,6 82, Kommentarer till bilagan 1) Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning och kurser inom nätuniversitetet. 2) Ersättning för kurser inom nätuniversitetet som avräknas inom takbeloppet med normala ersättningsnivåer för respektive utbildningsområde. För att helårsstudenter och helårsprestationer skall kunna redovisas inom nätuniversitetet skall kursen vara registrerad av lärosätet hos Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. 16

18 Bilaga 3 till regeringsbeslut , nr I:22 Redovisning av PROGNOS över antal helårsstudenter (HST), helårsprestationer (HPR) och beräknade intäkter på grundutbildningsanslaget. Prognos avseende perioden A B C D E F G H I J Beräknat Beräknat HST HPR Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Nätuniv. Beräknad utfall utfall Ersättn. Ersättn. beräknat beräknat HST HPR total Takbelopp Utb.omr. HST 1,2) HPR 1) (tkr) (tkr) utfall utfall Ersättn. 3) Ersättn. 3) ersättning enl RB 80,00% HST HPR (tkr) (tkr) C+D+G+H (tkr) Humaniora Teologi 0 0 Juridik Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Farmaci Vård Odontologi Medicin Undervisning Övrigt Design Konst Musik Opera Teater Media Dans Idrott Summa Lärosätet har tidigare uppkommet anslagssparande motsvarande 0 tkr. Lärosätet har tidigare sparade helårsprestationer motsvarande tkr. (Inkl.gamla dec.diff) Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet motsvarande tkr. Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet kronor. 17

19 Kommentarer till tabellen 1) Exklusive utbildning för annan högskola, uppdragsutbildning och kurser inom nätuniversitetet. 2) Följande uppgifter skall fyllas i enligt regleringsbrev för 2005 Mål för antalet helårsstudenter inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik Högsta antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. Högst inom design, högst inom konst, högst inom musik, högst inom opera, högst inom teater, och högst inom media. 3) Ersättning för kurser inom nätuniversitetet som avräknas inom takbeloppet med normala ersättningsnivåer för respektive utbildningsområde. För att helårsstudenter och helårsprestationer skall kunna redovisas inom nätuniversitetet skall kursen vara registrerad av lärosätet hos Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. 18

Högskolan i Halmstad. Delårsrapport. Budgetår 2004

Högskolan i Halmstad. Delårsrapport. Budgetår 2004 Högskolan i Halmstad Delårsrapport Budgetår 2004 Innehåll Fastställande av delårsrapport 3 Verksamhetsredovisning 4 Redovisning och värderingssprinciper 6 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Anslagsredovisning

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2012 per den 30 juni 2012 Sid 1 (9) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00695 Universitetsstyrelsen 2012-08-13 Delårsrapport för räkenskapsåret 2012 per den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET per den 30 juni 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2011 per den 30 juni 2011 Sid 1 (10) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2011-00679 Universitetsstyrelsen 2011-08-10 Delårsrapport för budgetåret 2011 per den 30 juni 2011

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2012 Delårsrapport 2012 Beslutad 2012-08-13 Dnr 4642/2012-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 per den 30 juni 2013 Linköpings universitet 2013-08-09 BESLUT Dnr LiU-2013-01245 1(6) Delårsrapport för räkenskapsåret 2013 per den 30 juni 2013 Vissa myndigheter ska

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 2010 Beslutad Dnr 4205/

Delårsrapport 2010 Beslutad Dnr 4205/ Delårsrapport 2010 Delårsrapport 2010 Beslutad 2010-08-12 Dnr 4205/2010-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Anslagsredovisning 9 Beslut och undertecknande

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Stockholms universitet Delårsrapport

Stockholms universitet Delårsrapport Dnr SU FV-1.1.8 1571-17 Stockholms universitet Delårsrapport 2017-06-30 Myndighetskod: 130039 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3 Händelser under första halvåret 2017 3 Delårsresultat och årsprognos

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen Lars Nilsson PM 1 / 1 2014-08-06 dnr V 2014/448 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 I enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605) ska myndigheten

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Kostnadsbaserad anslagsavräkning. Innehåll. 16 Anslagsförordningen. Regelverk Bokföringsexempel

Kostnadsbaserad anslagsavräkning. Innehåll. 16 Anslagsförordningen. Regelverk Bokföringsexempel Kostnadsbaserad anslagsavräkning g Anna Sundelönn och Mikael Lindvall Seminarium 18 mars 2009 Innehåll Regelverk Bokföringsexempel 13:e månaden Teknik/systemanpassningar Budget/uppföljning Differens kapital

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2013 POD 19/2014

Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen ÅRSREDOVISNING 2015-01-01--2015-12-31 för Bostadsrättsföreningen Villasyrenen 1 Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2006 1 Årsredovisningen omfattar totalt 18 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 10/2007 2007-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer