Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått Inledning... 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2"

Transkript

1

2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått Inledning Verksamhetsresultat Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 3 Resultatredovisning Auktorisation av patentombud Anordna kunskapsprov för auktorisation Tillsyn över auktoriserade patentombud Register över auktoriserade patentombud Information Följa utvecklingen inom patentombudsområdet 5 4 Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar och noter Resultat och underskrift Sammanställning över väsentliga uppgifter... 14

3 Patentombudnämndens årsredovisning (14) Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått Patentombudsnämnden inrättades den 1 september Nämnden ansvarar för auktorisation och tillsyn av svenska patentombud. Den som har blivit auktoriserad står under tillsyn av nämnden. Vidare har nämnden skyldighet att upphäva auktorisationen om ombudet bryter mot tystnadsplikten eller i övrigt inte lever upp till de krav som lagen ställer. Patentombudsnämnden ska också följa utvecklingen inom patentombudsområdet och särskilt ta hänsyn till nya förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över patentombud samt för tolkningen och utvecklingen av god patentombudssed. Patentombudsnämndens registrerande verksamhet fortsatte under 2014 med lägre volymer än tidigare år. Sju ombud auktoriserades av nämnden under verksamhetsåret medan tre ombud avauktoriserades och vid årets slut fanns det 401 patentombud registrerade. Patentombudsnämnden har under verksamhetsåret haft åtta sammanträden och har anordnat både ett juridiskt och ett tekniskt kunskapsprov. I det tekniska provet deltog två personer, varav en tenterade med godkänt resultat. I det juridiska provet deltog en person med godkänt resultat. Regeringen beviljade Patentombudsnämnden kronor för anordnandet av det tekniska kunskapsprovet. Bolagsverket utför administrativa och handläggande uppgifter åt Patentombudsnämnden och är därmed nämndens kanslifunktion. Stockholm den 17 februari 2015 Karin Lindell

4 2 (14) Patentombudsnämndens årsredovisning Inledning Denna årsredovisning utgör en redovisning och återrapportering för år Verksamhetsresultat Patentombudsnämden ska tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för auktorisation och registrering av patentombud. 2.1 Intäkter och kostnader Belopp i tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Intäkter Kostnader Årets resultat Ackumulerat resultat Patentombudsnämnden fick 2014 en ändring i regleringsbrevet så att kostnaderna inte behöver fördelas på flera verksamhetsdelar. Nämnden har under 2014 haft intäkter från ansökningsavgifter, årsavgifter och avgifter för kunskapsprov. Dessa har varit på ungefär samma nivå som tidigare år. Under 2014 fick Patentombudsnämnden även ett bidrag på kronor av regeringen för att anordna ett tekniskt kunskapsprov. Patentombudsnämndens kostnader för anordnandet av provet var kronor. Kostnaderna för kanslimyndigheten Bolagsverket har minskat jämfört med tidigare år. 2.2 Organisation Patentombudsnämnden leds av en nämnd bestående av en ordförande samt fyra ledamöter, vilka utses av regeringen. Nämndens ledamöter framgår av avsnitt 6 Tilläggsupplysningar och noter. Nämnden har haft åtta sammanträden under Patentombudsnämnden har inga anställda. Bolagsverket utför administrativa och handläggande uppgifter åt Patentombudsnämnden och ansvarar också för att den personal som arbetar för nämnden har den kompetens som krävs för att nå verksamhetens mål. Bolagsverket har svarat för alla resurser och den kompetens som krävts förutom när det gäller kunskapsproven, som utförts med hjälp av konsulter. Patentombudsnämndens webbplats finns tillgänglig via Bolagsverkets webbplats, bolagsverket.se

5 Patentombudnämndens årsredovisning (14) 3 Resultatredovisning Nedan redovisar och kommenterar Patentombudsnämnden verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av nämndens instruktion och vad som står i regleringsbrevet för verksamhetsåret Patentombudsnämnden ska enligt instruktionen pröva frågor om auktorisation av patentombud anordna kunskapsprov för auktorisation utöva tillsyn över auktoriserade patentombud pröva frågor om disciplinära åtgärder enligt lagen om auktorisation av patentombud föra ett register över auktoriserade patentombud lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation, registrering och tillsyn följa utvecklingen inom patentombudsområdet och särskilt beakta nya förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över patentombud samt för tolkningen och utvecklingen av god patentombudssed. 3.1 Auktorisation av patentombud Under 2014 auktoriserade Patentombudsnämnden sju patentombud och upphävde auktorisationen för tre patentombud. Auktorisation av patentombud föregås av en ansökan som sedan prövas av Patentombudsnämnden. Beslut om upphävande av auktorisation har fattats av nämnden efter ansökan från patentombudet. Vid årets slut fanns det 401 patentombud i registret och 0 ärenden är i balans över årsskiftet Ansökningsvolymerna har under 2014 varit på en lägre nivå än under föregående år och kostnaderna har reducerats förutom kostnaden för anordnandet av det tekniska kunskapsprovet. Vid bildandet av patentombudsregistret 2010 uppskattades att registret skulle omfatta cirka 500 ombud. Vid 2014 års slut fanns 401 registrerade patentombud och tillväxten är mycket låg. Volym och kostnader för avslutade ansökningar Ärenden i balans vid årets ingång Antal inkomna ansökningar Antal auktoriserade Patentombud Antal avvisade ansökningar Antal avslagna ansökningar Antal avskrivna ansökningar Antal avauktoriserade Patentombud Ärenden i balans vid årets utgång Antal auktoriserade Patentombud vid årets utgång

6 4 (14) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Totala kostnader i tkr per auktoriserat patentombud 2,6 2,5 2,9 Kostnaderna för 2014 innehåller kostnader för anordnande av ett tekniskt kunskapsprov med 253 tkr. Dessa kostnader finns inte för jämförelseåren. Om man räknar om nyckeltalet ovan för att få en jämförbar siffra så är den totala kostnaden per auktoriserat patentombud 2,0 tkr för Anordna kunskapsprov för auktorisation För auktorisation av patentombud fanns det fram till och med den 31 augusti 2011 en övergångsbestämmelse för dem som var yrkesverksamma som patentombud enligt vissa kriterier. De kunde ansöka om auktorisation utan att genomgå något kunskapsprov. Efter att övergångsbestämmelsen slutade gälla måste den sökande ha genomgått kunskapsprov för att få sin auktorisation. Proven ska säkerställa att den som ansöker om auktorisation har tillräckliga teoretiska kunskaper och förmåga att yrkesmässigt lämna biträde i patenträttsliga angelägenheter. Patentombudsnämnden har ordnat juridiska kunskapsprov varje år sedan 2011, även under Inga tekniska kunskapsprov har tidigare hittills hållits med anledning av att dessa prov är väldigt kostsamma i förhållande till de avgiftsintäkter som nämnden rimligen kan ta ut. Regeringen beviljade Patentombudsnämnden kronor under 2014 för att ordna det tekniska kunskapsprovet. Skälen för regeringens beslut var att i den nationella innovationsstrategin lyfts immaterialrätten fram som en betydande del av infrastrukturen för innovation och därför är det viktigt för ett lands innovationsförmåga att denna infrastruktur fungerar väl. Patenträtten utgör en viktig del i immaterialrätten och frågor kopplade till patenträtten är ofta komplicerade och kräver tillgång till kvalificerade experter. Det finns behov av både tekniskt och juridiskt kunnande och det är bland annat detta kunnande patentombuden bidrar med. Under hösten 2014 anordnades för första gången ett tekniskt kunskapsprov, där två patentombud deltog varav en godkändes. 3.3 Tillsyn över auktoriserade patentombud Patentombudsnämnden utövar tillsyn över auktoriserade patentombud men har inte någon uppsökande verksamhet. 3.4 Register över auktoriserade patentombud Enligt regleringsbrevet ska Patentombudsnämnden tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för auktorisation och registrering av patentombud. På uppdrag av Patentombudsnämnden har Bolagsverket utformat ett register över auktoriserade patentombud. Registret är tillgängligt via Bolagsverkets webbplats, bolagsverket.se. 3.5 Information På Bolagsverkets webbplats finns en länk till Patentombudsnämndens webbplats. Där finns det uppgifter om registrerade auktoriserade patentombud, hänvisningar till de lagar och förordningar som reglerar patentombud, information om vad som krävs för att ansöka om auktorisation samt priser och avgifter.

7 Patentombudnämndens årsredovisning (14) 3.6 Följa utvecklingen inom patentombudsområdet Patentombudsnämnden följer fortlöpande utvecklingen inom patentombudsområdet.

8 6 (14) Patentombudsnämndens årsredovisning Resultaträkning Not Verksamhetens intäkter Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa kostnader Årets kapitalförändring

9 Patentombudnämndens årsredovisning (14) Tillgångar 5 Balansräkning Not Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Kassa och bank Summa tillgångar Kapital och skulder Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Årets kapitalförändring Avsättningar Skulder Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förskott från kunder Periodavgränsningsposter 16 Upplupna kostnader Summa kapital och skulder Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 8 (14) Patentombudsnämndens årsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Kommentarer till noter Belopp redovisas i kronor (kr) där annat ej anges. Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Värdering av fordringar och skulder Fordringarna har tagits upp till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Värdereglering görs individuellt. I de fall en faktura eller motsvarande har kommit in efter fastställd brytdag, , eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när årsredovisningen upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Periodavgränsningsposter avser bokförda händelser på mer än 10 tkr. Eventuella fordringar och skulder i utländsk valuta tas upp till balansdagens kurs. Värdering av anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. Objekt utgörande en fungerande enhet vars sammanlagda anskaffningsvärde uppgår till 20 tkr klassificeras som anläggningstillgång. Immateriella tillgångar avser förvärvade licenser samt datasystem. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningen beräknas utifrån den månad då tillgången tas i bruk. Patentombudsnämnden tillämpar följande avskrivningstider: Immateriella tillgångar 5 år Datorer och kringutrustning 3 år Övriga inventarier 5 år

11 Patentombudnämndens årsredovisning (14) Patentombudsnämndens ledamöter och suppleanter Styrelseuppdrag i aktiebolag och i andra statliga myndigheter. Ledamöter Karin Lindell, ordförande fr.o.m , dock längst t.o.m Övriga uppdrag - Regelrådet, ordförande Per Bjerndell, ledamot fr.o.m t.o.m , t.o.m Inga uppdrag Annika Kilander, ledamot fr.o.m t.o.m , t.o.m Inga uppdrag Susanne Roos, ledamot fr.o.m t.o.m , t.o.m Inga uppdrag Alf Linder, ledamot fr.o.m t.o.m , t.o.m Inga uppdrag Suppleanter Ulf Rytterholm Inga uppdrag Maria Frödin Inga uppdrag Maria Mellgren Inga uppdrag Petter Rindforth Inga uppdrag Ersättningar till Patentombudsnämndens ledamöter Karin Lindell Per Bjerndell Annika Kilander Susanne Roos Alf Linder Ulf Rytterholm

12 10 (14) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Not 1 Intäkter och avgifter och andra ersättningar Årsavgift Ansökningsavgift Avgift för avläggande av kunskapsprov Intäkter av övriga avgifter och ersättningar Not 2 Intäkter av bidrag Bidrag från Regeringen, Regeringsbeslut I7 N2014/3757/FIN Medel till Patentombudsnämnden för anordnande av tekniska kunskapsprov för auktorisation av patentombud. Not 3 Finansiella intäkter Ränteintäkter på räntekonto Not 4 Kostnad för personal Arvoden till Patentombudsnämndes ledamöter Arvoden till rättare tekniskt kunskapsprov Beloppen ovan är exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal. Not 5 Kostnader för lokaler Lokalhyra

13 Patentombudnämndens årsredovisning (14) Not 6 Övriga driftskostnader Under 2014 har för första gången ett tekniskt kunskapsprov genomförts. Kostnaden för detta var 205 tkr. Kostnader för Bolagsverket har minskat och var för tkr, vilket är 180 tkr lägre än Sammantaget har posten ökat med 26 tkr. Not 7 Finansiella kostnader Ränta på lån hos Riksgälden Not 8 Övriga immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning - - Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Not 9 Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring avgiftsbelagd verksamhet Kapitalförändring enligt RR Summa Utgående balans Ingående balans Föregående års kapitalförändring Årets kapitalförändring Summa årets förändring Utgående balans Not 10 Kundfordringar Kundfordran Patentombud

14 12 (14) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Not 11 Fordringar hos andra myndigheter Ingående mervärdesskatt Not 12 Räntekonto i Riksgälden Beviljad kredit enligt regleringsbrev Not 13 Lån i Riksgälden Ingående balans Under året nyupptagna lån Årets amorteringar Utgående balans Beviljad låneram Not 14 Skulder till andra myndigheter Leverantörskulder Arbetsgivaravgifter och pensionspremier Not 15 Övriga kortfristiga skulder Personalens källskatt Not 16 Periodavgränsningsposter Fakturor på nedlagda kostnader Bolagsverket Upplupet revisionsarvode Upplupet bokslutsarvode

15 Patentombudnämndens årsredovisning (14) 7 Resultat och underskrift Enligt Patentombudsnämndens balansräkning den 31 december 2014 uppgår myndighetskapitalet till Balanserat överskott Resultat 2014 Summa myndighetskapital ,13 kr ,02 kr ,15 kr Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 omfattande resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, tilläggsupplysningar och noter samt sammanställning över väsentliga uppgifter är fastställd av Patentombudsnämnden den 17 februari Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Stockholm den 17 februari 2015 Karin Lindell Ordförande

16 14 (14) Patentombudsnämndens årsredovisning Sammanställning över väsentliga uppgifter Belopp i tkr Låneram i Riksgäldskontoret Beviljad i regleringsbrev Utnyttjad vid årets slut Kontokredit hos Riksgäldskontoret Beviljad i regleringsbrev Maximalt utnyttjad Ej utnyttjad Ej utnyttjad Ränteintäkter Avgiftsintäkter Budget enligt regleringsbrev (disponeras) Disponeras av myndigheten Årets resultat Balanserat resultat

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Nämndens ordförande har ordet... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 Myndighetsuppgifter... 5 Verksamheten och dess resultat... 6 Säkerhets-

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD... 4 RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT... 5 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 7 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET... 8 Försvarsmakten...

Läs mer

Ju fler kockar desto bättre soppa

Ju fler kockar desto bättre soppa Årsredovisning 2014 Ju fler kockar desto bättre soppa Ordspråket säger det motsatta; att soppan blir sämre ju fler kockar som lagar den. Betydelsen av ordspråket är att resultatet inte blir så bra eller

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(21) 2008-02-18 Dnr 2008-25 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2004 2

Årsredovisning 2004 2 Årsredovisning 2004 2 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektörens inledning...5 IAF: s uppdrag...6 Insynsrådet...6 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning...7 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen...8

Läs mer

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2011-02-15 Dnr 11-025/0. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2011-02-15 Dnr 11-025/0. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2011-02-15 Dnr 11-025/0 Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2010 2 Innehållsförteckning sid. Resultatredovisning 3 1. Valmyndighetens uppdrag och mål

Läs mer

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015, sida 2 (31) Innehåll 1. RESULTATREDOVISNING 3 1.1 Ekonomiskt resultat uppdelat per verksamhet... 3 1.2 Redovisning av överskott efter avkastningskrav

Läs mer

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2012-02-16 Dnr 12-024/1. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2012-02-16 Dnr 12-024/1. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2012-02-16 Dnr 12-024/1 Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2011 2 Innehållsförteckning sid. Resultatredovisning 3 1. Valmyndighetens uppdrag och mål

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2012 2 (34) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Rättslig prövning... 5 2.1 Marknadsdomstolens mål... 5 2.2 Återrapportering... 5 2.2.1 Antalet inkomna och avgjorda mål/ärenden

Läs mer

1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012

1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 2 (29) Bokföringsnämnden (BFN) lämnar härmed årsredovisning för 2012. Årsredovisningen omfattar en sammanställning över

Läs mer

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 2 (30) Innehållsförteckning Om Bokföringsnämnden... 3 Sammanställning över väsentliga uppgifter... 4 Resultatredovisning...

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

1 (27) Bokföringsnämnden

1 (27) Bokföringsnämnden 1 (27) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2010 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2010 2 (27) Bokföringsnämnden (BFN) lämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2010. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Diarienummer 13-2012-6

Årsredovisning 2011 Diarienummer 13-2012-6 Årsredovisning 2011 Diarienummer 13-2012-6 Finanspolitiska rådet, Box 3273, SE-103 65 Stockholm, Kungsgatan 12-14, Tel: +46 8 453 59 90, Fax: +46 8 453 59 64 info@finanspolitiskaradet.se www.finanspolitiskaradet.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA

ÅRSREDOVISNING REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA ÅRSREDOVISNING 2014 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA UNDERTECKNANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN. avseende budgetåret 2002

Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN. avseende budgetåret 2002 1 (29) Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2 (29) Innehåll Verksamhetsöversikt och finansiering 3 Verksamheten under budgetåret 4 Centrala förberedelser 4 Information 9 Det webbaserade

Läs mer

Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16

Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16 ÅRSREDOVISNING 2011 2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr A 16-2012 Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16 Etikprövningsverksamhet... 6-8 Återrapporteringskrav

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Dnr 1.1-2013-068599 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer