Läkemedelsverkets delårsrapport Dnr: 5829:2010/516027

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027"

Transkript

1 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027

2 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2 Värdering av anläggningstillgångar 3 Finansiellt leasade tillgångar 3 Kundfordringar 3 Periodavgränsningsposter 3 Resultaträkning och prognos 3 Balansräkning 4 RESULTATRÄKNING (TKR) 6 BALANSRÄKNING (TKR) 7 REDOVISNING MOT INKOMSTTITEL (TKR) 8 LEDNINGENS UNDERTECKNANDE AV DELÅRSRAPPORTEN 9 Läkemedelsverkets delårsrapport

3 Kommentarer Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Delårsrapporten är upprättad enligt förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605). Redovisningen följer Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd om myndigheters bokföring. Myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228) ska varje år lämna en delårsrapport till regeringen. Då Läkemedelsverket (LV) fick inskrivet i regleringsbrevet att följa internrevisionsförordningen först för budgetåret 2010 finns inga jämförelsetal avseende 2009 i resultat- och balansräkningen. Återrapportering Delårsrapporten avser all verksamhet som Läkemedelsverket bedriver enligt förordning (2007:1205) med instruktion för LV. Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet LV:s verksamhet är huvudsakligen finansierad med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av regeringen förutom vad gäller avgifterna för kontroll av kosmetika och hygieniska produkter samt teknisk sprit vilka LV beslutar om. Verksamheten avseende medicinteknik och kosmetika finansieras också genom bidrag från Socialstyrelsen. Intäkterna får disponeras av LV, förutom de avgifter som avser blodverksamhet samt mänskliga vävnader och celler. I bokslutet för 2009 tillämpar LV en ny redovisningsprincip för ansökningsavgifter. I antagandet ligger att en ansökan i snitt tar fem månader att utreda oavsett typ av ansökan. Intäkterna för ansökningsavgifter periodiseras därmed över fem månader. Syftet med åtgärden är att skapa en mer rättvisande bild genom tillämpning av matchningsprincip i enlighet med god redovisningssed. Vad gäller LV:s årsavgifter så periodiseras dessa vid mottagandet över kalenderåret. Fr.o.m tilllämpas en omvänd matchningsprincip för bidragsintäkter. I delårsrapporten innebär det att bidragsverksamheten inte har någon resultatpåverkan, dvs. intäkter för bidragsverksamheten fastställs utifrån nedlagda kostnader, både vad avser direkta och indirekta kostnader (overheadkostnader). Bidrag erhålls också från Socialstyrelsen för verksamhet rörande information om läkemedel samt för drift av Giftinformationscentralen. Därutöver rekvirerar LV medel från Socialstyrelsen för att utföra de ansvarsuppgifter som verket åläggs i lagen (2006:496) om blodsäkerhet och förordningen (2006:497) om blodsäkerhet. LV rekvirerar också medel från Socialstyrelsen för att utföra de ansvarsuppgifter som åläggs i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler och i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. Den huvudsakliga andelen bidrag från Socialstyrelsen tolkas som årliga driftsbidrag för verksamheter inom LV. För första halvåret 2010 har LV rekvirerat 98,7 mnkr från Socialstyrelsen till bidragsverksamheten: 32 mnkr avser läkemedelsinformation; 29,2 mnkr för medicinteknik, kosmetika och avancerade terapier; 2,9 mnkr avseende tillsyn över verksamheter med blod, mänskliga vävnader och celler; 32,8 mnkr avseende drift av Giftinforma- Läkemedelsverkets delårsrapport

4 tionscentralen; 325 tkr för apotekssymbolen och 1,5 mnkr för EU-projekt om läkemedelseffekter i klinisk vardag. Värdering av anläggningstillgångar Alla anskaffningar med en ekonomisk livslängd om minst tre år och ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr (för tkr) redovisas som anläggningstillgångar. På anskaffningsvärdet görs linjär avskrivning utifrån den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningar görs månadsvis. Immateriella anläggningstillgångar består av kontrakterade systemutvecklingskostnader inom IT. Följande avskrivningstider tillämpas: Kontorsutrustning: 5 år Laboratorieutrustning: 5 år Övriga inventarier: 5 år IT-utrustning (bärbara datorer kostnadsförs): 3 år Immateriella anläggningstillgångar: 5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet: 5 år Finansiellt leasade tillgångar I enlighet med förordning om årsredovisning och budgetunderlag har anläggningstillgångar som innehas enligt ett finansiellt leasingåtagande redovisats som anläggningstillgång och förpliktelser, att i framtiden betala leasingavgifter, som skuld. De finansiellt leasade anläggningstillgångarna utgörs av verkets förmånsbilar. Kundfordringar Kundfordringar redovisas netto efter avsättning för osäkra fordringar. Värdet på fordran baseras på den tid som förflutit från förfallodagen enligt nedanstående tabell: Kundfordringar 4 6 månader: 50 % Kundfordringar 6 > månader: 0 % Periodavgränsningsposter Som periodavgränsningsposter bokförs belopp överstigande ett prisbasbelopp. Resultaträkning och prognos Delårsbokslutet uppvisar ett positivt resultat på 4,1 mnkr. Resultatförbättringen är drygt 112 mnkr i jämförelse med bokslutet Prognos för helåret 2010 pekar på ett verksamhetsutfall på 26,1 mnkr (att jämföra med budget 2010 som visar på -5,4 mnkr). Intäkter av avgifter och andra ersättningar är i delårsrapporten 216,6 mnkr. Prognosen för 2010 visar på 479,0 mnkr en förbättring mot budget på 15,8 mnkr. Detta beror bl.a. på att de nationella årsavgifterna ökat p.g.a. volymtillväxt samt att årsavgifterna för apotek har ökat. Till detta kommer även OTC-intäkter under andra halvåret Nationella ansökningsavgifter har dock minskat mot budget då ansökningsavgifter för apotek har minskat i förhållande till budgeterad nivå. EUansökningsavgifter har också minskat mot budget p.g.a. minskade volymer men EU-årsavgifterna kvarstår på budgeterad nivå. En ökad andel uppdrag inom uppdragsverksamheten föranleder en höjning av prognosen inom denna verksamhet. Läkemedelsverkets delårsrapport

5 LV har bidragsinkomster för 2010 på 98,7 mnkr. Den nya principen med omvänd matchning leder dock till att vi endast kan intäktsföra så mycket bidragsintäkter som motsvaras av respektive bidragsverksamhets kostnader. För första halvåret 2010 har vi intäkter i bidragsverksamheten på 53,7 mnkr med den nu tillämpade beräkningsmodellen. De finansiella intäkterna uppgår till 272 tkr. Det är det låga ränteläget som endast genererar blygsamma finansiella intäkter trots en relativt god likviditet. Räntan på LV:s räntekonto i Riksgälden följer Riksbankens reporänta. För närvarande är räntan 0,51 %. Verksamheternas kostnader är 266,5 mnkr. Helårsprognosen för 2010 anger 566,1 mnkr. Budgeten för 2010 visar på 566,8 mnkr. 202,9 mnkr är bokförda som kostnader för personal per sista juni. Prognosen för personalkostnaderna är något korrigerad mot budget då det föreligger ett ökat rekryteringsbehov under hösten Kostnader för lokaler är i delårsrapporten 14,8 mnkr. Prognosen för helåret anger 30,2 mnkr. Posten övriga driftkostnader sticker ut med 36,8 mnkr då helårsprognosen visar 100,7 mnkr. Prognosen kommer att ses över i sin helhet under hösten. Finansiella kostnader befinner sig på en låg nivå men även dessa är resultatet av ett lågt ränteläge. Räntekostnaderna avser lån i Riksgälden till anläggningstillgångar. Posten finansiella kostnader rymmer även räntekostnader avseende leverantörsskulder samt valutakursförluster. Uppbördsverksamheten avser avgiftsbelagd verksamhet där LV inte disponerar intäkterna. Dessa intäkter redovisas mot inkomsttitel och medlen slussas vidare till statsbudgeten. Verksamheten avser blodverksamhet samt mänskliga vävnader och celler. En jämförelse mellan senaste årsredovisning, budget och delårsrapport visar: Mnkr Intäkter Kostnader Utfall Årsredovisning ,6 521,9-108,3 Budget ,4 566,8-5,4 Halvårsutfall i delårsrapporten 270,6 266,5 4,1 Årets prognos i delårsrapporten 592,1 566,1 26,1 Balansräkning LV:s immateriella anläggningstillgångar har per ett bokfört värde på 58,2 mnkr och de materiella anläggningstillgångarna har ett bokfört värde på 11,5 mnkr. Totalt 69,6 mnkr. Sedan bokslutet 2009 har det bokförda värdet minskat med 10,6 mnkr. Avskrivningskostnaderna uppgår till knappt 2 mnkr per månad och det är avskrivningskostnaderna för de immateriella anläggningstillgångarna som står för den största andelen (1,4 mnkr). De totala avskrivningskostnaderna för första halvåret 2010 hamnar på 11,9 mnkr. För samma period 2009 var kostnaden 13,1 mnkr. Nytt för i år är att avskrivningskostnaderna bokförs på den verksamhet som nyttjar anläggningen och inte som tidigare år då kostnaden bokfördes på en övergripande enhet. Läkemedelsverkets delårsrapport

6 LV disponerar en låneram på 103 mnkr i Riksgälden för finansiering av anläggningstillgångar i verksamheten. Det bokförda värdet för LV:s anläggningstillgångar är som ovan angetts 69,6 mnkr. Därmed är LV:s återstående låneutrymme för investeringar under ,4 mnkr. Anskaffningsutgifter avseende investeringar i anläggningstillgångar var för första halvåret 1,8 mnkr och det är investeringar i förmånsbilar (1,5 mnkr) som står för merparten. LV har under första halvåret 2010 amorterat 724 tkr till finansbolaget avseende bilparken. Totalt har LV 7 stycken förmånsbilar. Skulden till finansbolaget avseende bilparken är per den första juni 1,7 mnkr. I bokslutet 2009 var utgifterna för investeringar i anläggningstillgångar 32,8 mnkr. I bokslutet 2008: 66,8 mnkr och i bokslutet 2007: 9,4 mnkr. Sedan 2008 har verkets investeringstakt avtagit. På balansräkningens tillgångssida är 24,3 mnkr bokförda som fordringar. Den största delen (13,1 mnkr) avser inhemska kundfordringar, 819 tkr av dessa är klassificerade som osäkra. I bokslutet 2009 var 24,6 mnkr bokförda som fordringar. På skuldsidan har de utomstatliga leverantörsskulderna minskat med 2,0 mnkr i jämförelse med bokslutet 2009 (från 8,4 mnkr till 6,3 mnkr). LV disponerar ett kreditutrymme avseende räntekontot i Riksgälden på 75 mnkr. Krediten har ej utnyttjas under första halvåret då likviditeten befunnit sig på en positiv nivå. Per den sista juni är behållningen på räntekontot 178,8 mnkr. Trenden för saldot är avtagande men det är inte troligt att LV behöver utnyttja krediten under Det ingående myndighetskapitalet för 2010 är -67,4 mnkr. Delårsrapportens positiva kapitalförändring på 4,1 mnkr höjer myndighetskapitalet till -63,3 mnkr. Myndighetskapitalet befinner sig fortfarande på minus men rör sig ett litet steg i rätt riktning. Semesterlöneskulden är per sista juni 42,7 mnkr. Den ingående skulden 2010 är 27,6 mnkr. Hittills är nettoökningen 15,2 mnkr. Denna ökning följer trenden relativt väl från tidigare år. Semesterlöneskulden kommer genom semesteruttaget att minska från ungefär andra halvan av juli till ett par veckor in i september för att därefter öka igen. Vad nettoeffekten blir i slutet av året är i dagsläget svårt att sia om. År 2007 ökade semesterlöneskulden med 1,4 mnkr, 2008 med 3,2 mnkr och 2009 med 4,9 mnkr. På balansräkningens skuldsida, samt i posten kostnader för personal i resultaträkningen, finns medtaget retroaktiva löner fr.o.m. 1 januari för alla SACO-anslutna medarbetare. Total bokades 3,1 mnkr ( kr per månad i ett halvår plus sociala avgifter). Läkemedelsverkets delårsrapport

7 Resultaträkning (tkr) Prognos 2010 VERKSAMHETENS INTÄKTER Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa verksamhetens kostnader VERKSAMHETSUTFALL UPPBÖRDSVERKSAMHET Intäkter av avgifter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo uppbördsverksamhet 0 0 ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Läkemedelsverkets delårsrapport

8 Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 162 Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa materiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar 55 Summa fordringar Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Övriga upplupna intäkter 0 Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Avräkning med statsverket -74 Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa och bank 0 Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 433 Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Övriga förutbetalda intäkter Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER Läkemedelsverkets delårsrapport

9 Redovisning mot inkomsttitel (tkr) INKOMSTTITEL Beräknat belopp Inkomster 2552 Övriga offentligrättsliga verksamheter Avgift för blodverksamhet Vävnads- och cellverksamhet Summa Läkemedelsverkets delårsrapport

10 Ledningens undertecknande av delårsrapporten Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Dag för underskrift:.. Mats Larson Ordförande Christina Åkerman Kjell Asplund Johanna Clason Märit Johansson Läkemedelsverkets delårsrapport

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Dnr 1.1-2013-068599 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015, sida 2 (31) Innehåll 1. RESULTATREDOVISNING 3 1.1 Ekonomiskt resultat uppdelat per verksamhet... 3 1.2 Redovisning av överskott efter avkastningskrav

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2011-02-15 Dnr 11-025/0. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2011-02-15 Dnr 11-025/0. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2011-02-15 Dnr 11-025/0 Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2010 2 Innehållsförteckning sid. Resultatredovisning 3 1. Valmyndighetens uppdrag och mål

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD... 4 RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT... 5 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 7 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET... 8 Försvarsmakten...

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2002. Finansiell redovisning Finansiell redovisning 85 86 Resultaträkning, tusental kronor Verksamhetens intäkter Utfall Utfall Intäkter av anslag Not 1 63 557 57 128 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2 2 732 2 899 Intäkter

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 ISBN: 978-91-7249-246-5 FÖRFATTARE: Curt Johansson LAYOUT: Lena Rebeling, ESV EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX 45316 104 30 STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 89 TELEFON:

Läs mer

Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012

Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012 Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012 Dnr 2012/01483 Innehåll 1 3 3 5 7 8 9 10 11 12 13 Uppdrag, vision och mål Statens internbank Skuldförvaltning Garanti och kredit Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Viktiga händelser 1. Återrapportering enligt regleringsbrev 2. Finansiell redovisning 4

Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Viktiga händelser 1. Återrapportering enligt regleringsbrev 2. Finansiell redovisning 4 Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30 Viktiga händelser 1 Återrapportering enligt regleringsbrev 2 Garantiverksamheten 2 Utlåningsverksamheten 3 Lån med villkorad återbetalning 3 Finansiell redovisning 4

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Basbok Grunderna i statlig redovisning ESV 2012:38

Basbok Grunderna i statlig redovisning ESV 2012:38 Basbok Grunderna i statlig redovisning ESV 2012:38 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från www.esv.se. För statligt anställda är ESV:s publikationer kostnadsfria, övriga debiteras.

Läs mer

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2012-02-16 Dnr 12-024/1. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN

Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2012-02-16 Dnr 12-024/1. Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN Beslutad av Valmyndighetens nämnd 2012-02-16 Dnr 12-024/1 Årsredovisning för VALMYNDIGHETEN avseende budgetåret 2011 2 Innehållsförteckning sid. Resultatredovisning 3 1. Valmyndighetens uppdrag och mål

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Nämndens ordförande har ordet... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 Myndighetsuppgifter... 5 Verksamheten och dess resultat... 6 Säkerhets-

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-06-30

Delårsrapport 2010-01-01 2010-06-30 Delårsrapport 2010-01-01 2010-06-30 Statens internbank 1 Statsskuldsförvaltning 2 Garantier och krediter 4 Insättningsgaranti och investerarskydd 6 Bankstöd 7 Kostnader och anslag 9 Finansiell redovisning

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer