Delårsrapport 30 juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 30 juni 2014"

Transkript

1 DNR: SLU ua Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014

2 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott på -5 mnkr per Resultatet påverkas av kostnader för intjänad och ej uttagen semester under januari till juni, medan statsanslagsintäkterna bokförs jämt under året med 12:e delar. Resultateffekten av detta är cirka - 58 mnkr och resultatet utan denna effekt skulle vara 53 mnkr. Det är två stora händelser som kommer att påverka resultatet under hösten Dels planerar SLU att sälja en del av fastigheten Ultuna 2:1 med förväntat överskott 100 mnkr. Dels kommer nya Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) att färdigställas, vilket leder till ökade lokal- och avskrivningskostnader avseende VHC på cirka 30 mnkr andra halvåret. SLU har anpassat verksamheten för att möta högre kostnader för lokalerna i samband med campusutvecklingen. Därutöver minskade regeringen statsanslaget 2012, vilket till största delen belastade grundutbildningen. Det har tagit två år att anpassa verksamheten till en lägre studentvolym och minskat kursutbud. Delårsbokslutet visar att intäkterna ökat med 6 procent medan kostnaderna endast ökat med 2 procent. Det är främst bidragsintäkterna som ökat (med 10 procent). Statsanslaget och avgiftsintäkterna har ökat med 4 procent. De finansiella intäkterna är fortsatt låga på grund av det låga ränteläget. Personalkostnaderna är i stort oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket förklaras av att SLU minskat personalvolymen med 3 procent. Lokalkostnaderna och driftskostnaderna har däremot ökat med 7 procent vilket har sin huvudsakliga förklaring i ökade kostnader i samband med campusutvecklingen. Lokalkostnaderna kommer att öka under andra halvåret 2014 eftersom nya VHC har tagits i bruk från och med 1 juli Den låga inflationen leder till minskande lokal- och räntekostnader, vilket leder till lägre kostnader för campusutvecklingen än tidigare beräkningar. Intäkter Statsanslaget har ökat med 32 mnkr, vilket utöver pris- och löneomräkningen förklaras av tilldelning till forskningen enligt forskningspropositionen Bidragsintäkterna har ökat med 43 mnkr eller 10 procent vilket bland annat är en följd av att de statliga finansiärerna fått förstärkning i och med forskningspropositionen (9)

3 Avgiftsintäkternas ökning beror främst på att konferensintäkterna har ökat jämfört med De finansiella intäkterna är mycket små vilket har sin förklaring i det låga ränteläget. Kostnader Personalkostnaderna minskar med 3 mnkr vilket beror på minskad personalvolym. Ett aktivt arbete med personalneddragningar har genomförts under , främst på grund av minskat statsanslag till grundutbildningen. Lokalkostnaderna är 11 mnkr (7 procent) högre än förra året vilket är en effekt av campusutvecklingen. Lokalkostnadsutvecklingen är lägre än tidigare beräkningar på grund av det låga inflationsläget samt att SLU har förhandlat med Akademiska hus om rörlig ränta på några av hyresavtalen. Driftkostnaderna har ökat med 22 mnkr (7 procent) jämfört med samma period föregående år. Skillnaden består bland annat i engångskostnader 2014 för flytt till nya lokaler samt uppstartskostnader för verksamheten i djursjukhusets nya lokaler. Avskrivningskostnaderna har minskat jämfört med samma period föregående år. Det beror på att verksamheten varit återhållsam med investeringar samtidigt som investeringarna i nya VHC kommer att slutföras under hösten Finansiella kostnaderna är mycket små vilket har sin förklaring i det låga ränteläget. Balansräkningen SLU har hittills i år tagit upp lån på mnkr och låneramen som är på mnkr bedöms räcka. Investeringarna har minskat jämfört med vad som tidigare avrapporterats i budgetunderlaget då verksamheten har varit återhållsam med att göra investeringar på grund av det ekonomiska läget. SLU har regeringens tillstånd att sälja en fastighet för att delfinansiera forskningsanläggningen i Lövsta. Denna försäljning planeras ske under hösten Ansvarsförbindelserna (40 mnkr) avsåg en första uppskattning av möjliga kostnader på grund av beslut om att flytta utbildningar från Skara till Uppsala. De återstående kostnaderna har nu beräknats till ca 3,5 mnkr och har bokförts första halvåret 2014 som avsättning för nedlagd verksamhet. 3(9)

4 Prognos Prognosen för 2014 visar ett överskott på 156 mnkr vilket är ett större överskott än vad verksamheten har budgeterat (budgeterat överskott var 8 mnkr). Den största orsaken till det är att verksamheten har minskat kostnaderna snabbare än planerat och att intäkterna ökat mer än väntat. I prognosen finns även överskott på 100 mnkr avseende försäljningen av Ultuna 2:1. Det är främst personalkostnader och driftskostnader som beräknas minska jämfört med verksamhetens budget. Personalvolymen har minskat med 3 procent jämfört med delåret föregående år och kommer sannolikt fortsätta minska något under hösten Personalkostnaderna 2014 bedöms ligga på något lägre nivå än Driftskostnaderna bedöms öka jämfört med helåret 2013 med 52 mnkr vilket till största delen beror på flyttkostnader i samband med campusutvecklingen. Lokalkostnaderna beräknas öka under andra halvåret 2014 då VHC har tagits i bruk. Prognosen är att lokalkostnaderna ökar med 42 mnkr 2014 jämfört med helåret Riksgälden har sänkt in- och utlåningsräntan från 0,76 till 0,25 procent under året, vilket leder till låga finansiella intäkter och kostnader. Även lokalkostnaderna påverkas av det låga ränteläget då delar av hyran är kopplad till ränta och inflationsindex (KPI). 4(9)

5 Resultaträkning (tkr) Verksamhetens intäkter Prognos 2014 Utfall 2013 Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa Verksamhetsutfall Resultat från andelar i helägda företag Transfereringar Medel som erh. fr. statens budget för finansiering av bidrag Medel som erh. fr. myndigh. för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag Saldo Årets kapitalförändring (9)

6 Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar - Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Summa Materiella anläggningstillgångar - Byggnader, mark och annan fast egendom Förbättringutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Pågående nyanläggningar Förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa Finansiella anläggningstillgångar - Andelar i helägda företag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa Varulager m.m. - Varulager och förråd Kortfristiga fordringar - Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga kortfristiga fordringar Summa Periodavgränsningsposter - Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa Avräkning med statsverket - Avräkning med statsverket 0 0 Kortfristiga placeringar - Värdepapper och andelar Kassa och bank - Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Kassa och bank Summa Summa tillgångar (9)

7 Balansräkning, forts. (tkr) KAPITAL OCH SKULDER Myndighetskapital - Statskapital Uppskrivningskapital Donationskapital Resultatandelar i helägda företag Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa Avsättningar - Avsättn. för pensioner och likn. förpliktelser Övriga avsättningar Summa Skulder m.m. - Lån i Riksgäldskontoret Kortfristiga skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Depositioner Summa Periodavgränsningsposter - Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Övriga förutbetalda intäkter Summa Summa kapital och skulder ANSVARSFÖRBINDELSER 1. Statliga garantier för lån och krediter Inga Inga 2. Övriga ansvarsförbindelser Inga (9)

8 Anslagsredovisning (tkr) Redovisning mot anslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enl. regleringsbrev Disponibelt belopp Utgifter Saldo Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor (ramanslag) ap. 63 Kvalitetsbaserad resursfördelning Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 1:5 Boverket (ramanslag) ap. 6 Vägledning för barns och ungas utemiljö Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1:24 Sveriges lantbruksuniversitet (ramanslag) ap. 1 Sveriges lantbruksuniversitet ap. 3 Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet Delsumma Summa (9)

9 Underskrifter Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Uppsala den 13 augusti 2014 Rolf Brennerfelt Styrelsens ordförande Lisa Sennerby Forsse Rektor 9(9)

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013

Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Läkemedelsverkets delårsrapport 2013 Dnr 1.1-2013-068599 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Viktiga händelser 1. Återrapportering enligt regleringsbrev 2. Finansiell redovisning 4

Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30. Viktiga händelser 1. Återrapportering enligt regleringsbrev 2. Finansiell redovisning 4 Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30 Viktiga händelser 1 Återrapportering enligt regleringsbrev 2 Garantiverksamheten 2 Utlåningsverksamheten 3 Lån med villkorad återbetalning 3 Finansiell redovisning 4

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-06-30

Delårsrapport 2010-01-01 2010-06-30 Delårsrapport 2010-01-01 2010-06-30 Statens internbank 1 Statsskuldsförvaltning 2 Garantier och krediter 4 Insättningsgaranti och investerarskydd 6 Bankstöd 7 Kostnader och anslag 9 Finansiell redovisning

Läs mer

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30

Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Dela rsrapport 2015 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015, sida 2 (31) Innehåll 1. RESULTATREDOVISNING 3 1.1 Ekonomiskt resultat uppdelat per verksamhet... 3 1.2 Redovisning av överskott efter avkastningskrav

Läs mer

Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012

Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012 Riksgälden Delårsrapport januari juni 2012 Dnr 2012/01483 Innehåll 1 3 3 5 7 8 9 10 11 12 13 Uppdrag, vision och mål Statens internbank Skuldförvaltning Garanti och kredit Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

126 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK)

126 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK) PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-09-24 Nr 3:2013 126 Verksamhetsuppföljningsrapport inklusive Intern styrning och kontroll (ISK) Information Styrelsen informeras om uppföljning av verksamhetsmål mål, ekonomi

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERALDIREKTÖRENS FÖRORD... 4 RESULTATBEDÖMNING OCH EKONOMISK ÖVERSIKT... 5 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 7 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET... 8 Försvarsmakten...

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS Årsredovisningens räkenskapshandlingar har upprättats i enlighet med bestämmelserna i förordningen om myndigheters årsredovisning

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Datum: 2009-03-10 Dnr: 49-154/2009 ESV-nr: 2009:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Margareta Söderhult

Datum: 2009-03-10 Dnr: 49-154/2009 ESV-nr: 2009:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Margareta Söderhult Rapport Underlag till årsredovisning för staten 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål Statens årsredovisning 2003 En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål 3 Innehåll INLEDNINGSVIS Bosse Ringholm om året som gått MÅLREDOVISNING Målen för den ekonomiska politiken Socialbidragsmålet

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer