STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT"

Transkript

1 STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212

2 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt bättre än föregående år då resultatet uppgick till 16 mkr. Förbättringen beror på främst på reavinster (+ 45 mnkr) och ökad omsättning (+ 25 mnkr). Prognos 212 visar på ett resultat före skatt på ca 16 mnkr jämfört med 154 mnkr föregående år. Om fastighetsförsäljningar exkluderas beräknas resultatet till 98 mnkr vilket är 2 mnkr sämre än budget. Finansiell sammanfattning (Belopp i mnkr) Utfall Utfall Utfall Prognos Nettoomsättning 834,8 89, , ,1 Driftnetto 33,1 285,6 398,5 386,9 Resultat efter finansiella poster 178,4 16,1 154,7 16,3 Investeringar 168, 16, 252, 235, Verksamheten AB Stångåstaden är ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av Linköpings kommun. Bolaget är den största aktören på Linköpings bostadsmarknad. Stångåstaden äger och förvaltar mer än 18 6 lägenheter, varav 4 2 av dessa är studentbostäder, som förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns i Gamla Linköping 34 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Tillsammans motsvarar koncernens fastighetsinnehav ca 26 procent av alla bostäder i kommunen. Stångåstadens affärsidé är att ha ett varierat utbud av bostäder som ska passa kunder med olika önskemål och behov. Stångåstaden arbetar därför med att utveckla befintliga lägenheter och tillföra nya lägenheter som kompletterar beståndet. Stor vikt läggs vid att utveckla den omgivande miljön i bostadsområdena för att öka trivseln, tryggheten och gemenskapen. Hållbar utveckling Stångåstaden lever efter ambitionen att använda sina resurser effektivt och ansvarfullt. Det är ett krav på en långsiktig aktör på fastighetsmarknaden som vill ta ett stort samhällsekonomiskt ansvar. Företaget betraktar fastigheter som långsiktiga investeringar. De finns här idag, men ska också stå sunda och attraktiva imorgon. Företagets inverkan på naturen ska begränsas så långt det är möjligt. Stångåstaden vill bidra till bättre levnadsvillkor, välbefinnande och ökad trygghet för sina kunder. Hållbar utveckling är en ständigt pågående process och företagets holistiska syn på resursanvändning, ekonomi, miljö och samhälle är en del av styrningen i det dagliga arbetet. Fastighetsbeståndet De totala fastighetsinvesteringarna under perioden uppgick till 168 mnkr (16), varav 95 mnkr (93 mnkr) avsåg nyproduktion. Uppförande av nya bostäder pågår: Nyproduktion Område Antal bostäder Inflyttning Centrala Linköping Tinnerbäcken Södra 61 lägenheter 213 Lambohov Östra Lambohov 27 bostäder 212 Södra Ekkällan Livdragonen 1 etapp 3 17 radhus 213 Valla (Dotterbolaget Studentbostäder) Irrblosset 22 lägenheter 213 Södra Ekkällan (Tillsammans med intressebolaget Boende Botel AB) Vingården (Elitlöparen 1) 115 bostäder

3 Kommentarer till delårsperiodens resultaträkning Delårsrapport januari augusti 212 Intäkter För perioden januari augusti 212 beräknas koncernens intäkter til 834,8 mnkr (89,6) är vilket innebär en ökning med 25 mnkr som motsvarar 3 %. Av denna ökning är cirka 1,8 % av höjningen hänförbar till årets generella hyreshöjning som blev 2,1 % från februari månad. Höjningen riktades till Stångåstadens bostadshyresgäster. Resterande höjning kan förklaras med att den ekonomiska uthyrningsgraden förbättrades något till 97,2 % (96,6) samt ökat antal bostäder genom bolagets nyproduktion. Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna uppgick till ,8 mnkr (524,) en ökning med 15 1,5 %. Periodens driftkostnader 12 är lägre än föregående år med 1,1 mnk. 12 Förklaringen till minskningen beror 9 främst 9 på en snöfattig vinter. Fastighetsskötseln 6 minskar därför med 1,4 mkr mellan 6 åren. Värmekostnaderna har ökat 3 trots 3 varmare vinter med mindre förbrukning men där är förklaringen att elpriserna har gått upp med drygt 5 %. Underhållskostnaderna har ökat med ca 17,3 mnkr, vilket har varit 2 bolagets plan Driftnetto 15 Driftnettot ökade till 33,1 mnkr 1 (285,6), en förbättring med 6 % Finansnetto Finansnettot uppgick till 7,4 mnkr (69,9) och består främst av räntekostnader för lån. Den viktade genomsnittliga räntesatsen på externa lån, inklusive derivateffekter och avgifter för kreditlöften, uppgick till 2,6 % (2,6) för perioden. Resultat Rörelseresultatet ökade med 41 % till 248,9 mnkr (176,). Förbättringen förklaras främst med ökade reavinster och högre intäkter. Koncernens resultat före skatt uppgick till 178,4 mnkr (16,1). Prognos 212 Resultat efter finansiella poster för helåret 212 beräknas till 16 mnkr jämfört med 155 mnkr föregående år. Vid analys av resultatet exklusive fastighetsförsäljningar uppgår det till 98 mkr, vilket är drygt 2 mkr under budget. Avvikelsen förklaras med att fastighetsförsäljningarna har möjliggjort ökade satsningar på det planerade underhållet. Intäkterna beräknas uppkomma till mnkr (1 239) vilket är en ökning mot föregående år med 2,6 %. Framtid Linköping växer och närmar sig 15 invånare. Högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet och en livlig handel kännetecknar staden. Det innebär att Stångåstaden måste följa utvecklingen och har initierat en stark ökning av nyproduktionen. Volymen av investeringar i form av nyproduktion och fastighetsombyggnader beräknas uppgå till omkring 2 1 mnkr för åren Stångåstaden beräknar att cirka 45-5 nya bostadslägenheter kommer att bli inflyttningsklara under perioden. Det första spadtaget för Stångåstadens projekt Östra Lambohov togs i januari och i början av juni togs första spadtaget i Vingården tillsammans med NCC. Glädjande nog har det varit mycket stort intresse för radhusen i Lambohov och det blev snabbt uthyrt. Just nu planeras ytterligare ett spadtag och dessutom pågår förhandlingar med Bo216 om företagets del i projektet med nyproduktion i Vallastaden. Femårsöversikt nyckeltal Nettomsättning, mnkr 2 Årets resultat, mnkr Prognos Prognos Linköping den 24 september 212 AB Stångåstaden Hans Lander Verkställande direktör

4 Resultaträkning Delårsrapport januari augusti 212 (belopp i Tkr om inget annat anges) Utfall Utfall Utfall Prognos Hyresintäkter Övriga intäkter Nettoomsättning Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Driftnetto Av- och nedskrivningar Bruttoresultat Central administration och marknadsföring Resultat från fastighetsförsäljning Rörelseresultat Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i Årsredovisningen för 211. All information avser koncernen AB Stångåstaden. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat särskilt anges. Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

5 Balansräkning Delårsrapport januari augusti 212 (belopp i Tkr om inget annat anges) Utfall 128 Utfall 118 Utfall 1112 prognos 1212 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Pågående ny-, till- och ombyggnader Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (3 68 st) Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Avsättningar Avsättningar för pensioner Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till moderbolag Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 Rum för drömmar.

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2005

JANUARI SEPTEMBER 2005 D ELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade till 292 (254) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 2 ( 58) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev 20 ( 60) Mkr. Resultatet efter skatt

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2010

Delårsrapport januari augusti 2010 Delårsrapport januari augusti 2010 Förvaltnings AB Framtiden Delårsrapport 2010 1 Perioden i sammandrag Hyresförhandlingarna ledde till hyreshöjningar för bostäder på i genomsnitt 0,90-1,17 procent för

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Delår sr januari augusti apport 2014

Delår sr januari augusti apport 2014 Delårsrapport januari augusti 2014 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 ÅRSREDOVISNING 2013 Kulturengagemang Konstverket Eget hem av Ernst Billgren. Skulpturen har uppförts till Norrköpings stad och dess invånare i samband med Norrköpings konstmuseums 100-årsjubileum, där

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer