Kostnadsfördelning på projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnadsfördelning på projekt"

Transkript

1 Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom området kostnadsfördelning på projekt. A. GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING För att ge en rättvisande bild av vad olika verksamheter kostar och i vilken grad erhållna medel täckt kostnaderna måste alla kostnader fördelas på projekt. Vissa av dessa kostnader som t.ex. löneomkostnader, lokaler och avskrivningar fördelas ofta enligt schabloner. Vi har granskat i vilken omfattning och med vilka metoder kostnaderna fördelas på projekt i bokföringen och i vilken mån fördelningen kan anses vara rättvisande. Granskningen har genomförts genom enkät till samtliga institutioner med kompletterande uppföljningssamtal. B. RAPPORTFORM Våra iakttagelser avrapporteras enligt god internrevisionssed i form av en så kallad avvikelserapport, vilket innebär att endast de brister vi funnit rapporteras. Processer som fungerar tillfredsställande kommenteras inte, inte heller relationen mellan andelen välfungerande respektive bristfälliga processer. Vår rapport ger därmed inte en heltäckande bild av granskat område. C. IAKTTAGELSER I SAMBAND MED VÅR GRANSKNING Vid vår granskning har vi funnit att influtna medel i detta sammanhang kan grupperas som anslag till grundutbildningen (GU), anslag till forskningen (fo) samt externa medel, omfattande både bidrags- och uppdragsmedel. I vår rapport kommer vi att redovisa våra iakttagelser uppdelade på dessa grupper Linköping Besöksadress: Hus Origo, Universitetet Tel Fax Datorpost:

2 Sid 2 Fyra institutioner har olika påslag för alla tre grupperna, elva institutioner har samma påslag för anslag GU och fo men annat påslag för externa medel och sex institutioner har samma påslag på alla influtna medel. Institutionerna uppger att förenkling av påslagshanteringen eller att externa medel inte får beskattas för mycket är anledningen till att man inte använder olika påslag. Vi anser dock att påslagen borde vara olika i samtliga grupper för att spegla de faktiska förhållandena (motiveras vidare nedan). Effekten av denna förenkling blir att pengar förs mellan de olika grupperna på ett icke kontrollerat och öppet sätt. I regleringsbrevet anges att medel endast får flyttas inom verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildning i viss omfattning, alltså inte mellan de olika grupperna. Förfarandet med icke differentierade påslag riskerar därmed att strida mot regleringsbrevet. Ungefär hälften av institutionerna lyfter av påslagen från inkommande medel innan medlen fördelas till projektet och ca hälften fördelar påslaget som en bokförd kostnad. Fördelningsbasen för påslaget är på mer än hälften av institutionerna inkomster (operiodiserade influtna medel) och hos resterande institutioner är det intäkter (periodiserade influtna medel). Vid fördelning på inkomster på projekt som löper över flera bokslut kommer hela påslaget att belasta projektet första bokslutet, vilket leder till att projektet kommer att bli felaktigt periodiserat. De universitetsgemensamma avgifterna uppgår 2002 till 6,99 %. Fördelningen till institution baseras på historiska intäkter, varför fördelningsbeloppet är fixt. Några institutioner har valt att ta ut ett högre procenttal i sin fördelning på projekt. Speciellt vid fördelning med basen inkomster kan underlaget för fördelning variera från år till år, både uppåt och nedåt. Det kan då vara motiverat att ta ut ett högre procenttal för att institutionen ska få täckning för den från universitetet fakturerade avgiften. Under 2002 fördelas både biblioteksavgiften och lokalkostnaderna efter samma modell (dock inga lokalkostnader inom HU). Institutionerna får ett anslag som motsvarar den del av biblioteksavgiften/lokalkostnaden som belastar anslagsverksamheten. Den fulla kostnaden fördelas. Mellanskillnaden mellan kostnaden och anslaget, det så kallade betinget, ska belasta de externa medlen (inom HU faktureras dock enbart betinget ut till institutionerna). Flertalet av institutionerna hanterar dessa anslag och kostnader centralt. För att få täckning av betinget läggs det in som en del av påslaget. Vi har dock konstaterat att en tredjedel av institutioner fördelar ut betinget med samma procent på anslagsverksamhet och externa medel, vilket innebär att pengar flyttas mellan de olika inkomstgrupperna. Hanteringen inom HU medför att en del av kostnaderna för GU redovisas inom HU-kansliet och en del på respektive institution, vilket försvårar uppföljningen av kostnaderna för GU. Fyra institutioner har olika institutionspåslag för anslag GU och fo. Institutionens kostnader för GU borde rimligen vara högre än för fo, eftersom GU förutom basadministrationen även behöver studierektorer, studievägledare, studerandeexpeditioner, omfattande kopiering, mm. Denna extraadministration hanteras olika mellan fakultetsområdena. Inom tekniska fakulteten får institutionerna ett extra anslag

3 Sid 3 för denna verksamhet, inom filosofiska fakulteten får institutionerna HÅS/HÅPersättning och inom medicinska fakulteten hanteras grundutbildningen av fakulteten. Även om man från tekniska fakulteten får anslag för extraadministrationen så borde de verkliga kostnaderna inte mer än i undantagsfall sammanfalla med extra-anslaget. Vi anser därför att institutionerna med anslagsmedel från filosofiska och tekniska fakulteten borde ha olika institutionspåslag för GU och fo för att ge en rättvisande kostnadsfördelning. Ämnesgemensamma kostnader (motsvarande) och kostnader för individen i form av dator, kompetensutveckling som inte är knutet till ett projekt, mm finansieras via påslag på några institutioner. Resterande institutioner uppger att detta får finansieras med överskottsmedel i efterhand. Vi anser att det finns en risk för att institutionens påslag uppfattas som att det täcker alla indirekta kostnader, vilket det inte gör på merparten av institutionerna. Flera institutioner uppger att påslaget är för litet för att täcka de indirekta kostnaderna, speciellt på externa medel. Orsaken till att nödvändigt påslag inte tas ut uppges vara att medelsgivaren inte tillåter högre påslag, projektet inte tål högre påslag och att man därför tar underskottet centralt eller att institutionsstyrelsen inte anser att externa medel kan beskattas hårdare. Dessa kommentarer speglar väl att ekonomisystemets projektredovisning inte har en entydig betydelse. Den uppfattas blandat som redovisning av vad finansiären godkänner att medlen används till, redovisning av vad erhållna medel räckt till att finansiera eller efterkalkyl. Detta visar sig också i att de faktiska kostnaderna, speciellt lönekostnader, i många fall bara bokförs till den nivå som medlen räcker till. Vi anser inte att det är acceptabelt att projektredovisningen inte har ett enhetligt syfte. Det finns också risk för att redovisningens utfall används vid kalkylerande av begäran om nya medel, vilket riskerar leda till att för lite pengar begärs. Vidare finns risk för att projektet blir felaktigt periodiserat om inte kostnader kontinuerligt till fullo förs till projekt som sträcker sig över flera bokslut. På samtliga institutioner är den ackumulerade semesterlöneskulden bokförd centralt. Denna skuld måste täckas via påslag på projekten. Vi kan samtidigt konstatera att cirka hälften av institutionerna har centrala underskott. Det innebär att institutionspåslagen på dessa institutioner är för låga. Interna avgifter för utförda tjänster förefaller sällan belastas med påslag, vilket kan bero på osäkerhet om hur ekonomihandbokens regler ska tillämpas. För enheter som har en betydande andel interna tjänster och där de inte belastas med påslag får övriga medel bära ett för högt påslag. Ovanstående brister riskerar sammantaget att medföra att verksamhetsgrensredovisningen blir felaktig och att medel flyttas mellan grenarna på ett okontrollerat och otillåtet sätt. För externa uppdrag gäller avgiftsförordningens krav på full kostnadstäckning. Våra iakttagelser visar att det finns stor risk att många projekt inte bär sina fulla kostnader och att anslag eller bidrag subventionerar uppdragen utan att detta tydligt visas. När det gäller externa bidrag har många givare begränsningar i hur stor

4 Sid 4 andel av medlen som får användas till gemensamma avgifter. Denna begränsning medför att projekten inte blir fullt finansierade från givaren utan måste ha medfinansiering. Genom bristerna i redovisningen blir ofta inte dessa underfinansieringar synliga. Underfinansieringen borde öppet redovisas så att institutionen kan ta ett beslut om medfinansiering och öppet redovisa tillförda medel. På många projekt bokförs istället bara kostnader till den nivå som erhållna medel räcker till och medfinansieringen sker dolt genom att projektets övriga kostnader hamnar på andra projekt och även verksamhetsgrenar. Under 2001 träffade Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) en överenskommelse med forsknings/vetenskapsråden m.fl. om minst 30 % påslag för indirekta kostnader och lokaler. Samtidigt visar andra beräkningar som SUHF låtit göra att påslaget borde vara någonstans i intervallet %. Överenskommelsen avser hur indirekta kostnader får beräknas vid ansökan om medel. Siffrorna ger dock även anvisningar om vilken nivå på indirekta kostnader som borde bokföras i ekonomiredovisningen. Påslaget i överenskommelsen beräknas på direkta kostnader, exkl. lokaler. Inom universitetet beräknas hur mycket ett projekt ska belastas i bokföringen för indirekta kostnader och lokaler istället på influtna medel. Om ovanstående påslag räknas om till avlyft fås 23 % respektive %. För 2002 har institutionerna beslutat om avlyft på externa medel med mellan 23 och 31 %, exkl. HU-institutionerna som inte har lokalkostnader. D. REKOMMENDATIONER Vi anser att projektredovisningen inte speglar de verkliga kostnaderna som hör ihop med projektet, vilket leder till en felaktig kostnadsbild och att intäkter och kostnader inte matchas. Vidare finns det risk för att universitetet flyttar pengar mellan de olika grupperna på ett sätt som strider mot regleringsbrevet och att projekt blir felaktigt periodiserade. Vi rekommenderar därför: - att universitetet beslutar att intäkter och kostnader ska redovisas på projekt på sådant sätt att projektredovisningen utgör en efterkalkyl. Härigenom uppnås bl.a. ett rimligt korrekt underlag för framtida kalkyler för att begära medel, en möjlighet till bedömning av det ekonomiska utfallet samt ett aktivt beslut om hantering av övereller underskott. - att påslagen fördelas på en periodiserad bas (intäkter, kostnader) och bokförs som kostnader. En fördelning av gemensamma kostnader på institution via påslag på lönekostnaderna speglar bäst en fördelning på kostnadsdrivande faktorer, som vi anser man bör tillämpa i enlighet med god redovisningssed. Det är viktigt att påslagets storlek sätts så att det täcker samtliga kostnader, även ämnesgemensamma (motsvarande) och egen allmän kompetensutveckling mm. Eventuellt kan det vara motiverat att fördela kostnader för icke homogen användning av undervisningslokaler, dyrbar utrustning mm som fördelade direkta kostnader eller använda olika påslagssatser beroende på område.

5 Sid 5 - att alla intäkter/anslag och kostnader fördelas på projekt för att inte bara ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat, utan även dess intäkter och kostnader. Det medför bl.a. att samtliga kostnader och intäkter/anslag för lokaler och bibliotek fördelas på projekt (inte bara betinget) samt att HU-kansliet belastar respektive gottgör institutionerna för dessa resurser. Håkan Tegnefur Internrevisionschef Kopia till: Karin Hendelberg, RRV

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Till Sveriges universitets och högskolors rektorer

Till Sveriges universitets och högskolors rektorer Till Sveriges universitets och högskolors rektorer Samordning av forskningsstiftelser agerande vad gäller indirekta kostnader vid externfinansierade forskningsbidrag till svenska universitet och högskolor

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson SUHF-modellen i verkligheten Ann-Kristin Mattsson Januari 2011 Omslagsbild: Khafre Pyramid Giza Upphovsman: Daaaveee Ann-Kristin Mattsson, 2011 Första upplagan är tryckt i januari 2011 Utgiven av : Sveriges

Läs mer

1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2.

1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2. 1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2. Allmänt om projektredovisning...5 2.1 Sammanfattning... 5 2.2

Läs mer

SUHF-MODELLEN - REDOVISNINGSMODELL FÖR INDIREKTA KOSTNADER VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR HANDLEDNING

SUHF-MODELLEN - REDOVISNINGSMODELL FÖR INDIREKTA KOSTNADER VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR HANDLEDNING SUHF-MODELLEN - REDOVISNINGSMODELL FÖR INDIREKTA KOSTNADER VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR HANDLEDNING SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Oktober 2007 Sonja Hellström, Ann-Kristin Mattsson Uppdaterad

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Pensionsmyndighetens fördelning av förvaltningskostnader på de olika finansieringskällorna

Pensionsmyndighetens fördelning av förvaltningskostnader på de olika finansieringskällorna Pensionsmyndighetens fördelning av förvaltningskostnader på de olika finansieringskällorna Ledningsstaben PM59100 PM59008 2.1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Styrande lagar och

Läs mer

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING

INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING INSPIRATIONSBOK: TIDREDOVISNING ESV 2007:15 Förord Tidredovisning behövs! Denna bok ska inspirera till att öka användningen av tidredovisning inom statsförvaltningen. Idag använder bara hälften av myndigheterna

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

2004-11-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2004-11-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2004-11-01 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Kostnadsutvecklingen för anslaget 22.8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008 Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2009-04-02 32-2008-0596 Polisens årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2009-02-12. Syftet

Läs mer

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK.

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK. Agresso AKO ALF-anslag Anbud Anbudsgivare Anläggningsgrupp Anläggningsregister Anläggningstillgångar - finansiella Anläggningstillgångar - immateriella Anläggningstillgångar - materiella Anskaffningsvärde/anskaffningsutgift

Läs mer

2011:6. Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

2011:6. Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting 2011:6 Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-04-05 2010/186-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-10-14 Fi2010/4686 (delvis) Regeringen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT KOMMUNREVISIONEN

REVISIONSRAPPORT KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 2014-04-25 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK24 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Självkostnadsprissättning IT-avdelningen Granskningen Gävle kommun har en egen IT-avdelning som samordnar

Läs mer

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef

Rektor. Ingrid Petersson Ordförande Inga Astorsdotter Internrevisionschef Dnr SLU ua 2013.1.1.2-850 Exp. den 2013-04-25 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-04-24 Rektor Personalkostnader Beslut Styrelsen för SLU beslutar att fastställa internrevisionens rapport Personalkostnader

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Landstingets momshantering

Landstingets momshantering 1 (2) Landstingets revisorer 2007-11-13 Dnr REV 23/2007 Revisionschef Lennart Ledin, tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets momshantering På vårt uppdrag har revisionskontoret med hjälp av

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Självkostnadskalkylering. vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem

Självkostnadskalkylering. vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem Självkostnadskalkylering vid konkurrensutsättning och införande av valfrihetssystem Förord Allt oftare ställs krav på att offentligt finansierade verksamheter ska behandlas konkurrensneutralt dvs alla

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Redovisning av hjälpmedel i SESAM

Redovisning av hjälpmedel i SESAM Redovisning av hjälpmedel i SESAM Dnr: Rev 31-2012 Genomförd av: PwC Behandlad av Revisorskollegiet den 23 januari 2013 Västra Götalandsregionen Servicenämnden (Hjälpmedelscentralen, HMC) utredning kring

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Höga statstjänstemäns representation och förmåner. RiR 2004:12

Höga statstjänstemäns representation och förmåner. RiR 2004:12 Höga statstjänstemäns representation och förmåner RiR 2004:12 RiR 2004:12 Höga statstjänstemäns representation och förmåner ISBN 91 7086 014 9 RiR 20004:12 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till

Läs mer

Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok

Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok 2013-08-16 Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning KAPITEL 1 INLEDNING OCH SYFTE... 6 KAPITEL 2 OM MALMÖ HÖGSKOLA... 7 2.1 KORTA FAKTA... 7 2.2 ORGANISATIONSPLAN... 8 KAPITEL 3 STATENS EKONOMIADMINISTRATIVA

Läs mer

Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning

Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning ISBN 91 7086 053 X RiR 2005:20 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till Regeringen Datum 2005-06-03 Dnr 39-2005-0225 Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning

Läs mer