Noteringar avseende bokslutsgranskning per

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31"

Transkript

1 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret Vårt allmänna intryck av ekonomiadministrationen är att den präglas av god ordning. Nedan återges sammanfattande noteringar kring bokslutet. Syftet med Sveriges kristna råds (i fortsättningen benämnt SKR) verksamhet är att verka för kristen enhet genom att främja en gemensamt kristen vittnesbörd, vara mötesplats för kyrkor, samfund och församlingar samt vara samlande och samordnande ekumeniskt organ i Sverige. 2. Resultaträkning 2.1. Jämförelse med föregående år Årets resultat före fördelning för den s k kansliramen, not 1 i årsredovisningen, uppgår till 438 tkr (389 tkr) och motsvarande belopp för projektverksamheten, uppgår till 73 tkr (303 tkr). Detta ger ett totalt resultat före fördelning för hela verksamheten uppgående till 511 tkr (692 tkr). Verksamhetsresultatet har ökat från 317 tkr till 434 tkr, vilket främst förklaras av en positiv påverkan avseende minskade övriga externa kostnader och lägre personalkostnader. Samtidigt har de lämnade anslagen ökat vilket fått en direkt effekt avseende direkta verksamhetskostnader. I likhet med föregående år och i enlighet med god redovisningssed har medel där SKR ej kan bli återbetalningsskyldiga (egna medel) intäktsförts när medlen erhållits. Det innebär att intäkter bokförs när pengar betalas in och kostnader bokförs när pengar betalas ut, alternativt i samband med bokföring av leverantörsfakturor etc. Nedan återfinns förklaringar till förändringar jämfört med föregående år uppdelat på den s k kansliramen och den projektfinansierade verksamheten (totalt utfall för SKR minskat med utfall för kansliramen ). Kansliramen Intäkter Intäkterna för kansliramen har totalt minskat med tkr jämfört med föregående år. Försäljning samt deltagaravgifter har minskat med tkr samtidigt som medlemsavgifterna minskat med 292 tkr, främst beroende på att en extra medlemsavgift fakturerats för 2013.

2 Minskningen av försäljning förklaras främst av ändrad rutin för fördelning av kostnader mellan de projekt som SKR bedriver. Se beskrivning nedan under intern kontroll och förvaltning. Kostnader Totala kostnader för kansliramen har minskat med tkr. Personalkostnaderna har minskat på grund av färre anställda samtidigt som direkta verksamhetskostnader ökat till följd av högre bidrag och anslag. Minskningen av övriga externa kostnader är en direkt effekt av ändrad rutin för fördelning av kostnader internt. Som framgår under intäkterna har även försäljningen minskat under året Uppföljning mot budget för kansliramen Verksamheten är styrd av en rambudget för reguljär verksamhet enligt verksamhetsplanen exklusive projekt. Projekten förutsätts bära sina egna kostnader. Rambudgeten fastställs av årsmötet. Den löpande verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och anslag från medlemskyrkorna samt genom riktade statliga bidrag. I årsredovisningens resultaträkning har utfall avseende kansliet särredovisats i not 1, vilket möjliggör en jämförelse mot fastställd budget. Verksamhetsresultatet 360 tkr blev 468 tkr bättre än budgeterat och årets resultat 438 tkr före fördelning blev 438 tkr bättre än budgeterat. För förklaring av skillnader avseende intäkter och kostnader se nedan. Intäkter Intäkterna är totalt sett 222 tkr lägre än budget. Detta förklaras av lägre gåvor och kollekter än budgeterat samt att medlemsavgifterna liksom tidigare år är lägre än budgeterat, 445 tkr. Anslagen har ökat med 340 tkr jämfört med budget. Kostnader Totala kostnader för kansliet är 690 tkr lägre än budget. Detta kan förklaras av att personalkostnaderna är 427 tkr lägre än budget, vilket främst förklaras av minskad personal och minskning av övriga externa kostnader, främst lokal- och kontorskostnader. Direkta verksamhetskostnader har ökat med 372 tkr jämfört med budget. Främst avser detta högre kostnader avseende NAV. Avskrivningarna blev 21 tkr lägre än budget. Resultat från finansiella investeringar Resultatet från finansiella investeringar är 31 tkr lägre än budget, då ett resultat från finansiella investeringar budgeterats med 109 tkr. I resultatet från finansiella investeringar ingår en nedskrivning av värdepapper om 28 tkr samtidigt som ränteintäkterna och utdelningen har minskat. 2 av 5

3 3. Balansräkningen Inventarier 113 tkr 154 tkr Förändringen i balansen förklaras av inköp 37 tkr, samt årets avskrivningar, -78 tkr. Huvuddelen av årets inköp avser datautrustning Långfristiga värdepappersinnehav 1 kr 1 kr Innehavet avser andelar i Oikocredit International Share Foundation för vilka bokfört värde uppgår till 1 krona. Innehavet skall ses som långsiktigt och därmed är posten klassificerad som en finansiell anläggningstillgång. Marknadsvärdet, baserat på kursen per , uppgår till 200 tkr Kundfordringar 74 tkr 113 kr SKRs kundfordringar består av ett flertal mindre fordringar. Ingen reservering finns för osäkra fordringar då SKR:s bedömning är att inga osäkra fordringar finns Övriga fordringar 245 tkr 305 tkr Saldot består främst av fordran avseende inbetald F-skatt, 179 tkr, fordran på anställda avseende SJ-kort, 40 tkr och fordran på organisation som uppkom i samband med flytten till EC, 22 tkr Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 319 tkr 465 tkr Saldot består av förutbetald hyra, 185 tkr, samt övriga förutbetalda kostnader, 134 tkr, i huvudsak resor och prenumerationer/abonnemang Likvida medel tkr tkr Kortfristiga placeringar avser medel, tkr (4 235 tkr), främst placerade i Ränte- och Penningmarknadsfonder inom Robur. De kortfristiga placeringarna har värderats post för post till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Marknadsvärdet per bokslutsdatum är tkr (4 283). Under året har utdelning erhållits om 99 tkr vilken återinvesterats. Under året har även en nedskrivning skett med 27 tkr, vilket påverkar resultatet negativt. Förändringen i kortfristiga placeringar förklaras av erhållen utdelning som återinvesterats och årets nedskrivning Eget kapital tkr tkr Eget kapital består ursprungligen av tillskjutna medel från SEN och Världsforum uppgående till tkr. Totalt eget kapital har förändrats med årets resultat före fördelning. För noteringar kring ändamålsbestämda medel, se nedan Ändamålsbestämda medel/fonderingar tkr tkr Balansposten avser reserverade medel som är öronmärkta för särskilda ändamål. Reserveringar för projekt har skett med 9 tkr, medan 100 tkr utnyttjats under året. 3 av 5

4 3.8. Leverantörsskulder 277 tkr 480 tkr Detta är en post som normalt fluktuerar något mellan åren beroende på vilken fakturering som skett kring årsskiftet Skuld till Sida, övriga myndigheter m fl tkr tkr Balansen består av projekt där SKR, om pengarna ej används, blir återbetalningsskyldiga till finansiären. De anslag som ännu inte brukats inom dessa projekt är ej intäktsförda under året, utan intäktsförs först när det finns en motsvarande kostnad att matcha intäkten mot. Posten består i huvudsak av följande delar: Skuld till SMR avseende Kyrkornas globala vecka och SEAPPI info, 558 tkr. Skuld till Kriminalvården avseende erhållna bidrag för NAV, 459 tkr Skuld till Sida avseende följeslagarprogrammet, SEAPPI, 333 tkr Övriga skulder tkr tkr Kortfristiga skulder består främst av skuld rikskollekt, 962 tkr (1 031 tkr), källskatt, 172 tkr (197 tkr) och skuld avseende ränta till Sida, 44 tkr (42 tkr) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter tkr tkr Saldot består av semesterlöneskuld, 620 tkr (511 tkr), upplupna sociala avgifter, 182 tkr (225 tkr), samt övriga interimsskulder 486 tkr (780 tkr). Förändringen förklaras främst av minskning till följd av dubbelfakturerade medlemsavgifter som fanns föregående år. Dessa har avräknats mot 2014 års medlemsavgifter. 4. Granskning av intern kontroll och förvaltning En granskning har gjorts av organisationens förvaltning genom att ta del av styrelseprotokoll, samt genom beaktande främst av rutiner kring löpande bokföring, skatter och avgifter, löner och försäkringar samt hantering av ändamålsbestämda medel och projekt. Vi har under året även granskat separata projektredovisningar för flera av de projekt som bedrivs inom SKR. De granskade projekten avser bl.a. bidrag från Sida, Svenska Missionsrådet, Folke Bernadotteakademin och Svenska kyrkan. Resultatet av granskningen är att rutinerna synes fungera tillfredsställande. Vi vill dock understryka att ekonomifunktionen är sårbar då denna är beroende av ett fåtal personer. I nuläget kan samma person ta emot, godkänna samt verkställa betalning av fakturor och utlägg. Vi rekommenderar att dessa arbetsuppgifter fördelas på flera personer i den mån det är möjligt. SKR bedriver ett stort antal projekt. Tidigare år har fördelningen av gemensamma kostnader på projekten fördelats ut genom att intern försäljning bokats mellan kostnadsställen i SKR. Under året har dock rutinen för fördelningen förändrats. Nu fördelas kostnaden ut på respektive projekt direkt vilket innebär att framför allt kostnaderna och intäkterna inom kansliramen minskat till följd av den ändrade rutinen. Detta innebär även att den justering avseende intern försäljning som skett i årsredovisningen tidigare år ej är nödvändig numera. 4 av 5

5 Vid genomgång av lönehanteringen har vi tidigare noterat att ingen formell attest sker av slutlig lönelista innan utbetalning sker. Rutinen är under 2014 oförändrad och vi rekommenderar att en dokumenterad kontroll av slutlig lönelista införs Jonas Grahn Erik Albenius 5 av 5

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut 2010-11-18 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2010:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning...

Läs mer

Revisionspromemoria avseende räkenskapsåret 2014. Finansiell revision av bokslutet granskning av balans- och resultaträkningen

Revisionspromemoria avseende räkenskapsåret 2014. Finansiell revision av bokslutet granskning av balans- och resultaträkningen SV Östergötland Revisionspromemoria avseende räkenskapsåret 2014 Inledning Vi vill i denna rapport sammanfatta väsentliga iakttagelser avseende föreningens resultat och ställning samt övriga noteringar

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och registrerade trossamfund

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens 10 maj 2013 i Karlstad Eneströmsgatan 7 i Karlstad 1 Förslag till dagordning 1. Konferensförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga utlysande

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 2 3. Kommunens ekonomiska

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Delårsrapport. Vindenergi Väst Aktiebolag (publ)

Delårsrapport. Vindenergi Väst Aktiebolag (publ) Delårsrapport Vindenergi Väst Aktiebolag (publ) Org. nr Delårsrapport för halvåret (090101-090630) Styrelsen för Vindenergi Väst AB får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2009, del

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2008 www.svenskakyrkan.se/vastanfors Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning koncernen...

Läs mer