Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB"

Transkript

1 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014

2 Innehåll 1. Inledning Förbundets resultat- och balansräkning Resultaträkning samt prognos Balansräkningen Bolagets resultat- och balansräkning Resultaträkning Balansräkningen Sammanställd redovisning Kommentarer till årsredovisningen Förbundets årsredovisning Bokslutsprocess Sammanfattande slutsatser av årets revision...8 2

3 1. Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sörmlands läns kollektivtrafikmyndighet har vi granskat årsbokslutet samt årsredovisningarna för förbundet och för dess helägda dotterbolag, Länstrafiken Sörmland AB, med avseende på verksamhetsåret Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt god revisionssed i Sverige. Vad gäller bolaget har granskningen utförts även i enlighet med aktiebolagslagen samt årsredovisningslagen. Syftet med denna rapport är främst att ge förbundets förtroendevalda revisorer information om årsbokslutet 2014, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna som framkommit vid granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges. Granskningen har omfattat följande områden: Årsredovisning: ü Förvaltningsberättelse ü Resultaträkning ü Balansräkning ü Noter/Tilläggsupplysningar Allmänna granskningsåtgärder: ü Verifikationsgranskning ü Kontroll av inbetalning av skatter och avgifter ü Genomgång av beslut i protokoll 3

4 2. Förbundets resultat- och balansräkning Vi har granskat årsredovisningen per 31 december 2014 samt analyserat större avvikelser och förändringar mot budget och föregående års årsredovisning. Nedan lämnas kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter för vilka vi gjort iakttagelser i granskningen Resultaträkning samt prognos Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet redovisar per 31 december 2014 ett positivt resultat om 2 tkr (2 tkr). Budgeten för helår uppgår till 1 tkr. Eventuella överskott återbetalas till medlemmarna och justeras i samband med årsbokslutet. Medlemsbidragen uppgår till 450 mkr i jämförelse med föregående år om 430 mkr, vilket hänför sig till en växande verksamhet där ökade bidrag krävts. Budget för 2014 uppgick till 455 mkr. Verksamhetsintäkterna uppgår till 192 mkr i jämförelse med 191 mkr föregående år, och budgeterades till 187 mkr. Avvikelsen mot budget hänför sig till viten som ej budgeterats för. Verksamhetsintäkterna uppvisar en marginell ökning jämfört med föregående år där biljettintäkterna ökar, men intäkterna för gymnasiekort minskar p.g.a. mindre elevkullar. Högre vitesarvoden i år. Verksamhetens kostnader uppgår till 641 mkr i jämförelse med 627 mkr föregående år vilket framför allt är hänförligt till en utökad och ständigt växande verksamhet, med främst utökat antal anställda och utökade trafiktjänster. De finansiella intäkterna uppgår till 456 tkr i jämförelse med 153 tkr föregående år, vilket är hänförligt till förskottsfakturering till medlemmarna till skillnad från tidigare år. Vidare ingår en ränteintäkt från bolaget, vilken har justerats i bolagets resultaträkning då den varit fullt ut verifierabar. Korrigering av räntan kommer dock att justeras i förbundets resultat under De finansiella kostnaderna uppgår till 759 tkr där en realisationsförlust vid avyttring av aktier i Smartpak AB som uppgår till 680 tkr. Denna transaktion utgör förklaringen till ökningen jämfört med föregående år samt avvikelser mot budget. Vår bedömning är att det redovisade resultatet ger en rättvisande bild av myndighetens verksamhet med avseende på perioden 1 januari till och med den 31 december Balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Under perioden har mindre investeringar gjorts där merparten är hänförliga till inventarier. Det bokförda värdet har minskat vilket beror på räkenskapsenliga avskrivningar. Det noteras att förbundet inte har materiella anläggningstillgångar där uppdelning i komponenter är en väsentlig fråga. Förbundet bör dock ta kravet om komponentredovisning i beaktande vid framtida investeringar. 4

5 Finansiella anläggningstillgångar Under året har myndigheten avyttrat 143 andelar i Smartpak Sverige AB med en realisationsförlust om 0,7 mkr. Vår granskning har inte föranlett några noteringar. Övriga kortfristiga fordringar Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga fordringar. De kortfristiga fordringarna har ökat med ca 95 mkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras huvudsakligen av ökade interimsfordringar då det i december 2013 fakturerades ut slutregleringar av medlemsavgifterna. Då myndigheten visade ett försämrat resultat föregående år i jämförelse med prognos/budget medförde det ytterligare fakturering för förlusten till medlemmarna i samband med bokslutet. För räkenskapsåret 2014 har myndigheten istället en positiv avvikelse i jämförelse med föregående år. Kassa och bank Kassa och banktillgodohavanden uppgår till ca 149 mkr i bokslutet vilket innebär en ökning med 53 mkr jämfört med årsbokslutet Ökningen förklaras främst av ändrade betalningsvillkor för inbetalning för medlemsavgifter. Granskningen har inte föranlett några noteringar. Avsättningar Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden och uppgår till 399 tkr i jämförelse med 146 tkr förgående år, vilket förklaras av ett ökat åtagande då antalet anställda ökat. Avstämning har skett mot KPA u.a. Kortfristiga skulder De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten har ökat jämfört med föregående år, 321 mkr i jämförelse med 173 mkr. Förändringen hänför sig främst till ökade leverantörsskulder med 57 mkr, interimsskulder om 66 mkr vilket hänför sig till utökad verksamhet samt viss förskottsfakturering. Vidare har förbundet erhållit ca 18 mkr från Trafikverket som finansiering för ett nytt biljettsystem. Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga avvikelser eller differenser har iakttagits. 3. Bolagets resultat- och balansräkning 3.1. Resultaträkning Bolagets intäkter avseende hyror är i nivå med föregående år. Övriga intäkter har minskat med 378 tkr jämfört med föregående år, posten avser ytterligare fakturering för el, städ och reparationsarbeten. Övriga externa kostnader uppgår till tkr och har minskat med 389 tkr i jämförelse med föregående år. Posten avser främst tomträttsavgäld samt reparationer och underhåll av både inventarier och fastigheter. Avskrivningarna uppgår till 3,5 mkr vilket är en minskning med ca 1 mkr i jämförelse med föregående år. Vilket beror på allt lägre restvärden då den ekonomiska livslängden går mot sitt slut. 5

6 Ränteintäkterna är i nivå med föregående år och räntekostnaderna lägre. Lägre räntekostnader beror på att en justering gjordes i samband med bokslutet då en räntekostnad inte kunde bedömas som rörelsegill i bolaget. Räntekostnad har förts över till förbundet för vidare utredning Balansräkningen Fastigheternas bokförda restvärden har minskat i takt med avskrivningar enligt plan. Inga ytterligare aktiveringar har gjort under verksamhetsåret. Posten maskiner och inventarier har ökat på grund av nyanskaffningar, bland annat rörande ny tvätthall till bussdepån i Trosa samt nya värmeramper i Flen och Katrineholm. Avskrivningar har gjorts enligt plan. Fler inventarier som under året blivit helt avskrivna, gör att årets avskrivningar är något lägre i jämförelse med föregående år. Aktier och andelar i intresseföretag har minskat till följd av en avyttring av aktierna i Samtrafiken till SKTM. Transaktionen har avstämts mot överlåtelseavtal. Kundfordringarna har ökat med 3,2 mkr jämfört med föregående vilket avser vidarefakturering av el, städ och reparationer. Övriga kortfristiga fordringar har minskat ii jämförelse med föregående vilket beror på att en momsfordran som fanns föregående som har lösts upp, på grund av en dom i förvaltningsrätten under året. Domen rör moms rörande tryckerimoms. Effekten i bolaget bedöms dock inte vara av väsentlighet för årsbokslutet. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår till 180,3 mkr och har ökat med 73 mkr jämfört med föregående år. Hela posten avser medfinansiering av Citybanan från Trafikverket som under året ökat. Bankmedel uppgår till ca 7 mkr vilket är en minskning med 5,5 mkr jämfört med föregående år. Detta bedöms vara rimligt med tanke på investeringen i tvätthallen i Trosa, se ovan. Leverantörsskulderna uppgår i årsbokslutet till 182 mkr, vilket motsvarar en ökning med 75 mkr. Avser främst medfinansieringen från Trafikverket till Citybanan. Vår granskning har omfattat avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga avvikelser eller differenser har iakttagits. 4. Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning (Koncernredovisning) Årsredovisningens finansiella avsnitt omfattar en sammanställd redovisning som omfattar förbundet och bolaget. I förvaltningsberättelsen presenteras en övergripande analys av koncernens utfall för perioden. Vi har granskat den sammanställda redovisningen utan att ha noterat väsentliga felaktigheter. Vid vår granskning har vi dock noterat räntekostnader om 458 tkr som debiterats bolaget från förbundet. Av dessa bedöms en post motsvarande 75 tkr inte vara en verifierad 6

7 räntekostnad i bolaget varför denna har eliminerats. Utöver detta har vår granskning inte föranlett några noteringar av väsentlig karaktär. Vår övergripande bedömning Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt sammanställda redovisning är det vår bedömning att förbundets och bolagets resultat och ställning ger en rättvisande bild av verksamheten per den 31 december Kommentarer till årsredovisningen 5.1. Förbundets årsredovisning Vi har granskat förbundets årsredovisning för verksamhetsåret I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt väsentligt har efterföljts av förbundet. Årsredovisningens förvaltningsberättelse inleds med ett beskrivande avsnitt om väsentliga händelser under året, samt att verksamheten beskrivs ur medborgarperspektiv, trafikförsörjningsperspektiv, medarbetarperspektiv samt ekonomiskt perspektiv. Därefter presenteras måluppfyllelsen för verksamheten. God ekonomisk hushållning kommenteras särskilt. Vår bedömning att redogörelserna är utformade på ett tillfredsstäaande och intresseväckande sätt. Förbundets arbete med intern kontroll beskriv i ett separat avsnitt, vilket är positivt, av vilket framgår att det finns områden där den interna kontrollen behöver utvecklas ytterligare. Detta ligger i linje med revisionens bedömning från årets granskningar. Exempelvis gäller detta framtagande av interna process- och styrdokument. Förbundets framtida och förväntade utveckling presenteras och kommenteras i förvaltningsberättelsens avslutande avsnitt. I årsredovisningens avslutande avsnitt presenteras den finansiella redovisningen, med resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställd redovisning samt tilläggsupplysningar. Det lagstadgade balanskravet uppnås av förbundet. Bedömning: Förvaltningsberättelsen bedöms ge en rättvisande bild av väsentliga händelser under verksamhetsåret Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi vara tillräcklig. Som vi noterade även noterade vid vår granskning av förbundets delårsrapport ges en övervägande god och översiktlig redovisning av förbundets resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. 6. Bokslutsprocess 2014 Vår bedömning är att förbundets bokslutsdokumentation håller en tillräcklig kvalité samt överlämnats i tid till revisionen. Det noteras dock att det finns ett antal väsentliga redovisningsmässiga frågor, med avseende på kommande år, där analyser av effekter och konsekvenser är pågående. Detta gäller bland annat redovisning av projekt. 7

8 7. Sammanfattande slutsatser av årets revision Vår bedömning är att förbundets årsredovisning, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den 31 december 2014 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt att årsredovisningen i Länstrafiken Sörmland AB är rättvisade. Dock är det revisionens uppfattning att det är av väsentlighet att förbundets arbete med att utveckla och förstärka intern kontroll prioriteras under det kommande verksamhetsåret. Stockholm den 2 mars 2015 Johan Perols Tomas Mathiesen Johanna Eklöf Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 8

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 3 Intern kontroll...5 3.1

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 2 3. Kommunens ekonomiska

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings PRICEWATERHOUsECCOPERS I 2010-04- 08 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2009 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Mars 2010 Anders Thulin, auktoriserad revisor Bengt-Ake Hägg, godkänd

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Tranås kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 15 2013-03-08 and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer