Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009"

Transkript

1 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Kommunens resultat och balansräkning Resultaträkning och prognos Balansräkningen Kommentarer om förvaltningsberättelse...4 1

3 1. Sammanfattning Vi har översiktligt granskat Haninge kommuns delårsrapport per 31 augusti De väsentligaste slutsatserna i granskningen sammanfattas enligt följande: Vi bedömer sammantaget att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Detta gäller såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen. Delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av kommunens resultat och ställning per delårsbokslutet den 31 augusti Haninge kommun ger i sin delårsrapport en övervägande god och översiktlig redovisning av styrelsens/nämndernas resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Inga nämnder redovisar underskott i förhållande till budget. Resultatförsämringen mot föregående år är framförallt hänförlig till att skatteintäktsprognoserna skrivits ned. Återrapportering avseende god ekonomisk hushållning samt uppföljning av övriga mål bedöms vara ändamålsenlig. Kommunens bedömning är att målet om god ekonomisk hushållning delvis kommer att nås. Delårsrapporten kan utvecklas ytterligare med ett separat personalavsnitt. Kommunen rekommenderas att förstärka sin dokumentation avseende redovisning av personalrelaterade skulder. 2. Inledning Vi har av Haninge kommuns revisorer erhållit uppdraget att genomföra en översiktlig granskning av kommunens delårsrapport per Granskningen har utförts i enlighet med Revisionsstandard i Sverige (RS, SÖG 2400), samt med beaktande av bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen. Granskningen är således begränsad i jämförelse med granskningen av ett årsbokslut. 3. Kommunens resultat och balansräkning Vi har granskat resultatutfallet per 31 augusti 2009 samt analyserat större budgetavvikelser och förändringar mot föregående år i delårsrapporten. Vi har även tagit del av upprättad prognos avseende helåret Med utgångspunkt från vår väsentlighets- och riskanalys har vi granskat delårsrapportens resultat- och balansräkning. Nedan ges kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter för vilka vi gjort iakttagelser Resultaträkning och prognos Haninge kommun redovisar per 31 augusti 2009 ett positivt resultat om 36 mkr (115 mkr). Prognosen för resultatet för räkenskapsåret 2009 uppgår till 43 mkr, vilket överstiger årsbudgeten med 12 mkr. Vid granskningen av kommunens pensionskostnader har ett fel om 2,7 mkr (inkl löneskatt) identifierats med negativ resultatpåverkan. 2

4 I det prognostiserade resultatet svarar verksamhetsnämnderna för ett överskott om 73,9 mkr. Finansförvaltningen väntas redovisa förlust om 18,2 mkr, beroende på lägre skatteintäkter samt lägre statsbidrag än budgeterat. Ingen nämnd prognostiserar underskott. Vår bedömning är att kommunens redovisade delårsbokslut, i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens verksamhet Balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Periodens investeringar uppgår till 47,5 mkr. Vi har kontrollerat att redovisningen enligt huvudboken överensstämmer med anläggningsregistret. Stickprovsvis granskning har genomförts av periodens investeringar mot verifierande underlag och avskrivningar har rimlighetsbedömts. Granskningen som utförts med avseende på rörelse- och balansgillhet har inte föranlett några anmärkningar. Ytterligare granskningsinsatser av pågående projekt samt redovisning av kommunens materiella anläggningstillgångar kommer att genomföras i samband med granskningen av årsbokslutet. Finansiella anläggningstillgångar Kommunens finansiella anläggningstillgångar har ökat med 26,2 mkr i jämförelse med årsbokslutet Ökningen utgörs av ett långfristigt lån till dotterbolaget Tornbergets Fastighetsförvaltnings AB. I övrigt redovisas inga väsentliga förändringar. Övriga kortfristiga fordringar Större utgående balansposter utgörs av kundfordringar, statsbidragsfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga fordringar. De kortsiktiga fordringarna har minskat med 18 mkr sedan årsbokslutet Minskningen förklaras huvudsakligen av sjunkande prognos avseende skatteintäkter samt att dotterbolaget Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge enligt överenskommelse och avtal med kommunen inte kommer att amortera av på sina lån till kommunen under de kommande fem åren. Kassa och bank Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 334,4 mkr i delårsbokslutet vilket innebär en minskning med 51,8 mkr. Vi har avstämt redovisade saldon mot engagemangsbesked från bank. Inga differenser har noterats. Avsättningar Avsättningar utgörs i huvudsak av kommunens pensionsåtaganden. Vi har stämt av redovisade belopp mot beräkningsunderlag och prognos från KPA. Vi har vid granskningen konstaterat att avsättningarna för pensionsåtaganden i bokslutet är 2,7 mkr för lågt redovisade (inkl lönekatt). Vid en justering av felet innebär detta en negativ resultateffekt om motsvarande belopp. Långfristiga skulder Inga väsentliga förändringar sedan föregående årsbokslut har noterats. Amortering av långfristiga skulder kommer att ske i viss utsträckning till årsbokslutet Kortfristiga skulder De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt semesterlöneskuld. Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. 3

5 I april månad bytte kommunen lönesystem till Heroma. Implementeringen har medfört betydande svårigheter när det gäller redovisning av lönerelaterade skulder, främst med avseende på kommunens semesterlöneskuld till de anställda. I samband med upprättande av bokslut har det inte varit möjligt att på ett effektivt och tillfredsställande sätt erhålla information rörande den faktiska storleken på kommunens semesterlöneskuld. I delårsbokslut har därför kommunen använt sig av historiska data som utgångspunkt för en beräkning av de personalrelaterade skuldernas storlek. Det föreligger således osäkerheter i kommunens redovisning av personalrelaterade skulder i delårsbokslutet. Vår bedömning är dock att kommunens egna beräkningar är rimliga. Vi har för avsikt att genomföra fördjupade granskningsinsatser avseende denna problematik i samband med kommande granskningar. Slutsats Vår uppfattning är att redovisade resultat- och balansräkningar i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning per den 31 augusti Emellertid finns osäkerhet kopplad till löneskulder som kommunen arbetar med att lösa. Vi har för avsikt att granska detta i samband med granskningen av kommunens årsbokslut. 4. Kommentarer om förvaltningsberättelse Delårsrapportens förvaltningsberättelse inleds med en övergripande analys av kommunens ekonomiska resultat och ställning per 31 augusti. Därefter kommenteras periodens skatteintäkter och likviditet. Haninge kommun definierar god ekonomisk hushållning med utgångspunkt ifrån skrivningarna i kommunallagen och uttrycker i delårsrapporten att målen och riktlinjerna ska vara realistiska, de ska utvärderas kontinuerligt och omprövas vid behov. Målen ska vara mätbara för att det ska gå att utvärdera om målet är uppfyllt eller ej. Måluppfyllelsen för de mål som kommunfullmäktige fastslagit för verksamheten i budget 2009 redovisas på ett överskådligt sätt i tabellform i ett separat avsnitt i förvaltningsberättelsen. Utfall och prognos kommenteras för varje målområde. De tre övergripande målområdena är god ekonomisk hushållning, hållbar samhällsutveckling och kommunal service. Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen ger en god och överskådlig bild av måluppfyllelsen per delårsbokslutet. I delårsrapporten finns en kortfattad redogörelse per nämnd angående de väsentliga händelserna under perioden och en uppföljning av utfall mot budget och prognos. Delårsrapporten ger i sin helhet en ändamålsenlig och överskådlig information. I kommande delårsrapporter kan dock en redovisning av väsentliga personalfrågor som exempelvis kompetensförsörjning och sjukfrånvaro övervägas att göras i delårsrapporten. Vår bedömning är att delårsrapportens valda form och enhetliga struktur är tydlig, vilket gör redovisningen lättillgänglig. Det är positivt att kommunen fokuserar ett antal målområden med återrapportering som presenteras på ett överskådligt sätt. Stockholm den 7 oktober 2009 Johan Perols Certifierad kommunal revisor 4

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 3 Intern kontroll...5 3.1

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14

Säters Kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 Revisionsrapport. KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 Säters Kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 KPMG AB 17 oktober 2013 Antal sidor: 14 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 2 3. Kommunens ekonomiska

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer