ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna"

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Uppdrag och syfte Avgränsning och metod ANALYS AV RESULTAT OCH PROGNOS I DELÅRSBOKSLUTET Utfall för perioden Prognos för helåret Bedömning av lämnade prognoser Hur ekonomi och verksamhet följs upp i delårsrapporten RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER BALANSRÄKNINGEN Materiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Långfristiga skulder Kortfristiga skulder KOMMENTARER OM MÅLUPPFYLLELSE Lagstadgade krav Avstämning av balanskravet Finansiella mål Verksamhetsmål Genomgång av måluppfyllelse

3 1 Sammanfattning Vi har översiktligt granskat Arboga kommuns delårsrapport per 31 augusti Här följer en sammanfattning av granskningsresultatet: Delårsrapporten uppfyller lagstiftarens krav och god redovisningssed och ger därmed en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Delårsrapporten ger en god bild av resultatet för kommunen som helhet per den 31 augusti och den förväntade utvecklingen med prognos för helåret. En fyllig redovisning av såväl kommunens verksamhet som ekonomi lämnas. Vi rekommenderar Arboga kommun att utvecklar sin delårsrapport med en sammanställd redovisning inkluderade bolagen för att erhålla en helhetsbild av samtliga kommunens verksamheter. Dokumentationen av de väsentliga balansposterna är väldigt bra. Balanskravet uppnås vid delåret men om prognosen för 2011 är korrekt kommer balanskravet inte att uppnås vid årsskiftet. För att täcka underskottet på -6,6 Mkr som enligt prognosen uppstår ska kommunen använda tidigare års samlade överskott på totalt 31,1 Mkr. Överskottet 2010 berodde till stor del på förändrade redovisningsprinciper av pensioner. Ett underskott får enligt gällande regelverk budgeteras om det finns synnerliga skäl. En åtgärdsplan bör upprättats för att få en ekonomi i balans. Kommunen har även för kommande år budgeterat ett underskott. Vid övergången till det nya verksamhetssystemet ITS så har det uppkommit problem med bland annat motpartsbokningar. Detta innebär att en direkt avstämning mellan kommunens redovisning och upprättad delårsrapport inte är möjlig. För att kunna utföra avstämningen måste interna poster avräknas. Ekonomifunktionen har full kontroll på detta. Problemet i redovisningen är under utredning och kommer att vara åtgärdat till bokslutsdagen. Under 2011 har arbetet med att införa det nya anläggningsregistret påbörjats. Utredning av anläggningstillgångar påvisat en differens på 300 tkr mellan bokföring och anläggningsregister. Beslut om hur beloppet ska hanteras ska tas av kommunfullmäktige under hösten. Förändringarna i kommunens balansräkning i jämförelse med bokslutet föregående år består framförallt av investeringsmoms som återbetalats vid bolagiseringen av fastigheterna. Samtliga bokningar är inte färdigställda vid delåret utan kommer att utföras under hösten. Korrigeringarna som återstår har inte någon resultatpåverkan. 3

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund På uppdrag av revisorerna i Arboga kommun har Ernst & Young AB genomfört en översiktlig granskning av delårsbokslutet per 31 augusti Delårsbokslutet är ett bokslut som kommunen är skyldiga att upprätta enligt Kommunallagen och Lag om kommunal redovisning. 2.2 Uppdrag och syfte Enligt kommunallagens 9 kap 9 ställs krav på att revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenlig med de mål som fullmäktige beslutat. Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten. Uppdraget att bedöma resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen innebär att revisorerna fått en kompletterande roll i processen att säkerställa att god ekonomisk hushållning uppnås. En förutsättning för att revisorerna ska kunna göra en bedömning är att kommunfullmäktige i budget och planer har fastställda riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Uppdraget har syfte att: bedöma om ett balanserat resultat kan nås vid årets slut, bedöma om det är troligt att de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnås, bedöma om verksamheten drivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för verksamheten kan nås samt bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt god sed för kommuner. 2.3 Avgränsning och metod Granskningen varit översiktlig. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. De baseras främst på en analytisk granskning och intervjuer med fokus på väsentliga områden och prognosunderlag. Intervjuerna har utförts i syfte att erhålla rimliga förklaringar till resultatutfall, avvikelser mot budget och prognoser. Väsentliga konton i balansräkningen har stämts av mot underlag. Intervjuer har genomförts med ekonomifunktionen. Granskningen har inriktats på att uppföljningen av kommunens delårsrapport är upprättad enligt lagen om kommunal redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt kommunens egna anvisningar. I granskningen ingår endast kommunens verksamhet då ingen sammanställd redovisning omfattande de kommunala bolagen upprättas för delåret. Vi 4

5 rekommenderar kommunen att upprätta en sådan även i samband med delårsboksluten då stor del av verksamheten finns i kommunala dotterbolag. 3 Analys av resultat och prognos i delårsbokslutet 3.1 Utfall för perioden DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2011 RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Budget Utfall Prognos Avvikelse budget/ prognos Verksamhetens intäkter * * * Verksamhetens kostnader * * * Jämförelsestörande post Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord. poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Arboga kommuns delårsbokslut upprättas i år per den 31 augusti till skillnad från föregående år då det upprättades per 31 juli. Som framgår av uppställningen ovan uppgår kommunens resultat för perioden till 10,6 Mkr, vilket kan jämföras med resultatet för föregående år som då uppgick till 1,6 Mkr. Delårsresultatet har till stor del påverkats av en ökning av de finansiella intäkterna vilka är hänförliga till bolagiseringen av verksamhetsfastigheterna. Resultatökningen går även att härleda till ökade skatteintäkter. Övriga posters ökningar beror på att kommunen i år redovisar en längre period i delårsbokslutet. Vid avstämning av delårsrapportens resultaträkning mot redovisningssystemet finns differenser. Dessa beror på att det nya verksamhetssystemet, ITS, som infördes i början på sommaren. Kommunen har kontroll på differensen och i årsbokslutet kommer inga differenser att kvarstå. 5

6 3.2 Prognos för helåret Prognosen för helåret 2011 pekar ett resultat för kommunen på -6,6 Mkr föregående år var 1,6 Mkr. I förhållande till det budgeterade resultatet på -9,9 Mkr innebär prognosen en förbättring på +3,3 Mkr. De största avvikelserna mellan budget och prognos är skatteintäkterna som förväntas bli 8,4 Mkr högre än vad som tidigare budgeterats. DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2011 DRIFTREDOVISNING (tkr) Utfall Utfall Budget Prognos Avv. prognos budget 2011 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Fritids- och kulturnämnd Miljö och byggnadsnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd varav teknisk förvaltning varav va-verksamhet varav övrig verksamhet varav fastighetsförvaltning varav ABO varav övrig verksamhet Summa nämnder, nettokostnader Summa finansiering, nettointäkter Summa Som framgår av tabellen ovan finns negativ avvikelse inom Socialnämnden. De beror främst på ökade kostnader för flera funktionshindrade och för vård av barn och unga. Nämnden arbetar aktivt med att få ett resultat i balans till årsskiftet. Övriga väsentliga avvikelser går att härleda till finansiering som prognostiserar med en ökning med + 5,2 Mkr. 3.3 Redovisning av lämnade prognoser Prognosen utvisar att ett positivt resultat inte kommer att uppnås vid årets slut. Kommunledningen har utarbetat en plan för hur detta ska hanteras. Vi har inte funnit något som tyder på annat än att prognosen för helåret är tillförlitlig. Vid delårsbokslutet som upprättades den 31 juli 2010 uppgick det prognostiserade utfallet för 2010 till 4,6 Mkr medan det verkliga utfallet uppgick till 17,6 Mkr. Avvikelsen kan förklaras med att kommunen under 2010 övergick till att redovisa pensionsåtaganden tagna före år 1998 enligt fullfondsmodellen. Detta innebar att kommunen hade en jämförelsestörande post på +21,6 Mkr. Bortsett från denna post hade kommunens resultat för 2010 varit -3,7 Mkr, således 8.3 Mkr sämre än upprättad prognos. 6

7 3.4 Hur ekonomi och verksamhet följs upp i delårsrapporten Vi anser att delårsrapporten har en väl fungerade struktur. Resultat och förändringar som skett eller bedöms ske under året på ett bra sätt. Den valda formen med kortfattad information ger läsaren en bra översikt över årets väsentliga händelser. Ett av kommunens finansiella mål är att 2011 års resultat ska uppgå till - 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning. Det ekonomiska resultatet innebär att målet inte kommer att kunna uppnås. 4 Rättvisande räkenskaper En förutsättning för att kunna bedöma ekonomi är i balans rättvisande räkenskaper. Delårsbokslutet ska upprättas enligt god kommunal redovisningssed, vilket innebär att samma redovisningsprinciper ska tillämpas som vid årsbokslut. Delårsrapporten ska vara strukturerad på samma sätt som årsredovisningen och innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. Även finansieringsanalys och relevanta nothänvisningar bör ingå. Detta medför krav på att bokslutsprocessen rutinerna anpassas så att det är möjligt att få fram uppgifter till delårsbokslutet samt att föra ut rättvisande resultatmätning på förvaltningar och deras undernivåer. Vi har tagit del av kommunens delårsbokslut och översiktligt granskat dokumentationen av avstämningar av balanskonton för väsentliga konton. Granskningen påvisar att dokumentationen för de konton som avstämts i huvudsak är mycket god. Nedan lämnas kommentarer till väsentliga balansposter. 5 Balansräkningen Vi har granskat balans- och resultaträkningen. Granskningen är analytisk och fokuseras på väsentliga områden och prognosunderlag. Vi har identifierat större förändringar av framförallt kortfristiga fordringar, kassa och bank, långfristiga skulder och kortfristiga skulder. Utöver dessa konton har vi även granskat materiella anläggningstillgångar. 5.1 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar uppgår till 287,3 Mkr per 31 augusti 2011 jämfört med 288,6 Mkr vid årsbokslutet Förändringen avser nettoinvesteringar på 15,4 Mkr, avskrivningar på 16,7 Mkr samt mindre avyttringar (40 tkr). Investeringarna som utförts avser framförallt VA-investeringar och då framförallt kväverening samt en stödmur vid åkanten. Dessa investeringar har bokats som pågående projekt då de ännu inte är avslutade. Årets avskrivningar uppgår till 16,7 Mkr vilket är 6,5 Mkr lägre än vid föregående års delårsbokslut. Minskningen beror på att kommunen sålde av sina fastigheter 7

8 till en nystartad helägd fastighetskoncern med moderbolaget Rådhuset i Arboga AB i slutet av Stickprov på avskrivningar har inte kunnat göras då anläggningsregistret ännu inte är helt uppdaterat. Under 2011 har ett nya anläggningsregistret pinförts. Utredning av anläggningstillgångar som utförts under tiden har påvisat en differens mellan bokföring och anläggningsregister. Denna uppgår till 300 tkr och beslut om huruvida beloppet ska skrivas ner eller inte ska tas av kommunfullmäktige. Beloppet finns uppbokat i kommunens bokföring och finns således med i kommunens delårsrapportering. Ännu har inte principen avseende redovisning av exploatering förändrats, vilket kommer att ske när anläggningsregistret är på plats. 5.2 Kortfristiga fordringar Sedan årsskiftet har posten ökat med 29,3 Mkr. Ökningen utgörs av kundfordringar som ökat med 6,1 Mkr, slutavräkning av skatt som ökat med 9,6 Mkr, moms som ökat med 9 Mkr samt övriga fordringar som ökat med 11,8 Mkr. Ökningen i kundfordringar är främst hänförlig till fordringar på kommunens helägda fastighetsbolag. Prognosen för slutavräkning av skatt har ökat med 8,0 Mkr under 2011, vilket är i enlighet med prognosen som erhållits från SKL. Avräkningen för moms har ökat med 6,5 Mkr jämfört med årsbokslutet och med 7,0 Mkr mot föregående delårsbokslut. Anledningen till ökningen är att fastighetsförsäljningen som gjordes i slutet av 2010 fakturerades först under juni och juli vilket medför en högre momsfordran per Vad gäller de övriga fordringarna finns större förändringar främst i inbetald preliminärskatt för 2011 (5,6 Mkr) och upplupen ränta (4,1 Mkr). Den upplupna räntan är hänförlig till lånet som sedan länge är ställt till Mälarenergi Elnät. Räntan har kontrollerats mot avtal, periodisering har skett korrekt då årsräntan uppgår till 6,1 Mkr. Korrekt periodisering av ränta var inte gjord i föregående års periodbokslut vilket förklarar ökningen jämfört med Kommunens interimsfordringar utgör en del av de övriga fordringarna och har ökat jämfört med föregående år. Ökningen beror framförallt på en upplupen fordran avseende den moms som återbetalats avseende investeringar i verksamhetsfastigheter. 5.3 Kassa och bank Kassa och bank har minskat från 15,4 Mkr i årsbokslutet till -4,3 Mkr per Den främsta anledningen till att likvida medel har minskat är återbetalningen av investeringsmoms i samband med fastighetsförsäljningen. Likviditeten har även påverkats av en återbetalning av skuld avseende skatteavräkning 2009 på 15 Mkr samt pensionsutbetalningar i mars uppgående till 13 Mkr. 5.4 Långfristiga skulder De långfristiga skulderna har ökat med 62,5 Mkr jämfört med årsskiftet. Nyupplåning på 68 Mkr har gjorts då kommunens likviditet har minskat kraftigt under året. Förklaringar till den minskade likviditeten finns under avsnittet Kassa och Bank samt Kortfristiga fordringar. Avstämning av lån har skett mot engagemangsbesked från Kommuninvest. 8

9 5.5 Kortfristiga skulder De kortfristiga skulderna uppgår till 104,7 Mkr att jämföra med 171,8 Mkr vid årsskiftet och 125,7 Mkr föregående delårsbokslut. På kontonivå är det främst leverantörsskulderna som minskat med 28,6 Mkr sedan bokslutet vilket är att härleda till bolagiseringen av verksamhetsfastigheterna. Vi har stickprovsvis kontrollerat bokslutsbilagor mot bokföring och underlag. 6 Kommentarer om måluppfyllelse 6.1 Lagstadgade krav Följande gäller för samtliga kommuner: att kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning, att uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning samt att kommunens revisor ska granska och bedöma måluppfyllelsen. Kommunallagen ställer krav på kommunerna att styra på ett sådant sätt att god ekonomisk hushållning säkerställs och på behovet av att få en ökad långsiktighet i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Syftet med kraven är att genom mål styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. Även om kravet primärt riktas mot fullmäktige så påverkas hela kommunens organisation. Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål samt verksamhetsmål. Det är endast av fullmäktige fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslutet. Initialt är det kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt och göra en bedömning av i vilken mån dessa mål kommer att kunna uppfyllas under räkenskapsåret. Om så behövs ska även förslag till åtgärder anges. Revisorerna ska därefter på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt. Även kravet på balans mellan intäkter och kostnader, balanskravet, är lagstadgad. Avstämning av balanskravet görs i delårsrapport och årsredovisning. 6.2 Avstämning av balanskravet Enligt kommunallagen ska kommuner redovisa positiva resultat, vilket innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av det lagstadgade balanskravet ska nedskrivningar beaktas enligt försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska räknas bort. Med utgångspunkt från 2011 års resultatprognos på -6,69 Mkr, med hänsyn tagen till eventuella nedskrivningar och reavinster, kommer inte balanskravet att kunna uppnås under 2011 vilket även budgeterats. Underskott får budgeteras endast om synnerliga skäl föreligger. Kommunens åtgärd blir att använda samlade överskott från tidigare år för att täcka upp årets underskott. 9

10 6.3 Finansiella mål Kommunen ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och kommunen ska även ange mål och riklinjer för verksamheten. I budgeten finns ett särskilt avsnitt om god ekonomisk hushållning. Utgångspunkten för god ekonomisk hushållning är den strategiska planen och de prioriterade verksamhetsmålen som den anger. I den strategiska planen finns fyra mätbara mål: Årets resultat år 2011 ska uppgå till minus 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning. Även för åren 2012 och 2013 bedöms i dagsläget ett negativt resultat men en omprövning kommer att ske av dessa års resultat senare i processen. Långfristig upplåning kan endast ske till investeringar avseende avgiftsfinansierad verksamhet (va-verksamhet). Soliditeten år 2011 ska inte understiga 20,2 procent. Amorteringar av kommunens låneskuld ska ske med minst 7 Mkr år 2011 och med minst 10 Mkr per år under åren Resultatet per uppgår till 10,6 Mkr. Resultatet enligt prognos på helår uppgår till -6,6 Mkr. Enligt strategisk plan är ett underskott budgeterat även för kommande år. Ett underskott får budgeteras endast om det finns synnerliga skäl. I delårsrapporten kommenteras ej hur planen ser ut för att få en ekonomi i balans. Åtgärdsplan bör upprättas. Kommunens långfristiga upplåning har under året ökat med ca 68 Mkr vilket beror på försämrad likviditet under året. Eftersom kommunens målsättning är att inte göra någon nyupplåning förutom till avgiftsfinansierad verksamhet har inte heller detta mål kunnat uppfyllas under året. Kommunens soliditet uppgår per den 31 augusti till 21,6 procent vilket innebär att kommunen vid delårsbokslutet uppnått sitt soliditetsmål. Vad gäller amorteringar har målet inte kunnat uppfyllas. Amorteringar har per den 31 augusti skett med 6,5 Mkr medan upplåning skett med 68 Mkr. 6.4 Verksamhetsmål God ekonomisk hushållning definieras i varje kommun genom de mål som fullmäktige fastställer i budgeten. Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning finns i den strategiska planen för åren Dessa mål ska utvärderas och följas upp av kommunstyrelsen i delårsrapporten respektive årsredovisningens förvaltningsberättelse. Vidare ska revisorerna bedöma måluppfyllelsen samt yttra sig till fullmäktige om denna. För att möjliggöra utvärdering, uppföljning och bedömning av måluppfyllelse är det nödvändigt att antalet mål är rimligt samt att målen är konkreta och mätbara. 10

11 6.5 Genomgång av måluppfyllelse Ett antal prioriterade strategiska områden och övergripande mål har fastställts för kommunen. De ska vara uppföljningsbara genom mätetal eller genomförbara aktiviteter. Arboga kommun har beslutat om åtta strategiska områden och kopplade till dessa finns 25 mål avseende Genom åtaganden förpliktigar sig nämnder och styrelser att utifrån angivna förutsättningar uppnå uppsatta mål. För samtliga strategiska områden görs uppföljning redan i delårsbokslutet och en måluppfyllelse avseende dessa presenteras. För varje strategiskt område presenteras även respektive mål och måluppfyllelse. Det totala utfallet av de strategiska områdenas mål är övervägande positivt även om det finns mål som ännu inte är uppfyllda eller ännu inte kunnat mätas. Sammanfattningsvis bedömer vi redovisningen av de strategiska områdena och målen vara lättöverskådlig och tydlig. Totalt har tre av målområdena redan uppnåtts och två är på väg att uppnås medan tre av målen endast delvis är uppfyllda redan vid delåret. Arboga den 20 oktober 2011 Katarina Nygren Susanne Johansson Jessica Enström 11

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT 2/2008

Granskning av delårsbokslut Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT 2/2008 R EVISIONSRAPPORT 2/2008 Granskning av delårsbokslut 2008-07-31 Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Stig Andersson, 2:e v ordf Nils Persson September 2008 Bengt Joehns Anders

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/ Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och bokslut...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007 Granskning av delårsrapport och delårsbokslut 2007 Nacka kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2007 1 Bakgrund På uppdrag av revisorerna i Nacka kommun har Ernst

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson

Svalövs kommun. Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008. Per Pehrson Idha Håkansson Svalövs kommun Granskning av delårsrapport 2008-08-31 Granskningsrapport 2/2008 Per Pehrson Idha Håkansson Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 2 Rättvisande räkenskaper...4 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Eslövs kommun. Granskning av delårsrapport Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport 2011-07-31 Innehåll Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

Delårsrapportering Övertorneå kommun. Revisionsrapport. November PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering Övertorneå kommun. Revisionsrapport. November PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Övertorneå kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Sammanfattning och bedömning...3 Inledning...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer