Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008"

Transkript

1 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning Inledning Syftet med granskningen Granskningens omfattning Kommunens ekonomiska resultat och ställning Årsredovisning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelser för nämnder/styrelser Kommunens bolag och förbund Resultaträkningen Balansräkning Finansieringsanalys Sammanställd redovisning Noterade fel...16

3 1 Sammanfattning I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter från granskningen av Haninge kommuns bokslut och årsredovisning för I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed har efterföljts. Vid granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från god redovisningssed noterats. Årsredovisningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed så som den definieras av bland annat Rådet för kommunal redovisning. De väsentligaste slutsatserna i 2008 års granskning sammanfattas enligt följande: Årsredovisningen i dess helhet ger läsaren en överskådlig bild över Haninge kommuns verksamhet och ekonomi. Förvaltningsberättelsen ger en god bild av kommunens utveckling, utmaningar, ekonomi och finansiell situation. Årsredovisningen ger en intresseväckande beskrivning av kommunens måluppfyllelse, både på en övergripande nivå och för respektive nämnd. Kommunens analys och utvärdering av kriterier för god ekonomisk hushållning bedömer vi vara tillfredsställande beskrivet i årsredovisningen. Den kommunövergripande personalredovisning som presenteras i årsredovisningen kan utvecklas ytterligare med information från den personalstatistik som publiceras i ett särskilt dokument. Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper. Bokslutet är tillfredsställande dokumenterat. Medlem i Ernst & Young Global Limited

4 2 Inledning Vi har på uppdrag av revisorerna i Haninge kommun granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret Rapporten innehåller iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga poster, och för övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med granskningsarbetet. Alla belopp är angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges. 3 Syftet med granskningen Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens resultat/måluppfyllelse är tillfyllest. Med rättvisande avses bland annat: att tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt, att Haninge kommuns samtliga tillgångar och skulder medtagits, att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksamhetsåret. 4 Granskningens omfattning Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, kommunala redovisningslagen, god revisionssed för kommunal verksamhet, samt kommunens regler och anvisningar avseende upprättande av bokslut. Vår granskning av årsredovisningen omfattar: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Sammanställd redovisning (Koncernredovisning) Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

5 Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser samt omfattar även bedömning av kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Vi har även granskat att kommunen beaktat ny lagstiftning och nya redovisningsprinciper. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av verifierande underlag. 5 Kommunens ekonomiska resultat och ställning Nedan redovisas ett antal nyckeltal för Haninge kommun. Nyckeltal Årets resultat, mkr Eget kapital, mkr Verksamhetens nettokostnader (inkl exploateringsintäkter) i procent av skat- samt utjämning teintäk- ter/statsbidrag Nettoinvesteringar, mkr Skattesats, procent 10,1 89,9 97,5 105,8 110,0 395,4 485,3 582,8 688,6 796, ,2 96,7 149,6 131,7 101,2 19,58 20,08 20,08 20,08 20,08 Soliditet 1.) Soliditet 2.), procent ) Soliditet exklusive ansvarsförbindelser för pensioner 2.) Soliditet inklusive total pensionsskuld. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

6 Årets positiva resultat om 110,0 mkr är en förbättring i förhållande till föregående år då resultatet uppgick till 105,8 mkr. Årets betydande positiva resultat förklaras i huvudsak av nämndernas överskott, högre skatteintäkter, exploateringsvinster vid försäljning av exploateringsmark om 15,1 mkr, ersättningar från kommunala utjämningssystem samt en relativt god kostnadskontroll inom kommunen. Att skatteintäkterna ökar beror i huvudsak på en gynnsam konjunktur under större delen av året samt att antalet invånare ökat. Vidare kan det noteras att nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens finansförvaltning och reavinster, redovisar en positiv budgetavvikelse om 88,4 mkr. Föregående år redovisades en positiv budgetavvikelse om 66,7 mkr. Kommunens nettokostnader har vid jämförelse med föregående år ökat med 6,0 procent. Årets bokslut innebär att Haninge kommun uppfyller balanskravet. Vid justering för poster av engångskaraktär, vilket avser reavinster inom exploateringsverksamheten, redovisas ett positivt resultat om 94,9 mkr. Detta är en betydande förbättring i jämförelse med föregående år då motsvarande resultat 66,8 mkr. Förändringen av eget kapital är hänförlig till årets resultat samt särredovisning av VA-fonden och insatsemission till Kommuninvest. Årets investeringsvolym, inkl VA-investeringar, uppgår till 101 mkr vilket är en minskning med 31 mkr i jämförelse med föregående år då investeringar inkl. VA uppgick till 132 mkr. Minskningen förklaras främst av att Barn- och utbildningsnämnden har senarelagt investeringar bland annat avseende förskolan Kastanjen som ska uppföras av Tornberget AB. Större investeringar under året utgörs av ombyggnation av Västerhaninge Folkhögskola till Ribby förskola samt VA-exploateringar om 11 mkr. Kommunen har under de senaste åren uppfört fastigheter i kommunens regi för att sedan sälja fastigheterna till Tornberget AB. Detta har ur skattesynpunkt varit den mest ekonomiska hanteringen av investeringar i kommunen. Sedan maj 2008 har dock regeringen beslutat om ändrade skatteregler som gör att detta förfarande inte längre är det mest fördelaktiga sättet. Med nuvarande system kommer förfarandet att innebära högre stämpelskatter vid försäljning av fastigheter till Tornberget AB. Ett vanligt nyckeltal för att bedöma det ekonomiska läget i kommuner är verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag. Om måttet överstiger 100 procent måste den löpande verksamheten täckas på annat sätt än genom skatter och verksamhetsintäkter, t.ex. genom Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

7 ett finansiellt nettoöverskott eller försäljning av tillgångar. För Haninge kommun har detta nyckeltal legat konstant på 96 procent år 2005 t o m Haninge kommun har fortsatt en relativt svag soliditet. Soliditeten för år 2008 uppgår till 35 procent, vilket innebär en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående år. Om hänsyn tas till pensionsförpliktelser, vilket torde vara naturligt då dessa pensionsåtaganden i praktiken utgör en skuld för kommunen, uppgår soliditeten till -25 procent. För kommunerna i Stockholms län uppgår den genomsnittliga soliditeten till 53 procent (56 procent) för år Då hänsyn tas till kommunernas totala pensionsåtagande uppgår soliditeten till 22 procent. Haninge kommuns soliditet är således fortsatt svag jämfört med många andra kommuner. Vår bedömning Det är positivt att flera nyckeltal visar på en positiv utveckling samt att kommunen har haft en god budgethållning och en relativt låg kostnadsutveckling under året. Dock kvarstår att soliditeten med och utan totalt pensionsåtagande är svag. 6 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen (kap 4) ge en samlad bild över kommunens utveckling under året samt framtida utveckling. Vidare ska förvaltningsberättelsen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för verksamheten samt ange på vilket sätt ett eventuellt underskott ska regleras. Förvaltningsberättelsens olika delar kommenteras kortfattat nedan. Viktiga händelser, samhällsekonomisk utveckling Årsredovisningen inleds med en överblick av väsentliga händelser under året samt en övergripande beskrivning av regionens utveckling. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommenteras kortfattat. Vår bedömning Den inledande texten ger en god bild av Haninge kommuns förutsättningar med utmaningar rörande befolkningstillväxt och behov av nybyggnation. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

8 Övergripande mål och kvalitetsarbete Kommunens övergripande mål och måluppfyllelse redovisas på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Samliga av de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat om kommenteras och bedöms. Kommunens kvalitetspolicy beskrivs och viss statistik presenteras. Vår bedömning: Det sätt som kommunen valt att presentera måluppfyllelsen på gör det enkelt att följa utvecklingen över tiden. Det kan noteras att många av målen är delvis är uppfyllda. Det vore önskvärt att resultaten av den medarbetarundersökning som genomfördes i slutet av 2007 hade följts upp i årets bokslut. Finansiell analys, driftsredovisning samt investeringsredovisning I den finansiella analysen redovisas den finansiella utvecklingen i fyra olika perspektiv. Syftet är att identifiera finansiella problem och klargöra i vilken grad kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning. Också kommunens koncern bolag kommenteras i den finansiella analysen. Utvecklingen vad gäller resultat och kapacitet samt risk och kontroll kommenteras utförligt. Risker som kommunen har att hantera är främst kopplade till den vikande konjunkturen med bland annat minskade skatteintäkter som följd. I avsnittet finns också ett avsnitt avseende kommunens framtidsutsikter. Drifts- och investeringsredovisningarna ger en kortfattad beskrivning per nämnd. Det kan noteras att det i årsredovisningen finns en kortfattad separat personalredovisning. Personalavsnitt finns också presenterade i verksamhetsberättelserna för respektive nämnd. Vår bedömning Den finansiella analysen, drifts- och investeringsredovisningarna speglar kommunens verksamhet i finansiella termer på ett tillfredsställande sätt. Den känslighetsanalys som presenteras ger en intressant bild av möjliga finansiella effekter på möjliga förändringar i omvärlden. Utvärderingen av god ekonomisk hushållning visar på en positiv utveckling för Haninge kommun, men att soliditeten är relativt låg i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län. Vår uppfattning är dock att det kommunövergripande personalavsnittet i årsredovisningen ytterligare kan utvecklas med information från den separata personalredovisning som upprättas. Det sammanfattande intrycket av de inledande avsnitten i förvaltningsberättelsen är att dessa ger en god överblick av kommunens utveckling med intresseväckande analyser. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

9 6.2 Verksamhetsberättelser för nämnder/styrelser Årsredovisningen innehåller separata verksamhetsberättelser för respektive nämnd. Samtliga verksamhetsberättelser följer en likartad disposition. Områden som avhandlas är viktiga händelser under året, måluppfyllelse, ekonomiskt utfall, personal, samt framtidsutsikter. En kortare beskrivning av nämndens ansvarsområde presenteras inledningsvis. I årsredovisningens driftsredovisning framgår respektive nämnds ekonomiska utfall mot budget. Sammanstaget framgår att nämnderna redovisar ett positivt utfall mot budget om 103,5 mkr. Nämndernas avvikelse mot budget Verksamhet Avvikelse mot budget 2008 Kommunstyrelsen Miljönämnden Valnämnd Revision Överförmyndaren Stadsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Totalt 26,5 mkr 0,2 mkr +/-0 mkr 0,5 mkr 0,2 mkr 2,0 mkr 30,3 mkr 2,9 mkr 26,0 mkr 14,2 mkr 103 mkr Överskott hänförs främst till barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt socialnämnden. De ekonomiska utfallen för respektive nämnd kommenteras kortfattat i driftsredovisningen på ett överskådligt sätt. Vår bedömning - det är positivt att verksamheterna överlag lyckats med ett positiva ekonomiska utfall. Detta samtidigt som måluppfyllelsen är relativt god. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

10 6.3 Kommunens bolag och förbund I årsredovisningen finns ett avsnitt som behandlar årets resultat och ställning för de verksamheter där kommunen har ett väsentligt inflytande, och därmed ingår i den sammanställda redovisningen. Redogörelserna beskriver den verksamhet som bedrivits under år 2008 samt utsikterna för framtiden. För vår granskning av den sammanställda redovisningen se avsnitt 8 nedan. Vår bedömning - redogörelsen för kommunens dotter- och intresseföretag bedöms ge en tillfredsställande bild av resultat och ställning i dessa enheter vid boksluten för Resultaträkningen Haninge kommuns resultaträkning år 2008 Resultaträkning (mkr) Bokslut 2008 Budget 2008 Bokslut 2007 Verksamhetens intäkter 642,9 726,8 623,5 Verksamhetens kostnader , , ,4 Avskrivningar -49,8-46,0-65,7 Verksamhetens nettokostnader , , ,7 Skatteintäkter 2 572, , ,1 Generella statsbidrag 400,1 419,0 356,8 Finansiella intäkter 35,4 25,0 32,2 Finansiella kostnader -31,7-32,0-30,8 Resultat före extraordinära poster 110,0 25,8 105,8 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 110,0 25,8 105,8 Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

11 Verksamhetens intäkter Kommunens intäkter, inklusive skatteintäkter, har ökat med ca 5 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen kan främst härledas till ökade skatteintäkter på grund av ett ökat antal invånare samt en ökning i generella statsbidrag. Det bör noteras att kommunen klassificerar exploateringsintäkter och realisationsvinster vid försäljningar av materiella anläggningstillgångar bland verksamhetens intäkter. Kommunens intäkter för avgifter och ersättningar uppgår till 210 mkr jämfört med 379 mkr föregående år. Exploateringsresultatet, som redovisas bland verksamhetens intäkter, uppgår för året till 15,1 mkr, vilket överstiger budget med 15,1 mkr. Föregående år uppgick exploateringsresultatet till 20,4 mkr. Verksamhetens kostnader Årets kostnader, inklusive exploateringskostnader, har ökat med ca 6 procent vid jämförelse med föregående år. Nämndernas verksamhetskostnader har ökat med 8 procent. Kostnader för avskrivningar uppgår till 49,8 mkr jämfört med 65,7 mkr år 2007 (-24 procent). Minskningen beror i huvudsak på att kommunen föregående år redovisade nedskrivningar uppgående till 19,6 mkr. Kommunens personalkostnader har ökat med ca 5 procent. Ökningen kan härledas till genomsnittliga löneökningar om knappt 3 procent samt ökade kostnader beroende på vissa volymökningar. Under året har kommunens lokalkostnader ökat med 1 procent vilket lägre än föregående år. Då personalkostnader utgör en väsentlig del av verksamhetens kostnader har vi under året genomfört en rad olika granskningsmoment för att säkerställa en korrekt redovisning i årsredovisningen. Vår granskning har bland annat omfattat granskning av kommunens interna kontrollstruktur kopplat till löneutbetalningar. Vidare har vi granskat väsentliga underlag, exempelvis anställningsavtal samt avgångsvederlag. Vår bedömning efter genomförda granskningar är att kommunens personalkostnader i allt väsentligt är korrekt redovisade. Vi har i samband med revisionen av årsbokslutet genomfört en periodiseringskontroll av nämndernas intäkter och kostnader. Granskningen syftar till att ge en bild av i vilken omfattning redovisningen speglar verkligheten genom en korrekt periodisering av kostnader och intäkter. Vid granskningen har vi identifierat felaktigheter som uppgår till ca 3,7 mkr. Det kan noteras att kommunen redovisar ett finansnetto som överstiger budget med 11 mkr i årsbokslutet. Detta förklaras till största del av en positiv budgetavvikelse för de finansiella intäkterna om 10 mkr. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

12 Vår bedömning - vår granskning har visat att kommunens resultaträkning ger en rättvisande bild av kommunens intäkter och kostnader. Vi kan dock konstatera att det i bokslutet föreligger mindre brister när det gäller periodiseringar av vissa intäkter och kostnader. Nettoeffekten av dessa felperiodiseringar bedöms dock inte vara av väsentlig betydelse för kommunens redovisade resultat för år Balansräkning Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet till Lagen om kommunal redovisning, givna rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt i enlighet med god revisionssed för kommunal verksamhet. Vidare har på sedvanligt sätt respektive balanspost avstämts mot bokslutsdokumentation och underbilagor. Genom stickprov samt avstämning mot sidoordnade system har kontroll skett att posterna värderats och periodiserats på ett korrekt sätt. TILLGÅNGAR (mkr) Anläggningstillgångar Byggnader och mark 651,1 630,3 Maskiner och inventarier 101,3 111,2 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar samt aktier 65,0 57,8 Långfristiga fordringar 925,4 905,5 Summa anläggningstillgångar 1 742, ,7 Omsättningstillgångar Förråd och lager 0,0 0,2 Kortsiktiga fordringar 169,4 191,8 Kassa och bank 386,2 285,7 Summa omsättningstillgångar 555,6 477,7 SUMMA TILLGÅNGAR 2 298, ,4 Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

13 EGET KAPITAL OCH SKULDER (mkr) Eget kapital 796,1 688,6 - varav årets resultat 110,0 105,8 Avsättningar och liknande förpliktelser 294,7 264,5 Långfristiga skulder Lån 665,9 702,4 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder inkl. exploateringsverksamheten 541,6 527,0 Summa skulder inkl avsättningar 1 502, ,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 298, ,4 Ansvarsförbindelser 2 896, ,4 Nedan redogörs för våra noteringar i samband med granskningen av kommunens balansräkning. Materiella anläggningstillgångar och pågående projekt Årets investeringsvolym inklusive VA-investeringar om 11 mkr uppgår till 101 mkr vilket är understiger budget med 77 mkr. Huvuddelen av årets genomförda investeringar avser byggnationsprojekt samt investeringar i kommunlokaler samt exploateringsprojekt. Vi har kontrollberäknat årets avskrivningar utan anmärkningar. Vidare har vi stickprovsvis granskat verifierande underlag, fakturor samt projektredovisningar, i samband med aktiveringar av projekt. Vår granskning av årets aktiveringar har inte föranlett väsentliga noteringar. Finansiella anläggningstillgångar Kommunens långfristiga fordringar på totalt 925 mkr avser till allra största del fordringar på Tornberget AB (913 mkr). Nytt lån till Tornberget har givits om 41 mkr under perioden. Bland övriga fordringar märks bland annat fordringar på fastighetsägare avseende gatukostnader om 4,0 mkr. Fordringarna är av- Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

14 stämda mot upprättade reverser/avtal. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Exploateringsområden Kommunen har nettoskuld för exploateringsområdena. Detta beror på att kommunen erhållit förskottsinbetalningar för kommande exploateringsarbeten. Skulden har ökat med 19,4 mkr till 58,2 mkr under året. Ökningen beror på att flera förskottsbetalningar inklusive erhållen likvid för sålda fastigheter. Vi har stickprovsvis granskat årets försäljningar mot försäljningsavtal utan anmärkningar. Kortfristiga fordringar Vi har genomfört en åldersanalys av kommunens utestående kundfordringar och kan notera att i bokslutet finns fakturor som är förfallna med mer än 90 dagar uppgående till 5,9 mkr. Kommunens interimsfordringar utgörs främst av förutbetalda hyror, vilka stickprovsmässigt kontrollerats mot fakturaunderlag utan anmärkning. Kassa och bank Avstämning av likvida medel har skett mot kontoutdrag från bank och postgiro utan anmärkning samt mot engagemangsbesked. Goda rutiner för månatlig avstämning avseende likvida medel finns i kommunen. Granskning har även skett av att årets ränteintäkter periodiserats korrekt. Vi har stickprovsvis granskat att kassaintyg finns upprättade samt att dessa är attesterade för utbetalade förskottskassor. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Eget kapital Årets förändring av eget kapital är hänförligt till årets positiva resultat, bortbokning av tidigare del av eget kapital som nu särredovisas som VA-medel om 2,9 Mkr samt en mindre insatsemission i Kommuninvest. Avsättningar Avsättning för pensioner sker i enlighet med Lagen om kommunal redovisning, vilket innebär att i kommunens balansräkning redovisas endast pensionsrätt intjänad efter Utgående saldon har stämts av mot specifikation från KPA utan anmärkning. Övriga pensionsåtaganden redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med kommunallagen. Haninge kommuns (koncernen) totala pensionsåtagande (avsättningar för pensioner, ansvarsförbindelser samt löneskatt) uppgår till mkr. Det är viktigt ur risksynpunkt att beakta även den del av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse då finansiering av denna skall ske i framtiden. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

15 Aktualiseringsgraden i kommunens pensionsberäkningar uppgår till 73 procent. Detta innebär att endast 73 procent av de uppgifter som ligger till grund för beräkningen av kommunens pensionsåtagande är uppdaterade fullt ut. En låg aktualiseringsgrad kan innebära en viss risk då inte all information ingår i beräkningarna. Övriga avsättningar har granskats mot verifierande underlag utan anmärkningar. Långfristiga skulder Kommunens långfristiga låneskulder har avstämts mot verifierande underlag utan anmärkningar. Räntekostnader har rimlighetsbedömts utan noteringar. Kortfristiga skulder Större poster utgörs av leverantörsskulder, personalrelaterade skulder samt interimsskulder. Vi har stämt av bokförda skulder mot underlag samt genomfört avklippskontroll för att verifiera korrekt hantering i kommunens periodisering av kostnader kring årsskiftet. Granskningen har inte föranlett några väsentliga anmärkningar. Vi har kontrollerat att samtliga personalrelaterade skulder har belagts med sociala avgifter. Den individuella delen av pensionsskulden inkl. löneskatt har redovisats i enlighet med beräkningsunderlag från KPA. Övriga större poster avseende interimsskulder har granskats mot verifierande underlag. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Vår bedömning - balansräkningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning per Vi rekommenderar dock kommunen att förbättra aktualiseringsgraden i samband med beräkningen av pensionsskulden. 6.6 Finansieringsanalys Vi har granskat att finansieringsanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Vår bedömning - Kommunens finansieringsanalys är upprättad i enlighet med övriga delar av årsredovisningen och ger en korrekt bild av likviditetsflöden under året. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

16 7 Sammanställd redovisning Konsolidering har skett av dotterbolagen Haninge kommun Holding AB (100 procent), SRV Återvinning AB (31,5 procent), Haninge Ishall AB (89 procent) samt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (47,1 procent). Årets resultat i kommunkoncernen uppgår till 115,8 mkr att jämföra med föregående års resultat om 117,5 mkr, efter justering för bokslutsdispositioner. Resultatet för kommunkoncernen förklaras huvudsakligen av kommunens starka resultat. Haninge kommun upprättar en sammanställd redovisning för kommunens åtaganden där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I koncernredovisningen ingår hel- eller delägda företag där ägarandelen uppgår till minst 20 procent av röster och kapital, vilket är i överensstämmelse med god sed för kommunal redovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt en beskrivning av de i koncernen ingående bolagen. Noter redovisas till väsentliga poster i viss utsträckning. Vi har granskat samtliga koncernjusteringar och analysen av förändringen mellan ingående och utgående eget kapital. Vår bedömning den sammanställda redovisningen bedöms ge en rättvisande bild över verksamheten och den ekonomiska ställningen för Haninge kommun och dess koncern per den 31 december Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

17 8 Noterade fel Nedan redovisas de fel som vi noterat i samband med vår granskning av årsredovisningen. Notering Belopp Resultatpåverkan Felaktigt periodiserad pensionskostnad 3,7 mkr + För högt redovisad löneskatt pensioner 1,5 mkr + Felaktig räntekostnad för långfristiga lån 0,6 mkr + Totalt 5,8 mkr + Vår bedömning är att de fel vi identifierat vid granskningen av kommunens årsbokslut sammanstaget inte är av väsentlig karaktär. Stockholm den 17 mars 2009 Jane Granström Certifierad kommunal revisor Johan Perols Certifierad kommunal revisor Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2015

Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 3 Syftet med granskningen... 4 4 Granskningens omfattning... 4 5 Kommunens ekonomiska

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari Storstockholms brandförsvar

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Granskningens

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2017 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2016 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport /2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2014. Granskning av årsredovisning 2013 Sundbybergs stad

Revisionsrapport /2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2014. Granskning av årsredovisning 2013 Sundbybergs stad Revisionsrapport /2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Sundbybergs stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Årsredovisning 2003. April 2004. Rolf Hammar Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Söderhamns kommun. Granskning av. Årsredovisning 2003. April 2004. Rolf Hammar Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Söderhamns kommun Granskning av Årsredovisning 2003 April 2004 Rolf Hammar Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2015 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007 Granskning av delårsrapport och delårsbokslut 2007 Nacka kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2007 1 Bakgrund På uppdrag av revisorerna i Nacka kommun har Ernst

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning Audit KPMG AB

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning Audit KPMG AB Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning 2012 Audit KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Förvaltningsberättelse 2 3.1 Investeringsredovisning 2 3.2 Driftsredovisning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Torsås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2006

Rapport över granskning av bokslut 2006 Rapport över granskning av bokslut 2006 KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 2 5. Förenlighet med kommunfullmäktiges mål 3 5.1 Finansiella mål 3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer