Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008"

Transkript

1 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning Inledning Syftet med granskningen Granskningens omfattning Kommunens ekonomiska resultat och ställning Årsredovisning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelser för nämnder/styrelser Kommunens bolag och förbund Resultaträkningen Balansräkning Finansieringsanalys Sammanställd redovisning Noterade fel...16

3 1 Sammanfattning I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter från granskningen av Haninge kommuns bokslut och årsredovisning för I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed har efterföljts. Vid granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från god redovisningssed noterats. Årsredovisningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed så som den definieras av bland annat Rådet för kommunal redovisning. De väsentligaste slutsatserna i 2008 års granskning sammanfattas enligt följande: Årsredovisningen i dess helhet ger läsaren en överskådlig bild över Haninge kommuns verksamhet och ekonomi. Förvaltningsberättelsen ger en god bild av kommunens utveckling, utmaningar, ekonomi och finansiell situation. Årsredovisningen ger en intresseväckande beskrivning av kommunens måluppfyllelse, både på en övergripande nivå och för respektive nämnd. Kommunens analys och utvärdering av kriterier för god ekonomisk hushållning bedömer vi vara tillfredsställande beskrivet i årsredovisningen. Den kommunövergripande personalredovisning som presenteras i årsredovisningen kan utvecklas ytterligare med information från den personalstatistik som publiceras i ett särskilt dokument. Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper. Bokslutet är tillfredsställande dokumenterat. Medlem i Ernst & Young Global Limited

4 2 Inledning Vi har på uppdrag av revisorerna i Haninge kommun granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret Rapporten innehåller iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga poster, och för övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med granskningsarbetet. Alla belopp är angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges. 3 Syftet med granskningen Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens resultat/måluppfyllelse är tillfyllest. Med rättvisande avses bland annat: att tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt, att Haninge kommuns samtliga tillgångar och skulder medtagits, att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksamhetsåret. 4 Granskningens omfattning Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, kommunala redovisningslagen, god revisionssed för kommunal verksamhet, samt kommunens regler och anvisningar avseende upprättande av bokslut. Vår granskning av årsredovisningen omfattar: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Sammanställd redovisning (Koncernredovisning) Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

5 Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser samt omfattar även bedömning av kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Vi har även granskat att kommunen beaktat ny lagstiftning och nya redovisningsprinciper. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av verifierande underlag. 5 Kommunens ekonomiska resultat och ställning Nedan redovisas ett antal nyckeltal för Haninge kommun. Nyckeltal Årets resultat, mkr Eget kapital, mkr Verksamhetens nettokostnader (inkl exploateringsintäkter) i procent av skat- samt utjämning teintäk- ter/statsbidrag Nettoinvesteringar, mkr Skattesats, procent 10,1 89,9 97,5 105,8 110,0 395,4 485,3 582,8 688,6 796, ,2 96,7 149,6 131,7 101,2 19,58 20,08 20,08 20,08 20,08 Soliditet 1.) Soliditet 2.), procent ) Soliditet exklusive ansvarsförbindelser för pensioner 2.) Soliditet inklusive total pensionsskuld. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

6 Årets positiva resultat om 110,0 mkr är en förbättring i förhållande till föregående år då resultatet uppgick till 105,8 mkr. Årets betydande positiva resultat förklaras i huvudsak av nämndernas överskott, högre skatteintäkter, exploateringsvinster vid försäljning av exploateringsmark om 15,1 mkr, ersättningar från kommunala utjämningssystem samt en relativt god kostnadskontroll inom kommunen. Att skatteintäkterna ökar beror i huvudsak på en gynnsam konjunktur under större delen av året samt att antalet invånare ökat. Vidare kan det noteras att nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens finansförvaltning och reavinster, redovisar en positiv budgetavvikelse om 88,4 mkr. Föregående år redovisades en positiv budgetavvikelse om 66,7 mkr. Kommunens nettokostnader har vid jämförelse med föregående år ökat med 6,0 procent. Årets bokslut innebär att Haninge kommun uppfyller balanskravet. Vid justering för poster av engångskaraktär, vilket avser reavinster inom exploateringsverksamheten, redovisas ett positivt resultat om 94,9 mkr. Detta är en betydande förbättring i jämförelse med föregående år då motsvarande resultat 66,8 mkr. Förändringen av eget kapital är hänförlig till årets resultat samt särredovisning av VA-fonden och insatsemission till Kommuninvest. Årets investeringsvolym, inkl VA-investeringar, uppgår till 101 mkr vilket är en minskning med 31 mkr i jämförelse med föregående år då investeringar inkl. VA uppgick till 132 mkr. Minskningen förklaras främst av att Barn- och utbildningsnämnden har senarelagt investeringar bland annat avseende förskolan Kastanjen som ska uppföras av Tornberget AB. Större investeringar under året utgörs av ombyggnation av Västerhaninge Folkhögskola till Ribby förskola samt VA-exploateringar om 11 mkr. Kommunen har under de senaste åren uppfört fastigheter i kommunens regi för att sedan sälja fastigheterna till Tornberget AB. Detta har ur skattesynpunkt varit den mest ekonomiska hanteringen av investeringar i kommunen. Sedan maj 2008 har dock regeringen beslutat om ändrade skatteregler som gör att detta förfarande inte längre är det mest fördelaktiga sättet. Med nuvarande system kommer förfarandet att innebära högre stämpelskatter vid försäljning av fastigheter till Tornberget AB. Ett vanligt nyckeltal för att bedöma det ekonomiska läget i kommuner är verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag. Om måttet överstiger 100 procent måste den löpande verksamheten täckas på annat sätt än genom skatter och verksamhetsintäkter, t.ex. genom Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

7 ett finansiellt nettoöverskott eller försäljning av tillgångar. För Haninge kommun har detta nyckeltal legat konstant på 96 procent år 2005 t o m Haninge kommun har fortsatt en relativt svag soliditet. Soliditeten för år 2008 uppgår till 35 procent, vilket innebär en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående år. Om hänsyn tas till pensionsförpliktelser, vilket torde vara naturligt då dessa pensionsåtaganden i praktiken utgör en skuld för kommunen, uppgår soliditeten till -25 procent. För kommunerna i Stockholms län uppgår den genomsnittliga soliditeten till 53 procent (56 procent) för år Då hänsyn tas till kommunernas totala pensionsåtagande uppgår soliditeten till 22 procent. Haninge kommuns soliditet är således fortsatt svag jämfört med många andra kommuner. Vår bedömning Det är positivt att flera nyckeltal visar på en positiv utveckling samt att kommunen har haft en god budgethållning och en relativt låg kostnadsutveckling under året. Dock kvarstår att soliditeten med och utan totalt pensionsåtagande är svag. 6 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen (kap 4) ge en samlad bild över kommunens utveckling under året samt framtida utveckling. Vidare ska förvaltningsberättelsen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för verksamheten samt ange på vilket sätt ett eventuellt underskott ska regleras. Förvaltningsberättelsens olika delar kommenteras kortfattat nedan. Viktiga händelser, samhällsekonomisk utveckling Årsredovisningen inleds med en överblick av väsentliga händelser under året samt en övergripande beskrivning av regionens utveckling. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommenteras kortfattat. Vår bedömning Den inledande texten ger en god bild av Haninge kommuns förutsättningar med utmaningar rörande befolkningstillväxt och behov av nybyggnation. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

8 Övergripande mål och kvalitetsarbete Kommunens övergripande mål och måluppfyllelse redovisas på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Samliga av de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat om kommenteras och bedöms. Kommunens kvalitetspolicy beskrivs och viss statistik presenteras. Vår bedömning: Det sätt som kommunen valt att presentera måluppfyllelsen på gör det enkelt att följa utvecklingen över tiden. Det kan noteras att många av målen är delvis är uppfyllda. Det vore önskvärt att resultaten av den medarbetarundersökning som genomfördes i slutet av 2007 hade följts upp i årets bokslut. Finansiell analys, driftsredovisning samt investeringsredovisning I den finansiella analysen redovisas den finansiella utvecklingen i fyra olika perspektiv. Syftet är att identifiera finansiella problem och klargöra i vilken grad kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning. Också kommunens koncern bolag kommenteras i den finansiella analysen. Utvecklingen vad gäller resultat och kapacitet samt risk och kontroll kommenteras utförligt. Risker som kommunen har att hantera är främst kopplade till den vikande konjunkturen med bland annat minskade skatteintäkter som följd. I avsnittet finns också ett avsnitt avseende kommunens framtidsutsikter. Drifts- och investeringsredovisningarna ger en kortfattad beskrivning per nämnd. Det kan noteras att det i årsredovisningen finns en kortfattad separat personalredovisning. Personalavsnitt finns också presenterade i verksamhetsberättelserna för respektive nämnd. Vår bedömning Den finansiella analysen, drifts- och investeringsredovisningarna speglar kommunens verksamhet i finansiella termer på ett tillfredsställande sätt. Den känslighetsanalys som presenteras ger en intressant bild av möjliga finansiella effekter på möjliga förändringar i omvärlden. Utvärderingen av god ekonomisk hushållning visar på en positiv utveckling för Haninge kommun, men att soliditeten är relativt låg i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län. Vår uppfattning är dock att det kommunövergripande personalavsnittet i årsredovisningen ytterligare kan utvecklas med information från den separata personalredovisning som upprättas. Det sammanfattande intrycket av de inledande avsnitten i förvaltningsberättelsen är att dessa ger en god överblick av kommunens utveckling med intresseväckande analyser. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

9 6.2 Verksamhetsberättelser för nämnder/styrelser Årsredovisningen innehåller separata verksamhetsberättelser för respektive nämnd. Samtliga verksamhetsberättelser följer en likartad disposition. Områden som avhandlas är viktiga händelser under året, måluppfyllelse, ekonomiskt utfall, personal, samt framtidsutsikter. En kortare beskrivning av nämndens ansvarsområde presenteras inledningsvis. I årsredovisningens driftsredovisning framgår respektive nämnds ekonomiska utfall mot budget. Sammanstaget framgår att nämnderna redovisar ett positivt utfall mot budget om 103,5 mkr. Nämndernas avvikelse mot budget Verksamhet Avvikelse mot budget 2008 Kommunstyrelsen Miljönämnden Valnämnd Revision Överförmyndaren Stadsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Totalt 26,5 mkr 0,2 mkr +/-0 mkr 0,5 mkr 0,2 mkr 2,0 mkr 30,3 mkr 2,9 mkr 26,0 mkr 14,2 mkr 103 mkr Överskott hänförs främst till barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt socialnämnden. De ekonomiska utfallen för respektive nämnd kommenteras kortfattat i driftsredovisningen på ett överskådligt sätt. Vår bedömning - det är positivt att verksamheterna överlag lyckats med ett positiva ekonomiska utfall. Detta samtidigt som måluppfyllelsen är relativt god. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

10 6.3 Kommunens bolag och förbund I årsredovisningen finns ett avsnitt som behandlar årets resultat och ställning för de verksamheter där kommunen har ett väsentligt inflytande, och därmed ingår i den sammanställda redovisningen. Redogörelserna beskriver den verksamhet som bedrivits under år 2008 samt utsikterna för framtiden. För vår granskning av den sammanställda redovisningen se avsnitt 8 nedan. Vår bedömning - redogörelsen för kommunens dotter- och intresseföretag bedöms ge en tillfredsställande bild av resultat och ställning i dessa enheter vid boksluten för Resultaträkningen Haninge kommuns resultaträkning år 2008 Resultaträkning (mkr) Bokslut 2008 Budget 2008 Bokslut 2007 Verksamhetens intäkter 642,9 726,8 623,5 Verksamhetens kostnader , , ,4 Avskrivningar -49,8-46,0-65,7 Verksamhetens nettokostnader , , ,7 Skatteintäkter 2 572, , ,1 Generella statsbidrag 400,1 419,0 356,8 Finansiella intäkter 35,4 25,0 32,2 Finansiella kostnader -31,7-32,0-30,8 Resultat före extraordinära poster 110,0 25,8 105,8 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 110,0 25,8 105,8 Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

11 Verksamhetens intäkter Kommunens intäkter, inklusive skatteintäkter, har ökat med ca 5 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen kan främst härledas till ökade skatteintäkter på grund av ett ökat antal invånare samt en ökning i generella statsbidrag. Det bör noteras att kommunen klassificerar exploateringsintäkter och realisationsvinster vid försäljningar av materiella anläggningstillgångar bland verksamhetens intäkter. Kommunens intäkter för avgifter och ersättningar uppgår till 210 mkr jämfört med 379 mkr föregående år. Exploateringsresultatet, som redovisas bland verksamhetens intäkter, uppgår för året till 15,1 mkr, vilket överstiger budget med 15,1 mkr. Föregående år uppgick exploateringsresultatet till 20,4 mkr. Verksamhetens kostnader Årets kostnader, inklusive exploateringskostnader, har ökat med ca 6 procent vid jämförelse med föregående år. Nämndernas verksamhetskostnader har ökat med 8 procent. Kostnader för avskrivningar uppgår till 49,8 mkr jämfört med 65,7 mkr år 2007 (-24 procent). Minskningen beror i huvudsak på att kommunen föregående år redovisade nedskrivningar uppgående till 19,6 mkr. Kommunens personalkostnader har ökat med ca 5 procent. Ökningen kan härledas till genomsnittliga löneökningar om knappt 3 procent samt ökade kostnader beroende på vissa volymökningar. Under året har kommunens lokalkostnader ökat med 1 procent vilket lägre än föregående år. Då personalkostnader utgör en väsentlig del av verksamhetens kostnader har vi under året genomfört en rad olika granskningsmoment för att säkerställa en korrekt redovisning i årsredovisningen. Vår granskning har bland annat omfattat granskning av kommunens interna kontrollstruktur kopplat till löneutbetalningar. Vidare har vi granskat väsentliga underlag, exempelvis anställningsavtal samt avgångsvederlag. Vår bedömning efter genomförda granskningar är att kommunens personalkostnader i allt väsentligt är korrekt redovisade. Vi har i samband med revisionen av årsbokslutet genomfört en periodiseringskontroll av nämndernas intäkter och kostnader. Granskningen syftar till att ge en bild av i vilken omfattning redovisningen speglar verkligheten genom en korrekt periodisering av kostnader och intäkter. Vid granskningen har vi identifierat felaktigheter som uppgår till ca 3,7 mkr. Det kan noteras att kommunen redovisar ett finansnetto som överstiger budget med 11 mkr i årsbokslutet. Detta förklaras till största del av en positiv budgetavvikelse för de finansiella intäkterna om 10 mkr. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

12 Vår bedömning - vår granskning har visat att kommunens resultaträkning ger en rättvisande bild av kommunens intäkter och kostnader. Vi kan dock konstatera att det i bokslutet föreligger mindre brister när det gäller periodiseringar av vissa intäkter och kostnader. Nettoeffekten av dessa felperiodiseringar bedöms dock inte vara av väsentlig betydelse för kommunens redovisade resultat för år Balansräkning Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet till Lagen om kommunal redovisning, givna rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt i enlighet med god revisionssed för kommunal verksamhet. Vidare har på sedvanligt sätt respektive balanspost avstämts mot bokslutsdokumentation och underbilagor. Genom stickprov samt avstämning mot sidoordnade system har kontroll skett att posterna värderats och periodiserats på ett korrekt sätt. TILLGÅNGAR (mkr) Anläggningstillgångar Byggnader och mark 651,1 630,3 Maskiner och inventarier 101,3 111,2 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar samt aktier 65,0 57,8 Långfristiga fordringar 925,4 905,5 Summa anläggningstillgångar 1 742, ,7 Omsättningstillgångar Förråd och lager 0,0 0,2 Kortsiktiga fordringar 169,4 191,8 Kassa och bank 386,2 285,7 Summa omsättningstillgångar 555,6 477,7 SUMMA TILLGÅNGAR 2 298, ,4 Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

13 EGET KAPITAL OCH SKULDER (mkr) Eget kapital 796,1 688,6 - varav årets resultat 110,0 105,8 Avsättningar och liknande förpliktelser 294,7 264,5 Långfristiga skulder Lån 665,9 702,4 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder inkl. exploateringsverksamheten 541,6 527,0 Summa skulder inkl avsättningar 1 502, ,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 298, ,4 Ansvarsförbindelser 2 896, ,4 Nedan redogörs för våra noteringar i samband med granskningen av kommunens balansräkning. Materiella anläggningstillgångar och pågående projekt Årets investeringsvolym inklusive VA-investeringar om 11 mkr uppgår till 101 mkr vilket är understiger budget med 77 mkr. Huvuddelen av årets genomförda investeringar avser byggnationsprojekt samt investeringar i kommunlokaler samt exploateringsprojekt. Vi har kontrollberäknat årets avskrivningar utan anmärkningar. Vidare har vi stickprovsvis granskat verifierande underlag, fakturor samt projektredovisningar, i samband med aktiveringar av projekt. Vår granskning av årets aktiveringar har inte föranlett väsentliga noteringar. Finansiella anläggningstillgångar Kommunens långfristiga fordringar på totalt 925 mkr avser till allra största del fordringar på Tornberget AB (913 mkr). Nytt lån till Tornberget har givits om 41 mkr under perioden. Bland övriga fordringar märks bland annat fordringar på fastighetsägare avseende gatukostnader om 4,0 mkr. Fordringarna är av- Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

14 stämda mot upprättade reverser/avtal. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Exploateringsområden Kommunen har nettoskuld för exploateringsområdena. Detta beror på att kommunen erhållit förskottsinbetalningar för kommande exploateringsarbeten. Skulden har ökat med 19,4 mkr till 58,2 mkr under året. Ökningen beror på att flera förskottsbetalningar inklusive erhållen likvid för sålda fastigheter. Vi har stickprovsvis granskat årets försäljningar mot försäljningsavtal utan anmärkningar. Kortfristiga fordringar Vi har genomfört en åldersanalys av kommunens utestående kundfordringar och kan notera att i bokslutet finns fakturor som är förfallna med mer än 90 dagar uppgående till 5,9 mkr. Kommunens interimsfordringar utgörs främst av förutbetalda hyror, vilka stickprovsmässigt kontrollerats mot fakturaunderlag utan anmärkning. Kassa och bank Avstämning av likvida medel har skett mot kontoutdrag från bank och postgiro utan anmärkning samt mot engagemangsbesked. Goda rutiner för månatlig avstämning avseende likvida medel finns i kommunen. Granskning har även skett av att årets ränteintäkter periodiserats korrekt. Vi har stickprovsvis granskat att kassaintyg finns upprättade samt att dessa är attesterade för utbetalade förskottskassor. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Eget kapital Årets förändring av eget kapital är hänförligt till årets positiva resultat, bortbokning av tidigare del av eget kapital som nu särredovisas som VA-medel om 2,9 Mkr samt en mindre insatsemission i Kommuninvest. Avsättningar Avsättning för pensioner sker i enlighet med Lagen om kommunal redovisning, vilket innebär att i kommunens balansräkning redovisas endast pensionsrätt intjänad efter Utgående saldon har stämts av mot specifikation från KPA utan anmärkning. Övriga pensionsåtaganden redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med kommunallagen. Haninge kommuns (koncernen) totala pensionsåtagande (avsättningar för pensioner, ansvarsförbindelser samt löneskatt) uppgår till mkr. Det är viktigt ur risksynpunkt att beakta även den del av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse då finansiering av denna skall ske i framtiden. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

15 Aktualiseringsgraden i kommunens pensionsberäkningar uppgår till 73 procent. Detta innebär att endast 73 procent av de uppgifter som ligger till grund för beräkningen av kommunens pensionsåtagande är uppdaterade fullt ut. En låg aktualiseringsgrad kan innebära en viss risk då inte all information ingår i beräkningarna. Övriga avsättningar har granskats mot verifierande underlag utan anmärkningar. Långfristiga skulder Kommunens långfristiga låneskulder har avstämts mot verifierande underlag utan anmärkningar. Räntekostnader har rimlighetsbedömts utan noteringar. Kortfristiga skulder Större poster utgörs av leverantörsskulder, personalrelaterade skulder samt interimsskulder. Vi har stämt av bokförda skulder mot underlag samt genomfört avklippskontroll för att verifiera korrekt hantering i kommunens periodisering av kostnader kring årsskiftet. Granskningen har inte föranlett några väsentliga anmärkningar. Vi har kontrollerat att samtliga personalrelaterade skulder har belagts med sociala avgifter. Den individuella delen av pensionsskulden inkl. löneskatt har redovisats i enlighet med beräkningsunderlag från KPA. Övriga större poster avseende interimsskulder har granskats mot verifierande underlag. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Vår bedömning - balansräkningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning per Vi rekommenderar dock kommunen att förbättra aktualiseringsgraden i samband med beräkningen av pensionsskulden. 6.6 Finansieringsanalys Vi har granskat att finansieringsanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Vår bedömning - Kommunens finansieringsanalys är upprättad i enlighet med övriga delar av årsredovisningen och ger en korrekt bild av likviditetsflöden under året. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

16 7 Sammanställd redovisning Konsolidering har skett av dotterbolagen Haninge kommun Holding AB (100 procent), SRV Återvinning AB (31,5 procent), Haninge Ishall AB (89 procent) samt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (47,1 procent). Årets resultat i kommunkoncernen uppgår till 115,8 mkr att jämföra med föregående års resultat om 117,5 mkr, efter justering för bokslutsdispositioner. Resultatet för kommunkoncernen förklaras huvudsakligen av kommunens starka resultat. Haninge kommun upprättar en sammanställd redovisning för kommunens åtaganden där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I koncernredovisningen ingår hel- eller delägda företag där ägarandelen uppgår till minst 20 procent av röster och kapital, vilket är i överensstämmelse med god sed för kommunal redovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt en beskrivning av de i koncernen ingående bolagen. Noter redovisas till väsentliga poster i viss utsträckning. Vi har granskat samtliga koncernjusteringar och analysen av förändringen mellan ingående och utgående eget kapital. Vår bedömning den sammanställda redovisningen bedöms ge en rättvisande bild över verksamheten och den ekonomiska ställningen för Haninge kommun och dess koncern per den 31 december Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

17 8 Noterade fel Nedan redovisas de fel som vi noterat i samband med vår granskning av årsredovisningen. Notering Belopp Resultatpåverkan Felaktigt periodiserad pensionskostnad 3,7 mkr + För högt redovisad löneskatt pensioner 1,5 mkr + Felaktig räntekostnad för långfristiga lån 0,6 mkr + Totalt 5,8 mkr + Vår bedömning är att de fel vi identifierat vid granskningen av kommunens årsbokslut sammanstaget inte är av väsentlig karaktär. Stockholm den 17 mars 2009 Jane Granström Certifierad kommunal revisor Johan Perols Certifierad kommunal revisor Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport /2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2014. Granskning av årsredovisning 2013 Sundbybergs stad

Revisionsrapport /2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2014. Granskning av årsredovisning 2013 Sundbybergs stad Revisionsrapport /2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Sundbybergs stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015. Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars/april 2015 Nykvarns kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5

1 Sammanfattning...2. 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2010 Arboga kommun 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Avgränsning...4 2.3 Syfte...4 2.4 Tillvägagångssätt...5 3 Intern kontroll...5 3.1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Lysekils kommun 2013-04-02 Håkan Olsson, certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport.

Arvika kommun. Årsbokslut 2007 Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12. Arvika årsbokslut 07 Rapport. ABCD Arvika kommun Årsbokslut 2007 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 24 februari 2007 Antal sidor: 12 Arvika årsbokslut 07 Rapport.doc 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport Lysekils kommun Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport Lysekils kommun Håkan Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor Henrik Bergh Gunvor Johansson Granskning av årsredovisning 2014 Mars 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens kommunalförbund år 2012. Från Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 6012.

Årsredovisning Västra Mälardalens kommunalförbund år 2012. Från Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 6012. ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-09 Blad 22 AO Ks 46 Dnr 104/2013-042 Au 45 Dnr 77/2013-042 Årsredovisning Västra Mälardalens kommunalförbund år 2012 Från Västra

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning www.pwc.se Anna Gröndahl Kim Gustafsson Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2013 Vingåker kommun mars-april 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01

OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr Gäller från 2.O 1994.1127 1995-01-01 OXELÖSUNDS KOMMUNS Redovisningsreglemente 1 (9) REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUN 1 Kommunens redovisning skall utföras enligt bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller för kommunstyrelsen

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer