Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008"

Transkript

1 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning Inledning Syftet med granskningen Granskningens omfattning Kommunens ekonomiska resultat och ställning Årsredovisning Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelser för nämnder/styrelser Kommunens bolag och förbund Resultaträkningen Balansräkning Finansieringsanalys Sammanställd redovisning Noterade fel...16

3 1 Sammanfattning I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter från granskningen av Haninge kommuns bokslut och årsredovisning för I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed har efterföljts. Vid granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från god redovisningssed noterats. Årsredovisningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed så som den definieras av bland annat Rådet för kommunal redovisning. De väsentligaste slutsatserna i 2008 års granskning sammanfattas enligt följande: Årsredovisningen i dess helhet ger läsaren en överskådlig bild över Haninge kommuns verksamhet och ekonomi. Förvaltningsberättelsen ger en god bild av kommunens utveckling, utmaningar, ekonomi och finansiell situation. Årsredovisningen ger en intresseväckande beskrivning av kommunens måluppfyllelse, både på en övergripande nivå och för respektive nämnd. Kommunens analys och utvärdering av kriterier för god ekonomisk hushållning bedömer vi vara tillfredsställande beskrivet i årsredovisningen. Den kommunövergripande personalredovisning som presenteras i årsredovisningen kan utvecklas ytterligare med information från den personalstatistik som publiceras i ett särskilt dokument. Årsredovisningen bedöms uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper. Bokslutet är tillfredsställande dokumenterat. Medlem i Ernst & Young Global Limited

4 2 Inledning Vi har på uppdrag av revisorerna i Haninge kommun granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret Rapporten innehåller iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga poster, och för övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med granskningsarbetet. Alla belopp är angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges. 3 Syftet med granskningen Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens resultat/måluppfyllelse är tillfyllest. Med rättvisande avses bland annat: att tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt, att Haninge kommuns samtliga tillgångar och skulder medtagits, att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksamhetsåret. 4 Granskningens omfattning Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, kommunala redovisningslagen, god revisionssed för kommunal verksamhet, samt kommunens regler och anvisningar avseende upprättande av bokslut. Vår granskning av årsredovisningen omfattar: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys Sammanställd redovisning (Koncernredovisning) Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

5 Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser samt omfattar även bedömning av kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Vi har även granskat att kommunen beaktat ny lagstiftning och nya redovisningsprinciper. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av verifierande underlag. 5 Kommunens ekonomiska resultat och ställning Nedan redovisas ett antal nyckeltal för Haninge kommun. Nyckeltal Årets resultat, mkr Eget kapital, mkr Verksamhetens nettokostnader (inkl exploateringsintäkter) i procent av skat- samt utjämning teintäk- ter/statsbidrag Nettoinvesteringar, mkr Skattesats, procent 10,1 89,9 97,5 105,8 110,0 395,4 485,3 582,8 688,6 796, ,2 96,7 149,6 131,7 101,2 19,58 20,08 20,08 20,08 20,08 Soliditet 1.) Soliditet 2.), procent ) Soliditet exklusive ansvarsförbindelser för pensioner 2.) Soliditet inklusive total pensionsskuld. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

6 Årets positiva resultat om 110,0 mkr är en förbättring i förhållande till föregående år då resultatet uppgick till 105,8 mkr. Årets betydande positiva resultat förklaras i huvudsak av nämndernas överskott, högre skatteintäkter, exploateringsvinster vid försäljning av exploateringsmark om 15,1 mkr, ersättningar från kommunala utjämningssystem samt en relativt god kostnadskontroll inom kommunen. Att skatteintäkterna ökar beror i huvudsak på en gynnsam konjunktur under större delen av året samt att antalet invånare ökat. Vidare kan det noteras att nämnderna sammantaget, exklusive kommunstyrelsens finansförvaltning och reavinster, redovisar en positiv budgetavvikelse om 88,4 mkr. Föregående år redovisades en positiv budgetavvikelse om 66,7 mkr. Kommunens nettokostnader har vid jämförelse med föregående år ökat med 6,0 procent. Årets bokslut innebär att Haninge kommun uppfyller balanskravet. Vid justering för poster av engångskaraktär, vilket avser reavinster inom exploateringsverksamheten, redovisas ett positivt resultat om 94,9 mkr. Detta är en betydande förbättring i jämförelse med föregående år då motsvarande resultat 66,8 mkr. Förändringen av eget kapital är hänförlig till årets resultat samt särredovisning av VA-fonden och insatsemission till Kommuninvest. Årets investeringsvolym, inkl VA-investeringar, uppgår till 101 mkr vilket är en minskning med 31 mkr i jämförelse med föregående år då investeringar inkl. VA uppgick till 132 mkr. Minskningen förklaras främst av att Barn- och utbildningsnämnden har senarelagt investeringar bland annat avseende förskolan Kastanjen som ska uppföras av Tornberget AB. Större investeringar under året utgörs av ombyggnation av Västerhaninge Folkhögskola till Ribby förskola samt VA-exploateringar om 11 mkr. Kommunen har under de senaste åren uppfört fastigheter i kommunens regi för att sedan sälja fastigheterna till Tornberget AB. Detta har ur skattesynpunkt varit den mest ekonomiska hanteringen av investeringar i kommunen. Sedan maj 2008 har dock regeringen beslutat om ändrade skatteregler som gör att detta förfarande inte längre är det mest fördelaktiga sättet. Med nuvarande system kommer förfarandet att innebära högre stämpelskatter vid försäljning av fastigheter till Tornberget AB. Ett vanligt nyckeltal för att bedöma det ekonomiska läget i kommuner är verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag. Om måttet överstiger 100 procent måste den löpande verksamheten täckas på annat sätt än genom skatter och verksamhetsintäkter, t.ex. genom Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

7 ett finansiellt nettoöverskott eller försäljning av tillgångar. För Haninge kommun har detta nyckeltal legat konstant på 96 procent år 2005 t o m Haninge kommun har fortsatt en relativt svag soliditet. Soliditeten för år 2008 uppgår till 35 procent, vilket innebär en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående år. Om hänsyn tas till pensionsförpliktelser, vilket torde vara naturligt då dessa pensionsåtaganden i praktiken utgör en skuld för kommunen, uppgår soliditeten till -25 procent. För kommunerna i Stockholms län uppgår den genomsnittliga soliditeten till 53 procent (56 procent) för år Då hänsyn tas till kommunernas totala pensionsåtagande uppgår soliditeten till 22 procent. Haninge kommuns soliditet är således fortsatt svag jämfört med många andra kommuner. Vår bedömning Det är positivt att flera nyckeltal visar på en positiv utveckling samt att kommunen har haft en god budgethållning och en relativt låg kostnadsutveckling under året. Dock kvarstår att soliditeten med och utan totalt pensionsåtagande är svag. 6 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen ska enligt den kommunala redovisningslagen (kap 4) ge en samlad bild över kommunens utveckling under året samt framtida utveckling. Vidare ska förvaltningsberättelsen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för verksamheten samt ange på vilket sätt ett eventuellt underskott ska regleras. Förvaltningsberättelsens olika delar kommenteras kortfattat nedan. Viktiga händelser, samhällsekonomisk utveckling Årsredovisningen inleds med en överblick av väsentliga händelser under året samt en övergripande beskrivning av regionens utveckling. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommenteras kortfattat. Vår bedömning Den inledande texten ger en god bild av Haninge kommuns förutsättningar med utmaningar rörande befolkningstillväxt och behov av nybyggnation. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

8 Övergripande mål och kvalitetsarbete Kommunens övergripande mål och måluppfyllelse redovisas på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Samliga av de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat om kommenteras och bedöms. Kommunens kvalitetspolicy beskrivs och viss statistik presenteras. Vår bedömning: Det sätt som kommunen valt att presentera måluppfyllelsen på gör det enkelt att följa utvecklingen över tiden. Det kan noteras att många av målen är delvis är uppfyllda. Det vore önskvärt att resultaten av den medarbetarundersökning som genomfördes i slutet av 2007 hade följts upp i årets bokslut. Finansiell analys, driftsredovisning samt investeringsredovisning I den finansiella analysen redovisas den finansiella utvecklingen i fyra olika perspektiv. Syftet är att identifiera finansiella problem och klargöra i vilken grad kommunen upprätthåller en god ekonomisk hushållning. Också kommunens koncern bolag kommenteras i den finansiella analysen. Utvecklingen vad gäller resultat och kapacitet samt risk och kontroll kommenteras utförligt. Risker som kommunen har att hantera är främst kopplade till den vikande konjunkturen med bland annat minskade skatteintäkter som följd. I avsnittet finns också ett avsnitt avseende kommunens framtidsutsikter. Drifts- och investeringsredovisningarna ger en kortfattad beskrivning per nämnd. Det kan noteras att det i årsredovisningen finns en kortfattad separat personalredovisning. Personalavsnitt finns också presenterade i verksamhetsberättelserna för respektive nämnd. Vår bedömning Den finansiella analysen, drifts- och investeringsredovisningarna speglar kommunens verksamhet i finansiella termer på ett tillfredsställande sätt. Den känslighetsanalys som presenteras ger en intressant bild av möjliga finansiella effekter på möjliga förändringar i omvärlden. Utvärderingen av god ekonomisk hushållning visar på en positiv utveckling för Haninge kommun, men att soliditeten är relativt låg i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län. Vår uppfattning är dock att det kommunövergripande personalavsnittet i årsredovisningen ytterligare kan utvecklas med information från den separata personalredovisning som upprättas. Det sammanfattande intrycket av de inledande avsnitten i förvaltningsberättelsen är att dessa ger en god överblick av kommunens utveckling med intresseväckande analyser. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

9 6.2 Verksamhetsberättelser för nämnder/styrelser Årsredovisningen innehåller separata verksamhetsberättelser för respektive nämnd. Samtliga verksamhetsberättelser följer en likartad disposition. Områden som avhandlas är viktiga händelser under året, måluppfyllelse, ekonomiskt utfall, personal, samt framtidsutsikter. En kortare beskrivning av nämndens ansvarsområde presenteras inledningsvis. I årsredovisningens driftsredovisning framgår respektive nämnds ekonomiska utfall mot budget. Sammanstaget framgår att nämnderna redovisar ett positivt utfall mot budget om 103,5 mkr. Nämndernas avvikelse mot budget Verksamhet Avvikelse mot budget 2008 Kommunstyrelsen Miljönämnden Valnämnd Revision Överförmyndaren Stadsbyggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden Totalt 26,5 mkr 0,2 mkr +/-0 mkr 0,5 mkr 0,2 mkr 2,0 mkr 30,3 mkr 2,9 mkr 26,0 mkr 14,2 mkr 103 mkr Överskott hänförs främst till barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen samt socialnämnden. De ekonomiska utfallen för respektive nämnd kommenteras kortfattat i driftsredovisningen på ett överskådligt sätt. Vår bedömning - det är positivt att verksamheterna överlag lyckats med ett positiva ekonomiska utfall. Detta samtidigt som måluppfyllelsen är relativt god. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

10 6.3 Kommunens bolag och förbund I årsredovisningen finns ett avsnitt som behandlar årets resultat och ställning för de verksamheter där kommunen har ett väsentligt inflytande, och därmed ingår i den sammanställda redovisningen. Redogörelserna beskriver den verksamhet som bedrivits under år 2008 samt utsikterna för framtiden. För vår granskning av den sammanställda redovisningen se avsnitt 8 nedan. Vår bedömning - redogörelsen för kommunens dotter- och intresseföretag bedöms ge en tillfredsställande bild av resultat och ställning i dessa enheter vid boksluten för Resultaträkningen Haninge kommuns resultaträkning år 2008 Resultaträkning (mkr) Bokslut 2008 Budget 2008 Bokslut 2007 Verksamhetens intäkter 642,9 726,8 623,5 Verksamhetens kostnader , , ,4 Avskrivningar -49,8-46,0-65,7 Verksamhetens nettokostnader , , ,7 Skatteintäkter 2 572, , ,1 Generella statsbidrag 400,1 419,0 356,8 Finansiella intäkter 35,4 25,0 32,2 Finansiella kostnader -31,7-32,0-30,8 Resultat före extraordinära poster 110,0 25,8 105,8 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 110,0 25,8 105,8 Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

11 Verksamhetens intäkter Kommunens intäkter, inklusive skatteintäkter, har ökat med ca 5 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen kan främst härledas till ökade skatteintäkter på grund av ett ökat antal invånare samt en ökning i generella statsbidrag. Det bör noteras att kommunen klassificerar exploateringsintäkter och realisationsvinster vid försäljningar av materiella anläggningstillgångar bland verksamhetens intäkter. Kommunens intäkter för avgifter och ersättningar uppgår till 210 mkr jämfört med 379 mkr föregående år. Exploateringsresultatet, som redovisas bland verksamhetens intäkter, uppgår för året till 15,1 mkr, vilket överstiger budget med 15,1 mkr. Föregående år uppgick exploateringsresultatet till 20,4 mkr. Verksamhetens kostnader Årets kostnader, inklusive exploateringskostnader, har ökat med ca 6 procent vid jämförelse med föregående år. Nämndernas verksamhetskostnader har ökat med 8 procent. Kostnader för avskrivningar uppgår till 49,8 mkr jämfört med 65,7 mkr år 2007 (-24 procent). Minskningen beror i huvudsak på att kommunen föregående år redovisade nedskrivningar uppgående till 19,6 mkr. Kommunens personalkostnader har ökat med ca 5 procent. Ökningen kan härledas till genomsnittliga löneökningar om knappt 3 procent samt ökade kostnader beroende på vissa volymökningar. Under året har kommunens lokalkostnader ökat med 1 procent vilket lägre än föregående år. Då personalkostnader utgör en väsentlig del av verksamhetens kostnader har vi under året genomfört en rad olika granskningsmoment för att säkerställa en korrekt redovisning i årsredovisningen. Vår granskning har bland annat omfattat granskning av kommunens interna kontrollstruktur kopplat till löneutbetalningar. Vidare har vi granskat väsentliga underlag, exempelvis anställningsavtal samt avgångsvederlag. Vår bedömning efter genomförda granskningar är att kommunens personalkostnader i allt väsentligt är korrekt redovisade. Vi har i samband med revisionen av årsbokslutet genomfört en periodiseringskontroll av nämndernas intäkter och kostnader. Granskningen syftar till att ge en bild av i vilken omfattning redovisningen speglar verkligheten genom en korrekt periodisering av kostnader och intäkter. Vid granskningen har vi identifierat felaktigheter som uppgår till ca 3,7 mkr. Det kan noteras att kommunen redovisar ett finansnetto som överstiger budget med 11 mkr i årsbokslutet. Detta förklaras till största del av en positiv budgetavvikelse för de finansiella intäkterna om 10 mkr. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

12 Vår bedömning - vår granskning har visat att kommunens resultaträkning ger en rättvisande bild av kommunens intäkter och kostnader. Vi kan dock konstatera att det i bokslutet föreligger mindre brister när det gäller periodiseringar av vissa intäkter och kostnader. Nettoeffekten av dessa felperiodiseringar bedöms dock inte vara av väsentlig betydelse för kommunens redovisade resultat för år Balansräkning Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet till Lagen om kommunal redovisning, givna rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt i enlighet med god revisionssed för kommunal verksamhet. Vidare har på sedvanligt sätt respektive balanspost avstämts mot bokslutsdokumentation och underbilagor. Genom stickprov samt avstämning mot sidoordnade system har kontroll skett att posterna värderats och periodiserats på ett korrekt sätt. TILLGÅNGAR (mkr) Anläggningstillgångar Byggnader och mark 651,1 630,3 Maskiner och inventarier 101,3 111,2 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar samt aktier 65,0 57,8 Långfristiga fordringar 925,4 905,5 Summa anläggningstillgångar 1 742, ,7 Omsättningstillgångar Förråd och lager 0,0 0,2 Kortsiktiga fordringar 169,4 191,8 Kassa och bank 386,2 285,7 Summa omsättningstillgångar 555,6 477,7 SUMMA TILLGÅNGAR 2 298, ,4 Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

13 EGET KAPITAL OCH SKULDER (mkr) Eget kapital 796,1 688,6 - varav årets resultat 110,0 105,8 Avsättningar och liknande förpliktelser 294,7 264,5 Långfristiga skulder Lån 665,9 702,4 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder inkl. exploateringsverksamheten 541,6 527,0 Summa skulder inkl avsättningar 1 502, ,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 298, ,4 Ansvarsförbindelser 2 896, ,4 Nedan redogörs för våra noteringar i samband med granskningen av kommunens balansräkning. Materiella anläggningstillgångar och pågående projekt Årets investeringsvolym inklusive VA-investeringar om 11 mkr uppgår till 101 mkr vilket är understiger budget med 77 mkr. Huvuddelen av årets genomförda investeringar avser byggnationsprojekt samt investeringar i kommunlokaler samt exploateringsprojekt. Vi har kontrollberäknat årets avskrivningar utan anmärkningar. Vidare har vi stickprovsvis granskat verifierande underlag, fakturor samt projektredovisningar, i samband med aktiveringar av projekt. Vår granskning av årets aktiveringar har inte föranlett väsentliga noteringar. Finansiella anläggningstillgångar Kommunens långfristiga fordringar på totalt 925 mkr avser till allra största del fordringar på Tornberget AB (913 mkr). Nytt lån till Tornberget har givits om 41 mkr under perioden. Bland övriga fordringar märks bland annat fordringar på fastighetsägare avseende gatukostnader om 4,0 mkr. Fordringarna är av- Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

14 stämda mot upprättade reverser/avtal. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Exploateringsområden Kommunen har nettoskuld för exploateringsområdena. Detta beror på att kommunen erhållit förskottsinbetalningar för kommande exploateringsarbeten. Skulden har ökat med 19,4 mkr till 58,2 mkr under året. Ökningen beror på att flera förskottsbetalningar inklusive erhållen likvid för sålda fastigheter. Vi har stickprovsvis granskat årets försäljningar mot försäljningsavtal utan anmärkningar. Kortfristiga fordringar Vi har genomfört en åldersanalys av kommunens utestående kundfordringar och kan notera att i bokslutet finns fakturor som är förfallna med mer än 90 dagar uppgående till 5,9 mkr. Kommunens interimsfordringar utgörs främst av förutbetalda hyror, vilka stickprovsmässigt kontrollerats mot fakturaunderlag utan anmärkning. Kassa och bank Avstämning av likvida medel har skett mot kontoutdrag från bank och postgiro utan anmärkning samt mot engagemangsbesked. Goda rutiner för månatlig avstämning avseende likvida medel finns i kommunen. Granskning har även skett av att årets ränteintäkter periodiserats korrekt. Vi har stickprovsvis granskat att kassaintyg finns upprättade samt att dessa är attesterade för utbetalade förskottskassor. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Eget kapital Årets förändring av eget kapital är hänförligt till årets positiva resultat, bortbokning av tidigare del av eget kapital som nu särredovisas som VA-medel om 2,9 Mkr samt en mindre insatsemission i Kommuninvest. Avsättningar Avsättning för pensioner sker i enlighet med Lagen om kommunal redovisning, vilket innebär att i kommunens balansräkning redovisas endast pensionsrätt intjänad efter Utgående saldon har stämts av mot specifikation från KPA utan anmärkning. Övriga pensionsåtaganden redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med kommunallagen. Haninge kommuns (koncernen) totala pensionsåtagande (avsättningar för pensioner, ansvarsförbindelser samt löneskatt) uppgår till mkr. Det är viktigt ur risksynpunkt att beakta även den del av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse då finansiering av denna skall ske i framtiden. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

15 Aktualiseringsgraden i kommunens pensionsberäkningar uppgår till 73 procent. Detta innebär att endast 73 procent av de uppgifter som ligger till grund för beräkningen av kommunens pensionsåtagande är uppdaterade fullt ut. En låg aktualiseringsgrad kan innebära en viss risk då inte all information ingår i beräkningarna. Övriga avsättningar har granskats mot verifierande underlag utan anmärkningar. Långfristiga skulder Kommunens långfristiga låneskulder har avstämts mot verifierande underlag utan anmärkningar. Räntekostnader har rimlighetsbedömts utan noteringar. Kortfristiga skulder Större poster utgörs av leverantörsskulder, personalrelaterade skulder samt interimsskulder. Vi har stämt av bokförda skulder mot underlag samt genomfört avklippskontroll för att verifiera korrekt hantering i kommunens periodisering av kostnader kring årsskiftet. Granskningen har inte föranlett några väsentliga anmärkningar. Vi har kontrollerat att samtliga personalrelaterade skulder har belagts med sociala avgifter. Den individuella delen av pensionsskulden inkl. löneskatt har redovisats i enlighet med beräkningsunderlag från KPA. Övriga större poster avseende interimsskulder har granskats mot verifierande underlag. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Vår bedömning - balansräkningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning per Vi rekommenderar dock kommunen att förbättra aktualiseringsgraden i samband med beräkningen av pensionsskulden. 6.6 Finansieringsanalys Vi har granskat att finansieringsanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Vår bedömning - Kommunens finansieringsanalys är upprättad i enlighet med övriga delar av årsredovisningen och ger en korrekt bild av likviditetsflöden under året. Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

16 7 Sammanställd redovisning Konsolidering har skett av dotterbolagen Haninge kommun Holding AB (100 procent), SRV Återvinning AB (31,5 procent), Haninge Ishall AB (89 procent) samt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (47,1 procent). Årets resultat i kommunkoncernen uppgår till 115,8 mkr att jämföra med föregående års resultat om 117,5 mkr, efter justering för bokslutsdispositioner. Resultatet för kommunkoncernen förklaras huvudsakligen av kommunens starka resultat. Haninge kommun upprättar en sammanställd redovisning för kommunens åtaganden där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I koncernredovisningen ingår hel- eller delägda företag där ägarandelen uppgår till minst 20 procent av röster och kapital, vilket är i överensstämmelse med god sed för kommunal redovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt en beskrivning av de i koncernen ingående bolagen. Noter redovisas till väsentliga poster i viss utsträckning. Vi har granskat samtliga koncernjusteringar och analysen av förändringen mellan ingående och utgående eget kapital. Vår bedömning den sammanställda redovisningen bedöms ge en rättvisande bild över verksamheten och den ekonomiska ställningen för Haninge kommun och dess koncern per den 31 december Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

17 8 Noterade fel Nedan redovisas de fel som vi noterat i samband med vår granskning av årsredovisningen. Notering Belopp Resultatpåverkan Felaktigt periodiserad pensionskostnad 3,7 mkr + För högt redovisad löneskatt pensioner 1,5 mkr + Felaktig räntekostnad för långfristiga lån 0,6 mkr + Totalt 5,8 mkr + Vår bedömning är att de fel vi identifierat vid granskningen av kommunens årsbokslut sammanstaget inte är av väsentlig karaktär. Stockholm den 17 mars 2009 Jane Granström Certifierad kommunal revisor Johan Perols Certifierad kommunal revisor Haninge kommun Granskning av årsredovisning (176)

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer